123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan 127 Information angående Skolinspektionens rapport 128 Ajournering 129 Avvikelserapportering 130 Månadsrapport för pensionsportföljen januari Skuldförvaltarrapport januari Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång 133 Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök 134 Ung Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag 136 Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun 137 Förslag till ny politisk organisation 138 Ändring av förtroendemannareglemente, arvoden och ersättningar från och med 1 april Medborgarförslag Storlek på bussar på sträckan Lotorp - Finspång 140 Information i aktuella ärenden Ny bolagsordning för Vallonbygden AB Forts

2 Forts (Paragrafer) 141 Detaljplan för Kolstad 2:2 m fl, Finspångs kommun 142 Detaljplan för bostäder på Högby fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av Högby 1:2, Finspångs kommun 143 Internkontrollplan Framtidsboxen feriearbete för ungdomars inflytande 145 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön 146 Budget 2011 för Finspångs stadsnät Finet AB samt Uppföljning av kostnads- och resultatutvecklingen för Finets affärsområde IT-service, perioden Övriga ärenden 148 Anmälan av delegationsbeslut 149 Delgivningar 150 Kurser och konferenser

3 (51 ) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Rune Adamsson (S) t.o.m 127 Stefan Carlsson (V) Kristina Ström (S) Inge Jacobsson (M) Patrik Karlsson (S) Ulrika Jeansson (S) Carola Persson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Rune Haagel (S) Lars Johansson (S) Conny Lindgren (V) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Bengt Nordström (MP) Ralph Kronholm (M) t.o.m 126 Mikael Wallin (FP) Carl-Gustaf Mörner (M) fr.om 127 Sofie Drake Johansson (KD) Herman Vinterhjärta (MP) Åsa Johansson (C) t.o.m 127 Fredrik Blomberg (C) fr.o.m 128 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Herman Vinterhjärta (MP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Anders Härnbro Justerande Herman Vinterhjärta ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift KOMMUNSTYRELSEKONTORET. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Per Adolfsson, administrativ chef Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Britt-Marie Ellersten, sektorchef Lars Gustafsson, kommunrevisionen Mats Johansson, sektorschef Hans Lindberg, utvecklingschef Enver Memic, energirådgivare Anna Thörn, strateg

5 Ks 123 Kommunstyrelsens ärendelista Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering.

6 Ks 124 Dnr Sektorn arbete och lärande rapporterar Mats Johansson, sektorschef och Hans Lindberg, utvecklingschef informerar i ärendet. Följande är på gång inom sektorn: Vuxenutbildningen ska flytta in på Bergska Förberedelser för träningsskolan från höstterminen 2011 Marknadsföring, varumärkesbyggande och kvalitetsutveckling av Bergska skolan Arbetsmarknadscentrum får ett yrkesinriktningsuppdrag i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet Utveckling av medborgarcentrum Uppföljning av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn Kulturhuset Finspång, husrenovering och innehållsplanering Uppföljning av avtalet med Medley 2010 Informationsmaterialet Guide till Finspång Utveckling av stationsområdet i samarbete med CNG och IUC Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Härnbro (S), Conny Lindgren (V), Åsa Johansson (C), Sofie Drake Johansson (KD), Lars Johansson (S), Christer Lundström (FP) och Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 125 Dnr Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut Mikaela Maglica Carlberg, ekonom, informerar i ärendet. FFIA redovisar en förlust på 4 miljoner kronor för Inget av dotterbolagen kan lämna koncernbidrag Utöver detta så har bolaget drabbats av en hyresförlust på 0,5 miljon kronor samt ökade kostnader för fastighetsskötsel. Finspångs Tekniska Verk AB redovisar en förlust på 1,8 miljoner kronor för Bolaget kommer att ha ett negativt fritt eget kapital i bokslutet vilket kan orsaka problem om även 2011 blir ett förlustår. Finspångs Stadsnät Finet AB redovisar en förlust på 0,5 miljon kronor, hela förlusten är hänförlig till affärsområdet IT-service. Vallonbygden AB redovisar en förlust på 26 miljoner kronor för Förlusten beror på nedskrivningar på 26,5 miljoner kronor. Det har även gjorts uppskrivningar på 50 miljoner kronor men det är bara nedskrivningar som påverkar resultatet, uppskrivningar bokförs direkt mot eget kapital och påverkar därför inte resultaträkningen. Kommunkoncernen som helhet, efter eliminering av interna transaktioner, uppvisar en förlust på 29 miljoner kronor för Yttrande Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 126 Dnr Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan Enver Memic, energistrateg, informerar i ärendet. Under 2010 ansökte Finspångs kommun om stöd hos Energimyndigheten och erhöll medel i enlighet med förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (SFS2009:1533). Åtagandet som kommunen gjort i samband med ansökan är att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder som framgår av förordning (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. I denna skrivelse föreslås delmål för Finspångs kommun samt valet av två åtgärder som kommunen avser att genomföra t o m år Delmål för Finspångs kommun Finspångs kommun har en antagen energiplan med tillhörande mål till år 2020 och åtgärder som berör energieffektivisering. Det statliga stödet för energieffektivisering kräver emellertid att delmål till år 2014 upprättas inom kommunen med syfte att underlätta rapportering och uppföljning av arbetets effekter. I kommunens energiplan finns långsiktiga mål som berör energieffektivisering. Ett av målen i energiplanen är särskilt relevant för energieffektivisering inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och interna transporter: 2020 är energianvändningen 20 procent effektivare jämfört med 2008 (Nationellt mål antaget av Finspångs kommun). År 2009 ökade den totala energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler med 2,7 procent jämfört med Resultatet innebär att drygt 20 procent kvarstår att uppnå fram till år En baklängesberäkning visar att kommunen behöver bryta uppåtgående trend och effektivisera energianvändningen både vad gäller fastigheter och interna transporter med minst 10 procent t o m 2014 om det långsiktiga målet ska kunna uppnås. Därav föreslås följande delmål för Finspångs kommun: Forts.

9 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Ovanstående förslag till delmål sammanfaller även med Vallonbygdens antagna mål för uppvärmning till 2016, nämligen att energianvändningen för uppvärmning ska minska med 20 procent t o m 2016 jämfört med Val av åtgärder Det andra åtagandet som Finspångs kommun gjort i samband med ansökan avser åtgärder som presenteras nedan och framgår av förordningen (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Kommunen ska välja ut och genomföra minst två av följande sex åtgärder: 1) utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2) köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3) köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4) byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5) utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6) köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Utifrån nulägesbeskrivningens bedömning och behovsanalys samt efter noggrann analys och tolkning av Energimyndighetens riktlinjer för ovanstående åtgärder, sammanfaller åtgärder nr 5 och 6 väl med kommunens framtida ambitioner och behov. En förenklad definition och avgränsning av föreslagna åtgärder återfinns i upprättad nulägesbeskrivning. Forts.

10 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att, utifrån antagen energiplan, anta följande delmål för energieffektivisering: 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Att Finspångs kommun åtar sig att genomföra åtgärd nr. 5 och 6 som syftar till: att kommunen ska utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller att kommunen ska köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Åsa Johansson (C), Christer Lundström (FP), Rune Adamsson (S), Sofie Drake Johansson (KD), Conny Lindgren (V) och Bengt Nordström (MP) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

11 Ks 127 Dnr Information angående Skolinspektionens rapport Britt-Marie Ellersten, sektorchef och Anna Thörn, strateg informerar i ärendet. Den regelbundna tillsynen har visat att Finspångs kommuns utbildningsverksamhet till stora delar bedrivs enligt bestämmelserna. Vid besök och vid intervjuer har Skolinspektionen mött personal som engagerat arbetar för barns, elevers och studerandes bästa. I utbildningsverksamheten arbetar man aktivt och generellt sett framgångsrikt med att få barns och elevers miljöer att bli trygga miljöer för lärande. Skolinspektionen påtalar vid sin inspektion följande brister i verksamheten: Förskoleverksamheten Överlämnande förskola till förskoleklass Barn med annat modersmål än svenska Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Vissa inne- och utemiljöer är inte ändamålsenliga Skolbarnomsorgen Fritidshemmen behöver utveckla kvalitén kring meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling Tydligare inriktning mot nationella mål Utvärdering av verksamheten behöver utvecklas Verksamheten ska utformas utifrån barnens behov Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Utveckla omsorgen för barn i behov av särskilt stöd Grundskola och gymnasium Förutsättningar för eleverna att nå målen måste öka. Meritvärde och andelen elever som inte är behöriga för gymnasiet bör öka Plan mot kränkande behandling finns inte för alla verksamheter Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna Tillsyn av enskilt bedrivna verksamheter Verksamheterna följs inte upp och utvärderas inte i tillräcklig utsträckning Forts.

12 Forts Ks 127 (Information angående Skolinspektionens rapport) Kommunen erbjuder inte i alla delar i den omsorg, undervisning och valmöjligheter som barn, elever och studerande har rätt till Gymnasiets lokala kurser följer inte författningarnas krav Planer och programmål för specialutformade program är inte fastställda av styrelsen Utbildningen i gymnasieskolan är inte avgifsfri Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V) och Kristina Ström (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

13 Ks 128 Ajournering Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

14 Ks 129 Dnr Avvikelserapportering Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns avvikelserapportering att behandla vid dagens sammanträde. 1. Att lämna punkten.

15 Ks 130 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen januari 2011 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljens risknivå är för närvarande hög. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är inte obetydlig med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,5%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 49,1 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 131 Dnr Skuldförvaltarrapport januari 2011 Anette Asklöf, ekonomichef informerar i ärendet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för januari månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 35,7 % varav 35,7 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,01 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 26,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,04 år. Avvikelser från finanspolicy Ränteförfall med längre löptider än 5 år får vara högst 25% av total skuldportfölj, är för närvarande 25,9% Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 132 Dnr Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång Kommunfullmäktige beslutade om utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång. De tillkommande driftkostnaderna på 7,8 mkr ska enligt beslutet finansieras inom kommunstyrelsens ram. Förslaget till fördelning har även med den politiska organisationen under kommunfullmäktige i underlaget. Den kostnad som beräknas för 2011 är 6,4 mkr då verksamheten inte kommer att bedrivas hela året. Fördelningsgrunden är respektive sektors bruttokostnader exkl lokaler, köp av verksamhet, kapitalkostnader, bidrag, interna kostnader och kost. Det betyder att en besparing inom t ex lokalvården får effekt för köpande sektor varvid ytterligare ramjustering mellan sektorer kan bli aktuell. Följande ramjustering föreslås: Kommunfullmäktige Sektor arbete och lärande Sektor barn och ungdom Sektor samhällsbyggnad Sektor social omsorg Sektor utveckling och service Sektor barn och ungdom Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att justera budgetramarna enligt förslaget ovan. 2. Att sektorerna ska redovisa förslag till verksamhetsförändringar och konsekvenser till kommunstyrelsen den 2 maj. Forts.

18 Forts Ks 132 (Finansiering av utökad förskoleverksamhet...) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 133 Dnr Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök I samband med byggandet av Arena Grosvad schaktades den kulle som utnyttjades för in och utlastning till köket bort och den nya lösning som skapades har inte alls fungerat tillfredsställande. Vallonbygden har tagit fram handlingar för att bygga in lastbryggan. Kostnaden beräknas till kronor. Vallonbygden har tidigare redovisat att ombyggnaden av Grosvadsskolan blir 3,5 mkr billigare än budgeterat. Av dessa medel har 500 tkr anvisats till förskolan i Lotorp och kronor till spånsug och hemkunskapssal. Resterande medel står till kommunstyrelsens förfogande. Kostnaden för ombyggnation av lastbryggan föreslås belasta kvarvarande investeringsmedel. Kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för kostverksamheten. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anvisa kronor för ombyggnation av lastbryggan vid Grosvadskolans kök från kvarvarande investeringsmedel för Grosvadskolan ombyggnation. 2. Att kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för Grosvadsköket. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Fredrik Blomberg (C), Christer Lundström (FP), Rune Haagel (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

20 Ks 134 Dnr Ung Under har kommunen genomfört projektet Ung+ för arbetslösa ungdomar. Projektet har riktat sig mot ungdomar som uppbär försörjningsstöd. I projektet Ung+ anställde kommunen 16 ungdomar under 11 månader med lönebidragsanställning, utvecklingsanställning eller nystartsjobb. I projektbeskrivningen skrevs att det för ungdomarna skulle innebära positiva effekter med en anställning, en meningsfull sysselsättning, samt att de får arbetslivserfarenhet och lön samt meriter för framtiden. För kommunen skulle projektet innebära positiva effekter då ungdomarna utför en arbetsinsats för kommunen och en minskad belastning för försörjningsstödet. Nu är projektet snart slut och utvärderingen är presenterad. Projektet visade på positiva resultat, men i utvärderingen framfördes även synpunkter på saker som bör förändras/förbättras om projektet ska genomföras igen. Den politiska majoriteten i Finspångs kommun vill nu att sektorn arbete och lärande ges i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete utifrån konceptet Ung +. Utifrån redovisningen om projektet pekas på en rad perspektiv att ta hänsyn till vid ett eventuellt nytt projekt. Extra viktigt att beakta är Handledarens roll Arbetsuppgifter Ungdomsprojekt Antal ungdomar Det ungdomspolitiska programmet Ekonomin Möjlighet till motivering och coachning runt framtida studier och fortsatt jobbsökande Forts.

21 Forts Ks 134 (Ung+ 2011) Då Finspångs kommun dessutom har som målsättning att bli årets ungdomskommun är det önskvärt att i ett kommande projektet få med någon form av utvecklingsprojekt för att stödja ungdomar. Det skulle t.ex. kunna innefatta Engagemangsguider (Malmö och Ungdomsstyrelsen). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sektor arbete och lärande ges i uppdrag ta fram ett underlag för ett nytt Ung+ projekt. 2. Att förslaget presenteras för kommunstyrelsen senast Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

22 Ks 135 Dnr Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag Finspångs kommun har hittills saknat en policy som övergripande anger inriktningen för de delar i pensionssystemet som är påverkbart för arbetsgivaren och de anställda. Upprättat förslag redovisar de delar som arbetsgivaren anser vara mest angeläget att ge riktlinjer till. Pensionen berör alla anställda och förtroendevalda I och med att anställningen avslutas, alternativt förtroendemanna uppdraget upphör helt eller delvis, får det påverkan på den framtida eller pågående pensionens storlek och utbetalningsperiod. Föreliggande förslag påverkar de delar i pensionssystemet som är förhandlingsbara eller valbara för den enskilde eller arbetsgivaren. Den allmänna pensionen berörs inte direkt av förslaget, men påverkas av t.ex. löneväxling, förtida uttag och särskild avtalspension. För utformningen av policyn har kommunens pensionsförvaltare KPA-Pension bistått med råd och formuleringar för anpassning till rådande lagar och kollektivavtal i den kommunala sfären. Förslaget berör olika former av pensioner som är möjliga enligt de kommunala kollektivavtalen och lagstiftning inom området. Det gäller t.ex. helt eller delvis uttag av pension, förtida uttag, tjänstepensionsintjänande, avgångsvederlag och löneväxling. Pensionslösningar ska alltid godkännas och beslutas av arbetsgivaren. Beslut om policy fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om enskilds pension som faller inom ramen för policyn beslutas av sektorschef eller motsvarande i samråd med personalchefen och den löpande hanteringen såväl som rådgivning i enskilda ärenden hanteras av handläggare på personalavdelningen eller kommunens pensionsförvaltare. Finansieringen av de delar som medger individuella val ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren Finspångs kommun och dess bolag. Vid tillämpningen av denna policy ska alltid en individuell prövning ske i de beslut som arbetsgivaren förfogar över. Beslutet ska ta hänsyn till verksamheten och ekonomi som vägs samman med anställds /förtroendevalds önskemål. Den individuella prövningen gäller dock ej t.ex. löneväxling som personen beslutar om själv. Forts.

23 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Det är alltid kommunen respektive bolagen i egenskap av arbetsgivare som beslutar och träffar avtal i varje enskilt fall. Pensionspolicyn innebär ingen generell rättighet utan en möjlighet för arbetsgivaren och den anställde att reglera delar i det individuella löne- och anställningsavtalet. Hanteringen av enskildas pensionslösningar enligt denna policy sköts av den förvaltare som för tillfället har i uppdrag att handha kommunens pensionsuppdrag. För tillfället är detta KPA-Pension. Motiv för pensionspolicy Finspångs kommun har vid flera tillfällen sagt upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Varje år förekommer det dessutom att ett fåtal anställda sägs upp av personliga skäl, som har sin grund i sjukdom som medför att de inte kan komma tillbaka till arbetet. (Anställningsavtal med VD i bolag eller kommundirektör kan ha en delvis annan utformning med tanke på de speciella förutsättningar som råder för dessa befattningar.) Vid uppsägningar väcks alltid frågan från den anställde eller den fackliga organisationen om kommunen som den ansvarskännande arbetsgivaren ska medverka till att avgången underlättas åtminstone ekonomiskt med t.ex. avgångsvederlag, pensionsförstärkning eller andra ekonomiska eller personalpolitiska lösningar. Över tid har det förekommit olika lösningar och så kommer sannolikt även att ske i framtiden. I första hand beror det på den ekonomiska situationen, men också på vilken framtoning kommunen respektive bolaget vill ha och vad som kan komma ut av förhandlingar. Hanteringen av uppsägningar ger framför allt externt en bild av hur arbetsgivaren hanterar sina anställda. Det är alltmer vanligt att arbetsgivare medverkar på något sätt när en anställd tvingas lämna anställningen. Pensionslösningar mm är ett sätt som i många fall uppfattas som en omtanke av den enskilde. I en arbetsmarknad med konkurrens om arbetskraften blir olika möjligheter att utforma individuella anställningsavtal en faktor som kan avgöra om en rekrytering leder till anställning eller ej. Det gäller framför allt anställningar på chefsnivåer och kvalificerade handläggare där konkurrensen syns tydligt. Möjligheten att avstå en viss del av kontantlönen för avsättning till individuell pension framstår som en av de mer efterfrågade alternativen även för redan anställda. Forts.

24 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Möjligheten att avstå lön för pensionslösning kan i ekonomiska och hanteringsmässiga termer jämföras med de bruttolöneavdrag som görs för t.ex. hem-pc eller bilförmån genom bruttolöneavdrag. De ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Individen ska dock vara medveten om att löneavståendet påverkar de delar inom socialförsäkringsbalken som är knutna till sjukpenninggrundande inkomst (SIG) t.ex. framtida allmän pension och föräldrapenning om inkomsten ligger under brytpunkter på ca kronor per månad. Det gör att pensionslösningar av bl.a. skattetekniska skäl endast kan rekommenderas till anställda som har en inkomst över dessa brytpunkter. Pensionslösningar bör dock vara möjliga för alla anställda. Förtroendevalda med fast ersättning kan inte omfattas av detta efter skatterättslig dom som slagit fast att arvode inte är att jämställa med lön. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta upprättat förslag till pensionspolicy med bilaga (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta förslaget till pensionspolicy med tillhörande bilagor som sitt (daterat ). 3. Att utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet. 4. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 5. Att pensionspolicy med bilagor gäller från och med Att tillämpningen av denna policy är en möjlighet inte en generell rättighet för anställd eller förtroendevald. 7. Att en individuell prövning görs i varje ärende som arbetsgivaren förfogar över beslutsrätten. Forts.

25 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 136 Dnr Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun Under förutsättning att kommunfullmäktige antar pensionspolicy enligt annat ärende föreslås upprättade regler för löneväxling gälla. Reglerna bör även tillämpas av kommunens bolag. Kommunstyrelsen som pensionsmyndighet I den föreslagna pensionspolicyn finns ett avsnitt som behandlar möjligheten till löneväxling mot pensionsavsättning genom försäkringslösning. För att alla som träffar avtal om sådant löneavstående ska behandlas lika och för att garantera en rättssäker behandling förslås gemensamma regler. För att kommunen inte ska drabbas av onödiga förvaltningskostnader sluts avtal med en försäkringsförvaltare knuten till kommunens pensionsförvaltare. Det ger en rationell och effektiv hantering. Utbudet av försäkringslösningar ska vara sådant att det inte i onödan begränsar den anställdes möjligheter till placeringar vägt mot kommunens administrativa kostnader. De valda pensionslösningarna ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun som sitt (daterat ). 3. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 4. Att reglerna gäller från och med Att eventuella tolkningar av reglerna görs av arbetsgivardelegationen. Forts.

27 Forts Ks 136 (Regler för löneväxling till tjänstepension ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 137 Dnr Förslag till ny politisk organisation Demokratiberedningen uppdrogs av kommunfullmäktige ( ) att återkomma med eventuella förslag på ytterligare förändring av den politiska organisationen. Uppföljningen som demokratiberedningen gjort inför detta förslag har inte uppdagat något behov av en större organisationsförändring. Det har dock varit tydligt att den befintliga organisationen behöver utvecklas för att bättre motsvara syftet. Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen en uppföljning av organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen positivt. Flera politiker som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande än den tidigare. Den ger bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts, identifierat fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv organisation: Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar Bristande och/eller outtalade förutsättningar för att klara av uppdragen Fasta beredningar skapar kontinuitet men kan begränsa organisationens flexibilitet och rörlighet Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte nyttjats Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den utsträckning man önskat. Forts.

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer