Arbetets krav och belöningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetets krav och belöningar"

Transkript

1 Dokumentation av Arbetslivsforum oktober 2004 i Växjö 1 Arbetets krav och belöningar Är dagens krav så högt ställda att vissa grupper trängs ut från arbetslivet? Vad betyder incitament, belöningar och arbetsglädje? Sviktar arbetslusten hos olika grupper? Temat för det tredje Arbetslivsforum i Växjö var Arbetets krav och belöningar. Syftet med denna serie av årligen återkommande konferenser är att stärka dialogen mellan teori och praktik att ge praktiker möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och att ge forskare synpunkter på resultat och dess praktiska användbarhet. Arrangörer för konferensen var FAS i samverkan med Arbetslivsinstitutet, AMV, IFAU, Svenska EFS-rådet, Vinnova samt CAFO, Centrum för arbetsmarknadsforskning vid Växjö universitet. Årets teman var Arbetets framtid arbetsmarknadens omvärld Ungdomar på undantag? Kön och lön ett permanent lönegap? Den tuffa livsbalansen om att förena arbete och familj Vem älskar den grå arbetskraften? Det delade Sverige om integration och hälsa bland invandrare Tryggheten, tillväxten och de industriella utvecklingsprocesserna Konferensen öppnades av Lars Behrenz, docent och prefekt vid Växjö universitet, som hoppades att de två dagarna skulle bli givande och intressanta. Referat av inledning och diskussion följer konferensprogrammets uppläggning. 1 Konferensen har dokumenterats av journalisten Peo Einarsson, Växjö. En mer fullständig rapport kommer att sannolikt att publiceras senare (ytterligare upplysningar: ). 1

2 Tema: Arbetets framtid arbetsmarknadens omvärld Sandro Scocco, direktör, Arbetsmarknadsverket Den framtida arbetsmarknaden som politisk utmaning Debatten handlar mest om vem som ska få hålla i ratten när bilen kör över stupet. Men för att klara framtiden måste vi angripa själva grundproblemet: att det arbetas för få timmar i landet. Sandro Scocco konstaterade att vi står inför en stor arbetsmarknadspolitisk utmaning: de massiva pensionsavgångarna som inleds runt 2007 i kombination med en befolkning där allt fler blir allt äldre. Särskilt hårt drabbas den offentliga sektorn där åldersstrukturen gör att procent av personalstyrkan går i pension inom loppet av några år. Dessutom påverkas vissa utflyttningsregioner mer än andra eftersom de områden där befolkningen minskar mest samtidigt får ett ökat antal människor med behov av vård och omsorg. Tillväxtpotential Men, betonade Scocco, de prognoserna bygger på hur det ser ut idag. Uppgiften för forskarsamhället blir därför att komma fram till hur vi kan förändra framtidsscenariot, och för samhällets praktiker att genomföra förändringarna. I grunden handlar det om att få folk i arbete. Herbert Tingsten sa att vår största tillgång är de illa skötta företagen. Med det menade han att där finns den största tillväxtpotentialen. Jag säger inte att landets företag är illa skötta, men här har vi ändå stor outnyttjad resurs av arbetstillfällen. Men vilka är det då som ska jobba var finns reserverna? Arbetsmarknad och hälsa är kommunicerande kärl. Sjukskrivningstalen ligger idag på en fullständigt oacceptabel nivå. Naturligtvis har de flesta fullgoda skäl att inte delta i arbetslivet, men här finns ändå mycket att göra. Och jag tror inte att det räcker med en ökad samverkan mellan olika aktörer, istället krävs en tydligare och bättre fungerande organisation. Integration En utmaning som också delvis har med hälsa att göra är att få människor att arbeta längre, alltså att höja den faktiska pensionsåldern. Till slut finns det ytterligare en stor outnyttjad resurs utomlandsfödda! Integration är inte någon isolerad invandrarfråga, utan också en arbetsmarknadsfråga som påverkar oss alla. Sysselsättningsgraden inom den här kategorin är alldeles för låg och här måste vi ta gemensamma tag om vi ska klara framtiden. Svante Larsson från Rehabiliteringsmedicin i Simrishamn AB menade att det talas mycket om de långtidssjukskrivna och arbetslösa men att inget görs. Hur kan man rent konkret hantera problemet? Jag tror att vi måste ha en mer flexibel syn än idag kanske kan vi inte alltid matcha alla önskemål redan från dag 1, sa Sandro Scocco. 2

3 Casten von Otter, professor, Arbetslivsinstitutet Arbetslivets trender när utvecklingen vänder Framgångsrika och kontinuerliga omställningsprocesser är avgörande för att göra människor delaktiga i den ekonomiska välfärden. Klarar vi inte det får vi, utöver ett ekonomiskt problem, en politisk kris. Casten von Otter redogjorde för slutsatserna från ett trendprojekt som på regeringsuppdrag utförts vid Arbetslivsinstitutet. Samtidigt lanserade han begreppet Aktivt arbetsliv. 2 Arbetsmarknadsprocesserna utspelar sig mot bakgrund av en allt öppnare ekonomi med hårdare konkurrens och en ny ekonomisk/politisk regim. Samtidigt dras tempot i arbetslivet upp och allt detta ställer krav på att arbetskraften hänger med. Tid att tänka nytt För att klara omställningen bör man därför bygga arbetsmarknadspolitiken på tre förändringar: Utgångspunkten bör vara individens egen vilja, känsla och motivation. De arbetslösa får inte klientifieras. Bredare medverkan av olika aktörer i problemlösningen. Bättre samtidig optimering av olika samhällsmål; jobbskapande, konkurrenskraft och välfärd. Det är hög tid att börja tänka nytt. Begreppet aktivt arbetsliv ska uppfattas som ett grundläggande synsätt där individens egen vilja och motivation står i centrum. Det gäller att flytta tyngdpunkten i omställningsarbetet från arbetsmarknadspolitiken till arbetsplatsen, och inte bara vid krissituationer utan som en kontinuerlig process. Aktiv arbetslöshet Förutom motivation handlar det enligt Casten von Otter om två saker: ökad frivillig rörlighet och att betrakta arbetslöshet som aktiv tid. Vi behöver ökad rörlighet för att skapa fler arbetstillfällen och för att människor inte ska slitas ut av olämpligt arbete. En tredjedel av arbetskraften överväger arbetsbyte men bara var tionde gör det. Det finns en rad hinder, i form av såväl attityder som regler, som måste undanröjas. En attitydförändring krävs också när det gäller den andra punkten: Grundsynen ska vara att arbetslöshet är en aktiv tid, inte en väntetid. Den enskilde bör utnyttja tillfället till att fortbilda sig eller skaffa nya, relevanta erfarenheter. Jag har tidigare framfört tanken att ersättningsnivån ska vara högre för den som väljer en aktiv arbetslöshetstid. Det förslaget har mött kritik, men jag tycker fortfarande att det är en bra idé. 2 Se Casten von Otter (2004) Aktivt arbetsliv. Om dagens möjligheter och framtidens behov trendanalys. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 3

4 Michael Thålin, professor, Stockholms universitet och Elin Landell, departementsråd, Finansdepartementet Kommentarer till inledningen Antalet enkla jobb är konstant, men det finns ett överskott av utbildning i förhållande till efterfrågan. Och det finns en stelhet i samhället som gör det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Varken Michel Thålin eller Elin Landell hade något att invända mot Sandro Scoccos eller Casten von Otters anföranden. Michael Thålin pekade emellertid på ett problem i kvalifikationsstrukturen: Antalet enkla jobb har visserligen minskat inom tillverkningsindustrin och vårdsektorn, men bristen på utveckling inom övriga sektorer gör att det totala antalet ändå är ganska konstant. Däremot finns det en brist på kvalificerade jobb, vilket påverkar både arbetslösheten och sjukskrivningarna. De enkla jobben är alltså upptagna av välutbildade överkvalificerade personer. Även Elin Landell pekade på problematiken kring behörighetskraven: Utbildningskraven gör det allt svårare att röra sig in i såväl vård- som skolsektorn. Här finns en stelhet i samhället som medför komplikationer och kanske finns det skäl att se över strukturerna är kraven på kompetens för rigida på vissa håll? Sedan tycker jag att det var lite synd att Sandro Scocco missade de arbetslösa, där har vi en stor resurs, inte minst de unga! Varpå Scocco replikerade: Naturligtvis har jag inte glömt de arbetslösa, men de är inte AMS:s ansvar! Där ansvarar finansministern alltså din chef och riksbankschefen. Att vi har för hög arbetslöshet idag är ett misslyckande för penningpolitiken. Tema: Ungdomar på undantag Dan Porsfelt, universitetslektor, Växjö universitet Ungdomars syn på arbete och fritid Hur ser ungdomar på förhållandet mellan arbete och fritid? Det vet vi egentligen inte. Men kanske finns det anledning att ifrågasätta normen att ungdomar som inte är föreningsanslutna skulle vara en fara för samhället. Dan Porsfelt konstaterade inledningsvis att trots mängder av studier har vi ingen djupare förståelse för förhållandet mellan de tre fenomenen ungdomar, arbete och fritid. Däremot tycks det finnas en tankefigur hos utredare, administratörer och andra makthavare som går ut på att ungdomar som inte är föreningsanslutna är slöare, mindre begåvade och mindre lyckosamma. 4

5 Entreprenörer Men tänk om det är tvärt om, framkastade Porsfelt. Tänk om den organiserade fritiden istället begränsar handlingsutrymmet. Kanske är det bland de icke föreningsanslutna vi ska söka de nu så populära entreprenörerna? Inte alls otroligt! Det finns siffror som tyder på det, men processerna bakom de siffrorna vet vi inte mycket om. Alltså: gärna ordentliga förslag, men först ordentlig forskning! Oskar Nordström Skans, fil. dr, IFAU Långsiktiga effekter av ungdomsarbetslöshet Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har betydligt större sannolikhet att vara arbetslösa under de kommande nio åren. Oskar Nordström Skans redogjorde för en syskonbaserad studie där han tittat på alla elever som gick ut tvåårigt, yrkesinriktat gymnasium åren och som fyllde 18 eller 19 det år de gick ut. Syftet var att se om tidig arbetslöshet får betydelse på lång sikt. Det visar sig att de negativa effekterna inte bara är statistiskt signifikanta, de är också tämligen stora. Visserligen ser man att arbetslösheten sjunker efter hand och att skillnaden krymper, men det finns ändå kvar en stor skillnad hela tre procentenheter efter fem år. Kostsamt Det finns starka skäl att ta siffrorna på allvar eftersom ungdomsarbetslöshet, trots sin korta genomsnittliga varaktighet, kan ha riktigt långvariga negativa konsekvenser, som räknat över ett helt arbetsliv kan vara extremt kostsamma. Man kan till exempel tänka sig att arbetslösa personer förlorar eller inte tillgodogör sig viktiga förmågor. Det är också möjligt att företag använder tidigare arbetslöshet för att sålla bort personer de inte vill anställa, en sorts statistisk diskriminering, alltså. Dessutom har anställningspunkten en direkt effekt på sannolikheten att sägas upp vid en personalneddragning enligt sist in, först ut-principen. Och så finns det en risk att de ungas preferenser och attityder påverkas. Ineffektiva åtgärder Lena Schröder från Integrationsverket konstaterade att siffrorna var dystra och undrade varför inte de många arbetsmarknadspolitiska åtgärder som riktas mot ungdomar tycks ha någon effekt. Nej, de verkar inte fungera, men varför det är så vet vi inte. Kanske är de utformade på fel sätt? Det blir en viktig uppgift att försöka ta reda på, sa Nordström Skans. Bengt Wittbom från Ledningskonsulterna i Stockholm AB tolkade budskapet som en bekräftelse på ingångsjobbets betydelse. Ja, det kan man absolut förmoda, även om vi inte vet säkert om vissa jobb ger positiva effekter. Åsa Murray från Lärarhögskolan i Stockholm varnade för att ungdomars självvärdering påverkas särskilt negativt av arbetslöshet, i synnerhet när de umgås med andra arbetslösa ungdomar, och hon fick medhåll av Oskar Nordström Skans: Det är en mycket intressant synpunkt. Helt klart påverkar det sociala samspelet, det är en viktig mekanism. 5

6 Tema: Kön och lön ett permanent lönegap? Anita Nyberg, professor, Arbetslivsinstitutet Varför tjänar kvinnor mindre än män? Kvinnor tjänar mindre än män, även om lönegapet har minskat. Varför är det så beror det på att det kvinnor gör värderas lägre än det män gör? Anita Nyberg konstaterade att 1975 var medelvärdet för samtliga kvinnors inkomst 44 procent av samtliga mäns hade andelen ökat till 69 procent. Om man däremot ser enbart på kvinnor och män som hade anställning ökade kvinnors arbetsinkomst betydligt mindre, från 62 till 70 procent. Och ser man bara på dem som hade heltidsanställning blir ökningen en enda procentenhet, från 75, 8 till 76,8. Humankapital Varför är det så? Den vanligaste förklaringsmodellen kallas humankapitalteorin och går i korthet ut på att de kunskaper man förvärvar i skolan och i arbetslivet är avgörande för framtida inkomster. Eftersom kvinnor oftare gör avbrott i arbetskraftsdeltagandet är hypotesen att de investerar mindre i humankapital än män gör. Man menar också att kvinnor föredrar en begränsad uppsättning yrken, nämligen sådana som lättare går att kombinera med barn och familj. Men ser man på perioden har mäns deltagande i arbetskraften minskat och kvinnors ökat. Samtidigt har både kvinnors och mäns utbildningsnivå höjts, men kvinnornas mer än männens. Ändå kvarstår ett lönegap. Mannen är norm Går man vidare i statistiken ser man emellertid att kvinnor får betalt för färre timmar än män eftersom de oftare arbetar deltid. Vanligast är detta inom vård och omsorg, där över 40 procent av de deltidssysselsatta kvinnorna finns. Men skillnader i arbetsdeltagande och lönearbetstid är inte de enda orsakerna till att kvinnor tjänar mindre kvinnornas timlön är dessutom lägre än mäns. År 2001 skiljde det 17,6 procent. Hur ska man då förklara det? Man kan hävda att kvinnor diskrimineras, eller att det finns faktorer vi inte kan observera, eller att orsaken är en kombination av de två möjligheterna. Det finns ingen enighet kring vilka variabler som ska anses förklarande; den vanligaste är ju att kvinnor oftare arbetar i lågavlönade yrken, men är det förklaring eller diskriminering? Enligt min mening är mannen norm inom humankapitalteorin, och det gäller också i hög grad värderingarna på arbetsmarknaden. Här har vi, tror jag, en viktig förklaring till varför kvinnor tjänar mindre än män. 6

7 Tema: Den tuffa livsbalansen om att förena arbete med familj Mikael Nordenmark, docent, sociologi, Umeå universitet Är det möjligt att ha både arbete och familj? Har kvinnor i dagens Sverige svårare att hantera multipla roller, med stress som följd? Ja, paradoxalt nog verkar det som om ökad jämställdhet mellan könen till viss del har komplicerat kvinnors livssituation. Mikael Nordenmark redovisade resultat från en studie dels baserad på data från SCB:s ULFundersökningar, dels på data från ett EU-projekt, Household Work and Flexibility Study, där människor i Sverige, Holland, Storbritannien, Ungern och Tjeckien intervjuats våren Syftet var att se om multipla roller upplevs som en resurs eller som en börda, om det är vanligare att kvinnor upplever rollkonflikter och stress, samt om människor i Sverige, som ju lagt stora resurser på att underlätta kombinationen arbete och familjeliv, upplever mindre rollkonflikter än människor i andra länder. Påfrestande för kvinnor I tidigare forskning finns det två teorier: rollstressteorin och rollexpansionsteorin. Enligt den fösta medför multipla roller stress och ohälsa, enligt den andra är det tvärt om. Mina resultat indikerar att det är påfrestande för kvinnor i Sverige att förena förvärvsarbete med familjeliv. Visserligen ökar andelen förvärvsarbetande som känner sig trötta när de får barn signifikant bland både män och kvinnor, men samtidigt uppger betydligt fler, nästan 40 procent, av heltidsarbetande nyblivna kvinnliga föräldrar att de önskar gå ner i arbetstid, vilket ger stöd åt rollstressteorin hos kvinnor. Obalans i vardagen Hur kommer det sig då att särskilt kvinnor i jämställdhetens Sverige uppvisar tecken på att de har svårt att hantera multipla roller; att så många som 44 procent uppger att det finns en konflikt? Den svenska staten har använt relativt stora resurser till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, men mycket lite har gjorts när det gäller arbetsfördelningen i hemmet och omsorgen om de egna barnen. Resultaten i studien antyder att klyftan mellan den ojämna hushållsarbetsfördelningen och en uttalad jämställdhetsideologi försvårar för kvinnor att skapa balans i vardagslivet. Att satsa på en yrkeskarriär och samtidigt ansvara för huvuddelen av hushållsarbetet trots en övertygelse att det obetalda arbetet i hemmet borde fördelas jämlikt upplevs som frustrerande. 7

8 Marie Evertsson, fil. dr, SOFI, Stockholms universitet Effekter av föräldraledighet på kvinnors och mäns arbetslivskarriärer Uttagen föräldraledighet minskar sannolikheten för både män och kvinnor att avancera i sitt yrke eller att erfara ett positivt jobbyte. Marie Evertsson redogjorde för de preliminära resultaten från en studie hon genomfört tillsammans med Ann-Zofie Duvander. Inledningsvis konstaterade Evertsson att svensk familjepolitik har som viktigt mål att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors föräldrapenningsuttag, och att detta mål ses som nära knutet till målet om jämställdhet i såväl hemmet som på arbetsmarknaden. Men vilka effekter ger egentligen föräldraledighet för män respektive kvinnor? Det visar sig att kvinnor har lägre sannolikhet att erfara ett positivt jobbyte ju längre de varit föräldralediga tiden direkt innan jobbepisoden. Det kan bero på att många kvinnor arbetar deltid efter föräldraledigheten. Negativa effekter Men det visar sig också att kvinnor som återgått i arbete på samma arbetsplats som tidigare har sämre avancemangsmöjligheter än de som börjar på ny arbetsplats, och att före detta föräldralediga kvinnor har sämre avancemangsmöjligheter efter det att föräldraledigheten utvidgades 1989 jämfört med tidigare. När det gäller män har man endast kunnat analysera dem som tagit ut minst en månads sammanhängande föräldraledighet. Men också här finns effekter: När vi studerar episoder som inföll under 90-talet ser vi ett starkt negativt samband mellan att ha varit föräldraledig och avancemangsmöjligheter. Studerar man alla jobbepisoder är dock effekten för män inte signifikant. Förklaringen är förmodligen att få män tog ut en månad eller mer före Men även om föräldralediga pappor blivit vanligare under 90-talet indikerar analysen att dessa män får betala ett pris för föräldraledigheten i form av försämrade karriärmöjligheter. Tema: Vem älskar den grå arbetskraften? Mikael Stattin, fil. dr, sociologi, Umeå universitet De äldres arbetsvillkor och pensionspreferenser Ett sätt att mildra effekten av den förväntade framtida arbetskraftbristen är att förmå människor att arbeta längre, alltså att senarelägga pensionsåldern. Men det vill inte folk snarare finns en utbredd önskan att sluta innan man fyllt 65. Mikael Stattin kunde presentera rykande färska data inom det aktuella och mycket diskuterade ämnet äldres pensionspreferenser. Det svenska samhället grånar allt mer och vår befolkning är en 8

9 av de äldsta inom OECD-området. Detta medför ökade kostnader för vård och omsorg, och problemet blir än större i samband med de stora pensionsavgångarna med början kring För att motverka den förväntade arbetskraftbristen talas det därför ofta om det önskvärda i att senarelägga pensionsåldern. Mikael Stattin har granskat människors önskade pensionsålder, skälen till denna samt arbetsvillkorens betydelse. Knappt 60 procent angav att de ville gå i pension mellan 60 och 64 år, 40 procent ville gå vid 65 och en mycket liten andel ville gå senare. Detta skulle kunna tolkas som att det finns en sorts early exit-kultur i Sverige. Fritid och hälsa Av dem som ville gå före 65 angav 70 procent önskan om mer fritid som skäl. Samtidigt angav en relativt stor andel av de svarande att hälsa och arbetskrav var viktiga orsaker till att man ville lämna arbetslivet tidigare. När det gäller mer fritid ser man ofta förslag som går ut på att öka flexibiliteten för äldre, alltså ge dem större möjligheter än idag att kombinera arbete och pension, men i resultaten framkom dock att varken deltidsarbete eller deltidspension påverkade den önskade pensionsåldern i någon nämnvärd utsträckning. Däremot är det rimligt att dra slutsatsen att en hög grad av arbetsmiljöbelastning sänker den önskade pensionsåldern. Räknat på ekonomin? Det senare visar naturligtvis på vikten att sträva efter goda arbetsförhållanden, inte minst eftersom sådana också påverkar viljan att arbeta längre än till 65. En majoritet av de svarande anger här arbetsrelaterade skäl: att arbetet ger innehåll och mening åt livet och att man tycker om sitt arbete. Christian Berggren från Linköpings universitet undrade om man i studien gjort någon koppling mellan människors önskemål om pensionsålder och den faktiska ekonomiska situation de i så fall skulle hamna i har alla verkligen räknat på ekonomin? Du har en poäng där, jag tror inte att alla är riktigt medvetna vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Det är en intressant forskningsfråga som bör analyseras, sa Mikael Stattin. Erling Ribbing från Vinnova undrade mer exakt när mellan 60 och 65 de flesta önskade gå i pension. Det finns två toppar mitt i det intervallet, svarade Mikael Stattin. Daniel Hallberg, fil. dr, Uppsala universitet Äldres arbetskraftutbud Två av tre som jobbar vid 60 slutar innan de fyllt 65. Det finns en ekonomisk drivkraft inbyggd i systemet: att avtala bort sig kan nämligen vara förmånligt. Daniel Hallberg presenterade en studie byggd på data från 1990-talet, hämtade från LINDA 3. Fokus i debatten kring hur man ska få fler att arbeta längre upp i åldrarna har varit utformningen av de offentligt finansierade pensionssystemen. 3 Longitudinell Individ Databas. 9

10 Men man glömmer ofta att privata avtalslösningar interagerar med de allmänna socialförsäkringarna, till exempel har kommunalanställda, statsanställda och privatanställda tjänstemän avtal som tillåter förtida uttag av tjänstepensionen. Äldre är dyrare I avtalen för tjänstepension finns optionen att förhandla om andra villkor än de standardmässiga. Delar av de stora avgångarna genom tjänstepension under 90-talet kan förklaras med att äldre arbetskraft blir utköpt genom avgångspension. Än så länge vet vi ganska lite om hur avtalen faktiskt ser ut och vilka som får möjlighet till dem. Däremot är det ett faktum att tjänstepensionspremierna är åldersprogressiva, att äldre ofta har en högre lön än yngre och att pensionsutbetalningar kan dras mot vinstskatt på samma sätt som lön men utan att man behöver betala sociala avgifter. Äldre arbetskraft är alltså dyrare för arbetsgivaren och genom att köpa ut personer i åldrarna slipper man många utgifter samtidigt som man kan anställa yngre, billigare arbetskraft. Kan man då rent av tala om åldersdiskriminering? Ja, i alla fall under 90-talet. Tema: Det delade Sverige om integration och hälsa bland invandrare Maria Nilsson, universitetsadjunkt, Växjö universitet Sjukfrånvaro bland invandrare Invandrare har inte bara en högre sjukfrånvaro än infödda, effekten för den här gruppen kan också antas vara värre eftersom arbete är en viktig del av integrationsprocessen. Maria Nilsson presenterade en studie som ingår i en kommande doktorsavhandling. Syftet var att göra en djupare analys av etniska skillnader i sjukfrånvaro dels att se vilka faktorer som påverkar, dels att se om dessa faktorer är vanligare förekommande hos invandrare och om den gruppen påverkas annorlunda. Hänsyn har tagits till hela livssituationen; familj, barn, utbildning, inkomst, anställningsgrad, arbetssituation och hälsostatus. Det visar sig att invandrare har fler sjukfrånvarodagar under den studerade perioden och att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Men ser man till antalet sjukfrånvarotillfällen blir bilden annorlunda: infödda har fler sjukfrånvarotillfällen. Alltså är invandrare borta längre sammanhängande perioder. Men det finns också stora skillnader mellan olika invandrargrupper: högst frånvaro har invandrare från Sydeuropa 4, medan de från Västeuropa 5 ligger på samma nivå som infödda. 4 Avser här Italien, Grekland, forna Jugoslavien och Turkiet. 5 Avser här Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Österrike, Kanada, USA och Australien. 10

11 Nya mönster Tidigare studier har visat att ekonomiska incitament är viktiga förklaringsfaktorer för sjukfrånvarobeteende. Maria Nilssons studie visar dessutom på etniska skillnader och nya förklaringsmönster: Invandrarkvinnor är mer känsliga för ekonomiska incitament i form av sambandet mellan lönenivå och frånvaro. För män ser vi en intressant skillnad när det gäller inverkan av arbetsmiljön: det tycks finnas en selektionsprocess som gör att invandrarmän med bättre hälsa söker sig till de farliga arbetsmiljöerna. Men samtidigt ser vi att invandrares sjukfrånvaro skulle minska om de arbetade i samma miljöer som de infödda. Skillnader Resultaten visar också att familjelivet påverkar infödda och invandrare på olika sätt. Ett ökat familjeansvar i form av barn ökar sjukfrånvaron för invandrarkvinnor men sänker den för infödda kvinnor. Likaså har deltidsarbetande invandrarkvinnor högre frånvaro än infödda kvinnor i samma situation. Detta stödjer tesen att infödda och invandrade kvinnor har olika möjlighet att hantera de många olika rollerna. En förklarande faktor kan vara att invandrarkvinnor inte i lika hög grad har ett fungerande socialt nät omkring sig. Men trots dessa nya mönster kvarstår faktum: Huvudresultatet är att den stora skillnaden i sjukfrånvaro mellan infödda och invandrare inte kan förklaras mer än till liten del med hjälp av de faktorer vi har tagit hänsyn till. Alltså måste förklaringen finnas bortom dessa. En rimlig slutsats är att migrationsprocessen i sig innebär sådana påfrestningar att man senare får högre sjukfrånvaro. Lena Schröder, docent och analytiker, Integrationsverket Integration av invandrare Sysselsättningsgraden för utrikes födda har försämrats sedan mitten av 70-talet. Dessutom sker en sortering på arbetsmarknaden efter var individen är född lägst sysselsättning har de från länder i Afrika och Asien. Lena Schröder konstaterade att orsaken till den försämring som inleddes på 70-talet beror på att innan dess styrdes invandringen av efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden, medan den därefter främst påverkats av krig och konflikter i andra länder. Vid mitten av 90-talet anande man ett trendbrott, men gällde det verkligen hela gruppen utrikes födda? Det är tveksamt. Allmänt känt är att antalet år i Sverige har betydelse för situationen på arbetsmarknaden sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda minskar med vistelsetiden i landet. Men samtidigt sker det en sortering på arbetsmarknaden efter var individen är född: oavsett hur lång tid man varit i Sverige är sysselsättningen nästan alltid lägst för dem som är födda i ett land i Afrika eller Asien. Diskriminering Vad beror då detta på? För låg utbildningsnivå? Ovilja att söka jobb? För stort kulturellt avstånd? Nej i samtliga fall. Däremot kan det möjligen handla om otillräckliga kunskaper i svenska och bristande tillgång till nätverk. 11

12 Samtliga ovannämnda orsaker både de avfärdade och de tänkbara har utgångspunkt i egenskaper hos de utrikes födda. Men det kan också finnas orsaker på arbetsmarknadens efterfrågesida, det vill säga uppfattningar och värderingar hos arbetsgivare, fackföreningar och folk i allmänhet. Vilket leder fram till ordet diskriminering. Intervjuer med personalsekreterare, arbetsförmedlare och enskilda individer visar sammanlagt på att diskriminering förekommer. Och inte bara av utrikes födda; studier visar att ungdomar som själva är födda i Sverige har 40 procents högre arbetslöshetsrisk om båda föräldrarna är födda utomlands. Åtgärder Vad kan man då göra? Lena Schröder föreslog följande: Gedigna och systematiska utvärderingar av integrationspolitiska projekt. Studier av diskrimineringens omfattning. Studier av vilka mekanismer som sorterar bort utrikes födda vid anställning, befordran och uppsägning. Förbättrad undervisning i svenska. Tema: Tryggheten, tillväxten och de industriella utvecklingsprocesserna Christian Berggren, professor, Linköpings universitet Vilka krav ställer en moden industriell arbetsorganisation på medarbetarna? Vi i Sverige är så välutbildade, brukar det heta. Men vad är det egentligen som säger det? Och att det är bara är den enkla produktionen som flyttar utomlands stämmer inte alls! Christian Berggren höjde ett varnande finger: underskatta inte den utveckling som pågår! Det är stora förändringar som sker. Man begår ett misstag om man tror att det bara är små företag och enkel produktion som flyttar utomlands. Men var så säkra: Indien och Kina har inte för avsikt att ta hand om de enkla grejorna! Dessutom pågår en process som påverkar de företag som stannar kvar. Vi ser en tydlig standardisering, en strävan mot enhetliga produktionssystem som dels ska resultera i minskad bemanning, dels göra det enklare att flytta hela produktionsavdelningar. Den svenska anomalin Att säga ja till globalisering låter ju käckt, men grundfrågan är enligt Christian Berggren vem som ska anpassa sig till vem: är de svenska kraven för höga eller omständigheterna för dåliga flyttar företagen utomlands. Här har vi ytterligare en faktor: den svenska anomalin. Å ena sidan är den svenska ekonomin inlemmad i den globala, å andra sidan har vi en hemlagad svensk sjukskrivningsboom som står i strid med utvecklingen i andra länder. Frågan på längre sikt är: kan vi anpassa oss? Om inte, ja då flyttar företagen. Folk måste alltså vara på jobbet. 12

13 Bryta bidragstrenden Vad kan man då göra? Christian Berggren hade ett par övergripande förslag: Vi måste skapa åtgärder som bryter bidragstrenden och får folk i arbete. Dessutom är det så att enbart forskning ger ganska lite den måste kopplas direkt till den avancerade produktionen. Det handlar om att åstadkomma en långsiktig balans. Annika Eriksson från Södertälje kommun undrade om klusterbildning kunde vara ett sätt att minska utflyttningen av svensk industri. Ju mer sådant desto mindre sårbar blir man, svarade Christian Berggren. Eskil Ekstedt, professor, Arbetslivsinstitutet Projektorganiserade företag en utveckling som ökar? Strukturomvandlingen har medfört två saker: dels att anställningsperioderna förändrats, dels att själva organisationsformerna förändrats i takt med att antalet projektorganiserade företag har ökat. Eskil Ekstedt definierade projektorganiserad som att man arbetar med en viss uppgift under en viss tid, ofta i team. Och att den modellen blivit vanligare beror främst på betydligt större kundkrav kunden har blivit drivkraften i processen. Allt fler jobbar i industristödjande företag, och de är projektorienterade. Ett exempel är Liftbyggarna i Östersund. För tio år sedan försåg Liftbyggarna själva sina kunder med allt hela paketet. Idag sköter man bara kundrelationer, design, marknadsföring och övergripande projektledning, istället är det företag i omgivningen som står för olika delar av produktionen. Får konsekvenser De projektorganiserade företagen skiljer sig från de traditionella på flera punkter, och för individen får det olika konsekvenser. Ett problem är att anställningsavtalen ofta är skrivna för den gamla organisationsstrukturen och inte är anpassade för det nya sättet att arbeta. Generellt kan man säga att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är inne i en förändringsprocess eftersom projektbaserade och kundstyrda organisationer leder till allmänt formulerade kontrakt, anpassade efter uppdraget. Individuella förhandlingar och den egna förmågan att förhandla får ökad betydelse. Samtidigt ställs nya krav på individen i form av större arbetsansvar vilket ju beroende på omständigheterna kan leda till antingen stress eller stimulans. Skapar barriärer Dessutom finns något som kan kallas förnyelseparadoxen: Projektorganisationen ser väldigt flexibel ut på papperet, med människor som kontinuerligt går in i nya projekt. Men i regel styrs organisationen av redan inkörda koder och ganska cementerade sätt att tänka, vilket medför problem. Erling Ribbing från Vinnova frågade om den här typen av företag medför nya jobb på arbetsmarknaden, men Eskil Ekstedt menade att det ofta kan vara tvärt om: Projektifieringen kan också skapa barriärer eftersom det finns ett mycket högt tryck på att anställa människor med exakt rätt erfarenhet. 13

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray.

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Ett avsnitt ur von Otter C (2003) Ute och inne i svenskt arbetsliv

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1

Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1 Årligt erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för ett bättre arbetsliv 1 Går det att mobilisera hela folket i arbete? Vill de äldre arbeta efter pensioneringen? Varför har den allmänna sysselsättningen

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav A2001:006 Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad - en förstudie

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer