Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat"

Transkript

1 Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november

2 1. Jämförelse mellan två vanliga metoder som används idag: rökning med fliseldade rökgeneratorer användande av rökkondensat 2. Sammanställning: fakta om miljöaspekter och livsmedelssäkerhet vid användande av rökkondensat 2

3 Rökning med flis/sågspån i direkt anslutning till rökskåpet skapar negativa effekter både för hälsa och miljö. Rökutsläpp till miljön. Hälsorisker vid inandning av dammpartiklar från flis/spån t j ä r a Arbetsmiljön beläggs med tjära och kräver starka rengöringsmedel och personskydd vid rengöring En del av tjäran förs med röken in i rökskåpet, vilket påverkar halten av PAH negativt i den rökta slutprodukten. Rökgeneratorn producerar förutom rök även avfallsprodukter, tjära och aska a s k a Hälsorisk vid inandning av askpartiklar. 3

4 Tillverkning av renad rök / rökkondensat I en avancerad, kontrollerad process framställer Red Arrow rökkondensat (renad rök) genom att förbränna 100% naturligt råmaterial (träråvara). Röken kondenseras och renas samtidigt från aska och tjära. Det naturliga rökkondensatet används för att återskapa äkta, renad rök för rökning av livsmedel. 48% hälsofarligt avfall (bl.a. PAH) avlägsnas i processen. 4

5 Kondensor Rökgenerator Färdigt, naturligt rökkondensat från naturliga råvaror Separering av ohälsosamma ämnen (tjära, PAH). Filtrering Renat rökkondensat, färdigt att återskapas till rök I processen framställs rökkondensat (renad rök) genom att förbränna 100% naturligt råmaterial. Röken kondenseras och renas också från aska och tjära. Det naturliga rökkondensatet används av livsmedelsindustrin för att återskapa äkta, renad rök för rökning av livsmedel. 5

6 De hälsofarliga delarna av röken avlägsnas i kondenseringsprocessen. Rökning genom att återskapa äkta rök från naturligt rökkondensat Inga utsläpp! Rökprocessen med rökkondensat skiljer sig inte från rökning med flis eller sågspån. Äkta rök produceras inne i rökskåpet. Smak, färg, konserverande egenskaper m.m. är identiska. Container med rökkondensat Ett återskapat, äkta rökmoln. Det färdiga produkten innehåller mycket lägre halt av PAH. Rökgenerator för att återskapa rök från naturligt rökkondensat. 6

7 Rökning genom att återskapa äkta rök från naturligt rökkondensat Exempel på miljökonsekvensbeskrivning (Frankrike*) 3000 ton 60 miljoner fransmän konsumerar totalt ton rökt kött och fisk på ett år. Ca 3000 ton träflis går åt för att röka ton livsmedel. 500 ton För att röka samma mängd livsmedel med rökkondensat behövs bara 500 ton träflis! *Fengel, D. och Wegener, G. WFood Chemistry, Ultrastructure, Reactions Walter de Gruyter, Berlin 1984 chap.12 7

8 För att röka ton livsmedel.. krävs 3000 ton flis eller sågspån..med rök från flisgenerator..med regenererad (återskapad) rök krävs 500 ton flis eller sågspån Värme Värme Rök 1527 ton föroreningar går ut i miljön eller kräver avgasrening Rök 99.7% tjära återvinns Rökkondensat Återskapad, renad rök Process i rökskåp Process i rökskåp Rengöring: 87 ton kemiska rengöringsmedel till miljön Rengöring: 18 ton kemiska rengöringsmedel till miljön 8

9 Användare av rökkondensat kan vara säkra på följande: Minskning av växthusgasutsläpp. Effektivare utnyttjande av naturresurser. Energiåtervinning. Inga utsläpp. Kraftig minskning av de kemiska regöringsmedel som krävs för att få bort tjära från rökskåpen. Mycket lägre nivåer av skadliga ämnen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i de färdiga produkterna. Föreskrifter om luftkvalitet och miljöfrågor är ett ett viktigt spörsmål i de flesta länder 9

10 Fördelar med rökkondensat Miljövänlig Avsaknaden av aska och tjära i rökkondensat ger en renare rök. Jämfört med traditionell rökning möjliggör rökkondensat nollutsläpp och minskad användning av kemiska rengöringsmedel som går ut i avloppet. Förbättrad livsmedelssäkerhet för konsumenterna De flesta av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) avlägsnas genom en reningsprocess där tjära tas bort från röken. Egenskaperna smak, färg, konsistens och hållbarhet hos den färdiga produkten är desamma som med traditionella rökmetoder. Förbättrad arbetsmiljö Eftersom ingen eld behövs för den rök som skall regenereras, minimeras risken för brand. Ett minimum av överskottsrök sprids utanför rökskåpen. Frånvaron av aska och tjära ger en förbättrad arbetsmiljö för personalen i produktionen. 10

11 De konserverande egenskaperna I ett rökkondensat finns alla rökens egenskaper och dess olika effekter på livsmedel, men på ett hälsosammare sätt. I rökningsprocesser skapas konserverande egenskaper som hämmar bakteriellutveckling. Dessa egenskaper finns kvar i rökkondensat. Rökkondensatet har alltså påverkan, förutom på smak, färg, textur också på hållbarheten. Denna effekt är densamma som vid annan rökning. 11

12 Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel 1 (2) Miljöanalys (exempel Frankrike) Konsumtion av rökta livsmedel i en befolkning på 60 miljoner: Fisk ton Kött ton Totalt ton Ca 20 kg träflis behövs för 1 ton rökta livsmedel, alltså 3000 ton träflis för ton livsmedel Sammansättning av torrdestillerat trä* Ashes 25 % Charcoal 32 % Water 27 % Tar 16 % Total 100 % *Fengel, D. and Wegener, G. WFood Chemistry, Ultrastructure, Reactions Walter de Gruyter, Berlin 1984 kap.12 Ur EFSAs rapport om PAH i livsmedel 29 juni 2007 tabell 21: Olika typer av rökfördelnings påverkan på BaP-halter BaP-koncentration (µg/kg) Rökfördelning N Median Medel P95 Maximum Direkt Indirekt Rökkondensat Där N är antalet testade prover. Median- och P95-värden finns i den fullständiga EFSA-rapporten, sid 25 & 26. Notera: EFSAs aktuella maxgräns för BaP är 5,0 µg/kg. Dennas maxgräns kan komma att ändras till 1,0 µg/kg. Fakta om utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) Propan Partiklar Flyktiga organiska ämnen Direktgenererad rök 230 g/tim 530 g/tim Återskapad rök (rökkondensat) 30 g/tim 190 g/tim Återskapad rök kan ge en minskning på upp till 60 80% av partiklar och flyktiga organiska ämnen. 12

13 FAQ: Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel 1 (2) SvarMiljöanalys på vanliga (exempel frågor omfrankrike) rökning och rökkondensat Fråga: Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel 2 (2) Vad är rökkondensat? Hur tillverkas rökkondensat? Konsumtion av rökta livsmedel i en befolkning på 60 miljoner: Fisk Kött Totalt Hur länge har man Ca använt 20 kg träflis rökkondensat behövs för i 1 Sverige? ton rökta livsmedel, Hur vanligt är användningen alltså 3000 ton av träflis rökkondensat för i Sverige? ton livsmedel Sammansättning av torrdestillerat trä* ton ton ton Vilka träslag används vid framställning av rökkondensat? Ashes 25 % Charcoal 32 % Är det farligt att röka med rökkondensat? Water 27 % Varför är det hälsosammare att röka med rökkondensat? Tar 16 % Total 100 % Tillsätter man röksmak i de produkter som ska rökas med rökkondensat? *Fengel, D. and Wegener, G. Är de konserverande WFood egenskaperna Chemistry, likvärdiga Ultrastructure, I de båda Reactions metoderna? Walter de Gruyter, Berlin 1984 kap.12 Hur skiljer sig produkterna i smak mellan de respektive rökmetoderna? Ur EFSAs rapport om PAH i livsmedel 29 juni 2007 tabell 21: Olika typer av rökfördelnings påverkan på BaP-halter Svar: BaP-koncentration (µg/kg) Rök som bildas ur upphettade träråvaror, (flis eller sågspån) innehåller mycket fukt. Rökfördelning N Median Medel P95 Maximum Ett rökkondensat är helt enkelt rök som kylts ner och kondenserats till vätska. Direkt Träflis eller sågspån hettas upp för att skapa rök. Den fuktiga röken kondenseras genom Indirekt nedkylning och löses i vatten. 321Vätskan renas från 0.15 skadliga ämnen (tjära och 3.50 aska) och koncentreras. Allt sker i ett slutet system utan utsläpp till miljön. Rökkondensat Rökkondensat började användas i Sverige i början av 1970-talet. Där N är antalet testade prover. Median- och P95-värden finns i den fullständiga Idag EFSA-rapporten, den vanligaste sid metoden 25 & 26. i Sverige. Mer än 80% av våra rökta köttprodukter röks med Notera: regenererad, EFSAs aktuella renad rök maxgräns från rökkondensat. för BaP är 5,0 µg/kg. Dennas maxgräns kan komma att ändras till 1,0 µg/kg. Nästan alla träslag som används vid annan traditionell rökning kan användas. Detta gör Fakta det möjligt om utsläpp att byta smakkaraktär av flyktiga på organiska en produkt ämnen genom att (VOC) välja olika slags rökkondensat. Nej. Propan Den fara för brand och explosion som alltid finns vid användning Partiklar av fliseldade Flyktiga rökgeneratorer utgår helt med rökkondensat. organiska ämnen Vid tillverkningen av rökkondensat genomgår produkten en fas-separation (reningsprocess) Direktgenererad där röktjära, som innehåller cancerframkallande 230 g/tim aromatiska kolväten 530 g/tim (PAH), avlägsnas. Nej. Återskapad Alla smak-, rök färg- (rökkondensat) och konserverande egenskaper finns i 30 den g/tim återskapade 190 röken. g/tim Ja. Återskapad Den fenol som rök kan finns ge naturligt en minskning i alla typer på upp av till rök 60 står 80% för av de partiklar konserverande och flyktiga egenskaperna. organiska ämnen. Inte alls. De produktyper som lämpar sig för rökning går alla att röka med båda metoderna

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus GothiaTek Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus hur snus blev svenskt Det vi idag uppfattar som typiskt svenskt snus har en lång tradition på över 200 år. Dagens moderna snus du hittar i

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Blöjor och miljö en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Januari 2004 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 Blöjans historia...3 Hur mycket blöjor använder

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK Detta dokument utgör den uppdaterade versionen av det ursprungliga FAQ utvecklats av ETRMA (tidigare BLIC) och speglar den senaste utvecklingen på regleringsområdet. Directive

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Det är fantastiskt trevligt för oss att nu kunna se resultat av en målmedveten satsning! För 14 år sedan satte Alcro-Beckers upp det första miljömålet om att minska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Förstudie: Eldriven kalcinering

Förstudie: Eldriven kalcinering Förstudie: Eldriven kalcinering Juni 2003 Projekteringskurs Kungliga Tekniska Högskolan Kemiteknik/Energiprocesser Teknikringen 50 Projektgrupp: Sverre Bjotveit Anna Gordon Kristina Ohlsson Elin Rutqvist

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Linda öppnar butik och café i Rockneby

Linda öppnar butik och café i Rockneby M AT i K a l m a r 2008 (Årgång 14) Information till livsmedelsbranschen Linda öppnar butik och café i Rockneby Äntligen finns det en ny mötesplats för alla som bor i och omkring Rockneby. Linda Stewart

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer