Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning"

Transkript

1 Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Tack för ditt intresse av att låta oss förvalta ditt individuella pensionssparande, IPS! Vi bevakar marknaden och gör vårt bästa för att du ska få en så bra avkastning som möjligt utifrån den placeringsstrategi du har valt. För individuellt pensionssparande samarbetar vi med Nordnet. Engångsbelopp eller månadsspara, det bestämmer du själv. Du kan även flytta över ett existerande pensionssparande, exempelvis hos din bank, till vår aktiva förvaltning. Så startar du tjänsten För att komma igång med tjänsten ber vi dig fylla i de blanketter vi skickat med. De underskrivna blanketterna skickar du sedan tillbaka till oss i det bifogade svarskuvertet. För att starta upp ett sparade på ditt IPS-konto använder du dig av blanketten Anmälan av konto för insättningar och uttag. Minsta sparbelopp är 200 kronor och pengar du sätter in kan du ta ut från 55 års ålder. För att flytta över ditt befintliga IPS fyller du bara i blanketten Flytt av IPSdepå. Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss på telefon eller via e-post Vänliga hälsningar Solidar Pension Solidar Pension AB, Box 3194, Umeå. Tfn , fax ,

2

3 KAPITALFÖRVALTNINGSFULLMAKT Nordnet IPS PERSONUPPGIFTER Namn Personnummer Adress Postnummer och ort E-post Telefon VAL AV PLACERINGSSTRATEGI Kryssa i ett av dessa alternativ. Efter det att jag blivit kund kan jag själv, när som helst ändra min placeringsstrategi. AGGRESSIV Maximalt kan din portfölj placeras i 100 % aktiefonder. Fonden passar dig som vill ha en del av ditt sparande i en placering med hög risk/möjlighet. FLEX 100 FLEX 70 FLEX 40 ETISK Maximalt kan din portfölj placeras i 100 % aktiefonder. Flex 100 har högre risk än exempelvis Flex 70 men erbjuder långsiktigt möjligheter till en högre avkastning. Maximalt kan din portfölj placeras i 70 % aktiefonder. Flex 70 har därför en något högre risk än Flex 40 men erbjuder långsiktigt möjligheter till en högre avkastning. Maximalt kan din portfölj placeras i 40 % aktiefonder. Flex 40 har därför en lägre risk än både Flex 70 och Flex 100, men erbjuder istället en stor trygghet. Maximalt kan din portfölj placeras i 100 % etiska aktiefonder. Etisk har därför högre risk än exempelvis Flex 70 men erbjuder långsiktigt möjligheter till en högre avkastning. UNDERSKRIFT Undertecknad har läst och godkänt allmänna villkoren för kapitalförvaltning av fondsparande. Ort och datum Namnteckning Försäkringsmäklare Mäklarkod Solidar Pension AB, Box 3194, Umeå. Tfn , fax ,

4 Allmänna villkor Solidar Pension Gäller från 1 januari 2014 Dessa allmänna villkor gäller mellan Solidar Pension AB, org.nr och dig som kund. Villkoren avser Solidars tillhandahållande av de förvaltningstjänster och kringtjänster för vilka du har träffat avtal med oss. 1. ALLMÄNT 1.1 Solidar är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse samt förmedla försäkringar inom liv och sjuk/ olycksfall. 1.2 Solidar är skyldig att kategorisera alla kunder i en av tre kundkategorier (ickeprofessionell, professionell eller jämbördig motpart). Du har kategoriserats som ickeprofessionell kund, vilket innebär att du erhåller det högsta skyddet. Du har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori genom att kontakta oss. 1.3 Vissa tjänster förutsätter att du lämnar en särskild fullmakt till oss för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag. Om du inte lämnar sådan fullmakt på det sätt och inom den tid som vi anvisar kommer vi inte ha möjlighet att utföra sådana tjänster. 2. FÖRVALTNINGSUPPDRAGET 2.1 I ditt avtal med Solidar framgår i vilken utsträckning du har gett oss i uppdrag att aktivt förvalta ditt premiepensionskapital, fondförsäkringskapital eller annat sparkapital (nedan Pensionskapitalet ) hos Pensionsmyndigheten, försäkringsbolag och/eller annan depå (nedan Fondplattform ). 2.2 Uppdraget innebär att Solidar förvaltar samtliga eller överenskomna delar av de fondandelar som du vid var tid har innestående på Fondplattformen. Uppdraget innebär vidare att inhämta uppgifter från tillgängliga källor (såsom Fondplattformen, tjänsten Min Pension och andra källor) om dig, dina försäkringar och dina tillgodohavanden på Fondplattformen som behövs för att kunna utföra uppdraget och i förekommande fall för att informera dig om förvaltningen. 2.3 Solidar ska, med beaktande av vald placeringsstrategi, omsorgsfullt verka för att Pensionskapitalet får en god och långsiktig tillväxt. Solidar lämnar på eget initiativ anvisningar till Fondplattformen när så befinns vara lämpligt. Vi har rätt att lämna sådana anvisningar utan att först samråda med dig, d.v.s. diskretionär portföljförvaltning. Förvaltningen kan utföras genom att placera hela eller delar av Pensionskapitalet i någon av Solidars eller Solidarkoncernens egna fonder. Solidar har rätt att utföra hela eller delar av uppdraget genom anlitande av underleverantör. 2.4 För att Solidar ska kunna utföra uppdraget krävs att du överlämnar de uppgifter rörande ditt konto hos Fondplattformen som vi efterfrågar (såsom personlig kod, fondbytesblankett och liknande). Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål överlämnas till oss. 2.5 Du är införstådd med att vi inte har möjlighet att utföra förvaltningsuppdraget om du själv eller någon annan lämnar anvisningar till Fondplattformen eller om du inte överlämnar ändrade uppgifter till oss enligt punkt Du är införstådd med att det för placering av Pensionskapitalet i fonder som finns registrerade på Fondplattformar kan utgå en avgift som avräknas från Pensionskapitalet och som tillfaller Fondplattformen och/eller respektive fondbolag för täckande av kostnader för förvaltning och administration. Avgiften varierar mellan olika fonder och över tid. 2.7 Solidar garanterar inte någon värdetillväxt på Pensionskapitalet eller att värdet på Pensionskapitalet inte minskar. Du är medveten om att det både föreligger möjlighet att Pensionskapitalet kan öka i värde och att det kan minska i värde. Du är vidare medveten om de risker som följer med de investeringar i fonder som avtalet avser samt att tidigare värdeutveckling och avkastning inte ger någon säker vägledning i fråga om framtida utveckling och avkastning. Du har vid uppsägning inte rätt att få någon del av redan betalda avgifter återbetalda och du är skyldig att betala ej erlagda avgifter för den innevarande avtalsperioden. Du är medveten om att utförda delar av förvaltningsuppdraget, såsom gjorda fondval, kvarstår och förändringar eller återställning av fondval inte initieras av Solidar med anledning av att avtalet upphör. 4. ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH FEL 4.1 Du rätt att frånträda avtalet om du meddelar oss detta inom 14 dagar från det att avtalet börjar gälla. Då ångerrättsperioden har passerat är du bunden av avtalet. Utövar du ångerrätten kan du komma att behöva betala för de tjänster som tillhandahållits innan ångerrätten utövades, dock endast med ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tillhandahållna tjänsten. 4.2 Om Solidar inte motsvarar dina förväntningar vill vi veta det, kontakta därför vår klagomålsansvarige. Solidar ska på ett sakligt och korrekt sätt och utan dröjsmål handlägga och följa upp eventuella klagomål från dig enligt våra vid varje tidpunkt fastställda rutiner, vilka finns tillgängliga på Om ett klagomål inte föranleder någon åtgärd från oss, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. 4.3 Solidar är inte ansvarig för skada eller skyldigt att utföra förvaltningsuppdrag då hinder föreligger som beror på lagbud, fel eller fördröjningar inom en Fondplattform, myndigheters påbud eller åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, avbrott i allmänna kommunikationssystem eller liknande omständighet. Du accepterar att om sådant hinder föreligger, så kan tjänsternas utförande skjutas upp och/eller begränsas till att Solidar lämnar investeringsråd som du själv sedan får utföra. Solidar är inte skyldigt att ersätta skada som uppkommer om Solidar varit normalt aktsamt eller för skada som uppkommit på grund av att Solidar saknat nödvändiga uppgifter från dig för att kunna utföra tjänsterna och i inget fall utgår ersättning från Solidar för skador som orsakats av tredje man. Inte heller ersätts indirekt skada eller annan följdskada. 5. PERSONUPPGIFTER 5.1 Den information om dig som du lämnar till oss eller som vi på ditt uppdrag inhämtar från Fondplattformen eller andra källor om dig behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna används för att utföra det uppdrag du lämnat oss samt för att tillhandahålla rådgivning, service och information om dina tjänster, eventuella placeringar och deras utveckling. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till bolag i Solidarkoncernen med vilka vi samarbetar avseende vårt uppdrag. Personuppgifterna kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos oss och hos bolag i Solidarkoncernen samt hos andra samarbetspartners i förhållanden som avser olika finansiella tjänster och produkter. I förekommande fall kan vissa uppgifter även komma att lämnas ut till den försäkringsförmedlare du anlitat. Om Solidar överlåter hela eller delar av sin verksamhet till någon annan kan personuppgifter komma att lämnas ut till sådan förvärvare. 5.2 Du lämnar härmed ditt samtycke till att Solidar behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa allmänna villkor. 5.3 Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller begära rättelse av dessa kan du skriftligen begära detta genom att kontakta oss. 3. PRISER OCH AVTALSTID 3.1 Om inte annat skriftligen överenskommits betalas avgift för våra tjänster i förskott enligt gällande prislista (se via faktura, periodvis autogirodragning, eller, i tillämpliga fall, genom avyttring av fondandelar. Fakturaavgift tillkommer vid avisering med pappersfaktura. Solidar har ingen skyldighet att utföra någon del av det uppdrag eller de tjänster som betalningen avser om inte fullgod betalning erhålls i rätt tid. Betalning av avgift ska vara Solidar tillhanda senast på den i betalningsaviseringen angivna förfallodagen. Om betalning inte sker i rätt tid har Solidar rätt att ta ut en avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Solidar eller påförs av Solidar. 3.2 Om inte annat skriftligen överenskommits, gäller detta avtal i ett år från det att du skriftligen accepterat dessa villkor och nödvändiga handlingar har kommit Solidar tillhanda. Avtalet förlängs sedan automatiskt med ett år åt gången om du inte säger upp det senast innan årsförnyelsen. Solidar äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du inte fullgör dina betalningsförpliktelser, bryter mot punkt 2.5 eller annars vidtar åtgärder som förhindrar eller väsentligt försvårar för oss att utföra vårt uppdrag. 6. ÖVRIGT 6.1 Solidar har rätt att överlåta avtalet, inklusive personuppgifter och fullmakter som hör till detta avtal, till annan juridisk person, t.ex. i samband med överlåtelse av Solidars verksamhet. 6.2 Solidar har rätt att besluta om ändringar av dessa villkor. Ändringarna av villkoren träder ikraft från den tid som vi anger, dock tidigast från och med 15 dagar efter det datum vi meddelat dig om ändringarna och publicerat våra nya villkor på www. solidarpension.se. 6.3 Du godkänner härmed att meddelanden med anledning av avtalet skickas till dig per e-post, om du uppgivit din e-postadress, annars per brev. Du kan nå oss på kontaktuppgifterna som anges nedan. 6.4 Svensk lag ska tillämpas på avtalet. Svensk allmän domstol är behörig att pröva tvister med anledning av avtalet. Solidar följer svenska marknadsföringslagar vid utarbetandet av sin marknadsföring. Avtalet och dessa allmänna villkor tillhandahålls på svenska språket. Solidar åtar sig att tillse att all kommunikation mellan parterna rörande avtalet sker på svenska. Solidar Pension AB Box Umeå Telefon Fax utg

5 PENSIONSSPARAVTAL ÖPPNANDE AV PENSIONSSPARKONTO IPS-depånummer (ifylles av Bolaget) PENSIONS- SPARARE Namn (efternamn, tilltalsnamn) Personnr / Samordningsnr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/registrerad adress) Telefon dagtid (inkl.riktnr) Postnummer Ort Land (utom Sverige) Telefon kvällstid (inkl.riktnr) Medborgarskap (utom svenskt) Land (skatterättslig hemvist) E-postadress PERSON I POLI- TISKT UTSATT STÄLLNING Jag bor utomlands och har, eller har tidigare haft: en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning JA, jag fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning SPARUPPGIFTER Överföring till IPS-depån sker via autogiro och anmäls när du har fått dina inloggningsuppgifter och loggat in på din IPS-depå. Där kan du välja engångsinsättning eller månadssparande. Vid engångsinsättning sker dragningen så snart som möjligt, och vid månadssparande sker dragning omkring den 25:e varje månad. När du har loggat in kan du också välja ett månatligt fondsparande. Vill du flytta ditt IPS-sparande som du har hos ett annat pensionssparinstitut till Nordnet använder du blanketten Byte av pensionssparinstitut. Blanketten finns på www. nordnet.se eller kan beställas från kundservice. SPARANDE Pensionsspararen beslutar själv fortlöpande hur sparmedlen skall placeras. Om månadssparande inte sker i fonder ansvarar Pensionsspararen själv för placeringen av sparmedlen i de värdepapper som Pensionsspararen önskar spara i. Om Pensionsspararen inte väljer några fonder, placeras medlen som inlåning i svensk valuta, med möjlighet till placering i valfria fonder och värdepapper när som helst. Månadsbeloppet per fond får för närvarande inte understiga 200 kr. UTBETALNING Utbetalning av sparmedel sker normalt från 65 års ålder under en tidsperiod om 10 år. Tidigaste utbetalningsålder är 55 år och kortaste utbetalningstid är 5 år. Önskar Pensionsspararen frångå normalfallet skall detta anmälas när Pensionsspararen är inloggad på sin IPS-depå eller på blankett Ändring av Pensionssparavtal. Utbetalningstiden kan ändras när som helst under spartiden. FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE Som förmånstagare räknas i normalfallet maka/make/sambo i första hand och egna barn i andra hand. Om en förmånstagare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Saknas förmånstagare tillfaller tillgodohavandet dödsboet. Önskar Pensionsspararen frångå normalfallet skall detta anmälas genom att fylla i blanketten Ändring av Pensionssparavtal. FULLMAKT, UNDERSKRIFT Mellan undertecknad Pensionssparare och Bolaget träffas härmed avtal om öppnande av ett pensionssparkonto enligt villkoren på denna sida, samt vid var tid gällande Allmänna villkor för pensionssparavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Bolagets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt samman-läggning och fördelning av order (Riktlinjer), av vilka undertecknad tagit del. Nämnda villkor finns tillgängliga på eller kan beställas från Bolagets kundservice. Bolaget har kontrollerat Kundens identitet. Avtalet skall anses ingånget när Kunden undertecknat och returnerat avtalet, samt Bolaget, efter sedvanlig prövning, godkänt Kunden. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kunden. När Kunden har blivit godkänd kommer en depå att öppnas för Kunden. Genom undertecknandet av detta avtal befullmäktigar undertecknad härmed Bolaget att förfoga över tillgångar på pensionssparkontot för betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om penningtvätt/finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands, samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt utsatt ställning enligt blankett ovan. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Genom undertecknandet av detta avtal samtycker Pensionsspararen till att Bolaget tillhandahåller information via elektronisk kommunikation. KUNDENS UNDERSKRIFT Ort och datum ID-KONTROLL (ifylles av Bolaget) BOLAGETS UNDERSKRIFT Namnunderskrift / Namnförtydligande ID-handling uppvisad/bifogad Körkort Pass ID Annan Ort och datum Nordnet Bank AB Öppnande av Pensionssparkonto NN 2011:1 Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

6

7 Handelsfullmakt Denna fullmakt gäller tills den av mig/oss skriftligen återkallats hos Bolaget. Denna fullmakt ersätter av mig/oss tidigare utfärdad/e fullmakt/er JA NEJ (Om inget alternativ angivits ersätter fullmakten tidigare utfärdad/e fullmakt/er.) Depå-/kontonummer Fullmaktsgivarens namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr/Samordningsnr ombud (Ombud har inte rätt att sätta annan i sitt ställe) Ombuds namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma (fullständigt namn) Gatuadress, box eller motsvarande Telefon dagtid (inkl. riktnr) Personnr/Org.nr/Samordningsnr Telefon kvällstid (inkl. riktnr) Postnummer Ort Telefax (inkl. riktnr) Ombuds namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr/Samordningsnr Gatuadress, box eller motsvarande Telefon dagtid (inkl. riktnr) Telefon kvällstid (inkl. riktnr) Postnummer Ort Telefax (inkl. riktnr) Om fullmaktsgivare och / eller ombud är juridisk person registrerad utanför Sverige, skall handling (ej äldre än 3 månader) som utvisar vem som tecknar firman bifogas. fullmaktens omfattning Det är inte tillåtet att stryka eller lägga till behörigheter i denna fullmakt. Härmed lämnar jag/vi ovan angivna ombud fullmakt att för min/vår räkning. 1. Erhålla uppgift om min/vår kontoställning och mitt/vårt depåinnehav hos Nordnet Bank AB, Bolaget; 2. Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper och andra rättigheter (såsom t.ex. optioner och andelar i fonder); Denna fullmakt gäller för ovan angivet depå-/kontonummer. Om två eller flera personer angivits som ombud gäller fullmakten för dem var för sig. fullmaktsgivare Fullmaktsgivarens underskrift Ort Fullmaktsgivarens namnunderskrift Datum N namnförtydligande ombuds underskrifter Ort Ombuds namnunderskrift Datum N namnförtydligande Ort Ombuds namnunderskrift Datum N namnförtydligande bolagets noteringar Inlämnad av: Fullmaktsgivaren Ombudet Datum Signatur ID-handling bifogad Granskad och godkänd av, datum Körkort Pass id-kort Annan Återkallad (Om fullmakten återlämnas skall Bolaget behålla en kopia) Datum Signatur Handelsfullmakt NN 2010:2 Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

8

9 Byte av Pensionssparinstitut NN 2010:1 FLYTT AV IPS-DEPÅ/BYTE AV PENSIONSSPARINSTITUT Fyll i de vita fälten nedan och skicka blanketten till Nordnet (Nordnet Bank AB, Frisvar, Bromma). Nordnet kommer att skicka uppdraget till ditt nuvarande pensionssparinstitut. Överföring av individuellt pensionssparande (IPS) till din IPS-depå hos Nordnet kommer att ske enligt de villkor som ditt nuvarande pensionssparinstitut tillämpar. Observera att det endast går att flytta annat IPS! NUVARANDE PENSIONSSPAR- INSTITUT Pensionssparinstitut ÖVERTAGANDE INSTITUT Adress Postnummer Ort Nordnet Bank AB Box Bromma NUVARANDE IPS-KONTO Nuvarande IPS-kontonummer/depånummer Kontohavarens namn Personnummer / Samordningsnr Kontohavaren är Pensionssparare Förmånstagare Maka/make vid bodelning UPPDRAG TILL NUVARANDE PENSIONS- SPARINSTITUT Undertecknad pensionssparare önskar härmed flytta ovanstående pensionssparavtal och lämnar nuvarande pensionssparinstitut (kontoförande institut) uppdrag att avsluta pensionssparkontot och föra över samtliga fonder, värdepapper och likvida medel till Nordnet Bank AB.* UNDERSKRIFT Ort och datum Kontohavarens namnteckning * Observera att ditt nuvarande pensionssparinstitut kan välja att sälja av ditt innehav innan överföring. IFYLLES AV NORDNET Härmed bekräftas att nytt avtal om individuellt pensionssparande tecknats. Vi ber er omgående verkställa ovanstående uppdrag. Datum IPS-depånummer Nordnet Bank AB Namnförtydligande IFYLLES AV NUVARANDE PENSIONSSPAR- INSTITUT (KONTOFÖRANDE INSTITUT) Handläggare Datum Telefonnummer Ursprungligt pensionssparavtal ingicks den (år, mån, dag) IFYLLES ENDAST UNDER PÅGÅENDE UTBETALNING Första pensionsutbetalning (datum) Avtalad utbetalningstid (år, mån) Senast utbetalt (år, mån) Kvar att utbetala pågående 12-mån period Periodicitet IFYLLES ENDAST OM KONTOHAVAREN ÄR FÖRMÅNS- TAGARE ELLER MAKE/MAKA VID BODELNING OÅTERKALLELIGT FÖRMÅNSTAGAR- FÖRORDNANDE Ursprunglig sparares namn (bifoga förmånstagarförordnande) Personnummer Ursprunglig utbetalningstid (år, mån) I pensionssparavtalet finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande (bifogat). Pensionssparavtalet kan därmed inte flyttas utan tillstånd från förmånstagare. Ytterligare handlingar som bifogas (t ex uppgifter om förmyndare, särskild förvaltare mm). REDOVISNING AV FLYTTAT IPS-KONTO Fonder Depå Konto Sålt (beloppet ingår i saldot nedan) Överfört enligt bifogad förteckning Överflyttat belopp skall sättas in på Nordnet Bank AB:s konto i SEB med kontonr med kundens IPSkontonummer hos Nordnet Bank AB som referens. Sålt (beloppet ingår i saldot nedan) Överfört enligt bifogad förteckning Saldo Ränta Avkastningsskatt Kontoavgift Flyttavgift Överfört belopp + + = UNDERSKRIFT Härmed bekräftas att pensionssparavtalet har överförts i sin helhet och att ovanstående uppgifter är korrekta. Ofullständiga och/eller oriktiga uppgifter kan innebära att kontoförande institut blir skadeståndsskyldigt. Datum Nuvarande pensionssparinstituts (kontoförande instituts) underskrift Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

10

11 MÅNADS- OCH/ELLER AUTOMATSPARANDE I FONDER Jag vill spara kronor som belastar mitt nedan angivna konto den 28:e varje månad. Placering sker i valda fonder så snart detta är praktiskt möjligt. Minsta sparbelopp är 100kr. Jag vill spara % av de kontanta medel som finns i min depå med tjänsten Automatspar. Den 15:e varje månad sker placering av tillgängliga kontanter enligt fondfördelningen nedan. För att kontanter efter en försäljning inte ska omplaceras, ska uttag göras senast 3 bankdagar före den 15:e i månaden eller så ska tjänsten Automatspar avslutas i inloggat läge senast 3 bankdagar under Handla\Automatspar. Läs mer om tjänsten Automatspar på nordnet.se. Om du önskar lägga en engångsorder gör du det via våra handelssystem eller muntligen via telefon. UPPGIFTER OM DEN FÖRSÄKRADE Namn/Försäkrad Personnummer Depånr. (Ifylles av Nordnet) Försäkringsnr. (Ifylles av Nordnet) FOND- FÖRDELNING Insättningarna skall fördelas på följande fonder: Fondbolag Fond Fördelning i % OBS! Max 8 fonder. Vänligen texta tydligt. Oläsliga fondval skickas tillbaka. Summa 100% ANMÄLAN AV KONTO FÖR AUTOMATISKA INSÄTTNINGAR OCH UTTAG (Gäller ej tjänstepension) KOM IGÅNG 1. Fyll i ditt personliga bankkontonummer. 2. Skriv under och godkänn villkoren. 3. Skicka in till Nordnet Pensionsförsäkring AB, Frisvar, Bromma. Därefter kontrollerar Nordnet med Bankgirocentralen att ägaren av försäkringen är ägare till det anmälda bankkontot. Det brukar ta ca 10 dagar att föranmäla ett konto för automatiska överföringar. MEDGIVANDE TILL BETALNING OCH AUTOGIRO PRIVAT Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denna via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på konto0utdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen PERSON- UPPGIFTER KONTO- UPPGIFTER Personnr Namn Bank Clearingnr Kontonr Härmed godkänner jag villkoren för Autogiro samt att placering sker i valda fonder så snart detta är praktiskt möjligt utifrån de valda fondernas respektive handelsdagar. Därefter sker inköp en gång per månad. KUNDENS UNDERSKRIFT Ort Underskrift ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter: om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. Datum Namnförtydligande Månadssparande i fonder NP 2011: NORDNETS UNDERSKRIFT Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Nordnet Pensionsförsäkring AB Gustavslundsvägen 141 Box SE Bromma Tel: Fax: Org. nr Innehar F-skattsedel Styrelsens säte: Stockholm

12

13 KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON Enligt penningtvättslagen ska Nordnet göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi måste lära känna dig bättre för att förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver ställa frågor till dig om: var dina pengar kommer ifrån syftet med dina affärer och transaktioner Vänligen svara på nedanstående frågor och skicka sedan in blanketten till oss. Depå-/kontonr (ifylles av Bolaget) All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen. KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn) Personnr/Samordningsnr 1. Vilken anställningsform har du? Fast/Tillsvidare Pensionerad Student Annat 2. Vilken ungefärlig årsinkomst har du? SEK SEK SEK MSEK >1 MSEK 3. Vad är syftet med ditt sparande hos Nordnet? Pension Trading Privat konsumtion Ekonomisk trygghet Till närstående, t.ex. barn 4. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som du sätter in hos Nordnet? Sparande Lön Fastighets-/ Företagsförsäljning Arv Pension Investeringar 5. Vilket värde kommer dina insättningar uppgå till, i genomsnitt, per år? SEK SEK > SEK 6. Jag har, eller har tidigare haft: en hög politisk statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem eller medarbetare med en person i ovanstående befattning. Ja därför fyller jag även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning Nej 7. Vad är ditt skäl/syfte med att bli Nordnetkund? 8. Hur kommer ditt transaktions-/investeringsmönster att se ut? 9. Vilket ursprung har ditt sparkapital? 10. Kommer det att göras utlandstransaktioner på depån? Om ja, ange syfte och uppskattat belopp Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar. Ort och Datum Underskrift Kundkännedom DD3-DD4 2014:1 Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

14

15 Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2010:1) Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Bolaget har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen erhållit tillstånd att som pensionssparinstitut driva pensionssparrörelse. Det individuella pensionssparandet är ett långsiktigt bundet sparande. DEFINITIONER Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag utförts Bankdag: dag som inte är söndag eller allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalningar av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Förmånstagare: den som pensionssparmedel skall utbetalas till om pensionsspararen har gjort förordnande härom. Kontoinnehavare: pensionsspararen och den/de som genom förmånstagareförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal. Pensionssparare: den person som har ingått pensionssparavtal med pensionssparinstitutet. Pensionssparinstitut: företag som fått tillstånd att driva pensionssparrörelse. Pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 lagen om individuellt pensionssparande. Reglerad marknad: såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut. 1. ÖPPNANDE AV PENSIONSSPARKONTO Pensionsspararen skall underteckna ett pensionssparavtal och därigenom öppna ett Pensionssparkonto. Dessa allmänna villkor utgör en del av pensionssparavtalet. Befintlig kund öppnar ett Pensionssparkonto genom att anmäla sig och godkänna villkoren för ett Pensionssparavtal i inloggat läge på Bolagets webbtjänst. Ett Pensionssparkonto kan endast öppnas av en fysisk person. Omyndig kan öppna Pensionssparkonto under vissa förutsättningar. 2. RÄTT FÖR OMYNDIG ATT ÖPPNA PENSIONSSPARKONTO För omyndigs anslutning gäller, utöver de i punkt 1 angivna reglerna, att en av följande förutsättningar uppfylls. a) Den omyndige är minst 16 år och har förvärvat sparmedlen genom eget arbete. b) Överförmyndaren ger sitt tillstånd till att den omyndiges sparmedel sätts in på Pensionssparkontot. Sådant tillstånd skall lämnas i samband med undertecknandet av Pensionssparavtalet. Om den omyndige önskar förvaltning både av sådana medel som anges under a) och b), måste således två Pensionssparavtal tecknas. 3. KUNDKATEGORISERING Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar med värdepapper eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa det kundskydd kunden kan ha rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga egenskaper och förhållanden. Kunder indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har icke-professionella kunder, lägst skyddsnivå har kunder som är jämbördiga motparter. På grundval av sparformens art har Bolaget placerat Kontoinnehavaren i kundkategorin ickeprofessionell kund om inte annat särskilt överenskommits. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas från Bolaget. 4. TILLÅTNA SPARFORMER De sparformer som är tillåtna är f.n. a) inlåning i svensk eller utländsk valuta, b) andelar i investeringsfond. Sparmedlen får vidare placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för investeringsfonder här i landet, samt c) andra fondpapper, än andelar i fonder, som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES. Inlåning insättes för Pensionsspararens räkning på ett för Bolagets pensionssparare gemensamt inlåningskonto i bank. Detta gäller även andra likvida medel som vid var tid kan finnas på Pensionssparkontot. Bolaget lämnar upplysning om de sparformer Bolaget vid var tid tillhandahåller. 5. ALLMÄNT OM PENSIONSSPARKONTO På Pensionssparkontot får Bolaget insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade fondpapper samt medel som Kontoinnehavaren eljest överlämnat till Bolaget eller som Bolaget uppburit för Kontoinnehavarens räkning. Bolaget får belasta Pensionssparkontot med belopp som Kontoinnehavaren beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med Pensionssparkontot. Bolaget får vidare belasta Pensionssparkontot med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Bolaget utfört åt Kontoinnehavaren, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Bolaget vid var tid har gentemot Kontoinnehavaren. Det individuella pensionssparandet omfattas inte av investerarskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd eller insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 6. FÖRDELNING AV PLACERINGARNA Bolaget skall - inom ramen för vad som sägs i punkt 4 - placera insatta sparmedel på det sätt Kontoinnehavaren bestämmer. För det fall Kontoinnehavaren inte lämnat anvisning beträffande fördelningen mellan sparformerna eller om sådan anvisning inte kan följas skall insättningen placeras som inlåning i svensk valuta. Avkastning av viss sparform placeras som inlåning i svensk valuta. 7. RÄTT ATT BESLUTA OM OMPLACERINGAR Rätten att bestämma om omplacering av tillgångar på Pensionssparkontot tillkommer Pensionsspararen, såvida inte annat följer av vad som anges i a-c nedan. a) Om Pensionsspararen har avlidit och giltigt förmånstagareförordnande föreligger, övergår bestämmanderätten till inträdande Förmånstagare. Om Förmånstagare har insatts i ordningsföljd, tillkommer bestämmanderätten således den Förmånstagare som är insatt i första hand eller - om denna Förmånstagare avstår eller har avlidit - den Förmånstagare som enligt förordnandet är därnäst berättigad. b) Om Kontoinnehavaren har avlidit och släktutredning i anledning av dödsfallet pågår eller om den som gör anspråk på utbetalning av sparmedel inte har styrkt sin rätt till beloppet, utförs ingen omplacering förrän den som gör anspråk på sparmedlen har styrkt sin rätt till beloppet. c) Om två eller flera Kontoinnehavare finns krävs enighet för att omplacering skall utföras. För omyndigs rätt till omplacering av tillgångar på ett Pensionssparkonto skall bestämmelserna i föräldrabalken iakttas. Föreligger särskild förvaltning, skall i stället de bestämmelser i gåvobrev eller testamente som reglerar den särskilda förvaltningen tillämpas. 8. DISPOSITIONSRÄTT FÖR FÖRMÅNSTAGARE SOM ÄR KONTO- INNEHAVARE Förmånstagare har endast rätt - att bestämma om omplacering av tillgångar på Pensionssparkontot, - att ta emot eller att avstå från utbetalningar från Pensionssparkontot, - att begära att Pensionssparkontot delas upp mellan honom/henne och övriga Förmånstagare, och - att flytta tillgångarna på Pensionssparkontot till annat Pensionssparinstitut. 9. RÄNTA PÅ INLÅNING PÅ PENSIONSSPARKONTO Ränta gottgörs inlåningsmedel på Pensionssparkontot efter den räntesats som vid varje tid gäller för konto av detta slag hos Bolaget. Vid utgången av varje kalenderår och när Pensionssparkontot avslutas läggs upplupen ränta till kapitalet. Information beträffande av Bolaget allmänt tillämpade regler för ränteberäkning kan erhållas av Bolaget via Bolagets hemsida. 10. FÖRVALTARREGISTRERING M.M. Bolaget får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kontoinnehavarens fondpapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. Depåförande institut utses av Bolaget efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bolagets namn för kunders räkning. Därvid får Kontoinnehavarens fondpapper registreras tillsammans med andra ägares fondpapper. Bolaget får även låta Kontoinnehavarens fondpapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagets ställe låta sig registreras för Kontoinnehavarens fondpapper. Kontoinnehavaren är införstådd med att dennes fondpapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kontoinnehavaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolaget eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att fondpappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bolagets egna fondpapper. Bolaget får således även låta registrera Kontoinnehavarens fondandelar på ovan angivet sätt. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders fondpapper separat från det depåförande institutets eller Bolagets egna värde-papper, varvid kunders fondpapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bolagets tillgångar. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende kunders fondpapper och därtill kopplade fordringar. Vid inlåning skall Bolaget för Pensionsspararens räkning placera pensionssparmedlen i ett svenskt eller utländskt bankföretag. Sådant bankföretag utses av Bolaget efter eget val. Placering hos bankföretag sker normalt i Bolagets namn för kunders räkning. Därvid placeras Kontoinnehavarens medel tillsammans med andra ägares medel. Kontoinnehavaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bankföretaget. Huruvida Kontoinnehavaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolaget eller bankföretaget skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att medlen hålls avskilda från bankföretagets eller Bolagets egna medel. 11. KÖP- OCH SÄLJUPPDRAG Köp- och säljuppdrag avseende fondpapper följer dels de av Bolaget tillämpade, vid var tid gällande Allmänna villkoren för handel med finansiella instrument - dock med undantag för vad som sägs om Insättningsgaranti och Investerarskydd - varvid vad som sägs om finansiella instrument skall äga motsvarande tillämpning på fond-papper, dels villkor i orderunderlag och villkor i av Bolaget upprättad avräkningsnota och dels regler antagna av Bolaget, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

16 När Bolaget förvärvar respektive avyttrar fondpapper för Kontoinnehavarens räkning skall Bolaget förteckna dem på respektive stryka dem från Pensionssparkontot. Köp- och säljuppdrag avseende utländsk valuta följer de regler för sådan handel, som Bolaget vid var tid äger tillämpa. När Bolaget förvärvar respektive avyttrar utländsk valuta för Kontoinnehavarens räkning skall bolaget förteckna valutan på respektive stryka den från Pensionssparkontot. Vid utförande av order för Kontoinnehavarens räkning tillämpas Bolagets vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. 12. BOLAGETS ÅTAGANDE AVSEENDE FONDPAPPER 12.1 ALLMÄNT Bolaget åtar sig att för Kontoinnehavarens räkning vidta under punkterna nedan angivna åtgärder beträffande mottagna fondpapper Åtagandena inträder - om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits - för svenska fondpapper registrerade hos Euroclear Sweden fr o m den femte, och för övriga svenska fondpapper samt för utländska fondpapper fr o m den femtonde, Bankdagen efter det att fondpappren mottagits av Bolaget. Bolaget är således ej skyldigt att bevaka frister som löper ut dessförinnan Bolaget vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Bolaget i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Kontoinnehavaren, depåförande institut, fondbolag, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Bolaget lämnar på emittentens begäran, via Euroclear Sweden, Kontoinnehavarens namn- och adressuppgifter. Emittenten distribuerar normalt årsredovisningar, delårsrapporter och liknande. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte. När Bolaget har erhållit information om erbjudandet tillställs Kontoinnehavaren i stället en sammanfattning av erbjudandet. Kontoinnehavaren får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns att tillgå. Kontoinnehavaren uppmärksammas på att information om företagshändelser (t.ex. emissioner, inlösen och återköp) endast tillställs Kontoinnehavaren via Bolagets hemsida i inloggat läge Bolaget får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på Pensionssparkontot inte finns erforderliga medel för åtgärden eller om Bolaget inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden Bolaget får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges i punkt 12.2 och 12.3 nedan, för Kontoinnehavarens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Bolaget särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kontoinnehavaren och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kontoinnehavaren är bunden av åtgärd som Bolaget sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kontoinnehavaren själv givit uppdrag om åtgärden Enligt punkterna b) och d) samt 12.3 nedan kan Bolaget och Kontoinnehavaren komma överens om att Bolaget skall agera på annat sätt än vad Bolaget annars skulle göra. Om frågan avser teckning eller försäljning av Kontoinnehavarens rätter kan sådan överenskommelse inte träffas efter den tidpunkt då Bolaget avser verkställa teckning eller försäljning av Kontoinnehavarens rätter. Denna tidpunkt inträffar regelmässigt, med hänsyn främst till återstående tid för handel med rätterna, före den officiella sista tidpunkten för teckning Vid Bolagets försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bolagets vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Likviden skall därvid fördelas proportionellt mellan kunderna Om Kontoinnehavaren enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter, som tillkommit Kontoinnehavaren till följd av dennes innehav av visst fondpapper, får Bolaget sälja dessa företrädesrätter SVENSKA FONDPAPPER Beträffande svenska fondpapper omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt följande åtgärder. Med fondpapper avses i denna punkt 12.2 fondpapper som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige Beträffande aktier åtar sig Bolaget att a) motta respektive lyfta utdelning. Om Kontoinnehavaren har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form, får Bolaget välja utdelning i form av kontanter om Kontoinnehavaren inte uttryckligen instruerat om annat; b) vid nyemission avseende aktier i vilka Kontoinnehavaren har företrädesrätt underrätta Kontoinnehavaren härom samt biträda Kontoinnehavaren med önskade åtgärder i samband därmed. Om instruktion om annat inte lämnats skall Bolaget om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt försälja teckningsrätt som inte utnyttjats; c) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av fondpapper riktat till Kontoinnehavaren från emittenten (inlösen/återköp) eller annan (uppköp) och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt underrätta Kontoinnehavaren därom och efter särskilt uppdrag av Kontoinnehavaren biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av fondpapper riktat till Kontoinnehavaren; d) vid fondemission dels underrätta Kontoinnehavaren därom, dels uttaga på Kontoinnehavaren belöpande nya aktier och fondaktierätter, dels om instruktion om annat inte lämnats skall Bolaget om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja på Kontoinnehavaren belöpande fondaktierätter; e) underrätta Kontoinnehavaren om begärd tvångsinlösen; f) vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; samt g) på uppdrag av Kontoinnehavaren, under förutsättning att uppdraget är Bolaget tillhanda senast femte Bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Kontoinnehavarens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear Sweden. Om Pensionssparkontot innehas av två eller flera gemensamt, t.ex. i anledning av Pensionsspararens dödsfall, och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna skall registreras sker dock ingen rösträttsregistrering Beträffande teckningsoptioner åtar sig Bolaget att i god tid underrätta Kontoinnehavaren om sista dag för aktieteckning och efter särskild instruktion från Kontoinnehavaren verkställa nyteckning av aktier, och att om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja teckningsoption som inte utnyttjats Beträffande inköpsrätter åtar sig Bolaget att i god tid underrätta Kontoinnehavaren om sista dag för köpanmälan, och efter särskild instruktion av Kontoinnehavaren ombesörja köpanmälan, och att - om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inköpsrätt som inte utnyttjats Beträffande inlösenrätter åtar sig Bolaget att i god tid underrätta Kontoinnehavaren om sista dag för inlösenanmälan och efter särskild instruktion av Kontoinnehavaren ombesörja inlösenanmälan, och att - om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inlösenrätt som inte utnyttjats Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig Bolaget att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige åtar sig Bolaget att a) motta respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; b) beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av Bolaget samt underrätta Kontoinnehavaren om utbyte och biträda Kontoinnehavaren med önskade åtgärder med anledning därav; c) beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser efter särskild instruktion av Kontoinnehavaren verkställa konvertering; d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kontoinnehavaren har företrädesrätt efter särskild instruktion av Kontoinnehavaren teckna sådana skuldebrev/skuldförbindelser; e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av fondpapper riktat till Kontoinnehavaren från emittenten eller annan och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt , underrätta Kontoinnehavaren därom och efter särskilt uppdrag av Kontoinnehavaren biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av fondpapper riktat till Kontoinnehavaren, samt f) vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kontoinnehavaren är innehavare och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt , underrätta Kontoinnehavaren därom och efter särskild överenskommelse med Kontoinnehavaren biträda denne i samband därmed Beträffande fondandelar omfattar Bolagets åtagande att lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kontoinnehavaren Beträffande fondandelar kommer bolaget att återinvestera utdelning i nya fondandelar eller i vissa fall motta utdelning i form av kontanter. Bolaget åtar sig att underrätta Kontoinnehavaren om överlåtelser, sammanläggningar och delningar i fonder i vilka Kontoinnehavaren är andelsägare, när Bolaget erhållit sådan information UTLÄNDSKA FONDPAPPER Beträffande fondpapper som inte omfattas av 12.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, omfattar Bolagets åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska fondpapper med undantag för de särskilda åtaganden beträffande premieobligationer som anges i punkt b) och konvertibler/andra konverteringsbara skuldförbindelser/skuldebrev/skuldförbindelser som anges i punkt c) och d) - när Bolaget bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Kontoinnehavaren uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden råder, på grund av inskränk-ningar i Euroclear Swedens åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista, exempelvis Xterna listan på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockholmsbörsen) Kontoinnehavaren är införstådd med att Kontoinnehavarens rättigheter avseende utländska fondpapper kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa fondpapper omfattas av. Kontoinnehavaren är även införstådd med att Bolaget då åtgärd avser utländskt fondpapper ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Kontoinnehavaren än dem som tillämpas i det land där åtgärd skall verkställas. 13. FONDPAPPER OCH MARKNADSPLATS Bolaget förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt bestämma vilka fondpapper som från tid till annan kan bli föremål för handel enligt detta avtal. Information om vilka fondpapper som vid var tid är föremål för handel enligt detta avtal finns angiven på Bolagets hemsida. Bolaget förbehåller sig rätten att utan underrättelse till Kontoinnehavaren lägga till nytt fondpapper eller avbryta möjligheten att handla med visst fondpapper via handelssystemet. En redan lagd order avseende fondpapper för vilka handeln via handelssystemet avbrutits skall betraktas som annullerad och Bolaget svarar inte för skada som Kontoinnehavaren kan förorsakas på grund av ett sådant beslut. Vidare äger Bolaget rätt att, utan Kontoinnehavarens hörande, sälja på Pensionssparkontot förtecknade fond-papper/värdepapper i det fall sådant fondpapper/värdepapper inte omfattas av i punkten 4 ovan angivna fondpapper. 14. TILLGÄNGLIGA MEDEL M.M. För att kunna lägga order i handelssystemet måste erforderliga fondpapper och/eller medel både för ordern samt för courtage finnas tillgängligt på Pensionssparkontot när ordern läggs. Bolaget får efter eget val helt eller delvis underlåta att vidtaga en åtgärd om det på Pensionssparkontot inte finns erforderliga fondpapper och/eller medel för åtgärden. I Bolagets handelssystem finns spärrar som syftar till att förhindra att sådana order som nu nämnts verkställs. Kontoinnehavaren är emellertid bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på Pensionssparkontot eller fondpapper inte Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

17 finns på Pensionssparkontot. 15. ORDERLÄGGNING, ANNULLERING AV ORDER OCH MAKULERING AV AVSLUT M.M. Då Bolaget godkänt Kontoinnehavaren som Pensionssparare kan uppdrag om köp eller försäljning av fondpapper lämnas på endera av två sätt: a) genom att fylla i och sända en order genom Bolagets handelssystem. En order kan sändas genom handelssystemet på de sätt som Bolaget vid var tid erbjuder (t.ex. via Bolagets hemsida i inloggat läge). Kontoinnehavaren försäkrar att han besitter erforderlig kompetens för handel i respektive handelssystem. För handel m.m. utgår avgifter (såsom courtage) till Bolaget i enlighet med de villkor som Bolaget vid var tid tillämpar, eller b) genom att ringa till Bolaget och efter angivande av Pensionssparkontonummer muntligen lämna en köp- eller säljorder. De av Bolaget tillämpade avgifterna för handel via telefonkontakt kommer normalt att vara högre än avgifterna för handel via handelssystemet. Telefontjänsten avser endast ordermottagning och inkluderar således ej informations- eller rådgivning. Genom att använda sig av endera av dessa två möjligheter ger Kontoinnehavaren Bolaget i uppdrag att utföra det köp eller den försäljning ordern omfattar. Efter genomförd affär erhåller Kontoinnehavaren bekräftelse på denna. Kontoinnehavaren äger endast rätt att använda handelssystemet för egna affärer. Kontoinnehavaren förbinder sig att inte lämna köp- eller säljuppdrag på annat sätt. Bolaget får belasta Pensionssparkontot med de belopp som krävs för att fullfölja de köp- och teckningsuppdrag som Kontoinnehavaren har beordrat. Lämnat uppdrag gäller under en handelsdag om inte Kontoinnehavaren anger annat. Detta innebär att uppdrag som lämnas under handelsplats öppethållande gäller till dess handelsplats stänger samma dag. Uppdrag som lämnas efter handelsplats stängning gäller till dess handelsplats stänger följande handelsdag. I Bolagets handelssystem eller i systemet hos viss handelsplats kan finnas spärrar avseende kurser och volymer för order som Kontoinnehavaren lämnar. Dessa spärrar kan exempelvis medföra att en lämnad order inte godtas på grund av att den i ordern angivna kursen avviker för mycket från gällande kurser eller på grund av att ordern avser för stora volymer. Närmare information om vid var tid gällande spärrar enligt vad som nu sagts lämnas på Bolagets hemsida. Det åligger Kontoinnehavaren att ta del av denna information. Kontoinnehavaren får inte genom lämnandet av order handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på värdepappersmarknaden. Kontoinnehavaren får inte i något fall lämna köp- eller säljorder som kan leda till avslut mot annan köp- eller säljorder som lämnats av Kontoinnehavaren själv eller - såvida inte ordern lämnats i ett syfte som kan anses tillbörligt - av en till Kontoinnehavaren närstående fysisk eller juridisk person. Vid utförande av fonduppdrag sker köp i enlighet med av Kontoinnehavaren vid var tid angiven placeringsplan eller i enlighet med av Kontoinnehavaren särskilt lämnat köpuppdrag. Placeringsplan kan när som helst ändras av Kontoinnehavaren. Köp respektive försäljning av fondandelar sker så snart det är praktiskt möjligt efter det att komplett placeringsplan eller köp/säljuppdrag lämnats. Enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument äger Bolaget rätt att annullera Kontoinnehavarens order eller makulera köp eller försäljning där avslut träffats för Kontoinnehavarens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om Bolaget i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Bolaget, marknadsmotpart eller av Kontoinnehavaren själv eller, om Kontoinnehavaren genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om Kontoinnehavaren i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har det makulerade avslutet redan redovisats på Pensionssparkontot kommer Bolaget att korrigera registreringen och redovisa detta i enlighet med punkt 22. Om order annullerats eller avslut makulerats, skall Bolaget utan oskäligt dröjsmål söka informera Kontoinnehavaren härom. 16. PROGRAMVARAN Kontoinnehavaren erhåller genom undertecknandet av Pensionssparavtalet en icke- exklusiv, icke överlåtbar rätt att för eget bruk använda viss programvara för handel över Bolagets handelssystem (Programvaran). Kontoinnehavaren får inte kopiera, modifiera eller på annat sätt använda Programvaran för annat ändamål än handel över Bolagets handelssystem. Kontoinnehavaren får inte dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt göra ingrepp i Programvaran. Kontoinnehavaren får ej heller tillåta annan eller möjliggöra för annan att förfara på ovan angivet sätt med Programvaran. Kontoinnehavaren får inte överlåta sina licensrättigheter, upplåta underlicens eller annorledes disponera eller förfoga över Programvaran annat än vad som anges i dessa Allmänna villkor eller i tvingande lag. Programvaran installeras av Kontoinnehavaren enligt de föreskrifter som Bolaget från tid till annan tillhandahåller. Vid fel i Programvaran skall Kontoinnehavaren omedelbart underrätta Bolaget härom. Vid fel i Programvaran har Bolaget rätt att efter eget val tillhandahålla nytt exemplar (inkluderande ny version) av Programvaran eller - om felet avser Programvaran som sådan och inte endast exemplar av denna och leverans av ny Programvara skulle vara oskäligt betungande för Bolaget - säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Om Bolaget underlåter att leverera nytt exemplar eller ny version av Programvaran som Kontoinnehavaren skäligen kan godta har Kontoinnehavaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Kontoinnehavaren förbinder sig att omgående installera ny eller förändrad version av programvaran som görs tillgänglig av Bolaget. Bolaget är inte under några omständigheter skyldigt att utge ersättning till Kontoinnehavaren till följd av fel i Programvaran (såsom förlust av data, bristande tillgänglighet till handelstjänsten eller skada på grund av virus). Kontoinnehavaren ska vid användning av de tjänster som omfattas av detta avtal tillse att ett fullgott uppdaterat antivirusprogram finns installerat och aktiverat på Kontoinnehavarens dator. Om Kontoinnehavaren bryter mot detta åtagande är Kontoinnehavaren ansvarig för den skada som kunnat undvikas om Kontoinnehavaren iakttagit åtagandet. Bolaget ansvarar ej för fel eller skada som uppstår till följd av virus. För användning av Programvaran gäller utöver dessa Allmänna villkor, i förekommande fall, de villkor som utskickas tillsammans med Programvaran eller framgår av denna. 17. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD När Bolaget har godkänt Kunden sänds användarnamn och lösenord i separata försändelser till Kunden. Kontoinnehavaren är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnats till Bolaget med utnyttjande av Kontoinnehavarens lösenord är - oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen - bindande för Kontoinnehavaren. dessa på ett sådant sätt att dess samband med Bolagets handelstjänst framgår. Kontoinnehavaren förbinder sig att omedelbart anmäla till Bolaget om misstanke finns att någon obehörig fått kännedom om det personliga lösenordet. Bolaget äger rätt att när som helst ändra Kontoinnehavarens användarnamn och lösenord. Sker sådan ändring skall Bolaget snarast möjligt meddela Kontoinnehavaren. Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kontoinnehavaren eller annan åsamkas till följd av sådan ändring. 18. INFORMATIONSTJÄNSTER Kursinformation och annan information tillhandahålls via Bolagets hemsida i inloggat läge. Informationen baserar sig på uppgifter tillhandahållna av självständiga innehållsleverantörer. Bolaget tar inget ansvar för att informationen eller uppgifterna är korrekta eller för uppkommen skada på grund av eventuella brister eller fel i lämnad information. Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla eller förändra arten och sammansättningen av informationen. Värdet på förtecknad fondandel följer kursutvecklingen. Den kurs som Kontoinnehavaren erhåller i direktanslutning till handeln är preliminär i avvaktan på slutgiltigt fastställande och kan därvid komma att revideras. Skälet därtill kan vara att handel bedrivs över flera tidzoner. Informations- och analysmaterial får endast användas för enskilt bruk och får inte mångfaldigas, vidaredistribueras eller sammanställas i bearbetat eller obearbetat skick utan Bolagets medgivande. 19. RÄTT ATT AVSTÄNGA KONTOINNEHAVAREN Bolaget äger rätt att utan föregående meddelande till Kontoinnehavaren med omedelbar verkan stänga av Kontoinnehavaren från möjlighet att lämna elektroniska order och/eller från möjlighet till åtkomst av sådan information som Bolaget tillhandahåller elektroniskt enligt detta avtal om a) Bolaget skulle misstänka att Kundens utnyttjande av tjänsten skulle stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan eller eljest skulle stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Bolaget av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill; b) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kontoinnehavarens, andra Kontoinnehavares, Bolagets eller andras intressen; c) Kontoinnehavaren, enligt vad Bolaget har anledning att anta, åsidosätter eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i detta avtal eller andra instruktioner som Bolaget lämnat avseende elektroniska tjänster enligt detta avtal. Stängning enligt föregående stycken kan vara begränsad till viss slags order, exempelvis viss(a) fondpapper eller viss(a) åtgärd(er), visst slags elektroniskt medium (t.ex. Internet) eller viss slags information. Stängning enligt vad som anges under b) i föregående stycke kan ske generellt för samtliga kunder eller för endast viss(a) kund(er). Om Bolaget avstängt Kontoinnehavaren enligt vad som ovan sagts skall Kontoinnehavaren snarast möjligt informeras därom. Vad som angivits ovan i denna punkt om rätt till stängning gäller även Bolagets rätt att avstå från att verkställa av Kontoinnehavaren lämnad order. Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt för skada som Kontoinnehavaren eller annan åsamkas till följd av sådan stängning eller sådant avstående att verkställa order som angivits i denna punkt. Bolagets ansvara dock inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. I punkt 19 finns bestämmelser om Bolagets rätt att spärra Kontoinnehavares användarnamn och lösenord. 20. SKATTER OCH AVGIFTER För de tjänster som har samband med Pensionssparkontot tar Bolaget ut avgifter enligt de grunder som Bolaget vid var tid allmänt tillämpar för konto av detta slag. Bolaget lämnar upplysning om vid var tid gällande avgifter via Bolagets hemsida. Pensionssparkontot får vidare belastas med de skatter och avgifter som belöper på Pensionssparkontot. Finns inte inlåningsmedel i erforderlig utsträckning för att betala skatter och avgifter ankommer det på Konto-innehavaren att senast fjorton Bankdagar innan skatt respektive avgift skall erläggas, att sälja ifrågavarande fondpapper för att täcka betalningen. Har inte detta skett, skall Bolaget avyttra pensionssparmedel i den ordning som anges i punkt 28 i den utsträckning som krävs för att täcka skatten respektive avgiften. För det fall det enligt Bolagets bedömning föreligger risk för att Kontoinnehavarens pensionssparmedel på inlåningskontot kan komma att understiga beräknad men ännu inte inbetald skatt på pensionssparmedlen eller avgift äger Bolaget i den ordning som anges i punkt 28 avyttra pensionssparmedel i sådan utsträckning att nämnda risk inte längre bedöms föreligga. Bolaget äger även underlåta att utföra av Kontoinnehavaren begärd omplacering och varje annan disposition av pensionssparmedlen i den utsträckning dispositionen enligt Bolagets bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kontoinnehavarens räkning vidta åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kontoinnehavarens fondpapper. Det åligger Kontoinnehavaren att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Om Bolaget till följd av skyldighet enligt denna punkt för Kontoinnehavarens räkning erlagt skatt äger Bolaget gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges ovan i denna punkt. 21. NEDSÄTTNING ELLER RESTITUTION Bolaget skall, på särskilt uppdrag av Kontoinnehavaren, om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolaget får i samband därmed teckna Kontoinnehavarens namn samt även lämna uppgift om Kontoinnehavaren och Kontoinnehavarens fondpapper i erforderlig omfattning. Kontoinnehavaren förbinder sig att hålla användarnamn och lösenord hemliga och att inte anteckna Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

18 22. REDOVISNING OCH ÅRSBESKED För transaktioner som företas av Bolaget för Kontoinnehavarens räkning äger Bolaget rätt att tillhandahålla elektronisk avräkningsnota. På Kontoinnehavarens begäran kan avräkningsnota utsändas per post mot en avgift. Redovisning för Pensionssparkontot lämnas via Bolagets hemsida i inloggat läge. Mot avgift kan Kontoinnehavaren erhålla skriftlig redovisning och kontoutdrag per post. Kontoinnehavaren medger härmed att information från fondbolag, vars fonder Kontoinnehavaren är fondandelsägare i, endast kommer att tillhandahållas i elektronisk form via Bolagets hemsida i inloggat läge. Kontoinnehavaren avsäger sig rätten till att erhålla årsberättelse eller halvårsredogörelse i pappersform. Bolaget ansvarar inte för riktigheten av information om fondpapper, som inhämtats av Bolaget från extern informationslämnare. Redovisning av Pensionssparkontot lämnas fortlöpande via Bolagets hemsida i inloggat läge. Kontoinnehavaren erhåller dessutom årligen redovisning via Bolagets hemsida i inloggat läge enligt följande: - Pensionssparkontots ingående och utgående värde och sparmedlens placering, - under året gjorda köp, försäljningar och andra omplaceringar, - under året inbetalda och utbetalda medel, - under året uppburna räntor och utdelningar, - under året erlagda avgifter, - under året erlagd skatt. 23. REDOVISNING AV KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG M.M. Bolaget skall på Pensionssparkontot sätta in medel vid redovisning av försäljningsuppdrag eller motsvarande avseende tillgångar som varit antecknade på kontot samt avkastning på fondandelar och/ eller andra fondpapper som var antecknade på kontot när avkastningen blev tillgänglig för lyftning. 24. AVTALAD SPARTID Om inte Pensionsspararen skriftligen meddelat Bolaget annat, motsvarar den avtalade spartiden tiden från den dag Pensionssparkontot öppnas fram till dess att Pensionsspararen fyller 65 år. 25. VILLKOR FÖR UTBETALNING AV SPARMEDEL TILL PENSIONSSPARAREN Utbetalning av sparmedlen sker till Pensionsspararen när denne fyllt 65 år och pågår under 10 år, såvida inte Pensionsspararen skriftligen meddelar Bolaget annat minst 1 månad före första utbetalningstillfället. Utbetalningarna får börja tidigast när Pensionsspararen fyllt 55 år och skall pågå i minst 5 år eller, om kontot skall upphöra när Pensionsspararen fyller 65 år, dock minst 3 år. Utbetalningarna får under den första femårsperiod under vilken de skall betalas ut inte utgå med annat än samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp, varvid bortses från sådana förändringar av beloppen som föranleds av kurs- och värdeutvecklingen på sparmedel som utgörs av inlåning i utländsk valuta, fondandelar och/eller andra fondpapper. Bolaget kommer i ett särskilt meddelande att underrätta Pensionsspararen ca 3 månader innan första utbetalningen av pensionssparmedlen verkställs. 26. UTBETALNING AV SPARMEDEL TILL ANNAN ÄN PENSIONS- SPARAREN Utbetalning av sparmedlen efter Pensionsspararens död sker till insatta Förmånstagare eller den/de som har trätt i Förmånstagarens ställe, under förutsättning att anmälan om detta har kommit Bolaget tillhanda. Om giltigt förmånstagareförordnande inte finns eller Förmånstagare saknas, utbetalas den resterande behållningen på Pensionssparkontot - efter avdrag för skatt och eventuella avgifter - till Kontoinnehavarens dödsbo. Anmälan om dödsfall skall göras snarast möjligt och skriftligen till Bolaget. Anmälan skall vara åtföljd av handling, som styrker dödsfallet. När anmälan utförts på angivet sätt och kommit Bolaget till handa, anses Bolaget ha fått kännedom om dödsfallet. Det åligger inte Bolaget att hålla sig informerat om inträffade dödsfall. Skulle Bolaget emellertid i särskilt fall på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses Bolaget ha fått kännedom om dödsfallet när sådant inhämtande skett. Om sparmedel enligt denna punkt skall utbetalas till Kontoinnehavarens eller Förmånstagarens dödsbo, upphör kontot att vara Pensionssparkonto redan i och med Kontoinnehavarens respektive Förmånstagarens dödsfall. Från tidpunkten för dödsfallet fram till dess att utbetalning sker, förräntas dock inlåningsmedlen enligt samma regler som reglerna för Pensionssparkonto. När Bolaget får kännedom om dödsfallet och att sparmedlen skall utbetalas till Kontoinnehavarens eller Förmånstagarens dödsbo, sker försäljning av samtliga fondandelar och/eller andra fondpapper som var antecknade på Pensionssparkontot när dödsfallet inträffade. 27. UTBETALNING AV SPARMEDEL Utbetalning av sparmedel skall ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på och styrkt sin rätt till sparmedlen fullgjort vad som åligger honom/henne enligt punkt 26. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan, betalar Bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen. Pensionsspararen bemyndigar härigenom Bolaget att för Kontoinnehavarens räkning göra utbetalningar av pensionssparmedlen genom att sätta in dem på depå/konto. 28. ORDNINGSFÖLJD FÖR IANSPRÅKTAGANDE AV SPARMEDEL Har Kontoinnehavaren inte avyttrat sparmedel i den mån som krävs för en viss betalning tar Bolaget sparmedlen i anspråk i följande ordning. I första hand används inlåningsmedel. I andra hand avyttras fondandelar i proportion till storleken på värdet av innehavet i respektive investeringsfond. För det tredje avyttras innehav av andra fondpapper, varvid i händelse av flera innehav av andra fondpapper det till värdet största innehavet skall utnyttjas först av dessa, därefter det näst största osv. 29. FÖRTIDA UTTAG Förtida uttag av tillgångarna på Pensionssparkontot får göras om tillgångarnas värde understiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och nysparande inte har skett under de senaste tio åren. Förutom möjligheten till förtida uttag enligt första stycket kan Kontoinnehavaren av skattemyndighet erhålla särskild dispens till förtida uttag. Med hänsyn till sparandets långsiktiga karaktär kommer emellertid sådan dispensgivning att vara mycket restriktiv. 30. FÖRBUD MOT PANTSÄTTNING M.M. Rätten till sparmedlen på Pensionssparkontot får inte pantsättas eller belånas och reglerna för sparandet får inte heller ändras på sådant sätt att de inte längre uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för detta sparande. Rätten till tillgångarna på Pensionssparkontot får inte överlåtas till annan med undantag för det fall överlåtelsen sker - på grund av utmätning, - vid ackord och konkurs, - till Förmånstagare vid Pensionsspararens död enligt villkor i pensionssparavtalet, - genom bodelning eller - på sätt som i övrigt anges i inkomstskattelagen. 31. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN Ändringar av dessa allmänna villkor eller Bolagets avgifter skall ha verkan gentemot Kontoinnehavaren från och med den trettionde kalenderdagen efter det att Kontoinnehavaren enligt punkt 34 skall anses ha mottagit meddelande om ändringen. De allmänna villkoren skall hållas tillgängliga hos Bolaget och via Bolagets hemsida. 32. UTMÄTNING Pensionssparkontot och tillgångar knutna till Pensionssparkontot är skyddade mot utmätning för Kontoinnehavarens skuld under Pensionsspararens livstid om den avtalade spartiden är minst 10 år och sparandet under denna tid skett på sätt som anges i lagen om individuellt pensionssparande. Efter Kontoinnehavarens död krävs för utmätningsfrihet dessutom att det vid dödsfallet finns Förmånstagare förordnad. 33. KONTOINNEHAVARENS RÄTT ATT FLYTTA PENSIONSSPAR- AVTALET TILL ANNAT PENSIONSSPARINSTITUT Kontoinnehavaren har rätt att när som helst flytta pensionssparavtalet till ett annat pensionssparinstitut. I sådant fall skall tillgångarna på Pensionssparkontot överföras till det andra institutet. Bolaget är därvid skyldigt att tillse att pensionssparmedlen snarast överförs till det övertagande Pensionssparinstitutet. Åtagandena i punkten 12 gäller i tillämpliga delar till dess samtliga tillgångar är överförda till det övertagande Pensionssparinstitutet. Bolaget har rätt att före överflyttning av pensionssparavtalet till annat institut belasta Pensionssparkontot med avkastningsskatt för hela beskattningsåret endast för det fall avtal om individuellt pensionssparande gäller med Bolaget vid årets ingång. Vid överflyttning av pensionssparavtal till annat Pensionssparinstitut gäller avtalet med det övertagande institutet från den tidpunkt avtalet ingåtts. 34. MEDDELANDEN M.M. Bolaget äger rätt att tillhandahålla information till Kontoinnehavaren via e-post till av Kontoinnehavaren i Pensionssparavtalet angiven e-postadress när Bolaget bedömer att tillhandahållandet via e-post är lämpligt. Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått Kontoinnehavaren senast femte Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kontoinnehavaren uppgivit eller till Kontoinnehavarens folkbokföringsadress. Kontoinnehavaren uppmärksammas på att Bolaget månatligen uppdaterar namn- och adressuppgifter baserat på uppgifter från SPAR. Meddelande genom Internet, telefax, telex, S.W.I.F.T. eller annan elektronisk kommunikation skall anses ha kommit Kontoinnehavaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kontoinnehavaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kontoinnehavaren på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Meddelande från Kontoinnehavaren till Bolaget skall ställas till den adress som anges i Pensionssparavtalet, såvida Bolaget inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kontoinnehavaren skall anses ha kommit Bolaget tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. 35. REKLAMATION OCH HÄVNING Kontoinnehavaren skall granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls. Kontoinnehavaren skall påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, kontoutdrag eller transaktionssammandrag som Bolaget tillhandahållit via Bolagets hemsida i inloggat läge eller som avsänts från Bolaget eller att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt dessa Allmänna vilkor. Kontoinnehavaren skall omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om Kontoinnehavaren vill begära hävning av ett utfört köp- eller säljuppdrag skall detta framföras uttryckligen till Bolaget i samband med att felet eller bristen påtalas. För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Bolaget utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Bolaget inom skälig tid efter det att Kontoinnehavaren insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran. Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kontoinnehavaren rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida. 36. BANKDAG Med Bankdag avses i dessa Allmänna villkor dag på den handelsplats där fondpapper handlas som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (i Sverige är sådana likställda dagar f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 37. UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN, BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M. Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/ eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst fond- Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

19 papper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kontoinnehavarens förhållanden enligt pensionssparavtalet. Det åligger Kontoinnehavaren att på begäran av Bolaget tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Kontoinnehavaren är införstådd med att Bolaget kommer att behandla Kontoinnehavarens personuppgifter (såväl av Kontoinnehavaren själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter samt att Bolaget får behandla Kontoinnehavarens personuppgifter för information till Kontoinnehavaren om regel/villkorsändringar, fondpapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta avtal. Kontoinnehavaren godkänner att behandling av Kontoinnehavarens personuppgifter även kan komma att ske i moderbolaget Nordnet AB (publ), samt därtill hörande dotterbolag, för ändamål som avser direkt marknadsföring. Kontoinnehavaren har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kontoinnehavaren samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift Kontoinnehavaren skall i sådana fall vända sig till Bolaget. Kontoinnehavaren godkänner härigenom att Bolaget får lämna uppgifter om Kontoinnehavaren till annat svenskt eller utländskt värdepappersinstitut, depåbank, clearingorganisation eller motsvarande i syfte att möjliggöra eller förenkla hanteringen av Kontoinnehavarens order. Kontoinnehavaren godkänner härigenom att Bolaget i syfte att tillhandahålla Kontoinnehavaren nyhetsinformation m.m. beträffande värdepappersmarknaden distribuerad över Internet, överlämnar uppgifter om Kontoinnehavaren till leverantörer av sådana tjänster. 38. INSPELNING OCH KONTROLL AV TEKNISKA SYSTEM Kontoinnehavaren godkänner att Bolaget spelar in telefonsamtal samt lagrar datakommunikation med Kontoinnehavaren och att Bolaget bevarar dessa uppgifter under tidsperiod som Bolaget finner lämplig. Bolagets avtal med OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Growth Market NGM AB (NGM) eller annan handelsplats innebär att Bolaget skall ges rätt att hos Kontoinnehavaren kontrollera Kontoinnehavarens tekniska system och kopplingar samt övriga förhållanden med anknytning till orderläggning genom handelssystemet. Bolaget skall vidare ha rätt att erhålla den information och, i förekommande fall tillsammans med Stockholmsbörsen, NGM eller annan handelsplats eller behörig myndighet, genomföra de kontroller som är nödvändiga för att Bolaget skall uppfylla sina åtaganden mot Stockholmsbörsen, NGM eller annan handelsplats eller behörig myndighet. Kontoinnehavaren godkänner att Bolaget ges sådan rätt. b) Generellt Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Bolaget svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Bolaget svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget, om det varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar dock inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall Bolaget respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 41. AVSTÅENDE FRÅN UPPDRAG M.M. Bolaget förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa Allmänna villkor avseende svenskt fondpapper registrerat hos Euroclear Sweden inom fem, och för övriga svenska fondpapper samt för utländska fondpapper inom femton Bankdagar efter det att fondpapperen mottagits av Bolaget. För utlämnande/överföring av fondpapperet i fråga gäller därvid vad som ovan i punkt 33 anges om utlämnande/ överföring vid uppsägning. 42. TILLÄMPLIG LAG Tolkning och tillämpning av Pensionssparavtalet samt dessa Allmänna villkor för pensionssparavtal skall ske enligt svensk rätt och tvist i anledning härav skall avgöras av Stockholms tingsrätt, såvitt avtalet inte gäller konsument, i första instans. 39. FELAKTIG FÖRTECKNING PÅ PENSIONSSPARKONTOT Om Bolaget av misstag skulle förteckna fondpapper på Pensionssparkontot eller sätta in medel på Pensionssparkontot, äger Bolaget korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Kontoinnehavaren förfogat över av misstag förtecknade fondpapper eller insatta medel, skall Kontoinnehavaren snarast möjligt till Bolaget återlämna fondpapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kontoinnehavaren underlåter detta äger Bolaget rätt att, vid Kontoinnehavarens förfogande över fondpapper köpa in fondpapperen i fråga och belasta Pensionssparkontot med vad som erfordras för betalning av Bolagets fordran i anledning härav samt, vid Kontoinnehavarens förfogande över medel, belasta Pensionssparkontot med beloppet i fråga. Om Bolaget vidtagit korrigering enligt ovan, skall Bolaget utan dröjsmål underrätta Kontoinnehavaren därom. Kontoinnehavaren äger inte rätt att ställa några krav gentemot Bolaget med anledning av sådana misstag. Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Bolaget eljest förtecknat fondpapper på Pensionssparkontot eller satt in medel på konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kontoinnehavaren. 40. BEGRÄNSNINGAR AV BOLAGETS ANSVAR I tillägg till de begränsningar av Bolagets ansvar som anges på andra ställen i dessa Allmänna villkor gäller följande begränsningar av Bolagets ansvar. a) Särskilt med avseende på de elektroniska tjänsterna Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av detta avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis - att Kunden inte kan lämna elektroniska order, - att Kundens elektroniska order inte kommer fram till Bolaget, - att Kundens elektroniska order kommer fram försenade till Bolaget och/eller att verkstäl landet av dessa försenas, - att Kundens elektroniska order eljest inte kommer att verkställas på avsett sätt, eller - att information (såsom information om orderstatus, depå-/kontoinformation och kursinformation) som Bolaget tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. Om fel eller störning enligt första stycket föreligger har Bolaget i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Muntliga order per telefon kan lämnas endast under tid som angivits på Bolagets hemsida. Skulle fel eller störning enligt första stycket medföra att elektroniska order ej kan lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad. Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget ej ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angivits i andra stycket. Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte heller ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas på grund av eventuella fel eller brister i kursinformation, nyhetsmaterial, analysmaterial, uppgifter om innehållet i Kundens depå, bekräftelser av olika slag och/eller andra tilläggstjänster. Bolaget ansvarar inte i indirekt skada (såsom t.ex. utebliven vinst, inkomst eller förlust av data) om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Bolaget. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen. Nordnet Bank AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Order: Fax: Org. nr E-post:

20

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Checklista för ansökan om pensionssparkonto

Checklista för ansökan om pensionssparkonto Checklista för ansökan om pensionssparkonto Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att din ansökan ska vara komplett. Du behöver skicka in: Ansökan om Pensionssparkonto

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS)

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Det individuella pensionssparandet i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande och därmed sammanhängande

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2007-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Checklista för ansökan om privatpension

Checklista för ansökan om privatpension Checklista för ansökan om privatpension Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att din ansökan ska vara komplett. Du behöver skicka in: Ansökan om privatpension

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL VILLKOR FÖR PENSIONSSPARAVTAL/ PENSIONSSPARKONTO VIKTIG INFORMATION RÖRANDE AKTIEHANDEL ÖVER INTERNET Att handla med värdepapper över Internet innebär en mängd fördelar. Men det innebär också ett utökat

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Pensionssparandet i banken följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Banken har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen erhållit

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Page 1/5 Biblioteksgatan 3, Postnr 111 46 Stockholm Tfn 08-20 74 70/80 Fax 08-20 83 80 info@trationfonder.se www.tractionfonder.se AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Kundnummer (Ifylles av Fondbolaget)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Allmänna villkor för pensionssparavtal

Allmänna villkor för pensionssparavtal Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Bolaget har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen

Läs mer

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder)

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) ANSÖKAN Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget).

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). FYLL I MINDERÅRIGS UPPGIFTER Depånummer ifylles

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB

Individuellt pensionssparande. Allmänna villkor Indecap Spar AB Individuellt pensionssparande Allmänna villkor Indecap Spar AB Allmän information Indecap Spar har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut driva pensionssparrörelse. För pensionssparavtalet

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: 1 FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr)

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2009-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R P E N S I O N S S P A R A V T A L ( I P S ) ( 0 90901 ) Sida 1 av 6 Pensionssparandet i, Danmark, Sverige Filial (banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondab erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondmarknaden erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) VIA minafonder.se minafonder erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer