Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa"

Transkript

1 Tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa Undersökning av svenska ungdomars kunskap Naim Ahmed Samira Mamadova Handledare: Björn Axtelius Examensarbete 7,5 hp Tandhygienistprogrammet Malmö Högskola Odontologiska fakulteten

2 K4 VT Malmö SAMMANFATTNING Syftet med arbetet var att belysa sambandet mellan tobaksanvändning, oral och allmän hälsa. Dessutom skulle ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa undersökas. Våra specifika frågeställningar var följande: Vad vet ungdomar om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? Varifrån har de fått sin kunskap? Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap? För att komma fram till resultatet har valts att göra en litteraturstudie. Informationen har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och från internet. Studien slår fast att rökning orsakar skador på kroppens alla organ, speciellt på munhåla, svalg och lungor. Dessutom ger den upphov till hjärt- kärlsjukdomar. De studier som tagits med i arbetet visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt bra kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Men kunskapsnivån var inte avgörande om ungdomar skulle avstå från tobaksanvändning. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Syfte Specifika frågeställningar MATERIAL OCH METOD RESULTAT Tobaks innehåll Verkningsmekanismen Tobaks skadliga effekter på allmänna hälsa Hjärt-kärlsjukdomar KOL Cancer Tobakens skadliga effekter på munhåla Ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa Varifrån har ungdomar fått sin kunskap? Kunskapens påverkan på framtida tobaksanvändning DISKUSSION Litteraturförteckning

4 1 INLEDNING I Sverige börjar ungdomar varje år att använda tobak, dvs. 600 ungdomar varje vecka. Redan i 9 10 årsåldern börjar många prova cigaretter och snus. Varannan pojke och var tredje tjej i 12-årsåldern har provat cigaretter (1). Sannolikheten för att bli beroende av nikotinet ökar ju tidigare man kommer i kontakt med det. Storrökare i åldern har nästan alla börjat röka i 9 10 årsåldern. Utsätts barn för nikotin i moderlivet eller under amningsperioden blir de snabbt beroende av det, eftersom nikotinreceptorer i hjärnan utvecklas redan då (1). Rökningen orsakar besvär i det respiratoriska systemet och i andra organ i kroppen. Ungdomar blir nikotin beroende och rökningen kan leda till användning av alkohol och narkotika. Ungdomar som röker regelbundet kan fortsätta att röka genom hela sitt vuxna liv (2). Tobaksanvändningen är en vanlig orsak till cancer i munhåla och kan orsaka många andra sjukdomar i munhålan, bl.a. parodontit (3-4). Det är viktigt att förhindra eller skjuta upp tobaksanvändningen bland barn och ungdomar. Om barn och ungdomar kommer i kontakt med tobak i tidig ålder kan detta leda till nikotinberoende före 20 års ålder (5). 1.1 Syfte Syftet med studien är att ta redo på tobaks skadliga effekter på oral och allmän hälsa, samt svenska ungdomars kunskap om dessa. 1.2 Specifika frågeställningar 1. Vad vet ungdomar om tobaks skadliga effekter på oral och allmän hälsa? 2. Varifrån har de fått sin kunskap? 3. Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? 4. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? 2 MATERIAL OCH METOD I litteraturstudien har fakta hämtats från böcker och Internet. Vetenskapliga artiklar till arbetet har hittats genom sökning i databasen PubMed. Första sökningen gjordes med MeSH termen Adolescent + Smoking + Knowledge och gav 10 träffar. Av dessa valdes 3 artikel ut för noggrannare studium. Artiklarna som valdes ut handlade om ungdomars kunskap och attityder, urvalskriterierna var också att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Sökning gjordes även i sökmotorn google.se. Söktermerna som användes var ungdomars kunskap tobak oral hälsa och tobak oral hälsa, ur dessa valdes 8 länkar som bedömdes relevanta. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) kommer varje år ut med en rapport om ungdomars alkohol, tobak och narkotikavanor. I studien har deras rapport använts. Statistisk data har också hämtats från WHO:s hemsida. 4

5 3 RESULTAT 3.1 Tobaks innehåll I röken från en tänd cigarett finns det cirka 4700 olika föreningar och kemiska ämnen i form av gas och fasta partiklar (6). Bland dem finns kemikalier som kan orsaka cancer, skada hjärtat, blodkärlen, slemhinnorna i luftvägarna och orsaka allergier (7,8). Tobaksrök/cigarettrök delas upp i huvudrök och sidorök. Både huvudröken och sidoröken har delats upp i en gasfas och en partikelfas (5). Tobaksrökens gasfas: kolmonoxid, koldioxid, karbonyldisulfid, bensen, toluen, formaldehyd, akrolein, aceton, pyridin, 3-metylpyridin, 3-vinylpyridin, vätecyanid, hydrazin, ammoniak, metylamin, dimetylamin, kväveoxid,, N-nitrosodimetylamin, N.nitrosodeitylamin, N-nitrosopyrolidin, formsyra, ättiksyra, metylklorid (5). Tobaksrökens partikelfas: partiklar, nikotin, anatabin, fenol, katekol, hydrokinon, anilin, toluidin, naftylamin, aminobifenyl, bens-a-antracen, benso-a-pyren, kolesterol, y- butyrolakton, kinolon, harman, N-nitrosonornikotin, NNK, N-nitrosodietanolamin, kadmium, nickel, zink, polonium-210, bensoesyra, laktat, glykol, succinat (5). Kemikalier i huvudröken som är klassificerade som cancerframkallande är 1,3- butadien, aldehyder och andra flyktiga organiska förbränningsprodukter (inklusive bensen), metaller (kadmium, arsenik, krom, nickel, beryllium och bly) nitrosaminer och polycykliska aromatiska kolväten. Kemikalier som har effekt på andningen är akrolein och acetaldehyd. Kemikalier som påverkar hjärtkärlsystemet är cyanider, arsenik, kreosol och kolmonoxid (3). 3.2 Verkningsmekanismen Nikotinet är det främsta ämnet i tobaken som orsakar själva beroendet genom att stimulera produktionen av dopamin och andra signalsubstanser i hjärnans belöningssystem. Nikotinet i ren form är en färglös flyktig olja tillika en alkaloid, vilket är en grupp basiska ämnen som innehåller kväve. Nikotinet tas upp i blodet via slemhinnan i munnen, näsan och övriga luftvägar, samt genom slemhinnan i magen. När nikotinet kommit in i blodbanan, tar det sig lätt ut från blodkärlen. Det tar tio sekunder för nikotinet att nå hjärnan från det att rökaren tagit ett bloss. Nikotinet verkar både stimulerande och dämpande i nervsystemet genom att binda sig till receptorer i hjärnan, varpå olika signalsubstanser frisätts. Dessa signalsubstanser är viktiga för att nervsystemet ska fungera (13). 3.3 Tobaks skadliga effekter på allmänna hälsa Tobaksrökning är en av de främsta orsakerna till ohälsa och förtidiga dödsfall (1). Kemikalier som finns i röken orsakar skador i många av kroppens organ (7). Rökning ger upphov till ett 40-tal sjukdomar, av dessa är många dödliga. De största sjukdomsgrupperna är hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer (8) Hjärt-kärlsjukdomar I Sverige dör varje år omkring 6400 människor i sjukdomar som är relaterade till rökning, ca 200 av dessa avlider av skador de fått av passiv rökning (9). Rökning är en av de viktigaste riskfaktorer för hjärt kärlsjukdomar bland såväl män som kvinnor. Rökning kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar som aortaaneurysm (livshotande åderförkalkning av stora kroppspulsådern), akuta hjärtarytmier (rubbningar i 5

6 hjärtats hastighetsreglering) med dödlig utgång, ischemisk hjärtsjukdom (för dålig blodcirkulation i hjärtats kranskärl), förhöjt blodtryck och hjärnblödning (5). Risken för att få sjukdom i kranskärl är 20 procent högre hos rökare än hos icke rökare (9). Ju mer man röker, desto större är risken för kranskärlssjukdom (5). Nästan all hjärtinfarkter som inträffar före 50 års ålder beror i stort sett på rökning (9). Nikotinet i röken gör att blodkärlen drar ihop sig och hjärtat slår snabbare. Det leder till högt blodtryck och då måste hjärtat anstränga sig mer. Konditionen försämras. Hjärtats kranskärl förträngs vilket leder till att risken att få en hjärtinfarkt 3-dubblas (10). Kolmonoxiden i tobaksröken minskar de röda blodkropparnas förmåga att transportera syre (9). Överlevnadsförmåga försämras hos blodplättar pga. rökning och de blir mer klibbiga så att de lättare klumpar ihop sig. Det ökar risken för att det ska bildas farliga blodproppar (4) KOL Lungsjukdomar som Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och lunginflammation orsakas av rökning. Rökning kan även ge upphov till t.ex. hosta, slembildning, pipande andning, allergiutveckling, luftrörskatarrer och akut bronkit och kronisk bronkit (8). Vid emfysem (slutstadiet av kronisk bronkit) leder rökningen till vävnadsskador i lungorna, som gör det allt svårare att andas. Till slut måste patienten få syrgas (5). En tredjedel av alla rökare får allvarliga symtom från luftvägarna (9). Män som röker 20 cigaretter per dag löper mer än 10 gånger högre risk att dö i lungsjukdom (4). Som nämns tidigare är rökning en viktig bidragande faktor till uppkomsten av KOL. Och rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden vid KOL. Rökstopp ger minskning av symtom och förlängd överlevnad (11) Cancer Många cancersjukdomar orsakas av tobak. Man vet att många kemikalier som hamnar i blodomloppet vid rökning innehåller ämnen som skadar arvsmassan när de tas upp i cellerna och kan ge upphov till cancer (9). Rökningen orsakar cancer i lungor, strupen - matstrupe och luftstrupe, munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmoderhalsen, bukspottkörteln, tjocktarmen, magen och blod (8,9). WHO fastslog 1964 att lungcancer orsakas av cigarettrök och idag är lungcancer den vanligaste dödsorsaken till cancer i världen (1). Lungcancer har blivit vanligare även hos kvinnor, eftersom allt fler kvinnor börjat röka (9). Risken för lungcancer ökar med den tobaksmängd som röks dagligen, med antalet år av regelbunden rökning och med tidig rökdebut (5). Det finns ett samband mellan tjärhalten i tobaken och risken för lungcancer (4). Andra hälsoeffekter: - Magsjukdomar som magsår och Crohns sjukdom återkommer oftare hos rökare än hos icke rökare. - Kvinnliga rökare drabbas oftare av benskörhet (9). - Röknigen minskar fruktsamhet hos både kvinnor och män. Kvinnor som röker får barn med låg födelsevikt pga hämmad fostertillväxt. De får även andra graviditetskomplikationer som förtida bristning av fosterhinnorna, moderkaksavlossning, för tidig födelse, plötslig spädbarnsdöd (8). - Rökande kvinnor når klimakteriet ett par år tidigare än andra. - Cigarettrökning gör att man åldras för tidigt genom snabbare ämnesomsättning. Ju tidigare rökdebuten ägt rum desto fortare blir åldrandet synlig (9). 6

7 - Ökad risk för operationskomplikationer - Vissa synnedsättningar - Ökad stress - Nedsatt kondition - Höftledsfraktur (8) 3.4 Tobakens skadliga effekter på munhåla Vid in- och utandning träffar tobaksröken munhålan, tillsammans med tänder och parodontal vävnad. Den orala miljön påverkas av tobaksröken på flera olika sätt. Det är lätt att upptäcka rökningens negativa effekter i munnen. På grund av tobaks användning får personer ofta missfärgade tänder, vitaktiga förändringar och melaninpigmentering i slemhinnan. Rökarmelanos innebär en ökad melaninpigmentering och är vanligare hos rökare. Dessa negativa hälsoeffekter försvinner när man slutar röka. Dessutom ger rökning dålig andedräkt, försämrad smak/luktsinne och gör att det bildas mer tandsten. Rökaren kan även utveckla hårig tunga (1). Leukoplakier förekommer oftare hos rökare jämfört med ickerökare. I vissa fall kan dessa utvecklas till cancer. Risken för att få leukoplakier stiger med ökat antal cigaretter man röker och antalet år som rökare. Ofta försvinner den om man slutar röka (1), (7). Oral candidos förekommer oftare hos rökare jämfört med ickerökare. En del candida infektioner försvinner vid rökstopp (7). Gommen kan skadas av rökning i form av att den förhornas och blir ljusare med små röda prickar som är de små spottkörtlarnas öppningar. Även detta försvinner med rökstopp (1). Tandköttsinflammation (gingivit) förekommer oftare hos rökare jämfört med icke rökare, men ofta kan det vara svårt att upptäcka det p.g.a. försämrad blodcirkulation i tandköttet vilket leder till att tandköttet inte blöder så lätt och får ett blekt utseende. Risken för parodontit ökar med långvarig tandköttsinflammation. Risken för rökare att drabbas av parodontit som i sin tur leder till tandlossning är fem gånger större än för icke-rökare. Rökare tappar fler tänder och risken att bli helt tandlös är stor bland dem (1). En patient som röker svarar sämre på behandling och resultatet blir aldrig lika bra som på patient som inte röker. Rökare har sämre läkning efter extraktion och implantat behandlingen misslyckas oftare hos rökare (7). Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna i munnen. Risken för att drabbas av mun- och svalgcancer är större hos rökare jämfört med icke-rökar. Och de vanligaste ställena för tumörer är munbotten, tunga och svalgvägg. Risken för cancer i munnen ökar med många rökta cigaretter, långvarigt bruk och tidig debut. Kvinnor är känsligare än män. Tobaksmängden i kombination med alkohol ökar risken för cancer (7), (11). 3.5 Ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa År 1987 fick docent Ulla Marklund, då vid institutionen för pedagogik i Göteborg, i uppdrag av Socialstyrelsens byrå för hälsoupplysning att göra en undersökning om ungdomar och tobak. Folkhälsoinstitutet upprepade studien År 2003 fick Maria Nilsson, Umeå universitet, i uppdrag av Statens folkhälsoinstitut att 7

8 genomföra en utvidgad studie av de båda tidigare. För alla tre studier har gjorts ett urval av 4500 ungdomar i åldrarna 13, 15 och 17 år (12). Ungdomar i Sverige har i allmänhet ganska bra kunskap om riskerna med tobaksbruk, speciellt när det gäller tobakens skadliga effekter på allmän hälsa (12). Majoriteten av ungdomarna känner till de vanligaste skador som orsakas av tobaksröken t.ex. att fostret kan ta skada om kvinnan röker under graviditeten, rökningen påverkar huden genom att man snabbare får rynkor och att risken ökar om man börjar röka tidigt. Många känner också till sambandet mellan passiv rökning och lungcancer. Dock har svenska ungdomar mindre kunskap om sambandet mellan allergi och passiv rökning, sambandet mellan rökning och förkylning och sambandet mellan rökning och magsår. Dessutom har ungdomar mindre kunskap om antal dödsfall som inträffar bland rökare. Endast 33 procent prickade rätt på påståendet nikotin är mindre beroende framkallande än kokain. Ickerökarnas kunskaper utmärkte sig på vissa påståenden, med runt 10 procent större andel rätt svar. Det rörde sambandet mellan lungcancer och passiv rökning, mellan risk för ohälsa och ålder då man börjar röka samt nikotin och beroende. (12). Könsskillnader kunde ses vid undersökningarna. Flickor hade fler rätt svar än pojkar (12). 8

9 3.6 Varifrån har ungdomar fått sin kunskap? Tabell 2. Informationskällor för ungdomar i årskurs 5 Frågor Antal Har någon (föräldrar, lärare, skolsjuksköterska, någon annan) någonsin förklarat för dig varför rökning är skadlig för hälsa? Ja 2406 Nej 123 Har du någonsin läst någon artikel om tobakens effekter på hälsan? Ja 1416 Nej 1100 Har du någonsin tittat på ett tv program om tobakens risker för hälsan? Ja 1572 Nej 938 Antal källor med tobaksinformation Tre 1011 Två 871 En 560 Inga 51 Information hämtad från (14) I studien ingick totalt 2581 ungdomar. Resultat från tabell 2 visar att majoriteten av ungdomarna, redan i årskurs 5, fått information om tobakens skadliga effekter på kroppen. Ca 93 % av ungdomarna fick information från föräldrar, lärare, skolsjuksköterska eller någon annan. Av ungdomarna fick 55 % sin information genom tidningar och 61 % via TV. De flesta hade fått sin information från mer än en källa (14). 3.7 Kunskapens påverkan på framtida tobaksanvändning En studie genomfördes i Sverige där det ingick 2581 ungdomar (1285 pojkar och 1296 flickor) mellan årskurs 6 till årskurs 9 för att undersöka om kunskapsnivån hos dem påverkar framtida användning av tobak. Resultat visade att det inte fanns någon direkt koppling mellan kunskap och användning. Kunskap är endast effektiv för att främja beteendeförändringar när individer före kunskapsinhämtning inte känner till negativa konsekvenser av själva beteendet. I de flesta västländer är nästan alla individer, även vid mycket unga år, medvetna om att rökning är skadligt. Av barnen uppgav 95 % att de hade blivit informerade om hälsoriskerna med rökning så tidigt som vid 11 års ålder. Med andra ord, kunskap kan vara nödvändig men inte tillräcklig för att ändra folks beteende (14). 9

10 4 DISKUSSION Rökning orsakar många allvarliga sjukdomar hos rökare såsom hjärtkärlsjukdomar, lungcancer och cancer i munnen och svalgen. Dessutom femfaldigas risk för rökare att drabbas av parodontit. De underökningar som vi har tagit med i rapporten visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt hög kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Till exempel i en studi (12) visste 96 % att tobaksanvändning under graviditet kan leda till fosterskada, 83 % visste att tidig rökdebut ökar risken för att bli sjuk och 80 % visste att passivrökning kan leda till lungcancer. Men det fanns vissa områden inom vilka ungdomar hade brist på kunskap. Endast 37 % svarade rätt på påståendet Varannan rökare dör av rökning och 32 % på påståendet att Nikotin är mindre beroendeframkallande än kokain (12). Tyvärr hittade vi inga studier som undersöker ungdomars kunskap om tobaks skadliga effekter på oral hälsa. Med anledningen av detta efterlyses fler studier inom det området. Resultatet från en studie(14) visar att majoriteten av ungdomarna fått sin kunskap via skolan och media. Endast 2 % av ungdomarna hade inte fått någon information alls. Det finns en uppsjö av studier där det undersöks om ungdomars rökvanor, men dessvärre finns det inte många studier som undersöker ungdomars kunskap om tobakens skadliga hälsoeffekter. När det gäller kunskapsnivåns påverkan på tobaksanvändning finns det inget samband enligt en studie (14). Kunskap kan vara en viktig faktor men inte avgörande när det gäller förändring av folks tobaksvanor. Man kom fram till liknande resultat i en annan studie som utfördes i en skola i Frankrike (15). Trots att flickorna hade mer kunskap om tobakens skadliga effekter än pojkar, var det fler flickor som började röka. Detta är också ett bevis på att kunskapsnivån inte är avgörande vid förändringar av folks beteende. Det krävs fler studier som kartlägger faktorer som är avgörande för förändringar av folks beteende när det gäller användning av tobak så att man kan förebygga eller skjuta upp rökdebuten. 10

11 Litteraturförteckning 1. Zimmerman M, Wickholm P. Tobak och tandvård ( ) 2. WHO. Health effects of smoking among young people ( ) 3. Wickholm S. Rökning och snus effekter på allmän, oral och parodontal hälsa 2005; Tandläkartidningen årg 97 nr CAN. Tobak ( ) 5. Post A, Gilljam H. Tackla tobak tobaksprevention i teori och praktik 2:a uppl. Studentlitteratur i Lund, 2003; ISBN Fakta om tobaksrök. ( ) 7. SBU, Centrum för Tobaksprevention (Stockholms läns landsting), Tandvård mot Tobak. Tobak & tänder en handledning för tandvårdspersonal Statens folkhälsoinstitut. Tobak (En powerpoint presentation) ( ) 9. Hälsoeffekter av rökning. ( ) 10. Vad gör röken med din kropp ( ) 11. SBU. Citat om rökning ( ) 12. Nilsson M. Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Edita, stockholm 2005; ISBN Fakta om nikotin. ( ) 14. Rosendahl KI, Galanti MR, Gilljam H, Ahlbom A. Knowledge about tobacco and subsequent use of cigarettes and smokeless tobacco among Swedish adolescents. Journal of Adolescent Health 2005;37: Michaud C, Saraiva I, Henry Y, Dodane M. Reflection on prevention. Sante Publique Mar;15(1):

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken Sanningen om Farligt begär Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar?

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar? 1 (7) Föräldramöte Tobak 1. Inledning välkomna! Syfte med mötet: Att föräldrarna får tillfälle att diskutera med varandra om hur de kan påverka sina barn att inte börja röka samt se möjligheter till samarbete

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

En PowerPoint Presentation om. Tobak. Ansvarig för innehållet: Tobaksuppdraget, Statens Folkhälsoinstitut

En PowerPoint Presentation om. Tobak. Ansvarig för innehållet: Tobaksuppdraget, Statens Folkhälsoinstitut En PowerPoint Presentation om Tobak Ansvarig för innehållet: Tobaksuppdraget, Statens Folkhälsoinstitut Se också powerpoint-serierna på www.fhi.se respektive www.tobaksfakta.org om Passiv rökning Rökavvänjning

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig!

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig! Jag har bestämt mig! Innehåll klassbesöket Om hur ni/vi kommer att följa upp Tobaksfri Duo - alla gånger eleverna kommer till FTV och träffar er - med en årlig försäkran Om dig och Tobaksfri Duo Berätta

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län Tobakspolitiskt program för Jönköpings län 2000-08-01 Ulla Lindström Folkhälsoplanerare FÖRORD Här föreligger nu det Tobakspolitiska programmet för Jönköpings län, resultatet av ett samarbete mellan Folkhälsoavdelningen,

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare !! Över 30 år av tobaksförebyggande arbete 1979 2011 Sverige ett av världens bästa länder på att inte röka! Vuxenbefolkning Män 10% dagligrökare Kvinnor 12%

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Varför dör äldre i större utsträckning än yngre vid bostadsbränder?

Varför dör äldre i större utsträckning än yngre vid bostadsbränder? Varför dör äldre i större utsträckning än yngre vid bostadsbränder? Litteraturgenomgång av medicinska och biologiska faktorer som kan påverka utfallet vid rökinhalation och brännskada Erik Eggert, leg.

Läs mer

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak Välkommen till Mimers Hus en tobaksfri gymnasieskola Riktlinjer mot tobak http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/ http://www.kungalv.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/alla-styrdokument/

Läs mer

Rökning, snus och e-cigaretter

Rökning, snus och e-cigaretter Rökning, snus och e-cigaretter Barbro Holm Ivarsson Ordf Psykologer mot Tobak Rökning 10% röker dagligen Socioekonomiskt utsatta röker mer Rökning orsakar ett 60-tal sjukdomar Varannan rökare dör i förtid

Läs mer

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär)

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Fråga 1. Nikotin är det ämne i tobak som gör att folk blir beroende av tobak. Förr använde man nikotin i sin rena form som vadå? 1 Bantningsmedel

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Ämnesutbildning Tobak

Ämnesutbildning Tobak 1 Ämnesutbildning Tobak Lisbeth Andersson leg tandhygienist Folkhälsoutvecklare tobaksprevention Landstinget Blekinge 2 5 000 000 600 000 200 000 Tobaksfakta 3 Tobakskonventionen - världens första hälsokonvention

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Elevers kunskaper om tobaks skadeverkningar

Elevers kunskaper om tobaks skadeverkningar Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Mattias Lindqvist Elevers kunskaper om tobaks skadeverkningar Pupils knowledge of how tobacco influences health Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Datum: 11-03-20

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Vattenpipa. rökning med skadliga effekter

Vattenpipa. rökning med skadliga effekter Vattenpipa rökning med skadliga effekter Fakta i denna folder är huvudsakligen hämtade från rapporten Vattenpipa rök utan risk? från Statens folkhälsoinstitut. Ladda ner den kostnadsfritt från www.fhi.se/publikationer

Läs mer

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende?

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? i g i d t Lå! s a r u l e t n koldioxid aceta ldehy d kolmonoxid (os) radioaktivt polonium ammoniak svavelväte skatol Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? Du kan fastna på nikotinkroken

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE HUR JOBBA I SKOLAN KRING ANT? OLIKA METODER

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE HUR JOBBA I SKOLAN KRING ANT? OLIKA METODER Faktaundervisning ökar kunskaperna men minskar inte tobaks- och alkoholanvändningen DROGFÖREBYGGANDE ARBETE - MED BETONING PÅ TOBAK OCH ALKOHOL HK 5 sp, våren 2009 Anki Stenkull-Aura Den traditionella

Läs mer

Seppo Wickholm. Leg. tandläkare, Med lic, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Helsingfors den 14 mars 2013

Seppo Wickholm. Leg. tandläkare, Med lic, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Helsingfors den 14 mars 2013 Det svenska snuset- en mytomspunnen tobaksprodukt Seppo Wickholm Leg. tandläkare, Med lic, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Helsingfors den 14 mars 2013 1 Disposition Epidemiologi Hälsopåverkan

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 22 januari 2013 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se Hur många använder tobak idag? 11% rökte dagligen 2011 (10% män/12%

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök

Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök Per Haglind Tobaksrök innehåller ett stort antal ämnen som i de koncentrationer de förekommer orsakar skadliga effekter på både rökaren och de som utsätts

Läs mer

Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras?

Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras? Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras? 14 april 2015 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog barbro.holm-ivarsson@telia.com www.barbroivarsson.se Fördelar med tandvården som arena för samtal om

Läs mer

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger?

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17 Droger 17.1 1 Människan en reptil? 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17.2 5 Tobaksdocka OH1 Tobakens effekter på kroppen 6 Tobaksreklam 7 Vad kostar det

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 2011-04 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Hur många använder tobak idag? 12 % män och 13 % kvinnor rökte dagligen

Läs mer

Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras?

Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras? Vad ska vi ge för råd om tobak och hur kan det göras? 14 april 2015 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog barbro.holm-ivarsson@telia.com www.barbroivarsson.se Fördelar med tandvården som arena för samtal om

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Fråga: Ökar alkohol risken för cancer? Eurobarometer 2010 Cancerformer och alkohol Bröst (hos kvinnor) Tjock- och ändtarm Munhåla Svalg Struphuvud

Läs mer

Hälsoenkät. AAA-screening. (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn..

Hälsoenkät. AAA-screening. (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn.. Hälsoenkät AAA-screening (Bukaortaaneurysm i Västra Götaland) Undersökningsdatum:... Personnummer:... Namn.. 1 2 DINA SJUKDOMAR 1. Hjärtsjukdom Har du haft hjärtinfarkt, kärlkramp eller hjärtsvikt? (om

Läs mer

RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS

RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS En rapport för journalister framtagen av Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, Tel: 08-550 529 75. Mobil: 076-889

Läs mer

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare.

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Alkohol och tobak Presentation OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC Elektronisk cigarett PÅ NÄTET Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Är en ny klass nikotinprodukt och ett inhalationssystem för nikotin och kemikalier med hjälp av ett batteri Lysdiod Simulerar glöd Förångare

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT. www.fhi.se

Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT. www.fhi.se Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut ISBN: 91-7257-428-3 Redaktörer: Barbro Holm Ivarsson, Statens folkhälsoinstitut och Seppo Wickholm, Centrum för folkhälsa

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Sammanfattning av Dag för genombrott

Sammanfattning av Dag för genombrott Sammanfattning av Dag för genombrott Stockholm 1 juni SÅ MÅR STOCKHOLM SCAPIS GER SVAR I överlag tycker Tomas Jernberg, professor och ansvarig för SCAPIS Stockholm är hälsan är god hos Stockholmarna i

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Svenska psykiatrikongressen 15 mars 2012 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Det är cyniskt att ge behandling för

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna 17 Rökning och snus Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes Att rökning påverkar alla organ i kroppen negativt och leder till för tidigt åldrande och förkortar livet 5-10 år är välkänt. Rökning

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

FERTILITET OCH RÖKNING

FERTILITET OCH RÖKNING FERTILITET OCH RÖKNING 1 Syfte med broschyren Den här broschyren innehåller information om hur rökning påverkar möjligheterna att bli gravid och vilka konsekvenser rökning kan ha för barnens hälsa. Rökstopp

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation

Tobaksfri i samband med operation Tobaksfri i samband med operation En patientsäkerhetsfråga Djamila Jortikka Landstinget Sörmland Temagrupp tobak i nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Djamila.jortikka@dll.se Mobil 0722-31 30 38 www.enrokfrioperation.se

Läs mer

Rökning, motiverande samtal och socialt arbete

Rökning, motiverande samtal och socialt arbete Rökning, motiverande samtal och socialt arbete Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Barbro.holm-ivarsson@telia.com Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat

Läs mer

Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En temaskrift om tobak och hur man slutar röka Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordf Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org www.barbroivarsson.se Varför ska man hjälpa psykiskt sjuka att sluta röka? Varannan

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Grundutbildning i tobaksavvänjning

Grundutbildning i tobaksavvänjning Grundutbildning i tobaksavvänjning Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Barbro.holm-ivarsson@telia.com Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat tobaksbruk -

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA ANVISNINGAR TILL LÄRAREN 1 Smokefree-uppgiftsbanan är i första hand planerad för årskurs 5 6, men uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. Uppgiftsbanan kan genomföras i

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 206: RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING FAKTA Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

En bildserie om tobaksavvänjning

En bildserie om tobaksavvänjning En bildserie om tobaksavvänjning Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat tobaksbruk - en halvering till 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer