synpunkter och arbetsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "synpunkter och arbetsrutiner"

Transkript

1 synpunkter och arbetsrutiner

2 NNEHALLSFORTECKNNG nledning 1 nventering och upprustning av litteraturbeståndet 2 Biblioteket som informationscentral 3 Litteraturbevakning 4 Biblioteksrutiner - litteraturanskaffning - klassificering - katalogisering - tidskriftshantering - uppställning och förvaring - gallring - utlåning Biblioteksinformation 8 Bibliotekets organisatoriska placering 8 Bibliotekets personal 8 Kostnader för biblioteksverksamheten 9 Bibliotekslokaler och inredning - inredningsförslag texten använda förkortningar 10 Litteratur om företags- och förvaltningsbibliotek Presentation av den allmänna försäkringskassan - socialpolitiken vaxer fram - försäkringskassorna idag Kort information om Förskikringskassan i Jönköpings län 12 Försäkringskassans organisation 13 sid 1 O Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Biblioteksinformation till anställda samt tidskriftsenkat Vandringsbibliotek från Stadsbiblioteket Förteckning över bibliotekets tidskriftsbestånd Gallringsföreskrifter för tidskrifter Förteckning över dagstidningar i biblioteket samt information om klipparkivet Så hittar du i biblioteket Litteraturrutiner vid Försäkringskassan Nyförvärvslista 1980:l Arbetsrutiner för bibliotekspersonal PM för katalogisering och klassificering Ämnesordsregister till den systematiska katalogen med utdrag ur klassifikationssystemet för svenska bibliotek (SABsysternet)

3 NLEDNNG Hösten 1979 fick inst Bibliotekshögskolan en förfrågan från Jönköpings läns allmänna försäkringskassa, angående planering av ett bibliotek vid kassans centralkontor. Uppdraget befanns vara lämpligt som specialarbete och avgränsades till att omfatta - inventering av försäkringskassans litteraturbestånd, utgallring av inaktuellt material samt förslag till kompletterande inköp - förslag till bibliotekstekniska rutiner, såsom samordning av företagets litteraturanskaffning och utarbetande av arbetsrutiner för framtida bibliotekspersonal - systematisering av litteraturbeståndet för att möjliggöra effektivare återsökning av information - förslag till inredning av bibliotekslokal Uppdraget inleddes med studiebesök till försäkringskassorna i Mölndal och Borås dar bibliotek funnits sedan nagra år tillbaka. Såväl biblioteksrutiner som inredning studerades. Ett planerat studiebesök till försäkringskassan i Göteborg, som bedriver en mer omfattande biblioteksverksamhet har ännu ej genomförts, men brevledes har kontakter knutits och erfarenheter inhämtats. Under de två månader vid årsskiftet som uppdraget varade arbetade förutom undertecknad aven två av kassans tjänsteman med biblioteksuppbyggnaden. Dessa två kommer att sköta biblioteket i framtiden. bi otalt 1,5 assisten tt jänst). ' Första steget i arbetet blev att förteckna det befintliga litteraturbeståndet, vilket delvis insamlats till en central bokdepå,men som aven fanns spritt ute på de olika avdelningarna. Vid rundvandring till avdelningarna vid centralkassan och lokalkontoret i Jönköping interjvi~ades ett flertal tjänstemän för att behovet av litteraturtjänster i nagon mån skulle kunna kartläggas. Dessutom sändes en enkat angående upprustning av tidskriftsbeståndet ut på cirkulation bland de anställda. Den mest nyttjade litteraturen visade sig vara handböcker, rapporter, lagtexter och -kommentarer, lexika samt facktidskrifter. De flesta tillfrågade ansåg att den tid som de hinner agna åt litteraturstudier ar för kort. Någon löpande bevakning av nyheter inom sina respektive specialområden ägnar de sig inte åt, utan deras inköp sker sporadiskt. Tanken att biblioteket skall sköta den löpande litteraturbevakningen och informera de anställda om litteratur som kan vara av intresse för dem i deras arbete mottogs mycket positivt. Personalen ansåg även att biblioteket ber bedriva upplysningstjänst, dvs framtagande av enstaka uppgifter, bakgrundsmaterial i specificerade ämnen m m. Vidare förordades registering och systematisering av företagets litteratur för att tjänstemännen själva skall kunna söka den information de behöver. Darigenom kommer litteraturen att utnyttjas i större omfattning an vad som nu är fallet, menade de. Några ekonomiska riktlinjer gavs inte för planeringsarbetet, varför kostnadssidan av biblioteksverksamheten till mycket liten del berörs i rapporten.

4 nnan något upprustningsförslag utarbetades genomfördes en inventering av det befintliga litteraturbeståndet vid centralkassans fyra avdelningar samt lokalkontoret i Jönköping. Biblioteket kommer i första hand att betjäna dessa avdelningar, men även lokalkontoren utanför Jönköping skall ges möjlighet att utnyttja bibliotekets resurser. Centralkassan (ck) prenumererar sedan tidigare på ett tjugotal tidskrifter. Dessutom håller man länets alla tio dagstidningar. up ans bevakning på Riksförsäkringsverkets (RFV) begäran). Genom åren har försäkringskassan även förvärvat en hel del böcker och rapporter. Böckerna ar delvis samlade i en central bokdepå vid ck:s administrativa avdelning, men finns även spridda ute på övriga avdelningar utan systematik eller möjlighet att överblicka. Många rapporter, yttranden o dyl finns, förutom hos berörd tjänsteman, i dubletter vid den centrala bokdepån. Detsamma gäller handboksbeståndet. Den starkt begränsade tid (två månader) som avsatts för biblioteksuppbyggnaden, gjorde att vi valde att koncentrera oss på litteraturbeståndet inklusive SOU och departementserien. Någon genomgång av skrivelser, cirkulär o dyl "löst" material gjordes inte. Det är Önskvärt att även detta systematiseras i ett senare skede. Vi förtecknade sammanlagt några hundratal arbeten och sorterade ut föråldrad litteratur, vilken antingen kastades, utbyttes mot senare upplaga eller placerades i ck:s arkiv om arbetet kunde anses ha något historiskt intresse. Litteraturbeståndet förtecknades i ett kortregister för sökning på titel, författare eller ämne. På korten angavs var boken i fråga placerats. Vårt förslag till upprustning av litteraturbeståndet innefattade referenslitteratur sasom allmänna och ämnesspecialiserade uppslagsverk, allmänna bibliografier (litteraturf örteckningar), handböcker och ordböcker. Men även ämneslitteratur och då främst inom områdena socialförsäkring och -politik, förvaltning, arbetsrätt, personalpolitik samt medicin. Vidare nya upplagor eller annan ersättning för gallrade verk. Förslaget innehöll dessutom ett antal debattböcker och några skönlitterära verk. Upprustningsförslaget omfattade närmare 400 arbeten till en sammanlagd kostnad av omkring kr. Kassans VD godkände förslaget och större delen av litteraturen har nu levererats och införlivats med bibliotekets bestånd. Även tidskriftsbeståndet rustades upp och totalt premurnererar biblioteket nu på ca 30 tidskrifter. Till grund för utökningen av tidskriftsbeståndet ligger en enkät från december nämnda rundfråga uppmanades personalen aven att komma med förslag till litteraturinköp. Få förslag inlämnades, men de önskemål som framfördes effektuerades. För personalens trivsel inköptes även en del skönlitteratur. ntresset för denna litteratur visade sig vara mycket stort. För att kunna möta efterfrågan togs kontakter med Jönköpings stadsbiblioteks lansavdelning, som nu placerat ett s k vandringsbibliotek om ca 70 titlar vid försäkringskassans ck. Dessa böcker byts regelbundet ut, ca en gång i kvartalet.

5 BBLOTEKET SOM NFORMATONSCENTRAL Den framtida målsättningen för Jönköpingskassans. bibliotek har i samråd med kassaledningen formulerats sålunda: Målsättningen ar ett bibliotek som genom att centralt samla, ordna och förteckna litteratur, tidskrifter, skrivelser m m snabbt och effektivt kan förse de anställda med uppgifter de behöver i sitt arbete. För att tillgodose tjänstemännens informationsbehov och därigenom underlatta deras arbete, kravs ett gott samarbete mellan de olika befattningshavarna och biblioteket. Det ar de enskilda tjänstemännen, genom fackkunskaper inom sina respektive specialområden, som bast vet vilken typ av information de behöver. Bibliotekspersonalens uppgift ar att bevaka dessa områden och delge befattningshavarna aktuell information. Vid ck i Jönköping planerar man att inrätta en samrådsgrupp i biblioteksfrågor, dar kontaktpersoner från varje avdelning ingår. Härigenom bör ett väl fungerande kontaktnät kunna byggas upp, til.1 hjälp både för biblioteket och de anställda, För att biblioteket skall kunna utvecklas till en effektiv informationscentral, bör försäkringskassans biblioteks- och arkivfunktioner sammanföras. Därigenom kan informationsförsörjningen förbättras. Varje avdelning har vanligen ett eget litet arkiv eller samling av PM, småtryck m m som innehåller mycket av värde för företaget, men som få bland personalen känner till. Genom att tillföra biblioteket/informationscentralen detta material skulle värdefull information få en vidare spridning. Detta behöver inte innebära att biblioteket tar hand om förvaringen av allt material, huvudsaken ar att man vet var det återfinns. Bibliotekets ändamål är dels att.ordna informations- och dokumentationsmaterialet för att underlätta arbetet inom de olika avdelningarna, dels skall bibliotekspersonalen ha kännedom om materialet för att kunna underlätta informationsflödet. För detta kravs att personal tillsatts speciellt för att sköta biblioteket. Fackutbildad bibliotekarie som fått genomgå försäkringskassans interna utbildning torde vara den basta lösningen. Förutom den interna informatianen bör biblioteket även medverka i den externa information som ges till företag, myndigheter och enskilda. Denna information ges f n av utbildningssektionen. Jönköping underlättas samarbetet mellan bibliotek och utbildningssektion vid inflyttning i nya lokaler sommaren 1980, då dessa funktioner lokalmassigt placeras intill varandra. Ambitionsnivån för biblioteksverksamheten kan sattas olika högt. Viktigt är dock att man har de ekonomiska resurserna i minnet, liksom den personalstyrka som tillsatts att sköta biblioteket. Utbyggnaden av verksamheten bör ske successivt och hela tiden styras av användarnas behov och önskemål.

6 LTTERATURBEVAKNNG En gammal men fortfarande giltig definition av den litteraturtjänst företagsbibliotek bör bedriva lyder: " Biblioteket skall insamla kunskapsmaterial och hålla företagsledningen och personer som har behov därav, fortlöpande informerade om vad som rör sig i tiden på deras områden och hur och var det är dokumenterat." Genom att hålla några väl valda förteckningar och referatorgan bör biblioteket kunna åstadkomma en fungerande bevakning av nyutgiven litteratur. Dessutom behövs kontakter med officiella organ och institutioner., Den största mängden information kommer dock i form av utredningar, direktiv, rapporter, domar m m. Det är viktigt att biblioteket håller dubletter av detta material. Om tjänstemännens exemplar kommer på avvägar eller misstänks vara föråldrat, skall de anställda veta att det aktuella materialet alltid finns tillgängligt i biblioteket. Detta referensmaterial får givetvis inte lånas från biblioteket utan enbart läsas på platsen. Vid Försäkringskassan i Jönköping har biblioteket beslutat att förutom att ge avdelningarna tips om litteratur som kan vara av intresse så skall Liber förlagets förteckning "Publikationsnytt", i vilken meddelas nya SOU, Ds, m m offentligt material samt facklitteratur utgiven av det statliga förlaget, cirkulera bland personalen. Detta för att underlätta bevakningen av ny litteratur ute på avdelningarna. Biblioteket skall dessutom regelbundet informera de anställda om nyförvärvad litteratur, vilket är en av förutsättningarna för bra biblioteksservice. BBLOTEKSRUTNER Dessa rutiner får inte bli ett mål i sig, utan måste kontinuerligt ses över så att de är anpassade till bibliotekspersonalens och användarnas behov. Litteraturanskaffning nitiativ till inköp av litteratur (eller prenumeration) bör i princip kunna tas på vilken nivå som helst inom förvaltningen, men alla inköp 1 skall samordnas till biblioteket, där rationella inköpsrutiner utarbel! tas. Genom centralisering av inköpen sker registrering av hela för- / valtningens litteraturbestånd, onödiga dublettinköp undviks och bättre i rabatter erhålls i bokhandeln och hos förlagen. l Beslut om inköp fattas av VD, efter samråd med bibliotekets kontaktpersoner ute på de olika avdelningarna och verkställs sedan av biblioteket, till vilket litteraturen alltid levereras för registrering. Därefter bestäms var litteraturen ifråga skall placeras. Som en generell regel bör gälla att frekvent material, som behövs i det dagliga arbetet placeras ute på avdelningarna, medan orienterande och översiktligt material placeras i det centrala biblioteket. Dubletter måste tillåtas när så befinns nödvändigt.

7 Litteratur, konferenstryck o dyl som erhålls på annat satt än genom inköp och som kan vara av allmänt intresse, bör överlämnas till biblioteket för registrering, vilket möjliggör en vidare spridning inom förvaltningen... Material kan även lånas in från annat bibliotek. Detta gäller främst lågfrekvent och dyrbar litteratur. Genom folkbiblioteket på orten kan man få hjälp att belägga litteratur på andra,bibliotek samt att låna in denna. Klassificerina Vid klassificering sorteras materialet i ämnesområden för att bli lattare att återfinna. nget av de i Sverige vedertagna klassifikationssystemen kan sägas vara väl lämpat för försäkringskassans litteraturbestånd, eftersom detta material kräver en långtgående precisering inom socialförsäkringsområdet. Vid kontakter med försäkringskassorna i Borås och Göteborg visade det sig att de använder sig av folk- och universitetsbibliotekens klaskifikationssystem det s k SAB-systemet för klassificering av sin litteratur. För att underlätta samarbetet dels mellan försäkringskassorna och dels med andra bibliotek, valde aven Jönköpingskassan att tillämpa detta system. Vissa utvidgningar gjordes dock av avdelning /0kc/ Socialf örsäkring. Som tidigare nämnts har ej skrivelser, cirkulär, rapporter, yttranden o dyl material klassificerats i Jönköping. Vid en framtida systematisering av detta måste SAB-systemet anses otillräckligt. Vid försäkringskassebiblioteket i Göteborg används ett eget system, uppbyggt enligt indelningen f ör lagen om allmän försäkring (AFL), f" or klassificering av annat material än böcker. Systemet torde vara en lyckat lösning eftersom personalen vid försäkringskassorna ar val bekanta med denna lag, kring vilken kassornas verksamhet är uppbyggd. Ett klassificeringssystem som utarbetas centralt i samråd mellan alla landets försäkringskassor för att passa just deras verksamhet, vore dock den bästa lösningen. Samtidigt skulle värdefulla kontakter knytas mellan länen för en allmän utbyggnad av försäkringskassornas biblioteksverksamhet. Katalogisering Litteraturen registreras i en kortkatalog. Vid katalogiseringen, dvs utformandet av katalogkorten, använder Jönköpingskassan folkbibliotekens system (KR -76). All litteratur registreras, både den i biblioteket och den ute på avdelningarna. På katalogkorten anges var böckerna är placerade. Böckerna förses samtidigt med bibliotekets stämpel. l i Kortkatalogen ar placerad i biblioteket och består av två delar, en alfabetisk för sökning på titel eller författare och en systematisk för sökning på ämne. För att hitta i den Systematiska katalogen bör man gå via det ämnesordsregister som placerats ovanpå katalogen. Som komplement till SAB-systemets register utarbetades ett särskilt ämnesordsregister i Jönköping, för att underlätta sökning på ämnesord inom försäkringskassans verksamhetsområden.

8 Katalogframställningen är arbetskrävande, då det vanligsvis erfordras 3-6 katalogkort per dokument för flera "ingångar" till registret. Genom att inhandla en stencilapparat för katalogkort, en s k minigraph kan arbetstidsåtgången minskas betydligt, speciellt för bibliotek med stora inköp. Apparaten är dock dyr och vid Jönköpingskassans bibliotek skrivs korten därför separat på maskin, eftersom inköpen är relativt få. Till hjälp för de två assistenter som skall sköta biblioteket i framtiden och som båda saknar bibliotekserfarenhet, skrevs ett kortfattat PM i katalogisering och klassificering. Även personalen informerades om hur katalogen fungerar. Den skall ju inte enbart vara ett arbetsinstrument för bibliotekspersonalen! Tidskriftshantering Valet av tidskrifter skall, i likhet med litteraturinköpen, ske i samråd med de olika avdelningarna. Prenumerationslistan bör sedan revideras regelbundet. Håller man ett stort antal tidskrifter kan det vara praktiskt att bestalla dem genom bokhandeln, som då sköter reklamationer och betalningar. En service som kan vara väl värd några påläggsprocent på prenumerationskostnaden. Vid Jönköpingskassans bibliotek bestämdes dock att tidskrifterna skulle beställas direkt från utgivarna. Främsta orsaken till detta var att många av bibliotekets tidskrifter erhålls kostnadsfritt. Alla tidskrifter, vare sig de är gratis, fås genom medlemskap i någon förening, eller köps i vanlig ordning, skall registreras. Registreringen ar nödvändig för att man skall kunna kontrollera att de verkligen kommer till biblioteket och sker enklast genom att varje nummer och ankomstdatum antecknas i en s k viscardpärm. Dessutom bör en alfabetisk förteckning över samtliga tidskrifter upprättas och spridas bland personalen. Ett vanligt sätt att få tidskrifterna att nå ut till sina läsare är att skicka dem på cirkulation. Cirkulationen brukar dock ofta vålla problem, speciellt om biblioteket endast håller ett exemplar av varje, vilket är fallet vid ck i Jönköping. stället valde därför biblioteket att regelbundet sanda ut kopior av innehållsförteckningarna till de bland personalen som så önskade. Tidskrifterna finns nu som referensmaterial (e j till utlån) ständigt tillgängliga i biblioteket. Uppställning och förvaring Uppställningen av litteraturen bör vara sådan att alla lätt och snabbt kan ta fram den bok de söker samt orientera sig om den litteratur som finns inom olika ämnesområden. Jönköpingskassans bibliotek bygger hylluppställningen av böckerna på samma system som den systematiska katalogen och följer således folkbibliotekens uppställningssystem. De olika ämnesområdena ar dock inte s& finuppdelade som katalogen, eftersom bokantalet inte är större än att man även med stora amnesindelningar får en överskådlig blick av litteraturen.

9 All litteratur ar dock inte placerad i biblioteket utan finns även, spridd ute på ck:s olika avdelningar samt på lokalkontoret (lk) i Jönköping. På katalogkorten har angetts var boken i fraga är placerad. Eftersom viss litteratur används i det dagliga arbetet ar det orealistiskt att "dra in" allt material till biblioteket. bland kan det vara svårt att avgöra om en speciell bok skall placeras i biblioteket eller på någon av avdelningarna. Den facklitteratur som är aktuell för en avdelning i dess arbete skall dock placeras dar. Biblioteket kan hålla referensexemplar av denna litteratur om så anses nödvändigt. Detta galler främst handboksbeståndet. Avdelningarnas bokbestånd bör alltså vara rena arbetsbibliotek, medan mer orienterande, översiktlig litteratur som berör flera avdelningar eller används mer sällan skall placeras i biblioteket. Viktigt ar en central och lättillgänglig placering av bibliotekslokalen. En svårtillgänglig lokal medför att mera litteratur måste deponeras ute på avdelningarna, till stor nackdel för bibliotekspersonalens upplysningstjänst. l Vad gäller tidskrifternas placering bör de senaste numren av varje.. tidskrift lämpligen förvaras i alfabetisk ordning på särskilda tidskriftshyllor och aldre nummer i tidskriftssamlare intill hyllorna. ' Tidigare årgångar magasineras sedan enligt utarbetade gallringsrutiner för att efter överenskommen tid kastas. Gallring Hur och i vilken omfattning bokbeståndet bör gallras är beroende av flera faktorer, så som bibliotekets karaktär, amnesområden, utrymmen m m och brukar vara ett svårt "kapitel" inom biblioteksverksamheten. För mindre företags- och förvaltningsbibliotek bör dock en generell 10-års regel vara helt tillfredställande. Vissa ämnesområden kan emellertid behöva undantagas från 10-års regeln, för försäkringskassans del t ex juridik inom socialförsäkringsområdet. Det stora möjligheterna. till inlåning från andra bibliotek är ett starkt skal till att gallra ut aldre eller sällan efterfrågad litteratur. Utgivning av nya omarbetade upplagor av fackböcker bryter alltid 10-års regeln. En föråldrad upplaga kan förorsaka oanade besvärligheter! Även aldre tidskriftsårgångar kan lånas in från andra bibliotek och behöver därför inte sparas mer an något år. Personaltidningar och vissa facktidskrifter bör dock undantagas från utgallring och istället arkiveras om företagsledning och personal så anser eller föreläggande därom givits från central myndighet. Gallringsrutiner bör utformas skriftligen i samråd mellan biblioteket och de olika avdelningarna. Utlåning Vid Jönköpingskassans bibliotek bygger utlåningen på självbetjäning, Låntagaren fyller själv i en låneblankett och placerar denna på bokens plats i hyllan. Vid återlämning antecknar låntagaren "Återlämnad" plus datum på låneblanketten, lägger denna i en speciell låda för återlämnade lån och ställer tillbaka boken på dess plats i hyllan (placering finns angiven i bibliotekets stämpel på bokens titelblad). Någon fastställd lånetid tillämpas inte, men bibliotekspersonalen hjälper till att kräva in litteratur som efterfrågas av annan låntagare.

10 Om böcker lånas in från annat bibliotek, tillämpas dock givetvis detta biblioteks lånebestämmelser. Biblioteket innehåller även referenslitteratur (lexika, uppslagsböcker, handböcker m m). Denna har märkts med röda "Ej till hemlånw-etiketter och får enbart läsas på platsen. BBLOTEKSNFORMATON Personalen bör kontinuerligt hållas informerade om bibliotekets verksamhet. Speciellt viktigt ar detta vid uppbyggnadsskedet av biblioteket, vilket Jönköpingskassan nu står inför. Genom att de anställda känner sig delaktiga i verksamheten skapas de basta kon$aktmöjpigheterna.-.a.8- Fördomar som "Har vi klarat oss utan bibliotek i alla år behöver vi inget nu heller", "Biblioteket beslagtar mina böcker!", "Bibliotekspersonalen gör ingen nytta!", kan endast undanröjas genom kunskap om biblioteksverksamheten. Viktigt är också att ge riktad information om biblioteket till nyanställda. Bra PR för biblioteket är en stående "ruta" i personaltidningen med lästips och allmän biblioteksinformation. Även nyinköpt litteratur kan presenteras här om egna nyförvarvslistor inte produceras. BBLOTEKETS ORGANSATORSKA PLACERNG Bibliotekets placering i företagsorganisationen är beroende av ambitionsnivån, men allmänt kan sägas att en hög placering inom hierarkin ger biblioteket en friare stallning och möjliggör en likvärdig service till de olika avdelningarna. Jönköpingskassans bibliotek kommer att inplaceras som en fristående sektion direkt under kassaledningen. Detta måste ses som en lyckad lösning, biblioteket har ju inrättats för att ge service till alla ck:s avdelningar men aven för att betjäna det tjugotal lk som ryms inom organisationen. Emellertid är det ofta trångt under VD och en alternativ placering vore inom den administrativa avdelningen, som med sin utbildningssektion sannolikt kommer att bli den största nyttjaren av biblioteket i framtiden. BBLOTEKETS PERSONAL Vid Försäkringskassan i Jönköping kommer biblioteket att skötas av två assistenter (totalt 1,5 tjänst), efter att fackutbildad bibliotekarie startat verksamheten och satt upp vissa rutiner. Denna lösning kan inte anses helt tillfredstallande med tanke på de höga ambitionsplaner som uppställts. Önskvärt vore att en bibliotekarietjänst inrättades och be- ' sattes med fackbibliotekarie som har kännedom om försäkringskassans verksamhet eller ges möjlighet att genomgå försäkringskassans interna grundutbildning. Dessutom behövs assistent- eller kontoristtjänster vid bib-

11 lioteket. Personalstyrkan måste ses mot bakgrund av de krav som stalls på biblioteket. Underbemanning innebär att personalen inte kan nå upp till dessa förväntningar. KOSTNADER FOR BBLOTEKSVERKSAMHETEN Eftersom biblioteket är en serviceavdelning med uppgift att främja hela förvaltningens verksamhet är det svårt att ställa upp några generella kostnadskalkyler. Den "vinst" biblioteket ger ar beroende av de materialoch personalresurser som stalls till förfogande. Allt för knappt tilltagna resurser medför ett dyrt bibliotek, eftersom biblioteket då inte kan leva upp till de krav som ställs på dess verksamhet. *'_ Att beräkna bibliotekets budget exakt är omöjligt. Den största utgiftsposten är personalkostnader som utgör ca tre fjärdedelar av totalbudgeten. Vad galler driftskostnader så bör biblioteket ges ett eget anslag för att litteraturtjänsten bast skall kunna skötas. Vid uppbyggnadsskedet är det viktigt med frikostiga anslag för upprustning. nitialkostnaderna behöver dock inte bli avskräckande höga om man vid inredning av bibliotekslokaler utnyttjar befintlig inredning. BBLOTEKSLOKALER OCH NREDNNG samband med redogörelsen för litteraturens placering nämndes vikten av en centralt belägen bibliotekslokal som lätt kan nås av alla anstallda. Förutom denna lokal behöver biblioteket ha tillgång till magasin för förvaring av äldre litteratur och tidskriftsårgångar. Jönköpings kassans nuvarande lokaler saknar biblioteket eget rum men vid flyttning till nybyggda lokaler sommaren 1980, kommer biblioteket att få disponera ett eget utrymme. Tyvärr på sjatte och översta våningen, men avstånden är inte avskräckande stora. De "impulslån" som varit vanliga hittills då biblioteket legat intill ck:s matsal kommer dock sannolikt att försvinna. gengäld har dock både sittgrupper och arbetsbord planerats till. det nya biblioteket. Vid lokalplanering måste man hålla i minnet att biblioteket behöver utrymme att vaka på. Det finns olika satt att beräkna lokal- och hyllbehov. Genom att kontakta Bibliotekst janst (Bt j), folkbibliotekens inköpscentral, kan man få fackmässig hjälp redan vid planeringsstadiet. Btj håller även ett stort sortiment av funktionell biblioteksinredning. nredningsförslag nredningen bör vara ren standard för att lätt kunna kompletteras vid behov. Några minnesstolpar: - Välj fristående bokhyllor med flyttbara hyllplan. - Riktig belysning är viktig. Diffierntierat ljus med starkare belysning vid läsplatser, arbetsbord och bokhyllor och svagare i kommunikationsutrymmena rekommenderas. - Förutom disken i biblioteket behöver bibliotekspersonalen en avskild

12 arbetsplats. - Sköna sittgrupper med avlastningsytor och läsplatser för besökarna. - Möjlighet att exponera ny litteratur och nya tidskriftssummer ordnas enklast genom inköp av boksnurra(-or) samt tidskriftshylla med snedställda hyllplan. - nformationstavla bör också finnas i bibl%oteket. - Glöm ej flexibilitet och fria ytor. AFL - lagen om allmän försäkring Ck - centralkontoret inom Försäkringskassans organisation Os - departementserien (skriftserie) KR - katalogregler för svenska bibliotek (1976) Lk - lokalkontoren inom Försäkringskassans organisation RFV - Riksförsäkringsverket SA6 - Sveriges all.nisnna biblioteksförening LTTERATUR OM FORETAGS- OCH FORVALTNNGSBBLOTEK Edbom, T. : Om förvaltningsbibliotek: särskilt i Gävle / Ture Edbom, Ture Kalrström, Weste Westesson. - Gävle, s. : ill. Ekberg, Karin : Företagsbibliotek: en nödvändighet. - Borås, bl. - (specialarbete / Bibliotekshögskolan : vt 1979,30) Ellerud, Elve : Företagsbiblioteket, informataonscentralen:.en angelägenhet för företaget. - /Ny uppl/. - Stockholm, 19' s. - edd del ande / Tekniska litteratursällskapet ; 13) Palmgren, Göran : Litteraturförsörjning vid K-konsults lokalkontor: behovsanalys och förslag till. åtgärder. - Borås, s. : ill. - (specialarbete / Bibliotekshögskolan: vt 1937,661 Samverkan mellan förvaltningsbibliotek: Statskontorets konferens den 2 december 1977: dokumentation. - Stockholm, bl.

13 PRESENTATON AV DEN ALLMANNA FORSAKRNGSKASSAN Här ges en kort historik över socialförsäkringarnas och kassornas framväxt, liksom deras nuvarande verksamhetsområden. Socialpolitiken växer fram Tanken att bistå arbetskamrater vid sjukdom och andra svårigheter fanns redan i det medeltida skrå- och gilleväsendet, men det var först i och med industrialismens genombrott som ett biståndsbehov av större mått uppkom. nflyttningen till städerna löste upp bondesamhällets starka familjeband. ndustriarbetet var ansträngande och riskfyllt. Penningberoendet växte liksom otryggheten. Under 1800-talets första hälft behandlade den svenska riksdagen flera motioner i pensioneringsfrågan. Samtliga avslogs dock och först på 1880-talet tillsattes en kommitté som fick i uppgift att syssla med ålderdoms-, olycksfalls- och sjukförsäkring samt arbetarskydd. Kommitténs betänkande mottogs kyligt och flera nya utredningar gjordes innan den första lagen om folkpensionering kom Genom denna lagstiftning tog utvecklingen på trygghetsområdet fart. Några viktiga reformer inom socialpolitiken: 1847 Fattigvårdsförordning 1889 Lag om skydd mot yrkesfara 1891 Lag om sjukkassor 1901 Lag om ersättning vid olycksfall i,'arbetet 1912 Arbetarskyddslag 1913 Lag om allmän pensionsförsäkring 1919 Åtta timmars arbetsdag 1931 Lag om erkända sjukkassor 1935 Lag om folkpension 1938 Två veckors semester 1948 Allmänna barnbidrag 1955 Allmän sjukförsäkring yrkesskadeförsäkring Moderskapsförsäkring timmarsvecka ATP 1963 Lag om allmän försäkring Fyra veckors semester 1970 "7-kronan", enhetligt ersättningssystem för den allmänna läkarvården 1973 Allmän tandvårdsförsäkring 1974 Anställningsskydd Föräldraförsäkring Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) Sjukpenningen = 900/0 av lönen 1975 Privatläkarvården inordnas i det enhetliga ersättningssystemet

14 1976 Delpensionsreformen Rörlig och sänkt pensionsålder (65 år) 1977 Lag om arbetsskadeförsäkring 1978 Arbetsmiljölag Föräldraförsäkringen utökas Fem veckors semester 1980 Delpension för egna företagare Förlängd föräldraledighet Försäkringskassorna idag Ur de frivilliga, erkända och allmänna sjukkassorna har dagens allmänna försäkringskassor vuxit fram. Tidgare var deras uppgift att avhjälpa nöd. Med dagens socialförsäkringslagstiftning garanteras vi en grundtrygghet genom hela livet. Under det senaste deceniet har försäkringskassornas arbetsuppgifter ständigt utökats. Till dagens socialförsäkringar räknas: folkpensions- och ATP-försäkringarna sjukförsäkringen arbetslöshetsförsäkringen arbetsskadeförsäkringen socialförsäkringarna beslutas av riksdag, regering och socialdepartement. De verkställs sedan, under RFV:s tillsyn, av landets allmänna försäkringskassor. Det finns 26 kassor, en i varje län samt en i vardera Göteborg och Malmö. Försäkringskassorna ar inte något statligt organ, utan intar av tradition en fri och juridiskt självständig ställning. Genom de av regering, landsting och RFV utsedda ledamöterna i försäkringskassornas styrelser och delegationer har staten dock insyn i kassornas verksamhet. Utgifterna för socialförsäkringarna var ,2 miljarder kr för hela riket, vilket motsvarar 35% av den privata konsumtionen eller nära 20% av bruttonationalprodukten (BNP). Finansieringen sker i huvudsak genom socialförsäkringsavgifter och skatter. KORT NFORMATON OM FORSAKRNGSKASSAN JONKOPNGS LAN Antalet inskrivna vid försäkringskassan (över 16 år) var 1978 ca eller nära 80% av länets omkr invånare. Försäkringskassans personal uppgår 1980 till drygt 600 personer, varav majoriteten tjänstgör vid de 21 lokalkontoren spridda inom länet och omkr 200 vid huvudkontoret i Jönköping.

15 FORSAKRNGSKASSANS ORGANSATON 13 Revisorer J Styrelse Direktör. Företagsnämnd samrådsgrp me11 kassaledning o personal ntern revision Förtroendeläkare Adrninistrativavdelning personalfrågor ekonomi organisation och intendentur Lokalkontor * Sjukförsakringsavdelning sjukvårdsersättning dagersättning l l 1 1 b 1 Pensionsdelegationer --- 'A 1 Central rehabi- l - l Utredningsavdelning långa sjukfall och delegationsärenden -a Pensionsoch bidragsavdelning pension och bidrags i

16 l i NKOPNGS mp?s ALLYANNA irsakrngskassa.bl ioteket Bilaga 1 14 Kort information från biblioteket, CK:s nya lokaler kcmmer bl a att inrymma ett bibliotek. Under december 1979 och januari 1980 förbereder vi flyttningen genom att utöka bok- och tidskriftsbestandet på CK samt att systematiskt ordna detta material. t ål et är ett bibliotek där alla anställda har tillgång till handböcker (givetvis med de senaste bestämmelserna), facklitteratur och facktidskrifter som rör försäkringskassans arbetsområde. Dessutom debatt och skönlitteratur med anknytning till vår verksamhet, De senaste dock under förutsatttning att medel beviljas. Biblioteket skall vara lätt att hitta i, med utlåningssystem enligt "sjalvbetjaningsmetoden". Dar skall finnas lasplatser, tidskriftshylla, kortkatalog över CK:s litteraturbestånd samt sist men kanske viktigast, personal som hjalper dig tillrätta. Genom den bifogade enkgten angående tidskrifter vill vi undersöka personalens intresse för att utöka tidskriftsbeståndet. Enkäten medtar ej de tidskrifter, bl a från RFV, som vi erbåller gratis. (Komplett tidskriftsförteckning kommer att sandas ut under Sörjan av 1980). nkopsförslag till böcker kan lämnas till biblioteket. Kom också gärna med synpunkter på hur vi skall lägga upp vår verksamhet. Biblioteket ar till för personalen, inte tvärtom. l l Vi återkommer med ytterligare information om iordningstallandet av biblioteket. Hälsningar Maivor Hallén, Bibliotekshögskolan, Borås Monica Nilsson Marianne Semelius-Larsson l

17 JONK~PNGS LANS A LLMÄN~ FORSAKRNGSRASSA Biblioteket Förfråaan om tidskriftscirkulation Det är dags att förnya prenumerationerna inför Vilka tidskrifter är du intresserad av? (Se bifogad lista). Saknas nåcon tidskrift av intresse för ditt arbete? Anteckna i så fall namnet på denna. Vill du ha tidskriften på cirkulation eller föredrar du att den placeras i bibliotektet direkt (och därmed finns tillgänglig att läsas på platsen)? Om nej till cirkulation: Ar du intresserad av att få en fotostatkopia på innehållsförteckningen (som oftast är en bra fingervisning om innehållet) till senaste numret.

18 . t din signatur i önskad ruta. resserad önskar på önskar att läsa cirkulation inneh.fört. Barnen & vi //: en tidning om barn/ utg av Radda Barnens riksförbund 5 nr/& + Från riksdag & departement // 41 nr/år Fönstret // ägare: ABF: Arbetarnas bildningsförbund 16 nr/år Kornmunaktuellt // utgiven av koimrunf örbundet + Månadsstatistik för allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring m m // Riksförsäkringsverket 12 nr/år + Ny i Sverige // utg av Statens invandrarverk 5 nr/år Personaltidningar från andra kassor Post- och inrikes tidning // utg av statens personalutbildningsnämnd 12 nr/år Råd och rön // utg av konsumentverket 10 nr/år

19 resserad önskar på önskar att läsa cirkulation inneh.fört. Socialmedicinsk tidskrift // 8 nr/år ' Sosial trygd // utg av ~r~~dekontorens Landforening 12 nr/år' Tandlakartidningen // organ för Sveriges tandläkarförbund 24 nr/år Vigör // information från Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 5 nr/år Vårdnytt // en information om den privata vården från Läkarförbundet, Tandl.äkarförbundet och Praktikertjänst AB T Läkartidningen // organ för Sverices läkarförbund 52 nr/år.. Ovriga tidskrifter (Egna förslag) l l + = finns i biblioteket nu

20 JONKOPNGS LXNS ALLMANNA FSRSAKRNGSKASSA Biblioteket ,l0 Bilaga 2 18 Fr o m finns böcker från Jönköpings Stadsbibliotek att låna har i biblioteket på CK. Stdsbiblioteket har placerat ett s k Vandringsbibliotek (VB) hos oss. Det innehåller ett 40-tal, främst skönlitterära böcker. Om intresset visar sig vara stort kommer bokantalet att fördubblas. Böckerna kommer att bytas ut regelbundet, ca var tredje månad. Fyll i bokens titel och författare samt ditt namn på en låneblankett. Blanketten stoppas i lånestickan, som placeras på bokens plats i hyllan. Blanketter och lånestickor finns framsatta val synligt i CK:s bibliotek. Vi har ingen fastställd utlåningstid, men tänk på att andra också kan vilja låna, så "sitevinte på boken onödigt län~e. Trevlig läsning! Hälsningar Maivor Hallén Monica Nilsson Marianne Semelius-Larsson

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Juridiska källor. Anna Wiberg 2014-11-04

Juridiska källor. Anna Wiberg 2014-11-04 Juridiska källor Anna Wiberg 2014-11-04 Identifiera juridikens olika dokumenttyper i den svenska lagstiftningsprocessen och hur de förhåller sig till varandra och refererar till varandra. Vilka källor

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Om allt inte ryms. Analys av alternativa placeringar av delar av Stadsbibliotekets samlingar 2011-10-05. 1 av 9

Om allt inte ryms. Analys av alternativa placeringar av delar av Stadsbibliotekets samlingar 2011-10-05. 1 av 9 1 av 9 2011-10-05 Om allt inte ryms Analys av alternativa placeringar av delar av Stadsbibliotekets samlingar Umeå Kommun Umeå kultur / Biblioteket Postadress 901 78 Umeå Besöksadress Rådhusesplanaden

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

^ sot 7-2S- Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson. Svensk socialpolitik. (& Studentlitteratur

^ sot 7-2S- Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson. Svensk socialpolitik. (& Studentlitteratur Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson ^ sot 7-2S- Svensk socialpolitik A (& Studentlitteratur Förord till nittonde upplagan 9 1 Sociala problem och socialpolitik 11 Vad är socialpolitik?

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Skolbiblioteksstatistiken 2002

Skolbiblioteksstatistiken 2002 Skolbiblioteksstatistiken 2002 KU0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och Fritid A.2 Statistikområde Bibliotek A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION

SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION Bakgrund Under senare år har antalet medlemmar inom Hamnarbetarförbundet hai't en negativ utveckling. främst beroende

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer