Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

2 Bu-nämnden, december Verksamhetsplan Nämndens ordförande Allan Bjärkhed Förvaltningschef Inger Janson (16)

3 Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning...4 Ansvarsområde...4 Förskola...4 Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass och fritidsgårdsverksamhet...4 Gymnasieskola...4 Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola...4 Ledning och administration...5 Övrigt...5 Antal brukare...5 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...6 Ledningsstruktur...7 Lagrum som styr verksamheten...8 Måluppfyllelse...8 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...8 Utveckling inom ansvarsområdet...10 Omvärlds- regel- och lagförändringar...11 Volymförändringar...11 Verksamhets- och ambitionsförändringar...13 Verksamhetsutveckling med IT...14 Resursbehov drift och investeringar...14 Drift...14 Investeringar...15 Personalplan (16)

4 Verksamhetsbeskrivning KFS 2004:2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens verksamhetsområde ( 1): Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nämndens uppgifter omfattar kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala musikskolan och fritidsgårdsverksamhet. Ny skollag, SFS 800, gäller från 1 juli. Den kommunala skolplanen upphör att gälla. Ansvarsområde Förskola Kommunen bedriver förskoleverksamhet på 20 förskolor som tillsammans utgör 59 avdelningar samt hos någon dagbarnvårdare. Förskolan organiseras traditionellt i avdelningar. Utöver de 20 kommunala förskolorna finns 10 enskilda förskolor med tillsammans 14 avdelningar. Dessa drivs i samspel mellan personal och föräldrar, som personal- eller föräldrakooperativ eller i samverkan med olika kyrkor. Ca 40 vårdnadsbidrag utbetalas till föräldrar med barn i åldrarna 1-3 år. Allmän förskola utökades från höstterminen och omfattar 3-5-åringar. Natt- och helgomsorg erbjuds i kommunen och nyttjas av ca 45 barn. Verksamheten tenderar att öka. Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass och fritidsgårdsverksamhet Grundskoleverksamhet bedrivs på 18 skolor organiserade i 11 enheter. Samtliga skolor som undervisar barn/elever från 6 12 år har fritidshem integrerat i sin verksamhet. Alla enheter arbetar i arbetslag med olika stor spännvidd. Organisatoriskt knyts även förskoleverksamheten till enheterna. På 4 av de enskilda förskolorna bedrivs fritidshemsverksamhet integrerat. Fritidsgårdsverksamheten är en öppen verksamhet geografiskt spridd i kommunen och integrerad på skolenheterna. I centralorten finns Ungdomens Hus i anslutning till Odenhallen och verksamheten får på detta sätt en naturlig anknytning till övrig verksamhet och olika föreningar. Gymnasieskola Falköpings gymnasieskola, Ållebergsgymnasiet, har ett brett programutbud och erbjuder 12 nationella program, ett riksidrottsgymnasium för volleyboll samt riksintag för guldsmed. Från höstterminen genomförs ny gymnasiereform. Detta innebär att Ållebergsgymnasiet erbjuder en ny programstruktur med 6 högskoleförberedande program och 9 yrkesprogram. Därutöver inrättas fem särskilda program för elever som är obehöriga till nationellt program. Utöver riksintag guldsmed och riksidrottsgymnasium för volleyboll har Falköping fått tillstånd att öppna en nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll (NIU). Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola SPC ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun. Detta sker på olika sätt, bl. a genom rådgivning, konsultation och handledning. SPC ansvarar också för flera specialpedagogiska verksamheter, särskilda undervisningsgrupper, inom sin enhet. I kommunen finns grundsärskola, träningsskola samt gymnasiesärskola och verksamhetsträning. Särskolorna är integrerade i våra skolenheter med grundskole- och gymnasieverksamhet för att underlätta inkludering. Från 1 juli ingår 4 (16)

5 träningsskola och verksamhetsträning i de samlade begreppen, grundsärskola och gymnasiesärskola. Ett nationellt program inom särskolan öppnas med estetisk inriktning. Ledning och administration Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har en traditionell organisation med en förvaltningsledning och tillhörande stabsfunktioner. Organisatoriskt tillhör förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola, grundskola och fritidsgårdsverksamhet samma enhet i de olika områdena och styrs av en gemensam ledning och administration. Vid varje enhet arbetar ett ledningsteam bestående av rektor och biträdande rektor/er samt administrativ resurs. Från 1 januari är den statliga rektorsutbildningen obligatorisk för rektorer. Övrigt Musikskola Musikskolan genomgår en förändringsprocess till innehåll och organisation för att möta barnets, elevens, ungdomens och kundens behov av tillgänglighet och utbud. E-tjänst för att ansöka till musikskolan kommer att erbjudas. Verksamheten kommer från årsskiftet att ledas av musikskolechef. Fortsatt och utökat samarbete med gymnasiets profil och estetiska program pågår. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet barn/elever i respektive ansvarsområde alt verksamhetsområde. Ansvarsområde År 2007 År 2008 År 2009 Förskola och familjedaghem Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola (elever på Ållebergsgymnasiet) Musikskola Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Diagram: Fördelning av nettokostnader 45 mkr År År År Gundskola inkl fritidshem SPC inkl särskola Förskola Gymnasieskola Lednng och adm Övrigt 5 (16)

6 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Skolorganisationsöversyn pågår inom centralorten avseende grundskolor och förskolor med avsikt att öka integrationen. Ledningsstruktur Varje enhet leds av ett ledningsteam med ansvarig rektor och biträdande rektor/er som är ansvariga i en starkt decentraliserad organisation. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet. Enheterna är organiserade i samarbetsområden. Samarbetet syftar till att skapa en samsyn kring elever, skapa förutsättningar för progression i lärandet genom resp skolform samt skapa rutiner för elevdokumentation, betyg och bedömning och därmed öka elevens rättssäkerhet genom hela utbildningen i Falköping. Rektors ansvar styrs i skollag, förordning och läroplaner. Rektorsmöten hålls regelbundet varje månad och kompletteras med verksamhetsspecifika ledningsmöten för analys och utveckling. 6 (16)

7 Ledningsorganisationen syftar till effektiv ledning för beslut och verkställighet i en politiskt styrd organisation. Ledningens ansvar ligger på tre nivåer enligt den målstyrningsprocess som är antagen för förvaltningen. Ledarna har ett ansvar gentemot de nationella styrdokumenten, mot de kommunala och de lokala på respektive enhet. Ledstjärnor för det samlade ledarskapet inom förvaltningen är delaktighet, inflytande, engagemang och kunskap i en decentraliserad organisation där var och en bär sitt ansvar och genom samarbete i förtroende och gemenskap arbetar med ständiga förbättringar i verksamhet och utbildning för barn, elever och ungdomar. Budgetarbetets olika steg informeras på rektorsmöten. Budgetfördelning sker med hjälp av olika fördelningsmodeller som är beslutade av nämnden. Förvaltningen är uppdelad i fjorton resultatenheter. Varje sådan enhet ansvarar fullt ut för sin ekonomi och bär med sig över- respektive underskott till nästa år. Rektor bär enhetens totalansvar för personal, ekonomi, elever och kvalitet. Lagrum som styr verksamheten Omfattande lagrum styr svensk skola och finns presenterade i Utbildningsväsendets samlade författningar. Verksamheten styrs företrädesvis av skollag, barn- och elevskyddslag, läroplaner, förordningar och arbetsmiljölag gällande elever och personal. Dessutom styr hälso- och sjukvårdslagen inom elevhälsan. Alla anställda har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Särskild hänsyn tas till FN:s barnkonvention vid beslut. Måluppfyllelse Egna delmål utifrån fullmäktiges mål Inom det av KF beslutade strategiska området Brukaren i fokus finns angivet i mål 10 att Kvalitén inom förskola och utbildning ska öka. Med detta som utgångspunkt har Barn- och utbildningsnämnden identifierat följande delmål. Delmål 1: Elever ska vara läs- och skrivkunniga i skolår 3 Mål Benämning Elever ska vara läsoch skrivkunniga i skolår 3 Indikator nr Benämning nr Resultaten på 1 nationella prov*) i år 3 1a Resultaten på lässcreening i år 2**) 1b Skriftliga omdömen ***)1c Utfall 91% resp 92 % Målsättning Uppföljning 93,00% 95,00% 100,00% Vårterminen 80,00% 82,00% 85,00% Vårterminen 89,00% 91,00% 93,00% 95,00% Vårterminen *) Delprov C och E: Läsning faktatext och skriva berättande texter **) Utfall för 2009 visade att 86,5 % av eleverna i år 3 hade läsförståelse. Från kommer lässcreening att göras i år 2. ***) Samlad bedömning av elevens kunskaper i svenska i år 3. 7 (16)

8 Delmål 2: Elevers kunskaper i matematik ska förbättras Mål Benämning Elevers kunskaper i matematik ska förbättras Indikator nr Benämning nr Resultaten på nationella 2 prov i år 3 *) 2a Skriftliga omdömen i år 5 2b Resultaten på nationella prov i år 9 **) 2c Utfall Målsättning Uppföljning 83,00% 87,00% 90,00% 93,00% Vårterminen 84,00% 87,00% 90,00% 93%% 82,00% 87,00% 90,00% 93,00% Vårterminen 2e 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% Vårterminen Betygen i gymnasiet A-kursen 2f 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% Vårterminen Betygen i år 9 Vårterminen *) Delprov A: Skriftliga räknemetoder **) Sammanvägt resultat. Andel elever som når minst godkänt. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Handlingsplanen för läs- och skrivutveckling har reviderats under och en motsvarande har tagits fram för matematik. Läs- och matematikombud har utsetts på varje skola, som tillsammans bildar ett nätverk för att utbyta erfarenheter. Kompetensutveckling anordnas med hjälp av riktade statsbidrag. Resultat vid lässcreening och nationella prov redovisas och analyseras på enhets- och kommunnivå i syfte att flytta fokus från eleven till undervisningens innehåll. Delmål 3: Elever ska uppleva trivsel, arbetsro och ordning Mål Benämning Elever ska uppleva trivsel, arbetsro och ordning nr Indikator Benämning Ta tempen på grundskolan elevenkät*) Elevenkät gymnasieskolan**) Unikummått ***) nr Utfall 3a 79,00% 83,00% 87,00% 90,00% Vårterminen 3b 3c 90,00% 92,00% 93,00% 95,00% Vårterminen 93,00% 94,00% 95,00% 96,00% Vårterminen Målsättning Uppföljning *) Måttet arbetsro **) Måttet trivsel ***) Lufsa = Unikum bemötande Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Enheternas likabehandlingsplaner revideras och följs upp årligen för att motsvara de aktuella behov barn/elever har på respektive enhet och verksamhet. 8 (16)

9 Delmål 4: IT ska vara ett naturligt verktyg för lärande. Mål Benämning IT ska vara ett naturligt verktyg för lärande nr Indikator Benämning IT-trappa*) Pim nivå 2 eller högre Utfall nr Målsättning Uppföljning 4a 100,00% 100,00% 100,00% Vårterminen 4b 63,00% 75,00% 85,00% 95,00% Vårterminen *) IT-trappan är kommunens uppsatta kunskapskrav för barn/elever för en likvärdig utbildning inom IT. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Den av nämnden tidigare beslutade IT-strategin omarbetas under hösten för att möta de omvärldsförändringar som sker och de utvecklingsbehov som uppstår. Kompetensutvecklingsinsatser för personal genomförs kontinuerligt och IKT-mentorer handleder lärare i utvecklingsarbetet. Personliga elevdatorer införs stegvis på gymnasiet och planer finns att även pröva motsvarande koncept inom grundskolan. Utveckling inom ansvarsområdet Inom verksamhetsområdet förskola infördes från nationellt en allmän förskola för 3-åringar. Förskolan fokuserar på mångfald och flexibilitet för att möta föräldrars behov och önskemål. Arbetsmarknadsläget nationellt och lokalt kommer att i hög grad påverka verksamhetsområdet förskola. Familjestrukturen och arbetsmarknaden ställer högre krav på flexibilitet och behovet av natt- och helgomsorg ökar. I den nya skollagen blir förskolan en egen reglerad verksamhet.. I skollagens 1 kap fastställs att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom påtalas det kompensatoriska uppdraget. Förskolan/skolan ska uppväga skillnader i barns/elevers förutsättningar att nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska beakta barnets bästa och barnets rätt att komma till tals enligt FN:s barnkonvention. Barn- och elevombudet är sedan 2009 en del inom Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Lagen om lika villkor reglerar hur kommunernas bidrag till friskolor ska beräknas. Även elevens rätt, valfrihet och trygghet har tydliggjorts. För skolformerna (grund- gymnasie- särskola) ställs tydligare krav på kunskapsutveckling och resultatuppföljning. Skriftliga omdömen och nationella prov från skolår 3, betyg som ges tidigare och en ny betygsskala införs. Under en övergångsperiod kommer dubbla betygssystem att krävas. I Falköpings kommun har under de senaste åren andelen elever med utländsk bakgrund ökat. Fler nationaliteter och ökad mångfald är berikande för skolan, men ställer högre krav på resurstilldelning och kompetens. En rad nationella reformer ska genomföras inom hela utbildningsområdet under. Tydligare fokus på elevers rätt till utbildning och ökad måluppfyllelse kräver tidigare insatser. I ett internationellt perspektiv visar statistik att elever i svensk skola halkar efter resultatmässigt. Insatser och fördjupat analysarbete krävs för att vända trenden liksom ett ökat fokus på undervisningens utformning och innehåll. I takt med att elevantalet går ned ökar konkurrensen mellan skolor både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Det är av stor vikt att våra skolor profilerar sig och håller fortsatt hög 9 (16)

10 kvalitet för att behålla marknadsandelar. Organisation inför GY11 är beslutad i kommunen och samverkansavtalet inom Gymnasium Skaraborg är reviderat. Under planperioden kommer omfattande om- och tillbyggnation av Ållebergsgymnasiet att genomföras. En gymnasieskola anpassad till modern teknik och lärmiljö står klar för inflyttning höstterminen. Ållebergsgymnasiet kommer än mer att präglas av idrottsprofil då nationellt idrottsgymnasium inom fotboll kommer att förläggas till Falköping Dessutom kommer riksidrottsgymnasium för volleyboll att utökas med beachvolleyboll. Ett samarbete pågår mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund, VG-regionen, näringslivsföreträdare och flera förvaltningar inom kommunen. Samarbetet mynnar ut i ett Vårdoch omsorgscollege och ett Teknikcollege. Fortsatt bra samarbete mellan skola och näringsliv är en förutsättning för att matcha pensionsavgångar inom näringslivet med nyutbildade ungdomar som har med sig rätt kompetens. Omvärlds- regel- och lagförändringar Styrdokumenten läroplaner och kursplaner ska ses som förordningar från den 1 juli då den nya skollagen träder ikraft. Reformprogram och förändringar i skolan och familjepolitiken kan nämnas: familjepolitik med valfrihet för föräldrar skollag läraravtal gymnasiereform läroplaner och kursplaner nytt betygssystem och betyg i tidigare år i grundskolan obligatorisk rektorsutbildning lärarutbildning/lärarlegitimation rektors beslut kan överklagas Striktare skolinspektion med sanktionsmöjligheter gentemot huvudmannen. Ökad anmälningsskyldighet inom enheten, i de olika verksamheterna och mellan vårdnadshavare och skola. Skriftlig synpunkts- och klagomålshantering ska finnas. Rutinerna ses över och kommer att revideras. Volymförändringar Antal barn i förskola Utfall 2009 Antal barn Föregående år Differens (16)

11 Volymberäkningen bygger på antagande att det föds 350 barn per år och att ca 82 % av alla barn i åldern 1-5 år finns i förskola. Familjer till i snitt 40 barn erhåller vårdnadsbidrag. En svag ökning av antalet barn i förskola kunde märkas vid införandet av allmän förskola för 3-åringar som infördes 1 juli. Antal elever i grundskola och fritidshem Utfall 2009 Antal elever grundskola Föregående år Antal barn - fritidshem Föregående år Antal elever i gymnasieskola Utfall 2009 Antal elever Föregående år Differens Differens Differens Utfall 2009 och prognos innefattar samtliga gymnasieelever folkbokförda i Falköping och inkluderar elever som läser fler än tre år och elever som läser i andra kommuner. en för baseras på tre årskullar. Det ger en bild av elevminskningen framåt. Det som komplicerar beräkningen av hur Ållebergsgymnasiet elevantal utvecklas är fritt val där elever kan välja utbildning i andra kommuner och att elever kan studera på gymnasiet i upp till fem år. Antal elever i särskola Utfall 2009 Antal elever Föregående år Differens 2014 Antalet elever i särskola beräknas minska något över tidsperioden. en för planperioden är preliminär då utredning och eventuell inskrivning i särskolan är en process där många parametrar och aktörer ska samarbeta kring barnet/eleven. 11 (16)

12 Verksamhets- och ambitionsförändringar Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och kostnader baseras på läsår. Den organisation som läggs för höstterminen är ur ett elevperspektiv fastlagd för kommande halvår. De rationaliseringar inom grundskola och gymnasieskola där personalkostnader är inblandade kan vara svåra att få helårseffekt på. Det nationella reformpaketet som syftar till högre måluppfyllelse för våra elever ställer stora krav på verksamhetens planering och organisation. Krav på kompetens och behörighet kommer att skärpas, (Regeringens prop /11:20 - lärarlegitimation). Elevens rättssäkerhet står i fokus då rätt lärare ska undervisa i rätt ämne och rätt årskurs och dessutom ansvara för resultatbedömning och betygsättning med ny betygsskala från höstterminen. Skolinspektionens granskning, som genomfördes 2009 i Falköping, visade på brister inom dessa områden. Det är enbart behöriga lärare som får sätta betyg. Det nya läraravtalet betonar vikten av att det ska löna sig att vara en skicklig lärare. Även läraryrkets status kommer att höjas. Den decentraliserade skolorganisationen innebär att behörighetskraven är svåra att tillgodose på den lilla skolan. Förskolans betydelse för barns utveckling och lärande betonas nationellt och den nya läroplanen förtydligar verksamhetens mål för språk och matematik. Trots att personaltätheten har ökat de senaste åren har Falköping i jämförelse med kommungruppen och riket låg personaltäthet och låga kostnader i förskolan. Nämndens ambition är att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Personaltätheten inom grundskolan kommer att minskas till följd av ramminskning. Falköping har under en längre tid haft något högre lärartäthet inom grundskolan än kommungruppen. Det har varit ett medvetet och resursstyrt arbete med den enskilde elevens resultat och utveckling i centrum. Nämndens och KF:s mål att öka antalet elever som har behörighet att komma in på ett nationellt program samt höja meritvärdet kvarstår men kan bli svårare att uppfylla med tanke på de ökade kraven på genomlysning och bedömning av samtliga ämnen. Det är viktigt att bibehålla lärartätheten och säkra behörigheten samt att elever i behov av särskilt stöd får det tillgodosett av lärare. Detta synsätt kommer även att prägla verksamheten inom särskolan. Mycket av reformarbetet och kompetensutvecklingen kommer att genomföras med hjälp av riktade statsbidrag, t ex lärarlyft, implementering av läro- och kursplaner, nytt betygssystem och nya nationella prov samt fortsatt fokus inom områdena läsa-skriva-räkna. Lärartätheten inom gymnasieskolan kommer att minska till följd av budgetminskningen. Enligt skolverkets statistik har Falköping avsevärt högre lärartäthet än jämförbara kommuner. En översyn av gruppstorlekar och utbud av valbara kurser pågår. Från hösten gäller GY11 (den nya gymnasiereformen) vilken innebär färre program och inriktningar. Statens intention är bla att reformen ska minska kostnaderna och att genomströmningen av elever ska förbättras. Gymnasiets om- och tillbyggnad pågår och Ållebergsgymnasiet, möjligheter med guldkant står färdig till terminsstart hösten. Varierad undervisning, moderna lärmiljöer och förändrad pedagogik ska möta framtidens gymnasieelever. Musikskolans verksamhet och inriktning kommer att ses över så att utbud och efterfrågan stämmer överens. Samverkan kring estetiska programmets personalbemanning krävs för att hitta effektiva lösningar. Ledning och administration minskades kraftigt inför. Administrativa arbetsuppgifter som tidigare hanterades centralt, barnomsorgsadministration och viss ekonomihantering, sköts från årsskiftet av administratörer och ledare på respektive enhet. Vikarieförmedlingen hanterar enbart anskaffning av vikarier inom förskola och fritidshem och inte som tidigare även service mot skolorna. Under året har en översyn av administrationen genomförts med hjälp av extern konsult på grund av att det framkommit arbetsmiljöproblematik i samband med decentralisering av 12 (16)

13 arbetsuppgifter. Eventuell utökning av det administrativa stödet kan bli aktuellt. Fortsatt satsning inom lärarlyftet och förskolelyftet förutsätter att kommunen avsätter egna medel. Med en minskad budgettilldelning för kompetensutveckling kommer antalet beviljade ansökningar att minska. Verksamhetsutveckling med IT Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid satsat på kvalitet både ur pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Visionen "Vi vill leda utvecklingen av lärande med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik" anger tydligt viljeinriktningen. För att fortsätta arbetet mot visionen krävs stora insatser på flera plan. Tekniskt krävs att datorer och trådlösa nätverk håller hög nivå och att tillgängligheten för elever och lärare är tillfredsställande inom alla verksamheter. Under flera år har datortätheten ökat och reinvesteringsbehovet är omfattande för att hålla god kvalitet. Förvaltningen kommer inom grundskolan att dels satsa på sk "tunna klienter" i större omfattning och dels arbeta vidare kring konceptet personliga elevdatorer (1:1). Personliga elevdatorer erbjuds elever på Ållebergsgymnasiet sedan 2009 enligt beslutad plan. Lärarrollen är i stark förändring eftersom undervisningen flyttar alltmer ut på webben/internet, där lärare och elever delar gemensamma resurser och lärobjekt. Teacher on Demand (ToD), är en sådan öppen och utvecklingsbar tjänst som Falköpings Kommun står bakom sedan Trenden att arbeta genom "Open Educational Resources" och sociala medier kommer att bli allt starkare. Investeringar i lärarkompetens och en vilja bland alla lärare att förändra sitt arbetssätt kommer att behövas. Mentorer och kompetensutveckling krävs. Nationella och internationella samarbetspartners möjliggör fortsatt stark metodutveckling och nytänkande inom it-området. Staten ställer högre krav på skola, rektor och lärare. För att underlätta och säkerställa elevens rätt krävs stöd i form att olika IT-verktyg, t ex frånvarokontroll, schemaprogram, individuella utvecklingsplaner (IUP) och s k lärplattformar. Investeringar kommer att krävas inom samtliga områden. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar BU-förvaltningen. Tillkommande behov per år Omvärlds- regel- lagförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Ökat integrationsarbete - inflyttning Ledningsorganisation Stora omvärlds-, regel- och lagförändringar genomförs inom utbildningsområdet under 13 (16)

14 planperioden. Till viss del finansieras reformerna med hjälp av statsbidrag, men även den kommunala budgeten påverkas. Vid en jämförelse av nyckeltal och kostnader inom förskola framgår att Falköping har låga kostnader och låg personaltäthet. För att minska antalet barn i grupperna och öka personaltätheten behöver budgetmedel tillskjutas. Lärandet sker i allt högre grad med stöd av olika digitala hjälpmedel. Smart-phones, 1:1 datorer inom både gymnasieskola och grundskola, läsplattor mm är inom planperioden en verklighet i många av landets skolor. Administrativa och pedagogiska program utvecklas för att underlätta för elever och personal i uppföljning av kunskaper och resultat. För att Falköping ska fortsatt vara en framgångsrik IT-kommun behöver kommunen avsätta budgetmedel. Inom de närmaste åren kommer troligen antalet barn med utländsk bakgrund att öka främst med anledning av anhöriginvandring. För att underlätta etableringen i det svenska samhället behöver mottagandet i skolan utökas och förbättras. Kommunfullmäktiges övergripande mål nr 21: Inom Falköpings kommun tillämpas ett hälsofrämjande ledarskap där en av indikatorerna mäter antalet medarbetare per chef. För att skapa förutsättningar för organisationens bästa bör antalet medarbetare per chef uppgå till max 25 personer år (enligt flerårsplan -). Barn- och utbildningsförvaltningens ledare har fler medarbetare än 25 personer och ytterligare budget behöver tillskjutas. Elevtalen inom grundskolan ökar något under planperioden. Volymminskningen har flyttats till gymnasieskolan. Vid sammanräkning av tre årskullar framkommer att mellan elever färre uppnår gymnasieålder. Komplexiteten i beräkning av gymnasieskolans storlek är den valmöjlighet som erbjuds där elever kan studera på gymnasiet i mellan 3-5 år. I samband med införandet av GY11 har staten riktat ett effektiviseringskrav mot kommunerna och för Falköping rör det sig om ca 2 miljoner kronor år till att hamna på drygt 4 mkr år Barn- och utbildningsnämndens ram för -2014, som beslutades av KF i nov, har reducerats med motsvarande belopp. Under en övergångsperiod kommer den gamla gymnasieskolan att fasas ut, vilket medför höga kostnader på program och inriktningar som inte fortsätter i den nya organisationen. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier BU-förvaltningen Investeringsplan BU-nämnden 2014 Löpande inventarieanskaffningar Inredning till Ållebergsgymnasiet 4000 Utemiljö Ållebergsgymnasiet 500 För att kunna möta det ökade behovet av modern teknik i utbildningen när det gäller IT som pedagogiskt hjälpmedel behöver investeringsramen höjas. Reinvesteringar i datautrustning har inventerats och återinvesteringstakten framöver bör bli ca 300 datorer per år. För att klara det stora investeringsbehovet kommer billigare alternativ, tunna klienter, att ersätta vanliga PC. Tunna klienter kräver dock utökad serverkapacitet, men är ändå ett ekonomiskt bra alternativ. Utemiljöerna på både förskolor och skolor är mycket slitna och under flera år framåt behöver ny- och återinvestering i redskap och markarbete göras. På flera av grundskolorna är klassrumsinventarierna slitna och behöver ersättas. Det är viktigt att inventarier kan betalas med den avsatta ram som 14 (16)

15 beslutats så att driftsmedel inte behöver tas i anspråk och omvandlas till investeringsmedel. Till läsårsstart / står det om- och tillbyggda Ållebergsgymnasiet färdigt. Inre inventarier såsom möbler, gardiner, it-teknik mm kommer att upphandlas under våren. Utemiljön behöver utrustas med någon form av bord och soffor. En uppskattning av investeringsbehovet för gymnasiet hamnar på tkr. Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar Bu-förvaltningen Investeringsobjekt BU-nämnden År År Ållebergsgymnasiet Beachhall Enhet Stenstorp - Stenstorpsskolan År År 2014 Förskolor i centralorten Enhet Kyrkerör arbetsmiljöåtgärder Enhet Gudhem Gudhems skola och förskola Enhet Vartofta Åsle skola och förskola Konsekvenser av köksombyggnationer Ållebergsgymnasiets om- och tillbyggnad fortsätter fram till höstterminen och kompletteras med en beachvolleybollhall som finansieras av nämnden. Renovering av Kyrkerörskolan har beslutats med anledning av arbetsmiljöproblematik. Delar av Stenstorpsskolan har otidsenliga lokaler och har under en längre tid varit i behov av renovering. En organisationsöversyn pågår gällande förskolor i centralorten. Om förskolan Urd ska vara kvar krävs omfattande renovering av förskolelokalerna och köket. Övriga berörda förskolor kräver tillbyggnad för att förskolorna Paletten och Korallen ska utgå. Åsle skola och förskola behöver om- eller tillbyggnad. Ställningstagande måste göras avseende mathantering och anpassning av lokaler för förskoleverksamhet. Gudhems skola har i nuläget inhyrd modul för att klara lokalbehovet. Tillbyggnad krävs för en långsiktig lösning. Förskolans lokaler är otidsenliga och arbetsmiljömässigt otillfredställande både ur ett verksamhets- och mathanteringsperspektiv, vilket kräver omfattande investering. Personalplan Tabell: Personalplan BU-förvaltningen, antal årsarbetare, rekryteringsbehov Personalplan Yrkesgrupper / ansvarsområde Förskola Förskollärare 1 10 Grundskola inkl fritidshem 15 (16)

16 Lärare 6 Fritidspedagog Gymnasieskolan Lärare Ledning och administration Rektor/biträdande rektorer/ledare 2 3 Administratörer 2 1 Rekryteringsbehovet de närmaste åren är en prognos med utgångspunkt från beslutad ramminskning, volymförändring, pensionsavgångar och verksamhets- och ambitionsförändringar. Samtidigt som elevkullarna fortfarande minskar och kommunens ekonomi medför ramminskning kvarstår statens krav på ämnesbehöriga lärare, vilket kan innebära både uppsägning och rekrytering. Kompetensbehov Efterfrågan av utbildade förskollärare är större än utbudet. Det innebär att det kan bli svårt att få behöriga pedagoger till de lediga tjänsterna och att lönenivån stiger. För att matcha anställda till förändrade barn/elevgrupperingar, pensionsavgångar och minskad ekonomisk ram krävs omflyttningar mellan enheter. Övertalig personal kan komma att behöva matcha tjänster inom annan verksamhet. Detta kan leda till behörighetsbrister och kvalitetssänkning och kräver kompetensutvecklingsinsatser. Riktade statsbidrag bidrar till kommunernas finansiering av vissa utbildningsinsatser. Utöver det förändrade behovet kommer regeringens krav på legitimation av lärargrupperna att medföra ytterligare behov av både fördjupning och breddning för lärargrupper. Timplanen garanterar undervisningstid för elever. Ett tydligare krav på ämnesbehörighet för lärare gör att de små ämnena och de små enheterna ställs inför stora utmaningar. Tabell: Pensionsavgångar BU-förvaltningen Pensionsavgångar Totalt i förvaltningen Under har trettioåtta personer slutat sin anställning med pension, förtida uttag eller avgångsvederlag. Ytterligare några personer har tagit förtida uttag del av sin tid eller minskat sin tid med oreducerad tjänstepensionsinsättning. Antalet pensionsavgångar under planperioden är beräknade utifrån att personerna går i pension vid 65 års ålder. 16 (16)

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan - Barn- och utbildningsnämnden 2 (13) Barn- och utbildningsnämnden, december 2015 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 0515 88 50 72 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden, december Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Allan Bjärkhed 0515 88 50 72 allan.bjarkhed@falkoping.se Bitr

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium Skolstrategi Skolkontoret 2013-01-25 Kent Norström Revidering 2015-10-31 08-59097445 Dnr SVV/2013:18 kent.norstrom@upplandsvasby.se Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015

Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015 1 Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 68 2 Innehåll Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015...1 Inledning...3

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fastställt i Kommunfullmäktige augusti 2009 Barnomsorg Förskoleklass Fritidshem Grundskoleutbildning Särskola Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Österåkers

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Utbildningskontoret. Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6)

VERKSAMHETSPLAN. Utbildningskontoret. Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6) VERKSAMHETSPLAN Utbildningskontoret 2014 Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6) Utbildningskontorets huvuduppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Förskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden

Ett Stockholm som investerar för framtiden Ett Stockholm som investerar för framtiden Det här är en del av Socialdemokraterna i Stockholms läns regionala program. Det är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:3822 Borlänge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Jakobsgårdsskolan belägen i Borlänge kommun 2(10) Tillsyn i Jakobsgårdsskolan har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under hösten

Läs mer