RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T Andersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Christer Jacobsson, kommundirektör Ulla Kullman, assistent Sverker Carlgren, stadsarkitekt, delvis Elis Holgersson, utvecklingssamordare, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christer Jacobsson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 281 Dnr Framtida verksamhet inom fastigheten Kaktusen 19, Ronja Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade under 433/1998 ovannämnda ärende till omsorgsnämnden, förskole- och grundskolenämnden samt de kommunala bolagen med förfrågan om det finns behov av fastigheten. Yttrande-beredning Socialnämnden, 114/1999, har beslutat att meddela byggnad- och fastighetsenheten att nämnden vill avvakta med ställningstagande när det gäller förhyrning av fastigheten på Karlstorpsgatan. RONVAB och REAB har muntligt meddelat att de inte är intresserade av fastigheten. Hos AB Ronnebyhus föreligger visst intresse. Arbetsutskottets förslag Förskole- och grundskolenämnden, 9/1999, har meddelat att de inte har behov av fastigheten. - Med hänvisning till bl a socialnämndens beslut under 114/1999, avvaktar kom- munstyrelsen med att vidta åtgärder i ärendet.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 282 Dnr Försäljning av Häggatorp 2:28 till Olle Brink Kanslienheten har upprättat förslag till avtal mellan kommunen och Brink Buss & Taxi AB avseende kommunens försäljning av fastigheten Häggatorp 2:28 till företaget. Beredning utredning Köpeskillingen uppgår till kronor. Tillträdesdagen är bestämd till Kommunen garanterar att det endast finns ett pantbrev på kronor intecknat i fastigheten. Pantbrevet övergår till köparen på tillträdesdagen. Kommunen medges rätt att såsom servitut i fastigheten inskriva rätt att bibehålla befintlig busshållplats med busskur. Olle Brink har muntligt meddelat att förvärvet av Häggatorp 2:28 sker mellan honom och kommunen i stället för som angivits i avtalsförslaget Brinks Buss & Taxi AB. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun överlåter fastigheten Häggatorp 2:28 till Olle Brink för en köpeskilling av kronor samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 283 Dnr Godkännande av servitutsavtal för infiltrationsanläggning, Flakaryd 1:12 Kanslienheten har upprättat förslag till servitutsavtal mellan kommunen och Åke Qvarfordt för infiltrationsanläggning. Kommunen äger fastigheten Järnavik 1:1 och Åke Qvarfordt äger fastigheten Flakaryd 1:12. Beredning utredning Åke Qvarfordt har gjort muntlig förfrågan till kanslienheten om kommunen kan medgiva rätt för honom att på kommunens fastighet Järnavik 1:1 få anlägga en infiltrationsanläggning för avloppsvatten jämte därtill hörande ledningar och dylikt. Anläggningen omfattar cirka 24 kvadratmeter. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun medgiver Åke Qvarfordt, ägare till Flakaryd 1:12 rätt att på kommunens fastigheten Järnavik 1:1 anlägga och för all framtid bibehålla infiltrationsanläggning för avloppsvatten jämte därtill hörande ledningar och dylikt samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 284 Dnr Infriande av borgensåtagande avseende Fastighetsaktiebolaget Slagan, Åseda Ekonomienheten anhåller i skrivelse att kommunen infriar sitt borgensåtagande avseende fastigheterna Ugglan 33 och Listerby 15:11 samt anvisar anslag för åtgärden. Beredning utredning Ekonomienheten redovisar: Fastighetsaktiebolaget Slagan, Åseda, försattes den 19 maj 1999 i konkurs. Bolaget beviljades 1992 (KF 156) kommunal borgen på 3% av berörda fastigheters s k garantilåneunderlag, och var en av Bostadskreditnämnden begärd fyllnadsborgen. De berörda fastigheterna är Ugglan 33 (tidigare Stg 188) och Listerby 15:11. Fastigheten Ugglan 33 försåldes den 18 juni 1999 på exekutiv auktion. Försäljningssumman understeg bevakningen, varför kommunen anmodades att infria sitt borgensåtagande om kr (se bilaga 1 och 2). Reglering har skett. Fastigheten Listerby 15:11 kommer att avyttras under hösten, och det finns anledning att anta att försäljningssumman ej blir tillräcklig. Kommunens ansvar som borgensman uppgår till kronor (bilaga 3 och 4). Ekonomienheten anhåller nu om medel från kommunfullmäktiges oförutsedda behov om totalt kronor. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige infriar sitt borgensåtagande avseende fastigheterna Ugglan 33 och Listerby 15:11. - Kommunfullmäktige anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 1999 års budget.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 285 Dnr Förslag om utökning av platsantalet vid planerat äldreboende inom Ågårdsområdet Utvecklingssamordnare Elis Holgersson redovisar förslag om utökning av platsantalet vid planerat äldreboende inom Ågårdsområdet. Beredning utredning Enligt tidigare beslut planeras uppförande av ett äldreboende innehållande totalt 36 lägenheter. Genom omdisponering av vissa apparatrum m m kan ytor frigöras som ger plats till ytterligare två gavellägenheter med i princip samma standard som övriga enheter men med en något annorlunda planlösning. Kostnaden för utökningen kommer att bli :- per lägenhet att jämföras med snittpriset på gällande förslag som är c:a :- per enhet. Förslaget om en utökning av platsantalet tillstyrkes av omsorgsnämndens ordförande, verksamhetschef och enhetschef. Deras bedömning är att en utökning av platsantalet skulle vara till stor gagn för verksamheten och passa väl in i den planerade inriktningen för den nya boendeenheten. Ett genomförande av projektet bedöms inte medföra några ökade hyreskostnader för omsorgsnämndens verksamhet enär driftskostnaderna för lägenheterna belastar hyresgästerna. Ett visst behov av ytterligare personal till äldreboendet kan förväntas uppstå men omfattningen därav är för dagen mycket svårbedömd. Med stöd av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta om en utökning med två lägenheter vid planerad byggnation av äldrebostäder vid Ågården. Ledamöterna Astrid Adholm, m, och Thomas Håkansson, c, framförde att omsorgsnämndens yttrande ska infordras. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen tillstyrker det ovan redovisade förslaget om utökning av platsantalet vid äldreboendet inom Ågårdsområdet under förutsättning att omsorgsnämnden inte har något att erinra mot förslaget.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 286 Dnr Godkännande av ansökan om MÅL 2-medel för finansiering av genomförandet av detaljplan för Emaljerverket 2 Kommunstyrelsen har under 210/1998 antagit byggnadsnämndens förslag till detaljplan för fastigheten Emaljerverket 2. Beredning utredning Kommunalrådet JanAnders Palmqvist och stadsarkitekt Sverker Carlgren redovisar förslag att Ronneby kommun ansöker om bidrag från EU:s Strukturfonder MÅL 2- anslaget för Blekinge för genomförandet av detaljplanen. Av den sammanfattande projektbeskrivningen framgår bl a: Kockums Emaljerverk, som är ett äldre centralt beläget industriområde i Ronneby, omvandlas genom projektet till ett modernt arbetsområde. Tyngdpunkten läggs vid att skapa en tidsenlig infrastruktur i området genom att en ny tillfartsled byggs samt att broar, cykel- och gångvägar anläggs runt befintliga kontors- och industrilokaler. Det säkerställer fortsatt utveckling hos den nya generation av företag som under senare år vuxit fram i området och främjar tillkommande verksamheters utveckling. Kostnaderna för projektet har beräknats enligt nedan: Aktivitet KKR Ny tillfartväg GC-väg norr om Emaljerverket GC-väg inom Emaljerverket Förbättring av gångväg, trappa från Norrebro 100 Ny gång- och cykelbro mot Bergslagen 700 Anläggande av parkering norr Emaljerverket Kommunens andel i kostnader har beräknats till kkr fördelade med kkr 1999 och kkr 2000.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 286 Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen godkänner ansökan om bidrag med kkr ur Regionala fonden MÅL 2 Blekinge för finansiering av genomförandet av detaljplan för Emaljerverket 2.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 287 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Fällö 2:3 Dockemåla 1:13 Ronneby 25:10 och Ida 35 Förkärla 15:2 Raskamåla 1:18 Yngve Svenssons dödsbo/kennerth Aspelund Dödsboet efter Gösta Larsson/Göte Wahlberg Torbjörn Sjöberg/ Cecilia Sjöberg och Leo Vidal Ulla-Britt Johansson/Wolfgang Schneider Dödsboet efter Stig Olofsson/ Werner Olofsson : : : : :- Del av fastigheten Evaryd 20:1, ny beteckning Evaryd 20:2 Lennart Karlsson/Dan Lindström :- Späljö 2:74 Anders Eriksson och Lotta Eriksson / Ann-Charlott Andersson hälften och Sigurd Andersson hälften :- Mörtjuk 5:6 Olle Vesterlund hälften och Anita Collin hälften/ Lars-Åke Henrysson :-

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 287 Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 288 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärende har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Stora Årsjömåla 3:5, 3:8 och 3:11 Hanna Ingemanssons dödsbo/ Mikael Svensson hälften och Jenny Persson hälften :- Stadsarkitekt Sverker Carlgren redovisar ärendet och föreslår att kommunen upptar förhandlingar med köparna om ett markbyte. Kommunen äger fastigheten Stora Årsjömåla 1:52, som ligger intill de aktuella fastigheterna. Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kanslienheten får i uppdrag att uppta förhandlingar med köparna om ett eventuellt markbyte. Exp: Sökanden Kanslienheten

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 289 Dnr Tekniska nämndens anhållan om överföring av anslag enligt KF 22/1999 för anläggande av ny gata m m enligt detaljplan för Björnen 6 Kommunfullmäktige har under 22/1999 anvisat totalt kronor ur eget kapital. Av dessa avser kronor gatu- och va-arbeten. Beredning - utredning Tekniska nämnden har under 124/1999 antagit NCC som entreprenör samt anhållit om att de anvisade medlen, kronor, överförs till nämnden för projektets genomförande. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen överför från eget kapital till tekniska nämnden kronor för genomförande av gatu- och va-arbeten inom Ågårdsområdet.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 290 Dnr Ekonomienhetens förslag om fördelning av löneanslaget Ekonomienheten har överlämnat förslag på fördelning av löneanslaget. Beredning - utredning Av ekonomienhetens förslag framgår följande: A. Retroaktiva löneutbetalningar Under 1999 har ett antal löneförhandlingar avseende 1998 fullgjorts. Budgetmässigt har schablonmässig kompensation skett, d v s budgeterade personalkostnader 1999 har beräknats fullt ut i 1998 års löneläge. Kvar att hantera har vi de retroaktiva utbetalningarna som avser föregående räkenskapsår, d v s utbetalningar t o m De retroaktiva utbetalningarna uppgår totalt till tkr inklusive personalomkostnader. Förslag: Av kostnaderna härrörande från 1998, totalt tkr, redovisas utbetalningarna avseende förskole- och grundskolenämnden (1.863 tkr) och gymnasienämnden (446 tkr) på centrala konton. Finansiering sker inom ramen för de tkr som står till kommunfullmäktiges förfogande avseende 1999 års förhandlingar. Övriga utbetalningar (360 tkr) utgör för respektive verksamhet inga väsentliga belopp, varför redovisning sker på verksamhets/nämndsnivå, och inom ramen för 1999 års budget. B. Tilläggsanslag för faktiska löneutbetalningar 1999 löneläge 1999 Slutförda förhandlingar ger för 1999 ökade personalkostnader om tkr. För verksamhetspott (från 1/10), skolledare och ingenjörsförbundet beräknas utbetalningar om 617 tkr tillkomma. Förslag: Finansiering sker inom ramen för de tkr som står till kommunfullmäktiges förfogande avseende 1999 års förhandlingar. Totalt beräknas belastningen på detta anslag att uppgå till tkr (rubrik A+B; ). Underskottet täcks genom anvisning ur kommunens egna kapital. Tilläggsanslag fördelas ut i enlighet med bilaga 1. Ekonomikontoret får i uppdrag att så snart återstående förhandlingar fullföljts fördela återstående medel på respektive nämnd.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 290 C. Budget 2000 i 1999 års löneläge 1999 års förhandlingar ger på helårsbasis ökade personalkostnader om tkr. Till detta beräknas tkr tillkomma, avseende verksamhetspotten, skolledare och ingenjörsförbundet. Tillsammans ger detta ett ökat löneläge om tkr. Dessutom kommer med automatik FoG-nämnden att få ökade personalkostnader fr o m 1/ p g a höjda garantilöner (1.654 tkr) och inlösen av pensionsavtal (485 tkr). Förslag: Ramarna för år 2000 förändras i enlighet med bilaga 2. Finansiering sker inom ramen för de centrala medel som beräknats för budget 2000, innebärande att av tkr läggs tkr ( ) ut på nämndernas verksamhet. Resterande tkr kvarstår för lönerörelsen år Siffrorna för år 2000 är preliminära och kommer att justeras med verkligt utfall av återstående förhandlingar. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige anvisar för redovisade löneökningar kkr ur anslaget för oförutsedda utgifter i 1999 års budget, varav kkr hanteras enligt punkten A och resterande kkr fördelas till styrelse och nämnder enligt bilaga 1. Anvisningen innebär att ett underskott på budgeterade lönemedel med 263 kkr täcks av oförutsedda utgifter. - Kommunfullmäktige beslutar att ramarna för år 2000 förändras i enlighet med bilaga 2 i ekonomichefens förslag. Finansiering sker inom ramen för de centrala medel som beräknats för budget 2000, innebärande att av kkr läggs kkr ( ) till nämndernas verksamhet. Resterande kkr kvarstår för lönerörelsen år Siffrorna för år 2000 är preliminära och kommer att justeras med verkligt utfall av återstående förhandlingar.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 291 Dnr Kurser och konferenser Kommundirektör Christer Jacobsson redovisar inbjudan till vänortskonferens i Gdynia den 12 oktober följt av Euroregion Baltic Expo 99 mässa i Polen oktober Med anledning av att kommunen i slutet av september tar emot 5 personer från Elblag föreslog Christer Jacobsson att kommunen avstår från deltagande i vänortskonferens i Gdynia enligt ovan. Vidare redovisade Christer Jacobsson att Nils-Erik Mattsson, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, anhållit om att få delta i Informations- och energiteknikdagar den oktober 1999 i Linköping. Arbetsutskottets beslut - Ronneby kommun deltar inte i vänortskonferens och mässa i Gdynia i oktober Ronneby kommun avslår framställning från Nils-Erik Mattsson om deltagande i Informations- och energiteknikdagar i oktober Exp: Kommunförbundet Blekinge Nils-Erik Mattsson

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 292 Dnr Anhållan om förtida uttag av avtalspension enligt pensionsavtalet PA-KL, Jan Wiström, räddningskåren Räddningschef Jan Wiström anhåller i skrivelse om förtida uttag av avtalspension enligt pensionsavtalet PA-KL. Yttrande beredning Personalchef Perolov Simon redovisar i sitt yttrande att Jan Wiström uppfyller samtliga villkor för rätten till förtida uttag enligt övergångsbestämmelerna varför han ska beviljas förtida uttag. Arbetsutskottets beslut - Ronneby kommun medger Jan Wiström förtida uttaga av avtalspension enligt pensionsavtalet PA-KL fr o m 1 december Exp: Löneavdelningen Jan Wiström Perolov Simon

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 293 Dnr Besked om kommunen anser att Föreningen för Ronneby Jazzfestival ska genomföra Jazzfestival under år 2000 Föreningen för Ronneby Jazzfestival önskar i skrivelse besked om kommunen anser att föreningen ska genomför en jazzfestival under sommaren Kommunalrådet JanAnders Palmqvist uttalade att det är viktigt att en Jazzfestival anordnas under 2000 och föreslår att arrangemanget sker i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. Arbetsutskottets förslag - Kultur- och fritidsnämnden och Föreningen för Ronneby Jazzfestival genomför i samarbete Jazzfestivalen år 2000.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 294 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, tillstånd till täkt enligt naturvårdslagen, Folke Hedlund Länsstyrelsen, samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken angående skyddsdikning och dikesrensning inom fastigheten Röaby 6:1 Svenska kommunförbundets cirkulär 1999: Pressmeddelande från Styrelsen för Psykologiskt försvar, politiskt förtroende i skandaldrabbade kommuner EU informationsbrev juli 1999, strukturåtgärder för ansökarländerna Försvarsmakten, försvarets miljöfarliga lämningar Handikapprörelsen i Blekinge, förslag till ändrat huvudmannaskap för färdtjänst och förslag till åtgärder för att förbättra färdtjänsten Protokollsutdrag Tekniska nämndens 130/99, villaföreningen Västra Lugnet, ansökan om hårdgöring av bollplan Protokoll Byggnadsnämnden Förskole- och grundskolenämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll Socialnämnden Tekniska nämnden Tack IOGT-NTO, tack för bidrag till sommarläger

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer