123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan 127 Information angående Skolinspektionens rapport 128 Ajournering 129 Avvikelserapportering 130 Månadsrapport för pensionsportföljen januari Skuldförvaltarrapport januari Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång 133 Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök 134 Ung Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag 136 Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun 137 Förslag till ny politisk organisation 138 Ändring av förtroendemannareglemente, arvoden och ersättningar från och med 1 april Medborgarförslag Storlek på bussar på sträckan Lotorp - Finspång 140 Information i aktuella ärenden Ny bolagsordning för Vallonbygden AB Forts

2 Forts (Paragrafer) 141 Detaljplan för Kolstad 2:2 m fl, Finspångs kommun 142 Detaljplan för bostäder på Högby fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av Högby 1:2, Finspångs kommun 143 Internkontrollplan Framtidsboxen feriearbete för ungdomars inflytande 145 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön 146 Budget 2011 för Finspångs stadsnät Finet AB samt Uppföljning av kostnads- och resultatutvecklingen för Finets affärsområde IT-service, perioden Övriga ärenden 148 Anmälan av delegationsbeslut 149 Delgivningar 150 Kurser och konferenser

3 (51 ) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Rune Adamsson (S) t.o.m 127 Stefan Carlsson (V) Kristina Ström (S) Inge Jacobsson (M) Patrik Karlsson (S) Ulrika Jeansson (S) Carola Persson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Rune Haagel (S) Lars Johansson (S) Conny Lindgren (V) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Bengt Nordström (MP) Ralph Kronholm (M) t.o.m 126 Mikael Wallin (FP) Carl-Gustaf Mörner (M) fr.om 127 Sofie Drake Johansson (KD) Herman Vinterhjärta (MP) Åsa Johansson (C) t.o.m 127 Fredrik Blomberg (C) fr.o.m 128 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Herman Vinterhjärta (MP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Anders Härnbro Justerande Herman Vinterhjärta ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift KOMMUNSTYRELSEKONTORET. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Per Adolfsson, administrativ chef Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Britt-Marie Ellersten, sektorchef Lars Gustafsson, kommunrevisionen Mats Johansson, sektorschef Hans Lindberg, utvecklingschef Enver Memic, energirådgivare Anna Thörn, strateg

5 Ks 123 Kommunstyrelsens ärendelista Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering. Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 18 Metallen: framtida användning tas bort från ärendelistan och flyttas till nästa sammanträde. 2. Att ärende 23 Remissvar till information om bevarandeplan för Natura 2000-området Ekön blir föremål för omedelbar justering.

6 Ks 124 Dnr Sektorn arbete och lärande rapporterar Mats Johansson, sektorschef och Hans Lindberg, utvecklingschef informerar i ärendet. Följande är på gång inom sektorn: Vuxenutbildningen ska flytta in på Bergska Förberedelser för träningsskolan från höstterminen 2011 Marknadsföring, varumärkesbyggande och kvalitetsutveckling av Bergska skolan Arbetsmarknadscentrum får ett yrkesinriktningsuppdrag i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet Utveckling av medborgarcentrum Uppföljning av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn Kulturhuset Finspång, husrenovering och innehållsplanering Uppföljning av avtalet med Medley 2010 Informationsmaterialet Guide till Finspång Utveckling av stationsområdet i samarbete med CNG och IUC Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Härnbro (S), Conny Lindgren (V), Åsa Johansson (C), Sofie Drake Johansson (KD), Lars Johansson (S), Christer Lundström (FP) och Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 125 Dnr Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut Mikaela Maglica Carlberg, ekonom, informerar i ärendet. FFIA redovisar en förlust på 4 miljoner kronor för Inget av dotterbolagen kan lämna koncernbidrag Utöver detta så har bolaget drabbats av en hyresförlust på 0,5 miljon kronor samt ökade kostnader för fastighetsskötsel. Finspångs Tekniska Verk AB redovisar en förlust på 1,8 miljoner kronor för Bolaget kommer att ha ett negativt fritt eget kapital i bokslutet vilket kan orsaka problem om även 2011 blir ett förlustår. Finspångs Stadsnät Finet AB redovisar en förlust på 0,5 miljon kronor, hela förlusten är hänförlig till affärsområdet IT-service. Vallonbygden AB redovisar en förlust på 26 miljoner kronor för Förlusten beror på nedskrivningar på 26,5 miljoner kronor. Det har även gjorts uppskrivningar på 50 miljoner kronor men det är bara nedskrivningar som påverkar resultatet, uppskrivningar bokförs direkt mot eget kapital och påverkar därför inte resultaträkningen. Kommunkoncernen som helhet, efter eliminering av interna transaktioner, uppvisar en förlust på 29 miljoner kronor för Yttrande Rune Adamsson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 126 Dnr Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen utifrån Finspångs kommuns energiplan Enver Memic, energistrateg, informerar i ärendet. Under 2010 ansökte Finspångs kommun om stöd hos Energimyndigheten och erhöll medel i enlighet med förordningen om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (SFS2009:1533). Åtagandet som kommunen gjort i samband med ansökan är att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder som framgår av förordning (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. I denna skrivelse föreslås delmål för Finspångs kommun samt valet av två åtgärder som kommunen avser att genomföra t o m år Delmål för Finspångs kommun Finspångs kommun har en antagen energiplan med tillhörande mål till år 2020 och åtgärder som berör energieffektivisering. Det statliga stödet för energieffektivisering kräver emellertid att delmål till år 2014 upprättas inom kommunen med syfte att underlätta rapportering och uppföljning av arbetets effekter. I kommunens energiplan finns långsiktiga mål som berör energieffektivisering. Ett av målen i energiplanen är särskilt relevant för energieffektivisering inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och interna transporter: 2020 är energianvändningen 20 procent effektivare jämfört med 2008 (Nationellt mål antaget av Finspångs kommun). År 2009 ökade den totala energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler med 2,7 procent jämfört med Resultatet innebär att drygt 20 procent kvarstår att uppnå fram till år En baklängesberäkning visar att kommunen behöver bryta uppåtgående trend och effektivisera energianvändningen både vad gäller fastigheter och interna transporter med minst 10 procent t o m 2014 om det långsiktiga målet ska kunna uppnås. Därav föreslås följande delmål för Finspångs kommun: Forts.

9 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Ovanstående förslag till delmål sammanfaller även med Vallonbygdens antagna mål för uppvärmning till 2016, nämligen att energianvändningen för uppvärmning ska minska med 20 procent t o m 2016 jämfört med Val av åtgärder Det andra åtagandet som Finspångs kommun gjort i samband med ansökan avser åtgärder som presenteras nedan och framgår av förordningen (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Kommunen ska välja ut och genomföra minst två av följande sex åtgärder: 1) utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2) köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning 3) köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4) byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5) utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6) köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Utifrån nulägesbeskrivningens bedömning och behovsanalys samt efter noggrann analys och tolkning av Energimyndighetens riktlinjer för ovanstående åtgärder, sammanfaller åtgärder nr 5 och 6 väl med kommunens framtida ambitioner och behov. En förenklad definition och avgränsning av föreslagna åtgärder återfinns i upprättad nulägesbeskrivning. Forts.

10 Forts Ks 126 (Delmål för energieffektivisering ) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att, utifrån antagen energiplan, anta följande delmål för energieffektivisering: 2014 är energianvändningen i Finspångs kommuns lokaler och interna transporter 10 procent effektivare jämfört med Att Finspångs kommun åtar sig att genomföra åtgärd nr. 5 och 6 som syftar till: att kommunen ska utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller att kommunen ska köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Åsa Johansson (C), Christer Lundström (FP), Rune Adamsson (S), Sofie Drake Johansson (KD), Conny Lindgren (V) och Bengt Nordström (MP) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

11 Ks 127 Dnr Information angående Skolinspektionens rapport Britt-Marie Ellersten, sektorchef och Anna Thörn, strateg informerar i ärendet. Den regelbundna tillsynen har visat att Finspångs kommuns utbildningsverksamhet till stora delar bedrivs enligt bestämmelserna. Vid besök och vid intervjuer har Skolinspektionen mött personal som engagerat arbetar för barns, elevers och studerandes bästa. I utbildningsverksamheten arbetar man aktivt och generellt sett framgångsrikt med att få barns och elevers miljöer att bli trygga miljöer för lärande. Skolinspektionen påtalar vid sin inspektion följande brister i verksamheten: Förskoleverksamheten Överlämnande förskola till förskoleklass Barn med annat modersmål än svenska Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Vissa inne- och utemiljöer är inte ändamålsenliga Skolbarnomsorgen Fritidshemmen behöver utveckla kvalitén kring meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling Tydligare inriktning mot nationella mål Utvärdering av verksamheten behöver utvecklas Verksamheten ska utformas utifrån barnens behov Arbetet med traditionella könsroller och könsmönster Planer mot kränkande behandling Utveckla omsorgen för barn i behov av särskilt stöd Grundskola och gymnasium Förutsättningar för eleverna att nå målen måste öka. Meritvärde och andelen elever som inte är behöriga för gymnasiet bör öka Plan mot kränkande behandling finns inte för alla verksamheter Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna Tillsyn av enskilt bedrivna verksamheter Verksamheterna följs inte upp och utvärderas inte i tillräcklig utsträckning Forts.

12 Forts Ks 127 (Information angående Skolinspektionens rapport) Kommunen erbjuder inte i alla delar i den omsorg, undervisning och valmöjligheter som barn, elever och studerande har rätt till Gymnasiets lokala kurser följer inte författningarnas krav Planer och programmål för specialutformade program är inte fastställda av styrelsen Utbildningen i gymnasieskolan är inte avgifsfri Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V) och Kristina Ström (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet.

13 Ks 128 Ajournering Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

14 Ks 129 Dnr Avvikelserapportering Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns avvikelserapportering att behandla vid dagens sammanträde. 1. Att lämna punkten.

15 Ks 130 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen januari 2011 Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Pensionsportföljens risknivå är för närvarande hög. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är inte obetydlig med dagens portfölj. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 98,5%. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 49,1 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

16 Ks 131 Dnr Skuldförvaltarrapport januari 2011 Anette Asklöf, ekonomichef informerar i ärendet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för januari månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 35,7 % varav 35,7 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,01 år. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 26,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,04 år. Avvikelser från finanspolicy Ränteförfall med längre löptider än 5 år får vara högst 25% av total skuldportfölj, är för närvarande 25,9% Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet.

17 Ks 132 Dnr Finansiering av utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång Kommunfullmäktige beslutade om utökad förskoleverksamhet östra sidan Finspång. De tillkommande driftkostnaderna på 7,8 mkr ska enligt beslutet finansieras inom kommunstyrelsens ram. Förslaget till fördelning har även med den politiska organisationen under kommunfullmäktige i underlaget. Den kostnad som beräknas för 2011 är 6,4 mkr då verksamheten inte kommer att bedrivas hela året. Fördelningsgrunden är respektive sektors bruttokostnader exkl lokaler, köp av verksamhet, kapitalkostnader, bidrag, interna kostnader och kost. Det betyder att en besparing inom t ex lokalvården får effekt för köpande sektor varvid ytterligare ramjustering mellan sektorer kan bli aktuell. Följande ramjustering föreslås: Kommunfullmäktige Sektor arbete och lärande Sektor barn och ungdom Sektor samhällsbyggnad Sektor social omsorg Sektor utveckling och service Sektor barn och ungdom Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att justera budgetramarna enligt förslaget ovan. 2. Att sektorerna ska redovisa förslag till verksamhetsförändringar och konsekvenser till kommunstyrelsen den 2 maj. Forts.

18 Forts Ks 132 (Finansiering av utökad förskoleverksamhet...) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 133 Dnr Iordningsställande av lastkaj vid Grosvadsskolans kök I samband med byggandet av Arena Grosvad schaktades den kulle som utnyttjades för in och utlastning till köket bort och den nya lösning som skapades har inte alls fungerat tillfredsställande. Vallonbygden har tagit fram handlingar för att bygga in lastbryggan. Kostnaden beräknas till kronor. Vallonbygden har tidigare redovisat att ombyggnaden av Grosvadsskolan blir 3,5 mkr billigare än budgeterat. Av dessa medel har 500 tkr anvisats till förskolan i Lotorp och kronor till spånsug och hemkunskapssal. Resterande medel står till kommunstyrelsens förfogande. Kostnaden för ombyggnation av lastbryggan föreslås belasta kvarvarande investeringsmedel. Kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för kostverksamheten. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anvisa kronor för ombyggnation av lastbryggan vid Grosvadskolans kök från kvarvarande investeringsmedel för Grosvadskolan ombyggnation. 2. Att kapitalkostnaden finansieras genom hyreshöjning för Grosvadsköket. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Fredrik Blomberg (C), Christer Lundström (FP), Rune Haagel (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

20 Ks 134 Dnr Ung Under har kommunen genomfört projektet Ung+ för arbetslösa ungdomar. Projektet har riktat sig mot ungdomar som uppbär försörjningsstöd. I projektet Ung+ anställde kommunen 16 ungdomar under 11 månader med lönebidragsanställning, utvecklingsanställning eller nystartsjobb. I projektbeskrivningen skrevs att det för ungdomarna skulle innebära positiva effekter med en anställning, en meningsfull sysselsättning, samt att de får arbetslivserfarenhet och lön samt meriter för framtiden. För kommunen skulle projektet innebära positiva effekter då ungdomarna utför en arbetsinsats för kommunen och en minskad belastning för försörjningsstödet. Nu är projektet snart slut och utvärderingen är presenterad. Projektet visade på positiva resultat, men i utvärderingen framfördes även synpunkter på saker som bör förändras/förbättras om projektet ska genomföras igen. Den politiska majoriteten i Finspångs kommun vill nu att sektorn arbete och lärande ges i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete utifrån konceptet Ung +. Utifrån redovisningen om projektet pekas på en rad perspektiv att ta hänsyn till vid ett eventuellt nytt projekt. Extra viktigt att beakta är Handledarens roll Arbetsuppgifter Ungdomsprojekt Antal ungdomar Det ungdomspolitiska programmet Ekonomin Möjlighet till motivering och coachning runt framtida studier och fortsatt jobbsökande Forts.

21 Forts Ks 134 (Ung+ 2011) Då Finspångs kommun dessutom har som målsättning att bli årets ungdomskommun är det önskvärt att i ett kommande projektet få med någon form av utvecklingsprojekt för att stödja ungdomar. Det skulle t.ex. kunna innefatta Engagemangsguider (Malmö och Ungdomsstyrelsen). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sektor arbete och lärande ges i uppdrag ta fram ett underlag för ett nytt Ung+ projekt. 2. Att förslaget presenteras för kommunstyrelsen senast Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

22 Ks 135 Dnr Pensionspolicy för Finspångs kommun och helägda bolag Finspångs kommun har hittills saknat en policy som övergripande anger inriktningen för de delar i pensionssystemet som är påverkbart för arbetsgivaren och de anställda. Upprättat förslag redovisar de delar som arbetsgivaren anser vara mest angeläget att ge riktlinjer till. Pensionen berör alla anställda och förtroendevalda I och med att anställningen avslutas, alternativt förtroendemanna uppdraget upphör helt eller delvis, får det påverkan på den framtida eller pågående pensionens storlek och utbetalningsperiod. Föreliggande förslag påverkar de delar i pensionssystemet som är förhandlingsbara eller valbara för den enskilde eller arbetsgivaren. Den allmänna pensionen berörs inte direkt av förslaget, men påverkas av t.ex. löneväxling, förtida uttag och särskild avtalspension. För utformningen av policyn har kommunens pensionsförvaltare KPA-Pension bistått med råd och formuleringar för anpassning till rådande lagar och kollektivavtal i den kommunala sfären. Förslaget berör olika former av pensioner som är möjliga enligt de kommunala kollektivavtalen och lagstiftning inom området. Det gäller t.ex. helt eller delvis uttag av pension, förtida uttag, tjänstepensionsintjänande, avgångsvederlag och löneväxling. Pensionslösningar ska alltid godkännas och beslutas av arbetsgivaren. Beslut om policy fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om enskilds pension som faller inom ramen för policyn beslutas av sektorschef eller motsvarande i samråd med personalchefen och den löpande hanteringen såväl som rådgivning i enskilda ärenden hanteras av handläggare på personalavdelningen eller kommunens pensionsförvaltare. Finansieringen av de delar som medger individuella val ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren Finspångs kommun och dess bolag. Vid tillämpningen av denna policy ska alltid en individuell prövning ske i de beslut som arbetsgivaren förfogar över. Beslutet ska ta hänsyn till verksamheten och ekonomi som vägs samman med anställds /förtroendevalds önskemål. Den individuella prövningen gäller dock ej t.ex. löneväxling som personen beslutar om själv. Forts.

23 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Det är alltid kommunen respektive bolagen i egenskap av arbetsgivare som beslutar och träffar avtal i varje enskilt fall. Pensionspolicyn innebär ingen generell rättighet utan en möjlighet för arbetsgivaren och den anställde att reglera delar i det individuella löne- och anställningsavtalet. Hanteringen av enskildas pensionslösningar enligt denna policy sköts av den förvaltare som för tillfället har i uppdrag att handha kommunens pensionsuppdrag. För tillfället är detta KPA-Pension. Motiv för pensionspolicy Finspångs kommun har vid flera tillfällen sagt upp medarbetare på grund av arbetsbrist. Varje år förekommer det dessutom att ett fåtal anställda sägs upp av personliga skäl, som har sin grund i sjukdom som medför att de inte kan komma tillbaka till arbetet. (Anställningsavtal med VD i bolag eller kommundirektör kan ha en delvis annan utformning med tanke på de speciella förutsättningar som råder för dessa befattningar.) Vid uppsägningar väcks alltid frågan från den anställde eller den fackliga organisationen om kommunen som den ansvarskännande arbetsgivaren ska medverka till att avgången underlättas åtminstone ekonomiskt med t.ex. avgångsvederlag, pensionsförstärkning eller andra ekonomiska eller personalpolitiska lösningar. Över tid har det förekommit olika lösningar och så kommer sannolikt även att ske i framtiden. I första hand beror det på den ekonomiska situationen, men också på vilken framtoning kommunen respektive bolaget vill ha och vad som kan komma ut av förhandlingar. Hanteringen av uppsägningar ger framför allt externt en bild av hur arbetsgivaren hanterar sina anställda. Det är alltmer vanligt att arbetsgivare medverkar på något sätt när en anställd tvingas lämna anställningen. Pensionslösningar mm är ett sätt som i många fall uppfattas som en omtanke av den enskilde. I en arbetsmarknad med konkurrens om arbetskraften blir olika möjligheter att utforma individuella anställningsavtal en faktor som kan avgöra om en rekrytering leder till anställning eller ej. Det gäller framför allt anställningar på chefsnivåer och kvalificerade handläggare där konkurrensen syns tydligt. Möjligheten att avstå en viss del av kontantlönen för avsättning till individuell pension framstår som en av de mer efterfrågade alternativen även för redan anställda. Forts.

24 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Möjligheten att avstå lön för pensionslösning kan i ekonomiska och hanteringsmässiga termer jämföras med de bruttolöneavdrag som görs för t.ex. hem-pc eller bilförmån genom bruttolöneavdrag. De ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Individen ska dock vara medveten om att löneavståendet påverkar de delar inom socialförsäkringsbalken som är knutna till sjukpenninggrundande inkomst (SIG) t.ex. framtida allmän pension och föräldrapenning om inkomsten ligger under brytpunkter på ca kronor per månad. Det gör att pensionslösningar av bl.a. skattetekniska skäl endast kan rekommenderas till anställda som har en inkomst över dessa brytpunkter. Pensionslösningar bör dock vara möjliga för alla anställda. Förtroendevalda med fast ersättning kan inte omfattas av detta efter skatterättslig dom som slagit fast att arvode inte är att jämställa med lön. Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta upprättat förslag till pensionspolicy med bilaga (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta förslaget till pensionspolicy med tillhörande bilagor som sitt (daterat ). 3. Att utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet. 4. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 5. Att pensionspolicy med bilagor gäller från och med Att tillämpningen av denna policy är en möjlighet inte en generell rättighet för anställd eller förtroendevald. 7. Att en individuell prövning görs i varje ärende som arbetsgivaren förfogar över beslutsrätten. Forts.

25 Forts Ks 135 (Pensionspolicy för Finspångs kommun ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 136 Dnr Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun Under förutsättning att kommunfullmäktige antar pensionspolicy enligt annat ärende föreslås upprättade regler för löneväxling gälla. Reglerna bör även tillämpas av kommunens bolag. Kommunstyrelsen som pensionsmyndighet I den föreslagna pensionspolicyn finns ett avsnitt som behandlar möjligheten till löneväxling mot pensionsavsättning genom försäkringslösning. För att alla som träffar avtal om sådant löneavstående ska behandlas lika och för att garantera en rättssäker behandling förslås gemensamma regler. För att kommunen inte ska drabbas av onödiga förvaltningskostnader sluts avtal med en försäkringsförvaltare knuten till kommunens pensionsförvaltare. Det ger en rationell och effektiv hantering. Utbudet av försäkringslösningar ska vara sådant att det inte i onödan begränsar den anställdes möjligheter till placeringar vägt mot kommunens administrativa kostnader. De valda pensionslösningarna ska vara kostnadsneutrala för arbetsgivaren. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun (daterat ). 2. Att rekommendera kommunens helägda bolag att anta Regler för löneväxling till tjänstepension i Finspångs kommun som sitt (daterat ). 3. Att ge kommundirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med kommunens pensionsförvaltare enligt denna policy. 4. Att reglerna gäller från och med Att eventuella tolkningar av reglerna görs av arbetsgivardelegationen. Forts.

27 Forts Ks 136 (Regler för löneväxling till tjänstepension ) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 137 Dnr Förslag till ny politisk organisation Demokratiberedningen uppdrogs av kommunfullmäktige ( ) att återkomma med eventuella förslag på ytterligare förändring av den politiska organisationen. Uppföljningen som demokratiberedningen gjort inför detta förslag har inte uppdagat något behov av en större organisationsförändring. Det har dock varit tydligt att den befintliga organisationen behöver utvecklas för att bättre motsvara syftet. Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen en uppföljning av organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen positivt. Flera politiker som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande än den tidigare. Den ger bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts, identifierat fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv organisation: Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar Bristande och/eller outtalade förutsättningar för att klara av uppdragen Fasta beredningar skapar kontinuitet men kan begränsa organisationens flexibilitet och rörlighet Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte nyttjats Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den utsträckning man önskat. Forts.

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer