Policy avseende alkohol, droger och tobak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende alkohol, droger och tobak"

Transkript

1 Datum Kommunstyrelseförvaltningen (11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i denna fråga och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Det är därför av största vikt att upptäcka problem i ett tidigt stadium där alla har ett ansvar att förebygga. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Definition av droger Med droger avses narkotika och läkemedel med sinnesförändrande substanser. Läkemedel som är ordinerade av läkare är undantagna. Alkohol och droger ett arbetsmiljöproblem Ett missbruk av alkohol- och/eller droger utgör ett hot mot kommunens verksamhet och våra brukare. Den anställde riskerar både sin hälsa och sitt arbete samtidigt som arbetskamrater drabbas av en försämrad psykosocial arbetsmiljö. Degerfors/Karlskoga kommun ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär att: Det är absolut förbjudet för kommunens anställda att vara påverkade av, eller bruka alkohol eller droger på arbetsplatsen. Det inte är tillåtet att arrangera lotterier med alkohol- eller droger som vinster. Det inte är tillåtet att i samband med personalfester servera och inta alkohol och droger i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Undantaget är vid utdelning av minnesgåva och jubileumsfirande som är beslutat av den politiska organisationen eller av kommunledningen. Alkohol- och drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Den enskilde har ett eget ansvar för sin rehabilitering Säkerheten, effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen får inte äventyras av alkohol- och drogbruk utanför arbetsplatsen. När någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen har chefen 1 ett formellt ansvar och alla anställda ett moraliskt ansvar för att åtgärder vidtas och att man följer den utarbetade handlingsplanen. Vi ska genom utbildning, information och diskussioner verka för en öppen dialog kring alkohol- och drogfrågor, med särskilt fokus på kön. 1 Med chef avses samtliga som har personalansvar. Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

2 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tobak Syftet med regleringar i denna policy är att främja hälsan och skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda. Tobakslagen skall följas i Karlskoga och Degerfors kommuner. Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Förbud mot rökning gäller därmed i kommunens samtliga lokaler. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas.

3 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan INLEDNING Denna handlingsplan har tagits fram som en vägledning och ett komplement till policyn avseende alkohol- och droger. I handlingsplanen regleras vilka konsekvenser avsteg från policyn får, vilka stödinsatser som kan sättas in vid misstanke om/upptäckt av missbruk samt vem som ansvarar för vad. Fokus i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att upptäcka och åtgärda drogproblem i ett tidigt skede på en arbetsplats. När det gäller alkohol vet vi att en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion så kallat riskbruk kan innebära problem för både arbetsgivaren och den enskilde i form av ökad ohälsa, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och en negativ effekt på arbetsmiljön. Vi vet också att tidig upptäckt är en framgångsfaktor i allt behandlingsarbete. Den kommunala verksamheten domineras till 80 % av kvinnor och många arbetsplatser är enkönade. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män när det gäller drogproblematik. Kvinnor söker inte lika ofta som män vård för sina missbruksproblem, vilket delvis kan bero på att omgivningen ofta har en mer dömande syn på kvinnligt missbruk. Hur förebygga? Genom föreläsningar, utbildning och dialog skall vi årligen aktualisera och uppmärksamma alkoholoch drogfrågor och betydelsen av att ansvara för vår egen och varandras värdegrund gällande alkoholoch droger. Policyn skall en gång om året diskuteras på arbetsplatsträffar. Strukturella skillnader i typiskt kvinnliga respektive typiskt manliga verksamheter ger olika förutsättningar till förebyggande arbete och tidig upptäckt av missbruk. Med anledning av detta är det av stor vikt att man som chef tänker på vilket sätt dessa frågor skall hanteras i respektive verksamhet. Arbetskamraternas ansvar Policyn har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i frågan och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Det är oftast arbetskamraterna som misstänker, eller upptäcker om någon i personalgruppen har en överkonsumtion, eller ett riskbruk av alkohol eller använder droger. De första signalerna är lätt att vifta bort som engångsföreteelse eller att ursäkta med att arbetskamraten har en dålig dag eller en svacka i livet.

4 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Genom att ignorera varningssignalerna, eller genom att avfärda dem som tillfälligheter så möjliggör man att riskbruket, eller att ett eventuellt beroende etableras. Några råd för att hjälpa din arbetskamrat kan vara att: Berätta för honom/henne att du noterat någon eller några signaler som skulle kunna tyda på ett beroende eller riskbruk. Ställ ultimatum! Be honom/henne att själv tala med sin chef eller företagshälsovården annars gör du det. Som arbetskamrat är det viktigt att se till att närmaste chef får kännedom om att du misstänker att någon i arbetsgruppen har problem med alkohol eller droger. Det är först när chefen fått kännedom om att det finns en misstanke som han/hon kan sätta in stödåtgärder. Bli inte en möjliggörare. Lägg dig i visa omtanke! Regler vid upptäckt av att en arbetskamrat är påverkad på jobbet Kontakta alltid din närmaste chef, om den inte är anträffbar vänd dig till annan tjänstgörande chef som gör bedömning av situationen. Se till säkerheten för tredje man, omfördela arbetsuppgifterna så att den påverkade arbetskamraten inte på grund av alkohol- eller drogpåverkan riskerar att skada sig själv eller andra tills den kontaktade chefen kommer och tar över ansvaret. Chefens ansvar Som företrädare för arbetsgivaren skall varje chef se till att grundläggande krav ställs på den enskilde arbetstagaren. Sådana krav är exempelvis att: Komma i tid till jobbet. Vara i tjänstbart skick och utföra sina åligganden under hela arbetstiden. Respektera gällande bestämmelser för anmälan om frånvaro. Dessa regler gäller oavsett om man har alkohol- och drogproblem eller inte. Men man hjälper ingen genom låt-gå-metoden. Ställ krav visa var gränsen går

5 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Misstänker du, eller har du fått kännedom om att någon av dina medarbetare har problem med alkohol- eller droger, är det av största vikt att du som chef bryr dig om hans/hennes problem. Det är viktigt att vara tydlig för medarbetaren vilka följderna blir om vår alkohol- och drogpolicy inte efterlevs, eftersom den yttersta konsekvensen är att medarbetaren riskerar rätten till sin anställning. Alkohol- och drogproblem är svåra att komma tillrätta med och kan sällan lösas av en person ensam. Förutsättningarna för en lyckad rehabilitering ökar om samarbete sker mellan till exempel anhörig, nära arbetskamrat, företagshälsovården, arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Samtal med medarbetare som du misstänker har problem Det är viktigt att så snart du fått kännedom om, eller misstänker att din medarbetare har problem, bokar in ett enskilt samtal med honom/henne. Inför samtalet kan följande stödpunkter vara till hjälp: Ta kontakt med personalavdelningen som kan hjälpa till genom att ge stöd och råd vid behov. Dokumentera fakta, till exempel korttidsfrånvaro, sen ankomst, försämrad arbetsprestation eller förändringar i uppträdandet och ha med dig dokumentationen vid mötet. Berätta om din och eventuellt arbetskamraternas oro. Gå igenom dokumentationen sakligt och lyssna aktivt på eventuella förklaringar. Ställ ingen diagnos och tala inte i början speciellt om missbruk kontakten kan då blockeras. Utgå istället från de förändringar du sett som tyder på att han/hon har en besvärlig situation. Vad som är problemet kan komma fram när en förtroendefull kontakt uppnåtts. Var tydlig och kräv förändring men erbjud stöd och hjälp. Till exempel genom företagshälsovården eller annan aktör. Se kontaktlista. Visa respekt för din medarbetare. Innan samtalet avslutas, sammanfatta och dokumentera det ni har kommit överens om och boka ett nytt möte inom en inte alltför lång tid. Glöm inte att dokumentera saker som togs upp förutom det som ni kom överens om. Regler vid upptäckt arbetsrättsliga åtgärder Eftersom varje alkohol- och drogärende är individuellt och handlingsplanen bygger på individuella förutsättningar, är det mycket svårt att lägga in en tidsaspekt i ärendegången. När det handlar om ett beroende eller missbruk anses det generellt ta minst ett år att lära sig bemästra det. Om det går längre än ett år mellan återfallen får man börja om processen på nytt. Som chef är du ansvarig för att samtliga medarbetare är tjänstbara. För att vara tjänstbar vid arbete inom Degerfors/Karlskoga kommuner krävs att man inte är påverkad under arbetstiden, då vi arbetar gentemot tredje man och förväntas uppträda städat och ge ett ansvarsfullt intryck.

6 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tjänstbarhet anses ej föreligga om: Andedräkten luktar alkohol. Den anställde beter sig påverkat exempelvis sluddrar, pratar osammanhängande och forcerat på ett sätt som han/hon normalt inte brukar göra. Vad gäller andra droger om det allmänna uppträdandet tal, blick, gång, hållning tydligt pekar på någon form av påverkan. Om du som chef upptäcker/har konstaterat påverkan enligt ovan eller direkt ser en medarbetare dricka alkohol eller inta droger gäller följande regler: Första tillfället 1. Informera medarbetaren om din bedömning och vilka konsekvenserna blir enligt nedan. 2. Erbjud omedelbart ett alkohol- eller drogtest och informera medarbetaren om att han/hon på så sätt ges möjlighet att bevisa att han/hon är nykter. Ett första alkoholtest (blåskontroll) kan genomföras på arbetsplatsen alternativt vid företagshälsovården, vårdcentralen eller akutmottagningen. Övrig provtagning genomförs på företagshälsovården alternativt akutsjukvården. Oavsett var testet utförs skall alltid företagshälsovården kontaktas (punkt7). Om medarbetaren ändå nekar till att alkohol- eller drogtesta sig utgår du från att din bedömning är riktig och fortsätter enligt punkt Avvisa medarbetaren från arbetsplatsen. Se till att han/hon kommer hem till bostaden på ett betryggande sätt, det vill säga; den påverkade skall inte lämnas att gå hem ensam. Se till att någon följer med hem, eller kontakta anhörig som hämtar. Kravet på hemsändning gäller även om den påverkade är känd för att vanligen vara skötsam. Informera medarbetaren om att löneavdrag kommer att göras för innevarande dag. Om medarbetaren testas negativt vid alkoholtest, det vill säga visar sig inte vara påverkad, avvisa honom/henne ändå från arbetsplatsen, då din bedömning om tjänstbarhet gäller (se punktlista om tjänstbarhet ovan). Arbetspasset får istället inarbetas vid senare tillfälle. Vid annan drogtestning än alkohol kan provsvaren ta en längre tid att få besked om, medarbetaren hemsändes ändå enligt punkt 3 och skall vara avstängd från arbetet med lön tills provsvaren är klara. Avvägningen om annat sker i samarbete med personalavdelningen. 4. Uppmana den alkoholpåverkade att komma tillbaka nykter nästa arbetsdag. Om han/hon inte kommer nästa dag och inte hör av sig, är du ansvarig för att han/hon kontaktas. Om det gäller annan drogpåverkan skall den anställde istället avstängas från arbete tills utredning är klar, och att det står helt klart att han/hon kan testas negativt, det vill säga att han/hon inte har kvar drogen i kroppen. Oavsett om det gäller alkohol- eller drogpåverkan gäller att innan medarbetaren återgår i arbete skall samtal ske enligt punkt 7.

7 Kommunstyrelseförvaltningen (11) 5. Dokumentera! Direkt efter det inträffade är det viktigt att dokumentera hela händelsen. Se till att datum och tidpunkter är korrekta och finns med i dokumentationen. Fortlöpande efter en sådan här händelse är det viktigt att dokumentera alla vidtagna åtgärder som rör den påverkade. Dokumentationen kan ha väsentlig betydelse för vidare åtgärder. 6. Informera närmaste överordnad chef om händelsen. Kontakta personalavdelningen som från och med punkt 6 skall delta i det fortsatta rehabiliteringsarbetet, samt vid behov utfärda skriftlig varning. Löneavdrag gäller. Ledighet eller semester beviljas aldrig i efterhand. 7. Boka in ett möte med medarbetaren hos företagshälsovården snarast efter händelsen för uppföljning. Informera om medarbetarens rättigheter att ta med sig facket, eller annan stödperson vid mötet. Personalavdelningen skall delta i mötet för upprättande av handlingsplan/överenskommelse. Vid mötet erbjuds och diskuteras olika former av stöd och/eller rehabiliteringsinsatser individuellt utformade beroende på problematik. En plan enligt ovan skall vara tidsbegränsad med flera uppföljningstillfällen. Rehabiliteringstiden beräknas i bästa fall vara ett år. Exempel på saker som kan ingå i en handlingsplan/överenskommelse: Sjukintyg från första sjukskrivningsdagen. Behandling (utformas efter individuellt behov). Blåskontroll innan varje arbetspass (utförs av chef eller annan lämplig person). Oregelbundna blåskontroller. Drogtester (urinprov eller blodprov) utförda vid företagshälsovården. Kontrollerad antabusbehandling. Permanent, eller tillfällig omplacering till lämpligare arbetsuppgifter där det är mindre risk att man kan skada sig själv eller andra. 8. För medarbetaren gäller i fortsättningen ordinarie tjänstgöring med förhoppning om skötsamhet. Andra tillfället För andra tillfället gäller samtliga punkter som ovan men handlingsplanen stramas upp ytterligare beroende på vilka åtgärder man har vidtagit vid första tillfället. Vid samtalet hos företagshälsovården (punkt 7) kommer man att tydliggöra konsekvenserna av att inte ta sitt eget rehabiliteringsansvar och i handlingsplanen/överenskommelsen skrivs nu in att medarbetaren är medveten om att brott mot handlingsplanen/överenskommelsen kan komma att leda till uppsägning. Tredje tillfället Uppsägning av anställningen på grund av personliga skäl (misskötsel som en följd av missbruk).

8 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Samverkan med arbetstagarorganisationer Den berörda arbetstagarorganisationen skall alltid underrättas när arbetsgivaren utfärdar en varning. Det är en fördel om arbetstagarorganisationen deltar i rehabiliterings- processen men det är medarbetaren som avgör om arbetstagarorganisationen skall vara aktiv eller ej. Arbetsgivaren kommer dock alltid att hålla arbetstagarorganisationen uppdaterad om händelseförloppet i rehabilitering avseende alkohol- och drogproblem. Sekretess I allt personalarbete gäller sekretesslagen, så även i arbetet med personer som har alkohol- och drogproblem. Detta innebär i korthet att så få personer som möjligt inom förvaltningen skall känna till medarbetarens sjukdomsförhållanden och att uppgifter som kan vara till skada för den enskilde inte får spridas. Sekretesslagen utgör därmed inget hinder för att man som chef tar kontakt med företagshälsovården och personalavdelningen om man misstänker eller vet att en medarbetare har problem.

9 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan tobak Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri i Degerfors kommun. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Arbetsgivaren skall på ett aktivt sätt uppmuntra och stödja den som vill sluta röka då det medför stora hälsorisker för såväl den som röker som för andra som utsätts för rök. Stödåtgärder som till exempel rökavvänjningskurser eller andra former som är individuellt anpassade, ska erbjudas i dialog med chef och/eller företagshälsovård. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas. Rökning skall ske på anvisad plats (inte vid entréer). Val av plats fastställs i lämpligt forum på arbetsplatsen exempelvis APT. Eftersom Tobakslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och Arbetsmiljölagen är motsägelsefulla i fråga om rökning i brukares hem kan arbetsgivaren inte stoppa arbete i brukares hem där brukaren själv röker. Arbetsgivaren skall se till att så god arbetsmiljö som möjligt upprätthålls och tillhandahålla tillämplig skyddsutrustning för den som arbetar i rökande brukares hem. Genom ovanstående begränsningar skyddas ickerökare från ofrivillig exponering. Denna policy, liksom tobakslagen är avsedd att skydda ickerökare från att utsättas för tobaksrök och utgör inget krav på att anställda i Degerfors/Karlskoga kommuner skall sluta röka. Att sluta röka är individens eget ansvar och beslut.

10 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Utdrag ur Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om - begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, - rökfri arbetsmiljö, - varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, - begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, - marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt - produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2005:369). Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 2 Rökning är förbjuden 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus, 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485). 6 Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår.. Avvikelse från 2 1-4, 6 och 7 samt 4 får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485). 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

11 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Kontaktlista Nedan finns några länkar och telefonnummer som kan vara bra att ha om man behöver prata med någon för att få information, stöd eller synpunkter angående alkohol- eller drogproblematik. Det finns också några länktips angående tobak. Prova även att söka på google genom att använda sökorden tobak, narkotika eller alkohol Företagshälsovården Varnumhälsan Vxl Lokalt i Degerfors Beroendemottagningen Öppet för besök Pilgårdens vårdcentral Rådgivare Beroendesköterska Telefontid torsdagar Socialtjänsten Vxl Hela människan Karlskoga-Degerfors Örebro Beroendecentrum Örebro Jourtelefon Jour tel öppet vardagar Länkar Droglänken Hela människan IOGT- hjälp till självhjälp Prevent i samarbete Vårdguiden IOGT, NRS och Frilansgruppen Rasp. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut och Läkare mot tobak. Lärare mot tobak sök på tema alkohol finns även fakta om tobak och graviditet om man anger sökord graviditet

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN om alkohol och droger för Ängelholms kommun Förord POLICY Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Dnr. KLK 2008/17 026 Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Inledning Denna policy gäller från och med 2008-04-28 och avser missbruk av alkohol eller droger. Anställda som brukar, och är påverkade av droger

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER POLICY 1(5) ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Användning av droger och arbete hör inte ihop. Eftersom vår arbetsplats ställer särskilt höga krav på säkerhet får inga anställda eller tillfälligt verksamma personer

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2008-10-02 Dnr PA 15-2008/273 Alkohol- och drogpolicy Malmö högskola skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats, en säker plats för ledning, medarbetare,

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Riktlinjer. Alkohol- och droger

Riktlinjer. Alkohol- och droger Riktlinjer Alkohol- och droger LULEÅ KOMMUN 2 (11) FÖRORD Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de tillsammans med stödjande material ska

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Tidigt ingriper vid drogmissbruk hos en anställd samt aktivt verkar för en rehabilitering

Tidigt ingriper vid drogmissbruk hos en anställd samt aktivt verkar för en rehabilitering VÅR DROGPOLICY ANSTÄLLD OCH POLITIKER I SAMVERKAN Vår målsättning är att man i organisationen Genom förebyggande insatser motverkar ohälsa och utslagning från arbetslivet Kräver en drogfri arbetsmiljö

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn 508 04 027 Dnr - - 2006 Sammanträde 31 oktober 2006 Tjänsteutlåtande 11 oktober 2006 1 (7 ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: Personalchef 2015-03-04 HANDLINGSPLAN Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/5 Vid

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA

RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA Blad 1 RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA Antagna av kommunfullmäktige 11 november 2015, 281 (ersätter tidigare regler för hur man hanterar drogfrågor i Uddevalla

Läs mer

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX 1(10) Innehåll Syfte... 2 Roller och ansvar... 2 Förebyggande arbete... 3 Tillvägagångssätt om det händer... 4 När ska samtalet

Läs mer

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot droger GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET KS 040329 42 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RIKTLINJER LYCKSELE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-20 81 Reviderad av Personalenheten 2012-10-30 Personalenheten, Alkohol och droger - policy och riktlinjer i

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

Regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid Datum 2017-06-19 Ärendenr 2017-000080.02 Regler för rökfri arbetstid Beslutad av kommunfullmäktige 2017-06-19 95 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tobakslagen (1993:581); utfärdad den 2 juni 2005. SFS 2005:369 Utkom från trycket den 13 juni 2005 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om tobakslagen

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Drogpolicy för anställda i Söderköpings kommun

Drogpolicy för anställda i Söderköpings kommun 1 Drogpolicy för anställda i Söderköpings kommun 1. Arbetsmiljön skall vara trygg och säker genom att krav ställs på en drogfri arbetsplats. 2. Vi skall verka för en tidig upptäckt av alkoholproblem. 3.

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Missbruk av alkohol och droger är ett samhällsproblem och Grönklittsgruppen och dess dotterbolags (nedan kallad Grönklittkoncernen)

Läs mer

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas.

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas. 2016-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Här kan du se hur ett anställningsavtal ser ut och vad vi förväntar oss av dig våra policys.

Här kan du se hur ett anställningsavtal ser ut och vad vi förväntar oss av dig våra policys. Policys Här kan du se hur ett anställningsavtal ser ut och vad vi förväntar oss av dig våra policys. Drogpolicy En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ (Rutinen är antagen i Ks 2012-02-28) RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ Syfte Rutinens syfte är att beskriva hur vi ska arbeta enligt alkohol- och drogpolicyn. Arbetet bygger på tre steg:

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Källa: Folkhälsoinstitutet 2011 50.000 tungt beroende 250.000 beroende 300.000 skadligt bruk 450.000 riskbruk 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år Antal döda i Sverige varje år som följd av alkohol

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Det behövs tid för att vara ung

Det behövs tid för att vara ung Det behövs tid för att vara ung Till den Öppna Fritidsverksamheten ska de unga känna, att de kan komma bara för att vara och delta på det sätt de önskar. Varje ung människa bär på sina funderingar och

Läs mer

Policyns mål Policyns syfte Arbetsgivarens perspektiv

Policyns mål Policyns syfte Arbetsgivarens perspektiv Policyns mål Att skapa en trygg och säker arbetsplats utan negativa konsekvenser av skadligt bruk av alkohol, narkotika och läkemedel. Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA I ULRICEHAMNS KOMMUNS FÖRVALTNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 311 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer