Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Eva Eriksson, ordförande revisionen Barbro Berg, vice ordförande revisionen Linda Mattila, kommunsekreterare

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Justering : Lisbeth Paulsson och Anna Helgesson med Jonas Ahlström och Peter Holm som ersättare Plats och tid: Kommunledningskontoret den 18 juni kl. 15:00 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Mikael Hätting Barbro Hassel Lisbeth Paulsson Anna Helgesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Mikael Hätting

3

4

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) Innehållsförteckning KF 57 Dagordning... 4 KF 58 Remittering av motioner... 5 KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor... 6 KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl... 7 KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort... 8 KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik KF 65 KF 66 KF 67 KF 68 KF 69 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KF 70 Anmälningsärende... 28

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) KF 57 Dagordning s beslut godkänner dagens föredragningslista Sammanfattning av ärendet ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) KF 58 Remittering av motioner s beslut beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: A) En motion från Martin Johansson (V) om att öppna ett gruppboende för personer som lever ett rotlöst liv med missbruk och psykiska funktionshinder. (Dnr KS ) B) En motion från Martin Johansson (V) om socialt hållbar vision för Skara kommun. (Dnr KS ) Bilaga KF 58 A-B/14 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

8

9

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor s beslut godkänner att följande frågor besvaras: A) Charlotte Nordströms (M) fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. B) Oskar Lindbloms (SD) fråga till omsorgsnämndens ordförande om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Frågorna och svaren läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Michael Karlsson (S) besvarar i egenskap av omsorgsnämndens ordförande en av Oskar Lindblom (SD) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Fredrik Nordström (S) besvarar i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en av Charlotte Nordström (M) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. Bilaga KF 59 A-B/14

11

12

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl s beslut beslutar att tidigare riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, reviderade , ON 127, upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden beslutade den 20 maj 2014, 86, att godkänna antagna riktlinjer rörande serveringstillstånd. beslutade den 28 april 2014, 33, att ge omsorgsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna så de harmonieras med övriga kommuner i samarbetet, med ledorden enkelt, smidigt, lätt att förstå och snabb handläggningstid. Omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2013, 193, om riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut den 20 maj 2014, 86. s beslut den 28 april 2014, 33. Omsorgsnämndens beslut den 17 december 2013, 193. Riktlinjer för serveringstillstånd KAS. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 93. Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, , On 127. Förslag till beslut på sammanträdet Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Omsorgsnämnden

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort s beslut beslutar att anta detaljplanen för utökning av kvarteret Munin. Sammanfattning av ärendet Syftet med planläggningen är att ge förutsättningarna till nybyggnation av ett eller flera flerbostadshus med möjlighet till LSS-boende i Skara tätort. Förslag till detaljplan för kv. Munin, har handlagts med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen har varit föremål för granskning under tiden 17 mars till och med den 7 april Beslutsunderlag Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse den 15 maj Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 maj 2014, 83. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, antagandehandling. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, samrådsredogörelse. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, granskningsutlåtande. Minnesanteckningar från informations- och samrådsmöte angående förslag till detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Planbestämmelser för detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 87. Förslag till beslut på sammanträdet Anita Afzelius-Alm (FP) med instämmande av Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) KF 61, forts. Protokollsanteckning Protokollsanteckning från M, C och KD, se bilaga. Bilaga KF 61/14 Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

16

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde s beslut beslutar att anslå 1.5 Mkr till kommunstyrelsens serviceutskott för projektering under 2014 av etapp 1 i handlingsplan för Vilans fritidsområde avseende Vilanhallen med 2 träningsplaner, ishallen samt utetennisbanor. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges budget för år 2014 och plan , KF 85, framgår att ambitionen att stärka idrottsområdet Vilan är positiv för Skaras utveckling. Här finns stora möjligheter för både ett mer aktivt Skara samt för besöksutvecklingen. En fortsatt utveckling av Vilanområdet är positivt och kommer att bidra till att fler får möjlighet att utöva idrott samtidigt som Skara stärks som besöksoch evenemangsstad. Vidare anges att en aktivitetshall på Vilans fritidsområde kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med en idrottshall i den nya skolan. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2014 med plan är: Under 2014 ska arbetet med att hitta en framkomlig väg för att tillgodose behovet av lokaler för föreningarna intensifieras och nå ett avslut. Ansvaret för Vilanområdets utveckling delas av flera förvaltningar och aktörer. En gemensam handlingsplan för Vilanområdets utveckling ska utarbetas för att ligga till grund för kommande års budgetprocess. Det är ett ansvar för utförarstyrelsen i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, Vilanintraprenaden, och i dialog med föreningarna.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) KF 62, forts. Mot den bakgrunden har kommundirektören under våren 2014 tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att presentera ett samlat underlag till kommunstyrelsens budgetarbete för 2015 med plan med start den 8 maj. Arbetsgruppen består av ansvariga tjänstemän från kultur- och fritidsnämnden, utförarstyrelsen, kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsgruppens beslutsunderlag, skissförslag samt kostnadsbedömningar. s beslut den 18 november 2013, 85. Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2013, 171. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 augusti 2013, 63. Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2013, 110. PM Utredning om juridiska förutsättningar för ägande och drift av aktivitetshall i Skara, Thomas Hallgren från Kommunakuten, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 102. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Oskar Lindblom (SD): Yrkar avslag Charlotte Nordström (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C): beslutar att snarast fullfölja det arbete som är nedlagt med förverkligandet av en aktivitetshall med tre planer enligt OPP-koncept. Satsningen på ishall och utetennisbanor ska behandlas i planeringsförutsättningarna för budget för kommande år i helhetsperspektivet av totala investeringar som Skara kommun står inför de närmaste åren. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Oskar Lindbloms förslag och Charlotte Nordströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) KF 62, forts. godkänner följande beslutsgång: 1. Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen. Beslutsgång i röstning om motförslag Ordföranden ställer Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Charlotte Nordströms förslag till motförslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 22 JA-röster för kommunstyrelsens förslag mot 20 NEJ-röster för Charlotte Nordströms förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga. Paragrafen ska skickas till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Serviceutskottet Bilaga KF 62/14

20

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden s beslut beslutar: Att fastställa ny politisk organisation för mandatperioden i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att fastställa reglemente med bilaga rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att uppdra åt kommundirektören att genomföra organisatoriska förändringar i enlighet med ny politisk organisation från Myndighetsnämndens namn ska ses över i samband med översyn av reglementet. Arbetsnamnet blir Myndighetsnämnden för tillsyn och bygglov. Att avveckla demokratiberedningen. Reservation Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig till förmån för de förslag som man inte fått igenom. Sammanfattning av ärendet beslutade den 28 april 2014, 34, om återremiss med motiveringen att: Ärendet är inte färdigberett, eftersom de inkomna remisserna inte är behandlade i förslag till beslut. Ärendet återremitteras till gruppledarna att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bereda ärendet vidare. Ett samlat beslut kan då tas på kommunfullmäktige i juni.

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) KF 63, forts. Beslutsunderlag s beslut den 28 april 2014, 34. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 109. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S) med instämmande av Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Dan Åberg (M): Yrkande enligt bilaga A. Gunilla Druve Jansson (C): Centerpartiet yrkar på följande ändringsförslag på liggande förslag: 1. Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen, 2. Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden 3. Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt 4. Att avveckla demokratiberedningen Leif Brohede (KD): Antalet ledamöter i de kommunala bolagen 7 st. endast ordinarie. Beslutsgång godkänner följande beslutsgång: 1. Kommunstyrelsens förslag och Dan Åbergs Förslag ställs mot varandra 2. Bifall mot avslag på Gunilla Druve Janssons fyra ändringsyrkanden var för sig. 3. Bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande. Beslutsgång Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång:

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) KF 63, forts. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Dan Åbergs förslag. Omröstningsresultat Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag Med 30 JA-röster mot 14 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga B. Beslutsgång Gunilla Druve Janssons 4 ändringsyrkanden Att sats 1, Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 1 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Att-sats 2, Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden. Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 2 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 2 Med 26 JA-röster mot 18 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå ändringsyrkandet. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga C. Att-sats 3, Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 3 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) KF 63, forts. Att-sats 4, Att avveckla demokratiberedningen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 4 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 4 Med 3 JA-röster mot 39 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla ändringsyrkandet. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga D. Beslutsgång Leif Brohedes yrkande Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Bilaga KF 63 A-D/14

25

26

27

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik s beslut 1. beslutar att tillsammans med Götene kommun inrätta en gemensam teknisk nämnd med namnet Nämnden för service och teknik. Nämnden inrättas från och med den 1 januari beslutar att anta reglemente och avtal för Nämnden för service och teknik. Reglementet och avtalet träder i kraft den 1 januari 2015 med följande ändring: Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. Sammanfattning av ärendet Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige enligt följande: beslutar att godkänna utvärderingen av utförarstyrelsen för service och teknik Skara-Götene. säger upp Samverkansavtal för Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik, underskrivet den 16 december 2010 och den 20 december Avtalet ska upphöra att gälla från och med den 1 januari uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Götene kommun ta fram ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente för en ny gemensam nämnd.

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) KF 64, forts. Ambitionen är att ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente ska gälla från och med den 1 januari 2015, under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige i Skara och Götene under april månad s beslut är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i Götene kommun fattar motsvarande beslut. En gemensam arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Skara och Götene har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram ett nytt samverkansavtal och ett nytt reglemente för den nya tekniska nämnden. Namnet för den nya nämnden föreslås vara Nämnden för service och teknik. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 11 april Reglemente för Nämnden för service och teknik. Samverkansavtal för Nämnden för service och teknik. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 104. Förslag till beslut på KF sammanträdet Fredrik Nordström (S): Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. I övrigt bifall Charlotte Nordström (M): Godkänner det förslag som ligger.

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) KF 64, forts. Beslutsgång Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Fredrik Nordströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige svarar ja. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Götene kommun

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) KF 65 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara s beslut antar Tillägg till Samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Verkställande av avtalet föreslås ske retroaktivt per Detta förutsatt att tekniska förutsättningar finns. Beslut att anta förslaget fattades i kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Löneenheten tar över ansvaret för hela kostnadsbilden för löneadministration. Förutom lönekontoret och dess personal ingår systemkostnader samt intäkter från de bolag som köper löneadministration. Förslag på kostnadsfördelningsmodell som bygger på tidsåtgång/kostnad för olika delmoment är framtagen. Beslutsunderlag Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 24 april Tillägg till samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Kommunstyrelsens beslut den 12 mars 2014, 40. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 5. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 105. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Götene kommun

34 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) KF 66 Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) s beslut beslutar att anta OPF-KL med tillägg att ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år. Sammanfattning av ärendet OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Innehållet är bl.a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Följande tillägg föreslås: Personalutskottet blir pensionsmyndighet och ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år.

35 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) KF 66, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 26. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 7 maj Personalutskottets beslut den 2 april 2014, 17. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 4. Personalutskottets beslut den 26 november 2013, 55. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kommunstyrelsens beslut den 221 maj 2014, 106. Förslag till beslut på KF Dan Åberg (M): Yrkar att kommunstyrelsens tillägg tas bort. Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Personalchefen

36 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) KF 67 Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda s beslut beslutar att anta pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda. beslutar att kommunstyrelsens personalutskott blir kommunens pensionsmyndighet. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till pensionspolicy har sin grund i nu gällande policy med följande huvudsakliga förändringar; En anpassning har skett till AKAP-KL som gäller fr o m Pensionsbestämmelser i nytt omställningsavtal för förtroendevalda har inarbetats (OPF-KL) Personalutskottet föreslås bli kommunens pensionsmyndighet En möjlighet till pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension införs Textmässigt har sidinnehållet minskats betydligt och koncentrerats jämfört med tidigare policy Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 27. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Förslag pensionspolicy, version Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 107. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

37 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) KF 68 Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden s beslut beslutar att lägga till anpassningar från pensionspolicyn avseende OPF i reglementet rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden , enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till arvodesbestämmelser har arbetats fram i Demokratiberedningen under år Huvudsakliga förändringar är: Textmässigt har innehållet minskats och omredigerats för att bli tydligare Pensionsbestämmelserna har anpassats till nytt omställningsavtal för förtroendevalda (OPF-KL) Vad gäller ersättningsberättigade sammanträden har förtydligande gjorts avseende partigruppernas utbildningsdagar Årsarvodena föreslås sänkas för KS- ordförande och förste vice ordförande Sammanträdesarvodena föreslås sänkas En anpassning har skett av begränsade arvoden p g a ändrad nämndsorganisation Tolkningar beslutade av personalutskottet har arbetats in i bestämmelserna.

38 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) KF 68, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 28. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden Bilaga till reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 108. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

39 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) KF 69 Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare s beslut beslutar att avslå motionen. Motivering: Skara kommun arbetar med trafiksäkerhet på flera sätt. Det är ett högt prioriterat arbete inom olika förvaltningar. Skolan har det i undervisningen och arbetar med skolvägar. Samhällsbyggnadskontoret beaktar trafiken i planarbetet. Kommunledningskontoret arbetar med en riskhanteringsgrupp. På förvaltningen för service och tekniks gatuavdelning är arbetet med trafiksäkerhet högt prioriterat såväl gällande drift frågor som inom planering och byggande. Övergångsställen som försetts med blinkande lampor som tänds när personer finns nära övergångsstället fungerar dåligt för att varna bilisterna i tid. De gående har ofta kunnat komma ut i körbanan innan bilisten hunnit bromsa in. Det är viktigare att göra åtgärder för att sänka hastigheten. Det minskar både risken för en olycka och skadorna. Traditionella åtgärder med gupp eller avsmalningar är effektivare. Blinkande lampor utan viktig funktion stör uppmärksamheten och därmed försämras säkerheten i trafiken. Svenska folket äger miljontals reflexer, problemet är att det är relativt få som använder dem. Reflexutdelning till alla invånare innebär sannolikt att många reflexer hamnar i lådor där det redan ligger flera. Det är viktigare att fler inser nyttan av att synas. Reflexer kan med fördel delas ut frikostigt till kommunens invånare i samband med trafiksäkerhetsaktiviteter som skola, polis, folkhälsoråd med flera genomför. Reservation Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Anders Forsbergs yrkande.

40 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (28) KF 69, forts. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av gratis reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånare i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande Herr Gårman -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandqvists tjänsteskrivelse den 15 maj Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 26 mars Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2013, 277. s beslut den 18 november 2013, 83. Sverigedemokraternas motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 103. Förslag till beslut på sammanträdet Anders Forsberg: Bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Forsbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Bo-Lennart Sandqvist och Bo Hermansson

41 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (28) KF 70 Anmälningsärende s beslut beslutar att följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna: 1. Revisorernas granskning avseende hanteringen av byggmoms i Skara kommun. 2. Tack för uppvaktning på 50-årsdagen från Gunilla Druve Jansson. 3. s ordförande Barbro Hassel informerar från kommunens vänortsbesök i Radviliskis och Eidsvoll under maj månad 2014, samt från vänorten Zevens besök i Skara den 6-8 juni 2014.

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M)

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 08:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolan, kl. 08:30-21:45 Ajournering: Innan p.9 20:10-20:20 och under p. 10 21:30-21:35 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Justerare Ulrika Strandroth

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Djäkneskolans aula, 18:30-20:00 Beslutande: Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande.

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Grön, 2014-04-24, kl. 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Christer Hansson (S) Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan 10.00-11.30 Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-15, kl 1300-1500 Beslutande Laila Mäki, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S) ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Helleberg (S) Laila Skantz

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef Linda Mattila, kommunsekreterare

Se bifogat närvaroprotokoll. Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef Linda Mattila, kommunsekreterare SKARA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1(22) 2013-02-25 Plats och tid Djäkneskolans aula, klockan 18.30--19.20 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2014:58 RI (Dnr 217-281/2014) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer