Policy avseende alkohol, droger och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende alkohol, droger och tobak"

Transkript

1 Datum Kommunstyrelseförvaltningen (11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i denna fråga och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Det är därför av största vikt att upptäcka problem i ett tidigt stadium där alla har ett ansvar att förebygga. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Definition av droger Med droger avses narkotika och läkemedel med sinnesförändrande substanser. Läkemedel som är ordinerade av läkare är undantagna. Alkohol och droger ett arbetsmiljöproblem Ett missbruk av alkohol- och/eller droger utgör ett hot mot kommunens verksamhet och våra brukare. Den anställde riskerar både sin hälsa och sitt arbete samtidigt som arbetskamrater drabbas av en försämrad psykosocial arbetsmiljö. Degerfors/Karlskoga kommun ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär att: Det är absolut förbjudet för kommunens anställda att vara påverkade av, eller bruka alkohol eller droger på arbetsplatsen. Det inte är tillåtet att arrangera lotterier med alkohol- eller droger som vinster. Det inte är tillåtet att i samband med personalfester servera och inta alkohol och droger i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Undantaget är vid utdelning av minnesgåva och jubileumsfirande som är beslutat av den politiska organisationen eller av kommunledningen. Alkohol- och drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Den enskilde har ett eget ansvar för sin rehabilitering Säkerheten, effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen får inte äventyras av alkohol- och drogbruk utanför arbetsplatsen. När någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen har chefen 1 ett formellt ansvar och alla anställda ett moraliskt ansvar för att åtgärder vidtas och att man följer den utarbetade handlingsplanen. Vi ska genom utbildning, information och diskussioner verka för en öppen dialog kring alkohol- och drogfrågor, med särskilt fokus på kön. 1 Med chef avses samtliga som har personalansvar. Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET Degerfors

2 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tobak Syftet med regleringar i denna policy är att främja hälsan och skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda. Tobakslagen skall följas i Karlskoga och Degerfors kommuner. Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Förbud mot rökning gäller därmed i kommunens samtliga lokaler. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas.

3 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan INLEDNING Denna handlingsplan har tagits fram som en vägledning och ett komplement till policyn avseende alkohol- och droger. I handlingsplanen regleras vilka konsekvenser avsteg från policyn får, vilka stödinsatser som kan sättas in vid misstanke om/upptäckt av missbruk samt vem som ansvarar för vad. Fokus i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att upptäcka och åtgärda drogproblem i ett tidigt skede på en arbetsplats. När det gäller alkohol vet vi att en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion så kallat riskbruk kan innebära problem för både arbetsgivaren och den enskilde i form av ökad ohälsa, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och en negativ effekt på arbetsmiljön. Vi vet också att tidig upptäckt är en framgångsfaktor i allt behandlingsarbete. Den kommunala verksamheten domineras till 80 % av kvinnor och många arbetsplatser är enkönade. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män när det gäller drogproblematik. Kvinnor söker inte lika ofta som män vård för sina missbruksproblem, vilket delvis kan bero på att omgivningen ofta har en mer dömande syn på kvinnligt missbruk. Hur förebygga? Genom föreläsningar, utbildning och dialog skall vi årligen aktualisera och uppmärksamma alkoholoch drogfrågor och betydelsen av att ansvara för vår egen och varandras värdegrund gällande alkoholoch droger. Policyn skall en gång om året diskuteras på arbetsplatsträffar. Strukturella skillnader i typiskt kvinnliga respektive typiskt manliga verksamheter ger olika förutsättningar till förebyggande arbete och tidig upptäckt av missbruk. Med anledning av detta är det av stor vikt att man som chef tänker på vilket sätt dessa frågor skall hanteras i respektive verksamhet. Arbetskamraternas ansvar Policyn har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i frågan och som innebär att arbete och droger inte hör ihop. Chefer och medarbetare i de båda kommunerna har getts tillfälle att lämna synpunkter. Drogproblem angår alla och vi har därför ett gemensamt ansvar att synliggöra droganvändande och det krävs mod att våga agera redan vid misstanke om missbruk. Ett aktivt stöd på arbetsplatsen i ett tidigt skede skapar förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Det är oftast arbetskamraterna som misstänker, eller upptäcker om någon i personalgruppen har en överkonsumtion, eller ett riskbruk av alkohol eller använder droger. De första signalerna är lätt att vifta bort som engångsföreteelse eller att ursäkta med att arbetskamraten har en dålig dag eller en svacka i livet.

4 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Genom att ignorera varningssignalerna, eller genom att avfärda dem som tillfälligheter så möjliggör man att riskbruket, eller att ett eventuellt beroende etableras. Några råd för att hjälpa din arbetskamrat kan vara att: Berätta för honom/henne att du noterat någon eller några signaler som skulle kunna tyda på ett beroende eller riskbruk. Ställ ultimatum! Be honom/henne att själv tala med sin chef eller företagshälsovården annars gör du det. Som arbetskamrat är det viktigt att se till att närmaste chef får kännedom om att du misstänker att någon i arbetsgruppen har problem med alkohol eller droger. Det är först när chefen fått kännedom om att det finns en misstanke som han/hon kan sätta in stödåtgärder. Bli inte en möjliggörare. Lägg dig i visa omtanke! Regler vid upptäckt av att en arbetskamrat är påverkad på jobbet Kontakta alltid din närmaste chef, om den inte är anträffbar vänd dig till annan tjänstgörande chef som gör bedömning av situationen. Se till säkerheten för tredje man, omfördela arbetsuppgifterna så att den påverkade arbetskamraten inte på grund av alkohol- eller drogpåverkan riskerar att skada sig själv eller andra tills den kontaktade chefen kommer och tar över ansvaret. Chefens ansvar Som företrädare för arbetsgivaren skall varje chef se till att grundläggande krav ställs på den enskilde arbetstagaren. Sådana krav är exempelvis att: Komma i tid till jobbet. Vara i tjänstbart skick och utföra sina åligganden under hela arbetstiden. Respektera gällande bestämmelser för anmälan om frånvaro. Dessa regler gäller oavsett om man har alkohol- och drogproblem eller inte. Men man hjälper ingen genom låt-gå-metoden. Ställ krav visa var gränsen går

5 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Misstänker du, eller har du fått kännedom om att någon av dina medarbetare har problem med alkohol- eller droger, är det av största vikt att du som chef bryr dig om hans/hennes problem. Det är viktigt att vara tydlig för medarbetaren vilka följderna blir om vår alkohol- och drogpolicy inte efterlevs, eftersom den yttersta konsekvensen är att medarbetaren riskerar rätten till sin anställning. Alkohol- och drogproblem är svåra att komma tillrätta med och kan sällan lösas av en person ensam. Förutsättningarna för en lyckad rehabilitering ökar om samarbete sker mellan till exempel anhörig, nära arbetskamrat, företagshälsovården, arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Samtal med medarbetare som du misstänker har problem Det är viktigt att så snart du fått kännedom om, eller misstänker att din medarbetare har problem, bokar in ett enskilt samtal med honom/henne. Inför samtalet kan följande stödpunkter vara till hjälp: Ta kontakt med personalavdelningen som kan hjälpa till genom att ge stöd och råd vid behov. Dokumentera fakta, till exempel korttidsfrånvaro, sen ankomst, försämrad arbetsprestation eller förändringar i uppträdandet och ha med dig dokumentationen vid mötet. Berätta om din och eventuellt arbetskamraternas oro. Gå igenom dokumentationen sakligt och lyssna aktivt på eventuella förklaringar. Ställ ingen diagnos och tala inte i början speciellt om missbruk kontakten kan då blockeras. Utgå istället från de förändringar du sett som tyder på att han/hon har en besvärlig situation. Vad som är problemet kan komma fram när en förtroendefull kontakt uppnåtts. Var tydlig och kräv förändring men erbjud stöd och hjälp. Till exempel genom företagshälsovården eller annan aktör. Se kontaktlista. Visa respekt för din medarbetare. Innan samtalet avslutas, sammanfatta och dokumentera det ni har kommit överens om och boka ett nytt möte inom en inte alltför lång tid. Glöm inte att dokumentera saker som togs upp förutom det som ni kom överens om. Regler vid upptäckt arbetsrättsliga åtgärder Eftersom varje alkohol- och drogärende är individuellt och handlingsplanen bygger på individuella förutsättningar, är det mycket svårt att lägga in en tidsaspekt i ärendegången. När det handlar om ett beroende eller missbruk anses det generellt ta minst ett år att lära sig bemästra det. Om det går längre än ett år mellan återfallen får man börja om processen på nytt. Som chef är du ansvarig för att samtliga medarbetare är tjänstbara. För att vara tjänstbar vid arbete inom Degerfors/Karlskoga kommuner krävs att man inte är påverkad under arbetstiden, då vi arbetar gentemot tredje man och förväntas uppträda städat och ge ett ansvarsfullt intryck.

6 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Tjänstbarhet anses ej föreligga om: Andedräkten luktar alkohol. Den anställde beter sig påverkat exempelvis sluddrar, pratar osammanhängande och forcerat på ett sätt som han/hon normalt inte brukar göra. Vad gäller andra droger om det allmänna uppträdandet tal, blick, gång, hållning tydligt pekar på någon form av påverkan. Om du som chef upptäcker/har konstaterat påverkan enligt ovan eller direkt ser en medarbetare dricka alkohol eller inta droger gäller följande regler: Första tillfället 1. Informera medarbetaren om din bedömning och vilka konsekvenserna blir enligt nedan. 2. Erbjud omedelbart ett alkohol- eller drogtest och informera medarbetaren om att han/hon på så sätt ges möjlighet att bevisa att han/hon är nykter. Ett första alkoholtest (blåskontroll) kan genomföras på arbetsplatsen alternativt vid företagshälsovården, vårdcentralen eller akutmottagningen. Övrig provtagning genomförs på företagshälsovården alternativt akutsjukvården. Oavsett var testet utförs skall alltid företagshälsovården kontaktas (punkt7). Om medarbetaren ändå nekar till att alkohol- eller drogtesta sig utgår du från att din bedömning är riktig och fortsätter enligt punkt Avvisa medarbetaren från arbetsplatsen. Se till att han/hon kommer hem till bostaden på ett betryggande sätt, det vill säga; den påverkade skall inte lämnas att gå hem ensam. Se till att någon följer med hem, eller kontakta anhörig som hämtar. Kravet på hemsändning gäller även om den påverkade är känd för att vanligen vara skötsam. Informera medarbetaren om att löneavdrag kommer att göras för innevarande dag. Om medarbetaren testas negativt vid alkoholtest, det vill säga visar sig inte vara påverkad, avvisa honom/henne ändå från arbetsplatsen, då din bedömning om tjänstbarhet gäller (se punktlista om tjänstbarhet ovan). Arbetspasset får istället inarbetas vid senare tillfälle. Vid annan drogtestning än alkohol kan provsvaren ta en längre tid att få besked om, medarbetaren hemsändes ändå enligt punkt 3 och skall vara avstängd från arbetet med lön tills provsvaren är klara. Avvägningen om annat sker i samarbete med personalavdelningen. 4. Uppmana den alkoholpåverkade att komma tillbaka nykter nästa arbetsdag. Om han/hon inte kommer nästa dag och inte hör av sig, är du ansvarig för att han/hon kontaktas. Om det gäller annan drogpåverkan skall den anställde istället avstängas från arbete tills utredning är klar, och att det står helt klart att han/hon kan testas negativt, det vill säga att han/hon inte har kvar drogen i kroppen. Oavsett om det gäller alkohol- eller drogpåverkan gäller att innan medarbetaren återgår i arbete skall samtal ske enligt punkt 7.

7 Kommunstyrelseförvaltningen (11) 5. Dokumentera! Direkt efter det inträffade är det viktigt att dokumentera hela händelsen. Se till att datum och tidpunkter är korrekta och finns med i dokumentationen. Fortlöpande efter en sådan här händelse är det viktigt att dokumentera alla vidtagna åtgärder som rör den påverkade. Dokumentationen kan ha väsentlig betydelse för vidare åtgärder. 6. Informera närmaste överordnad chef om händelsen. Kontakta personalavdelningen som från och med punkt 6 skall delta i det fortsatta rehabiliteringsarbetet, samt vid behov utfärda skriftlig varning. Löneavdrag gäller. Ledighet eller semester beviljas aldrig i efterhand. 7. Boka in ett möte med medarbetaren hos företagshälsovården snarast efter händelsen för uppföljning. Informera om medarbetarens rättigheter att ta med sig facket, eller annan stödperson vid mötet. Personalavdelningen skall delta i mötet för upprättande av handlingsplan/överenskommelse. Vid mötet erbjuds och diskuteras olika former av stöd och/eller rehabiliteringsinsatser individuellt utformade beroende på problematik. En plan enligt ovan skall vara tidsbegränsad med flera uppföljningstillfällen. Rehabiliteringstiden beräknas i bästa fall vara ett år. Exempel på saker som kan ingå i en handlingsplan/överenskommelse: Sjukintyg från första sjukskrivningsdagen. Behandling (utformas efter individuellt behov). Blåskontroll innan varje arbetspass (utförs av chef eller annan lämplig person). Oregelbundna blåskontroller. Drogtester (urinprov eller blodprov) utförda vid företagshälsovården. Kontrollerad antabusbehandling. Permanent, eller tillfällig omplacering till lämpligare arbetsuppgifter där det är mindre risk att man kan skada sig själv eller andra. 8. För medarbetaren gäller i fortsättningen ordinarie tjänstgöring med förhoppning om skötsamhet. Andra tillfället För andra tillfället gäller samtliga punkter som ovan men handlingsplanen stramas upp ytterligare beroende på vilka åtgärder man har vidtagit vid första tillfället. Vid samtalet hos företagshälsovården (punkt 7) kommer man att tydliggöra konsekvenserna av att inte ta sitt eget rehabiliteringsansvar och i handlingsplanen/överenskommelsen skrivs nu in att medarbetaren är medveten om att brott mot handlingsplanen/överenskommelsen kan komma att leda till uppsägning. Tredje tillfället Uppsägning av anställningen på grund av personliga skäl (misskötsel som en följd av missbruk).

8 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Samverkan med arbetstagarorganisationer Den berörda arbetstagarorganisationen skall alltid underrättas när arbetsgivaren utfärdar en varning. Det är en fördel om arbetstagarorganisationen deltar i rehabiliterings- processen men det är medarbetaren som avgör om arbetstagarorganisationen skall vara aktiv eller ej. Arbetsgivaren kommer dock alltid att hålla arbetstagarorganisationen uppdaterad om händelseförloppet i rehabilitering avseende alkohol- och drogproblem. Sekretess I allt personalarbete gäller sekretesslagen, så även i arbetet med personer som har alkohol- och drogproblem. Detta innebär i korthet att så få personer som möjligt inom förvaltningen skall känna till medarbetarens sjukdomsförhållanden och att uppgifter som kan vara till skada för den enskilde inte får spridas. Sekretesslagen utgör därmed inget hinder för att man som chef tar kontakt med företagshälsovården och personalavdelningen om man misstänker eller vet att en medarbetare har problem.

9 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Handlingsplan tobak Målsättningen är att arbetstiden ska vara rökfri i Degerfors kommun. Detta ska möjliggöras genom att aktivt erbjuda anställda olika stödåtgärder för att bryta sitt tobaksberoende. Arbetsgivaren skall på ett aktivt sätt uppmuntra och stödja den som vill sluta röka då det medför stora hälsorisker för såväl den som röker som för andra som utsätts för rök. Stödåtgärder som till exempel rökavvänjningskurser eller andra former som är individuellt anpassade, ska erbjudas i dialog med chef och/eller företagshälsovård. Rökning får ej ske i, eller i direkt anslutning till den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam och där brukare vistas. Rökning skall ske på anvisad plats (inte vid entréer). Val av plats fastställs i lämpligt forum på arbetsplatsen exempelvis APT. Eftersom Tobakslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och Arbetsmiljölagen är motsägelsefulla i fråga om rökning i brukares hem kan arbetsgivaren inte stoppa arbete i brukares hem där brukaren själv röker. Arbetsgivaren skall se till att så god arbetsmiljö som möjligt upprätthålls och tillhandahålla tillämplig skyddsutrustning för den som arbetar i rökande brukares hem. Genom ovanstående begränsningar skyddas ickerökare från ofrivillig exponering. Denna policy, liksom tobakslagen är avsedd att skydda ickerökare från att utsättas för tobaksrök och utgör inget krav på att anställda i Degerfors/Karlskoga kommuner skall sluta röka. Att sluta röka är individens eget ansvar och beslut.

10 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Utdrag ur Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om - begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, - rökfri arbetsmiljö, - varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, - begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, - marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt - produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2005:369). Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 2 Rökning är förbjuden 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus, 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485). 6 Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår.. Avvikelse från 2 1-4, 6 och 7 samt 4 får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485). 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

11 Kommunstyrelseförvaltningen (11) Kontaktlista Nedan finns några länkar och telefonnummer som kan vara bra att ha om man behöver prata med någon för att få information, stöd eller synpunkter angående alkohol- eller drogproblematik. Det finns också några länktips angående tobak. Prova även att söka på google genom att använda sökorden tobak, narkotika eller alkohol Företagshälsovården Varnumhälsan Vxl Lokalt i Degerfors Beroendemottagningen Öppet för besök Pilgårdens vårdcentral Rådgivare Beroendesköterska Telefontid torsdagar Socialtjänsten Vxl Hela människan Karlskoga-Degerfors Örebro Beroendecentrum Örebro Jourtelefon Jour tel öppet vardagar Länkar Droglänken Hela människan IOGT- hjälp till självhjälp Prevent i samarbete Vårdguiden IOGT, NRS och Frilansgruppen Rasp. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut och Läkare mot tobak. Lärare mot tobak sök på tema alkohol finns även fakta om tobak och graviditet om man anger sökord graviditet

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Dnr. KLK 2008/17 026 Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Inledning Denna policy gäller från och med 2008-04-28 och avser missbruk av alkohol eller droger. Anställda som brukar, och är påverkade av droger

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX 1(10) Innehåll Syfte... 2 Roller och ansvar... 2 Förebyggande arbete... 3 Tillvägagångssätt om det händer... 4 När ska samtalet

Läs mer

Riktlinjer. Alkohol- och droger

Riktlinjer. Alkohol- och droger Riktlinjer Alkohol- och droger LULEÅ KOMMUN 2 (11) FÖRORD Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de tillsammans med stödjande material ska

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER POLICY 1(5) ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Användning av droger och arbete hör inte ihop. Eftersom vår arbetsplats ställer särskilt höga krav på säkerhet får inga anställda eller tillfälligt verksamma personer

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun

ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla. Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra om missbruk av alkohol

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy ETT PERSONALPOLITISKT HANDLINSPROGRAM FÖR DROGFRÅGOR INLEDNING Det är en självklarhet att det inte är tillåtet för kommunens anställda att förtära alkohol/missbruka andra droger

Läs mer

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 1 of 9 11/15/2013 11:18 AM Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Tobakslag (1993:581) Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Innehållsförteckning Inledning... 3 Att förebygga drogmissbruk... 3 Tecken på drogmissbruk... 4 Störd arbetsfunktion... 4 Sjunkande arbetsmoral... 4 Labilt beteende...

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Rutin för alkohol och droger i Munkedals kommun

Rutin för alkohol och droger i Munkedals kommun Rutin för alkohol och droger i Munkedals kommun Rutin för alkohol och droger i Munkedals kommun Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare Antagen av: Kommunledningsgruppen och kommungemensamma

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-11 10 Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan För arbetstagare - anställda av Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-11 10 Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan För arbetstagare - anställda av Bjurholms kommun Amnf[Skriv text] Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-11 10 Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan För arbetstagare - anställda av Bjurholms kommun Utarbetat av personalavdelningen Bjurholms kommun

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna

Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna Gäller from 2006 Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna 1. Arbetsplatser inom Landstinget Dalarna skall vara alkohol- och drogfria. 2. Kravet på

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen Godkänd av allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 28 mars 2008 Fastställd av Ålands landskapsregering den 8 april 2008 Målet med arbetet kring

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Ett prioriterat delmål för den svenska alkoholpolitiken ALKOHOLFRIA ARBETSPLATSER

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

Är tester det bästa sättet att stävja missbruk?

Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer om drogtester vid arbetsplatser med privatanställda Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy Bengtsfors kommun

Alkohol- och drogpolicy Bengtsfors kommun POLICY Utgåva 1.1 Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Carina Elmersson 0531-52 60 58 carina.elmersson@bengtsfors.se Alkohol- och drogpolicy Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-15 175

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Rökfri arbetsplats och arbetstid

Rökfri arbetsplats och arbetstid Rökfri arbetsplats och arbetstid Bakgrund Under åren 2008 2010 arbetade Statens folkhälsoinstitut med regeringens nationella tobaksuppdrag. Det övergripande syftet är att minska tobaksbruket ytterligare

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Personalavdelningens PA-handbok Datum Alkohol och andra droger VAD BETYDER DET FÖR OSS? Drogerna ansikte och effekter Bakgrund I alla samhällen och kulturer har droger förekommit. I samhällen med god balans

Läs mer

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER 1. Inledning Inom SYABS Transportgymnasium bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens framgång. Vi vill

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum INLEDNING Skolan har ett ansvar att motverka alkohol- och narkotikamissbruk, samt tobaksbruk

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer