Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

2 Bu-nämnden, december Verksamhetsplan Nämndens ordförande Allan Bjärkhed Förvaltningschef Inger Janson (16)

3 Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning...4 Ansvarsområde...4 Förskola...4 Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass och fritidsgårdsverksamhet...4 Gymnasieskola...4 Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola...4 Ledning och administration...5 Övrigt...5 Antal brukare...5 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...6 Ledningsstruktur...7 Lagrum som styr verksamheten...8 Måluppfyllelse...8 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...8 Utveckling inom ansvarsområdet...10 Omvärlds- regel- och lagförändringar...11 Volymförändringar...11 Verksamhets- och ambitionsförändringar...13 Verksamhetsutveckling med IT...14 Resursbehov drift och investeringar...14 Drift...14 Investeringar...15 Personalplan (16)

4 Verksamhetsbeskrivning KFS 2004:2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens verksamhetsområde ( 1): Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nämndens uppgifter omfattar kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala musikskolan och fritidsgårdsverksamhet. Ny skollag, SFS 800, gäller från 1 juli. Den kommunala skolplanen upphör att gälla. Ansvarsområde Förskola Kommunen bedriver förskoleverksamhet på 20 förskolor som tillsammans utgör 59 avdelningar samt hos någon dagbarnvårdare. Förskolan organiseras traditionellt i avdelningar. Utöver de 20 kommunala förskolorna finns 10 enskilda förskolor med tillsammans 14 avdelningar. Dessa drivs i samspel mellan personal och föräldrar, som personal- eller föräldrakooperativ eller i samverkan med olika kyrkor. Ca 40 vårdnadsbidrag utbetalas till föräldrar med barn i åldrarna 1-3 år. Allmän förskola utökades från höstterminen och omfattar 3-5-åringar. Natt- och helgomsorg erbjuds i kommunen och nyttjas av ca 45 barn. Verksamheten tenderar att öka. Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass och fritidsgårdsverksamhet Grundskoleverksamhet bedrivs på 18 skolor organiserade i 11 enheter. Samtliga skolor som undervisar barn/elever från 6 12 år har fritidshem integrerat i sin verksamhet. Alla enheter arbetar i arbetslag med olika stor spännvidd. Organisatoriskt knyts även förskoleverksamheten till enheterna. På 4 av de enskilda förskolorna bedrivs fritidshemsverksamhet integrerat. Fritidsgårdsverksamheten är en öppen verksamhet geografiskt spridd i kommunen och integrerad på skolenheterna. I centralorten finns Ungdomens Hus i anslutning till Odenhallen och verksamheten får på detta sätt en naturlig anknytning till övrig verksamhet och olika föreningar. Gymnasieskola Falköpings gymnasieskola, Ållebergsgymnasiet, har ett brett programutbud och erbjuder 12 nationella program, ett riksidrottsgymnasium för volleyboll samt riksintag för guldsmed. Från höstterminen genomförs ny gymnasiereform. Detta innebär att Ållebergsgymnasiet erbjuder en ny programstruktur med 6 högskoleförberedande program och 9 yrkesprogram. Därutöver inrättas fem särskilda program för elever som är obehöriga till nationellt program. Utöver riksintag guldsmed och riksidrottsgymnasium för volleyboll har Falköping fått tillstånd att öppna en nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll (NIU). Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola SPC ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun. Detta sker på olika sätt, bl. a genom rådgivning, konsultation och handledning. SPC ansvarar också för flera specialpedagogiska verksamheter, särskilda undervisningsgrupper, inom sin enhet. I kommunen finns grundsärskola, träningsskola samt gymnasiesärskola och verksamhetsträning. Särskolorna är integrerade i våra skolenheter med grundskole- och gymnasieverksamhet för att underlätta inkludering. Från 1 juli ingår 4 (16)

5 träningsskola och verksamhetsträning i de samlade begreppen, grundsärskola och gymnasiesärskola. Ett nationellt program inom särskolan öppnas med estetisk inriktning. Ledning och administration Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har en traditionell organisation med en förvaltningsledning och tillhörande stabsfunktioner. Organisatoriskt tillhör förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola, grundskola och fritidsgårdsverksamhet samma enhet i de olika områdena och styrs av en gemensam ledning och administration. Vid varje enhet arbetar ett ledningsteam bestående av rektor och biträdande rektor/er samt administrativ resurs. Från 1 januari är den statliga rektorsutbildningen obligatorisk för rektorer. Övrigt Musikskola Musikskolan genomgår en förändringsprocess till innehåll och organisation för att möta barnets, elevens, ungdomens och kundens behov av tillgänglighet och utbud. E-tjänst för att ansöka till musikskolan kommer att erbjudas. Verksamheten kommer från årsskiftet att ledas av musikskolechef. Fortsatt och utökat samarbete med gymnasiets profil och estetiska program pågår. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet barn/elever i respektive ansvarsområde alt verksamhetsområde. Ansvarsområde År 2007 År 2008 År 2009 Förskola och familjedaghem Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola (elever på Ållebergsgymnasiet) Musikskola Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader 45 mkr År År År Gundskola inkl fritidshem SPC inkl särskola Förskola Gymnasieskola Lednng och adm Övrigt 5 (16)

6 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Skolorganisationsöversyn pågår inom centralorten avseende grundskolor och förskolor med avsikt att öka integrationen. Ledningsstruktur Varje enhet leds av ett ledningsteam med ansvarig rektor och biträdande rektor/er som är ansvariga i en starkt decentraliserad organisation. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet. Enheterna är organiserade i samarbetsområden. Samarbetet syftar till att skapa en samsyn kring elever, skapa förutsättningar för progression i lärandet genom resp skolform samt skapa rutiner för elevdokumentation, betyg och bedömning och därmed öka elevens rättssäkerhet genom hela utbildningen i Falköping. Rektors ansvar styrs i skollag, förordning och läroplaner. Rektorsmöten hålls regelbundet varje månad och kompletteras med verksamhetsspecifika ledningsmöten för analys och utveckling. 6 (16)

7 Ledningsorganisationen syftar till effektiv ledning för beslut och verkställighet i en politiskt styrd organisation. Ledningens ansvar ligger på tre nivåer enligt den målstyrningsprocess som är antagen för förvaltningen. Ledarna har ett ansvar gentemot de nationella styrdokumenten, mot de kommunala och de lokala på respektive enhet. Ledstjärnor för det samlade ledarskapet inom förvaltningen är delaktighet, inflytande, engagemang och kunskap i en decentraliserad organisation där var och en bär sitt ansvar och genom samarbete i förtroende och gemenskap arbetar med ständiga förbättringar i verksamhet och utbildning för barn, elever och ungdomar. Budgetarbetets olika steg informeras på rektorsmöten. Budgetfördelning sker med hjälp av olika fördelningsmodeller som är beslutade av nämnden. Förvaltningen är uppdelad i fjorton resultatenheter. Varje sådan enhet ansvarar fullt ut för sin ekonomi och bär med sig över- respektive underskott till nästa år. Rektor bär enhetens totalansvar för personal, ekonomi, elever och kvalitet. Lagrum som styr verksamheten Omfattande lagrum styr svensk skola och finns presenterade i Utbildningsväsendets samlade författningar. Verksamheten styrs företrädesvis av skollag, barn- och elevskyddslag, läroplaner, förordningar och arbetsmiljölag gällande elever och personal. Dessutom styr hälso- och sjukvårdslagen inom elevhälsan. Alla anställda har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Särskild hänsyn tas till FN:s barnkonvention vid beslut. Måluppfyllelse Egna delmål utifrån fullmäktiges mål Inom det av KF beslutade strategiska området Brukaren i fokus finns angivet i mål 10 att Kvalitén inom förskola och utbildning ska öka. Med detta som utgångspunkt har Barn- och utbildningsnämnden identifierat följande delmål. Delmål 1: Elever ska vara läs- och skrivkunniga i skolår 3 Mål Benämning Elever ska vara läsoch skrivkunniga i skolår 3 Indikator nr Benämning nr Resultaten på 1 nationella prov*) i år 3 1a Resultaten på lässcreening i år 2**) 1b Skriftliga omdömen ***)1c Utfall 91% resp 92 % Målsättning Uppföljning 93,00% 95,00% 100,00% Vårterminen 80,00% 82,00% 85,00% Vårterminen 89,00% 91,00% 93,00% 95,00% Vårterminen *) Delprov C och E: Läsning faktatext och skriva berättande texter **) Utfall för 2009 visade att 86,5 % av eleverna i år 3 hade läsförståelse. Från kommer lässcreening att göras i år 2. ***) Samlad bedömning av elevens kunskaper i svenska i år 3. 7 (16)

8 Delmål 2: Elevers kunskaper i matematik ska förbättras Mål Benämning Elevers kunskaper i matematik ska förbättras Indikator nr Benämning nr Resultaten på nationella 2 prov i år 3 *) 2a Skriftliga omdömen i år 5 2b Resultaten på nationella prov i år 9 **) 2c Utfall Målsättning Uppföljning 83,00% 87,00% 90,00% 93,00% Vårterminen 84,00% 87,00% 90,00% 93%% 82,00% 87,00% 90,00% 93,00% Vårterminen 2e 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% Vårterminen Betygen i gymnasiet A-kursen 2f 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% Vårterminen Betygen i år 9 Vårterminen *) Delprov A: Skriftliga räknemetoder **) Sammanvägt resultat. Andel elever som når minst godkänt. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Handlingsplanen för läs- och skrivutveckling har reviderats under och en motsvarande har tagits fram för matematik. Läs- och matematikombud har utsetts på varje skola, som tillsammans bildar ett nätverk för att utbyta erfarenheter. Kompetensutveckling anordnas med hjälp av riktade statsbidrag. Resultat vid lässcreening och nationella prov redovisas och analyseras på enhets- och kommunnivå i syfte att flytta fokus från eleven till undervisningens innehåll. Delmål 3: Elever ska uppleva trivsel, arbetsro och ordning Mål Benämning Elever ska uppleva trivsel, arbetsro och ordning nr Indikator Benämning Ta tempen på grundskolan elevenkät*) Elevenkät gymnasieskolan**) Unikummått ***) nr Utfall 3a 79,00% 83,00% 87,00% 90,00% Vårterminen 3b 3c 90,00% 92,00% 93,00% 95,00% Vårterminen 93,00% 94,00% 95,00% 96,00% Vårterminen Målsättning Uppföljning *) Måttet arbetsro **) Måttet trivsel ***) Lufsa = Unikum bemötande Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Enheternas likabehandlingsplaner revideras och följs upp årligen för att motsvara de aktuella behov barn/elever har på respektive enhet och verksamhet. 8 (16)

9 Delmål 4: IT ska vara ett naturligt verktyg för lärande. Mål Benämning IT ska vara ett naturligt verktyg för lärande nr Indikator Benämning IT-trappa*) Pim nivå 2 eller högre Utfall nr Målsättning Uppföljning 4a 100,00% 100,00% 100,00% Vårterminen 4b 63,00% 75,00% 85,00% 95,00% Vårterminen *) IT-trappan är kommunens uppsatta kunskapskrav för barn/elever för en likvärdig utbildning inom IT. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Den av nämnden tidigare beslutade IT-strategin omarbetas under hösten för att möta de omvärldsförändringar som sker och de utvecklingsbehov som uppstår. Kompetensutvecklingsinsatser för personal genomförs kontinuerligt och IKT-mentorer handleder lärare i utvecklingsarbetet. Personliga elevdatorer införs stegvis på gymnasiet och planer finns att även pröva motsvarande koncept inom grundskolan. Utveckling inom ansvarsområdet Inom verksamhetsområdet förskola infördes från nationellt en allmän förskola för 3-åringar. Förskolan fokuserar på mångfald och flexibilitet för att möta föräldrars behov och önskemål. Arbetsmarknadsläget nationellt och lokalt kommer att i hög grad påverka verksamhetsområdet förskola. Familjestrukturen och arbetsmarknaden ställer högre krav på flexibilitet och behovet av natt- och helgomsorg ökar. I den nya skollagen blir förskolan en egen reglerad verksamhet.. I skollagens 1 kap fastställs att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom påtalas det kompensatoriska uppdraget. Förskolan/skolan ska uppväga skillnader i barns/elevers förutsättningar att nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska beakta barnets bästa och barnets rätt att komma till tals enligt FN:s barnkonvention. Barn- och elevombudet är sedan 2009 en del inom Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Lagen om lika villkor reglerar hur kommunernas bidrag till friskolor ska beräknas. Även elevens rätt, valfrihet och trygghet har tydliggjorts. För skolformerna (grund- gymnasie- särskola) ställs tydligare krav på kunskapsutveckling och resultatuppföljning. Skriftliga omdömen och nationella prov från skolår 3, betyg som ges tidigare och en ny betygsskala införs. Under en övergångsperiod kommer dubbla betygssystem att krävas. I Falköpings kommun har under de senaste åren andelen elever med utländsk bakgrund ökat. Fler nationaliteter och ökad mångfald är berikande för skolan, men ställer högre krav på resurstilldelning och kompetens. En rad nationella reformer ska genomföras inom hela utbildningsområdet under. Tydligare fokus på elevers rätt till utbildning och ökad måluppfyllelse kräver tidigare insatser. I ett internationellt perspektiv visar statistik att elever i svensk skola halkar efter resultatmässigt. Insatser och fördjupat analysarbete krävs för att vända trenden liksom ett ökat fokus på undervisningens utformning och innehåll. I takt med att elevantalet går ned ökar konkurrensen mellan skolor både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Det är av stor vikt att våra skolor profilerar sig och håller fortsatt hög 9 (16)

10 kvalitet för att behålla marknadsandelar. Organisation inför GY11 är beslutad i kommunen och samverkansavtalet inom Gymnasium Skaraborg är reviderat. Under planperioden kommer omfattande om- och tillbyggnation av Ållebergsgymnasiet att genomföras. En gymnasieskola anpassad till modern teknik och lärmiljö står klar för inflyttning höstterminen. Ållebergsgymnasiet kommer än mer att präglas av idrottsprofil då nationellt idrottsgymnasium inom fotboll kommer att förläggas till Falköping Dessutom kommer riksidrottsgymnasium för volleyboll att utökas med beachvolleyboll. Ett samarbete pågår mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund, VG-regionen, näringslivsföreträdare och flera förvaltningar inom kommunen. Samarbetet mynnar ut i ett Vårdoch omsorgscollege och ett Teknikcollege. Fortsatt bra samarbete mellan skola och näringsliv är en förutsättning för att matcha pensionsavgångar inom näringslivet med nyutbildade ungdomar som har med sig rätt kompetens. Omvärlds- regel- och lagförändringar Styrdokumenten läroplaner och kursplaner ska ses som förordningar från den 1 juli då den nya skollagen träder ikraft. Reformprogram och förändringar i skolan och familjepolitiken kan nämnas: familjepolitik med valfrihet för föräldrar skollag läraravtal gymnasiereform läroplaner och kursplaner nytt betygssystem och betyg i tidigare år i grundskolan obligatorisk rektorsutbildning lärarutbildning/lärarlegitimation rektors beslut kan överklagas Striktare skolinspektion med sanktionsmöjligheter gentemot huvudmannen. Ökad anmälningsskyldighet inom enheten, i de olika verksamheterna och mellan vårdnadshavare och skola. Skriftlig synpunkts- och klagomålshantering ska finnas. Rutinerna ses över och kommer att revideras. Volymförändringar Antal barn i förskola Utfall 2009 Antal barn Föregående år Differens (16)

11 Volymberäkningen bygger på antagande att det föds 350 barn per år och att ca 82 % av alla barn i åldern 1-5 år finns i förskola. Familjer till i snitt 40 barn erhåller vårdnadsbidrag. En svag ökning av antalet barn i förskola kunde märkas vid införandet av allmän förskola för 3-åringar som infördes 1 juli. Antal elever i grundskola och fritidshem Utfall 2009 Antal elever grundskola Föregående år Antal barn - fritidshem Föregående år Antal elever i gymnasieskola Utfall 2009 Antal elever Föregående år Differens Differens Differens Utfall 2009 och prognos innefattar samtliga gymnasieelever folkbokförda i Falköping och inkluderar elever som läser fler än tre år och elever som läser i andra kommuner. en för baseras på tre årskullar. Det ger en bild av elevminskningen framåt. Det som komplicerar beräkningen av hur Ållebergsgymnasiet elevantal utvecklas är fritt val där elever kan välja utbildning i andra kommuner och att elever kan studera på gymnasiet i upp till fem år. Antal elever i särskola Utfall 2009 Antal elever Föregående år Differens 2014 Antalet elever i särskola beräknas minska något över tidsperioden. en för planperioden är preliminär då utredning och eventuell inskrivning i särskolan är en process där många parametrar och aktörer ska samarbeta kring barnet/eleven. 11 (16)

12 Verksamhets- och ambitionsförändringar Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och kostnader baseras på läsår. Den organisation som läggs för höstterminen är ur ett elevperspektiv fastlagd för kommande halvår. De rationaliseringar inom grundskola och gymnasieskola där personalkostnader är inblandade kan vara svåra att få helårseffekt på. Det nationella reformpaketet som syftar till högre måluppfyllelse för våra elever ställer stora krav på verksamhetens planering och organisation. Krav på kompetens och behörighet kommer att skärpas, (Regeringens prop /11:20 - lärarlegitimation). Elevens rättssäkerhet står i fokus då rätt lärare ska undervisa i rätt ämne och rätt årskurs och dessutom ansvara för resultatbedömning och betygsättning med ny betygsskala från höstterminen. Skolinspektionens granskning, som genomfördes 2009 i Falköping, visade på brister inom dessa områden. Det är enbart behöriga lärare som får sätta betyg. Det nya läraravtalet betonar vikten av att det ska löna sig att vara en skicklig lärare. Även läraryrkets status kommer att höjas. Den decentraliserade skolorganisationen innebär att behörighetskraven är svåra att tillgodose på den lilla skolan. Förskolans betydelse för barns utveckling och lärande betonas nationellt och den nya läroplanen förtydligar verksamhetens mål för språk och matematik. Trots att personaltätheten har ökat de senaste åren har Falköping i jämförelse med kommungruppen och riket låg personaltäthet och låga kostnader i förskolan. Nämndens ambition är att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Personaltätheten inom grundskolan kommer att minskas till följd av ramminskning. Falköping har under en längre tid haft något högre lärartäthet inom grundskolan än kommungruppen. Det har varit ett medvetet och resursstyrt arbete med den enskilde elevens resultat och utveckling i centrum. Nämndens och KF:s mål att öka antalet elever som har behörighet att komma in på ett nationellt program samt höja meritvärdet kvarstår men kan bli svårare att uppfylla med tanke på de ökade kraven på genomlysning och bedömning av samtliga ämnen. Det är viktigt att bibehålla lärartätheten och säkra behörigheten samt att elever i behov av särskilt stöd får det tillgodosett av lärare. Detta synsätt kommer även att prägla verksamheten inom särskolan. Mycket av reformarbetet och kompetensutvecklingen kommer att genomföras med hjälp av riktade statsbidrag, t ex lärarlyft, implementering av läro- och kursplaner, nytt betygssystem och nya nationella prov samt fortsatt fokus inom områdena läsa-skriva-räkna. Lärartätheten inom gymnasieskolan kommer att minska till följd av budgetminskningen. Enligt skolverkets statistik har Falköping avsevärt högre lärartäthet än jämförbara kommuner. En översyn av gruppstorlekar och utbud av valbara kurser pågår. Från hösten gäller GY11 (den nya gymnasiereformen) vilken innebär färre program och inriktningar. Statens intention är bla att reformen ska minska kostnaderna och att genomströmningen av elever ska förbättras. Gymnasiets om- och tillbyggnad pågår och Ållebergsgymnasiet, möjligheter med guldkant står färdig till terminsstart hösten. Varierad undervisning, moderna lärmiljöer och förändrad pedagogik ska möta framtidens gymnasieelever. Musikskolans verksamhet och inriktning kommer att ses över så att utbud och efterfrågan stämmer överens. Samverkan kring estetiska programmets personalbemanning krävs för att hitta effektiva lösningar. Ledning och administration minskades kraftigt inför. Administrativa arbetsuppgifter som tidigare hanterades centralt, barnomsorgsadministration och viss ekonomihantering, sköts från årsskiftet av administratörer och ledare på respektive enhet. Vikarieförmedlingen hanterar enbart anskaffning av vikarier inom förskola och fritidshem och inte som tidigare även service mot skolorna. Under året har en översyn av administrationen genomförts med hjälp av extern konsult på grund av att det framkommit arbetsmiljöproblematik i samband med decentralisering av 12 (16)

13 arbetsuppgifter. Eventuell utökning av det administrativa stödet kan bli aktuellt. Fortsatt satsning inom lärarlyftet och förskolelyftet förutsätter att kommunen avsätter egna medel. Med en minskad budgettilldelning för kompetensutveckling kommer antalet beviljade ansökningar att minska. Verksamhetsutveckling med IT Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid satsat på kvalitet både ur pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Visionen "Vi vill leda utvecklingen av lärande med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik" anger tydligt viljeinriktningen. För att fortsätta arbetet mot visionen krävs stora insatser på flera plan. Tekniskt krävs att datorer och trådlösa nätverk håller hög nivå och att tillgängligheten för elever och lärare är tillfredsställande inom alla verksamheter. Under flera år har datortätheten ökat och reinvesteringsbehovet är omfattande för att hålla god kvalitet. Förvaltningen kommer inom grundskolan att dels satsa på sk "tunna klienter" i större omfattning och dels arbeta vidare kring konceptet personliga elevdatorer (1:1). Personliga elevdatorer erbjuds elever på Ållebergsgymnasiet sedan 2009 enligt beslutad plan. Lärarrollen är i stark förändring eftersom undervisningen flyttar alltmer ut på webben/internet, där lärare och elever delar gemensamma resurser och lärobjekt. Teacher on Demand (ToD), är en sådan öppen och utvecklingsbar tjänst som Falköpings Kommun står bakom sedan Trenden att arbeta genom "Open Educational Resources" och sociala medier kommer att bli allt starkare. Investeringar i lärarkompetens och en vilja bland alla lärare att förändra sitt arbetssätt kommer att behövas. Mentorer och kompetensutveckling krävs. Nationella och internationella samarbetspartners möjliggör fortsatt stark metodutveckling och nytänkande inom it-området. Staten ställer högre krav på skola, rektor och lärare. För att underlätta och säkerställa elevens rätt krävs stöd i form att olika IT-verktyg, t ex frånvarokontroll, schemaprogram, individuella utvecklingsplaner (IUP) och s k lärplattformar. Investeringar kommer att krävas inom samtliga områden. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar BU-förvaltningen. Tillkommande behov per år Omvärlds- regel- lagförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Ökat integrationsarbete - inflyttning Ledningsorganisation Stora omvärlds-, regel- och lagförändringar genomförs inom utbildningsområdet under 13 (16)

14 planperioden. Till viss del finansieras reformerna med hjälp av statsbidrag, men även den kommunala budgeten påverkas. Vid en jämförelse av nyckeltal och kostnader inom förskola framgår att Falköping har låga kostnader och låg personaltäthet. För att minska antalet barn i grupperna och öka personaltätheten behöver budgetmedel tillskjutas. Lärandet sker i allt högre grad med stöd av olika digitala hjälpmedel. Smart-phones, 1:1 datorer inom både gymnasieskola och grundskola, läsplattor mm är inom planperioden en verklighet i många av landets skolor. Administrativa och pedagogiska program utvecklas för att underlätta för elever och personal i uppföljning av kunskaper och resultat. För att Falköping ska fortsatt vara en framgångsrik IT-kommun behöver kommunen avsätta budgetmedel. Inom de närmaste åren kommer troligen antalet barn med utländsk bakgrund att öka främst med anledning av anhöriginvandring. För att underlätta etableringen i det svenska samhället behöver mottagandet i skolan utökas och förbättras. Kommunfullmäktiges övergripande mål nr 21: Inom Falköpings kommun tillämpas ett hälsofrämjande ledarskap där en av indikatorerna mäter antalet medarbetare per chef. För att skapa förutsättningar för organisationens bästa bör antalet medarbetare per chef uppgå till max 25 personer år (enligt flerårsplan -). Barn- och utbildningsförvaltningens ledare har fler medarbetare än 25 personer och ytterligare budget behöver tillskjutas. Elevtalen inom grundskolan ökar något under planperioden. Volymminskningen har flyttats till gymnasieskolan. Vid sammanräkning av tre årskullar framkommer att mellan elever färre uppnår gymnasieålder. Komplexiteten i beräkning av gymnasieskolans storlek är den valmöjlighet som erbjuds där elever kan studera på gymnasiet i mellan 3-5 år. I samband med införandet av GY11 har staten riktat ett effektiviseringskrav mot kommunerna och för Falköping rör det sig om ca 2 miljoner kronor år till att hamna på drygt 4 mkr år Barn- och utbildningsnämndens ram för -2014, som beslutades av KF i nov, har reducerats med motsvarande belopp. Under en övergångsperiod kommer den gamla gymnasieskolan att fasas ut, vilket medför höga kostnader på program och inriktningar som inte fortsätter i den nya organisationen. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier BU-förvaltningen Investeringsplan BU-nämnden 2014 Löpande inventarieanskaffningar Inredning till Ållebergsgymnasiet 4000 Utemiljö Ållebergsgymnasiet 500 För att kunna möta det ökade behovet av modern teknik i utbildningen när det gäller IT som pedagogiskt hjälpmedel behöver investeringsramen höjas. Reinvesteringar i datautrustning har inventerats och återinvesteringstakten framöver bör bli ca 300 datorer per år. För att klara det stora investeringsbehovet kommer billigare alternativ, tunna klienter, att ersätta vanliga PC. Tunna klienter kräver dock utökad serverkapacitet, men är ändå ett ekonomiskt bra alternativ. Utemiljöerna på både förskolor och skolor är mycket slitna och under flera år framåt behöver ny- och återinvestering i redskap och markarbete göras. På flera av grundskolorna är klassrumsinventarierna slitna och behöver ersättas. Det är viktigt att inventarier kan betalas med den avsatta ram som 14 (16)

15 beslutats så att driftsmedel inte behöver tas i anspråk och omvandlas till investeringsmedel. Till läsårsstart / står det om- och tillbyggda Ållebergsgymnasiet färdigt. Inre inventarier såsom möbler, gardiner, it-teknik mm kommer att upphandlas under våren. Utemiljön behöver utrustas med någon form av bord och soffor. En uppskattning av investeringsbehovet för gymnasiet hamnar på tkr. Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar Bu-förvaltningen Investeringsobjekt BU-nämnden År År Ållebergsgymnasiet Beachhall Enhet Stenstorp - Stenstorpsskolan År År 2014 Förskolor i centralorten Enhet Kyrkerör arbetsmiljöåtgärder Enhet Gudhem Gudhems skola och förskola Enhet Vartofta Åsle skola och förskola Konsekvenser av köksombyggnationer Ållebergsgymnasiets om- och tillbyggnad fortsätter fram till höstterminen och kompletteras med en beachvolleybollhall som finansieras av nämnden. Renovering av Kyrkerörskolan har beslutats med anledning av arbetsmiljöproblematik. Delar av Stenstorpsskolan har otidsenliga lokaler och har under en längre tid varit i behov av renovering. En organisationsöversyn pågår gällande förskolor i centralorten. Om förskolan Urd ska vara kvar krävs omfattande renovering av förskolelokalerna och köket. Övriga berörda förskolor kräver tillbyggnad för att förskolorna Paletten och Korallen ska utgå. Åsle skola och förskola behöver om- eller tillbyggnad. Ställningstagande måste göras avseende mathantering och anpassning av lokaler för förskoleverksamhet. Gudhems skola har i nuläget inhyrd modul för att klara lokalbehovet. Tillbyggnad krävs för en långsiktig lösning. Förskolans lokaler är otidsenliga och arbetsmiljömässigt otillfredställande både ur ett verksamhets- och mathanteringsperspektiv, vilket kräver omfattande investering. Personalplan Tabell: Personalplan BU-förvaltningen, antal årsarbetare, rekryteringsbehov Personalplan Yrkesgrupper / ansvarsområde Förskola Förskollärare 1 10 Grundskola inkl fritidshem 15 (16)

16 Lärare 6 Fritidspedagog Gymnasieskolan Lärare Ledning och administration Rektor/biträdande rektorer/ledare 2 3 Administratörer 2 1 Rekryteringsbehovet de närmaste åren är en prognos med utgångspunkt från beslutad ramminskning, volymförändring, pensionsavgångar och verksamhets- och ambitionsförändringar. Samtidigt som elevkullarna fortfarande minskar och kommunens ekonomi medför ramminskning kvarstår statens krav på ämnesbehöriga lärare, vilket kan innebära både uppsägning och rekrytering. Kompetensbehov Efterfrågan av utbildade förskollärare är större än utbudet. Det innebär att det kan bli svårt att få behöriga pedagoger till de lediga tjänsterna och att lönenivån stiger. För att matcha anställda till förändrade barn/elevgrupperingar, pensionsavgångar och minskad ekonomisk ram krävs omflyttningar mellan enheter. Övertalig personal kan komma att behöva matcha tjänster inom annan verksamhet. Detta kan leda till behörighetsbrister och kvalitetssänkning och kräver kompetensutvecklingsinsatser. Riktade statsbidrag bidrar till kommunernas finansiering av vissa utbildningsinsatser. Utöver det förändrade behovet kommer regeringens krav på legitimation av lärargrupperna att medföra ytterligare behov av både fördjupning och breddning för lärargrupper. Timplanen garanterar undervisningstid för elever. Ett tydligare krav på ämnesbehörighet för lärare gör att de små ämnena och de små enheterna ställs inför stora utmaningar. Tabell: Pensionsavgångar BU-förvaltningen Pensionsavgångar Totalt i förvaltningen Under har trettioåtta personer slutat sin anställning med pension, förtida uttag eller avgångsvederlag. Ytterligare några personer har tagit förtida uttag del av sin tid eller minskat sin tid med oreducerad tjänstepensionsinsättning. Antalet pensionsavgångar under planperioden är beräknade utifrån att personerna går i pension vid 65 års ålder. 16 (16)

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014 2018 Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en strategi?... 3 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 4 Den dubbla

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009 SVENSKA SKOLAN I LONDON Information Västerås 22/1 2009 The Swedish School provides a very positive learning environment where pupils and students thrive. OFSTED april 2007 Elverna är påfallande nöjda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer