Kommunala Handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet 2009-03-11"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg.ers. Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Maj-Britt Andersson(KHSO) Ann Ellberg Möllerström (RBU) Gunda Pettersson (SRF) tjg. ers. Karin Johansson (DHR), ers. Lars-Erik Karlsson (HLS) tjg. ers. Övriga deltagare Peter Lindahl 2. Mona Johansson Göran Carlsson Verksamhetschef, Parkenheten Handikappkonsulent Utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Maj-Britt Andersson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Göran Carlsson Bo Johansson Justerande: Maj-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ronneby Kommunala Handikappråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Göran Carlsson Justeras Utdragsbestyrkande

2 1 Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen till sammanträdet; särskilt välkommen till verksamhetschef Peter Lindahl, Parkenheten samt Lars-Erik Karlsson(HLS), ersättare, som ej deltagit tidigare. Ett nytt ärende med rubriken Rapporter av inkomna synpunkter/ klagomål till Äldreomsorgen och Handikappomsorgen läggs till dagordningen efter punkt 10. Därefter fastställs dagordningen. Till att justera protokollet utses Maj-Britt Andersson. 2 Tillgänglighet i parker och på lekplatser. Information av verksamhetschef Peter Lindahl. Peter Lindahl visar färgbilder i PowerPoint via dator från olika platser i kommunen. Här anges respektive plats med en kortfattad redovisning över var och en. Caféträdgården (Wienercaféet i Brunnsparken) Telefonkiosken i trädgården är alltid sönder, nämner Bengt Wihlstrand. Entrén på sidan till Wienercaféet ska åtgärdas, omtalar Bengt-Christer Nilsson. Japanska trädgården (Brunnsskogen) Nivåskillnader och förskjutningar i sidled finns lite varstans i trädgården. Från ena sidan fram till hus är det hittills tillgängligt för rullstolsburna. Doftträdgården (Brunnsskogen) Här är det möjligt och viktigt att göra platsen tillgänglig utan större svårigheter. Mistelvägen i Kallinge (lekplats) 2001/2002 gjordes en del arbeten här. Det är möjligt att ta sig fram med rullstol på lekanordningen. Hoby Ekbacke (lekplats)

3 Gångbeläggning och sandlåda på höjd är särskilt anpassat för rullstolsburna. Två lekplatser byggs om(anpassas för funktionshindrade) varje år, omtalar Peter Lindahl. Belysning (Brunnsparken) Tillgänglighetsgruppen har sett över belysningen i Brunnsparken. Vidablick Brunnsskogen På gångstigen ned till Brunnsskogen ska höjdskillnader utjämnas och belysning komma upp(tas upp i nästa budgetberedning 2010). Asfalten ska ersättas med grus. Tingsparken (nedanför Snäckebacksskolan) På någon av sidorna till gräsmattan ska en ramp ordnas, alternativt på båda sidorna. Rådhusparken Kantstenen till parken ska åtgärdas för bättre tillgänglighet. Pågående projekt Brunnsparken På lekplats i parken finns en större färggrann träbåt som inte är tillgänglig f.n. Ny tillgänglig lekplats planeras. Arrangemang Påtalas att det är viktigt att handikapplatser hålls fria för sitt ändamål inför arrangemang av olika slag(t.ex. hundutställning). Särskilt tillstånd kan fås till parkering (speciella villkor finns). Vid Loppmarknad finns inte samma krav mot arrendatorn att tillhandahålla handikapplatser. Kvitterplatsen (Brunnsskogen) En större diskussion förs i detta ärende. En alternativ väg till platsen tas upp. En stig finns som bl.a. leder upp till motsatta sidan från huvudentrén. Tillgänglighetsgruppen ska se över detta alternativ. Brunnshallarna Särskilt tillstånd kan t.ex. fås till bilparkeringsplatser mot hallarna.

4 Ordf. Bo Johansson tackar Peter Lindahl för en bra information. Informationen noteras till protokollet. 3 Tillgänglighet på och till Karön. Anna-Karin Sonesson, som var inbjuden att informera lite om tillgängligheten på och till Karön, blev tyvärr förhindrad att delta. Hon har däremot sänt e-post med en redogörelse över vad hon hade tänkt informera om. Mona Johansson läser upp skrivelsens innehåll, som här sammanfattats något. Kommunstyrelsen har avsatt 5 mkr 2009 för investeringar på Karön och i plan finns det 4 mkr 2010 och 3 mkr I år har hittills bestämts att köpa in en ny båt som ska bli/vara handikappanpassad. Den måste upphandlas. Förhoppningen är att den ska vara på plats någon gång under sommaren. I plan de kommande två åren finns även bl.a. att bygga ut servicebyggnaden/toaletten på Karön så att en toalett där blir handikappanpassad. I plan finns också entrén till restaurangen. Ett problem där är att toaletter och restaurangdel finns på olika plan. Utemiljön framför restaurangen planeras fräschas upp Sluttningen upp till restaurangen ses över. När det gäller stugbyn finns i dagsläget ingen handikappanpass-ning planerad. Stugorna har ju inget vatten och inga toaletter. Konceptet där ute bygger på att en servicebyggnad används. Samtal har förts med nuvarande intressenter som avtal är på gång med hur detta ska lösas. Finns möjlighet med tanke på de naturliga förutsättningarna på plats, ska dock en ny service-byggnad vara handikappanpassad. Diskussionerna om detta kommer att fortsätta under våren. Bo Johansson, som var på Kommunstyrelsens sammanträde igår, berättar att tanken är att både en ny Karöbåt och den gamla ska gå parallellt.

5 Bengt-Christer Nilsson nämner att tankar finns på att stigarna på ön också ska åtgärdas på något sätt. Mona Johansson: Kan vara viktigt att påminna Anna-Karin Sonesson om den referensgrupp som tillsatts av KHR för att vara behjälplig med anpassningsfrågorna. Det är lämpligt att se över servicebyggnaden i gästhamnen till-sammans med övriga behov vad gäller servicebyggnader på Karön, säger Leif Olsson. Bo Johansson avslutar diskussionen med att konstatera att ärendet behöver följas upp på nytt. Redovisningen noteras till protokollet. 4 Bokslut 2008 för omsorgsnämnden. Bokslutsredovisning över omsorgsnämndens totala verksamhet har ledamöterna fått per post. Bo Johansson rapporterar om resultatet. Omsorgsnämnden överskred budgeten med 1,1 mkr. Handikappomsorgen hade dock ett överskott med 826. Resultatet bedöms vara bra med tanke på den stora omslutningen. Brister finns, därför är det bra att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan påpeka sådana så att det rättas till på ett tillfreds-ställande sätt, säger Bo Johansson. Bokslutsredovisningen noteras till protokollet. 5 Budget Ledamöterna har till dagens sammanträde fått tre blad över förslag till budget 2009 med siffror i jämförelse bakåt t.o.m. utfall Nettobudgetramen för året är kr. Förändringar i budgeten har gjorts enligt följande:

6 Personalkostnader inom personlig assistans Servicebostad (avser 9 månader) Avveckling av gruppbostad Personalkostnader i gruppbostäder Korttidstillsyn/vistelse Ökade kostn kontaktpers. o. personl utformat stöd Kompensation för minskade intäkter Ökade övriga kostnader Daglig verksamhet Leif Olsson har flera synpunkter på budgeten. Framför allt är han starkt kritisk mot nedskärningen av personalkostnader i grupp-bostäder, där han menar att det är brist på personal. Han föreslår att bromsa detta med en gång, eftersom det finns en viss oro ute. Han hyser också viss oro över brister vad gäller utbildning; resurser saknas för personal att delta i möten för kulturombud. Ingegerd Johansson, som varit närvarande när enhetschefer, redovisat sina verksamhetsberättelser, har inte hört någon av dem säga att de inte skulle klara av sina åligganden. Hon håller annars med om att det är viktigt med kunskaper för det uppdrag som man har. Struktur och organisation diskuteras mycket nu i olika sammanhang. Mona Johansson nämner att handikappomsorgen har varit bäst representerad vid läsombudsmöten. Bo Johansson talar om att omsorgsnämnden har beställt en kvalitetsundersökning för att få reda på kvalitén i gruppbostäderna. Redovisningen av internbudgeten noteras till protokollet. 6

7 Almvägen 16 C Ledamöterna har fått protokollsutdraget från omsorgsnämndens sammanträde I detta betecknas den aktuella bostaden i Kallinge som grupp- bostad för funktionshindrade personer i trapphusmodell. I dagsläget bor fyra brukare där. Beslut har fattats om en planering för att bygga om gruppbostaden till servicebostad för åtta brukare. Bo Johansson talar om att bostaden inte uppfyller kraven som en fullvärdig gruppbostad. Överläggning har hållits med FUB och länsstyrelsen för synpunkter. Ombyggnad till servicebostad är tänkt att ske nästa år för att stå klar år Leif Olsson redogör för varför bostaden inte kan betecknas som gruppbostad istället ett mellanting mellan vanlig lägenhet och gruppbostad. Gemensamhetsutrymme med tillgänglig personal saknas. Han har varit noga med att poängtera att bostaden ligger otillgängligt, långt till byn. Bo Johansson: Vid ombyggnation ska Räddningstjänstens synpunkter beaktas. Informationen noteras till protokollet. 7 Skrivelser, broschyrer mm Följande handlingar har sänts till ledamöterna med kallelsen, för kännedom; a) Handikappförbundens samarbetsorgan - skrivelse från projekt Agenda 50 Verktyg för våra rättigheter jämte två broschyrer ang. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 1. En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad 2. Lär känna FN:s konvention om rättigheter. b) Comfort Audio brev ang. digital radioteknik och produkter i DIGI-system för hörselskadade.

8 c) Östra Teatern, Stockholm e-posterbjudande avseende utbildningspjäser om funktionshinder, utanförskap, tillgänglighet och bemötande. Broschyren avseende FN:s konvention om rättigheter, a) 2, har beställts till varje handikapporganisation som är representerad i KHR. Delas ut till närvarande representanter under mötet. Skrivelserna noteras till protokollet. 8 Lex Sarah och Lex Maria, sammanställning Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde med redogörelser över Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar för samtliga kommuner i Blekinge, åren , har tillställts ledamöterna. Lex Sarah-anmälningar. Till handikappomsorgen(ho) har två anmälningar inkommit, Händelserna är utredda och åtgärdade och i ena fallet är även handlingsplan upprättad. Någon Lex-Maria-anmälan finns inte för HO; däremot en (ÄO). Redovisningen noteras till protokollet. 9 Rapportering enl. 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 SoL avser kvartal fyra ÄO och OF. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde över rubricerade rapportering har tillställts ledamöterna. Av de 8 ärenden som rapporterats till länsstyrelsen avser 2 handikappomsorgen, meddelar Bo Johansson. Det har inte varit aktuellt att utdöma något vite i dessa fall. Rapporten noteras till protokollet.

9 10 Ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enl 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avser kvartal fyra. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde avseende ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enligt rubriken ovan har likaledes tillställts ledamöterna. Både den muntliga och skriftliga redovisningen häröver lämnades av enhetschef Karin Kjällgren vid sammanträde under 29. Det handlar om totalt 21 ärenden avseende kontaktpersoner som emellertid alla är åtgärdade eller verkställda nu, omtalar Bo Johansson. När omsorgsnämnden fick kännedom om problemen avsattes en person särskilt att arbeta med detta på deltid. Härefter har Karin Kjällgren arbetat med ett ledningssystem för kvalité genom att ta fram förslag till riktlinjer, rutiner och blanketter för verksamheten samt utarbeta uppföljningsrutiner. Informationen noteras till protokollet. 11 Rapportering av inkomna synpunkter/klagomål till äldreoch handikappomsorgen. Ett blad med redovisning över inkomna synpunkter/klagomål till äldre- och handikappomorgen lämnas ut till ledamöterna vid detta sammanträde, som extra ärende. Detta ärende togs också upp under ON:s januarisammanträde. Redovisningen avser hela året Det rör sig om totalt 22 synpunkter/klagomål, varav endast 3 gäller handikappomsorgen; Ett avser personlig assistans och handlar om bemötande och omvårdnad. Övriga två ärenden handlar om information.

10 Rapporten noteras till protokollet. 12 Rapport från ritningsgranskaren. Bengt Wihlstrand lämnar rapport över sina yttranden avseende följande tre objekt. Hoby 19:1 Ändrad användning av enbostadshus till undervisningslokaler för naturbruksgymnasiet. Karlsnäs 3:2 Nybyggnad av omklädningsrum. Sjöarp 2:3 Ombyggnad av skollokal, boende, hiss. Ledamöterna har tillställts yttrandena per post. Rapporten noteras till protokollet. 13 Handikappolitiska programmet broschyr Sekreteraren meddelar att Lättläst-tjänsten Centrum för lättläst i Stockholm har skrivit om texten avseende det antagna handi- kappolitiska programmet för Ronneby kommun till lättläst svenska. Några exemplar med den lättlästa översättningen lämnas ut under sammanträdet. Offert över kostnaden till att ta fram materialet i en broschyr med en upplaga på 200 ex. har begärts och erhållits från Centrum för lättläst och från CopyGraf AB i Bräkne-Hoby. Beslutas att den lättlästa texten till Handikappolitiska programmet ska sändas ut med protokollet och att eventuella synpunkter över översättningen ska lämnas/skickas till sekreteraren senast den 1 april. Redovisningen noteras till protokollet. 14 Handikappolitiska handlingsplaner.

11 En skriftlig redovisning av kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson och handikappkonsulent Mona Johansson har lämnats över vidtagna åtgärder avseende det handikappolitiska programmet, både inom handikappomsorgen och inom äldreomsorgen. Dessa redovisningar har också tillställts ledamöterna per post. Åtgärderna har specificerats under tre rubriker; Bemötande och ökad medvetenhet,tillgänglighet och Information, för respektive verksamhet (HO och ÄO), dvs. Omsorgsnämndens verksamhetsområden. Redovisningen över handlingsplaner noteras till protokollet. 15 Handikappdagen 2009 De förslag till program avseende Handikappdagen som kommit in till Mona Johansson, från Karin Johansson(DHR), med e-post, har också skickats till ledamöterna. Föreslaget datum, den 14:e maj, bedöms som ej rimligt. Beslutas om att detta ärende ska tas upp på nästa AU för fortsatt planering. Informationen noteras till protokollet. 16 Åtgärdslistan Genomgång av ärendena på åtgärdslistan. Ärende 1 Tillgänglighetsåtgärder i Stadshuset En arbetsgrupp med en representant från SRF kommer att tillsättas för att komma vidare med de ärenden som berör synskadade, säger Bengt-Christer Nilsson. F.n. arbetas det för bättre belysning i Stadshuset.

12 Ärende 2 - Handikapparkeringen utanför Stadshuset foajé sluttar Bengt-Christer Nilsson meddelar att detta har åtgärdats genom att två andra hc-parkeringar har iordningsställts. Mona Johansson: Båda ligger för långt ifrån Stadshusets entré. Ena parkeringen lutar (vattenpölar bildas vid regn). Ärende 3 SPA-anläggningen vid Ronneby Brunn Svar(nov mån) från Dennis Roberteus: Upphandling avbröts före sommaren; troligen inga projekt ang SPA år Bevakas. Ärende 4 Handikappanpassning av Karöbåten Fortsatt bevakning med hänvisning till 3 i detta protokoll. Ärende 5 Hörslinga och trappmarkeringar saknas hos Centrum-biografen Fortsätta påstötningar m.a.a. att ännu ingenting har åtgärdats. Ärende 6 En offentlig toalett saknas i Kallinge Efter viss diskussion i detta ärende nämner Bengt-Christer Nilsson att Centrumkiosken i Kallinge ska ses över. Eventuellt kan den gamla toaletten där användas. Ärende 7 Tillgänglighet till Wienercaféet i Brunnsparken Vid kortsidan ska befintlig ramp och räcke åtgärdas samt ringklocka tillföras. På framsidan planeras ett räcke; länsstyrelsen måste yttra sig härom, säger Bengt-Christer Nilsson. Ärende 8 Övergångsställe saknas vid Ålycke och vid mataffären i Johannishus Svar från trafiksäkerhetsingenjör Johan Almgren, Vägverket; Att enbart anlägga någon form av överfart i denna miljö med liten trafik och få fotgängare brukar inte ge den säkerhetshöjande effekt som eftersträvas. Beslut: Ärendet gråmarkeras. Ärende 9 Ojämn lagning av trottoar utanför biblioteket Med anledning av att det är oklart vad som avses föreslås att Magnus Graad kontaktar Karin Johansson(DHR) för ö.k. om en besiktning av platsen med henne.

13 Bengt-Christer Nilsson: Signal till övergångsstället ska åtgärdas. Lars-Erik Karlsson: Snöskottning vid denna korsning behöver bli bättre svårt ibland att nå signalknappen. Ärende 10 Tillgänglighetsåtgärder Kvitterplatsen Brunnsskogen Ärendet ska tas upp i Tekniska nämndens tillgänglighetsgrupp. Ärende 11 Tillgänglighet i hörsalen på Kulturcentrum Önskemål finns från Biblioteks- och Kulturnämnden att bygga om i hörsalen, säger Bengt-Christer Nilsson. I första hand ska en ramp snarast ordnas till scenen. Ärende 12 Tillgänglighet till restaurangen på Ronneby Brunn Svar från Dennis Robertéus, ABRI: Den del av restaurangen där nivåskillnaden finns har inte renoverats ännu. Ger besked innan detta arbete kommer igång. Genomgången av åtgärdslistan noteras till protokollet. 17 Sammanträdesordning 2009 Efter ändring av AU-sammanträdet från den 7 september till onsdagen den 2 september kl fastställes den framtagna och utsända sammanträdesordningen för Frågor som aktualiseras från föreningarna. FUB, Leif Olsson tar upp kulturombudens dåliga närvaro vid möten, som synes ha med bristande personalresurser att göra. Detta måste åtgärdas på något sätt. Han tycker inte om området Almvägen i Kallinge; otillgängligt, angående beslutet från omsorgsnämnden att bygga om grupp-bostaden Almvägen 16 C.

14 Ordf. Bo Johansson påtalar att busstrafik trafikerar de båda stora bostadsområdena med flera avgångar under dagen. Frågorna noteras till protokollet. 19 Övriga frågor. a) Leif Olsson utgår ifrån att personalsituationen ses över i samtliga gruppbostäder med anledning av länsstyrelsens kritik i ärende. Bo Johansson: Omsorgsnämnden rättar sig efter länsstyrelsens kritik och ser över personalbehov. Tillgängliga medel används eller omfördelas inom befintlig budgetram. b) Leif Olsson funderar också över den uppsplittrade lokaliseringen av personalen inom handikappomsorgen. Ordf. Bo Johansson talar om att verksamhetschefen enligt beslut ska ha sin kontorsarbetsplats i Stadshuset. c) Bengt Wihlstrand uppger att många äldre rullstolsburna personer inte når upp till sina skåp i köket. Mona Johansson: De kan ansöka om bostadsanpassning via arbetsterapeut. d) En inventering behöver göras över tillgängligheten i församlingslokaler, säger Bengt Wihlstrand. Detta är ett ärende för Tillgänglighetsgruppen. Övriga frågor noteras till protokollet.

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 17.40. Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) 1-11. Ingegerd

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.06. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) Jonni Karlberg (s) Karin Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 19.00. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-7 (delvis) Birgitta Ratcovich

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Nr Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Bolstadsrummet, 3 april 2006 klockan 13.00 16.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Per-Axel Andersson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45

Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2003-06-11

Kommunala Handikapprådet 2003-06-11 Kommunala Handikapprådet 2003-06-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.15 11.50. Beslutande Bo Johansson (s) frånv. 27-29. Jonni Karlberg (s) Monia Svensson (c) tjg ersättare Miriam

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-03-03

Kommunala Handikapprådet 2004-03-03 Kommunala Handikapprådet 2004-03-03 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.15 12.40. Beslutande Nils-Olov Olofsson (s) Monia Svensson (c) ersättare Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewy Svensson, SN, ordförande Henrik Nilsson Bokor, SN Linda Eriksson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Kommunala handikapprådet 2012-04-23 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander Lundström, viceordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Omsorgsnämnden 2002-08-20

Omsorgsnämnden 2002-08-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.40 16.30 Beslutande Göran Andersson (kd) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Aina Svensson (c)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer