Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Eva Eriksson, ordförande revisionen Barbro Berg, vice ordförande revisionen Linda Mattila, kommunsekreterare

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Justering : Lisbeth Paulsson och Anna Helgesson med Jonas Ahlström och Peter Holm som ersättare Plats och tid: Kommunledningskontoret den 18 juni kl. 15:00 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Mikael Hätting Barbro Hassel Lisbeth Paulsson Anna Helgesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Mikael Hätting

3

4

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) Innehållsförteckning KF 57 Dagordning... 4 KF 58 Remittering av motioner... 5 KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor... 6 KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl... 7 KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort... 8 KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik KF 65 KF 66 KF 67 KF 68 KF 69 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KF 70 Anmälningsärende... 28

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) KF 57 Dagordning s beslut godkänner dagens föredragningslista Sammanfattning av ärendet ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) KF 58 Remittering av motioner s beslut beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: A) En motion från Martin Johansson (V) om att öppna ett gruppboende för personer som lever ett rotlöst liv med missbruk och psykiska funktionshinder. (Dnr KS ) B) En motion från Martin Johansson (V) om socialt hållbar vision för Skara kommun. (Dnr KS ) Bilaga KF 58 A-B/14 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

8

9

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor s beslut godkänner att följande frågor besvaras: A) Charlotte Nordströms (M) fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. B) Oskar Lindbloms (SD) fråga till omsorgsnämndens ordförande om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Frågorna och svaren läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Michael Karlsson (S) besvarar i egenskap av omsorgsnämndens ordförande en av Oskar Lindblom (SD) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Fredrik Nordström (S) besvarar i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en av Charlotte Nordström (M) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. Bilaga KF 59 A-B/14

11

12

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl s beslut beslutar att tidigare riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, reviderade , ON 127, upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden beslutade den 20 maj 2014, 86, att godkänna antagna riktlinjer rörande serveringstillstånd. beslutade den 28 april 2014, 33, att ge omsorgsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna så de harmonieras med övriga kommuner i samarbetet, med ledorden enkelt, smidigt, lätt att förstå och snabb handläggningstid. Omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2013, 193, om riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut den 20 maj 2014, 86. s beslut den 28 april 2014, 33. Omsorgsnämndens beslut den 17 december 2013, 193. Riktlinjer för serveringstillstånd KAS. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 93. Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, , On 127. Förslag till beslut på sammanträdet Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Omsorgsnämnden

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort s beslut beslutar att anta detaljplanen för utökning av kvarteret Munin. Sammanfattning av ärendet Syftet med planläggningen är att ge förutsättningarna till nybyggnation av ett eller flera flerbostadshus med möjlighet till LSS-boende i Skara tätort. Förslag till detaljplan för kv. Munin, har handlagts med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen har varit föremål för granskning under tiden 17 mars till och med den 7 april Beslutsunderlag Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse den 15 maj Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 maj 2014, 83. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, antagandehandling. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, samrådsredogörelse. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, granskningsutlåtande. Minnesanteckningar från informations- och samrådsmöte angående förslag till detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Planbestämmelser för detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 87. Förslag till beslut på sammanträdet Anita Afzelius-Alm (FP) med instämmande av Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) KF 61, forts. Protokollsanteckning Protokollsanteckning från M, C och KD, se bilaga. Bilaga KF 61/14 Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

16

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde s beslut beslutar att anslå 1.5 Mkr till kommunstyrelsens serviceutskott för projektering under 2014 av etapp 1 i handlingsplan för Vilans fritidsområde avseende Vilanhallen med 2 träningsplaner, ishallen samt utetennisbanor. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges budget för år 2014 och plan , KF 85, framgår att ambitionen att stärka idrottsområdet Vilan är positiv för Skaras utveckling. Här finns stora möjligheter för både ett mer aktivt Skara samt för besöksutvecklingen. En fortsatt utveckling av Vilanområdet är positivt och kommer att bidra till att fler får möjlighet att utöva idrott samtidigt som Skara stärks som besöksoch evenemangsstad. Vidare anges att en aktivitetshall på Vilans fritidsområde kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med en idrottshall i den nya skolan. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2014 med plan är: Under 2014 ska arbetet med att hitta en framkomlig väg för att tillgodose behovet av lokaler för föreningarna intensifieras och nå ett avslut. Ansvaret för Vilanområdets utveckling delas av flera förvaltningar och aktörer. En gemensam handlingsplan för Vilanområdets utveckling ska utarbetas för att ligga till grund för kommande års budgetprocess. Det är ett ansvar för utförarstyrelsen i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, Vilanintraprenaden, och i dialog med föreningarna.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) KF 62, forts. Mot den bakgrunden har kommundirektören under våren 2014 tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att presentera ett samlat underlag till kommunstyrelsens budgetarbete för 2015 med plan med start den 8 maj. Arbetsgruppen består av ansvariga tjänstemän från kultur- och fritidsnämnden, utförarstyrelsen, kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsgruppens beslutsunderlag, skissförslag samt kostnadsbedömningar. s beslut den 18 november 2013, 85. Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2013, 171. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 augusti 2013, 63. Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2013, 110. PM Utredning om juridiska förutsättningar för ägande och drift av aktivitetshall i Skara, Thomas Hallgren från Kommunakuten, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 102. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Oskar Lindblom (SD): Yrkar avslag Charlotte Nordström (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C): beslutar att snarast fullfölja det arbete som är nedlagt med förverkligandet av en aktivitetshall med tre planer enligt OPP-koncept. Satsningen på ishall och utetennisbanor ska behandlas i planeringsförutsättningarna för budget för kommande år i helhetsperspektivet av totala investeringar som Skara kommun står inför de närmaste åren. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Oskar Lindbloms förslag och Charlotte Nordströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) KF 62, forts. godkänner följande beslutsgång: 1. Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen. Beslutsgång i röstning om motförslag Ordföranden ställer Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Charlotte Nordströms förslag till motförslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 22 JA-röster för kommunstyrelsens förslag mot 20 NEJ-röster för Charlotte Nordströms förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga. Paragrafen ska skickas till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Serviceutskottet Bilaga KF 62/14

20

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden s beslut beslutar: Att fastställa ny politisk organisation för mandatperioden i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att fastställa reglemente med bilaga rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att uppdra åt kommundirektören att genomföra organisatoriska förändringar i enlighet med ny politisk organisation från Myndighetsnämndens namn ska ses över i samband med översyn av reglementet. Arbetsnamnet blir Myndighetsnämnden för tillsyn och bygglov. Att avveckla demokratiberedningen. Reservation Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig till förmån för de förslag som man inte fått igenom. Sammanfattning av ärendet beslutade den 28 april 2014, 34, om återremiss med motiveringen att: Ärendet är inte färdigberett, eftersom de inkomna remisserna inte är behandlade i förslag till beslut. Ärendet återremitteras till gruppledarna att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bereda ärendet vidare. Ett samlat beslut kan då tas på kommunfullmäktige i juni.

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) KF 63, forts. Beslutsunderlag s beslut den 28 april 2014, 34. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 109. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S) med instämmande av Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Dan Åberg (M): Yrkande enligt bilaga A. Gunilla Druve Jansson (C): Centerpartiet yrkar på följande ändringsförslag på liggande förslag: 1. Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen, 2. Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden 3. Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt 4. Att avveckla demokratiberedningen Leif Brohede (KD): Antalet ledamöter i de kommunala bolagen 7 st. endast ordinarie. Beslutsgång godkänner följande beslutsgång: 1. Kommunstyrelsens förslag och Dan Åbergs Förslag ställs mot varandra 2. Bifall mot avslag på Gunilla Druve Janssons fyra ändringsyrkanden var för sig. 3. Bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande. Beslutsgång Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång:

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) KF 63, forts. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Dan Åbergs förslag. Omröstningsresultat Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag Med 30 JA-röster mot 14 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga B. Beslutsgång Gunilla Druve Janssons 4 ändringsyrkanden Att sats 1, Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 1 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Att-sats 2, Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden. Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 2 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 2 Med 26 JA-röster mot 18 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå ändringsyrkandet. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga C. Att-sats 3, Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 3 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) KF 63, forts. Att-sats 4, Att avveckla demokratiberedningen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 4 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 4 Med 3 JA-röster mot 39 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla ändringsyrkandet. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga D. Beslutsgång Leif Brohedes yrkande Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Bilaga KF 63 A-D/14

25

26

27

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik s beslut 1. beslutar att tillsammans med Götene kommun inrätta en gemensam teknisk nämnd med namnet Nämnden för service och teknik. Nämnden inrättas från och med den 1 januari beslutar att anta reglemente och avtal för Nämnden för service och teknik. Reglementet och avtalet träder i kraft den 1 januari 2015 med följande ändring: Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. Sammanfattning av ärendet Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige enligt följande: beslutar att godkänna utvärderingen av utförarstyrelsen för service och teknik Skara-Götene. säger upp Samverkansavtal för Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik, underskrivet den 16 december 2010 och den 20 december Avtalet ska upphöra att gälla från och med den 1 januari uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Götene kommun ta fram ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente för en ny gemensam nämnd.

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) KF 64, forts. Ambitionen är att ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente ska gälla från och med den 1 januari 2015, under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige i Skara och Götene under april månad s beslut är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i Götene kommun fattar motsvarande beslut. En gemensam arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Skara och Götene har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram ett nytt samverkansavtal och ett nytt reglemente för den nya tekniska nämnden. Namnet för den nya nämnden föreslås vara Nämnden för service och teknik. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 11 april Reglemente för Nämnden för service och teknik. Samverkansavtal för Nämnden för service och teknik. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 104. Förslag till beslut på KF sammanträdet Fredrik Nordström (S): Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. I övrigt bifall Charlotte Nordström (M): Godkänner det förslag som ligger.

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) KF 64, forts. Beslutsgång Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Fredrik Nordströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige svarar ja. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Götene kommun

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) KF 65 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara s beslut antar Tillägg till Samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Verkställande av avtalet föreslås ske retroaktivt per Detta förutsatt att tekniska förutsättningar finns. Beslut att anta förslaget fattades i kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Löneenheten tar över ansvaret för hela kostnadsbilden för löneadministration. Förutom lönekontoret och dess personal ingår systemkostnader samt intäkter från de bolag som köper löneadministration. Förslag på kostnadsfördelningsmodell som bygger på tidsåtgång/kostnad för olika delmoment är framtagen. Beslutsunderlag Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 24 april Tillägg till samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Kommunstyrelsens beslut den 12 mars 2014, 40. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 5. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 105. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Götene kommun

34 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) KF 66 Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) s beslut beslutar att anta OPF-KL med tillägg att ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år. Sammanfattning av ärendet OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Innehållet är bl.a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Följande tillägg föreslås: Personalutskottet blir pensionsmyndighet och ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år.

35 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) KF 66, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 26. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 7 maj Personalutskottets beslut den 2 april 2014, 17. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 4. Personalutskottets beslut den 26 november 2013, 55. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kommunstyrelsens beslut den 221 maj 2014, 106. Förslag till beslut på KF Dan Åberg (M): Yrkar att kommunstyrelsens tillägg tas bort. Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Personalchefen

36 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) KF 67 Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda s beslut beslutar att anta pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda. beslutar att kommunstyrelsens personalutskott blir kommunens pensionsmyndighet. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till pensionspolicy har sin grund i nu gällande policy med följande huvudsakliga förändringar; En anpassning har skett till AKAP-KL som gäller fr o m Pensionsbestämmelser i nytt omställningsavtal för förtroendevalda har inarbetats (OPF-KL) Personalutskottet föreslås bli kommunens pensionsmyndighet En möjlighet till pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension införs Textmässigt har sidinnehållet minskats betydligt och koncentrerats jämfört med tidigare policy Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 27. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Förslag pensionspolicy, version Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 107. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

37 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) KF 68 Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden s beslut beslutar att lägga till anpassningar från pensionspolicyn avseende OPF i reglementet rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden , enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till arvodesbestämmelser har arbetats fram i Demokratiberedningen under år Huvudsakliga förändringar är: Textmässigt har innehållet minskats och omredigerats för att bli tydligare Pensionsbestämmelserna har anpassats till nytt omställningsavtal för förtroendevalda (OPF-KL) Vad gäller ersättningsberättigade sammanträden har förtydligande gjorts avseende partigruppernas utbildningsdagar Årsarvodena föreslås sänkas för KS- ordförande och förste vice ordförande Sammanträdesarvodena föreslås sänkas En anpassning har skett av begränsade arvoden p g a ändrad nämndsorganisation Tolkningar beslutade av personalutskottet har arbetats in i bestämmelserna.

38 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) KF 68, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 28. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden Bilaga till reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 108. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

39 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) KF 69 Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare s beslut beslutar att avslå motionen. Motivering: Skara kommun arbetar med trafiksäkerhet på flera sätt. Det är ett högt prioriterat arbete inom olika förvaltningar. Skolan har det i undervisningen och arbetar med skolvägar. Samhällsbyggnadskontoret beaktar trafiken i planarbetet. Kommunledningskontoret arbetar med en riskhanteringsgrupp. På förvaltningen för service och tekniks gatuavdelning är arbetet med trafiksäkerhet högt prioriterat såväl gällande drift frågor som inom planering och byggande. Övergångsställen som försetts med blinkande lampor som tänds när personer finns nära övergångsstället fungerar dåligt för att varna bilisterna i tid. De gående har ofta kunnat komma ut i körbanan innan bilisten hunnit bromsa in. Det är viktigare att göra åtgärder för att sänka hastigheten. Det minskar både risken för en olycka och skadorna. Traditionella åtgärder med gupp eller avsmalningar är effektivare. Blinkande lampor utan viktig funktion stör uppmärksamheten och därmed försämras säkerheten i trafiken. Svenska folket äger miljontals reflexer, problemet är att det är relativt få som använder dem. Reflexutdelning till alla invånare innebär sannolikt att många reflexer hamnar i lådor där det redan ligger flera. Det är viktigare att fler inser nyttan av att synas. Reflexer kan med fördel delas ut frikostigt till kommunens invånare i samband med trafiksäkerhetsaktiviteter som skola, polis, folkhälsoråd med flera genomför. Reservation Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Anders Forsbergs yrkande.

40 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (28) KF 69, forts. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av gratis reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånare i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande Herr Gårman -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandqvists tjänsteskrivelse den 15 maj Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 26 mars Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2013, 277. s beslut den 18 november 2013, 83. Sverigedemokraternas motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 103. Förslag till beslut på sammanträdet Anders Forsberg: Bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Forsbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Bo-Lennart Sandqvist och Bo Hermansson

41 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (28) KF 70 Anmälningsärende s beslut beslutar att följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna: 1. Revisorernas granskning avseende hanteringen av byggmoms i Skara kommun. 2. Tack för uppvaktning på 50-årsdagen från Gunilla Druve Jansson. 3. s ordförande Barbro Hassel informerar från kommunens vänortsbesök i Radviliskis och Eidsvoll under maj månad 2014, samt från vänorten Zevens besök i Skara den 6-8 juni 2014.

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer