ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12"

Transkript

1 Allmänna villkor

2 ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Banken har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen erhållit tillstånd att som pensionssparinstitut driva pensionssparrörelse. Det individuella pensionssparandet är ett långsiktigt bundet sparande. Definitioner Pensionssparare: den person som har ingått Pensionssparavtal med Banken. Kontoinnehavare: pensionsspararen och den/de som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett Pensionssparavtal. Förmånstagare: den som pensionssparmedel ska utbetalas till om pensionsspararen har gjort förordnande härom. Bankdag: dag som inte är söndag eller allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalningar av skuldebrev är likställd med allmän helgdag. Fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). 1. Pensionssparavtal Dessa allmänna villkor utgör del av Pensionssparavtalet. Banken öppnar ett Pensionssparkonto med därtill hörande inlåningskonto i Pensionsspararens namn. För inlåningskontot gäller vid var tid av Banken antagna Allmänna villkor. Pensionssparkonto kan öppnas av endast en fysisk person. Omyndig kan öppna pensionssparkonto under vissa förutsättningar. 2. Rätt för omyndig att öppna pensionssparkonto För omyndigs anslutning gäller, utöver de i punkt 1 angivna reglerna, att den omyndige är minst 16 år och har förvärvat sparmedlen genom eget arbete. 3. Tillåtna sparformer Pensionssparande får ske i en eller flera av följande sparformer A. inlåning i svensk eller utländsk valuta, B. andelar i investeringsfond. Sparmedlen får vidare placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller investeringsfonder här i landet, samt C. andra Fondpapper, än andelar i investeringsfonder, som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Banken lämnar upplysningar om de sparformer Banken vid var tid tillhandahåller. Banken ska så snart det är möjligt informera Kontoinnehavaren om något på pensionssparkontot förtecknat Fondpapper inte längre omfattas av de sparformer (t.ex. en viss fond) Banken vid var tid tillhandahåller. Kontoinnehavaren godtar att Banken i sådana fall, utan Kontoinnehavarens hörande, avyttrar Kontoinnehavarens aktuella fondpapper och, i första hand, använder likviden för att köpa andra av Banken bestämda Fondpapper eller, i andra hand, insätter likviden på pensionssparkontot 4. Fördelning av placering Banken ska - inom ramen för vad som sägs i punkt 3 - placera insatta sparmedel på det sätt Kontoinnehavaren bestämmer. Endast kontanta medel får sättas in på Pensionssparkontot. För det fall Kontoinnehavaren inte lämnat anvisning beträffande fördelningen mellan sparformerna eller om sådan anvisning inte kan följas skall insättningen placeras som inlåning i svensk valuta. All avkastning och utdelning på inlåningskonto resp Fondpapper sätts in på Kontoinnehavarens inlåningskonto medan all utdelning på fonder reinvesteras i den fond som lämnat utdelningen om Pensionsspararen inte lämnat annan instruktion. 5. Rätt att besluta om omplaceringar Rätten att bestämma om omplacering av tillgångar på pensionssparkontot tillkommer Pensionsspararen, såvida inte annat följer av vad som anges i A - B nedan. Bl 1490 (just. 2729) utg 1 A. Om Pensionsspararen har avlidit och giltigt förmånstagarförordnande föreligger, övergår bestämmanderätten till inträdande Förmånstagare. Om Förmånstagare har insatts i ordningsföljd, tillkommer bestämmanderätten således den Förmånstagare som är insatt i första hand eller om denna Förmånstagare avstår eller har avlidit den Förmånstagare som enligt förordnandet är därnäst berättigad. B. Om Kontoinnehavaren har avlidit och släktutredning i anledning av dödsfallet pågår eller om den som gör anspråk på utbetalning av sparmedel inte har styrkt sin rätt till beloppet, utförs ingen omplacering förrän så har skett. För omyndigs rätt till omplacering av tillgångar på ett pensionssparkonto skall bestämmelserna i Föräldrabalken iakttas. Föreligger särskild förvaltning, skall i stället de bestämmelser i gåvobrev eller testamente som reglerar den särskilda förvaltningen tillämpas. 6. Förmånstagares rättigheter Vid Pensionssparares död övergår rätten enligt pensionssparavtalet till Förmånstagare om sådan är insatt. Förmånstagare får dock inte göra inbetalningar på pensionssparkontot, insätta förmånstagare eller ändra den avtalade utbetalningstidens längd. 7. Ränta på inlåning på Pensionssparkonto Ränta gottgörs inlåningsmedel på pensionssparkontot efter den räntesats som vid varje tid gäller för konto av detta slag i Banken. Vid utgången av varje kalenderår och när pensionssparkontot avslutas läggs upplupen ränta till kapitalet. Information beträffande av Banken allmänt tillämpade regler för ränteberäkning kan erhållas på Bankens samtliga kontor. 8. Förvaltarregistrering m m Banken får låta registrera Kontoinnehavarens andra Fondpapper än fondandelar som är förtecknade på Kontoinnehavarens pensionssparkonto i Bankens namn hos den som fullgör registreringsuppgift avseende Fondpapperet ifråga. Vid sådan registrering får Banken registrera Kontoinnehavarens fondpapper tillsammans med andra kontoinnehavares Fondpapper av samma slag. Banken får även låta registrera Kontoinnehavarens fondandelar på ovan angivet sätt när lagstiftning genomförs som tillåter sådan registrering. Banken får låta Kontoinnehavarens Fondpapper ingå i ett för flera Kontoinnehavare gemensamt Fondpapper. För den händelse ett emissionsinstitut väljer att redovisa tilldelade värdepapper/rättigheter över Värdepapperscentralen AB (VPC) äger Banken öppna ett VP-konto i kontoinnehavarens namn med aviadress till Banken. 9. Köp och inlösen/försäljning Fondandelar För det fall Kontoinnehavaren vill placera alla eller del av pensionssparkontots inlåningsmedel i fondandelar gäller för varje fond vid var tid av resp fondbolag beslutade och av Finansinspektionen godkända Fondbestämmelser. För handel med fondandelar gäller vidare det mellan Kontoinnehavaren och Banken särskilt tecknat Fondavtal. Köp och inlösen av fondandelar utförs av Banken på uppdrag av Kontoinnehavaren antingen i form av engångsuppdrag eller som stående överföring. Köp och inlösen av fondandelar sker snarast efter det att ordern kommit Banken tillhanda och vid köp under förutsättning att likvidbelopp finns tillgängliga för Banken på Pensionssparkontots inlåningskonto när uppdraget registreras hos Banken och likvid erläggs. Vid inlösen av fondandelar sätts likviden in på Pensionssparkontots inlåningskonto. Redovisning av engångsköp, inlösen och köp av fondandelar medelst stående överföringar sker genom att Kontoinnehavaren tillställs kontobesked vid varje helårsskifte. Övriga Fondpapper För det fall Kontoinnehavaren vill placera alla eller del av pensionssparkontots inlåningsmedel i andra Fondpapper än fondandelar öppnar Banken på Kontoinnehavarens uppdrag en depå i Banken. För handel med övriga Fondpapper gäller de vid var tid av Banken antagna och till Kontoinnehavaren i samband med depåns öppnande överlämnade Allmänna villkor för depåavtal. Köp och försäljning av övriga Fondpapper utförs av Banken på uppdrag av Kontoinnehavaren i form av engångsuppdrag. Köp och försäljning av övriga Fondpapper sker snarast efter det att ordern kommit Banken tillhanda och vid köp under förutsättning av likvidbelopp finns tillgängliga för Banken på Pensionssparkontots inlåningskonto när uppdraget registreras hos Banken och då likvid erläggs.

3 ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Sida 2(3) Vid tecknings- och köpanmälan kommer sådan anmälan att lämnas till emissionsinstitutet sista dagen för anmälan. Vid försäljning av övriga Fondpapper sätts på likviddagen likviden in på pensionssparkontots inlåningskonto. Vid köp och försäljning av övriga Fondpapper upprättar och tillställer Banken kontoinnehavaren en avräkningsnota över antal köpta resp sålda övriga Fondpapper med uppgift om det belopp som tas ut resp sätts in på Pensionssparkontots inlåningskonto och de kostnader som köpet/försäljningen föranlett. 10. Bankens rätt att agera vid ofullständigt eller oklart svar I det fall Kontoinnehavaren får en underrättelse från Banken rörande någon åtgärd som är angiven i punkt 9 ovan, har Banken rätt att vidta den åtgärd som anges i underrättelsen, om Kontoinnehavaren inte lämnar annat besked till Banken före den i underrättelsen angivna senaste tidpunkten. Om Kontoinnehavaren svarar på sådan underrättelse men, enligt Bankens bedömning, lämnar ett ofullständigt eller oklart uppdrag, ska Banken inhämta ytterligare information om tiden så medger. I annat fall eller om Kontoinnehavaren lämnar ytterligare ett oklart svar, uppfattar Banken svaret som ett uteblivet svar och äger då rätt att agera självständigt. Vidtagen eller underlåten åtgärd av Banken är att jämställa med att åtgärden verkställts eller underlåtits enligt uppdrag från Kontoinnehavaren. Vid underrättelse enligt ovan kommer Bankens förfrågan regelmässigt att avse hela den post som är föremål för åtgärd. 11. Rätt för Banken att i vissa fall underlåta att vidta åtgärd mm Banken får helt eller delvis underlåta att vidta åtgärd om det på Pensionssparkontot inte finns erforderliga medel eller fondandelar och/eller andra Fondpapper för att vidta åtgärden ifråga, eller om Banken inte förses med de uppgifter som enligt Bankens bedömning krävs för att vidta åtgärden. Banken får belasta Pensionssparkontot med de belopp som krävs för att fullgöra de köp- och teckningsuppdrag som Kontoinnehavaren har beordrat. Vidare äger Banken rätt att, utan Kontoinnehavarens hörande, sälja på Pensionssparkontot förtecknade Fondpapper i det fall sådant Fondpapper inte omfattas av i punkten 3 ovan angivna Fondpapper. 12. Årsbesked m m Kontoinnehavaren erhåller årligen skriftlig redovisning enligt följande: Pensionssparkontots ingående och utgående värde och sparmedlens placering, under året gjorda köp, försäljningar samt andra omplaceringar, under året inbetalda och utbetalda medel, under året uppburna räntor och utdelningar, under året erlagda förvaltnings- och transansaktionsavgifter, under året erlagd skatt. Kontoinnehavaren har möjlighet att med Banken överenskomma att Banken inte behöver underrätta löpande om omplaceringar av dennes tillgångar inom-/mellan sparformer och kostnader härför samt att - för det fall Kontoinnehavarens fondpapper är förvaltarregistrerade - Banken inte heller behöver vidarebefordra den information som Kontoinnehavaren annars skulle ha erhållit från utgivaren av Kontoinnehavarens Fondpapper. 13. Skatter och avgifter För de tjänster som har samband med Pensionssparkontot tar Banken ut avgifter enligt de grunder som Banken vid varje tid allmänt tillämpar för konto av detta slag. Vid överflyttning av sparmedlen till annat pensionssparinstitut tar Banken ut en avgift. Upplysning om gällande avgifter lämnas på Bankens samtliga kontor. Pensionssparkontot får belastas med de skatter och avgifter som löper på Pensionssparkontot. Finns inte inlåningsmedel i erforderlig utsträckning för att betala skatter och avgifter ankommer det på Kontoinnehavaren att senast fjorton bankdagar innan skatt respektive avgift skall erläggas, meddela Banken vilka Fondpapper som ska säljas för att täcka betalningen. Har Banken inte fått sådant meddelande, skall Banken avyttra pensionssparmedel i den ordning som anges i punkt 19 i den utsträckning som krävs för att täcka skatten respektive avgiften. För det fall det enligt Bankens bedömning föreligger risk för att Kontoinnehavarens pensionssparmedel på inlåningskontot kan komma att understiga beräknad men ännu inte inbetald skatt på pensionssparmedel eller avgift äger Bankens i den ordning som anges i punkt 19 avyttra pensionssparmedel i sådan utsträckning att nämnda risk inte längre bedöms föreligga. Banken äger även underlåta att utföra av Kontoinnehavaren begärd omplacering och varje annan disposition av pensionssparmedlen i den utsträckning dispositionen enligt Bankens bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. 14. Restitution och nedsättning Banken skall, på särskilt uppdrag av Kontoinnehavaren, om rätt därtill föreligger och om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavanden hos skattemyndighet. Banken får i samband därmed teckna Kontoinnehavarens namn samt även lämna uppgift om Kontoinnehavaren och Kontoinnehavarens Fondpapper i erforderlig omfattning. 15. Avtalad spartid Om inte Pensionsspararen skriftligen meddelat Banken annat, motsvarar den avtalade spartiden tiden från den dag Pensionssparkontot öppnas fram till dess att Pensionsspararen fyller 65 år. 16. Villkor för utbetalning av sparmedel till Pensionsspararen Utbetalning av sparmedel sker till Pensionsspararen när denne fyllt 65 år och pågår under 10 år, såvida inte Pensionsspararen skriftligen meddelar Banken annat minst en månad före första utbetalningstillfället. Utbetalningarna får påbörjas tidigast när pensionsspararen fyllt 55 år och skall pågå i minst 5 år, eller, om kontot skall upphöra när Pensionsspararen fyller 65 år, minst 3 år. Utbetalningarna får under den första femårsperiod under vilken de skall betalas ut inte utgå med annat än samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp, varvid bortses från sådana förändringar av beloppen som föranleds av kurs- eller värdeutvecklingen på sparmedel som utgörs av inlåning i utländsk valuta, fondandelar och/eller andra Fondpapper. Om den beräknade månadsvisa utbetalningen skulle understiga 1% av det vid var tid gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, avrundat till närmast högre 100-tal kr, äger Banken rätt att under varje utbetalningsår välja att göra färre utbetalningar. Om tillgångarna på Pensionssparkontot uppgår till högst 30% av prisbasbeloppet, avslutas Pensionssparkontot genom en engångsutbetalning. Banken kommer i ett särskilt meddelande underrätta kontoinnehavaren senast 3 månader innan första utbetalningen av pensionssparmedlen verkställs. Kontoinnehavaren förbinder sig att, sedan meddelande lämnats av Banken om hur mycket som skall utbetalas som pension under ett år, hålla motsvarande årsbelopp tillgängligt i kontanter på inlåningskontot senast en månad före första utbetalningstillfället. För det fall Kontoinnehavaren underlåter att vid ovan angivna tidpunkt hålla det av Banken angivna beloppet tillgängligt på inlåningskontot äger Banken utan Kontoinnehavarens godkännande vid var tid avyttra de fondandelar och/eller Fondpapper som Banken finner lämpligt i enlighet med punkt 19 för att tillgodose det kommande årets pensionsutbetalningar. 17. Utbetalning av sparmedel till annan än Pensionsspararen Utbetalning av sparmedel efter Pensionsspararens död sker till insatta Förmånstagare eller den/de som har trätt i Förmånstagarens ställe, under förutsättning att anmälan om detta har kommit Banken tillhanda. Utbetalning sker under av Pensionsspararen angiven utbetalningstid. Om giltigt förmånstagarförordnande inte finns eller förmånstagare saknas, övergår i och med dödsfallet fondandelar och andra Fondpapper i dödsboets ägo. Anmälan om dödsfall Anmälan om dödsfall skall göras skriftligen till Banken. Anmälan skall vara åtföljd av dödsfallsintyg, utdrag ur död- och begravningsbok eller annan handling, som styrker dödsfallet. När anmälan utförts på angivet sätt och kommit Banken tillhanda anses Banken ha fått kännedom om dödsfallet. Det åligger inte Banken att hålla sig informerad om inträffade dödsfall. Skulle Banken emellertid i särskilt fall på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses Banken ha fått kännedom om dödsfallet när sådant inhämtande skett. Om sparmedel enligt denna punkt skall utbetalas till Kontoinnehavarens eller Förmånstagarens dödsbo, upphör kontot att vara Pensionssparkonto redan i och med Kontoinnehavarens respektive Förmånstagarens dödsfall. Från tidpunkten för dödsfallet fram till dess att utbetalning sker förräntas dock inlåningsmedlen enligt samma regler som reglerna för pensionssparkonto. När Banken får kännedom om dödsfallet och att sparmedlen ska betalas till Kontoinnehavarens eller Förmånstagarens dödsbo, sker om inte annat särskilt överenskommits - försäljning av samtliga fondandelar och/eller andra Fondpapper som var antecknade på Pensionssparkontot när dödsfallet inträffade. Bl 1490 (just. 2729) utg 1

4 ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Sida 3(3) 18. Utbetalning av sparmedel Utbetalning av sparmedel skall ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på och styrkt sin rätt till sparmedlen fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 17. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Banken dröjsmålsränta enligt räntelagen. Pensionsspararen bemyndigar härigenom Banken att för Kontoinnehavarens räkning öppna ett inlåningskonto hos Banken inför utbetalning av pensionssparmedel och att göra utbetalningar av pensionssparmedlen genom att sätta in dem på detta konto. 19. Ordningsföljd för ianspråktagande av sparmedel Har Kontoinnehavaren inte skriftligen anvisat vilka sparmedel som skall tas i anspråk för en viss betalning tar Banken sparmedlen i anspråk i följande ordning. I första hand används inlåningsmedel för täckande av utbetalning, i andra hand avyttras fondandelar, i tredje avyttras innehav av andra Fondpapper och i sista hand tas inlåningsmedel för vilka gäller särskilda villkor rörande spartidens längd. Banken har rätt, om inget annat meddelats, att bestämma vilka fondandelar resp fondpapper som skall säljas och när sådan försäljning skall utföras. 20. Förtida uttag Förtida uttag av tillgångarna på Pensionssparkontot får göras om tillgångarnas värde understiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande och nysparande inte har skett under de senaste tio åren. Förutom möjligheten till förtida uttag enligt första stycket kan Kontoinnehavaren av skattemyndighet erhålla särskild dispens till förtida uttag. Med hänsyn till sparandets långsiktiga karaktär kommer emellertid sådan dispensgivning att vara mycket restriktiv. 21. Förbud mot pantsättning m m Rätten till sparmedlen på Pensionssparkontot får inte pantsättas eller belånas och reglerna för sparandet får inte heller ändras på sådant sätt att de inte längre uppfyller vad som vid var tid föreskrivs i inkomstskattelagen för detta sparande. Rätten till tillgångarna på Pensionssparkontot får inte överlåtas till annan med undantag för det fall överlåtelsen sker på grund av utmätning, vid ackord och konkurs, till Förmånstagare vid Pensionsspararens död enligt villkor i Pensionssparavtalet, genom bodelning, eller på annat sätt som anges i inkomstskattelagen. 22. Ändring av avtalsvillkoren Ändringar av dessa Allmänna Villkor eller Bankens avgifter ska ha verkan gentemot Kontoinnehavaren från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kontoinnehavaren enligt punkt 25 (Meddelande) skall anses ha mottagit meddelande om ändringen. 23. Utmätning Pensionssparkontot och tillgångar knutna till Pensionssparkontot är skyddade mot utmätning för Kontoinnehavarens skuld under Pensionsspararens livstid om den avtalade spartiden är minst tio år och sparandet under denna tid skett på sätt som anges i lagen om individuellt pensionssparande. Efter Kontoinnehavarens död krävs för utmätningsfrihet dessutom att det vid dödsfallet finns Förmånstagare förordnad. 24. Kontoinnehavarens rätt att flytta Pensionssparavtalet till annat pensionssparinstitut Kontoinnehavaren har rätt att när som helst flytta Pensionssparavtalet till ett annat pensionssparinstitut. I sådant fall skall tillgångarna på Pensionssparkontot överföras till det andra institutet. Banken är därvid skyldigt att tillse att pensionssparmedlen snarast överförs till det övertagande pensionssparinstitutet. Bankens åtaganden gäller i tillämpliga delar till dess samtliga tillgångar är överförda till det övertagande pensionssparinstitutet. Banken har rätt att före överflyttning av Pensionssparavtalet till annat institut belasta Pensionssparkontot med avkastningskatt för hela beskattningsåret endast för det fall avtal om individuellt pensionssparande gäller med Banken vid årets ingång. Vid överflyttning av Pensionssparavtal till annat pensionssparinstitut gäller avtalet med det övertagande institutet från den tidpunkt avtalet ingåtts. 25. Meddelanden m m Banken äger rätt att tillhandahålla information till Kontoinnehavare via e- post till av Kontoinnehavaren till Banken angiven e-post adress när Banken bedömer att tillhandahållandet av e-post ä lämpligt. Meddelande som avsänts av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kontoinnehavaren senast femte bankdagen efter avsändandet om brevet sänts till den adress som Kontoinnehavaren uppgivit eller som på annat sätt är känd för banken. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kontoinnehavaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kontoinnehavaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om meddelandet når Kontoinnehavaren på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Kontoinnehavaren till Banken ska ställas till kontoinnehavarens bankkontor såvida Banken inte undantagsvis begärt svar till annan adress. Meddelande från kontoinnehavaren ska anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit nyssnämnda kontor respektive av Banken i visst fall angiven adress tillhanda. 26. Reklamation Om Kontoinnehavaren vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, kontoutdrag eller årsbesked avseende Pensionssparkonto, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt dessa Allmänna Villkor, ska Kontoinnehavaren omgående underrätta Banken om detta (reklamation). Om Kontoinnehavaren vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kontoinnehavaren rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. 27. Behandling av personuppgifter samt utlämnande av uppgift till annan Personuppgifter som lämnas till Banken eller till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundens engagemang i Banken eller Swedbankkoncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Banken eller bolag i Swedbankkoncernen samarbetar. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Banken eller bolag i Swedbankkoncernen och hos dessas samarbetspartners. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig till Bankens kontor. Banken kan, till följd av - svensk eller utländsk - lag, myndighetsföreskrift/beslut eller handelsregler, vara skyldig att till annan lämna uppgift om kunden och dennes uppdrag enligt detta avtal. Kunden är skyldig att tillhandahålla banken sådana uppgifter på begäran av banken. 28. Ansvarsbegränsning Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Upplysning statlig insättningsgaranti Insatta medel på inlåningskontot omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Bl 1490 (just. 2729) utg 1

5 Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida (2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses vid var tid gällande andra särskilda villkor antagna av förvaltande fondbolag (såsom fondbestämmelser, prospekt och liknande), handelsplats, värdepappersförvaltare, clearingorganisation, Banken eller annan registrator m.m. Kundens uppdrag utförs av Banken i enlighet med ovan angivna villkor. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa dessa. Ramavtalet ska anses ingånget när Kunden och Banken undertecknat detsamma ( Avtalet ). Avtalet omfattar samtliga fondkonton som Kunden vid var tid har i Banken. Kunden har tagit del av och godkänt Kompletterade information till Ramavtal för fondhandel. DEFINITIONER Bankdag: Med Bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Fond: Med Fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk specialfond samt annan utländsk fond som Banken vid var tid förmedlar. Fondandel: Med Fondandel avses andel i Fond. Fondbolag: Bolag/företag som förvaltar Fond. Extern Fond: Med Extern Fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk specialfond samt annan utländsk fond som Banken vid var tid förmedlar och som inte förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB och som inte heller är delfond i något av fondföretagen Swedbank Robur International, SICAV eller Swedbank Robur International II, SICAV. Fondkonto: Med Fondkonto avses konto hos Banken för registrering av Fondandelar. A. HANDEL MED FONDANDELAR Kunden uppdrar åt Banken att, efter Kundens instruktioner, genomföra handel med Fondandelar. Därvid ska, om inte annat överenskommits, Fondkonto användas för att redovisa transaktioner och innehav av Fondandelar samt i förekommande fall även utdelning, avgifter och skatter. Köp och inlösen Köp och inlösen av Fondandelar görs genom att Kunden lämnar uppdrag till Banken. Banken utför köpuppdrag respektive uppdrag om inlösen av Fondandelar efter det att fullständigt uppdrag från Kunden har kommit Banken tillhanda. Kunden är införstådd med att köp och inlösen av Fondandelar utförs så snart det är möjligt och att viss fördröjning kan förekomma innan transaktionen är genomförd och registrerad på Kundens Fondkonto. Närmare bestämmelser om Fonders bryttidpunkter m.m. finns tillgängliga för respektive Fond på Bankens webbplats eller på bankkontor. De bryttidpunkter som anges i juridisk information för Externa Fonder gäller i vissa fall inte vid handel med Externa Fondandelar som utförs av Banken. För Externa Fonder lägger Banken normalt order om köp respektive inlösen av Fondandelar en (1) Bankdag efter det att fullständigt uppdrag från Kunden kommit Banken tillhanda. Vid köp av Fondandelar ska likvidbeloppet finnas tillgängligt för Banken när Kunden lämnar sin köporder. Banken har rätt att inte utföra lämnad order eller att utföra denna endast till viss del om likvidbelopp saknas. Vid inlösen av Fondandelar ska dessa finnas registrerade på Kundens Fondkonto när Kunden lämnar sin inlösenorder. Kunden erhåller likvid för inlösen efter det att Banken har mottagit likviden från Fonden/det Fondbolag som förvaltar Fonden. Medel i utländsk valuta som Banken erlägger respektive mottar för Kundens räkning omräknas till svenska kronor av Banken, innan redovisning sker till Kunden. B. REGISTRERING AV FONDANDELAR/FÖRVALTARREGISTRERING Fondandelar förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB registreras i Kundens namn i respektive fonds andelsägarregister. För bank med tillstånd att förvaltarregistera fondandelar får Banken låta fondandelar förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB registeras i Bankens namn för Kundens räkning i respektive fonds andelsägarregister. Banken får vidare låta registrera övriga fondandelar i eget namn för Kunds räkning hos den som i Sverige (företrädesvis Swedbank AB) eller utlandet fullgör registeringsuppgift avseende instrumentet. Registering i annans namn än Kundens kallas nedan Förvaltarregistrering. Vid Förvaltarregistering är Kundens Fondandelar registerade på ett samlingskonto för kunders räkning. Kundens Fondandelar hålls därmed avskilda från Bankens tillgångar. Banken kan även låta förteckna Fondandelarna hos annat institut i Sverige eller i utlandet och samregistera andelarna med andra andelsägares andelsinnehav. Om Kunden har separationsrätt i händelse av att Banken eller förvaltarregistrerande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av liknande åtgärder är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att Kundens Fondandelar hålls avskilda från Bankens eller institutets egna tillgångar. Vid förteckning hos institut i utlandet kan det, i vissa fall på grund av tillämplig lagstiftning förekomma att separationsrätt inte föreligger varvid Kundens Fondandelar, vid en konkurssituation, skulle kunna ingå i institutets tillgångar. C. FÖRTECKNING OCH FÖRVALTNING Förteckning Banken ska på Kundens Fondkonto förteckna Kundens Fondandelar som har förmedlats genom Banken. Har Kunden flera Fondkonton hos Banken och har Kunden inte instruerat Banken om på vilket Fondkonto viss Fondandel ska förtecknas, får Banken bestämma på vilket Fondkonto förteckningen ska ske. Registrering av Fondandelar på Kundens Fondkonto utförs av Banken så snart det är möjligt. Kunden är införstådd med att viss fördröjning kan förekomma innan registreringen är genomförd. Banken förbehåller sig rätten att besluta om vilka Fondandelar som vid var tid ska kunna registreras på Fondkonto. Uppgift härom kan erhållas från Banken. Utdelning För Externa Fonder mottar Banken för Kundens räkning utdelningen och återinvesterar denna i samma Fond sedan Banken har gjort avdrag för preliminär skatt/kupongskatt. Detsamma gäller för övriga fonder om Kunden inte instruerat Banken om annat. Fondinformation Vid Förvaltarregistrering vidarebefordrar Banken till Kunden information från Fondbolag om rätt till inlösen av Fondandelar på grund av ändrade fondbestämmelser utan avgift till Fondbolaget samt information om fusion mellan Fonder. Om inte annat särskilt överenskommits mellan Banken och Kunden avstår Kunden från att få annan information som Banken i egenskap av förvaltare får från Fondbolag. Fullmakt m.m. Banken har rätt att företräda Kunden i frågor relaterade till Kundens Fondandelar. Banken får för Kundens räkning på eget initiativ och efter egen bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Fondandelar, förutsatt att Banken meddelat Kunden om åtgärden och Kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till Banken inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är bunden av den åtgärd som Banken därmed utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. Redovisning Redovisning av innehav på Fondkonto lämnas i årsbesked per den 31 december. Vid köp och inlösen av Fondandelar, förutom vid köp under regelbundet sparande, skickar Banken avräkningsnota. Information om regelbundet sparande lämnas halvårsvis. Redovisning av Fondandelar sker med högst sex decimaler. Redovisar Extern Fond innehav av Fondandelar till Banken med angivande av fler än sex decimaler, avrundar Banken enligt gängse avrundningsregler innan redovisning sker till Kunden. D. REKLAMATION Kunden ska inom skälig tid för Banken påtala eventuella fel eller brister som framgår av bekräftelse eller annan redovisning avseende Fondkonto samt utebliven bekräftelse. E. FELAKTIG FÖRTECKNING PÅ FONDKONTO M.M. Förtecknar Banken Fondandelar av misstag på Kundens Fondkonto får Banken korrigera aktuell förteckning. Kunden kan inte framställa några krav på ersättning gentemot Banken till följd av sådana misstag. Banken ska underrätta Kunden så snart Banken korrigerat misstaget. Har Kunden förfogat över av misstag förtecknade Fondandelar ska Kunden snarast möjligt återlämna dessa till Banken eller ersätta Banken på annat sätt. F. BÄSTA ORDERUTFÖRANDE Banken kommer att utföra order avseende Fondandelar genom att vidarebefordra ordern direkt eller genom en motpart till den aktuella Fondens Fondbolag (eller motsvarande) för utförande. Kunden är införstådd med att viss fördröjning kan förekomma innan en order som avser köp av Fondandelar i Extern Fond är utförd såsom anges ovan under punkten A. Handel med fondandelar. G. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 1. Avgifter och skatter Bankens avgifter för de tjänster som har samband med fondhandeln framgår av Bankens vid var tid gällande prislista. Information om gällande avgifter kan erhållas från Banken. Aktuella avgifter för respektive Fond framgår av respektive Fonds vid var tid gällande faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr (eller motsvarande). Kunden svarar för samtliga skatter och avgifter som eventuellt ska betalas enligt svensk eller utländsk lag med anledning av uppdraget som Banken utför enligt dessa villkor. 2. Restriktioner och skatterättslig hemvist Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För juridisk person avses normalt det land/den stat där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. För fysisk person är det normalt det land/den stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

6 Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 2(2) Tjänsterna enligt Avtalet riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S. persons (såsom det definieras i vid var tid gällande Regulation S enligt 1933 års U.S. Securities Act) eller till sådana personer i andra länder där det krävs att Banken har vidtagit registreringsåtgärder eller andra liknande åtgärder. 3. Adressändring Kunden försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands. Kunden ska även skriftligen underrätta Banken om ändring av namn, adress eller e-postadress. 4. Inlösen p.g.a. fondrestriktioner Det kan finnas restriktioner för köp och innehav av vissa Fondandelar. Om förvärv skett trots sådana restriktioner har Banken rätt att inlösa aktuella Fondandelar. 5. Villkorsändring Ändringar av villkor i avtalet ska ha verkan gentemot Kunden en månad efter det att meddelandet i enlighet med punkten 7 nedan har ansetts kommit Kunden tillhanda. Om Kunden inte godtar ändringen ska denne inom nämnda tid säga upp avtalet till upphörande. Vid sådan uppsägning kommer Kundens Fondandelar att inlösas, om inte Kunden samtidigt med uppsägningen skriftligen lämnar andra anvisningar om överföring av på Fondkontot förtecknade Fondandelar och sådan överföring enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Inlösen till följd av sådan uppsägning kommer att begäras av Banken snarast möjligt efter att Banken mottagit Kundens uppsägning. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. 6. Uppsägning Banken eller Kunden kan säga upp avtalet till upphörande en månad efter det att meddelandet i enlighet med punkten 7 nedan har ansetts kommit andra parten tillhanda. Vid avtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Föreligger hinder för Banken att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, ska Banken respektive Kunden inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta. Banken svarar inte för skada som förorsakas av Fondbolag, uppdragstagare eller institut som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats genom att ovan nämnda organisationer eller institut har blivit insolventa. Banken svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande Fondandelar. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. För kommissionsuppdrag lämnat av annan Kund än konsument i egenskap av ickeprofessionell kund, ansvarar Banken inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av grov vårdslöshet. För andra uppdrag än kommissionsuppdrag ansvarar Banken inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Banken ansvarar inte för riktigheten av information om, till exempel Fond, som externa informationslämnare tillhandahåller Kunden via Banken. 9. Utlämnande av uppgifter till annan Kunden medger att Banken, tillföljd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, svenska/utländska handelsregler och/eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, Fondbolag eller avtal/villkor för visst värdepapper, lämnar uppgift om Kunden och dennes förhållanden. Kunden är vidare skyldig att på Bankens begäran tillhandahålla sådana uppgifter. 10. Tillämplig lag och tvist Tolkning och tillämpning av avtalet ska ske enligt svensk rätt. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Varje avtalsbrott, där rättelse trots begäran härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken får även säga upp avtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. Vid avtalets upphörande har Banken rätt att inlösa Kundens kvarvarande Fondandelar, om inte Kunden dessförinnan skriftligen lämnat andra anvisningar om överföring av på Fondkontot förtecknade Fondandelar och sådan överföring enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. Om Banken upphör att förmedla köp och/eller inlösen av Fond äger Banken rätt att omregistrera samtliga Fondandelar hos sådan Fond i Kundens namn, om det enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Om sådan omregistrering inte, enligt Bankens bedömning, kan ske har Banken rätt att inlösa Kundens andelar. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. I de fall Banken inte vidtar någon av ovan nämnda åtgärder vid upphörandet av förmedling av viss Fond, äger Banken rätt till ersättning av Kunden för fortsatt administration av Kundens Fondandelar. 7. Meddelanden och information Kunden godkänner att Banken tillhandahåller bekräftelser, redovisning, meddelanden m.m. och information såsom t.ex. faktablad till Kunden via e-post till den e-postadress Kunden meddelat Banken eller via meddelande i Kundens Internetbank eller på webbplats om Banken på något av föregående sätt elektroniskt underrättat Kunden om detta, när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen i vanligt brev eller rekommenderat brev. Meddelande som skickats av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte Bankdagen efter utskicket, om brevet sänts till den adress som Kunden senast uppgivit. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank) ska anses ha kommit Kunden tillhanda när det har skickats om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress eller när det gäller Internetbanken, när meddelandet har skickats. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Meddelande från Kunden till Banken ska ställas till den adress som anges i avtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Banken tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. 8. Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

7 Information om Sparbanken och om handel med fondandelar Allmän information om Sparbanken För information om Sparbankens namn, adress, telefonnummer, adress till hemsida, associationsform samt värdepappersrörelsetillstånd hänvisas till särskild blankett eller till ditt lokala bankkontor. Tillsyn Sparbanken står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen Brunnsgatan 3 Box STOCKHOLM Språk och metoder för kommunikation Avtalsvillkor och information om tjänsten tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer Sparbanken att kommunicera med kunden på svenska. Sparbanken kan, för fonder som inte förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, komma att tillhandahålla information på engelska. Kommunikation mellan kunden och Sparbanken kan ske genom brev, att kunden besöker något av Sparbankens bankkontor eller nyttjar Sparbankens Telefon- eller Internetbank. Sparbanken kan, beroende på omständigheterna och lämplighet, kommunicera med kunden via brev, telefon, e-post, telefax, Internetbanken eller via Sparbankens hemsida. Risker Sparande i fondandelar är förknippat med risker. Värdet på fonder går upp och ner. Hur stor risk som är förknippad med en viss fond beror på hur stora svängningarna är. Värdet på en fond med hög risk svänger mycket och det är därför svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med låg risk har en stabilare värdeutveckling. Olika fonder har olika risker. Långa räntefonder och realräntefonder har till exempel låg risk. Aktiefonder har högre risk. Globala aktiefonder har generellt en lägre risk än svenska aktiefonder. För ytterligare information om risker hänvisas till Sparbankens blankett Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Intressekonflikter och incitament Sparbanken söker i möjligaste mån undvika intressekonflikter mellan Sparbanken och Sparbankens kunder. I de fall en kunds och Sparbankens intressen inte sammanfaller strävar Sparbanken efter att kundens intressen inte åsidosätts. Regler avseende intressekonflikter finns i olika interna policydokument. För ytterligare information hänvisas till Sparbankens blanketter Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse respektive Information om incitament. Ångerrätt Om kunden har tecknat avtal på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då Ramavtal för fondhandel och fondkonto ingicks eller tidigast den dag då du erhållit denna information och tjänstens avtalsvillkor. Ytterligare information om ångerrätten kan fås via Sparbankens Telefonbank och på Sparbankens hemsida. Kunden uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan utförda köp- eller försäljningsuppdrag. Information om investerarskydd Enligt lagen om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av Sparbankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Sparbanken, rätt till ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per 1 mars 2013 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Sparbanken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Reklamationer och ersättningsanspråk Vid reklamationer och ersättningsanspråk ska kunden vända sig till sin kontaktperson i Sparbanken. Om en reklamation inte kan tillmötesgås, informeras kunden om att han eller hon kan föra ärendet vidare inom Sparbanken genom att skriva till Sparbankens klagomålsansvarig. Kunden kan också få hjälp med att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig genom att kontakta handläggaren av reklamationen eller annan medarbetare i Sparbanken. Dessutom kan kunden utan kostnad få information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Information enligt personuppgiftslagen, PuL, om behandling av personuppgifter Sparbanken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Sparbanken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR. Sparbanken behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att Sparbanken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som Sparbanken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Sparbanken kan också, om inte direktreklamspärr har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Swedbank-koncernen och till andra företag som Sparbanken samarbetar med, t.ex. kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav. I vissa fall är Sparbanken också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, t.ex. till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du önskar information om vilka uppgifter Sparbanken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig undertecknad - begäran härom till ditt bankkontor. Till ditt kontor kan du också anmäla om du inte vill ha direktreklam från Sparbanken eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

8 Information om kundkategorisering Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Om Sparbanken inte meddelar annat kategoriserar Sparbanken dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå. Jämbördig motpart Jämbördiga motparter har lägst kundskydd. Vid portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer dock en bedömning att ske om tjänsten är lämplig för kunden mot bakgrund av kundens syfte med investeringen. Jämbördig motpart kan på begäran och efter medgivande flyttas till gruppen professionella kunder eller till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. Icke-professionell kund Denna grupp har den högsta kundskyddsnivån. Det innebär bland annat att Sparbanken kommer att informera om Sparbanken och dess tjänster. Sparbanken kommer också att lämna information om aktuella finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel i dessa. När Sparbanken tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer Sparbanken att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för kunden innan Sparbanken tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen gör Sparbanken mot bakgrund av kundens investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller transaktionen. Vid andra typer av tjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer Sparbanken att bedöma om tjänsten passar kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. En sådan bedömning görs dock inte då kunden på egen begäran lägger order på sådana finansiella instrument som Sparbanken bedömer vara okomplicerade. Under vissa omständigheter kan icke-professionella kunder flyttas till gruppen professionella kunder. Det kan ske generellt, eller för en viss grupp eller vissa grupper av finansiella instrument och tjänster. För en sådan omplacering gäller speciella förutsättningar. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. En placering i gruppen professionella placerare gör att skyddsnivån minskar. Professionell kund Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning gör Sparbanken normalt inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte av kundens finansiella ställning. Vid portföljförvaltning sker inte heller någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper. Vid andra typer av tjänster sker till skillnad från vad som gäller beträffande icke professionella kunder - ingen bedömning avseende om tjänsten är passande mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Professionella kunder kan på begäran och efter Sparbankens medgivande flyttas till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Professionella kunder kan också på begäran och efter Sparbankens medgivande flyttas till gruppen jämbördiga motparter och därmed sänka skyddsnivån. Närmare upplysningar om det lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor.

9 Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse Från den 1 november 2007, har du som kund rätt att få information om de riktlinjer för intressekonflikter som banken har. Med intressekonflikter menas att banken och du kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som banken utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en annan kund när banken ska ta tillvara bådas intressen. Att olika parter har skilda intressen är vanligt i affärslivet. Som exempel kan nämnas de olika intressen som finns mellan köpare och säljare, mellan producent och konsument eller mellan företag och dess anställda. Men intressekonflikter kan bli ett problem när någon har flera olika intressen att tillvarata samtidigt och intressekonflikten då inte hanteras på ett lämpligt sätt. Ditt förtroende för Sparbanken är av största betydelse för oss. För att du ska känna trygghet, och veta att banken hanterar eventuella intressekonflikter på ett sådant sätt att dina intressen tas tillvara beskriver vi nedan hur vi arbetar med dessa frågor. Interna regler och kontroll av regelefterlevnad Sparbanken vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktiga delar för hanteringen av intressekonflikter är bl.a. att vi har en organisatorisk skillnad mellan olika funktioner och enheter. vi är tydliga och öppna i beskrivningen av de olika funktionerna eller enheterna. vi säkerställer och bevarar den interna sekretessen mellan olika funktioner och enheter. vi motverkar att jävsförhållanden uppkommer i verksamheten. vi har en oberoende kontroll för hur regler efterlevs. Vi har även en rad interna instruktioner som anger hur intressekonflikter ska hanteras så att kundernas intressen uppmärksammas. Exempel på sådana instruktioner är bankens regler om hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer. hur rådgivning kring finansiella instrument ska gå till. hur banken ska uppträda på värdepappers- och valutamarknaden. vilka åtgärder banken ska vidta vid utförande av en order om köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m. Utbildningsinsatser och rutiner På banken utbildas berörd personal kontinuerligt och fortlöpande i frågor som rör intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Vi har även särskilda rutiner för att följa upp att externa och interna regelverk följs. Ytterligare information Om våra åtgärder inte räcker till för att förhindra att dina intressen kan komma att påverkas negativt får du information om intressekonflikten innan vi åtar oss att genomföra det uppdrag du lämnat till banken. Vill du ha ytterligare information kring intressekonflikter kan du vända dig till ditt bankkontor. Bl 7979 Utg 1

10 Information om incitament - Sparbank Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som ges till eller av tredje part och som har samband med de värdepapperstjänster som Sparbanken och/eller Swedbank AB utför åt dig. Den här informationen lämnas därför gemensamt av såväl Sparbanken som Swedbank. Aktiemarknaden Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av köp eller försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, omvända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieindeoptioner, aktieindexterminer och warranter. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Det förekommer också att ersättningen uppgår till ett belopp som endast motsvarar en del av courtaget. Du som kund betalar inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Sparbanken kan, i förekommande fall, ge provision till extern portföljförvaltare som lämnat en kunderorder till Sparbanken för vidarebefordran till Swedbank, inte heller i det fallet betalar du som kund något extra. Aktieaffärer i samband med nyemission Sparbanken får ersättning av Swedbank i samband med emissionserbjudanden. Ersättning utgår dels som en ersättning för förmedling av nyemitterade aktier med 0,2-1,5 % av den faktiska tilldelningen dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Fondandelar Fonder som förvaltas av Swedbank Robur Sparbanken får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar max 75 % av nettoförvaltningsavgiften för den förmedlade fonden. För Swedbank Robur Fonder inom ramen för premiepension får Sparbanken ersättning med ett belopp som motsvarar 50 % av nettoförvaltningsavgiften. Du som kund betalar endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Fonder som förvaltas av externt fondbolag Sparbanken får också ersättning av Swedbank för förmedling av fonder från externa fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Strukturerade produkter Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av de strukturerade produkter som Swedbank emitterar. Ersättning utgår dels med ett belopp som motsvarar det courtage du betalat, utöver det placerade beloppet, och som framgår av avräkningsnotan dels med 0,05 % av Sparbankens försäljningsvolym för produkten per löptidsmånad. Vid produkter där löptiden inte är bestämd på förhand bestäms Sparbankens ersättning utifrån en för produkten förväntad löptid. Ersättningen till Sparbanken ingår i det Arrangörsarvode som anges i Slutliga villkor för produkten och betalas i samband med teckning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Premieobligationer Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer. Ersättning utgår dels som en provision för förmedling av nyemitterade premieobligationer dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Swedbank får i sin tur provision av Riksgäldskontoret som utfärdar premieobligationerna. Räntemarknaden Sparbanken får ersättning av Swedbank för köp eller försäljning av obligationer, statsskuldväxlar, certifikat, ränteoptioner, ränte-swappar, utställda caps och floors samt Forward Rate Agreements (FRA). Provisionen kan variera beroende på vilket värdepapper du köper eller säljer. Den kan uppgå till ett belopp som motsvarar det courtage som du betalat och som framgår av avräkningsnotan. Det kan också uppgå till ett belopp som motsvarar en viss räntemarginal. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Mer information Önskar du ytterligare information kan du vända dig till Sparbankens funktion för regelefterlevnad (Compliance Officer). Ersättning utgår med en provision beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften som vanligtvis är 50 % men kan avvika med upp till 35 % beroende på vilken fond som avses. I vissa fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp samt på prestationsbaserade belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Individuellt pensionssparande i fonder Sparbanken får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Den ersättningen som Sparbanken får är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och andra fondbolag. Bl 1456 utg 1

11

12

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS)

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Det individuella pensionssparandet i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Pensionssparandet i banken följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Banken har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen erhållit

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB

Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB Individuellt pensionssparande Allmänna villkor Indecap Spar AB Allmän information Indecap Spar har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut driva pensionssparrörelse. För pensionssparavtalet

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL KUND Firma (Fullständigt namn) Efternamn, förnamn (nedan Kunden) Utdelningsadress Person-/Organisationsnummer Utländskt skatteregistreringsnummer Postnummer och ort E-postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6 Pensionssparandet i, Danmark, Sverige Filial (banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2007-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Allmänna villkor För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Pensionssparandet i Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND Sida 1 av 6 Välkommen som investerare i våra fonder! Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka blanketten till via post, e-post eller fax enligt uppgifterna längst ner på

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

Allmänna villkor för fondkonto och handel

Allmänna villkor för fondkonto och handel Allmänna villkor för fondkonto och handel med fondandelar Gäller från 2016-11-01 A. Definitioner a) Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. k) Förvaltarregistrering: Registrering

Läs mer

Allmänna villkor individuellt pensionssparande av år 2016

Allmänna villkor individuellt pensionssparande av år 2016 Allmänna villkor individuellt pensionssparande av år 2016 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från 2015-09-29 Allmänna villkor för Investeringssparkonto hos Solidar Pension AB Definitioner Annat Eget Konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondab erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondmarknaden erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se minafonder erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01 1(4) Dessa Allmänna villkor gäller för schablonbeskattat sparande på investeringssparkonto i Swedbank/Sparbank, nedan kallad Banken. Öppnande av investeringssparkonto förutsätter att kunden öppnar ett

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kund) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om Investeringssparkonto

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande och därmed sammanhängande

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL/ PENSIONSSPARKONTO VIKTIG INFORMATION RÖRANDE AKTIEHANDEL ÖVER INTERNET Att handla med värdepapper över Internet innebär en mängd fördelar. Men det innebär också ett utökat

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer