ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -"

Transkript

1

2 ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar -

3 Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från Karlstads universitets undersökning Ung i Värmland (www.uh.kau.se), från Alkoholkommitténs Tonårsparlören (www.alkoholkommitten.se), samt från Statens Folkhälsoinstitut (www.fhi.se).

4 Den här informationsfoldern är tänkt som ett stöd för dig som förälder och till dig som möter ungdomar t.ex. i ditt arbete. Den innehåller några råd, tips och lite fakta kring alkohol, narkotika och tobak. SITUATIONEN IDAG Bland Eda kommuns niondeklassare år 2005 hade totalt 34,5 % druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i månaden under den senaste tolvmånadersperioden. Samma år svarade totalt 3,4 procent av eleverna i årskurs nio att de någon gång prövat narkotika. Bruket av alkohol har ökat årligen från mitten av 1980-talet till början av 2000-talet. Nya införselregler för alkohol på grund av EU-inträdet samt god tillgänglighet på alkohol och andra droger, där även en låg prisnivå råder, är orsaker till att nyrekryteringen till missbruket ökar. EDAS ANSVAR Edas ansvar är en resursgrupp som arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv, där vi strävar efter att samordna kommunens befintliga resurser. Edas ansvar vill verka för att barn och ungdomar i Eda kommun ska få växa upp i en trygg och drogfri miljö. PRIORITERADE OMRÅDEN Föräldrautbildning. Samverkan mellan berörda kommunala förvaltningar, föreningar, föräldrar och polis i frågor som rör drogförebyggande verksamhet ska bli mer verkningsfullt. Starta opinionsbildning och diskussioner bland alla invånare i kommunen. Utbildning av olika personalkategorier i förebyggande verksamhet. I enlighet med kommunens framtagna alkohol- och drogpolitiska program/mål arbetar vi för att; Den totala alkoholkonsumtionen i samhället ska minska Eda kommun ska vara en narkotikafri kommun Alla ungdomar ska vara alkoholfria fram till 18 års ålder Alla ungdomar ska vara tobaksfria fram till 18 års ålder Missbrukare skall erbjudas adekvat hjälp. Varje år hålls ett öppet möte ett så kallat Rådslag där alla är välkomna att delta. Vid rådslaget redogör förvaltningar, föreningar och organisationer för vad som gjorts och vilka planer de har för nästkommande år när det gäller det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Kontaktperson nås via kommunens växel på eller

5 DROGER ANGÅR ALLA! Det kan vara svårt att upptäcka missbruk hos tonåringar eftersom ungdomar i denna ålder överhuvudtaget utvecklas och förändras. Det finns dock vissa tecken som kan tyda på missbruk. Skolk och försämrade skolprestationer. Nya och okända kompisar. Det lånas eller försvinner pengar. Prylar säljs och/eller stjäls. Alltid på väg ut. Otillgänglig, allt förtroligt prat är som bortblåst. Föraktfull inställning till gamla kompisar, familjen, gamla intressen och skolan. Nya ideal. Kommer ofta hem mycket sent, ibland borta hela natten. Sover oroligt och har ofta mardrömmar. Irriterad och retlig ena dagen glad och aktiv den andra. Skola, polis eller andra vuxna hör av sig med sina misstankar. Alla som misstänker eller får kännedom om att ungdomar missbrukar bör anmäla detta till socialtjänsten. Den som är anställd inom myndighet som arbetar med barn och ungdom är skyldig att genast lämna information till socialtjänsten som kan medföra att socialnämnden behöver agera. KOM IHÅG: All hantering av narkotika är olaglig Åldersgränsen för inköp/innehav av alkohol är 20 år Åldersgränsen för inköp/innehav av folköl är 18 år Åldersgränsen för att bli serverad alkohol är 18 år Åldersgränsen för inköp/innehav av snus eller cigaretter är 18 år. 3

6 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER FÖR ALKOHOL- OCH NARKOTIKAMISSBRUK Inom preventionforskningen har man sett att det finns olika faktorer som skyddar eller utsätter oss för risk att hamna i tråkigheter, s.k. skydds- och riskfaktorer. Vad som gör en faktor, exempelvis familjen, skolan eller en idrottsförening, skyddande är om den för det första stärker banden mellan människor och för det andra skapar tydliga regler för beteende. Banden mellan människor stärks främst på tre sätt: de ges tillfälle att bidra med sina insatser, de ges ökad förmåga och de ges uppmuntran eller förstärkning när de handlar rätt. Därtill behövs regler. Människor behöver veta vilka regler som gäller, att reglerna tillämpas och vilka konsekvenserna blir om man följer respektive bryter mot reglerna. När vi säger att något är en skyddsfaktor för alkoholproblem innebär detta att någon eller båda av dessa mekanismer, ökad samhörighet respektive tydliggjorda regler, träder in. Risk- och skyddsfaktorer delas in i tre grupper: individuella faktorer, sociala nätverksfaktorer inkluderande familj och skola, samt samhällsfaktorer. Källa: Andreasson S (red) (2005). Den svenska supen i det nya Europa, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm. Riskfaktorer på individnivå: Positiv till droger Sensationssökande Bristande kunskap om risker Bristande skolprestation Tillgång till alkohol och narkotika Tidig debut Biologisk disposition Kompisars alkoholvanor Skyddsfaktorer på individnivå: Gott nätverk av kompisar och vuxna Sunda fritidsaktiviteter Föräldraengagemang Känner samhörighet i skolan Liten tillgänglighet till alkohol- och narkotika Sen debut Det är i miljöerna under uppväxtåren, föräldrar och familj, förskola, skola samt fritidsverksamhet som det går att främja utveckling av olika skyddsfaktorer. Det är viktigt att hjälpa till att bygga på och stärka skyddsfaktorerna. För ju fler skyddsfaktorer vi har runt oss och med oss desto större chans är det att vi slipper hamna i tråkigheter - ett ökat antal riskfaktorer, oberoende av vilka, leder till en kraftig ökning i risk för problem. 4

7 ALKOHOL OCH UNGDOMAR CAN:s undersökning bland årskurs 9 elever visar att andelen elever som konsumerat alkohol sakta och stadigt sjunkit sedan starten I starten -71 låg siffrorna för andelen som konsumerade på 91% av pojkarna och 90% av flickorna, till att 2006 vara 64% av pojkarna och 66% av flickorna. Undersökningen Ung i Värmland visar att andel ungdomar som konsumerar alkohol är färre i Eda kommun jämfört med nationella siffror. Bland niondeklassarna i Eda år 2005 konsumerade 33,3% av killarna och 35,7% av tjejerna alkohol. Andelen ickekonsumenter bland Värmlands killar i niondeklass har ökat. Samtidigt som dessa siffror tyder på en positiv trend så visar det sig att bland de ungdomar som väljer att konsumera alkohol så har gruppen som konsumerar alkohol minst en gång i månaden ökat både bland flickor och pojkar. En dryg tredjedel av eleverna uppger år 2005 att de dricker alkohol minst en gång per månad. Vid flera undersökningstillfällen har det visat sig att de ungdomar i Eda som dricker alkohol har en jämförelsevis hög konsumtion av alkohol per tillfälle, det vill säga att de berusningsdricker. Allt berusningsdrickande innebär en riskkonsumtion. Riskerna med att bli berusad omfattar inte bara alkoholens direkta fysiska effekter utan också indirekta effekter som ökad risk för olyckor (exempelvis: trafik-, fall-, brand- och drunkningsolyckor), våld och andra skador. 5

8 Visste du att en burk 50 cl folköl 3,5% = 4,4 cl 40% sprit- lite drygt en 4-cl:s shot på krogen. --- att försäljning av smuggelsprit till ungdomar ökar kraftigt. att när något tråkigt händer och ungdomar är inblandade t.ex. vid slagsmål, olyckshändelser och fel sexdebut, oskyddat sex mm så finns nästan alltid alkohol med i bilden. att andelen ungdomar, i årskurs nio i Värmland, som uppger att de varit berusade innan 13 årsålder var högre 2005 än år 1988, både bland pojkar och flickor. Bland niondeklassarna i Värmland 2005 uppgav 8.4% av pojkarna och 6.8% av flickorna att de varit berusade innan 13 års ålder. att andelen av niondeklassarna i Värmland som uppger att de aldrig varit berusade var år 2005 högre bland pojkar och lägre bland flickor vid en jämförelse med år att unga människor lättare kan få ett beroende på grund av att den växande kroppen är känsligare än hos en vuxen. Det är bland annat därför viktigt att alkoholdebuten sker så sent som möjligt. att man under berusning är mer benägen att pröva andra berusningsmedel / droger. Det har visat sig att föräldrars inställning till alkohol / droger under tonårstiden spelar en stor roll för vilket förhållningssätt tonåringen själv kommer att ha. att uppskattningsvis 90% av det polisen förverkar för ungdomar under 18 år är öl importerad från utlandet. En uppskattning från polisen i Eda. att sömntabletter, lugnande mediciner och olika sorters värktabletter kan ge mycket svåra förgiftningstillstånd och andnöd om de blandas med alkohol. att om man är under 18 år och blir omhändertagen av polisen för fylleri så riskerar man att inte få något/eller bli av med sitt körkortstillstånd. att polisen har rätt att beslagta öl för ungdomar under 18 år. 6

9 NARKOTIKA OCH UNGDOMAR Narkotikabruket har fördubblats på 10 år. I början av 2000-talet hade mellan 8-9 % av landets niondeklassare använt narkotika, vilket kan jämföras med 4% år Hasch är det vanligaste narkotikapreparatet bland svenska ungdomar. Visste du att mellan 3-5 % av Edas niondeklassare någon gång prövat narkotika. att risken att röka cannabis minskar om man inte har rökt vanlig tobak. --- att nästan alla som prövar narkotika första gången är berusade. att studier visar att det finns en större andel som använder narkotika bland de som har en hög alkoholkonsumtion. att 96% av Sveriges befolkning stöder svensk narkotikalagstiftning. att man aldrig med säkerhet kan säga vem som blir beroende av en drog och vem som kan sluta. hur mycket en restriktiv hållning kring alkohol lönar sig? Femtonåringar som ofta blir bjudna på alkohol hemma både berusar sig och prövar narkotika i högre utsträckning än dom som inte blir bjudna. Får inte smaka Får smaka Får eget glas Blir bjuden ofta Berusad varje vecka Använt narkotika 7 % %

10 TOBAK OCH UNGDOMAR Undersökningen Ung i Värmland visar att andelen dagligrökare bland åk 9 elever i Eda ligger högre än vad riksgenomsnittet är. Det är tämligen stor könsskillnad, flickorna röker i dubbelt så stor utsträckning som pojkarna. Andelen dagligrökare av flickor i åk 9 i riket var 9% och motsvarande siffra i Eda låg på 13,3%, mellan åren var siffran ca 20% i Eda. CAN:s undersökning 2005 visar att snusandet domineras av pojkarna men att flickorna sedan slutet av 1990-talet också börjat med detta. Andelen flickor i åk 9 som snusar är ca 2% både för riket och Eda kommun. Visste du att nikotin är ett av de mest beroendeframkallande medel som finns. att i röken från 1 cigarett finns 4000 ämnen, varav 2000 är giftiga och 50 stycken är cancerframkallande. att hälften av alla rökare dör i förtid på grund av tobak. att i världen dör en människa var 10:e sekund på grund av rökning. att snus innehåller sex gånger mer nikotin än cigaretter. att snus innehåller frätande ämnen för att kroppen snabbt ska kunna ta upp alla ämnen. I längden leder detta till att tandköttet fräter sönder. att för att få köpa tobak måste man vara 18 år. DITT NEJ GÖR STOR SKILLNAD: Föräldrar som inte röker och som förbjuder sina barn att röka: 10% av barnen röker. Föräldrar röker själva men förbjuder sina barn att röka: 12% av barnen röker. Föräldrar röker inte själva men tillåter rökning: 26% av barnen röker. Föräldrar röker själva och tillåter rökning: 38% av barnen röker. 8

11 FYLLEKVÄLL SOM KAN SLUTA MED BESÖK I. När man är under 18 år och dricker alkohol eller bär med sig alkohol så har polisen att tillse att alkoholen beslagtas och förverkas. Dricker man på allmänplats inom stadsplanerat område blir man också rapporterad (bötfälld). När man druckit alkohol eller tagit andra droger så försämras omdömet och det händer en massa saker som inte skulle ha hänt om man varit nykter. Man kan hamna i bråk, bli misshandlad eller själv göra sig skyldig till misshandel. Det kan räcka med ett förfluget ord i en korvkö så har man ett adrenalinstint gäng över sig. Vilket kan leda till smärta och i värsta fall svåra kroppsskador. I de allra flesta fall av misshandel så är både gärningsman och offer berusade. Är man bråkig och berusad på allmän plats så har polisen att tillse att den personen omhändertas enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person) eller PL 13 (Polislagen 13). Polisen har också rätt att kroppsvisitera den bråkige eller den som vistas i samma gäng (PL 19). Även i annat fall om polisen misstänker att någon kan ha farliga föremål på sig, så som kniv eller dylikt så kan ingripande ske med stöd av PL 19. Anträffas en ungdom (under 18 år) tillsammans med kända missbrukare av alkohol eller narkotika så får polisen omhänderta ynglingen även om denne inte varit påverkad av alkohol eller droger. Polisen skall därefter skyndsamt överlämna ynglingen till dennes föräldrar eller annan vårdnadshavare (PL 12). Man behöver inte vara bråkig för att omhändertas av polis. Har man druckit för mycket alkohol eller tagit droger så att man inte kan ta hand om sig själv så gör polisen ingripande jml LOB alternativt medtas för kroppsbesiktning (urinprov) om man misstänker droger. FYLLECELL.. Den som är över 18 år och blir omhändertagen av polis jml LOB hamnar som regel i så kallad fyllecell. Den som är under 18 år skall normalt hämtas av föräldrar på polisstation och inte låsas in i fyllecell. Det kan dock hända att även yngre får syna cellen om de är bråkiga och inga föräldrar går att nå. Detta hör visserligen till undantagen, ingen som är under 15 år hamnar dock i fyllecell. 9 Det är inte brottsligt att bli omhändertagen jml LOB. Det kan dock få andra ödesdigra konsekvenser. Bland annat så ifrågasätts både eventuellt körkortsinnehav och vapeninnehav. Vidare så blir man om man är under 18 år kallad till socialkontoret för samtal tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare.

12 SOCIALNÄMNDEN I enlighet med socialtjänstlagen ska socialnämnden arbeta förebyggande, rådgivande och med direkt behandlande insatser riktat mot missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska samarbeta med den enskilde, dennes föräldrar och andra myndigheter. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. I EDA KOMMUN Socialnämnden i Eda kommun arbetar förebyggande via sitt deltagande i Folkhälsorådet och Edas ansvar. Vi arbetar ute på fältet till exempel vid skolavslutning, Marten, Charlotta etcetera. Vi deltar på olika forum, bland annat genom samarbete med MVC, BVC och skolan. Vid anmälningar om barn som far illa (kan till exempel vara att man omhändertagits för att man varit berusad eller att anmälan inkommit på annat sätt) kallas den unge och dennes förälder för samtal med socialsekreterare. Om det finns skäl inleds en utredning som syftar till att kartlägga ett eventuellt missbruk. En utredning kan leda till att den unge får vård i öppenvård eller på behandlingshem. I vissa fall kan vård ges till den unge mot dennes vilja. Man kan alltid vända sig till socialnämnden för att få råd och stöd. Du kan kontakta en socialsekreterare via socialförvaltningens reception, telefonnummer; Socialnämnden driver även en öppenvårdsmottagning. Hit kan vem som helst vända sig för att få råd och hjälp med frågor som rör missbruk och/eller beroende. Alkohol- och drogterapeuten nås via telefon

13 SKOLFÖRVALTNINGEN Grundskolan Tar aktiv ställning mot alkohol och droger Skolans målsättning är att alla elever och all personal skall känna sig trygga i en alkoholoch drogfri miljö. Skolan tar avstånd från all användning av alkohol och narkotika. Vi stödjer föräldrarna i deras arbete för att barnen skall växa upp i en alkohol- och drogfri miljö. Skolans mål En alkohol- och drogfri miljö Öka elevers och vuxnas medvetenhet och kunskap om alkohol- och droganvänd ningens negativa konsekvenser Strategi Informera kring alkohol och droger enligt läroplanens kursplaner Temadagar där drogfrågan belyses Information till föräldrar via föräldramöten, utvecklingssamtal och informationsutskick Arbete med elevers attityder och värderingar Så här gör skolan vid misstanke om narkotikaanvändning 1. Mentor/Klassföreståndare, skolledning och elevvård informeras om situationen 2. Vårdnadshavare kontaktas 3. Med vårdnadshavares samtycke lämnar eleven ett urinprov. 11

14 TIPS TILL FÖRÄLDRAR! HJÄLP DIN TONÅRING ATT UTVECKLA EN NEJ-STRATEGI Föräldrahållningen måste bygga på att hjälpa sin tonåring att utveckla en nej-strategi. Regler och gränser skapar trygghet och ger också din tonåring bra argument att säga nej och skylla på. KÄRLEK, STÖD OCH MOTSTÅND Älska och respektera ditt barn, ge barnet uppmärksamhet och uppmuntran och var konsekvent. FÖRÄLDRAKONTAKT Det är bra att hålla kontakt med andra föräldrar. Försök att tillsammans med dem komma överens om vad som ska gälla för era tonåringar. Ungdomar spelar gärna ut de vuxna mot varandra tonåringarna har enad front så mot dem med detsamma. UNGDOMSMILJÖER OCH SYMBOLER Det är viktigt att du som tonårsförälder har kunskap om de miljöer som din tonåring vistas i. SKOLAN Håll dig ajour med vad som händer i skolan. ALKOHOL OCH DROGERS BETYDELSE Hjälp din tonåring att skaffa sig kunskap om alkohol/droger. Diskutera tillsammans med din tonåring igenom alkohol/drogers betydelse och dess konsekvenser tillsammans. Prata med din tonåring, bygg det inte på skrämsel utan försök att ha en nyanserad hållning, hur du som vuxen ser på det hela. ENGAGERA DIG I DITT BARNS FRITID Håll koll på vilka kompisar din tonåring har. Lär känna kompisarna för att göra en egen bedömning. Delta på de forum som ungdomarna är engagerade i, fritidsaktiviteter, föreningar etc. Var noga med tider och hämtning. Visa att Du är intresserad och bryr Dig om. Om vi tidigt upptäcker att våra ungdomar använder droger, kan vi rädda dem från missbruk och en trasslig tonårstid. Men att upptäcka är både svårt och smärtsamt. Det handlar om att lägga pussel, kom ihåg att Du är experten på ditt barn. Våga lita på din intuition och att era kärleksband håller. Att lägga sig i är att bry sig om 12

15 VID MISSTANKE, RÅD OCH STÖD VÄNLIGEN KONTAKTA: AA (Anonyma alkoholister) Kontaktperson i Eda: Egon Larsson, FMN (Föräldraförening mot narkotika) Finns i Arvika. Jourtelefon: Ungdomsmottagning Charlottenberg, i BVC:s lokaler på måndagar mellan: Skolans Elevhälsa Nås via kurator på telefon: eller Individ- och familjeenheten Kontakta en socialsekreterare via telefon Edas stöd och behandling; Edas ansvar Kontaktperson nås via kommunens växel eller Läs gärna mer på 13

16 BRA WEBADRESSER OCH TELEFONNUMMER Här kan du hitta gratis fakta, nyheter och material om alkohol och droger samt ladda ner diskussionsmaterial för ungdomar och föräldrar eller andra vuxna. Du kan även testa din egen alkoholprofil mm. En webbplats som handlar om alkohol, narkotika och tobak och som framför allt riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Anonyma alkoholisters hemsida. Jourtelefon: En hemsida för dig som har en nära vän eller anhörig med alkoholproblem. Jourtelefon: Hemsidan drivs av IOGT-NTO. Här finns bland annat droginformation och föräldrafrågor. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Här finns fakta, bibliotek och rapporter. En hemsida som fokuserar speciellt på ensamstående föräldrar och deras problematik. Föräldraföreningen mot narkotika. Här kan du hitta hjälp och stöd av andra föräldrar som har eller haft barn i narkotikamissbruk. Lokal fakta om Värmlands alkohol- och drogförebyggande arbete, dess organisation och kommuner. 14

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Dina barn går inte i repris

Dina barn går inte i repris Dina barn går inte i repris FAKTA OCH ERFARENHETER OM ALKOHOL DINA BARN GÅR INTE I REPRIS Vi älskar våra barn. Vi vill skydda dem från allt ont och önskar att de utvecklas till lyckliga och självständiga

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder VÅGA VARA VUXEN 1 Om alkohol och narkotika till dig som är förälder 2 VÅGA VARA VUXEN Copyright 2005, Alna Riks. Produktion, Alna Riks. Text, Anders Johnson. Layout och bilder, Häregård Info och Carlström

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt...

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt... RESULTAT KALMAR Det här är s kommunspecifika bilaga till rapporten Att utveckla nas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete Sex försöks i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 BRÄCKE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 Alkohol- och drogpolicyn antagen av Barn- och Ungdomsgruppen 2008.12.04 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Sävsjö 091230 Innehållsförteckning 1.1 Aleholmsskolans mål och syfte med alkohol- och drogpolicy. Sid 1 1.2 Vad är en drog och vad säger lagen? Sid 1. 1:3 Misstanke

Läs mer

Samband. Det är i princip bara rökare, som ger sig in i narkotikan. Det är i princip bara rökare, som blir alkoholister

Samband. Det är i princip bara rökare, som ger sig in i narkotikan. Det är i princip bara rökare, som blir alkoholister Vad är problemet? De unga riskerar tobaksoch alkoholberoende, våld, olyckor, oönskat sex, narkotika, kriminalitet, och dödliga sjukdomar. Vi får ungdomar att låta bli tobak. På så sätt minskar riskerna

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm.

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Sävsjö kommun Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Mål Aleholm skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan.

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Mål Hofgårdskolan skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Material för föräldraträffar ALKOHOL OCH NARKOTIKA

Material för föräldraträffar ALKOHOL OCH NARKOTIKA Flik 1 Flik 1 Förord Instruktioner Alkohol och narkotika Flik 2 Flik 3 Flik 4 Flik 5 Flik 6 Flik 7 Myter Varför dricker ungdomar? Hur mycket dricker ungdomar? Varför är alkohol farligt för unga? Narkotika

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Gymnasieskola November 2003 (Reviderad juni 2006) Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk bland elever

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2008

Ungdomars hälsa och drogvanor 2008 Ungdomars hälsa och drogvanor 28 Undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg Anita Boij Rapport 29:2 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor år 28 Rapport

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer

Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer Bakgrund Utifrån skolsköterskas hälsosamtal, LUPP-rapport samt Välfärdsbokslut 2013 så synliggörs behovet av en aktiv mobilisering mot droger i Kungälvs kommun. En

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) J. 5 ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I LOMMA KOMMUN Definition I vardagslivet är begreppet drog mångtydigt. Det är därför viktigt att till en början bestämma hur begreppet skall

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till tonåringar är ofta helt underbart.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER

HANDLINGSPLAN MOT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER HANDLINGSPLAN MOT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER Umeå kommuns för- och grundskola Område unga Dokumentnamn: Handlingsplan mot tobak, alkohol och droger Umeå kommuns för-och grundskola Dokumentansvarig: Dokumentdatum:

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol

~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol ~äâçüçäâçããáíí å= Det är inte snälla Bosse som säljer alkohol Rapport om socialsekreterares och fältassistenters erfarenheter av den olagliga utlandsalkoholen bland ungdomar i 49 kommuner 26-12-21 Åtta

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 214 Almedalen 2 juli 214 Håkan Leifman hakan.leifmain@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Drogvaneundersökningen. läsåret 05/06

Drogvaneundersökningen. läsåret 05/06 Rapport nr 26:4 Drogvaneundersökningen läsåret 5/6 14 mars 26 planeringochstatistik@norrkoping.se Christina Söderberg, tel 11 15 11 61 Charlotte Jansson, tel. 11-15 19 62 Planeringskontoret Håkan Karlsson,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer