Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa"

Transkript

1 Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa Undersökning av svenska ungdomars kunskap Naim Ahmed Samira Mamadova Handledare: Björn Axtelius Examensarbete 7,5 hp Tandhygienistprogrammet Malmö Högskola Odontologiska fakulteten

2 K4 VT Malmö SAMMANFATTNING Syftet med arbetet var att belysa sambandet mellan tobaksanvändning, oral och allmän hälsa. Dessutom skulle ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa undersökas. Våra specifika frågeställningar var följande: Vad vet ungdomar om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? Varifrån har de fått sin kunskap? Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap? För att komma fram till resultatet har valts att göra en litteraturstudie. Informationen har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och från internet. Studien slår fast att rökning orsakar skador på kroppens alla organ, speciellt på munhåla, svalg och lungor. Dessutom ger den upphov till hjärt- kärlsjukdomar. De studier som tagits med i arbetet visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt bra kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Men kunskapsnivån var inte avgörande om ungdomar skulle avstå från tobaksanvändning. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Syfte Specifika frågeställningar MATERIAL OCH METOD RESULTAT Tobaks innehåll Verkningsmekanismen Tobaks skadliga effekter på allmänna hälsa Hjärt-kärlsjukdomar KOL Cancer Tobakens skadliga effekter på munhåla Ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa Varifrån har ungdomar fått sin kunskap? Kunskapens påverkan på framtida tobaksanvändning DISKUSSION Litteraturförteckning

4 1 INLEDNING I Sverige börjar ungdomar varje år att använda tobak, dvs. 600 ungdomar varje vecka. Redan i 9 10 årsåldern börjar många prova cigaretter och snus. Varannan pojke och var tredje tjej i 12-årsåldern har provat cigaretter (1). Sannolikheten för att bli beroende av nikotinet ökar ju tidigare man kommer i kontakt med det. Storrökare i åldern har nästan alla börjat röka i 9 10 årsåldern. Utsätts barn för nikotin i moderlivet eller under amningsperioden blir de snabbt beroende av det, eftersom nikotinreceptorer i hjärnan utvecklas redan då (1). Rökningen orsakar besvär i det respiratoriska systemet och i andra organ i kroppen. Ungdomar blir nikotin beroende och rökningen kan leda till användning av alkohol och narkotika. Ungdomar som röker regelbundet kan fortsätta att röka genom hela sitt vuxna liv (2). Tobaksanvändningen är en vanlig orsak till cancer i munhåla och kan orsaka många andra sjukdomar i munhålan, bl.a. parodontit (3-4). Det är viktigt att förhindra eller skjuta upp tobaksanvändningen bland barn och ungdomar. Om barn och ungdomar kommer i kontakt med tobak i tidig ålder kan detta leda till nikotinberoende före 20 års ålder (5). 1.1 Syfte Syftet med studien är att ta redo på tobaks skadliga effekter på oral och allmän hälsa, samt svenska ungdomars kunskap om dessa. 1.2 Specifika frågeställningar 1. Vad vet ungdomar om tobaks skadliga effekter på oral och allmän hälsa? 2. Varifrån har de fått sin kunskap? 3. Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? 4. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? 2 MATERIAL OCH METOD I litteraturstudien har fakta hämtats från böcker och Internet. Vetenskapliga artiklar till arbetet har hittats genom sökning i databasen PubMed. Första sökningen gjordes med MeSH termen Adolescent + Smoking + Knowledge och gav 10 träffar. Av dessa valdes 3 artikel ut för noggrannare studium. Artiklarna som valdes ut handlade om ungdomars kunskap och attityder, urvalskriterierna var också att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Sökning gjordes även i sökmotorn google.se. Söktermerna som användes var ungdomars kunskap tobak oral hälsa och tobak oral hälsa, ur dessa valdes 8 länkar som bedömdes relevanta. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) kommer varje år ut med en rapport om ungdomars alkohol, tobak och narkotikavanor. I studien har deras rapport använts. Statistisk data har också hämtats från WHO:s hemsida. 4

5 3 RESULTAT 3.1 Tobaks innehåll I röken från en tänd cigarett finns det cirka 4700 olika föreningar och kemiska ämnen i form av gas och fasta partiklar (6). Bland dem finns kemikalier som kan orsaka cancer, skada hjärtat, blodkärlen, slemhinnorna i luftvägarna och orsaka allergier (7,8). Tobaksrök/cigarettrök delas upp i huvudrök och sidorök. Både huvudröken och sidoröken har delats upp i en gasfas och en partikelfas (5). Tobaksrökens gasfas: kolmonoxid, koldioxid, karbonyldisulfid, bensen, toluen, formaldehyd, akrolein, aceton, pyridin, 3-metylpyridin, 3-vinylpyridin, vätecyanid, hydrazin, ammoniak, metylamin, dimetylamin, kväveoxid,, N-nitrosodimetylamin, N.nitrosodeitylamin, N-nitrosopyrolidin, formsyra, ättiksyra, metylklorid (5). Tobaksrökens partikelfas: partiklar, nikotin, anatabin, fenol, katekol, hydrokinon, anilin, toluidin, naftylamin, aminobifenyl, bens-a-antracen, benso-a-pyren, kolesterol, y- butyrolakton, kinolon, harman, N-nitrosonornikotin, NNK, N-nitrosodietanolamin, kadmium, nickel, zink, polonium-210, bensoesyra, laktat, glykol, succinat (5). Kemikalier i huvudröken som är klassificerade som cancerframkallande är 1,3- butadien, aldehyder och andra flyktiga organiska förbränningsprodukter (inklusive bensen), metaller (kadmium, arsenik, krom, nickel, beryllium och bly) nitrosaminer och polycykliska aromatiska kolväten. Kemikalier som har effekt på andningen är akrolein och acetaldehyd. Kemikalier som påverkar hjärtkärlsystemet är cyanider, arsenik, kreosol och kolmonoxid (3). 3.2 Verkningsmekanismen Nikotinet är det främsta ämnet i tobaken som orsakar själva beroendet genom att stimulera produktionen av dopamin och andra signalsubstanser i hjärnans belöningssystem. Nikotinet i ren form är en färglös flyktig olja tillika en alkaloid, vilket är en grupp basiska ämnen som innehåller kväve. Nikotinet tas upp i blodet via slemhinnan i munnen, näsan och övriga luftvägar, samt genom slemhinnan i magen. När nikotinet kommit in i blodbanan, tar det sig lätt ut från blodkärlen. Det tar tio sekunder för nikotinet att nå hjärnan från det att rökaren tagit ett bloss. Nikotinet verkar både stimulerande och dämpande i nervsystemet genom att binda sig till receptorer i hjärnan, varpå olika signalsubstanser frisätts. Dessa signalsubstanser är viktiga för att nervsystemet ska fungera (13). 3.3 Tobaks skadliga effekter på allmänna hälsa Tobaksrökning är en av de främsta orsakerna till ohälsa och förtidiga dödsfall (1). Kemikalier som finns i röken orsakar skador i många av kroppens organ (7). Rökning ger upphov till ett 40-tal sjukdomar, av dessa är många dödliga. De största sjukdomsgrupperna är hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer (8) Hjärt-kärlsjukdomar I Sverige dör varje år omkring 6400 människor i sjukdomar som är relaterade till rökning, ca 200 av dessa avlider av skador de fått av passiv rökning (9). Rökning är en av de viktigaste riskfaktorer för hjärt kärlsjukdomar bland såväl män som kvinnor. Rökning kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar som aortaaneurysm (livshotande åderförkalkning av stora kroppspulsådern), akuta hjärtarytmier (rubbningar i 5

6 hjärtats hastighetsreglering) med dödlig utgång, ischemisk hjärtsjukdom (för dålig blodcirkulation i hjärtats kranskärl), förhöjt blodtryck och hjärnblödning (5). Risken för att få sjukdom i kranskärl är 20 procent högre hos rökare än hos icke rökare (9). Ju mer man röker, desto större är risken för kranskärlssjukdom (5). Nästan all hjärtinfarkter som inträffar före 50 års ålder beror i stort sett på rökning (9). Nikotinet i röken gör att blodkärlen drar ihop sig och hjärtat slår snabbare. Det leder till högt blodtryck och då måste hjärtat anstränga sig mer. Konditionen försämras. Hjärtats kranskärl förträngs vilket leder till att risken att få en hjärtinfarkt 3-dubblas (10). Kolmonoxiden i tobaksröken minskar de röda blodkropparnas förmåga att transportera syre (9). Överlevnadsförmåga försämras hos blodplättar pga. rökning och de blir mer klibbiga så att de lättare klumpar ihop sig. Det ökar risken för att det ska bildas farliga blodproppar (4) KOL Lungsjukdomar som Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och lunginflammation orsakas av rökning. Rökning kan även ge upphov till t.ex. hosta, slembildning, pipande andning, allergiutveckling, luftrörskatarrer och akut bronkit och kronisk bronkit (8). Vid emfysem (slutstadiet av kronisk bronkit) leder rökningen till vävnadsskador i lungorna, som gör det allt svårare att andas. Till slut måste patienten få syrgas (5). En tredjedel av alla rökare får allvarliga symtom från luftvägarna (9). Män som röker 20 cigaretter per dag löper mer än 10 gånger högre risk att dö i lungsjukdom (4). Som nämns tidigare är rökning en viktig bidragande faktor till uppkomsten av KOL. Och rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden vid KOL. Rökstopp ger minskning av symtom och förlängd överlevnad (11) Cancer Många cancersjukdomar orsakas av tobak. Man vet att många kemikalier som hamnar i blodomloppet vid rökning innehåller ämnen som skadar arvsmassan när de tas upp i cellerna och kan ge upphov till cancer (9). Rökningen orsakar cancer i lungor, strupen - matstrupe och luftstrupe, munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmoderhalsen, bukspottkörteln, tjocktarmen, magen och blod (8,9). WHO fastslog 1964 att lungcancer orsakas av cigarettrök och idag är lungcancer den vanligaste dödsorsaken till cancer i världen (1). Lungcancer har blivit vanligare även hos kvinnor, eftersom allt fler kvinnor börjat röka (9). Risken för lungcancer ökar med den tobaksmängd som röks dagligen, med antalet år av regelbunden rökning och med tidig rökdebut (5). Det finns ett samband mellan tjärhalten i tobaken och risken för lungcancer (4). Andra hälsoeffekter: - Magsjukdomar som magsår och Crohns sjukdom återkommer oftare hos rökare än hos icke rökare. - Kvinnliga rökare drabbas oftare av benskörhet (9). - Röknigen minskar fruktsamhet hos både kvinnor och män. Kvinnor som röker får barn med låg födelsevikt pga hämmad fostertillväxt. De får även andra graviditetskomplikationer som förtida bristning av fosterhinnorna, moderkaksavlossning, för tidig födelse, plötslig spädbarnsdöd (8). - Rökande kvinnor når klimakteriet ett par år tidigare än andra. - Cigarettrökning gör att man åldras för tidigt genom snabbare ämnesomsättning. Ju tidigare rökdebuten ägt rum desto fortare blir åldrandet synlig (9). 6

7 - Ökad risk för operationskomplikationer - Vissa synnedsättningar - Ökad stress - Nedsatt kondition - Höftledsfraktur (8) 3.4 Tobakens skadliga effekter på munhåla Vid in- och utandning träffar tobaksröken munhålan, tillsammans med tänder och parodontal vävnad. Den orala miljön påverkas av tobaksröken på flera olika sätt. Det är lätt att upptäcka rökningens negativa effekter i munnen. På grund av tobaks användning får personer ofta missfärgade tänder, vitaktiga förändringar och melaninpigmentering i slemhinnan. Rökarmelanos innebär en ökad melaninpigmentering och är vanligare hos rökare. Dessa negativa hälsoeffekter försvinner när man slutar röka. Dessutom ger rökning dålig andedräkt, försämrad smak/luktsinne och gör att det bildas mer tandsten. Rökaren kan även utveckla hårig tunga (1). Leukoplakier förekommer oftare hos rökare jämfört med ickerökare. I vissa fall kan dessa utvecklas till cancer. Risken för att få leukoplakier stiger med ökat antal cigaretter man röker och antalet år som rökare. Ofta försvinner den om man slutar röka (1), (7). Oral candidos förekommer oftare hos rökare jämfört med ickerökare. En del candida infektioner försvinner vid rökstopp (7). Gommen kan skadas av rökning i form av att den förhornas och blir ljusare med små röda prickar som är de små spottkörtlarnas öppningar. Även detta försvinner med rökstopp (1). Tandköttsinflammation (gingivit) förekommer oftare hos rökare jämfört med icke rökare, men ofta kan det vara svårt att upptäcka det p.g.a. försämrad blodcirkulation i tandköttet vilket leder till att tandköttet inte blöder så lätt och får ett blekt utseende. Risken för parodontit ökar med långvarig tandköttsinflammation. Risken för rökare att drabbas av parodontit som i sin tur leder till tandlossning är fem gånger större än för icke-rökare. Rökare tappar fler tänder och risken att bli helt tandlös är stor bland dem (1). En patient som röker svarar sämre på behandling och resultatet blir aldrig lika bra som på patient som inte röker. Rökare har sämre läkning efter extraktion och implantat behandlingen misslyckas oftare hos rökare (7). Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna i munnen. Risken för att drabbas av mun- och svalgcancer är större hos rökare jämfört med icke-rökar. Och de vanligaste ställena för tumörer är munbotten, tunga och svalgvägg. Risken för cancer i munnen ökar med många rökta cigaretter, långvarigt bruk och tidig debut. Kvinnor är känsligare än män. Tobaksmängden i kombination med alkohol ökar risken för cancer (7), (11). 3.5 Ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa År 1987 fick docent Ulla Marklund, då vid institutionen för pedagogik i Göteborg, i uppdrag av Socialstyrelsens byrå för hälsoupplysning att göra en undersökning om ungdomar och tobak. Folkhälsoinstitutet upprepade studien År 2003 fick Maria Nilsson, Umeå universitet, i uppdrag av Statens folkhälsoinstitut att 7

8 genomföra en utvidgad studie av de båda tidigare. För alla tre studier har gjorts ett urval av 4500 ungdomar i åldrarna 13, 15 och 17 år (12). Ungdomar i Sverige har i allmänhet ganska bra kunskap om riskerna med tobaksbruk, speciellt när det gäller tobakens skadliga effekter på allmän hälsa (12). Majoriteten av ungdomarna känner till de vanligaste skador som orsakas av tobaksröken t.ex. att fostret kan ta skada om kvinnan röker under graviditeten, rökningen påverkar huden genom att man snabbare får rynkor och att risken ökar om man börjar röka tidigt. Många känner också till sambandet mellan passiv rökning och lungcancer. Dock har svenska ungdomar mindre kunskap om sambandet mellan allergi och passiv rökning, sambandet mellan rökning och förkylning och sambandet mellan rökning och magsår. Dessutom har ungdomar mindre kunskap om antal dödsfall som inträffar bland rökare. Endast 33 procent prickade rätt på påståendet nikotin är mindre beroende framkallande än kokain. Ickerökarnas kunskaper utmärkte sig på vissa påståenden, med runt 10 procent större andel rätt svar. Det rörde sambandet mellan lungcancer och passiv rökning, mellan risk för ohälsa och ålder då man börjar röka samt nikotin och beroende. (12). Könsskillnader kunde ses vid undersökningarna. Flickor hade fler rätt svar än pojkar (12). 8

9 3.6 Varifrån har ungdomar fått sin kunskap? Tabell 2. Informationskällor för ungdomar i årskurs 5 Frågor Antal Har någon (föräldrar, lärare, skolsjuksköterska, någon annan) någonsin förklarat för dig varför rökning är skadlig för hälsa? Ja 2406 Nej 123 Har du någonsin läst någon artikel om tobakens effekter på hälsan? Ja 1416 Nej 1100 Har du någonsin tittat på ett tv program om tobakens risker för hälsan? Ja 1572 Nej 938 Antal källor med tobaksinformation Tre 1011 Två 871 En 560 Inga 51 Information hämtad från (14) I studien ingick totalt 2581 ungdomar. Resultat från tabell 2 visar att majoriteten av ungdomarna, redan i årskurs 5, fått information om tobakens skadliga effekter på kroppen. Ca 93 % av ungdomarna fick information från föräldrar, lärare, skolsjuksköterska eller någon annan. Av ungdomarna fick 55 % sin information genom tidningar och 61 % via TV. De flesta hade fått sin information från mer än en källa (14). 3.7 Kunskapens påverkan på framtida tobaksanvändning En studie genomfördes i Sverige där det ingick 2581 ungdomar (1285 pojkar och 1296 flickor) mellan årskurs 6 till årskurs 9 för att undersöka om kunskapsnivån hos dem påverkar framtida användning av tobak. Resultat visade att det inte fanns någon direkt koppling mellan kunskap och användning. Kunskap är endast effektiv för att främja beteendeförändringar när individer före kunskapsinhämtning inte känner till negativa konsekvenser av själva beteendet. I de flesta västländer är nästan alla individer, även vid mycket unga år, medvetna om att rökning är skadligt. Av barnen uppgav 95 % att de hade blivit informerade om hälsoriskerna med rökning så tidigt som vid 11 års ålder. Med andra ord, kunskap kan vara nödvändig men inte tillräcklig för att ändra folks beteende (14). 9

10 4 DISKUSSION Rökning orsakar många allvarliga sjukdomar hos rökare såsom hjärtkärlsjukdomar, lungcancer och cancer i munnen och svalgen. Dessutom femfaldigas risk för rökare att drabbas av parodontit. De underökningar som vi har tagit med i rapporten visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt hög kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Till exempel i en studi (12) visste 96 % att tobaksanvändning under graviditet kan leda till fosterskada, 83 % visste att tidig rökdebut ökar risken för att bli sjuk och 80 % visste att passivrökning kan leda till lungcancer. Men det fanns vissa områden inom vilka ungdomar hade brist på kunskap. Endast 37 % svarade rätt på påståendet Varannan rökare dör av rökning och 32 % på påståendet att Nikotin är mindre beroendeframkallande än kokain (12). Tyvärr hittade vi inga studier som undersöker ungdomars kunskap om tobaks skadliga effekter på oral hälsa. Med anledningen av detta efterlyses fler studier inom det området. Resultatet från en studie(14) visar att majoriteten av ungdomarna fått sin kunskap via skolan och media. Endast 2 % av ungdomarna hade inte fått någon information alls. Det finns en uppsjö av studier där det undersöks om ungdomars rökvanor, men dessvärre finns det inte många studier som undersöker ungdomars kunskap om tobakens skadliga hälsoeffekter. När det gäller kunskapsnivåns påverkan på tobaksanvändning finns det inget samband enligt en studie (14). Kunskap kan vara en viktig faktor men inte avgörande när det gäller förändring av folks tobaksvanor. Man kom fram till liknande resultat i en annan studie som utfördes i en skola i Frankrike (15). Trots att flickorna hade mer kunskap om tobakens skadliga effekter än pojkar, var det fler flickor som började röka. Detta är också ett bevis på att kunskapsnivån inte är avgörande vid förändringar av folks beteende. Det krävs fler studier som kartlägger faktorer som är avgörande för förändringar av folks beteende när det gäller användning av tobak så att man kan förebygga eller skjuta upp rökdebuten. 10

11 Litteraturförteckning 1. Zimmerman M, Wickholm P. Tobak och tandvård ( ) 2. WHO. Health effects of smoking among young people ( ) 3. Wickholm S. Rökning och snus effekter på allmän, oral och parodontal hälsa 2005; Tandläkartidningen årg 97 nr CAN. Tobak ( ) 5. Post A, Gilljam H. Tackla tobak tobaksprevention i teori och praktik 2:a uppl. Studentlitteratur i Lund, 2003; ISBN Fakta om tobaksrök. ( ) 7. SBU, Centrum för Tobaksprevention (Stockholms läns landsting), Tandvård mot Tobak. Tobak & tänder en handledning för tandvårdspersonal Statens folkhälsoinstitut. Tobak (En powerpoint presentation) ( ) 9. Hälsoeffekter av rökning. ( ) 10. Vad gör röken med din kropp ( ) 11. SBU. Citat om rökning ( ) 12. Nilsson M. Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Edita, stockholm 2005; ISBN Fakta om nikotin. ( ) 14. Rosendahl KI, Galanti MR, Gilljam H, Ahlbom A. Knowledge about tobacco and subsequent use of cigarettes and smokeless tobacco among Swedish adolescents. Journal of Adolescent Health 2005;37: Michaud C, Saraiva I, Henry Y, Dodane M. Reflection on prevention. Sante Publique Mar;15(1):

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar?

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar? 1 (7) Föräldramöte Tobak 1. Inledning välkomna! Syfte med mötet: Att föräldrarna får tillfälle att diskutera med varandra om hur de kan påverka sina barn att inte börja röka samt se möjligheter till samarbete

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Faktainsamling

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE HUR JOBBA I SKOLAN KRING ANT? OLIKA METODER

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE HUR JOBBA I SKOLAN KRING ANT? OLIKA METODER Faktaundervisning ökar kunskaperna men minskar inte tobaks- och alkoholanvändningen DROGFÖREBYGGANDE ARBETE - MED BETONING PÅ TOBAK OCH ALKOHOL HK 5 sp, våren 2009 Anki Stenkull-Aura Den traditionella

Läs mer

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs:

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs: ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Psykologer mot Tobak ANNONS SLUTA RÖKA & SNUSA Du kan sluta! Experterna ger dig tipsen. Hjälp din tonåring att inte börja röka cigaretter eller

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Att sluta röka utan större problem

Att sluta röka utan större problem Att sluta röka utan större problem Jenny Reimers 19 augusti 2006 Innehåll I VARFÖR sluta röka? 5 1 Den giftiga röken 6 1.1 Ofullständig förbränning.............. 6 1.1.1 Kolmonoxid................. 7 1.1.2

Läs mer

Att sluta röka utan större problem

Att sluta röka utan större problem Att sluta röka utan större problem Jenny Reimers 23 september 2004 Innehåll I VARFÖR sluta röka? 3 1 Den giftiga röken 4 1.1 Ofullständig förbränning..................... 4 1.1.1 Kolmonoxid........................

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri kommun Tobak är fortfarande vårt enskilt största folkhälsoproblem, men det går att förebygga. Kommunen är en viktig aktör för att det lokala tobaksförebyggande arbetet ska bedrivas och fungera.

Läs mer

Den mentala träningens betydelse vid rökavvänjning

Den mentala träningens betydelse vid rökavvänjning Den mentala träningens betydelse vid rökavvänjning En enkätstudie i samarbete mellan Högskolan på Åland och Föreningen Vårt Hjärta r.f. Haldin Carola Martell Sanne Högskolan på Åland serienummer 02/2012

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Ämnesutbildning Tobak

Ämnesutbildning Tobak 1 Ämnesutbildning Tobak Lisbeth Andersson leg tandhygienist Folkhälsoutvecklare tobaksprevention Landstinget Blekinge 2 5 000 000 600 000 200 000 Tobaksfakta 3 Tobakskonventionen - världens första hälsokonvention

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer