Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering"

Transkript

1 Rapport 2012:23 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

2

3 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Boverket januari 2013

4 Titel: Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplaner Utgivare: Boverket januari 2013 Upplaga: 1:1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Miljökvalitetsmål, miljömål, översiktsplanering, översiktsplaner, planprocessen, plan- och bygglagen, PBL, miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, kommuner, Älvsbyn, Trosa, Göteborg Dnr: /2011 Foto: IBL Bildbyrå, där inget annat anges. Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2013

5 Förord Intentionerna med den nya plan- och bygglag som antogs år 2011 är bl.a. att öka översiktsplanernas strategiska betydelse genom att planen ska samordnas med och ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program; exempelvis miljökvalitetsmålen. Men hur har dessa mål hanterats hittills i översiktsplaner? Finns det problem med tolkning och samordning? Finns det exempel på planer som har samordnats med miljökvalitetsmålen? Och vilka behov av ytterligare uppföljning och vägledning finns det? Detta är några av de frågor som diskuteras i rapporten. Uppföljningsbesök gjordes i utvalda kommuner. Den engagerade diskussion som fördes med dessa kommuners politiker och tjänstemän har gett värdefull kunskap i sammanställningen av denna rapport. Rapporten har tagits fram med stöd av Naturvårdsverket, medel till miljömålsuppföljning, och den är sammanställd av Anette Johansson, utredare på enheten för strategisk planering samt projektansvarig. I arbetet har följande personer deltagit: Camilla Engström, Patrik Faming, Pål Karlsson, Bengt Larsén, Börje Larsson, June Lindahl, Jonas Olsson, Jon Resmark och Ylva Rönning. Karlskrona december 2012 Patrik Faming enhetschef

6

7 Innehåll Sammanfattning...7 Vägen till samordning av översiktsplanerna med miljökvalitetsmålen...11 Översiktsplanen ramverk och verktyg för en hållbar utveckling Behov av vägledning och fortsatt utredning Översiktsplanen och miljökvalitetsmålen...17 Bakgrunden till 3 kap i plan- och bygglagen Nya förutsättningar för översiktsplaneringen Miljökvalitetsmål i översiktsplaner Så här förhåller sig översiktsplanerna antagna till miljökvalitetsmålen Reflektioner över innehåll och planprocess Kommunernas syn på miljökvalitetsmålen Översiktsplaner som samordnats med miljökvalitetsmålen...29 Älvsbyns kommun Översiktsplan Trosa kommun Översiktsplan Göteborg stad Översiktsplan för Göteborg, antagen Om uppföljningen...51 Syfte Metod Referenslista...55

8 8 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

9 9 Sammanfattning Boverket har ansvar för uppföljningen av plan- och bygglagens (PBL) tillämpning samt ansvar för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det är utifrån dessa ansvarsområden som Boverket har initierat projektet Miljökvalitetsmålen i kommunernas samhällsplanering. Denna rapport ger tre exempel på hur miljökvalitetsmålen kan behandlas i översiktsplaner. Uppföljningsbesök har gjorts i kommunerna Älvsbyn, Trosa och Göteborg, vilka alla visar hur översiktsplanen kan samordnas med miljökvalitetsmålen genom en aktiv diskussion under samrådsprocessen. Processen har resulterat i tydliga ställningstaganden i förhållande till målen. Rapporten innehåller också resultatet av en genomgång av de översiktsplaner som antogs under åren Studien har utgått ifrån att notera om kommunerna antingen: enbart har angett miljökvalitetsmålen, eller redovisar miljökvalitetsmålen i MKB, eller har diskuterat miljökvalitetsmålen i MKB eller i översiktsplanen, eller har utgått från och integrerat miljökvalitetsmålen i ställningstaganden i översiktsplanen och med ett måluppfyllande syfte I ca en tiondel av planerna har miljökvalitetsmålen fullt ut integrerats så att de fungerat som utgångspunkt för ställningstaganden. Å andra sidan nämns miljökvalitetsmålen inte alls i ungefär lika många planer. I den övervägande delen av de övriga planerna har målen diskuterats i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt den plan- och bygglag som antogs 2011 ska översiktsplanen samordnas med nationella och regionala mål för den hållbara utvecklingen. Eftersom föreliggande rapport är en bild av läget 2011/2012 i ett skede där översiktsplaner enligt den nya PBL ännu knappt hade börjat tas fram, så ger resultatet av utredningen en möjlighet att studera effekterna av nya PBL längre fram och om den nya lagen ger kommunerna en annan ingång till miljökvalitetsmålen. Syftet med rapporten är därför också att vara framåtsyftande och

10 10 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering konklusionen av densamma är frågeställningar för framtiden. Mot bakgrund av dessa fakta och en sammanställning av regeringens intentioner med den senaste PBL-propositionen diskuteras vilka behov av fortsatt utredning, vägledning och forskning som behövs när det gäller hållbar utveckling i översiktsplaner. Bland annat nämns vägledning när det gäller hanteringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt vägledning i hur vägningarna mellan de olika miljökvalitetsmålen kan genomföras under samrådsprocessen.

11 11

12 12 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

13 13 Framtid Vägen till samordning av översiktsplanerna med miljökvalitetsmålen Översiktsplanen ramverk och verktyg för en hållbar utveckling Enligt 6 kap Miljöbalken ska en MKB för en översiktsplan visa hur planen har beaktat relevanta miljökvalitetsmål, men hittills har det inte varit vanligt att översiktsplanerna innehåller ett tydligt uttalat ställningstagande till vilka mål som är relevanta. En genomgång av de översiktsplaner som nyligen antagits eller är i utställningskedet visar att större delen av dessa planer inte heller innehåller ställningstaganden när det gäller miljökvalitetsmålen. Utgångspunkten för urvalet av mål är den ram som översiktsplanen ger, att målet ska ha en geografisk anknytning, d.v.s. kunna kopplas till planens innehåll i övrigt enligt 3 kap 5 PBL. Den övergripande ingången i planering enligt PBL:s portalparagraf är att den bl.a. ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Strategierna i översiktsplanen ska alltså verka för en hållbar utveckling och i regeringens proposition 2006/07:122 uttrycks att den ekologiska dimensionen i hållbarhetsbegreppet främst stöds av de 16 miljökvalitetsmålen. Den sociala dimensionen inbegriper bl.a. jämställdhet, integration och tillgänglighet och den ekonomiska dimensionen ekonomisk tillväxt och främjande av en effektiv konkurrens. Det finns flera tolkningar av begreppet hållbar utveckling och i regeringens PBL-propositioner, framför allt den ovan nämnda, redogör regeringen för vad de grundar sin tolkning av begreppet på i sammanhanget fysisk planering; Brundtlandrapporten och Rio de Janeirokonferensen Vid Rio de Janeirokonferensen infördes tolkningen att de tre dimensionerna måste samverka för att en hållbar utveckling ska kunna nås. Metoder i planprocessen Förutsättningen för att samordningen av översiktsplanen och miljökvalitetsmålen ska leda till en hållbar utveckling är att arbetet grundas på en kunskap om och insikt i miljökvalitetsmålens betydelse.

14 14 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Valet av relevanta mål ska vara en aktiv handling, som är resultatet av diskussioner inom kommunen; bland tjänstemän och politiker samt med kommuninvånarna. En väl utformad samrådsprocess tillsammans med en kontinuerlig översiktsplanering kan bli rationella och viktiga redskap för en hållbar utveckling. Samrådsprocessen innebär diskussioner och möten mellan representanter från olika delar av samhället; politiker, kommuninvånare, näringsidkare, föreningsmedlemmar etc. En kontinuerligt pågående översiktsplanering underlättar aktualitetsprövningen av planen och stärker planens funktion som ett effektiviseringsinstrument för den fysiska planeringen. Under samrådsprocessen kan nätverk och diskussionsgrupper bildas som är viktiga att fortsätta hålla fast vid i genomförandeprocessen såväl som i uppföljningen av översiktsplanen. De exempel på planer som presenteras i denna rapport visar att det är fullt möjligt att göra miljökvalitetsmålen till en del av strategioch planarbetet i översiktsplaneringen utan att det kräver några ytterligare resurser. Stöd i hanteringen av miljökvalitetsmålen kan kommunerna också få genom en frekvent uppföljning av planens strategier, så som i Göteborg. Denna åtgärd rationaliserar dessutom arbetet med aktualitetsredogörelsen varje mandatperiod samt leder till en aktiv och rullande översiktsplanering. Processen i Trosa och Älvsbyn visar på de fördelar som en frekvent pågående diskussion om översiktsplanens innehåll och strategiska frågor ger. Underlag för arbetet med målet God bebyggd miljö Miljö-, folkhälso- och friluftslivsaspekter förstärker och komplettera varandra genom respektive målformuleringar (vid denna rapports färdigställande fanns det förslag på mål för friluftslivet). Aspekter som attraktionsgrad för bostad, arbetsplats och företagsetablering beskrivs ofta som en miljö fri från ex. riskfaktorer som buller, radon och luftföroreningar. Flens kommun knyter samman folkhälsomålen och friluftsmålen med målet God bebyggd miljö genom att utrycka sig så här i sin översiktsplan: Det kan vara att skapa trygga och säkra miljöer som främjar fysisk aktivitet och rörelse samt underlätta kommunikation mellan skola, arbetsliv, näringsliv och socialt umgänge. En god livsmiljö skall även innehålla en bebyggelseutveckling som ger ett varierat utbud och utformning av bostäder samt tillgång till den s.k. grön- och blåstrukturen (natur-, kultur- och rekreationsvärden).

15 15 Det är dock uppenbart att det behövs mer underlag för att kommunerna ska kunna samordna översiktsplanen med miljökvalitetsmålen, eftersom de anses svåra att arbeta med. När det gäller översiktsplaneringen handlar det i synnerhet om ett förtydligande av målet God bebyggd miljö och hur målet ska hanteras. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ställer viktiga krav på den fysiska planeringen. Målet kombinerar mätbara miljöfaktorer med mindre mätbara som exempelvis hållbart perspektiv på sociala frågor, natur- och kulturmiljö, estetik, natur- och grönområden med god kvalitet, bebyggd miljö som ger skönhetsupplevelser och trevnad. Enligt de preciseringar som beslutades i april 2012 så innehåller målet en hel del av det som en översiktsplan ska hantera och metoder för hur den fysiska miljön ska analyseras, samt dessutom de aspekter som ingår i regeringens tolkning av begreppet hållbar utveckling, d.v.s. de miljömässiga, sociala och ekonomiska. Boverket har nu i uppgift att sätta samman målformuleringar för var och en av preciseringarna. Hållbar utveckling i översiktsplanen I och med betoningen på nationella och regionala mål för den hållbara utvecklingen kan planen ges en större strategisk betydelse. Detta kräver dock att synsätt som innebär att de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna i hållbarhetsbegreppet samarbetar. En helhetssyn på den hållbara utvecklingen betyder att representanter för de olika sakområdena ska medverka i och ha insikt i bredden i översiktsplanearbetet och nödvändigheten av sammanvägning av de olika områden som ska belysas. För att nå en hållbar utveckling där kommande generationer kan tillgodose sina behov krävs det att de tre aspekterna på hållbar utveckling och även kulturella aspekter knyts samman. Detta uttrycks i Brundtlandrapporten: But the environment is where we live; and development is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable. Översiktsplanen är det verktyg i svensk lagstiftning som gör det möjligt att sammanföra de tre aspekterna när det gäller fysisk planering, och ett helhetstänkande när det gäller planens innehåll krävs för att den ska bli ett fungerande verktyg. De sociala och ekonomiska aspekterna ska i detta sammanhang kopplas till den fysiska realitet

16 16 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering som den miljömässiga aspekten representerar eller, med andra ord, de sociala och ekonomiska aspekterna är människans aktiviteteter i den fysiska miljön. Ställningstaganden i förhållande till dessa aspekter kan ge förutsättningar som gör det möjligt att nå miljökvalitetsmålen samtidigt som de miljömässiga aspekterna ger förutsättningar för en god social och ekonomisk utveckling genom väl förvaltade ekosystemtjänster. Därför ska dessa aspekter hanteras tillsammans i en översiktsplan. Hållbarhet i den fysiska planeringen handlar bl.a. om förvaltande av naturresurser, vilket inte enbart betyder att bevara och spara utan att också nyttja på ett sätt som leder till att även kommande generationer kan leva ett gott liv. En genomtänkt hantering av mark- och vattenområden i översiktsplanen kan ge förutsättningar för en sådan utveckling. Behov av vägledning och fortsatt utredning Problemet att samordna översiktsplanen med God bebyggd miljö De besökta kommunerna menar att miljökvalitetsmålen är komplicerade att hantera i en översiktsplan och framför allt målet God bebyggd miljö. Så som kommunerna beskriver problemen med målen så finns det redan en tröskel att ta sig över för att tänka nytt kring dem. Eftersom målen hittills har behandlats utifrån konsekvensperspektivet har planerna sällan innehållit reella strategier för att närma sig måluppfyllelse. Naturvårdsverket genomförde en enkätundersökning som presenterades i rapporten Lokal översättning av de nationella miljömålen (2006). Den visade att God bebyggd miljö var det miljökvalitetsmål som då prioriterades högst i kommunernas övergripande miljöarbete. Boverket kommer att ta fram en vägledning när det gäller hanteringen av framför allt God bebyggd miljö och hur en översiktsplan kan samordnas med målet. En frågeställning att arbeta vidare med är att studera hur miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan få fysisk form genom de ställningstaganden som görs i en översiktsplan. Målet innehåller de tre aspekter som definierar en hållbar utveckling och det är intressant att studera vilka effekterna av strategierna för miljökvalitetsmålet i en översiktsplan kan bli när de används inom ex. detaljplaneringen och vilket stöd som ställningstaganden i översiktsplanen kan ge för den fortsatta planeringen. Synen på vad som är en god bebyggd miljö utifrån kulturella, sociala och ekonomiska aspekter förändras med tiden. En studie av vad som karaktäriserar den goda bebyggda miljön idag och hur den

17 17 har förändrats under åren skulle kunna visa på vilken framförhållning det bör finnas i översiktsplaneringen och hur väl synen på miljön stämmer överens med innehållet i miljökvalitetsmålet. Samrådsprocessens innehåll och effekt Översiktsplanen ska ha en hållbar utveckling i fokus. Enligt exempel från de tre kommunerna Älvsbyn, Trosa och Göteborg kan resultatet av en genomgripande diskussion om strategi och vision i en bred grupp under samrådsskedet göra översiktsplanen till ett effektivt instrument för kommande planering och lägga grunden för ett rationellare arbete med kommande översiktsplaner. Kommunen behöver inte ställa sig frågan OM DET SKA GENOMFÖRAS utan kan koncentrera sig på HUR eftersom politikernas vilja finns klart uttryckt i planen. Beslutsprocessen blir därmed effektivare. De tydligt formulerade ställningstagandena ger dessutom exploatörer tidigt besked om möjligheten att genomföra projekt. I detta sammanhang behövs dock en vägledning i hur vägningarna mellan de olika målen ska genomföras genom exempel på metoder, både när det gäller planinnehåll såväl som samrådsprocess. Samverkan och motverkan inom miljökvalitetsmålssystemet Hur ska de olika motstående intressena vägas samman i översiktsplanerna enligt nya PBL? I översiktsplanen görs avväganden mellan miljökvalitetsmålen och andra mål för en hållbar utveckling inom den breda definitionen av begreppet. I ett samhällsplaneringsperspektiv skulle det vara intressant med en studie som belyser om åtgärder för att nå ett miljökvalitetsmål kan motverka möjligheterna att nå ett annat mål eller samverka till en hållbar utveckling.

18 18 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

19 19 Förutsättningar Översiktsplanen och miljökvalitetsmålen Bakgrunden till 3 kap i plan- och bygglagen PBL:s 3 kap syftar till att ge förutsättningar för en mer strategisk översiktsplan genom att kommunen ska samordna planen med nationella och regionala ställningstaganden till en hållbar utveckling förmedlade genom de mål och program som har formulerats på dessa nivåer. Strävan är att få översiktsplaner med större koppling till utvecklingen i omvärlden; kommunövergripande, regionalt och nationellt, och därmed leda till översiktsplaner med en större handlingsberedskap. Valet av vilka mål och program som är relevanta för den hållbara utvecklingen och den fysiska planeringen inom kommunen lämnas åt kommunen att avgöra (Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag). En anledning till förändringen i PBL är att många kommuner, framför allt glesbygdskommunerna, har funnit en liten nytta med översiktsplanen (Sveriges Kommuner och Landsting, enkät till kommunerna 2004). Dessa kommuner anser också att det är för komplicerat att göra en översiktsplan. Den fysiska planeringens betydelse för hållbar utveckling Genomgående i regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier trycks det på den fysiska planeringens betydelse för en hållbar utveckling och vikten av att ta fram planeringsunderlag för att ge vägledning till hur miljökvalitetsmålen ska hanteras i planeringen. Regeringen hänvisar till Brundtlandrapportens (1987) definition av hållbar utveckling, d.v.s. att en hållbar samhällsutveckling bygger på att dagens behov i samhället tillgodoses på ett sådant sätt att de inte fördärvar förutsättningarna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Den hållbara utvecklingen nås genom en samverkan mellan den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen, så som den definierades i FN:s konferens i Rio de Janeiro I propositionen uttrycktes dock att en hållbar utveckling inte enbart kan ske med människan i fokus utan måste utgå ifrån att naturen har ett skyddsvärde och att människornas brukande av naturen måste grundas på ett ansvar att värna dess värden.

20 20 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Regeringen säger också att om miljökvalitetsmålen tillsammans med andra nationella mål ska bli vägledande för en hållbar utveckling så krävs det att kommunen har planeringsunderlag för de ekologiska frågorna. Även här betonas betydelsen av planeringsprocessen för att implementera miljökvalitetsmålen i en aktiv planering. De miljökvalitetsmål som ska beaktas i översiktsplaneringen är de som har en geografisk dimension och därför är applicerbara på de ställningstaganden som kommunen ska göra när det bl.a. gäller användningen av mark- och vattenområden. I PBL stöds den långsiktiga, hållbara utvecklingen i dess breda betydelse, med tillägg som rör den demokratiska aspekten av den fysiska planeringen, i formuleringen i PBL:s portalparagraf 1 kap 1 : Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den fysiska planeringens betydelse för miljökvalitetsmålen I regeringens proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag diskuteras förhållandet mellan fysisk planering och hållbar utveckling. Också i denna proposition hänvisar regeringen till Rio de Janeiro-konferensen. Här sägs också att det är främst genom miljökvalitetsmålen som den ekologiska dimensionen kommer till utryck och för den fysiska planeringen är det speciellt målet God bebyggd miljö som har betydelse. I övrigt beskrivs den sociala dimensionen innehåll som bestående av exempelvis jämställdhet, integration och tillgänglighet. Medan den ekonomiska dimensionen syftar till en god ekonomisk tillväxt och ett främjande av en effektiv konkurrens. Det är genom hänvisningen till Rio de Janeiro-konferensen som regeringen pekar på en tolkning av begreppet som innebär att de tre dimensionerna ska samverka för att nå en hållbar utveckling. I betänkandet, SOU 2005:77 Får jag lov?, inför en ny PBL hänvisas till Boverkets regeringsuppdrag, som resulterade i rapporten Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålsarbetet. Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader (Boverket, 2003). I tre avseenden anses här den fysiska planeringen vara viktig för miljökvalitetsmålsarbetet. Det gäller lokalisering och utformning av bebyggelse och anläggningar, att identifiera gränsvär-

21 21 den, kvaliteter och egenskaper samt att ge rekommendationer eller bindande regler för skydd och hänsyn; allt i syfte att leva upp till miljökvalitetsmålen. Det viktigaste instrumentet för detta är översiktsplanen i vilken kommuner övergripande kan diskutera, analysera och redovisa hur miljökvalitetsmålen ska beaktas i samhällsplaneringen. Den fysiska planeringens betydelse för ett framsynt miljöarbete betonades också av regeringen redan i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (prop. 1994/95:230), med hänvisning till att planeringen ger förutsättningar för samordnade insatser på olika områden, vilket kan medverka till att miljöproblem inte uppstår. Nya förutsättningar för översiktsplaneringen Fram till dess att en ny plan- och bygglag utfärdades 2011 reglerades hanteringen av miljökvalitetsmålen genom miljöbalkens 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning. Kommunernas fokus har generellt koncentrerats till att beskriva planens konsekvenser för miljökvalitetsmålen även om miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap 12 5 punkten Miljöbalken ska innehålla en beskrivning av hur planen tar hänsyn till miljökvalitetsmålen. I och med lydelsen i 3 kap 5 PBL så sätts nu miljökvalitetsmålen i ett större sammanhang, med avsikten att målen ska bli en del av kommunens strategier för en hållbar utveckling. Enligt PBL ska översiktsplanen samordnas med miljökvalitetsmålen och andra relevanta nationella och regionala mål, vilket betyder att ställningstaganden i översiktsplanen när det gäller hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras ska verka för att miljökvalitetsmålen nås. Samtidigt ska miljökvalitetsmålen också fortsättningsvis finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen, men eftersom denna utgår från att behandla konsekvenserna av en betydande miljöpåverkan bör hanteringen av miljökvalitetsmålen bli olika i de två dokumenten och valet av relevanta miljökvalitetsmål kan också skilja sig åt. Miljökvalitetsmålen i ÖP-processen Regeringen pekar i den senaste PBL-propositionen på att översiktsplanens strategiska inriktning stöds av att planen ska samordnas med bl a de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Målen ska vara en av utgångspunkterna för kommunens strategi för den hållbara utvecklingen i kommunen. Det handlar alltså om att välja de

22 22 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering mål som är relevanta för utvecklingen i kommunen och tillsammans med beaktandet av andra nationella och regionala mål skapa strategier för en utveckling i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Översiktsplanen ska också enligt PBL tydligt visa på konsekvenserna av ställningstagandena i planen. I det helhetsperspektiv över kommunens hållbara utveckling som en översiktsplan ska presentera blir miljökvalitetsmålen belysta i en samhällskontext, vilket gör planen till ett viktigt instrument för måluppfyllelsen. Samrådsprocessen är ett betydelsefullt skede för att diskutera olika frågeställningar, som slutligen ska leda fram till ett planförslag. I de kommuner som redogörs för i denna rapport har processen bestått av olika slags möten mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånare och ett resultat av de mötena har varit att vision och strategier har tagit form och förankrats. Kommunerna trycker också på att denna del är mycket viktig för att alla ska förstå översiktsplanens betydelse. Blir miljökvalitetsmålen en av utgångspunkterna i diskussionerna under samrådsprocessen, om hur översiktsplanen ska samordnas med målen och valet av de mål som är relevanta för kommunens hållbara utveckling, så bör detta leda till en högre medvetandegrad om dess betydelse.

23 23

24 24 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

25 25 Resultat Översiktsplanerna Miljökvalitetsmål i översiktsplaner Inga MKM Integrerad analys Enbart information Diskussion i MKB Konsekvens i MKB Diagrammet bygger på en genomgång av samtliga översiktsplaner som antogs under åren och som fortfarande var gällande översiktsplaner i september Studien har utgått ifrån att notera om kommunerna antingen: enbart har angett miljökvalitetsmålen (Enbart info), eller redovisar konsekvenserna för miljökvalitetsmålen i miljökonsekvensbeskrivningen (Konsekvens i MKB), eller har diskuterat miljökvalitetsmålen åtgärdsinriktat i MKB eller i översiktsplanen (Disk i ÖP/MKB), eller har utgått från och integrerat miljökvalitetsmålen i ställningstaganden i översiktsplanen och med ett måluppfyllande syfte (Integrerad analys)

26 26 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Så här förhåller sig översiktsplanerna antagna till miljökvalitetsmålen Utifrån den förstärkta strategiska inriktning på översiktsplanearbetet som nu PBL syftar till är det intressant att kritiskt studera hur kommunerna hittills har beaktat miljökvalitetsmålen i översiktsplaneringen. Genomgången av samtliga översiktsplaner som antogs under perioden och som fortfarande var gällande planer hösten 2011gav följande resultat: Nära hälften av kommunerna har behandlat miljökvalitetsmålen mer ingående i översiktsplanen och/eller i miljökonsekvensbeskrivningen, så som miljöbalken föreskriver, d.v.s. att det beskrivs hur miljökvalitetsmålen beaktas genom hänvisning till ställningstaganden och åtgärdsförslag i ÖP:n. I endast ca 12 % av översiktsplanerna har miljökvalitetsmålen fullt ut varit integrerade i och varit utgångspunkt för ställningstagandena i översiktsplanen och inte enbart i miljökonsekvensbeskrivningen. I ca 11% av översiktsplanerna finns inte miljökvalitetsmålen med alls. Kommunerna har ofta, naturligt nog, valt att enbart hantera miljökvalitetsmålen i miljökonsekvensbeskrivningen och då med utgångspunkt i vilka konsekvenser för miljökvalitetsmålen som översiktsplanen kan leda till. I de fall miljökvalitetsmålen har beaktats i översiktsplanen förekommer det problemställningar som inte ligger inom kommunens rådighet. Ofta har kommunerna valt att behandla och beskriva samtliga miljökvalitetsmål utan att basera detta val på ett aktivt ställningstagande till om alla mål är relevanta för den hållbara utvecklingen i kommunen. I dessa fall har målen ofta inte någon direkt koppling till den faktiska översiktsplanen eller behandlas i den. I en del fall förekommer ställningstaganden och åtgärder som inte har en geografisk anknytning, d.v.s. de frågeställningar som ska hanteras i en översiktsplan. Några kommuner nämner alltså inte miljömålen alls i översiktsplanerna, några räknar bara upp dem. Det betyder inte att dessa kommuner har ett lågt miljötänkande, tvärtom har flera av dem väl utvecklade resonemang och ställningstagande när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling i såväl översiktsplaner som i miljöplaner.

27 27 Reflektioner över innehåll och planprocess Den ingång till miljökvalitetsmålen som PBL nu ger innebär att kommunens ställningstaganden i översiktsplanen ska utgå ifrån relevanta miljökvalitetsmål när det gäller den miljömässiga dimensionen och att dessa ställningstaganden ska medverka till att målen nås eller ger ökade förutsättningar att nå målen. Beskrivningen av översiktsplanens eventuella konsekvenser blir då en genomgång av hur de miljöproblem som finns i kommunen påverkar möjligheten att nå miljökvalitetsmålen, men också en beskrivning av vilka positiva effekter en strävan att skapa en god miljö ger, både vad gäller kvantifierbara mål som exempelvis buller och sådana som är svåra att kvantifiera som estetiskt tilltalande miljöer. Här exemplifierat av ett utsnitt ur Trosa kommuns översiktsplan: Det är de båda kommunala avloppsreningsverken i Trosa respektive Vagnhärad som med hjälp av var sitt våtmarksområde kan behandla hushållens avloppsvatten så pass bra att det under större delen av året klarar den kvalitetsnorm som är föreskriven för strandbad. Mer än 50 % av kvävebelastningen via avloppsvattnet tas bort i reningsanläggningen. Våtmarkerna främjar det lokala växt- och djurlivet längs Trosaån. Vackra promenadstråk löper runt områdena. I en översiktsplan hänvisas till tre åtgärdsstrategier som riksdagen antagit för miljömässiga satsningar med koppling till miljökvalitetsmål. Kommunen utgår sedan från dessa när det gäller utformningen av strategier i översiktsplanen. Bedömningen och valet av vilka nationella och regionala mål, planer och program som är relevanta för kommunens hållbara utveckling ska enligt den senaste PBL-propositionen göras av kommunen, men det är möjligt att prioriteringar som görs av regering, ämbetsverk och länsstyrelser kan styra kommuner så att de inte tar ställning till vad som är relevant på ett lokalt plan. Den åtgärd som oftast används för att leva upp till miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft är förtätning av bebyggelsen för att därigenom minska behovet av biltrafik och effektivisera kollektivtrafiken. Detta kan leda till en konflikt med andra mål ex. grönsstruktur. Genomgången av översiktsplanerna visar att hälften av kommunerna hanterar miljökvalitetsmålen i miljökonsekvensbeskrivningarna och en stor del av dessa diskuterar åtgärder och återkopplar

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård Fritt fram för friluftsliv TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder 4 8 Ny 14 Ris och ros för nya strandskyddet Uppluckring av reglerna eller skärpning? Meningarna går isär... satsning på lokal

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer