Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000)"

Transkript

1 Stabil ökning av abonnemangsintäkter. Satsning avseende signering av elektroniska dokument. Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) - För halvårsperioden ökade omsättningen med 143 % till 6,5 Mkr (2,7 Mkr). Under andra kvartalet ökade omsättningen med 149 % till 3,0 Mkr (1,2 Mkr). - Abonnemangsintäkter ökade med 213 % till 3,3 Mkr (1,1 Mkr) för halvårsperioden. Antal sålda abonnemang överstiger nu över 5,000 vilket är en ökning med drygt 2,000 sedan årsskiftet. - Resultat efter finansnetto -14,3 Mkr (-4,2 Mkr). Av resultatet kan 8,0 Mkr direkt hänföras till utveckling av programvaran FormPipe. Inga utvecklingskostnader är aktiverade under perioden. - Notering av aktien på Nya Marknaden den 5 juni - Antal medarbetare ökade under första halvåret med 36 % till 45 anställda (33 anställda ) FormPipe för signering av elektroniska dokument Sign On utvecklar en unik programvara, FormPipe, för signering av elektroniska dokument som skickas via Internet. Det finns idag inga direkta konkurrenter till FormPipe på världsmarknaden. Besparingspotentialen är enorm för myndigheter, företag, kommuner och organisationer som kommer kunna ersätta traditionella pappersflöden med elektroniska dokument. Övriga positiva faktorer är ökad säkerhet och tiden det tar att skicka ett elektroniskt dokument i relation till ett traditionellt dokument. Intresset är stort i hela Europa och många myndigheter och företag har bestämt att snabbt komma igång med applikationer som baseras på elektroniska signerade dokument. Sign On har installerat FormPipe i form av piloter i fyra länder; Sverige, Tyskland, Norge och Finland. Första installationen genomfördes för 2 år sedan hos Stockholms Stadsbyggnadskontor. Kontaktpersoner: Bosse Falgard, Verkställande direktör, , Lena Rissler, Ekonomichef, , 1

2 Halvårsrapport för Sign On i Stockholm AB (publ) 1 januari 30 juni 2000 Sign On s affärsidé är att bygga Internet- och Intranätlösningar som ersätter de pappersbundna processerna och minimerar kostnaderna för hantering av blanketter och dokument. Sign On s produktsortiment täcker hela hanteringskedjan från layout till uppdatering av mottagarens databas. Den riktigt stora besparingspotentialen är att kunna skicka elektroniskt signerade dokument via Internet. Sign On utvecklar en programvara, FormPipe 2.0, som ska marknadsföras i hela världen via internationella samarbetspartners. Verksamheten Sign On erbjuder marknaden följande produkter och tjänster; - SignForm (blankett- och dokumentarkiv på Internet) - SignForm Hotell (outsourcing av företags/organisationers blanketter) - Blankettkonstruktion och makroprogrammering - FormPipe (programvara för att skicka elektroniskt signerade dokument via Internet) Dokumentdatabasen SignForm innefattar 3,000 blanketter, avtal och mallar som erbjuds våra kunder. Till detta kommer ytterligare 1,500 kundspecifika blanketter i SignForm Hotell. Försäljningen av SignForm Abonnemang sker med hjälp av tre externa telemarketingföretag och egna innesäljare. Sign On har en produktionsavdelning som konstruerar elektroniska blanketter. En elektronisk blankett är identisk med den tryckta blanketten, men kan även fyllas i och sparas med hjälp av programvaran Microsoft Word. En blankett kan innehålla inbyggda makron, programvara för att underlätta ifyllnad. Sign On har under första halvåret levererat projekt till befintliga kunder, samt ett antal nya kunder bland andra; Västerås Stad, Umeå Universitet, D&D Dagligvaror, Botkyrka Kommun, Nynäshamns Kommun, OM-Gruppen, E*Trade, Stockholms Läns Landsting, Stockholms Universitet. Den svenska regeringen har i proposition till Riksdagen föreslagit att jämställa elektroniskt signatur med undertecknade pappersdokument/avtal. Lagändringen kommer att träda i kraft i Sverige vid årsskiftet. Motsvarande lagändringar kommer att genomföras i samtliga EU-länder, i USA, Australien och Asien. Sign On har under tre år utvecklat programvaran FormPipe som möjliggör att en användare kan skicka ett valfritt dokumentformat baserat på en valfri PKI-plattform (Public Key Infrastructure). FormPipe utgörs av en server- och klientprogramvara och inkluderar standardkomponenter från andra leverantörer. I Sverige finns det två internationellt erkända företag som levererar PKI-program; id2 (numera Sonera Smarttrust) och Celo Communications. Sign On har integrerat teknikplattformarna i FormPipe och har tecknat internationella samarbetsavtal med båda företagen. Sign On har förvärvat 20 % av aktierna i Altcom AB, ett företag i Uppsala med inriktning på konsulttjänster inom området PKI. Altcom ingår i utvecklingen av FormPipe. Sign On har tecknat ett samarbetsavtal med Prevas, ett IT-företag som idag är störst i Sverige på IT-juridik kombinerat med systemutveckling. Sign On har under första halvåret inlett ett antal nya samarbeten med; Skattebetalarna och Ernst & Young för att marknadsföra tjänsten SignForm Abonnemang. Under 1999 påbörjades samarbeten med; Dagens Nyheter, SAF, Microsoft och IT-Affärer. 2

3 Framtidsutsikter Vi räknar med att abonnemangsintäkterna under andra delen av året kommer att öka i snabbare takt än tidigare, beroende på fler aktiviteter och fördubblad säljstyrka. Vi avser att fortsätta att investera i utvecklingen av programvaran FormPipe 2.0 samt en internationell marknadsexpansion. FormPipe 2.0 kommer att börja generera intäkter i slutet av Q4 innevarande år. Behovet av att skicka dokument med elektronisk signatur via Internet kommer att öka explosionsartat i stora delar av världen. Detta har medfört att intresset för Sign On och framförallt programvaran FormPipe 2.0 har ökat i motsvarande omfattning. Utvecklingen av FormPipe 2.0 har medvetet prioriterats upp. Målgruppen är i huvudsak stora företag, myndigheter, kommuner och landsting som alla har behov att samla in information med olika krav på säkerhetsnivåer. Sign On s produkter SignForm Abonnemang och SignForm Hotell genererar intäkter i år (och kommande år) och skapar en framtida plattform för FormPipe-affärer. Antalet SignForm abonnenter ökar och därmed antalet myndighetsblanketter som laddas hem från SignForm. Användarna lär sig använda elektroniska blanketter och därmed underlättas nästa steg, att även inkludera FormPipe. FormPipe är en unik programvara och har i nuläget ingen direkt konkurrent på världsmarknaden. Sverige ligger långt framme både beträffande Internet och säkerhet. Omsättning och resultat Nettoomsättning för första halvåret 2000 blev 6,5 Mkr (2,7). Resultat efter finansiella poster under första halvåret uppgick till - 14,3 Mkr (-4,2). 11,0 Mkr av resultatet kan direkt hänföras till utvecklingen av FormPipe 2.0 (8,0 Mkr) och utbyggnad av dokumentdatabasen SignForm (3,0 Mkr). Inga utvecklingskostnader har aktiverats. Finansiell ställning Företagets likvida medel uppgick per till 40,0 Mkr (0,07 Mkr). Vilket är resultatet av en nyemission under mars. Soliditeten ökade till 88,7 procent (1,5). Det egna kapitalet ökade till 48,5 Mkr (0,09), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 6,85 kronor (0,02). Investeringar Nyinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret till 1,2 Mkr (0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till Tkr (35). Lokalen har utökats och investeringar i nätverk och datahall har genomförts. Styrelsen Under andra kvartalet har bolagsstämman valt in Erik Åsbrink till ordinarie styrelseledamot. Kommande rapporter Delårsrapport (januari september) 31 oktober 2000 Helårsrapporten (januari december) 19 februari

4 Sammandrag av resultaträkningar Jan-Juni Jan-Juni Helår Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat Sammandrag av balansräkningar Tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 Sammandrag av finansieringsanalyser Jan-Juni Jan-Juni Helår Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före Förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Resultat efter finansiella poster Tkr Eget kapital per aktie, kr * 6,85 0,02 1,07 Soliditet % ** 88,7% 1,5% 50,4% Antal anställda vid periodens slut * Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut ** Eget kapital i procent av balansomslutningen 5

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009 Januari - september 2009 Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Fortsatt stark omsättningstillväxt Juli - september

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB ÅRSREDOVISNING 24 FORMPIPE SOFTWARE AB FormPipe Software AB (publ) org.nr. 556668-665 Innehåll 24 i korthet... 3 VD summerar... 4 FormPipe Softwares verksamhet... 5 Affärsområdet NetDesign... 7 Affärsområdet

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer