123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan 127 Information angående Skolinspektionens rapport 128 Ajournering 129 Avvikelserapportering 130 Månadsrapport för pensionsportföljen januari Skuldförvaltarrapport januari Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång 133 Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök 134 Ung Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag 136 Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun 137 Förslag till ny politisk organisation 138 Ändring av förtroendemannareglemente, arvoden och ersättningar från och med 1 april Medborgarförslag Storlek på bussar på sträckan Lotorp - Finspång 140 Information i aktuella ärenden Ny bolagsordning för Vallonbygden AB Forts

2 Forts (Paragrafer) 141 Detaljplan för Kolstad 2:2 m fl, Finspångs kommun 142 Detaljplan för bostäder på Högby fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av Högby 1:2, Finspångs kommun 143 Internkontrollplan Framtidsboxen feriearbete för ungdomars inflytande 145 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön 146 Budget 2011 för Finspångs stadsnät Finet AB samt Uppföljning av kostnads- och resultatutvecklingen för Finets affärsområde IT-service, perioden Övriga ärenden 148 Anmälan av delegationsbeslut 149 Delgivningar 150 Kurser och konferenser

3 (51 ) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Rune Adamsson (S) t.o.m 127 Stefan Carlsson (V) Kristina Ström (S) Inge Jacobsson (M) Patrik Karlsson (S) Ulrika Jeansson (S) Carola Persson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Rune Haagel (S) Lars Johansson (S) Conny Lindgren (V) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Bengt Nordström (MP) Ralph Kronholm (M) t.o.m 126 Mikael Wallin (FP) Carl-Gustaf Mörner (M) fr.om 127 Sofie Drake Johansson (KD) Herman Vinterhjärta (MP) Åsa Johansson (C) t.o.m 127 Fredrik Blomberg (C) fr.o.m 128 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Herman Vinterhjärta (MP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Anders Härnbro Justerande Herman Vinterhjärta ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift KOMMUNSTYRELSEKONTORET. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Per Adolfsson, administrativ chef Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Britt-Marie Ellersten, sektorchef Lars Gustafsson, kommunrevisionen Mats Johansson, sektorschef Hans Lindberg, utvecklingschef Enver Memic, energirådgivare Anna Thörn, strateg

5 Ks 123 Kommunstyrelsens ärendelista Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering.

6 Ks 124 Dnr Sektorn arbete och lärande rapporterar Mats Johansson, sektorschef och Hans Lindberg, utvecklingschef informerar i ärendet. Följande är på gång inom sektorn: Vuxenutbildningen ska flytta in på Bergska Förberedelser för träningsskolan från höstterminen 2011 Marknadsföring, varumärkesbyggande och kvalitetsutveckling av Bergska skolan Arbetsmarknadscentrum får ett yrkesinriktningsuppdrag i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet Utveckling av medborgarcentrum Uppföljning av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn Kulturhuset Finspång, husrenovering och innehållsplanering Uppföljning av avtalet med Medley 2010 Informationsmaterialet Guide till Finspång Utveckling av stationsområdet i samarbete med CNG och IUC Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Härnbro (S), Conny Lindgren (V), Åsa Johansson (C), Sofie Drake Johansson (KD), Lars Johansson (S), Christer Lundström (FP) och Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 125 Dnr Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut Mikaela Maglica Carlberg, ekonom, informerar i ärendet. FFIA redovisar en förlust på 4 miljoner kronor för Inget av dotterbolagen kan lämna koncernbidrag Utöver detta så har bolaget drabbats av en hyresförlust på 0,5 miljon kronor samt ökade kostnader för fastighetsskötsel. Finspångs Tekniska Verk AB redovisar en förlust på 1,8 miljoner kronor för Bolaget kommer att ha ett negativt fritt eget kapital i bokslutet vilket kan orsaka problem om även 2011 blir ett förlustår. Finspångs Stadsnät Finet AB redovisar en förlust på 0,5 miljon kronor, hela förlusten är hänförlig till affärsområdet IT-service. Vallonbygden AB redovisar en förlust på 26 miljoner kronor för Förlusten beror på nedskrivningar på 26,5 miljoner kronor. Det har även gjorts uppskrivningar på 50 miljoner kronor men det är bara nedskrivningar som påverkar resultatet, uppskrivningar bokförs direkt mot eget kapital och påverkar därför inte resultaträkningen. Kommunkoncernen som helhet, efter eliminering av interna transaktioner, uppvisar en förlust på 29 miljoner kronor för Yttrande Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 126 Dnr Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan Enver Memic, energistrateg, informerar i ärendet. Under 2010 ansökte Finspångs kommun om stöd hos Energimyndigheten och erhöll medel i enlighet med förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (SFS2009:1533). Åtagandet som kommunen gjort i samband med ansökan är att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder som framgår av förordning (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. I denna skrivelse föreslås delmål för Finspångs kommun samt valet av två åtgärder som kommunen avser att genomföra t o m år Delmål för Finspångs kommun Finspångs kommun har en antagen energiplan med tillhörande mål till år 2020 och åtgärder som berör energieffektivisering. Det statliga stödet för energieffektivisering kräver emellertid att delmål till år 2014 upprättas inom kommunen med syfte att underlätta rapportering och uppföljning av arbetets effekter. I kommunens energiplan finns långsiktiga mål som berör energieffektivisering. Ett av målen i energiplanen är särskilt relevant för energieffektivisering inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och interna transporter: 2020 är energianvändningen 20 procent effektivare jämfört med 2008 (Nationellt mål antaget av Finspångs kommun). År 2009 ökade den totala energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler med 2,7 procent jämfört med Resultatet innebär att drygt 20 procent kvarstår att uppnå fram till år En baklängesberäkning visar att kommunen behöver bryta uppåtgående trend och effektivisera energianvändningen både vad gäller fastigheter och interna transporter med minst 10 procent t o m 2014 om det långsiktiga målet ska kunna uppnås. Därav föreslås följande delmål för Finspångs kommun: Forts.

9 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Ovanstående förslag till delmål sammanfaller även med Vallonbygdens antagna mål för uppvärmning till 2016, nämligen att energianvändningen för uppvärmning ska minska med 20 procent t o m 2016 jämfört med Val av åtgärder Det andra åtagandet som Finspångs kommun gjort i samband med ansökan avser åtgärder som presenteras nedan och framgår av förordningen (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Kommunen ska välja ut och genomföra minst två av följande sex åtgärder: 1) utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2) köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3) köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4) byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5) utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6) köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Utifrån nulägesbeskrivningens bedömning och behovsanalys samt efter noggrann analys och tolkning av Energimyndighetens riktlinjer för ovanstående åtgärder, sammanfaller åtgärder nr 5 och 6 väl med kommunens framtida ambitioner och behov. En förenklad definition och avgränsning av föreslagna åtgärder återfinns i upprättad nulägesbeskrivning. Forts.

10 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att, utifrån antagen energiplan, anta följande delmål för energieffektivisering: 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Att Finspångs kommun åtar sig att genomföra åtgärd nr. 5 och 6 som syftar till: att kommunen ska utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller att kommunen ska köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Åsa Johansson (C), Christer Lundström (FP), Rune Adamsson (S), Sofie Drake Johansson (KD), Conny Lindgren (V) och Bengt Nordström (MP) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

11 Ks 127 Dnr Information angående Skolinspektionens rapport Britt-Marie Ellersten, sektorchef och Anna Thörn, strateg informerar i ärendet. Den regelbundna tillsynen har visat att Finspångs kommuns utbildningsverksamhet till stora delar bedrivs enligt bestämmelserna. Vid besök och vid intervjuer har Skolinspektionen mött personal som engagerat arbetar för barns, elevers och studerandes bästa. I utbildningsverksamheten arbetar man aktivt och generellt sett framgångsrikt med att få barns och elevers miljöer att bli trygga miljöer för lärande. Skolinspektionen påtalar vid sin inspektion följande brister i verksamheten: Förskoleverksamheten Överlämnande förskola till förskoleklass Barn med annat modersmål än svenska Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Vissa inne- och utemiljöer är inte ändamålsenliga Skolbarnomsorgen Fritidshemmen behöver utveckla kvalitén kring meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling Tydligare inriktning mot nationella mål Utvärdering av verksamheten behöver utvecklas Verksamheten ska utformas utifrån barnens behov Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Utveckla omsorgen för barn i behov av särskilt stöd Grundskola och gymnasium Förutsättningar för eleverna att nå målen måste öka. Meritvärde och andelen elever som inte är behöriga för gymnasiet bör öka Plan mot kränkande behandling finns inte för alla verksamheter Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna Tillsyn av enskilt bedrivna verksamheter Verksamheterna följs inte upp och utvärderas inte i tillräcklig utsträckning Forts.

12 Forts Ks 127 (Information angående Skolinspektionens rapport) Kommunen erbjuder inte i alla delar i den omsorg, undervisning och valmöjligheter som barn, elever och studerande har rätt till Gymnasiets lokala kurser följer inte författningarnas krav Planer och programmål för specialutformade program är inte fastställda av styrelsen Utbildningen i gymnasieskolan är inte avgifsfri Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V) och Kristina Ström (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

13 Ks 128 Ajournering Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

14 Ks 129 Dnr Avvikelserapportering Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns avvikelserapportering att behandla vid dagens sammanträde. 1. Att lämna punkten.

15 Ks 130 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen januari 2011 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljens risknivå är för närvarande hög. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är inte obetydlig med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,5%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 49,1 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 131 Dnr Skuldförvaltarrapport januari 2011 Anette Asklöf, ekonomichef informerar i ärendet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för januari månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 35,7 % varav 35,7 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,01 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 26,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,04 år. Avvikelser från finanspolicy Ränteförfall med längre löptider än 5 år får vara högst 25% av total skuldportfölj, är för närvarande 25,9% Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 132 Dnr Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång Kommunfullmäktige beslutade om utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång. De tillkommande driftkostnaderna på 7,8 mkr ska enligt beslutet finansieras inom kommunstyrelsens ram. Förslaget till fördelning har även med den politiska organisationen under kommunfullmäktige i underlaget. Den kostnad som beräknas för 2011 är 6,4 mkr då verksamheten inte kommer att bedrivas hela året. Fördelningsgrunden är respektive sektors bruttokostnader exkl lokaler, köp av verksamhet, kapitalkostnader, bidrag, interna kostnader och kost. Det betyder att en besparing inom t ex lokalvården får effekt för köpande sektor varvid ytterligare ramjustering mellan sektorer kan bli aktuell. Följande ramjustering föreslås: Kommunfullmäktige Sektor arbete och lärande Sektor barn och ungdom Sektor samhällsbyggnad Sektor social omsorg Sektor utveckling och service Sektor barn och ungdom Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att justera budgetramarna enligt förslaget ovan. 2. Att sektorerna ska redovisa förslag till verksamhetsförändringar och konsekvenser till kommunstyrelsen den 2 maj. Forts.

18 Forts Ks 132 (Finansiering av utökad förskoleverksamhet...) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 133 Dnr Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök I samband med byggandet av Arena Grosvad schaktades den kulle som utnyttjades för in och utlastning till köket bort och den nya lösning som skapades har inte alls fungerat tillfredsställande. Vallonbygden har tagit fram handlingar för att bygga in lastbryggan. Kostnaden beräknas till kronor. Vallonbygden har tidigare redovisat att ombyggnaden av Grosvadsskolan blir 3,5 mkr billigare än budgeterat. Av dessa medel har 500 tkr anvisats till förskolan i Lotorp och kronor till spånsug och hemkunskapssal. Resterande medel står till kommunstyrelsens förfogande. Kostnaden för ombyggnation av lastbryggan föreslås belasta kvarvarande investeringsmedel. Kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för kostverksamheten. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anvisa kronor för ombyggnation av lastbryggan vid Grosvadskolans kök från kvarvarande investeringsmedel för Grosvadskolan ombyggnation. 2. Att kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för Grosvadsköket. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Fredrik Blomberg (C), Christer Lundström (FP), Rune Haagel (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

20 Ks 134 Dnr Ung Under har kommunen genomfört projektet Ung+ för arbetslösa ungdomar. Projektet har riktat sig mot ungdomar som uppbär försörjningsstöd. I projektet Ung+ anställde kommunen 16 ungdomar under 11 månader med lönebidragsanställning, utvecklingsanställning eller nystartsjobb. I projektbeskrivningen skrevs att det för ungdomarna skulle innebära positiva effekter med en anställning, en meningsfull sysselsättning, samt att de får arbetslivserfarenhet och lön samt meriter för framtiden. För kommunen skulle projektet innebära positiva effekter då ungdomarna utför en arbetsinsats för kommunen och en minskad belastning för försörjningsstödet. Nu är projektet snart slut och utvärderingen är presenterad. Projektet visade på positiva resultat, men i utvärderingen framfördes även synpunkter på saker som bör förändras/förbättras om projektet ska genomföras igen. Den politiska majoriteten i Finspångs kommun vill nu att sektorn arbete och lärande ges i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete utifrån konceptet Ung +. Utifrån redovisningen om projektet pekas på en rad perspektiv att ta hänsyn till vid ett eventuellt nytt projekt. Extra viktigt att beakta är Handledarens roll Arbetsuppgifter Ungdomsprojekt Antal ungdomar Det ungdomspolitiska programmet Ekonomin Möjlighet till motivering och coachning runt framtida studier och fortsatt jobbsökande Forts.

21 Forts Ks 134 (Ung+ 2011) Då Finspångs kommun dessutom har som målsättning att bli årets ungdomskommun är det önskvärt att i ett kommande projektet få med någon form av utvecklingsprojekt för att stödja ungdomar. Det skulle t.ex. kunna innefatta Engagemangsguider (Malmö och Ungdomsstyrelsen). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sektor arbete och lärande ges i uppdrag ta fram ett underlag för ett nytt Ung+ projekt. 2. Att förslaget presenteras för kommunstyrelsen senast Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

22 Ks 135 Dnr Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag Finspångs kommun har hittills saknat en policy som övergripande anger inriktningen för de delar i pensionssystemet som är påverkbart för arbetsgivaren och de anställda. Upprättat förslag redovisar de delar som arbetsgivaren anser vara mest angeläget att ge riktlinjer till. Pensionen berör alla anställda och förtroendevalda I och med att anställningen avslutas, alternativt förtroendemanna uppdraget upphör helt eller delvis, får det påverkan på den framtida eller pågående pensionens storlek och utbetalningsperiod. Föreliggande förslag påverkar de delar i pensionssystemet som är förhandlingsbara eller valbara för den enskilde eller arbetsgivaren. Den allmänna pensionen berörs inte direkt av förslaget, men påverkas av t.ex. löneväxling, förtida uttag och särskild avtalspension. För utformningen av policyn har kommunens pensionsförvaltare KPA-Pension bistått med råd och formuleringar för anpassning till rådande lagar och kollektivavtal i den kommunala sfären. Förslaget berör olika former av pensioner som är möjliga enligt de kommunala kollektivavtalen och lagstiftning inom området. Det gäller t.ex. helt eller delvis uttag av pension, förtida uttag, tjänstepensionsintjänande, avgångsvederlag och löneväxling. Pensionslösningar ska alltid godkännas och beslutas av arbetsgivaren. Beslut om policy fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om enskilds pension som faller inom ramen för policyn beslutas av sektorschef eller motsvarande i samråd med personalchefen och den löpande hanteringen såväl som rådgivning i enskilda ärenden hanteras av handläggare på personalavdelningen eller kommunens pensionsförvaltare. Finansieringen av de delar som medger individuella val ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren Finspångs kommun och dess bolag. Vid tillämpningen av denna policy ska alltid en individuell prövning ske i de beslut som arbetsgivaren förfogar över. Beslutet ska ta hänsyn till verksamheten och ekonomi som vägs samman med anställds /förtroendevalds önskemål. Den individuella prövningen gäller dock ej t.ex. löneväxling som personen beslutar om själv. Forts.

23 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Det är alltid kommunen respektive bolagen i egenskap av arbetsgivare som beslutar och träffar avtal i varje enskilt fall. Pensionspolicyn innebär ingen generell rättighet utan en möjlighet för arbetsgivaren och den anställde att reglera delar i det individuella löne- och anställningsavtalet. Hanteringen av enskildas pensionslösningar enligt denna policy sköts av den förvaltare som för tillfället har i uppdrag att handha kommunens pensionsuppdrag. För tillfället är detta KPA-Pension. Motiv för pensionspolicy Finspångs kommun har vid flera tillfällen sagt upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Varje år förekommer det dessutom att ett fåtal anställda sägs upp av personliga skäl, som har sin grund i sjukdom som medför att de inte kan komma tillbaka till arbetet. (Anställningsavtal med VD i bolag eller kommundirektör kan ha en delvis annan utformning med tanke på de speciella förutsättningar som råder för dessa befattningar.) Vid uppsägningar väcks alltid frågan från den anställde eller den fackliga organisationen om kommunen som den ansvarskännande arbetsgivaren ska medverka till att avgången underlättas åtminstone ekonomiskt med t.ex. avgångsvederlag, pensionsförstärkning eller andra ekonomiska eller personalpolitiska lösningar. Över tid har det förekommit olika lösningar och så kommer sannolikt även att ske i framtiden. I första hand beror det på den ekonomiska situationen, men också på vilken framtoning kommunen respektive bolaget vill ha och vad som kan komma ut av förhandlingar. Hanteringen av uppsägningar ger framför allt externt en bild av hur arbetsgivaren hanterar sina anställda. Det är alltmer vanligt att arbetsgivare medverkar på något sätt när en anställd tvingas lämna anställningen. Pensionslösningar mm är ett sätt som i många fall uppfattas som en omtanke av den enskilde. I en arbetsmarknad med konkurrens om arbetskraften blir olika möjligheter att utforma individuella anställningsavtal en faktor som kan avgöra om en rekrytering leder till anställning eller ej. Det gäller framför allt anställningar på chefsnivåer och kvalificerade handläggare där konkurrensen syns tydligt. Möjligheten att avstå en viss del av kontantlönen för avsättning till individuell pension framstår som en av de mer efterfrågade alternativen även för redan anställda. Forts.

24 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Möjligheten att avstå lön för pensionslösning kan i ekonomiska och hanteringsmässiga termer jämföras med de bruttolöneavdrag som görs för t.ex. hem-pc eller bilförmån genom bruttolöneavdrag. De ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Individen ska dock vara medveten om att löneavståendet påverkar de delar inom socialförsäkringsbalken som är knutna till sjukpenninggrundande inkomst (SIG) t.ex. framtida allmän pension och föräldrapenning om inkomsten ligger under brytpunkter på ca kronor per månad. Det gör att pensionslösningar av bl.a. skattetekniska skäl endast kan rekommenderas till anställda som har en inkomst över dessa brytpunkter. Pensionslösningar bör dock vara möjliga för alla anställda. Förtroendevalda med fast ersättning kan inte omfattas av detta efter skatterättslig dom som slagit fast att arvode inte är att jämställa med lön. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta upprättat förslag till pensionspolicy med bilaga (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta förslaget till pensionspolicy med tillhörande bilagor som sitt (daterat ). 3. Att utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet. 4. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 5. Att pensionspolicy med bilagor gäller från och med Att tillämpningen av denna policy är en möjlighet inte en generell rättighet för anställd eller förtroendevald. 7. Att en individuell prövning görs i varje ärende som arbetsgivaren förfogar över beslutsrätten. Forts.

25 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 136 Dnr Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun Under förutsättning att kommunfullmäktige antar pensionspolicy enligt annat ärende föreslås upprättade regler för löneväxling gälla. Reglerna bör även tillämpas av kommunens bolag. Kommunstyrelsen som pensionsmyndighet I den föreslagna pensionspolicyn finns ett avsnitt som behandlar möjligheten till löneväxling mot pensionsavsättning genom försäkringslösning. För att alla som träffar avtal om sådant löneavstående ska behandlas lika och för att garantera en rättssäker behandling förslås gemensamma regler. För att kommunen inte ska drabbas av onödiga förvaltningskostnader sluts avtal med en försäkringsförvaltare knuten till kommunens pensionsförvaltare. Det ger en rationell och effektiv hantering. Utbudet av försäkringslösningar ska vara sådant att det inte i onödan begränsar den anställdes möjligheter till placeringar vägt mot kommunens administrativa kostnader. De valda pensionslösningarna ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun som sitt (daterat ). 3. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 4. Att reglerna gäller från och med Att eventuella tolkningar av reglerna görs av arbetsgivardelegationen. Forts.

27 Forts Ks 136 (Regler för löneväxling till tjänstepension ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 137 Dnr Förslag till ny politisk organisation Demokratiberedningen uppdrogs av kommunfullmäktige ( ) att återkomma med eventuella förslag på ytterligare förändring av den politiska organisationen. Uppföljningen som demokratiberedningen gjort inför detta förslag har inte uppdagat något behov av en större organisationsförändring. Det har dock varit tydligt att den befintliga organisationen behöver utvecklas för att bättre motsvara syftet. Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen en uppföljning av organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen positivt. Flera politiker som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande än den tidigare. Den ger bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts, identifierat fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv organisation: Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar Bristande och/eller outtalade förutsättningar för att klara av uppdragen Fasta beredningar skapar kontinuitet men kan begränsa organisationens flexibilitet och rörlighet Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte nyttjats Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den utsträckning man önskat. Forts.

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer