ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -"

Transkript

1

2 ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar -

3 Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från Karlstads universitets undersökning Ung i Värmland (www.uh.kau.se), från Alkoholkommitténs Tonårsparlören (www.alkoholkommitten.se), samt från Statens Folkhälsoinstitut (www.fhi.se).

4 Den här informationsfoldern är tänkt som ett stöd för dig som förälder och till dig som möter ungdomar t.ex. i ditt arbete. Den innehåller några råd, tips och lite fakta kring alkohol, narkotika och tobak. SITUATIONEN IDAG Bland Eda kommuns niondeklassare år 2005 hade totalt 34,5 % druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i månaden under den senaste tolvmånadersperioden. Samma år svarade totalt 3,4 procent av eleverna i årskurs nio att de någon gång prövat narkotika. Bruket av alkohol har ökat årligen från mitten av 1980-talet till början av 2000-talet. Nya införselregler för alkohol på grund av EU-inträdet samt god tillgänglighet på alkohol och andra droger, där även en låg prisnivå råder, är orsaker till att nyrekryteringen till missbruket ökar. EDAS ANSVAR Edas ansvar är en resursgrupp som arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv, där vi strävar efter att samordna kommunens befintliga resurser. Edas ansvar vill verka för att barn och ungdomar i Eda kommun ska få växa upp i en trygg och drogfri miljö. PRIORITERADE OMRÅDEN Föräldrautbildning. Samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar, föreningar, föräldrar och polis i frågor som rör drogförebyggande verksamhet ska bli mer verkningsfullt. Starta opinionsbildning och diskussioner bland alla invånare i kommunen. Utbildning av olika personalkategorier i förebyggande verksamhet. I enlighet med kommunens framtagna alkohol- och drogpolitiska program/mål arbetar vi för att; Den totala alkoholkonsumtionen i samhället ska minska Eda kommun ska vara en narkotikafri kommun Alla ungdomar ska vara alkoholfria fram till 18 års ålder Alla ungdomar ska vara tobaksfria fram till 18 års ålder Missbrukare skall erbjudas adekvat hjälp. Varje år hålls ett öppet möte ett så kallat Rådslag där alla är välkomna att delta. Vid rådslaget redogör förvaltningar, föreningar och organisationer för vad som gjorts och vilka planer de har för nästkommande år när det gäller det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Kontaktperson nås via kommunens växel på eller

5 DROGER ANGÅR ALLA! Det kan vara svårt att upptäcka missbruk hos tonåringar eftersom ungdomar i denna ålder överhuvudtaget utvecklas och förändras. Det finns dock vissa tecken som kan tyda på missbruk. Skolk och försämrade skolprestationer. Nya och okända kompisar. Det lånas eller försvinner pengar. Prylar säljs och/eller stjäls. Alltid på väg ut. Otillgänglig, allt förtroligt prat är som bortblåst. Föraktfull inställning till gamla kompisar, familjen, gamla intressen och skolan. Nya ideal. Kommer ofta hem mycket sent, ibland borta hela natten. Sover oroligt och har ofta mardrömmar. Irriterad och retlig ena dagen glad och aktiv den andra. Skola, polis eller andra vuxna hör av sig med sina misstankar. Alla som misstänker eller får kännedom om att ungdomar missbrukar bör anmäla detta till socialtjänsten. Den som är anställd inom myndighet som arbetar med barn och ungdom är skyldig att genast lämna information till socialtjänsten som kan medföra att socialnämnden behöver agera. KOM IHÅG: All hantering av narkotika är olaglig Åldersgränsen för inköp/innehav av alkohol är 20 år Åldersgränsen för inköp/innehav av folköl är 18 år Åldersgränsen för att bli serverad alkohol är 18 år Åldersgränsen för inköp/innehav av snus eller cigaretter är 18 år. 3

6 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER FÖR ALKOHOL- OCH NARKOTIKAMISSBRUK Inom preventionforskningen har man sett att det finns olika faktorer som skyddar eller utsätter oss för risk att hamna i tråkigheter, s.k. skydds- och riskfaktorer. Vad som gör en faktor, exempelvis familjen, skolan eller en idrottsförening, skyddande är om den för det första stärker banden mellan människor och för det andra skapar tydliga regler för beteende. Banden mellan människor stärks främst på tre sätt: de ges tillfälle att bidra med sina insatser, de ges ökad förmåga och de ges uppmuntran eller förstärkning när de handlar rätt. Därtill behövs regler. Människor behöver veta vilka regler som gäller, att reglerna tillämpas och vilka konsekvenserna blir om man följer respektive bryter mot reglerna. När vi säger att något är en skyddsfaktor för alkoholproblem innebär detta att någon eller båda av dessa mekanismer, ökad samhörighet respektive tydliggjorda regler, träder in. Risk- och skyddsfaktorer delas in i tre grupper: individuella faktorer, sociala nätverksfaktorer inkluderande familj och skola, samt samhällsfaktorer. Källa: Andreasson S (red) (2005). Den svenska supen i det nya Europa, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm. Riskfaktorer på individnivå: Positiv till droger Sensationssökande Bristande kunskap om risker Bristande skolprestation Tillgång till alkohol och narkotika Tidig debut Biologisk disposition Kompisars alkoholvanor Skyddsfaktorer på individnivå: Gott nätverk av kompisar och vuxna Sunda fritidsaktiviteter Föräldraengagemang Känner samhörighet i skolan Liten tillgänglighet till alkohol- och narkotika Sen debut Det är i miljöerna under uppväxtåren, föräldrar och familj, förskola, skola samt fritidsverksamhet som det går att främja utveckling av olika skyddsfaktorer. Det är viktigt att hjälpa till att bygga på och stärka skyddsfaktorerna. För ju fler skyddsfaktorer vi har runt oss och med oss desto större chans är det att vi slipper hamna i tråkigheter - ett ökat antal riskfaktorer, oberoende av vilka, leder till en kraftig ökning i risk för problem. 4

7 ALKOHOL OCH UNGDOMAR CAN:s undersökning bland årskurs 9 elever visar att andelen elever som konsumerat alkohol sakta och stadigt sjunkit sedan starten I starten -71 låg siffrorna för andelen som konsumerade på 91% av pojkarna och 90% av flickorna, till att 2006 vara 64% av pojkarna och 66% av flickorna. Undersökningen Ung i Värmland visar att andel ungdomar som konsumerar alkohol är färre i Eda kommun jämfört med nationella siffror. Bland niondeklassarna i Eda år 2005 konsumerade 33,3% av killarna och 35,7% av tjejerna alkohol. Andelen ickekonsumenter bland Värmlands killar i niondeklass har ökat. Samtidigt som dessa siffror tyder på en positiv trend så visar det sig att bland de ungdomar som väljer att konsumera alkohol så har gruppen som konsumerar alkohol minst en gång i månaden ökat både bland flickor och pojkar. En dryg tredjedel av eleverna uppger år 2005 att de dricker alkohol minst en gång per månad. Vid flera undersökningstillfällen har det visat sig att de ungdomar i Eda som dricker alkohol har en jämförelsevis hög konsumtion av alkohol per tillfälle, det vill säga att de berusningsdricker. Allt berusningsdrickande innebär en riskkonsumtion. Riskerna med att bli berusad omfattar inte bara alkoholens direkta fysiska effekter utan också indirekta effekter som ökad risk för olyckor (exempelvis: trafik-, fall-, brand- och drunkningsolyckor), våld och andra skador. 5

8 Visste du att en burk 50 cl folköl 3,5% = 4,4 cl 40% sprit- lite drygt en 4-cl:s shot på krogen. --- att försäljning av smuggelsprit till ungdomar ökar kraftigt. att när något tråkigt händer och ungdomar är inblandade t.ex. vid slagsmål, olyckshändelser och fel sexdebut, oskyddat sex mm så finns nästan alltid alkohol med i bilden. att andelen ungdomar, i årskurs nio i Värmland, som uppger att de varit berusade innan 13 årsålder var högre 2005 än år 1988, både bland pojkar och flickor. Bland niondeklassarna i Värmland 2005 uppgav 8.4% av pojkarna och 6.8% av flickorna att de varit berusade innan 13 års ålder. att andelen av niondeklassarna i Värmland som uppger att de aldrig varit berusade var år 2005 högre bland pojkar och lägre bland flickor vid en jämförelse med år att unga människor lättare kan få ett beroende på grund av att den växande kroppen är känsligare än hos en vuxen. Det är bland annat därför viktigt att alkoholdebuten sker så sent som möjligt. att man under berusning är mer benägen att pröva andra berusningsmedel / droger. Det har visat sig att föräldrars inställning till alkohol / droger under tonårstiden spelar en stor roll för vilket förhållningssätt tonåringen själv kommer att ha. att uppskattningsvis 90% av det polisen förverkar för ungdomar under 18 år är öl importerad från utlandet. En uppskattning från polisen i Eda. att sömntabletter, lugnande mediciner och olika sorters värktabletter kan ge mycket svåra förgiftningstillstånd och andnöd om de blandas med alkohol. att om man är under 18 år och blir omhändertagen av polisen för fylleri så riskerar man att inte få något/eller bli av med sitt körkortstillstånd. att polisen har rätt att beslagta öl för ungdomar under 18 år. 6

9 NARKOTIKA OCH UNGDOMAR Narkotikabruket har fördubblats på 10 år. I början av 2000-talet hade mellan 8-9 % av landets niondeklassare använt narkotika, vilket kan jämföras med 4% år Hasch är det vanligaste narkotikapreparatet bland svenska ungdomar. Visste du att mellan 3-5 % av Edas niondeklassare någon gång prövat narkotika. att risken att röka cannabis minskar om man inte har rökt vanlig tobak. --- att nästan alla som prövar narkotika första gången är berusade. att studier visar att det finns en större andel som använder narkotika bland de som har en hög alkoholkonsumtion. att 96% av Sveriges befolkning stöder svensk narkotikalagstiftning. att man aldrig med säkerhet kan säga vem som blir beroende av en drog och vem som kan sluta. hur mycket en restriktiv hållning kring alkohol lönar sig? Femtonåringar som ofta blir bjudna på alkohol hemma både berusar sig och prövar narkotika i högre utsträckning än dom som inte blir bjudna. Får inte smaka Får smaka Får eget glas Blir bjuden ofta Berusad varje vecka Använt narkotika 7 % %

10 TOBAK OCH UNGDOMAR Undersökningen Ung i Värmland visar att andelen dagligrökare bland åk 9 elever i Eda ligger högre än vad riksgenomsnittet är. Det är tämligen stor könsskillnad, flickorna röker i dubbelt så stor utsträckning som pojkarna. Andelen dagligrökare av flickor i åk 9 i riket var 9% och motsvarande siffra i Eda låg på 13,3%, mellan åren var siffran ca 20% i Eda. CAN:s undersökning 2005 visar att snusandet domineras av pojkarna men att flickorna sedan slutet av 1990-talet också börjat med detta. Andelen flickor i åk 9 som snusar är ca 2% både för riket och Eda kommun. Visste du att nikotin är ett av de mest beroendeframkallande medel som finns. att i röken från 1 cigarett finns 4000 ämnen, varav 2000 är giftiga och 50 stycken är cancerframkallande. att hälften av alla rökare dör i förtid på grund av tobak. att i världen dör en människa var 10:e sekund på grund av rökning. att snus innehåller sex gånger mer nikotin än cigaretter. att snus innehåller frätande ämnen för att kroppen snabbt ska kunna ta upp alla ämnen. I längden leder detta till att tandköttet fräter sönder. att för att få köpa tobak måste man vara 18 år. DITT NEJ GÖR STOR SKILLNAD: Föräldrar som inte röker och som förbjuder sina barn att röka: 10% av barnen röker. Föräldrar röker själva men förbjuder sina barn att röka: 12% av barnen röker. Föräldrar röker inte själva men tillåter rökning: 26% av barnen röker. Föräldrar röker själva och tillåter rökning: 38% av barnen röker. 8

11 FYLLEKVÄLL SOM KAN SLUTA MED BESÖK I. När man är under 18 år och dricker alkohol eller bär med sig alkohol så har polisen att tillse att alkoholen beslagtas och förverkas. Dricker man på allmänplats inom stadsplanerat område blir man också rapporterad (bötfälld). När man druckit alkohol eller tagit andra droger så försämras omdömet och det händer en massa saker som inte skulle ha hänt om man varit nykter. Man kan hamna i bråk, bli misshandlad eller själv göra sig skyldig till misshandel. Det kan räcka med ett förfluget ord i en korvkö så har man ett adrenalinstint gäng över sig. Vilket kan leda till smärta och i värsta fall svåra kroppsskador. I de allra flesta fall av misshandel så är både gärningsman och offer berusade. Är man bråkig och berusad på allmän plats så har polisen att tillse att den personen omhändertas enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person) eller PL 13 (Polislagen 13). Polisen har också rätt att kroppsvisitera den bråkige eller den som vistas i samma gäng (PL 19). Även i annat fall om polisen misstänker att någon kan ha farliga föremål på sig, så som kniv eller dylikt så kan ingripande ske med stöd av PL 19. Anträffas en ungdom (under 18 år) tillsammans med kända missbrukare av alkohol eller narkotika så får polisen omhänderta ynglingen även om denne inte varit påverkad av alkohol eller droger. Polisen skall därefter skyndsamt överlämna ynglingen till dennes föräldrar eller annan vårdnadshavare (PL 12). Man behöver inte vara bråkig för att omhändertas av polis. Har man druckit för mycket alkohol eller tagit droger så att man inte kan ta hand om sig själv så gör polisen ingripande jml LOB alternativt medtas för kroppsbesiktning (urinprov) om man misstänker droger. FYLLECELL.. Den som är över 18 år och blir omhändertagen av polis jml LOB hamnar som regel i så kallad fyllecell. Den som är under 18 år skall normalt hämtas av föräldrar på polisstation och inte låsas in i fyllecell. Det kan dock hända att även yngre får syna cellen om de är bråkiga och inga föräldrar går att nå. Detta hör visserligen till undantagen, ingen som är under 15 år hamnar dock i fyllecell. 9 Det är inte brottsligt att bli omhändertagen jml LOB. Det kan dock få andra ödesdigra konsekvenser. Bland annat så ifrågasätts både eventuellt körkortsinnehav och vapeninnehav. Vidare så blir man om man är under 18 år kallad till socialkontoret för samtal tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare.

12 SOCIALNÄMNDEN I enlighet med socialtjänstlagen ska socialnämnden arbeta förebyggande, rådgivande och med direkt behandlande insatser riktat mot missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska samarbeta med den enskilde, dennes föräldrar och andra myndigheter. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. I EDA KOMMUN Socialnämnden i Eda kommun arbetar förebyggande via sitt deltagande i Folkhälsorådet och Edas ansvar. Vi arbetar ute på fältet till exempel vid skolavslutning, Marten, Charlotta etcetera. Vi deltar på olika forum, bland annat genom samarbete med MVC, BVC och skolan. Vid anmälningar om barn som far illa (kan till exempel vara att man omhändertagits för att man varit berusad eller att anmälan inkommit på annat sätt) kallas den unge och dennes förälder för samtal med socialsekreterare. Om det finns skäl inleds en utredning som syftar till att kartlägga ett eventuellt missbruk. En utredning kan leda till att den unge får vård i öppenvård eller på behandlingshem. I vissa fall kan vård ges till den unge mot dennes vilja. Man kan alltid vända sig till socialnämnden för att få råd och stöd. Du kan kontakta en socialsekreterare via socialförvaltningens reception, telefonnummer; Socialnämnden driver även en öppenvårdsmottagning. Hit kan vem som helst vända sig för att få råd och hjälp med frågor som rör missbruk och/eller beroende. Alkohol- och drogterapeuten nås via telefon

13 SKOLFÖRVALTNINGEN Grundskolan Tar aktiv ställning mot alkohol och droger Skolans målsättning är att alla elever och all personal skall känna sig trygga i en alkoholoch drogfri miljö. Skolan tar avstånd från all användning av alkohol och narkotika. Vi stödjer föräldrarna i deras arbete för att barnen skall växa upp i en alkohol- och drogfri miljö. Skolans mål En alkohol- och drogfri miljö Öka elevers och vuxnas medvetenhet och kunskap om alkohol- och droganvänd ningens negativa konsekvenser Strategi Informera kring alkohol och droger enligt läroplanens kursplaner Temadagar där drogfrågan belyses Information till föräldrar via föräldramöten, utvecklingssamtal och informationsutskick Arbete med elevers attityder och värderingar Så här gör skolan vid misstanke om narkotikaanvändning 1. Mentor/Klassföreståndare, skolledning och elevvård informeras om situationen 2. Vårdnadshavare kontaktas 3. Med vårdnadshavares samtycke lämnar eleven ett urinprov. 11

14 TIPS TILL FÖRÄLDRAR! HJÄLP DIN TONÅRING ATT UTVECKLA EN NEJ-STRATEGI Föräldrahållningen måste bygga på att hjälpa sin tonåring att utveckla en nej-strategi. Regler och gränser skapar trygghet och ger också din tonåring bra argument att säga nej och skylla på. KÄRLEK, STÖD OCH MOTSTÅND Älska och respektera ditt barn, ge barnet uppmärksamhet och uppmuntran och var konsekvent. FÖRÄLDRAKONTAKT Det är bra att hålla kontakt med andra föräldrar. Försök att tillsammans med dem komma överens om vad som ska gälla för era tonåringar. Ungdomar spelar gärna ut de vuxna mot varandra tonåringarna har enad front så mot dem med detsamma. UNGDOMSMILJÖER OCH SYMBOLER Det är viktigt att du som tonårsförälder har kunskap om de miljöer som din tonåring vistas i. SKOLAN Håll dig ajour med vad som händer i skolan. ALKOHOL OCH DROGERS BETYDELSE Hjälp din tonåring att skaffa sig kunskap om alkohol/droger. Diskutera tillsammans med din tonåring igenom alkohol/drogers betydelse och dess konsekvenser tillsammans. Prata med din tonåring, bygg det inte på skrämsel utan försök att ha en nyanserad hållning, hur du som vuxen ser på det hela. ENGAGERA DIG I DITT BARNS FRITID Håll koll på vilka kompisar din tonåring har. Lär känna kompisarna för att göra en egen bedömning. Delta på de forum som ungdomarna är engagerade i, fritidsaktiviteter, föreningar etc. Var noga med tider och hämtning. Visa att Du är intresserad och bryr Dig om. Om vi tidigt upptäcker att våra ungdomar använder droger, kan vi rädda dem från missbruk och en trasslig tonårstid. Men att upptäcka är både svårt och smärtsamt. Det handlar om att lägga pussel, kom ihåg att Du är experten på ditt barn. Våga lita på din intuition och att era kärleksband håller. Att lägga sig i är att bry sig om 12

15 VID MISSTANKE, RÅD OCH STÖD VÄNLIGEN KONTAKTA: AA (Anonyma alkoholister) Kontaktperson i Eda: Egon Larsson, FMN (Föräldraförening mot narkotika) Finns i Arvika. Jourtelefon: Ungdomsmottagning Charlottenberg, i BVC:s lokaler på måndagar mellan: Skolans Elevhälsa Nås via kurator på telefon: eller Individ- och familjeenheten Kontakta en socialsekreterare via telefon Edas stöd och behandling; Edas ansvar Kontaktperson nås via kommunens växel eller Läs gärna mer på 13

16 BRA WEBADRESSER OCH TELEFONNUMMER Här kan du hitta gratis fakta, nyheter och material om alkohol och droger samt ladda ner diskussionsmaterial för ungdomar och föräldrar eller andra vuxna. Du kan även testa din egen alkoholprofil mm. En webbplats som handlar om alkohol, narkotika och tobak och som framför allt riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Anonyma alkoholisters hemsida. Jourtelefon: En hemsida för dig som har en nära vän eller anhörig med alkoholproblem. Jourtelefon: Hemsidan drivs av IOGT-NTO. Här finns bland annat droginformation och föräldrafrågor. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Här finns fakta, bibliotek och rapporter. En hemsida som fokuserar speciellt på ensamstående föräldrar och deras problematik. Föräldraföreningen mot narkotika. Här kan du hitta hjälp och stöd av andra föräldrar som har eller haft barn i narkotikamissbruk. Lokal fakta om Värmlands alkohol- och drogförebyggande arbete, dess organisation och kommuner. 14

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Vad dricker ditt barn?

Vad dricker ditt barn? Vad dricker ditt barn? INFORMATION FRÅN EN UNDERSÖKNING I LINKÖPINGS KOMMUN BLAND UNGDOMAR MELLAN 12-19 ÅR Till dig som är förälder VARFÖR DRICKER UNGDOMAR ALKOHOL? 85% av eleverna i årskurs 6 svarar,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vart annat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland eleverna i grundskolans åk 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag

Läs mer

Resultat från Skolelevers drogvanor

Resultat från Skolelevers drogvanor Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Dina barn går inte i repris

Dina barn går inte i repris Dina barn går inte i repris FAKTA OCH ERFARENHETER OM ALKOHOL DINA BARN GÅR INTE I REPRIS Vi älskar våra barn. Vi vill skydda dem från allt ont och önskar att de utvecklas till lyckliga och självständiga

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder VÅGA VARA VUXEN 1 Om alkohol och narkotika till dig som är förälder 2 VÅGA VARA VUXEN Copyright 2005, Alna Riks. Produktion, Alna Riks. Text, Anders Johnson. Layout och bilder, Häregård Info och Carlström

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER

HANDLINGSPLAN MOT DROGER HANDLINGSPLAN MOT DROGER Finnvedens gymnasium skall vara en drogfri gymnasieskola, vilket gäller för alla: elever, personal och besökare! Reviderad 2016-08-18 Regler i Värnamo kommun I alla skolor och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Befolkningsmängd, 2011 Totalt Kvinnor Män 11 510 5 712 5 798 Befolkningsmängd efter ålder och kön Totalt Kvinnor Män 0-17

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Insatser mot cannabis - 27 februari

Insatser mot cannabis - 27 februari Insatser mot cannabis - 27 februari Drogvaneundersökning i hela Västra Götaland Samverkan med CAN Totalundersökning i åk 9 och gymnasiets år 2 11 768 i åk 9 och 12 191 elever i gym 2 Alkoholkonsumenter

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSMILJÖ OCH T EKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-10-01 Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08 508 05 308 Dnr 500-474-2008 Sammanträde 28 oktober 2008 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (7)

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (7) Drogpolicy StorsjöGymnasiet 0 (7) 1 (7) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Definition... 3 Målsättning... 4 Handlingsplan... 4 Förebyggande åtgärder... 4 Direkta åtgärder... 4 Tecken och symtom...

Läs mer

Det behövs tid för att vara ung

Det behövs tid för att vara ung Det behövs tid för att vara ung Till den Öppna Fritidsverksamheten ska de unga känna, att de kan komma bara för att vara och delta på det sätt de önskar. Varje ung människa bär på sina funderingar och

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer