Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB"

Transkript

1 Individuellt pensionssparande Allmänna villkor Indecap Spar AB

2 Allmän information Indecap Spar har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut driva pensionssparrörelse. För pensionssparavtalet gäl1er vad som avtalas i detta villkor samt de fondbestämmelser som gäller för vald investeringsfond. Dessutom gäller Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande, Inkomstskattelag (1999:1229), Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), Lag (1990:661) om avkastningsskatt samt allmän svensk lag i övrigt. Pensionssparkonto får endast öppnas av myndig, fysisk person. Sparform Indecap Spar erbjuder för närvarande pensionssparande i andelar i investeringsfonder (fondandelar) förvaltade av fondbolag med vilka Indecap Spar tecknat samarbetsavtal. Detta kan inkludera utländska fondbolag som är underkastade lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för investeringsfonder här i landet. Erbjudna sparformer kan komma att ändras under avtalstiden. Om en investeringsfond skulle upphöra, sammanläggas med annan fond eller på annat sätt förändras så att den inte längre lämpar sig för pensionssparande, har Indecap Spar rätt att överföra frigjorda sparmedel till annan lämplig fond. Placeringsregler Insättningar får placeras och sparmedel omplaceras i enlighet med de regler och i de sparformer som vid var tid gä1ler för pensionssparavtalet. Indecap Spar ä r inte skyldig att verkställa order som strider mot dessa regler eller som på annat sätt ä r otydlig eller ofullständig. Pensionsspararen ska ange i vilken eller vilka fonder insättningar ska placeras. Fördelningen mellan olika fonder ska anges i procent och minst 10 procent måste placeras i vald fond. Inbetalningar kan fördelas på högst 10 fonder. Den valda fördelningen gäller till dess att pensionsspararen anmäler annan fördelning. En sådan anmälan gäller kommande insättningar och påverkar inte befintliga sparmedel. Insättning och omplacering av sparmedel inom pensionssparavtalet placeras eller omplaceras i vald investeringsfond så snart det kan ske, dock senast inom 10 bankdagar från den dag insättningen bokförts eller omplaceringsorder mottagits hos Indecap Spar. Vid omplacering av sparmedel krävs att försäljningslikviden är bokförd hos Indecap Spar innan ett köp av fondandelar kan påbörjas. Vid nytt avtal gäller att pensionssparavtalet måste ha trätt i kraft och inbetalning bokförts hos Indecap Spar innan en placering kan ske. Om Indecap Spar inte kan genomföra order inom 10 bankdagar, till exempel då marknadsplats är stängd, kommer ordern att genomföras så snart marknaden öppnat igen. Indecap Spar utger inte ersättning för en förlust en sådan försening kan förorsaka. Läs också under rubriken Ansvarsbegränsning. När fondhandel pågår kan nya order inte anmälas. Fondhandel kan exempelvis initieras av att Indecap Spar gör uttag för skatt och avgifter eller för att frigöra kapital inför utbetalning. Fondhandel sker till det andelsvärde som offentligt noterats för den dag transaktionen sker. Indecap Spar samlar information om fondorder från klockan 06:00-24:00. I normalfallet sker avslut till officiell stängningskurs för respektive fond under eftermiddagen. Tidzoner och andra omständigheter, exempelvis stängda marknader, för olika länder avgör tidpunkten för avslut. Beslut om omplaceringar Rätten att bestämma om omplacering av sparmedel tillkommer pensionsspararen, såvida inte annat följer av vad som anges nedan: a) Om pensionsspararen har avlidit och giltigt förmånstagarförordnande föreligger, övergår bestämmanderätten till inträdande förmånstagare. Om förmånstagare är insatta i ordningsföljd, tillkommer bestämmanderätten den förmånstagare som är insatt i första hand. b) Om två eller flera förmånstagare finns, krävs enighet för att omplacering ska kunna utföras. Om kontoinnehavaren avlidit och släktutredning med anledning av dödsfallet pågår eller om den som gör anspråk på ut betalning av sparmedel inte har styrkt sin rätt till beloppet, utförs ingen omplacering förrän den som gör anspråk på sparmedlen har styrkt sin rätt till beloppet. Förmånstagare Pensionsspararen har rätt att upprätta, ändra och återkalla ett förmånstagarförordnande genom ett skriftligt meddelande till Indecap Spar. Detta gäller ej om förmånstagarförordnandet är oåterkalleligt. Tillåtna förmånstagare till efterlevandepension är make/före detta make, registrerad partner/före detta registrerad partner, sambo/före detta sambo samt barn (även fosterbarn) till dessa eller till pensionsspararen. Förmånstagare kan avstå från sin rätt. Förfogande över pensionssparavtal Rätten till sparmedlen får inte pantsättas, belånas eller överlåtas till annan med undantag för de fall överlåtelsen sker: på grund av utmätning, ackord och konkurs, till förmånstagare vid pensionsspararens död enligt villkor i pensionssparavtalet, genom bodelning eller på sätt som i övrigt anges i inkomstskattelagen. Reglerna för pensionssparandet får inte ändras på sådant sätt att de inte längre uppfyller vad som vid var tid föreskrivs för detta sparande. Kontoinnehavare som inte är pensionssparare har rätt att: besluta om omplacering av sparmedel för pensionssparavtalet, ta emot eller att avstå från utbetalningar från pensionssparavtalet, begära att pensionssparavtalet delas upp me11an förmånstagare, eller flytta pensionssparavtalet till annat pensionssparinstitut. Kontoinnehavare som inte är pensionssparare kan inte göra ytterligare insättningar på pensionssparavtalet, bestämma om förmånstagare eller ändra vad som tidigare avtalats om tidpunkten för första utbetalningen eller utbetalningstidens lä ngd. Avtalad spartid Spartiden motsvaras av tiden från och med den dag pensionssparavtalet öppnas fram till dess att utbetalning påbörjas.

3 Inbetalning på pensionssparavtalet Pensionsspararen har rätt att när som helst ändra sparbeloppet. Utöver aviserad insättning kan extra insättningar göras. Det finns regler för minsta tillåtna sparbelopp, för månadsinsättning och för engångsinsättning. Om pensionsspararen gör uppehåll i insättning måste Indecap Spar meddelas för att avisering ska återupptas. Insättning på pensionssparavtalet är inte möjligt om utbetalning påbörjats eller om pensionsspararen har avlidit. Utbetalning av sparmedel Vid utbetalning av sparmedel ska betalningsmottagaren styrka sin rätt till beloppet. Utbetalningen av sparmedel ska påbörjas senast en månad efter det att den som gör anspråk på sparmedlen fullgjort vad som åligger denne enligt detta villkor. Utbetalningen sker månadsvis om kontohavaren inte meddelat annat. Om beloppet är mindre än fem procent av prisbasbeloppet vid utbetalningstillfället har Indecap Spar rätt att ändra utbetalningsterminens längd. Pensionen fastställs på följande sätt: Indecap Spar gör en beräkning av de fondandelar som kan komma att behövas för framtida avkastningsskatt och årsavgifter. Resterande fondandelar fördelas på det antal utbetalningar som återstår. värdet på pensionssparbeloppet motsvarar fondandelarnas värde enligt gällande köpkurs, den dag försäljning inför utbetalning sker, med avdrag för eventuella skatter och avgifter. Pensionssparavtalet låses i samband med att Indecap Spar utför de försäljningar som krävs inför en utbetalning och under denna tid kan fondbyten inte ske. Om fondhandel pågår i ett pensionssparkonto, påbörjar Indecap Spar arbetet med försäljning av fondandelar inför utbetalning först efter att pågående order ä r färdigställd. Utbetalning till pensionsspararen Utbetalning till pensionsspararen påbörjas när pensionsspararen fyllt 65 år och under 10 år om inte annat avtalats. Utbetalningar får påbörjas tidigast när pensionsspararen fyller 55 och ska pågå under minst fem år och som mest 20 å r. I undantagsfall kan pensionen utbetalas på annat sätt. Det åligger pensionsspararen att meddela Indecap Spar om andra önskemål inom ramen för detta villkor. Utbetalning i förtid får dessutom ske om: behållningen på kontot uppgår till högst ett prisbasbelopp. inbetalning på kontot inte gjorts under de senaste tio åren och kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordna n de. Skatteverket kan även medge dispens till förtida uttag. Skatter och avgifter För de tjänster som har samband med pensionssparavtalet, tar Indecap Spar ut avgifter enligt de regler som vid var tid tillämpas för konto av detta slag. Årsavgift tas ut en gång per år och Indecap Spar tar ut en flyttavgift vid överföring till annat pensionssparinstitut, se indecapspar.se för information om aktuella avgifter. Pensionssparavtalet belastas också med avgifter för respektive fond - läs vidare på om aktuella fondförvaltningsavgifter. Byte av fonder sker kostnadsfritt på via Logga in - Mina sidor. Om kontoinnehavaren väljer att utföra byten via fondbytesblankett, kan en administrativ kostnad tillkomma. Pensionssparandet belastas med avkastningsskatt enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel. Indecap Spar har rätt att avyttra fondandelar och belasta pensionssparavtalet med de skatter och avgifter som berör pensionssparavtalet. Årsbesked Kontoinnehavaren erhåller ett årsbesked där sparmedel inom pensionssparavtalet redovisas. Information om fondhandel, pågående affärer eller historik, redovisas på via Logga in Mina sidor. Ändring av avtalsvillkoren Indecap Spar har rätt att besluta om ändring i avtalsvillkoren om sparformen upphör eller ändras samt vid ny lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller ändrad rättstillämpning eller annat särskilt skäl. En villkorsändring träder i kraft tidigast en månad efter det att kontoinnehavaren blivit informerad av Indecap Spar eller den tidigare tidpunkt som följer av lag. En ändring som generellt sätt kan anses obetydlig för kontoinnehavaren får genomföras utan att detta särskilt informeras om. Utbetalning till annan än pensionsspararen Utbetalning av sparmedel efter pensionsspararens död sker till insatta förmånstagare eller den/de som har trätt i förmånstagares ställe inom en månad från den dag Indecap Spar fått kännedom om dödsfallet. Anmälan om dödsfall ska göras skriftligen till Indecap Spar. Till anmälan ska bifogas dödsfallsintyg eller annan handling som styrker dödsfallet. Det å ligger inte Indecap Spar att hålla sig informerad om inträffade dödsfall. Om giltigt förmånstagarförordnande inte finns eller förmånstagare saknas, utbetalas sparmedlen i form av ett engångsbelopp - efter avdrag för skatt och eventuella avgifter - till kontoinnehavarens dödsbo. Pensionssparavtalet upphör då i samband med dödsfallet. Försäljningen av fondandelar inför denna utbetalning kan dröja upp till två månader efter det att Indecap Spar fått information om dödsfallet. Avslutande av konto i förtid Ett pensionssparkonto får avslutas genom utbetalning i förtid vid den tidpunkt pensionen får börja betalas ut, om sparmedlen, vid tidpunkt för utbetalning, uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet.

4 Flytt av pensionssparavtalet Kontoinnehavaren har rätt att mot avgift flytta pensionssparavtalet till ett annat pensionssparinstitut. Indecap Spar har då skyldighet att snarast överföra pensionssparmedlen till det övertagande pensionssparinstitutet. Fondandelar avyttras och omvandlas till likvida medel innan flytt. Indecap Spar har rätt att före ö verflyttning av pensionssparavtalet till annat institut belasta pensionssparavtalet med särskild avgift för flytten, övriga avgifter samt avkastningsskatt. Vid överflyttning till annat pensionssparinstitut upphör avtalet med Indecap Spar i samband med att Indecap Spar överför kapitalet till det övertagande institutet. Meddelanden m.m Skriftliga meddelanden som av Indecap Spar sänts med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått kontoinnehavaren senast femte bankdagen efter avsändandet om brevet sänts till den adress som kontoinnehavaren uppgivit. Brev till Indecap Spar ska skickas till: Indecap Spar, Regeringsgatan 60, Stockholm, såvida inte svar begärts till annan adress. Brevet ska anses vara Indecap Spar tillhanda den bankdag meddelandet inkommit till nyss nämnda adress eller till av Indecap Spar annan angiven adress. Personuppgiftslagen Indecap Spar behandlar kontohavarens personuppgifter i den utsträckning som krävs för fullgörande av detta avtal och Indecap Spars skyldigheter i övrigt. Personuppgifterna utgör underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsföring, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan ä ven ske hos andra företag som Indecap Spar samarbetar med. Personuppgiftsansvarig är Indecap Spar. Kontohavaren kan få information om vilka personuppgifter som behandlas genom att inge en skriftlig begäran till Indecap Spar. Rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan begäras. Reklamation Kontoinnehavare ska snarast ta del av och granska den information som lämnats eller gjorts tillgänglig för denne. Kontohavaren ska utan oskäligt dröjsmål skriftligen till Indecap Spar påtala eventuella fel och brister. Kontohavaren ska vidare ä ven utan oskäligt dröjsmål skriftligen till Indecap Spar påtala andra fel och brister som kontoinnehavaren anser ha förekommit i handläggningen enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Om reklamation inte lämnas utan oskäligt dröjsmål, förlorar kontohavaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Indecap Spars sida. Ansvarsbegränsning Indecap Spar är inte ansvarig för skada som berör av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Indecap Spar själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Indecap Spar om företaget varit normalt aktsamt. Indecap Spar ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Indecap Spar att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

5 Vi vill att du ska vara nöjd Vänta inte för länge Om du väntar för länge med att få din tvist prövad, kan du förlora din rätt till ersättning. Fordringen preskriberas därmed. För att undvika preskription, måste du väcka talan vid tingsrätten. I regel måste detta ske inom tre år från det att du fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast kunde göras gällande. Om du som privatperson anmält en händelse före preskriptionstidens utgång, har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Indecap Spar. Vänd dig först till oss på Indecap Spar Om du har frågor, ta i första hand kontakt med din handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare samt ditt årsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. Det finns olika möjligheter, beroende på vilken typ av sparandeprodukt du har. - Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar kostnadsfritt de flesta tvister om privatpersoners sparandeprodukter. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Indecap Spars Kundombudsman har lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm. Telefon: , - Tingsrätten kan prova din eventuella tvist med Indecap Spar. Om du har rätts skyddsförsäkring kan den ofta ersätta en del av kostnaderna, men du måste i så fall kontakta advokat eller annat lämpligt ombud, som kan godkännas av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd. - Konsumenternas bank- och finansbyrå ger kostnadsfri information och råd, men prövar inte enskilda sparandetvister. Adress: Box , Stockholm. Telefon: , - Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i sparande och försäkringsärenden.

6 Begreppsförklaringar Pensionssparare Den person som ingår pensionssparavtal med Indecap Spar. Kontoinnehavare Pensionsspararen och person som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensions-sparavtal. Förmånstagare Den som pensionsspararen förordnat att rätten enligt pensionssparavtalet ska övergå till. Bankdag Dag som inte är 1ördag, söndag eller allmän helgdag eller dag att jämställa med helgdag i Sverige eller som beträffande betalningar av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Pensionssparkonto Sådant konto som avses i 3 kap. 4 lagen om individuellt pensionssparande. Inbetalningarnas fördelning Inom produkten individuellt pensionssparande är det möjligt att på förhand bestämma hur kommande insättningar ska placeras. Detta sker i samband med att pensionssparavtalet ingås. Det ä r möjligt att ändra inbetalningarnas fördelning på Indecap.se via Logga in Mina sidor.

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01 1(4) Dessa Allmänna villkor gäller för schablonbeskattat sparande på investeringssparkonto i Swedbank/Sparbank, nedan kallad Banken. Öppnande av investeringssparkonto förutsätter att kunden öppnar ett

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03 1(5) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller. Du har alltid

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer