Policy avseende alkohol, droger och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende alkohol, droger och tobak"

Transkript

1 Datum Kommunstyrelseförvaltningen (11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i denna fråga och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Det är därför av största vikt att upptäcka problem i ett tidigt stadium där alla har ett ansvar att förebygga. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Definition av droger Med droger avses narkotika och läkemedel med sinnesförändrande substanser. Läkemedel som är ordinerade av läkare är undantagna. Alkohol och droger ett arbetsmiljöproblem Ett missbruk av alkohol- och/eller droger utgör ett hot mot kommunens verksamhet och våra brukare. Den anställde riskerar både sin hälsa och sitt arbete samtidigt som arbetskamrater drabbas av en försämrad psykosocial arbetsmiljö. Degerfors/Karlskoga kommun ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär att: Det är absolut förbjudet för kommunens anställda att vara påverkade av, eller bruka alkohol eller droger på arbetsplatsen. Det inte är tillåtet att arrangera lotterier med alkohol- eller droger som vinster. Det inte är tillåtet att i samband med personalfester servera och inta alkohol och droger i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Undantaget är vid utdelning av minnesgåva och jubileumsfirande som är beslutat av den politiska organisationen eller av kommunledningen. Alkohol- och drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Den enskilde har ett eget ansvar för sin rehabilitering Säkerheten, effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen får inte äventyras av alkohol- och drogbruk utanför arbetsplatsen. När någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen har chefen 1 ett formellt ansvar och alla anställda ett moraliskt ansvar för att åtgärder vidtas och att man följer den utarbetade handlingsplanen. Vi ska genom utbildning, information och diskussioner verka för en öppen dialog kring alkohol- och drogfrågor, med särskilt fokus på kön. 1 Med chef avses samtliga som har personalansvar. Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

2 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tobak Syftet med regleringar i denna policy är att främja hälsan och skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda. Tobakslagen skall följas i Karlskoga och Degerfors kommuner. Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Förbud mot rökning gäller därmed i kommunens samtliga lokaler. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas.

3 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan INLEDNING Denna handlingsplan har tagits fram som en vägledning och ett komplement till policyn avseende alkohol- och droger. I handlingsplanen regleras vilka konsekvenser avsteg från policyn får, vilka stödinsatser som kan sättas in vid misstanke om/upptäckt av missbruk samt vem som ansvarar för vad. Fokus i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att upptäcka och åtgärda drogproblem i ett tidigt skede på en arbetsplats. När det gäller alkohol vet vi att en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion så kallat riskbruk kan innebära problem för både arbetsgivaren och den enskilde i form av ökad ohälsa, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och en negativ effekt på arbetsmiljön. Vi vet också att tidig upptäckt är en framgångsfaktor i allt behandlingsarbete. Den kommunala verksamheten domineras till 80 % av kvinnor och många arbetsplatser är enkönade. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män när det gäller drogproblematik. Kvinnor söker inte lika ofta som män vård för sina missbruksproblem, vilket delvis kan bero på att omgivningen ofta har en mer dömande syn på kvinnligt missbruk. Hur förebygga? Genom föreläsningar, utbildning och dialog skall vi årligen aktualisera och uppmärksamma alkoholoch drogfrågor och betydelsen av att ansvara för vår egen och varandras värdegrund gällande alkoholoch droger. Policyn skall en gång om året diskuteras på arbetsplatsträffar. Strukturella skillnader i typiskt kvinnliga respektive typiskt manliga verksamheter ger olika förutsättningar till förebyggande arbete och tidig upptäckt av missbruk. Med anledning av detta är det av stor vikt att man som chef tänker på vilket sätt dessa frågor skall hanteras i respektive verksamhet. Arbetskamraternas ansvar Policyn har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i frågan och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Det är oftast arbetskamraterna som misstänker, eller upptäcker om någon i personalgruppen har en överkonsumtion, eller ett riskbruk av alkohol eller använder droger. De första signalerna är lätt att vifta bort som engångsföreteelse eller att ursäkta med att arbetskamraten har en dålig dag eller en svacka i livet.

4 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Genom att ignorera varningssignalerna, eller genom att avfärda dem som tillfälligheter så möjliggör man att riskbruket, eller att ett eventuellt beroende etableras. Några råd för att hjälpa din arbetskamrat kan vara att: Berätta för honom/henne att du noterat någon eller några signaler som skulle kunna tyda på ett beroende eller riskbruk. Ställ ultimatum! Be honom/henne att själv tala med sin chef eller företagshälsovården annars gör du det. Som arbetskamrat är det viktigt att se till att närmaste chef får kännedom om att du misstänker att någon i arbetsgruppen har problem med alkohol eller droger. Det är först när chefen fått kännedom om att det finns en misstanke som han/hon kan sätta in stödåtgärder. Bli inte en möjliggörare. Lägg dig i visa omtanke! Regler vid upptäckt av att en arbetskamrat är påverkad på jobbet Kontakta alltid din närmaste chef, om den inte är anträffbar vänd dig till annan tjänstgörande chef som gör bedömning av situationen. Se till säkerheten för tredje man, omfördela arbetsuppgifterna så att den påverkade arbetskamraten inte på grund av alkohol- eller drogpåverkan riskerar att skada sig själv eller andra tills den kontaktade chefen kommer och tar över ansvaret. Chefens ansvar Som företrädare för arbetsgivaren skall varje chef se till att grundläggande krav ställs på den enskilde arbetstagaren. Sådana krav är exempelvis att: Komma i tid till jobbet. Vara i tjänstbart skick och utföra sina åligganden under hela arbetstiden. Respektera gällande bestämmelser för anmälan om frånvaro. Dessa regler gäller oavsett om man har alkohol- och drogproblem eller inte. Men man hjälper ingen genom låt-gå-metoden. Ställ krav visa var gränsen går

5 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Misstänker du, eller har du fått kännedom om att någon av dina medarbetare har problem med alkohol- eller droger, är det av största vikt att du som chef bryr dig om hans/hennes problem. Det är viktigt att vara tydlig för medarbetaren vilka följderna blir om vår alkohol- och drogpolicy inte efterlevs, eftersom den yttersta konsekvensen är att medarbetaren riskerar rätten till sin anställning. Alkohol- och drogproblem är svåra att komma tillrätta med och kan sällan lösas av en person ensam. Förutsättningarna för en lyckad rehabilitering ökar om samarbete sker mellan till exempel anhörig, nära arbetskamrat, företagshälsovården, arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Samtal med medarbetare som du misstänker har problem Det är viktigt att så snart du fått kännedom om, eller misstänker att din medarbetare har problem, bokar in ett enskilt samtal med honom/henne. Inför samtalet kan följande stödpunkter vara till hjälp: Ta kontakt med personalavdelningen som kan hjälpa till genom att ge stöd och råd vid behov. Dokumentera fakta, till exempel korttidsfrånvaro, sen ankomst, försämrad arbetsprestation eller förändringar i uppträdandet och ha med dig dokumentationen vid mötet. Berätta om din och eventuellt arbetskamraternas oro. Gå igenom dokumentationen sakligt och lyssna aktivt på eventuella förklaringar. Ställ ingen diagnos och tala inte i början speciellt om missbruk kontakten kan då blockeras. Utgå istället från de förändringar du sett som tyder på att han/hon har en besvärlig situation. Vad som är problemet kan komma fram när en förtroendefull kontakt uppnåtts. Var tydlig och kräv förändring men erbjud stöd och hjälp. Till exempel genom företagshälsovården eller annan aktör. Se kontaktlista. Visa respekt för din medarbetare. Innan samtalet avslutas, sammanfatta och dokumentera det ni har kommit överens om och boka ett nytt möte inom en inte alltför lång tid. Glöm inte att dokumentera saker som togs upp förutom det som ni kom överens om. Regler vid upptäckt arbetsrättsliga åtgärder Eftersom varje alkohol- och drogärende är individuellt och handlingsplanen bygger på individuella förutsättningar, är det mycket svårt att lägga in en tidsaspekt i ärendegången. När det handlar om ett beroende eller missbruk anses det generellt ta minst ett år att lära sig bemästra det. Om det går längre än ett år mellan återfallen får man börja om processen på nytt. Som chef är du ansvarig för att samtliga medarbetare är tjänstbara. För att vara tjänstbar vid arbete inom Degerfors/Karlskoga kommuner krävs att man inte är påverkad under arbetstiden, då vi arbetar gentemot tredje man och förväntas uppträda städat och ge ett ansvarsfullt intryck.

6 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tjänstbarhet anses ej föreligga om: Andedräkten luktar alkohol. Den anställde beter sig påverkat exempelvis sluddrar, pratar osammanhängande och forcerat på ett sätt som han/hon normalt inte brukar göra. Vad gäller andra droger om det allmänna uppträdandet tal, blick, gång, hållning tydligt pekar på någon form av påverkan. Om du som chef upptäcker/har konstaterat påverkan enligt ovan eller direkt ser en medarbetare dricka alkohol eller inta droger gäller följande regler: Första tillfället 1. Informera medarbetaren om din bedömning och vilka konsekvenserna blir enligt nedan. 2. Erbjud omedelbart ett alkohol- eller drogtest och informera medarbetaren om att han/hon på så sätt ges möjlighet att bevisa att han/hon är nykter. Ett första alkoholtest (blåskontroll) kan genomföras på arbetsplatsen alternativt vid företagshälsovården, vårdcentralen eller akutmottagningen. Övrig provtagning genomförs på företagshälsovården alternativt akutsjukvården. Oavsett var testet utförs skall alltid företagshälsovården kontaktas (punkt7). Om medarbetaren ändå nekar till att alkohol- eller drogtesta sig utgår du från att din bedömning är riktig och fortsätter enligt punkt Avvisa medarbetaren från arbetsplatsen. Se till att han/hon kommer hem till bostaden på ett betryggande sätt, det vill säga; den påverkade skall inte lämnas att gå hem ensam. Se till att någon följer med hem, eller kontakta anhörig som hämtar. Kravet på hemsändning gäller även om den påverkade är känd för att vanligen vara skötsam. Informera medarbetaren om att löneavdrag kommer att göras för innevarande dag. Om medarbetaren testas negativt vid alkoholtest, det vill säga visar sig inte vara påverkad, avvisa honom/henne ändå från arbetsplatsen, då din bedömning om tjänstbarhet gäller (se punktlista om tjänstbarhet ovan). Arbetspasset får istället inarbetas vid senare tillfälle. Vid annan drogtestning än alkohol kan provsvaren ta en längre tid att få besked om, medarbetaren hemsändes ändå enligt punkt 3 och skall vara avstängd från arbetet med lön tills provsvaren är klara. Avvägningen om annat sker i samarbete med personalavdelningen. 4. Uppmana den alkoholpåverkade att komma tillbaka nykter nästa arbetsdag. Om han/hon inte kommer nästa dag och inte hör av sig, är du ansvarig för att han/hon kontaktas. Om det gäller annan drogpåverkan skall den anställde istället avstängas från arbete tills utredning är klar, och att det står helt klart att han/hon kan testas negativt, det vill säga att han/hon inte har kvar drogen i kroppen. Oavsett om det gäller alkohol- eller drogpåverkan gäller att innan medarbetaren återgår i arbete skall samtal ske enligt punkt 7.

7 Kommunstyrelseförvaltningen (11) 5. Dokumentera! Direkt efter det inträffade är det viktigt att dokumentera hela händelsen. Se till att datum och tidpunkter är korrekta och finns med i dokumentationen. Fortlöpande efter en sådan här händelse är det viktigt att dokumentera alla vidtagna åtgärder som rör den påverkade. Dokumentationen kan ha väsentlig betydelse för vidare åtgärder. 6. Informera närmaste överordnad chef om händelsen. Kontakta personalavdelningen som från och med punkt 6 skall delta i det fortsatta rehabiliteringsarbetet, samt vid behov utfärda skriftlig varning. Löneavdrag gäller. Ledighet eller semester beviljas aldrig i efterhand. 7. Boka in ett möte med medarbetaren hos företagshälsovården snarast efter händelsen för uppföljning. Informera om medarbetarens rättigheter att ta med sig facket, eller annan stödperson vid mötet. Personalavdelningen skall delta i mötet för upprättande av handlingsplan/överenskommelse. Vid mötet erbjuds och diskuteras olika former av stöd och/eller rehabiliteringsinsatser individuellt utformade beroende på problematik. En plan enligt ovan skall vara tidsbegränsad med flera uppföljningstillfällen. Rehabiliteringstiden beräknas i bästa fall vara ett år. Exempel på saker som kan ingå i en handlingsplan/överenskommelse: Sjukintyg från första sjukskrivningsdagen. Behandling (utformas efter individuellt behov). Blåskontroll innan varje arbetspass (utförs av chef eller annan lämplig person). Oregelbundna blåskontroller. Drogtester (urinprov eller blodprov) utförda vid företagshälsovården. Kontrollerad antabusbehandling. Permanent, eller tillfällig omplacering till lämpligare arbetsuppgifter där det är mindre risk att man kan skada sig själv eller andra. 8. För medarbetaren gäller i fortsättningen ordinarie tjänstgöring med förhoppning om skötsamhet. Andra tillfället För andra tillfället gäller samtliga punkter som ovan men handlingsplanen stramas upp ytterligare beroende på vilka åtgärder man har vidtagit vid första tillfället. Vid samtalet hos företagshälsovården (punkt 7) kommer man att tydliggöra konsekvenserna av att inte ta sitt eget rehabiliteringsansvar och i handlingsplanen/överenskommelsen skrivs nu in att medarbetaren är medveten om att brott mot handlingsplanen/överenskommelsen kan komma att leda till uppsägning. Tredje tillfället Uppsägning av anställningen på grund av personliga skäl (misskötsel som en följd av missbruk).

8 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Samverkan med arbetstagarorganisationer Den berörda arbetstagarorganisationen skall alltid underrättas när arbetsgivaren utfärdar en varning. Det är en fördel om arbetstagarorganisationen deltar i rehabiliterings- processen men det är medarbetaren som avgör om arbetstagarorganisationen skall vara aktiv eller ej. Arbetsgivaren kommer dock alltid att hålla arbetstagarorganisationen uppdaterad om händelseförloppet i rehabilitering avseende alkohol- och drogproblem. Sekretess I allt personalarbete gäller sekretesslagen, så även i arbetet med personer som har alkohol- och drogproblem. Detta innebär i korthet att så få personer som möjligt inom förvaltningen skall känna till medarbetarens sjukdomsförhållanden och att uppgifter som kan vara till skada för den enskilde inte får spridas. Sekretesslagen utgör därmed inget hinder för att man som chef tar kontakt med företagshälsovården och personalavdelningen om man misstänker eller vet att en medarbetare har problem.

9 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan tobak Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri i Degerfors kommun. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Arbetsgivaren skall på ett aktivt sätt uppmuntra och stödja den som vill sluta röka då det medför stora hälsorisker för såväl den som röker som för andra som utsätts för rök. Stödåtgärder som till exempel rökavvänjningskurser eller andra former som är individuellt anpassade, ska erbjudas i dialog med chef och/eller företagshälsovård. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas. Rökning skall ske på anvisad plats (inte vid entréer). Val av plats fastställs i lämpligt forum på arbetsplatsen exempelvis APT. Eftersom Tobakslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och Arbetsmiljölagen är motsägelsefulla i fråga om rökning i brukares hem kan arbetsgivaren inte stoppa arbete i brukares hem där brukaren själv röker. Arbetsgivaren skall se till att så god arbetsmiljö som möjligt upprätthålls och tillhandahålla tillämplig skyddsutrustning för den som arbetar i rökande brukares hem. Genom ovanstående begränsningar skyddas ickerökare från ofrivillig exponering. Denna policy, liksom tobakslagen är avsedd att skydda ickerökare från att utsättas för tobaksrök och utgör inget krav på att anställda i Degerfors/Karlskoga kommuner skall sluta röka. Att sluta röka är individens eget ansvar och beslut.

10 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Utdrag ur Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om - begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, - rökfri arbetsmiljö, - varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, - begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, - marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt - produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2005:369). Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 2 Rökning är förbjuden 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus, 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485). 6 Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår.. Avvikelse från 2 1-4, 6 och 7 samt 4 får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485). 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

11 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Kontaktlista Nedan finns några länkar och telefonnummer som kan vara bra att ha om man behöver prata med någon för att få information, stöd eller synpunkter angående alkohol- eller drogproblematik. Det finns också några länktips angående tobak. Prova även att söka på google genom att använda sökorden tobak, narkotika eller alkohol Företagshälsovården Varnumhälsan Vxl Lokalt i Degerfors Beroendemottagningen Öppet för besök Pilgårdens vårdcentral Rådgivare Beroendesköterska Telefontid torsdagar Socialtjänsten Vxl Hela människan Karlskoga-Degerfors Örebro Beroendecentrum Örebro Jourtelefon Jour tel öppet vardagar Länkar Droglänken Hela människan IOGT- hjälp till självhjälp Prevent i samarbete Vårdguiden IOGT, NRS och Frilansgruppen Rasp. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut och Läkare mot tobak. Lärare mot tobak sök på tema alkohol finns även fakta om tobak och graviditet om man anger sökord graviditet

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogpolicy 1 Hur kan du upptäcka överkonsumtion av alkohol och droger 3 Handlingsprogram 5

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer