Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Eva Eriksson, ordförande revisionen Barbro Berg, vice ordförande revisionen Linda Mattila, kommunsekreterare

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) Justering : Lisbeth Paulsson och Anna Helgesson med Jonas Ahlström och Peter Holm som ersättare Plats och tid: Kommunledningskontoret den 18 juni kl. 15:00 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Mikael Hätting Barbro Hassel Lisbeth Paulsson Anna Helgesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Mikael Hätting

3

4

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) Innehållsförteckning KF 57 Dagordning... 4 KF 58 Remittering av motioner... 5 KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor... 6 KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl... 7 KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort... 8 KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik KF 65 KF 66 KF 67 KF 68 KF 69 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KF 70 Anmälningsärende... 28

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) KF 57 Dagordning s beslut godkänner dagens föredragningslista Sammanfattning av ärendet ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) KF 58 Remittering av motioner s beslut beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: A) En motion från Martin Johansson (V) om att öppna ett gruppboende för personer som lever ett rotlöst liv med missbruk och psykiska funktionshinder. (Dnr KS ) B) En motion från Martin Johansson (V) om socialt hållbar vision för Skara kommun. (Dnr KS ) Bilaga KF 58 A-B/14 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

8

9

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) KF 59 Dnr KS Besvarande av frågor s beslut godkänner att följande frågor besvaras: A) Charlotte Nordströms (M) fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. B) Oskar Lindbloms (SD) fråga till omsorgsnämndens ordförande om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Frågorna och svaren läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Michael Karlsson (S) besvarar i egenskap av omsorgsnämndens ordförande en av Oskar Lindblom (SD) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga om Skara kommun har motprestationskrav i form av arbetsinsats om man vill inbringa fullt försörjningsstöd. Fredrik Nordström (S) besvarar i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en av Charlotte Nordström (M) med kommunfullmäktiges medgivande framställd fråga gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus. Bilaga KF 59 A-B/14

11

12

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) KF 60 Dnr KS Gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl s beslut beslutar att tidigare riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, reviderade , ON 127, upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden beslutade den 20 maj 2014, 86, att godkänna antagna riktlinjer rörande serveringstillstånd. beslutade den 28 april 2014, 33, att ge omsorgsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna så de harmonieras med övriga kommuner i samarbetet, med ledorden enkelt, smidigt, lätt att förstå och snabb handläggningstid. Omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2013, 193, om riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut den 20 maj 2014, 86. s beslut den 28 april 2014, 33. Omsorgsnämndens beslut den 17 december 2013, 193. Riktlinjer för serveringstillstånd KAS. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 93. Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II, , On 127. Förslag till beslut på sammanträdet Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Omsorgsnämnden

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) KF 61 Dnr KS Detaljplan för utökning av kvarteret Munin i Skara tätort s beslut beslutar att anta detaljplanen för utökning av kvarteret Munin. Sammanfattning av ärendet Syftet med planläggningen är att ge förutsättningarna till nybyggnation av ett eller flera flerbostadshus med möjlighet till LSS-boende i Skara tätort. Förslag till detaljplan för kv. Munin, har handlagts med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen har varit föremål för granskning under tiden 17 mars till och med den 7 april Beslutsunderlag Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse den 15 maj Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 maj 2014, 83. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, antagandehandling. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, samrådsredogörelse. Detaljplan för utökning av kvarteret Munin, granskningsutlåtande. Minnesanteckningar från informations- och samrådsmöte angående förslag till detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Planbestämmelser för detaljplan för utökning av kvarteret Munin, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 87. Förslag till beslut på sammanträdet Anita Afzelius-Alm (FP) med instämmande av Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) KF 61, forts. Protokollsanteckning Protokollsanteckning från M, C och KD, se bilaga. Bilaga KF 61/14 Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

16

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) KF 62 Dnr KS Handlingsplan för Vilans fritidsområde s beslut beslutar att anslå 1.5 Mkr till kommunstyrelsens serviceutskott för projektering under 2014 av etapp 1 i handlingsplan för Vilans fritidsområde avseende Vilanhallen med 2 träningsplaner, ishallen samt utetennisbanor. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges budget för år 2014 och plan , KF 85, framgår att ambitionen att stärka idrottsområdet Vilan är positiv för Skaras utveckling. Här finns stora möjligheter för både ett mer aktivt Skara samt för besöksutvecklingen. En fortsatt utveckling av Vilanområdet är positivt och kommer att bidra till att fler får möjlighet att utöva idrott samtidigt som Skara stärks som besöksoch evenemangsstad. Vidare anges att en aktivitetshall på Vilans fritidsområde kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med en idrottshall i den nya skolan. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2014 med plan är: Under 2014 ska arbetet med att hitta en framkomlig väg för att tillgodose behovet av lokaler för föreningarna intensifieras och nå ett avslut. Ansvaret för Vilanområdets utveckling delas av flera förvaltningar och aktörer. En gemensam handlingsplan för Vilanområdets utveckling ska utarbetas för att ligga till grund för kommande års budgetprocess. Det är ett ansvar för utförarstyrelsen i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, Vilanintraprenaden, och i dialog med föreningarna.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) KF 62, forts. Mot den bakgrunden har kommundirektören under våren 2014 tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att presentera ett samlat underlag till kommunstyrelsens budgetarbete för 2015 med plan med start den 8 maj. Arbetsgruppen består av ansvariga tjänstemän från kultur- och fritidsnämnden, utförarstyrelsen, kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsgruppens beslutsunderlag, skissförslag samt kostnadsbedömningar. s beslut den 18 november 2013, 85. Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2013, 171. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 augusti 2013, 63. Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2013, 110. PM Utredning om juridiska förutsättningar för ägande och drift av aktivitetshall i Skara, Thomas Hallgren från Kommunakuten, Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 102. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Oskar Lindblom (SD): Yrkar avslag Charlotte Nordström (M) med instämmande av Gunilla Druve Jansson (C): beslutar att snarast fullfölja det arbete som är nedlagt med förverkligandet av en aktivitetshall med tre planer enligt OPP-koncept. Satsningen på ishall och utetennisbanor ska behandlas i planeringsförutsättningarna för budget för kommande år i helhetsperspektivet av totala investeringar som Skara kommun står inför de närmaste åren. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Oskar Lindbloms förslag och Charlotte Nordströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) KF 62, forts. godkänner följande beslutsgång: 1. Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen. Beslutsgång i röstning om motförslag Ordföranden ställer Oskar Lindbloms och Charlotte Nordströms förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Charlotte Nordströms förslag till motförslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 22 JA-röster för kommunstyrelsens förslag mot 20 NEJ-röster för Charlotte Nordströms förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga. Paragrafen ska skickas till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Serviceutskottet Bilaga KF 62/14

20

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) KF 63 Dnr KS Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden s beslut beslutar: Att fastställa ny politisk organisation för mandatperioden i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att fastställa reglemente med bilaga rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i enlighet med Demokratiberedningens förslag Att uppdra åt kommundirektören att genomföra organisatoriska förändringar i enlighet med ny politisk organisation från Myndighetsnämndens namn ska ses över i samband med översyn av reglementet. Arbetsnamnet blir Myndighetsnämnden för tillsyn och bygglov. Att avveckla demokratiberedningen. Reservation Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig till förmån för de förslag som man inte fått igenom. Sammanfattning av ärendet beslutade den 28 april 2014, 34, om återremiss med motiveringen att: Ärendet är inte färdigberett, eftersom de inkomna remisserna inte är behandlade i förslag till beslut. Ärendet återremitteras till gruppledarna att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bereda ärendet vidare. Ett samlat beslut kan då tas på kommunfullmäktige i juni.

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) KF 63, forts. Beslutsunderlag s beslut den 28 april 2014, 34. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 109. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S) med instämmande av Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Dan Åberg (M): Yrkande enligt bilaga A. Gunilla Druve Jansson (C): Centerpartiet yrkar på följande ändringsförslag på liggande förslag: 1. Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen, 2. Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden 3. Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt 4. Att avveckla demokratiberedningen Leif Brohede (KD): Antalet ledamöter i de kommunala bolagen 7 st. endast ordinarie. Beslutsgång godkänner följande beslutsgång: 1. Kommunstyrelsens förslag och Dan Åbergs Förslag ställs mot varandra 2. Bifall mot avslag på Gunilla Druve Janssons fyra ändringsyrkanden var för sig. 3. Bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande. Beslutsgång Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång:

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) KF 63, forts. JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Dan Åbergs förslag. Omröstningsresultat Kommunstyrelsens förslag mot Dan Åbergs förslag Med 30 JA-röster mot 14 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga B. Beslutsgång Gunilla Druve Janssons 4 ändringsyrkanden Att sats 1, Att återinrätta ett arbetsutskott under kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 1 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Att-sats 2, Att bredda Folkhälsorådet med 2:e vice ordf. från Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden. Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 2 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 2 Med 26 JA-röster mot 18 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå ändringsyrkandet. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga C. Att-sats 3, Att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara intakt Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 3 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) KF 63, forts. Att-sats 4, Att avveckla demokratiberedningen Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på att-sats 4 och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: JA-röst för avslag. NEJ-röst för den som det ej vill. Omröstningsresultat Att-sats 4 Med 3 JA-röster mot 39 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla ändringsyrkandet. Två ledamöter avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga D. Beslutsgång Leif Brohedes yrkande Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Leif Brohedes yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Bilaga KF 63 A-D/14

25

26

27

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) KF 64 Dnr KS Reglemente och avtal för nämnden för service och teknik s beslut 1. beslutar att tillsammans med Götene kommun inrätta en gemensam teknisk nämnd med namnet Nämnden för service och teknik. Nämnden inrättas från och med den 1 januari beslutar att anta reglemente och avtal för Nämnden för service och teknik. Reglementet och avtalet träder i kraft den 1 januari 2015 med följande ändring: Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. Sammanfattning av ärendet Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige enligt följande: beslutar att godkänna utvärderingen av utförarstyrelsen för service och teknik Skara-Götene. säger upp Samverkansavtal för Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik, underskrivet den 16 december 2010 och den 20 december Avtalet ska upphöra att gälla från och med den 1 januari uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Götene kommun ta fram ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente för en ny gemensam nämnd.

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) KF 64, forts. Ambitionen är att ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente ska gälla från och med den 1 januari 2015, under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige i Skara och Götene under april månad s beslut är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i Götene kommun fattar motsvarande beslut. En gemensam arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Skara och Götene har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram ett nytt samverkansavtal och ett nytt reglemente för den nya tekniska nämnden. Namnet för den nya nämnden föreslås vara Nämnden för service och teknik. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 11 april Reglemente för Nämnden för service och teknik. Samverkansavtal för Nämnden för service och teknik. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 104. Förslag till beslut på KF sammanträdet Fredrik Nordström (S): Punkt 16 stycke 7 i avtalet ändras till: - Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Vice ordförande ska i nära samarbete arbeta tillsammans med ordförande. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande. 15 i reglementet ändras till: - Nämnden sammanträder varannan gång i Skara kommun och varannan gång i Götene. I övrigt bifall Charlotte Nordström (M): Godkänner det förslag som ligger.

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) KF 64, forts. Beslutsgång Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Fredrik Nordströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige svarar ja. Paragrafen ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Götene kommun

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) KF 65 Dnr KS Förnyat samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara s beslut antar Tillägg till Samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Verkställande av avtalet föreslås ske retroaktivt per Detta förutsatt att tekniska förutsättningar finns. Beslut att anta förslaget fattades i kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Löneenheten tar över ansvaret för hela kostnadsbilden för löneadministration. Förutom lönekontoret och dess personal ingår systemkostnader samt intäkter från de bolag som köper löneadministration. Förslag på kostnadsfördelningsmodell som bygger på tidsåtgång/kostnad för olika delmoment är framtagen. Beslutsunderlag Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 24 april Tillägg till samverkansavtal avseende gemensam lönenämnd Götene och Skara kommuner. Kommunstyrelsens beslut den 12 mars 2014, 40. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 5. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 105. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Götene kommun

34 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) KF 66 Dnr KS Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) s beslut beslutar att anta OPF-KL med tillägg att ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år. Sammanfattning av ärendet OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Innehållet är bl.a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Följande tillägg föreslås: Personalutskottet blir pensionsmyndighet och ekonomiskt omställningsstöd samordnas redan första året på samma sätt som följande två år.

35 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) KF 66, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 26. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 7 maj Personalutskottets beslut den 2 april 2014, 17. Personalutskottets beslut den 19 februari 2014, 4. Personalutskottets beslut den 26 november 2013, 55. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kommunstyrelsens beslut den 221 maj 2014, 106. Förslag till beslut på KF Dan Åberg (M): Yrkar att kommunstyrelsens tillägg tas bort. Håkan Ehn (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Personalchefen

36 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) KF 67 Dnr KS Pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda s beslut beslutar att anta pensionspolicy för Skara kommuns medarbetare och förtroendevalda. beslutar att kommunstyrelsens personalutskott blir kommunens pensionsmyndighet. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till pensionspolicy har sin grund i nu gällande policy med följande huvudsakliga förändringar; En anpassning har skett till AKAP-KL som gäller fr o m Pensionsbestämmelser i nytt omställningsavtal för förtroendevalda har inarbetats (OPF-KL) Personalutskottet föreslås bli kommunens pensionsmyndighet En möjlighet till pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension införs Textmässigt har sidinnehållet minskats betydligt och koncentrerats jämfört med tidigare policy Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 27. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Förslag pensionspolicy, version Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 107. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

37 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) KF 68 Dnr KS Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden s beslut beslutar att lägga till anpassningar från pensionspolicyn avseende OPF i reglementet rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden , enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Sammanfattning av ärendet Bifogat förslag till arvodesbestämmelser har arbetats fram i Demokratiberedningen under år Huvudsakliga förändringar är: Textmässigt har innehållet minskats och omredigerats för att bli tydligare Pensionsbestämmelserna har anpassats till nytt omställningsavtal för förtroendevalda (OPF-KL) Vad gäller ersättningsberättigade sammanträden har förtydligande gjorts avseende partigruppernas utbildningsdagar Årsarvodena föreslås sänkas för KS- ordförande och förste vice ordförande Sammanträdesarvodena föreslås sänkas En anpassning har skett av begränsade arvoden p g a ändrad nämndsorganisation Tolkningar beslutade av personalutskottet har arbetats in i bestämmelserna.

38 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) KF 68, forts. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 14 maj 2014, 28. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 8 maj Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden Bilaga till reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 108. Paragrafen ska skickas till Personalchefen Personalutskottet

39 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) KF 69 Dnr KS Besvarande av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare s beslut beslutar att avslå motionen. Motivering: Skara kommun arbetar med trafiksäkerhet på flera sätt. Det är ett högt prioriterat arbete inom olika förvaltningar. Skolan har det i undervisningen och arbetar med skolvägar. Samhällsbyggnadskontoret beaktar trafiken i planarbetet. Kommunledningskontoret arbetar med en riskhanteringsgrupp. På förvaltningen för service och tekniks gatuavdelning är arbetet med trafiksäkerhet högt prioriterat såväl gällande drift frågor som inom planering och byggande. Övergångsställen som försetts med blinkande lampor som tänds när personer finns nära övergångsstället fungerar dåligt för att varna bilisterna i tid. De gående har ofta kunnat komma ut i körbanan innan bilisten hunnit bromsa in. Det är viktigare att göra åtgärder för att sänka hastigheten. Det minskar både risken för en olycka och skadorna. Traditionella åtgärder med gupp eller avsmalningar är effektivare. Blinkande lampor utan viktig funktion stör uppmärksamheten och därmed försämras säkerheten i trafiken. Svenska folket äger miljontals reflexer, problemet är att det är relativt få som använder dem. Reflexutdelning till alla invånare innebär sannolikt att många reflexer hamnar i lådor där det redan ligger flera. Det är viktigare att fler inser nyttan av att synas. Reflexer kan med fördel delas ut frikostigt till kommunens invånare i samband med trafiksäkerhetsaktiviteter som skola, polis, folkhälsoråd med flera genomför. Reservation Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Anders Forsbergs yrkande.

40 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (28) KF 69, forts. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av gratis reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånare i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande Herr Gårman -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Säkerhetsstrateg Bo-Lennart Sandqvists tjänsteskrivelse den 15 maj Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 26 mars Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2013, 277. s beslut den 18 november 2013, 83. Sverigedemokraternas motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2014, 103. Förslag till beslut på sammanträdet Anders Forsberg: Bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Forsbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Paragrafen ska skickas till Bo-Lennart Sandqvist och Bo Hermansson

41 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (28) KF 70 Anmälningsärende s beslut beslutar att följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna: 1. Revisorernas granskning avseende hanteringen av byggmoms i Skara kommun. 2. Tack för uppvaktning på 50-årsdagen från Gunilla Druve Jansson. 3. s ordförande Barbro Hassel informerar från kommunens vänortsbesök i Radviliskis och Eidsvoll under maj månad 2014, samt från vänorten Zevens besök i Skara den 6-8 juni 2014.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-21.05 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30-12:00 Beslutande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Övriga

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer