synpunkter och arbetsrutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "synpunkter och arbetsrutiner"

Transkript

1 synpunkter och arbetsrutiner

2 NNEHALLSFORTECKNNG nledning 1 nventering och upprustning av litteraturbeståndet 2 Biblioteket som informationscentral 3 Litteraturbevakning 4 Biblioteksrutiner - litteraturanskaffning - klassificering - katalogisering - tidskriftshantering - uppställning och förvaring - gallring - utlåning Biblioteksinformation 8 Bibliotekets organisatoriska placering 8 Bibliotekets personal 8 Kostnader för biblioteksverksamheten 9 Bibliotekslokaler och inredning - inredningsförslag texten använda förkortningar 10 Litteratur om företags- och förvaltningsbibliotek Presentation av den allmänna försäkringskassan - socialpolitiken vaxer fram - försäkringskassorna idag Kort information om Förskikringskassan i Jönköpings län 12 Försäkringskassans organisation 13 sid 1 O Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Biblioteksinformation till anställda samt tidskriftsenkat Vandringsbibliotek från Stadsbiblioteket Förteckning över bibliotekets tidskriftsbestånd Gallringsföreskrifter för tidskrifter Förteckning över dagstidningar i biblioteket samt information om klipparkivet Så hittar du i biblioteket Litteraturrutiner vid Försäkringskassan Nyförvärvslista 1980:l Arbetsrutiner för bibliotekspersonal PM för katalogisering och klassificering Ämnesordsregister till den systematiska katalogen med utdrag ur klassifikationssystemet för svenska bibliotek (SABsysternet)

3 NLEDNNG Hösten 1979 fick inst Bibliotekshögskolan en förfrågan från Jönköpings läns allmänna försäkringskassa, angående planering av ett bibliotek vid kassans centralkontor. Uppdraget befanns vara lämpligt som specialarbete och avgränsades till att omfatta - inventering av försäkringskassans litteraturbestånd, utgallring av inaktuellt material samt förslag till kompletterande inköp - förslag till bibliotekstekniska rutiner, såsom samordning av företagets litteraturanskaffning och utarbetande av arbetsrutiner för framtida bibliotekspersonal - systematisering av litteraturbeståndet för att möjliggöra effektivare återsökning av information - förslag till inredning av bibliotekslokal Uppdraget inleddes med studiebesök till försäkringskassorna i Mölndal och Borås dar bibliotek funnits sedan nagra år tillbaka. Såväl biblioteksrutiner som inredning studerades. Ett planerat studiebesök till försäkringskassan i Göteborg, som bedriver en mer omfattande biblioteksverksamhet har ännu ej genomförts, men brevledes har kontakter knutits och erfarenheter inhämtats. Under de två månader vid årsskiftet som uppdraget varade arbetade förutom undertecknad aven två av kassans tjänsteman med biblioteksuppbyggnaden. Dessa två kommer att sköta biblioteket i framtiden. bi otalt 1,5 assisten tt jänst). ' Första steget i arbetet blev att förteckna det befintliga litteraturbeståndet, vilket delvis insamlats till en central bokdepå,men som aven fanns spritt ute på de olika avdelningarna. Vid rundvandring till avdelningarna vid centralkassan och lokalkontoret i Jönköping interjvi~ades ett flertal tjänstemän för att behovet av litteraturtjänster i nagon mån skulle kunna kartläggas. Dessutom sändes en enkat angående upprustning av tidskriftsbeståndet ut på cirkulation bland de anställda. Den mest nyttjade litteraturen visade sig vara handböcker, rapporter, lagtexter och -kommentarer, lexika samt facktidskrifter. De flesta tillfrågade ansåg att den tid som de hinner agna åt litteraturstudier ar för kort. Någon löpande bevakning av nyheter inom sina respektive specialområden ägnar de sig inte åt, utan deras inköp sker sporadiskt. Tanken att biblioteket skall sköta den löpande litteraturbevakningen och informera de anställda om litteratur som kan vara av intresse för dem i deras arbete mottogs mycket positivt. Personalen ansåg även att biblioteket ber bedriva upplysningstjänst, dvs framtagande av enstaka uppgifter, bakgrundsmaterial i specificerade ämnen m m. Vidare förordades registering och systematisering av företagets litteratur för att tjänstemännen själva skall kunna söka den information de behöver. Darigenom kommer litteraturen att utnyttjas i större omfattning an vad som nu är fallet, menade de. Några ekonomiska riktlinjer gavs inte för planeringsarbetet, varför kostnadssidan av biblioteksverksamheten till mycket liten del berörs i rapporten.

4 nnan något upprustningsförslag utarbetades genomfördes en inventering av det befintliga litteraturbeståndet vid centralkassans fyra avdelningar samt lokalkontoret i Jönköping. Biblioteket kommer i första hand att betjäna dessa avdelningar, men även lokalkontoren utanför Jönköping skall ges möjlighet att utnyttja bibliotekets resurser. Centralkassan (ck) prenumererar sedan tidigare på ett tjugotal tidskrifter. Dessutom håller man länets alla tio dagstidningar. up ans bevakning på Riksförsäkringsverkets (RFV) begäran). Genom åren har försäkringskassan även förvärvat en hel del böcker och rapporter. Böckerna ar delvis samlade i en central bokdepå vid ck:s administrativa avdelning, men finns även spridda ute på övriga avdelningar utan systematik eller möjlighet att överblicka. Många rapporter, yttranden o dyl finns, förutom hos berörd tjänsteman, i dubletter vid den centrala bokdepån. Detsamma gäller handboksbeståndet. Den starkt begränsade tid (två månader) som avsatts för biblioteksuppbyggnaden, gjorde att vi valde att koncentrera oss på litteraturbeståndet inklusive SOU och departementserien. Någon genomgång av skrivelser, cirkulär o dyl "löst" material gjordes inte. Det är Önskvärt att även detta systematiseras i ett senare skede. Vi förtecknade sammanlagt några hundratal arbeten och sorterade ut föråldrad litteratur, vilken antingen kastades, utbyttes mot senare upplaga eller placerades i ck:s arkiv om arbetet kunde anses ha något historiskt intresse. Litteraturbeståndet förtecknades i ett kortregister för sökning på titel, författare eller ämne. På korten angavs var boken i fråga placerats. Vårt förslag till upprustning av litteraturbeståndet innefattade referenslitteratur sasom allmänna och ämnesspecialiserade uppslagsverk, allmänna bibliografier (litteraturf örteckningar), handböcker och ordböcker. Men även ämneslitteratur och då främst inom områdena socialförsäkring och -politik, förvaltning, arbetsrätt, personalpolitik samt medicin. Vidare nya upplagor eller annan ersättning för gallrade verk. Förslaget innehöll dessutom ett antal debattböcker och några skönlitterära verk. Upprustningsförslaget omfattade närmare 400 arbeten till en sammanlagd kostnad av omkring kr. Kassans VD godkände förslaget och större delen av litteraturen har nu levererats och införlivats med bibliotekets bestånd. Även tidskriftsbeståndet rustades upp och totalt premurnererar biblioteket nu på ca 30 tidskrifter. Till grund för utökningen av tidskriftsbeståndet ligger en enkät från december nämnda rundfråga uppmanades personalen aven att komma med förslag till litteraturinköp. Få förslag inlämnades, men de önskemål som framfördes effektuerades. För personalens trivsel inköptes även en del skönlitteratur. ntresset för denna litteratur visade sig vara mycket stort. För att kunna möta efterfrågan togs kontakter med Jönköpings stadsbiblioteks lansavdelning, som nu placerat ett s k vandringsbibliotek om ca 70 titlar vid försäkringskassans ck. Dessa böcker byts regelbundet ut, ca en gång i kvartalet.

5 BBLOTEKET SOM NFORMATONSCENTRAL Den framtida målsättningen för Jönköpingskassans. bibliotek har i samråd med kassaledningen formulerats sålunda: Målsättningen ar ett bibliotek som genom att centralt samla, ordna och förteckna litteratur, tidskrifter, skrivelser m m snabbt och effektivt kan förse de anställda med uppgifter de behöver i sitt arbete. För att tillgodose tjänstemännens informationsbehov och därigenom underlatta deras arbete, kravs ett gott samarbete mellan de olika befattningshavarna och biblioteket. Det ar de enskilda tjänstemännen, genom fackkunskaper inom sina respektive specialområden, som bast vet vilken typ av information de behöver. Bibliotekspersonalens uppgift ar att bevaka dessa områden och delge befattningshavarna aktuell information. Vid ck i Jönköping planerar man att inrätta en samrådsgrupp i biblioteksfrågor, dar kontaktpersoner från varje avdelning ingår. Härigenom bör ett väl fungerande kontaktnät kunna byggas upp, til.1 hjälp både för biblioteket och de anställda, För att biblioteket skall kunna utvecklas till en effektiv informationscentral, bör försäkringskassans biblioteks- och arkivfunktioner sammanföras. Därigenom kan informationsförsörjningen förbättras. Varje avdelning har vanligen ett eget litet arkiv eller samling av PM, småtryck m m som innehåller mycket av värde för företaget, men som få bland personalen känner till. Genom att tillföra biblioteket/informationscentralen detta material skulle värdefull information få en vidare spridning. Detta behöver inte innebära att biblioteket tar hand om förvaringen av allt material, huvudsaken ar att man vet var det återfinns. Bibliotekets ändamål är dels att.ordna informations- och dokumentationsmaterialet för att underlätta arbetet inom de olika avdelningarna, dels skall bibliotekspersonalen ha kännedom om materialet för att kunna underlätta informationsflödet. För detta kravs att personal tillsatts speciellt för att sköta biblioteket. Fackutbildad bibliotekarie som fått genomgå försäkringskassans interna utbildning torde vara den basta lösningen. Förutom den interna informatianen bör biblioteket även medverka i den externa information som ges till företag, myndigheter och enskilda. Denna information ges f n av utbildningssektionen. Jönköping underlättas samarbetet mellan bibliotek och utbildningssektion vid inflyttning i nya lokaler sommaren 1980, då dessa funktioner lokalmassigt placeras intill varandra. Ambitionsnivån för biblioteksverksamheten kan sattas olika högt. Viktigt är dock att man har de ekonomiska resurserna i minnet, liksom den personalstyrka som tillsatts att sköta biblioteket. Utbyggnaden av verksamheten bör ske successivt och hela tiden styras av användarnas behov och önskemål.

6 LTTERATURBEVAKNNG En gammal men fortfarande giltig definition av den litteraturtjänst företagsbibliotek bör bedriva lyder: " Biblioteket skall insamla kunskapsmaterial och hålla företagsledningen och personer som har behov därav, fortlöpande informerade om vad som rör sig i tiden på deras områden och hur och var det är dokumenterat." Genom att hålla några väl valda förteckningar och referatorgan bör biblioteket kunna åstadkomma en fungerande bevakning av nyutgiven litteratur. Dessutom behövs kontakter med officiella organ och institutioner., Den största mängden information kommer dock i form av utredningar, direktiv, rapporter, domar m m. Det är viktigt att biblioteket håller dubletter av detta material. Om tjänstemännens exemplar kommer på avvägar eller misstänks vara föråldrat, skall de anställda veta att det aktuella materialet alltid finns tillgängligt i biblioteket. Detta referensmaterial får givetvis inte lånas från biblioteket utan enbart läsas på platsen. Vid Försäkringskassan i Jönköping har biblioteket beslutat att förutom att ge avdelningarna tips om litteratur som kan vara av intresse så skall Liber förlagets förteckning "Publikationsnytt", i vilken meddelas nya SOU, Ds, m m offentligt material samt facklitteratur utgiven av det statliga förlaget, cirkulera bland personalen. Detta för att underlätta bevakningen av ny litteratur ute på avdelningarna. Biblioteket skall dessutom regelbundet informera de anställda om nyförvärvad litteratur, vilket är en av förutsättningarna för bra biblioteksservice. BBLOTEKSRUTNER Dessa rutiner får inte bli ett mål i sig, utan måste kontinuerligt ses över så att de är anpassade till bibliotekspersonalens och användarnas behov. Litteraturanskaffning nitiativ till inköp av litteratur (eller prenumeration) bör i princip kunna tas på vilken nivå som helst inom förvaltningen, men alla inköp 1 skall samordnas till biblioteket, där rationella inköpsrutiner utarbel! tas. Genom centralisering av inköpen sker registrering av hela för- / valtningens litteraturbestånd, onödiga dublettinköp undviks och bättre i rabatter erhålls i bokhandeln och hos förlagen. l Beslut om inköp fattas av VD, efter samråd med bibliotekets kontaktpersoner ute på de olika avdelningarna och verkställs sedan av biblioteket, till vilket litteraturen alltid levereras för registrering. Därefter bestäms var litteraturen ifråga skall placeras. Som en generell regel bör gälla att frekvent material, som behövs i det dagliga arbetet placeras ute på avdelningarna, medan orienterande och översiktligt material placeras i det centrala biblioteket. Dubletter måste tillåtas när så befinns nödvändigt.

7 Litteratur, konferenstryck o dyl som erhålls på annat satt än genom inköp och som kan vara av allmänt intresse, bör överlämnas till biblioteket för registrering, vilket möjliggör en vidare spridning inom förvaltningen... Material kan även lånas in från annat bibliotek. Detta gäller främst lågfrekvent och dyrbar litteratur. Genom folkbiblioteket på orten kan man få hjälp att belägga litteratur på andra,bibliotek samt att låna in denna. Klassificerina Vid klassificering sorteras materialet i ämnesområden för att bli lattare att återfinna. nget av de i Sverige vedertagna klassifikationssystemen kan sägas vara väl lämpat för försäkringskassans litteraturbestånd, eftersom detta material kräver en långtgående precisering inom socialförsäkringsområdet. Vid kontakter med försäkringskassorna i Borås och Göteborg visade det sig att de använder sig av folk- och universitetsbibliotekens klaskifikationssystem det s k SAB-systemet för klassificering av sin litteratur. För att underlätta samarbetet dels mellan försäkringskassorna och dels med andra bibliotek, valde aven Jönköpingskassan att tillämpa detta system. Vissa utvidgningar gjordes dock av avdelning /0kc/ Socialf örsäkring. Som tidigare nämnts har ej skrivelser, cirkulär, rapporter, yttranden o dyl material klassificerats i Jönköping. Vid en framtida systematisering av detta måste SAB-systemet anses otillräckligt. Vid försäkringskassebiblioteket i Göteborg används ett eget system, uppbyggt enligt indelningen f ör lagen om allmän försäkring (AFL), f" or klassificering av annat material än böcker. Systemet torde vara en lyckat lösning eftersom personalen vid försäkringskassorna ar val bekanta med denna lag, kring vilken kassornas verksamhet är uppbyggd. Ett klassificeringssystem som utarbetas centralt i samråd mellan alla landets försäkringskassor för att passa just deras verksamhet, vore dock den bästa lösningen. Samtidigt skulle värdefulla kontakter knytas mellan länen för en allmän utbyggnad av försäkringskassornas biblioteksverksamhet. Katalogisering Litteraturen registreras i en kortkatalog. Vid katalogiseringen, dvs utformandet av katalogkorten, använder Jönköpingskassan folkbibliotekens system (KR -76). All litteratur registreras, både den i biblioteket och den ute på avdelningarna. På katalogkorten anges var böckerna är placerade. Böckerna förses samtidigt med bibliotekets stämpel. l i Kortkatalogen ar placerad i biblioteket och består av två delar, en alfabetisk för sökning på titel eller författare och en systematisk för sökning på ämne. För att hitta i den Systematiska katalogen bör man gå via det ämnesordsregister som placerats ovanpå katalogen. Som komplement till SAB-systemets register utarbetades ett särskilt ämnesordsregister i Jönköping, för att underlätta sökning på ämnesord inom försäkringskassans verksamhetsområden.

8 Katalogframställningen är arbetskrävande, då det vanligsvis erfordras 3-6 katalogkort per dokument för flera "ingångar" till registret. Genom att inhandla en stencilapparat för katalogkort, en s k minigraph kan arbetstidsåtgången minskas betydligt, speciellt för bibliotek med stora inköp. Apparaten är dock dyr och vid Jönköpingskassans bibliotek skrivs korten därför separat på maskin, eftersom inköpen är relativt få. Till hjälp för de två assistenter som skall sköta biblioteket i framtiden och som båda saknar bibliotekserfarenhet, skrevs ett kortfattat PM i katalogisering och klassificering. Även personalen informerades om hur katalogen fungerar. Den skall ju inte enbart vara ett arbetsinstrument för bibliotekspersonalen! Tidskriftshantering Valet av tidskrifter skall, i likhet med litteraturinköpen, ske i samråd med de olika avdelningarna. Prenumerationslistan bör sedan revideras regelbundet. Håller man ett stort antal tidskrifter kan det vara praktiskt att bestalla dem genom bokhandeln, som då sköter reklamationer och betalningar. En service som kan vara väl värd några påläggsprocent på prenumerationskostnaden. Vid Jönköpingskassans bibliotek bestämdes dock att tidskrifterna skulle beställas direkt från utgivarna. Främsta orsaken till detta var att många av bibliotekets tidskrifter erhålls kostnadsfritt. Alla tidskrifter, vare sig de är gratis, fås genom medlemskap i någon förening, eller köps i vanlig ordning, skall registreras. Registreringen ar nödvändig för att man skall kunna kontrollera att de verkligen kommer till biblioteket och sker enklast genom att varje nummer och ankomstdatum antecknas i en s k viscardpärm. Dessutom bör en alfabetisk förteckning över samtliga tidskrifter upprättas och spridas bland personalen. Ett vanligt sätt att få tidskrifterna att nå ut till sina läsare är att skicka dem på cirkulation. Cirkulationen brukar dock ofta vålla problem, speciellt om biblioteket endast håller ett exemplar av varje, vilket är fallet vid ck i Jönköping. stället valde därför biblioteket att regelbundet sanda ut kopior av innehållsförteckningarna till de bland personalen som så önskade. Tidskrifterna finns nu som referensmaterial (e j till utlån) ständigt tillgängliga i biblioteket. Uppställning och förvaring Uppställningen av litteraturen bör vara sådan att alla lätt och snabbt kan ta fram den bok de söker samt orientera sig om den litteratur som finns inom olika ämnesområden. Jönköpingskassans bibliotek bygger hylluppställningen av böckerna på samma system som den systematiska katalogen och följer således folkbibliotekens uppställningssystem. De olika ämnesområdena ar dock inte s& finuppdelade som katalogen, eftersom bokantalet inte är större än att man även med stora amnesindelningar får en överskådlig blick av litteraturen.

9 All litteratur ar dock inte placerad i biblioteket utan finns även, spridd ute på ck:s olika avdelningar samt på lokalkontoret (lk) i Jönköping. På katalogkorten har angetts var boken i fraga är placerad. Eftersom viss litteratur används i det dagliga arbetet ar det orealistiskt att "dra in" allt material till biblioteket. bland kan det vara svårt att avgöra om en speciell bok skall placeras i biblioteket eller på någon av avdelningarna. Den facklitteratur som är aktuell för en avdelning i dess arbete skall dock placeras dar. Biblioteket kan hålla referensexemplar av denna litteratur om så anses nödvändigt. Detta galler främst handboksbeståndet. Avdelningarnas bokbestånd bör alltså vara rena arbetsbibliotek, medan mer orienterande, översiktlig litteratur som berör flera avdelningar eller används mer sällan skall placeras i biblioteket. Viktigt ar en central och lättillgänglig placering av bibliotekslokalen. En svårtillgänglig lokal medför att mera litteratur måste deponeras ute på avdelningarna, till stor nackdel för bibliotekspersonalens upplysningstjänst. l Vad gäller tidskrifternas placering bör de senaste numren av varje.. tidskrift lämpligen förvaras i alfabetisk ordning på särskilda tidskriftshyllor och aldre nummer i tidskriftssamlare intill hyllorna. ' Tidigare årgångar magasineras sedan enligt utarbetade gallringsrutiner för att efter överenskommen tid kastas. Gallring Hur och i vilken omfattning bokbeståndet bör gallras är beroende av flera faktorer, så som bibliotekets karaktär, amnesområden, utrymmen m m och brukar vara ett svårt "kapitel" inom biblioteksverksamheten. För mindre företags- och förvaltningsbibliotek bör dock en generell 10-års regel vara helt tillfredställande. Vissa ämnesområden kan emellertid behöva undantagas från 10-års regeln, för försäkringskassans del t ex juridik inom socialförsäkringsområdet. Det stora möjligheterna. till inlåning från andra bibliotek är ett starkt skal till att gallra ut aldre eller sällan efterfrågad litteratur. Utgivning av nya omarbetade upplagor av fackböcker bryter alltid 10-års regeln. En föråldrad upplaga kan förorsaka oanade besvärligheter! Även aldre tidskriftsårgångar kan lånas in från andra bibliotek och behöver därför inte sparas mer an något år. Personaltidningar och vissa facktidskrifter bör dock undantagas från utgallring och istället arkiveras om företagsledning och personal så anser eller föreläggande därom givits från central myndighet. Gallringsrutiner bör utformas skriftligen i samråd mellan biblioteket och de olika avdelningarna. Utlåning Vid Jönköpingskassans bibliotek bygger utlåningen på självbetjäning, Låntagaren fyller själv i en låneblankett och placerar denna på bokens plats i hyllan. Vid återlämning antecknar låntagaren "Återlämnad" plus datum på låneblanketten, lägger denna i en speciell låda för återlämnade lån och ställer tillbaka boken på dess plats i hyllan (placering finns angiven i bibliotekets stämpel på bokens titelblad). Någon fastställd lånetid tillämpas inte, men bibliotekspersonalen hjälper till att kräva in litteratur som efterfrågas av annan låntagare.

10 Om böcker lånas in från annat bibliotek, tillämpas dock givetvis detta biblioteks lånebestämmelser. Biblioteket innehåller även referenslitteratur (lexika, uppslagsböcker, handböcker m m). Denna har märkts med röda "Ej till hemlånw-etiketter och får enbart läsas på platsen. BBLOTEKSNFORMATON Personalen bör kontinuerligt hållas informerade om bibliotekets verksamhet. Speciellt viktigt ar detta vid uppbyggnadsskedet av biblioteket, vilket Jönköpingskassan nu står inför. Genom att de anställda känner sig delaktiga i verksamheten skapas de basta kon$aktmöjpigheterna.-.a.8- Fördomar som "Har vi klarat oss utan bibliotek i alla år behöver vi inget nu heller", "Biblioteket beslagtar mina böcker!", "Bibliotekspersonalen gör ingen nytta!", kan endast undanröjas genom kunskap om biblioteksverksamheten. Viktigt är också att ge riktad information om biblioteket till nyanställda. Bra PR för biblioteket är en stående "ruta" i personaltidningen med lästips och allmän biblioteksinformation. Även nyinköpt litteratur kan presenteras här om egna nyförvarvslistor inte produceras. BBLOTEKETS ORGANSATORSKA PLACERNG Bibliotekets placering i företagsorganisationen är beroende av ambitionsnivån, men allmänt kan sägas att en hög placering inom hierarkin ger biblioteket en friare stallning och möjliggör en likvärdig service till de olika avdelningarna. Jönköpingskassans bibliotek kommer att inplaceras som en fristående sektion direkt under kassaledningen. Detta måste ses som en lyckad lösning, biblioteket har ju inrättats för att ge service till alla ck:s avdelningar men aven för att betjäna det tjugotal lk som ryms inom organisationen. Emellertid är det ofta trångt under VD och en alternativ placering vore inom den administrativa avdelningen, som med sin utbildningssektion sannolikt kommer att bli den största nyttjaren av biblioteket i framtiden. BBLOTEKETS PERSONAL Vid Försäkringskassan i Jönköping kommer biblioteket att skötas av två assistenter (totalt 1,5 tjänst), efter att fackutbildad bibliotekarie startat verksamheten och satt upp vissa rutiner. Denna lösning kan inte anses helt tillfredstallande med tanke på de höga ambitionsplaner som uppställts. Önskvärt vore att en bibliotekarietjänst inrättades och be- ' sattes med fackbibliotekarie som har kännedom om försäkringskassans verksamhet eller ges möjlighet att genomgå försäkringskassans interna grundutbildning. Dessutom behövs assistent- eller kontoristtjänster vid bib-

11 lioteket. Personalstyrkan måste ses mot bakgrund av de krav som stalls på biblioteket. Underbemanning innebär att personalen inte kan nå upp till dessa förväntningar. KOSTNADER FOR BBLOTEKSVERKSAMHETEN Eftersom biblioteket är en serviceavdelning med uppgift att främja hela förvaltningens verksamhet är det svårt att ställa upp några generella kostnadskalkyler. Den "vinst" biblioteket ger ar beroende av de materialoch personalresurser som stalls till förfogande. Allt för knappt tilltagna resurser medför ett dyrt bibliotek, eftersom biblioteket då inte kan leva upp till de krav som ställs på dess verksamhet. *'_ Att beräkna bibliotekets budget exakt är omöjligt. Den största utgiftsposten är personalkostnader som utgör ca tre fjärdedelar av totalbudgeten. Vad galler driftskostnader så bör biblioteket ges ett eget anslag för att litteraturtjänsten bast skall kunna skötas. Vid uppbyggnadsskedet är det viktigt med frikostiga anslag för upprustning. nitialkostnaderna behöver dock inte bli avskräckande höga om man vid inredning av bibliotekslokaler utnyttjar befintlig inredning. BBLOTEKSLOKALER OCH NREDNNG samband med redogörelsen för litteraturens placering nämndes vikten av en centralt belägen bibliotekslokal som lätt kan nås av alla anstallda. Förutom denna lokal behöver biblioteket ha tillgång till magasin för förvaring av äldre litteratur och tidskriftsårgångar. Jönköpings kassans nuvarande lokaler saknar biblioteket eget rum men vid flyttning till nybyggda lokaler sommaren 1980, kommer biblioteket att få disponera ett eget utrymme. Tyvärr på sjatte och översta våningen, men avstånden är inte avskräckande stora. De "impulslån" som varit vanliga hittills då biblioteket legat intill ck:s matsal kommer dock sannolikt att försvinna. gengäld har dock både sittgrupper och arbetsbord planerats till. det nya biblioteket. Vid lokalplanering måste man hålla i minnet att biblioteket behöver utrymme att vaka på. Det finns olika satt att beräkna lokal- och hyllbehov. Genom att kontakta Bibliotekst janst (Bt j), folkbibliotekens inköpscentral, kan man få fackmässig hjälp redan vid planeringsstadiet. Btj håller även ett stort sortiment av funktionell biblioteksinredning. nredningsförslag nredningen bör vara ren standard för att lätt kunna kompletteras vid behov. Några minnesstolpar: - Välj fristående bokhyllor med flyttbara hyllplan. - Riktig belysning är viktig. Diffierntierat ljus med starkare belysning vid läsplatser, arbetsbord och bokhyllor och svagare i kommunikationsutrymmena rekommenderas. - Förutom disken i biblioteket behöver bibliotekspersonalen en avskild

12 arbetsplats. - Sköna sittgrupper med avlastningsytor och läsplatser för besökarna. - Möjlighet att exponera ny litteratur och nya tidskriftssummer ordnas enklast genom inköp av boksnurra(-or) samt tidskriftshylla med snedställda hyllplan. - nformationstavla bör också finnas i bibl%oteket. - Glöm ej flexibilitet och fria ytor. AFL - lagen om allmän försäkring Ck - centralkontoret inom Försäkringskassans organisation Os - departementserien (skriftserie) KR - katalogregler för svenska bibliotek (1976) Lk - lokalkontoren inom Försäkringskassans organisation RFV - Riksförsäkringsverket SA6 - Sveriges all.nisnna biblioteksförening LTTERATUR OM FORETAGS- OCH FORVALTNNGSBBLOTEK Edbom, T. : Om förvaltningsbibliotek: särskilt i Gävle / Ture Edbom, Ture Kalrström, Weste Westesson. - Gävle, s. : ill. Ekberg, Karin : Företagsbibliotek: en nödvändighet. - Borås, bl. - (specialarbete / Bibliotekshögskolan : vt 1979,30) Ellerud, Elve : Företagsbiblioteket, informataonscentralen:.en angelägenhet för företaget. - /Ny uppl/. - Stockholm, 19' s. - edd del ande / Tekniska litteratursällskapet ; 13) Palmgren, Göran : Litteraturförsörjning vid K-konsults lokalkontor: behovsanalys och förslag till. åtgärder. - Borås, s. : ill. - (specialarbete / Bibliotekshögskolan: vt 1937,661 Samverkan mellan förvaltningsbibliotek: Statskontorets konferens den 2 december 1977: dokumentation. - Stockholm, bl.

13 PRESENTATON AV DEN ALLMANNA FORSAKRNGSKASSAN Här ges en kort historik över socialförsäkringarnas och kassornas framväxt, liksom deras nuvarande verksamhetsområden. Socialpolitiken växer fram Tanken att bistå arbetskamrater vid sjukdom och andra svårigheter fanns redan i det medeltida skrå- och gilleväsendet, men det var först i och med industrialismens genombrott som ett biståndsbehov av större mått uppkom. nflyttningen till städerna löste upp bondesamhällets starka familjeband. ndustriarbetet var ansträngande och riskfyllt. Penningberoendet växte liksom otryggheten. Under 1800-talets första hälft behandlade den svenska riksdagen flera motioner i pensioneringsfrågan. Samtliga avslogs dock och först på 1880-talet tillsattes en kommitté som fick i uppgift att syssla med ålderdoms-, olycksfalls- och sjukförsäkring samt arbetarskydd. Kommitténs betänkande mottogs kyligt och flera nya utredningar gjordes innan den första lagen om folkpensionering kom Genom denna lagstiftning tog utvecklingen på trygghetsområdet fart. Några viktiga reformer inom socialpolitiken: 1847 Fattigvårdsförordning 1889 Lag om skydd mot yrkesfara 1891 Lag om sjukkassor 1901 Lag om ersättning vid olycksfall i,'arbetet 1912 Arbetarskyddslag 1913 Lag om allmän pensionsförsäkring 1919 Åtta timmars arbetsdag 1931 Lag om erkända sjukkassor 1935 Lag om folkpension 1938 Två veckors semester 1948 Allmänna barnbidrag 1955 Allmän sjukförsäkring yrkesskadeförsäkring Moderskapsförsäkring timmarsvecka ATP 1963 Lag om allmän försäkring Fyra veckors semester 1970 "7-kronan", enhetligt ersättningssystem för den allmänna läkarvården 1973 Allmän tandvårdsförsäkring 1974 Anställningsskydd Föräldraförsäkring Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) Sjukpenningen = 900/0 av lönen 1975 Privatläkarvården inordnas i det enhetliga ersättningssystemet

14 1976 Delpensionsreformen Rörlig och sänkt pensionsålder (65 år) 1977 Lag om arbetsskadeförsäkring 1978 Arbetsmiljölag Föräldraförsäkringen utökas Fem veckors semester 1980 Delpension för egna företagare Förlängd föräldraledighet Försäkringskassorna idag Ur de frivilliga, erkända och allmänna sjukkassorna har dagens allmänna försäkringskassor vuxit fram. Tidgare var deras uppgift att avhjälpa nöd. Med dagens socialförsäkringslagstiftning garanteras vi en grundtrygghet genom hela livet. Under det senaste deceniet har försäkringskassornas arbetsuppgifter ständigt utökats. Till dagens socialförsäkringar räknas: folkpensions- och ATP-försäkringarna sjukförsäkringen arbetslöshetsförsäkringen arbetsskadeförsäkringen socialförsäkringarna beslutas av riksdag, regering och socialdepartement. De verkställs sedan, under RFV:s tillsyn, av landets allmänna försäkringskassor. Det finns 26 kassor, en i varje län samt en i vardera Göteborg och Malmö. Försäkringskassorna ar inte något statligt organ, utan intar av tradition en fri och juridiskt självständig ställning. Genom de av regering, landsting och RFV utsedda ledamöterna i försäkringskassornas styrelser och delegationer har staten dock insyn i kassornas verksamhet. Utgifterna för socialförsäkringarna var ,2 miljarder kr för hela riket, vilket motsvarar 35% av den privata konsumtionen eller nära 20% av bruttonationalprodukten (BNP). Finansieringen sker i huvudsak genom socialförsäkringsavgifter och skatter. KORT NFORMATON OM FORSAKRNGSKASSAN JONKOPNGS LAN Antalet inskrivna vid försäkringskassan (över 16 år) var 1978 ca eller nära 80% av länets omkr invånare. Försäkringskassans personal uppgår 1980 till drygt 600 personer, varav majoriteten tjänstgör vid de 21 lokalkontoren spridda inom länet och omkr 200 vid huvudkontoret i Jönköping.

15 FORSAKRNGSKASSANS ORGANSATON 13 Revisorer J Styrelse Direktör. Företagsnämnd samrådsgrp me11 kassaledning o personal ntern revision Förtroendeläkare Adrninistrativavdelning personalfrågor ekonomi organisation och intendentur Lokalkontor * Sjukförsakringsavdelning sjukvårdsersättning dagersättning l l 1 1 b 1 Pensionsdelegationer --- 'A 1 Central rehabi- l - l Utredningsavdelning långa sjukfall och delegationsärenden -a Pensionsoch bidragsavdelning pension och bidrags i

16 l i NKOPNGS mp?s ALLYANNA irsakrngskassa.bl ioteket Bilaga 1 14 Kort information från biblioteket, CK:s nya lokaler kcmmer bl a att inrymma ett bibliotek. Under december 1979 och januari 1980 förbereder vi flyttningen genom att utöka bok- och tidskriftsbestandet på CK samt att systematiskt ordna detta material. t ål et är ett bibliotek där alla anställda har tillgång till handböcker (givetvis med de senaste bestämmelserna), facklitteratur och facktidskrifter som rör försäkringskassans arbetsområde. Dessutom debatt och skönlitteratur med anknytning till vår verksamhet, De senaste dock under förutsatttning att medel beviljas. Biblioteket skall vara lätt att hitta i, med utlåningssystem enligt "sjalvbetjaningsmetoden". Dar skall finnas lasplatser, tidskriftshylla, kortkatalog över CK:s litteraturbestånd samt sist men kanske viktigast, personal som hjalper dig tillrätta. Genom den bifogade enkgten angående tidskrifter vill vi undersöka personalens intresse för att utöka tidskriftsbeståndet. Enkäten medtar ej de tidskrifter, bl a från RFV, som vi erbåller gratis. (Komplett tidskriftsförteckning kommer att sandas ut under Sörjan av 1980). nkopsförslag till böcker kan lämnas till biblioteket. Kom också gärna med synpunkter på hur vi skall lägga upp vår verksamhet. Biblioteket ar till för personalen, inte tvärtom. l l Vi återkommer med ytterligare information om iordningstallandet av biblioteket. Hälsningar Maivor Hallén, Bibliotekshögskolan, Borås Monica Nilsson Marianne Semelius-Larsson l

17 JONK~PNGS LANS A LLMÄN~ FORSAKRNGSRASSA Biblioteket Förfråaan om tidskriftscirkulation Det är dags att förnya prenumerationerna inför Vilka tidskrifter är du intresserad av? (Se bifogad lista). Saknas nåcon tidskrift av intresse för ditt arbete? Anteckna i så fall namnet på denna. Vill du ha tidskriften på cirkulation eller föredrar du att den placeras i bibliotektet direkt (och därmed finns tillgänglig att läsas på platsen)? Om nej till cirkulation: Ar du intresserad av att få en fotostatkopia på innehållsförteckningen (som oftast är en bra fingervisning om innehållet) till senaste numret.

18 . t din signatur i önskad ruta. resserad önskar på önskar att läsa cirkulation inneh.fört. Barnen & vi //: en tidning om barn/ utg av Radda Barnens riksförbund 5 nr/& + Från riksdag & departement // 41 nr/år Fönstret // ägare: ABF: Arbetarnas bildningsförbund 16 nr/år Kornmunaktuellt // utgiven av koimrunf örbundet + Månadsstatistik för allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring m m // Riksförsäkringsverket 12 nr/år + Ny i Sverige // utg av Statens invandrarverk 5 nr/år Personaltidningar från andra kassor Post- och inrikes tidning // utg av statens personalutbildningsnämnd 12 nr/år Råd och rön // utg av konsumentverket 10 nr/år

19 resserad önskar på önskar att läsa cirkulation inneh.fört. Socialmedicinsk tidskrift // 8 nr/år ' Sosial trygd // utg av ~r~~dekontorens Landforening 12 nr/år' Tandlakartidningen // organ för Sveriges tandläkarförbund 24 nr/år Vigör // information från Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 5 nr/år Vårdnytt // en information om den privata vården från Läkarförbundet, Tandl.äkarförbundet och Praktikertjänst AB T Läkartidningen // organ för Sverices läkarförbund 52 nr/år.. Ovriga tidskrifter (Egna förslag) l l + = finns i biblioteket nu

20 JONKOPNGS LXNS ALLMANNA FSRSAKRNGSKASSA Biblioteket ,l0 Bilaga 2 18 Fr o m finns böcker från Jönköpings Stadsbibliotek att låna har i biblioteket på CK. Stdsbiblioteket har placerat ett s k Vandringsbibliotek (VB) hos oss. Det innehåller ett 40-tal, främst skönlitterära böcker. Om intresset visar sig vara stort kommer bokantalet att fördubblas. Böckerna kommer att bytas ut regelbundet, ca var tredje månad. Fyll i bokens titel och författare samt ditt namn på en låneblankett. Blanketten stoppas i lånestickan, som placeras på bokens plats i hyllan. Blanketter och lånestickor finns framsatta val synligt i CK:s bibliotek. Vi har ingen fastställd utlåningstid, men tänk på att andra också kan vilja låna, så "sitevinte på boken onödigt län~e. Trevlig läsning! Hälsningar Maivor Hallén Monica Nilsson Marianne Semelius-Larsson

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM 1 2009-05-12 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen Ku2009/241/KV Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Äldres behov av ekonomiskt bistånd

Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd MEDDELANDE NR 2004: 6 2 ÄLDRES BEHOV AV EKONOMISKT BISTÅND Titel Författare Äldres behov av ekonomiskt bistånd Maj Karlsson Fotografier

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer