Kommunala Handikapprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet 2009-03-11"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg.ers. Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Maj-Britt Andersson(KHSO) Ann Ellberg Möllerström (RBU) Gunda Pettersson (SRF) tjg. ers. Karin Johansson (DHR), ers. Lars-Erik Karlsson (HLS) tjg. ers. Övriga deltagare Peter Lindahl 2. Mona Johansson Göran Carlsson Verksamhetschef, Parkenheten Handikappkonsulent Utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Maj-Britt Andersson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Göran Carlsson Bo Johansson Justerande: Maj-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ronneby Kommunala Handikappråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Göran Carlsson Justeras Utdragsbestyrkande

2 1 Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen till sammanträdet; särskilt välkommen till verksamhetschef Peter Lindahl, Parkenheten samt Lars-Erik Karlsson(HLS), ersättare, som ej deltagit tidigare. Ett nytt ärende med rubriken Rapporter av inkomna synpunkter/ klagomål till Äldreomsorgen och Handikappomsorgen läggs till dagordningen efter punkt 10. Därefter fastställs dagordningen. Till att justera protokollet utses Maj-Britt Andersson. 2 Tillgänglighet i parker och på lekplatser. Information av verksamhetschef Peter Lindahl. Peter Lindahl visar färgbilder i PowerPoint via dator från olika platser i kommunen. Här anges respektive plats med en kortfattad redovisning över var och en. Caféträdgården (Wienercaféet i Brunnsparken) Telefonkiosken i trädgården är alltid sönder, nämner Bengt Wihlstrand. Entrén på sidan till Wienercaféet ska åtgärdas, omtalar Bengt-Christer Nilsson. Japanska trädgården (Brunnsskogen) Nivåskillnader och förskjutningar i sidled finns lite varstans i trädgården. Från ena sidan fram till hus är det hittills tillgängligt för rullstolsburna. Doftträdgården (Brunnsskogen) Här är det möjligt och viktigt att göra platsen tillgänglig utan större svårigheter. Mistelvägen i Kallinge (lekplats) 2001/2002 gjordes en del arbeten här. Det är möjligt att ta sig fram med rullstol på lekanordningen. Hoby Ekbacke (lekplats)

3 Gångbeläggning och sandlåda på höjd är särskilt anpassat för rullstolsburna. Två lekplatser byggs om(anpassas för funktionshindrade) varje år, omtalar Peter Lindahl. Belysning (Brunnsparken) Tillgänglighetsgruppen har sett över belysningen i Brunnsparken. Vidablick Brunnsskogen På gångstigen ned till Brunnsskogen ska höjdskillnader utjämnas och belysning komma upp(tas upp i nästa budgetberedning 2010). Asfalten ska ersättas med grus. Tingsparken (nedanför Snäckebacksskolan) På någon av sidorna till gräsmattan ska en ramp ordnas, alternativt på båda sidorna. Rådhusparken Kantstenen till parken ska åtgärdas för bättre tillgänglighet. Pågående projekt Brunnsparken På lekplats i parken finns en större färggrann träbåt som inte är tillgänglig f.n. Ny tillgänglig lekplats planeras. Arrangemang Påtalas att det är viktigt att handikapplatser hålls fria för sitt ändamål inför arrangemang av olika slag(t.ex. hundutställning). Särskilt tillstånd kan fås till parkering (speciella villkor finns). Vid Loppmarknad finns inte samma krav mot arrendatorn att tillhandahålla handikapplatser. Kvitterplatsen (Brunnsskogen) En större diskussion förs i detta ärende. En alternativ väg till platsen tas upp. En stig finns som bl.a. leder upp till motsatta sidan från huvudentrén. Tillgänglighetsgruppen ska se över detta alternativ. Brunnshallarna Särskilt tillstånd kan t.ex. fås till bilparkeringsplatser mot hallarna.

4 Ordf. Bo Johansson tackar Peter Lindahl för en bra information. Informationen noteras till protokollet. 3 Tillgänglighet på och till Karön. Anna-Karin Sonesson, som var inbjuden att informera lite om tillgängligheten på och till Karön, blev tyvärr förhindrad att delta. Hon har däremot sänt e-post med en redogörelse över vad hon hade tänkt informera om. Mona Johansson läser upp skrivelsens innehåll, som här sammanfattats något. Kommunstyrelsen har avsatt 5 mkr 2009 för investeringar på Karön och i plan finns det 4 mkr 2010 och 3 mkr I år har hittills bestämts att köpa in en ny båt som ska bli/vara handikappanpassad. Den måste upphandlas. Förhoppningen är att den ska vara på plats någon gång under sommaren. I plan de kommande två åren finns även bl.a. att bygga ut servicebyggnaden/toaletten på Karön så att en toalett där blir handikappanpassad. I plan finns också entrén till restaurangen. Ett problem där är att toaletter och restaurangdel finns på olika plan. Utemiljön framför restaurangen planeras fräschas upp Sluttningen upp till restaurangen ses över. När det gäller stugbyn finns i dagsläget ingen handikappanpass-ning planerad. Stugorna har ju inget vatten och inga toaletter. Konceptet där ute bygger på att en servicebyggnad används. Samtal har förts med nuvarande intressenter som avtal är på gång med hur detta ska lösas. Finns möjlighet med tanke på de naturliga förutsättningarna på plats, ska dock en ny service-byggnad vara handikappanpassad. Diskussionerna om detta kommer att fortsätta under våren. Bo Johansson, som var på Kommunstyrelsens sammanträde igår, berättar att tanken är att både en ny Karöbåt och den gamla ska gå parallellt.

5 Bengt-Christer Nilsson nämner att tankar finns på att stigarna på ön också ska åtgärdas på något sätt. Mona Johansson: Kan vara viktigt att påminna Anna-Karin Sonesson om den referensgrupp som tillsatts av KHR för att vara behjälplig med anpassningsfrågorna. Det är lämpligt att se över servicebyggnaden i gästhamnen till-sammans med övriga behov vad gäller servicebyggnader på Karön, säger Leif Olsson. Bo Johansson avslutar diskussionen med att konstatera att ärendet behöver följas upp på nytt. Redovisningen noteras till protokollet. 4 Bokslut 2008 för omsorgsnämnden. Bokslutsredovisning över omsorgsnämndens totala verksamhet har ledamöterna fått per post. Bo Johansson rapporterar om resultatet. Omsorgsnämnden överskred budgeten med 1,1 mkr. Handikappomsorgen hade dock ett överskott med 826. Resultatet bedöms vara bra med tanke på den stora omslutningen. Brister finns, därför är det bra att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan påpeka sådana så att det rättas till på ett tillfreds-ställande sätt, säger Bo Johansson. Bokslutsredovisningen noteras till protokollet. 5 Budget Ledamöterna har till dagens sammanträde fått tre blad över förslag till budget 2009 med siffror i jämförelse bakåt t.o.m. utfall Nettobudgetramen för året är kr. Förändringar i budgeten har gjorts enligt följande:

6 Personalkostnader inom personlig assistans Servicebostad (avser 9 månader) Avveckling av gruppbostad Personalkostnader i gruppbostäder Korttidstillsyn/vistelse Ökade kostn kontaktpers. o. personl utformat stöd Kompensation för minskade intäkter Ökade övriga kostnader Daglig verksamhet Leif Olsson har flera synpunkter på budgeten. Framför allt är han starkt kritisk mot nedskärningen av personalkostnader i grupp-bostäder, där han menar att det är brist på personal. Han föreslår att bromsa detta med en gång, eftersom det finns en viss oro ute. Han hyser också viss oro över brister vad gäller utbildning; resurser saknas för personal att delta i möten för kulturombud. Ingegerd Johansson, som varit närvarande när enhetschefer, redovisat sina verksamhetsberättelser, har inte hört någon av dem säga att de inte skulle klara av sina åligganden. Hon håller annars med om att det är viktigt med kunskaper för det uppdrag som man har. Struktur och organisation diskuteras mycket nu i olika sammanhang. Mona Johansson nämner att handikappomsorgen har varit bäst representerad vid läsombudsmöten. Bo Johansson talar om att omsorgsnämnden har beställt en kvalitetsundersökning för att få reda på kvalitén i gruppbostäderna. Redovisningen av internbudgeten noteras till protokollet. 6

7 Almvägen 16 C Ledamöterna har fått protokollsutdraget från omsorgsnämndens sammanträde I detta betecknas den aktuella bostaden i Kallinge som grupp- bostad för funktionshindrade personer i trapphusmodell. I dagsläget bor fyra brukare där. Beslut har fattats om en planering för att bygga om gruppbostaden till servicebostad för åtta brukare. Bo Johansson talar om att bostaden inte uppfyller kraven som en fullvärdig gruppbostad. Överläggning har hållits med FUB och länsstyrelsen för synpunkter. Ombyggnad till servicebostad är tänkt att ske nästa år för att stå klar år Leif Olsson redogör för varför bostaden inte kan betecknas som gruppbostad istället ett mellanting mellan vanlig lägenhet och gruppbostad. Gemensamhetsutrymme med tillgänglig personal saknas. Han har varit noga med att poängtera att bostaden ligger otillgängligt, långt till byn. Bo Johansson: Vid ombyggnation ska Räddningstjänstens synpunkter beaktas. Informationen noteras till protokollet. 7 Skrivelser, broschyrer mm Följande handlingar har sänts till ledamöterna med kallelsen, för kännedom; a) Handikappförbundens samarbetsorgan - skrivelse från projekt Agenda 50 Verktyg för våra rättigheter jämte två broschyrer ang. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 1. En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad 2. Lär känna FN:s konvention om rättigheter. b) Comfort Audio brev ang. digital radioteknik och produkter i DIGI-system för hörselskadade.

8 c) Östra Teatern, Stockholm e-posterbjudande avseende utbildningspjäser om funktionshinder, utanförskap, tillgänglighet och bemötande. Broschyren avseende FN:s konvention om rättigheter, a) 2, har beställts till varje handikapporganisation som är representerad i KHR. Delas ut till närvarande representanter under mötet. Skrivelserna noteras till protokollet. 8 Lex Sarah och Lex Maria, sammanställning Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde med redogörelser över Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar för samtliga kommuner i Blekinge, åren , har tillställts ledamöterna. Lex Sarah-anmälningar. Till handikappomsorgen(ho) har två anmälningar inkommit, Händelserna är utredda och åtgärdade och i ena fallet är även handlingsplan upprättad. Någon Lex-Maria-anmälan finns inte för HO; däremot en (ÄO). Redovisningen noteras till protokollet. 9 Rapportering enl. 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 SoL avser kvartal fyra ÄO och OF. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde över rubricerade rapportering har tillställts ledamöterna. Av de 8 ärenden som rapporterats till länsstyrelsen avser 2 handikappomsorgen, meddelar Bo Johansson. Det har inte varit aktuellt att utdöma något vite i dessa fall. Rapporten noteras till protokollet.

9 10 Ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enl 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avser kvartal fyra. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde avseende ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enligt rubriken ovan har likaledes tillställts ledamöterna. Både den muntliga och skriftliga redovisningen häröver lämnades av enhetschef Karin Kjällgren vid sammanträde under 29. Det handlar om totalt 21 ärenden avseende kontaktpersoner som emellertid alla är åtgärdade eller verkställda nu, omtalar Bo Johansson. När omsorgsnämnden fick kännedom om problemen avsattes en person särskilt att arbeta med detta på deltid. Härefter har Karin Kjällgren arbetat med ett ledningssystem för kvalité genom att ta fram förslag till riktlinjer, rutiner och blanketter för verksamheten samt utarbeta uppföljningsrutiner. Informationen noteras till protokollet. 11 Rapportering av inkomna synpunkter/klagomål till äldreoch handikappomsorgen. Ett blad med redovisning över inkomna synpunkter/klagomål till äldre- och handikappomorgen lämnas ut till ledamöterna vid detta sammanträde, som extra ärende. Detta ärende togs också upp under ON:s januarisammanträde. Redovisningen avser hela året Det rör sig om totalt 22 synpunkter/klagomål, varav endast 3 gäller handikappomsorgen; Ett avser personlig assistans och handlar om bemötande och omvårdnad. Övriga två ärenden handlar om information.

10 Rapporten noteras till protokollet. 12 Rapport från ritningsgranskaren. Bengt Wihlstrand lämnar rapport över sina yttranden avseende följande tre objekt. Hoby 19:1 Ändrad användning av enbostadshus till undervisningslokaler för naturbruksgymnasiet. Karlsnäs 3:2 Nybyggnad av omklädningsrum. Sjöarp 2:3 Ombyggnad av skollokal, boende, hiss. Ledamöterna har tillställts yttrandena per post. Rapporten noteras till protokollet. 13 Handikappolitiska programmet broschyr Sekreteraren meddelar att Lättläst-tjänsten Centrum för lättläst i Stockholm har skrivit om texten avseende det antagna handi- kappolitiska programmet för Ronneby kommun till lättläst svenska. Några exemplar med den lättlästa översättningen lämnas ut under sammanträdet. Offert över kostnaden till att ta fram materialet i en broschyr med en upplaga på 200 ex. har begärts och erhållits från Centrum för lättläst och från CopyGraf AB i Bräkne-Hoby. Beslutas att den lättlästa texten till Handikappolitiska programmet ska sändas ut med protokollet och att eventuella synpunkter över översättningen ska lämnas/skickas till sekreteraren senast den 1 april. Redovisningen noteras till protokollet. 14 Handikappolitiska handlingsplaner.

11 En skriftlig redovisning av kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson och handikappkonsulent Mona Johansson har lämnats över vidtagna åtgärder avseende det handikappolitiska programmet, både inom handikappomsorgen och inom äldreomsorgen. Dessa redovisningar har också tillställts ledamöterna per post. Åtgärderna har specificerats under tre rubriker; Bemötande och ökad medvetenhet,tillgänglighet och Information, för respektive verksamhet (HO och ÄO), dvs. Omsorgsnämndens verksamhetsområden. Redovisningen över handlingsplaner noteras till protokollet. 15 Handikappdagen 2009 De förslag till program avseende Handikappdagen som kommit in till Mona Johansson, från Karin Johansson(DHR), med e-post, har också skickats till ledamöterna. Föreslaget datum, den 14:e maj, bedöms som ej rimligt. Beslutas om att detta ärende ska tas upp på nästa AU för fortsatt planering. Informationen noteras till protokollet. 16 Åtgärdslistan Genomgång av ärendena på åtgärdslistan. Ärende 1 Tillgänglighetsåtgärder i Stadshuset En arbetsgrupp med en representant från SRF kommer att tillsättas för att komma vidare med de ärenden som berör synskadade, säger Bengt-Christer Nilsson. F.n. arbetas det för bättre belysning i Stadshuset.

12 Ärende 2 - Handikapparkeringen utanför Stadshuset foajé sluttar Bengt-Christer Nilsson meddelar att detta har åtgärdats genom att två andra hc-parkeringar har iordningsställts. Mona Johansson: Båda ligger för långt ifrån Stadshusets entré. Ena parkeringen lutar (vattenpölar bildas vid regn). Ärende 3 SPA-anläggningen vid Ronneby Brunn Svar(nov mån) från Dennis Roberteus: Upphandling avbröts före sommaren; troligen inga projekt ang SPA år Bevakas. Ärende 4 Handikappanpassning av Karöbåten Fortsatt bevakning med hänvisning till 3 i detta protokoll. Ärende 5 Hörslinga och trappmarkeringar saknas hos Centrum-biografen Fortsätta påstötningar m.a.a. att ännu ingenting har åtgärdats. Ärende 6 En offentlig toalett saknas i Kallinge Efter viss diskussion i detta ärende nämner Bengt-Christer Nilsson att Centrumkiosken i Kallinge ska ses över. Eventuellt kan den gamla toaletten där användas. Ärende 7 Tillgänglighet till Wienercaféet i Brunnsparken Vid kortsidan ska befintlig ramp och räcke åtgärdas samt ringklocka tillföras. På framsidan planeras ett räcke; länsstyrelsen måste yttra sig härom, säger Bengt-Christer Nilsson. Ärende 8 Övergångsställe saknas vid Ålycke och vid mataffären i Johannishus Svar från trafiksäkerhetsingenjör Johan Almgren, Vägverket; Att enbart anlägga någon form av överfart i denna miljö med liten trafik och få fotgängare brukar inte ge den säkerhetshöjande effekt som eftersträvas. Beslut: Ärendet gråmarkeras. Ärende 9 Ojämn lagning av trottoar utanför biblioteket Med anledning av att det är oklart vad som avses föreslås att Magnus Graad kontaktar Karin Johansson(DHR) för ö.k. om en besiktning av platsen med henne.

13 Bengt-Christer Nilsson: Signal till övergångsstället ska åtgärdas. Lars-Erik Karlsson: Snöskottning vid denna korsning behöver bli bättre svårt ibland att nå signalknappen. Ärende 10 Tillgänglighetsåtgärder Kvitterplatsen Brunnsskogen Ärendet ska tas upp i Tekniska nämndens tillgänglighetsgrupp. Ärende 11 Tillgänglighet i hörsalen på Kulturcentrum Önskemål finns från Biblioteks- och Kulturnämnden att bygga om i hörsalen, säger Bengt-Christer Nilsson. I första hand ska en ramp snarast ordnas till scenen. Ärende 12 Tillgänglighet till restaurangen på Ronneby Brunn Svar från Dennis Robertéus, ABRI: Den del av restaurangen där nivåskillnaden finns har inte renoverats ännu. Ger besked innan detta arbete kommer igång. Genomgången av åtgärdslistan noteras till protokollet. 17 Sammanträdesordning 2009 Efter ändring av AU-sammanträdet från den 7 september till onsdagen den 2 september kl fastställes den framtagna och utsända sammanträdesordningen för Frågor som aktualiseras från föreningarna. FUB, Leif Olsson tar upp kulturombudens dåliga närvaro vid möten, som synes ha med bristande personalresurser att göra. Detta måste åtgärdas på något sätt. Han tycker inte om området Almvägen i Kallinge; otillgängligt, angående beslutet från omsorgsnämnden att bygga om grupp-bostaden Almvägen 16 C.

14 Ordf. Bo Johansson påtalar att busstrafik trafikerar de båda stora bostadsområdena med flera avgångar under dagen. Frågorna noteras till protokollet. 19 Övriga frågor. a) Leif Olsson utgår ifrån att personalsituationen ses över i samtliga gruppbostäder med anledning av länsstyrelsens kritik i ärende. Bo Johansson: Omsorgsnämnden rättar sig efter länsstyrelsens kritik och ser över personalbehov. Tillgängliga medel används eller omfördelas inom befintlig budgetram. b) Leif Olsson funderar också över den uppsplittrade lokaliseringen av personalen inom handikappomsorgen. Ordf. Bo Johansson talar om att verksamhetschefen enligt beslut ska ha sin kontorsarbetsplats i Stadshuset. c) Bengt Wihlstrand uppger att många äldre rullstolsburna personer inte når upp till sina skåp i köket. Mona Johansson: De kan ansöka om bostadsanpassning via arbetsterapeut. d) En inventering behöver göras över tillgängligheten i församlingslokaler, säger Bengt Wihlstrand. Detta är ett ärende för Tillgänglighetsgruppen. Övriga frågor noteras till protokollet.

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Johansson (s) Gretha Erlandsson (fp) tj ers för Göran Andersson Jonni Karlberg (s) Nils-Olov Olofsson (s) Tommy Andersson (s)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 17.40. Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) 1-11. Ingegerd

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-12-02

Kommunala Handikapprådet 2010-12-02 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg. ers. Monia Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.00. Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Jonni Karlberg (s) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.06. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) Jonni Karlberg (s) Karin Johansson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 17.00. Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-09-23

Kommunala Handikapprådet 2009-09-23 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 8.30 12.20 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Plats och tid Tullbackagården, 2012-12-11 17:30-19:00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta Wahlund,

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-11-29

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-11-29 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.45. Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Anne-Christine Andersson (Ep.) Annette Svensson (FUB) Inge

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 20 15 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgittas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 11.25 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Karl

Läs mer

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151 Sammanträdesprotokoll 1(23) 2009-10-20 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 9.30 15.45 ande Bo Johansson (S) Gretha Erlandsson (FP) Ulla Svensson (KD) Ola Svensson (RP) Christoffer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 19.00. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-7 (delvis) Birgitta Ratcovich

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-08-30

Kommunala Handikapprådet 2010-08-30 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 8.30 11.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg. ers. Miriam Mattsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(12) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 19 20, ajournering kl 18 10 18 20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c) vice

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6 Plats och Tid Stadshuset 9:30-12:00 Beslutande Kurt Svensson, ordförande Bengt Petersson, DHR Bror Jordansson, RMR

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17..30. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Anna Johansson S Carin Nilsson 48-53 KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(9) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 30 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunala handikapprådet (10) Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C)

Kommunala handikapprådet (10) Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C) Kommunala handikapprådet 2011-09-19 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset, 16.00 17.35 ande Politiker: Bo Gunnar Åkesson (M) Dorothea Nilsson (M) Krister Mattson (S) Lennart Ohlsson (C) Referensgruppen:

Läs mer

LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord

LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord 1(7) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Karin Spångberg May

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-10-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-10-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-11.10 Närvarande: Ordinarie ledamöter Ingegerd Johansson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Ulla Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-05-22

Omsorgsnämnden 2001-05-22 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 19.00 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson 79-90 V Lennart Karlsson S Karl-Erik Danielsson KD Göran Andersson 83-95

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Birgitta

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-05-21 11 Plats och tid DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2013-05-21 kl. 15.00-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britt Spiik, DHR Birgitta Wahlund, SRF Bertil Nilsson,

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Handikapprådet 2006-12-06 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 12.00. Beslutande Bo Johansson (s) Jonni Karlberg (s) Miriam Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2007-02-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-02-22, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2001-04-18

Kommunala Pensionärsrådet 2001-04-18 Plats och tid Ronnebysalen, Ronneby, kl 13.00 15.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Stig Pettersson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby Iris Olofsson SPF-Kallinge/J-hus

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Hembygdsgården, Ljusdal, 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) ordf, Peter Engdahl (S) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Inez Tillqvist R, Otto Forsberg HRF, Tommy Olsson PSO,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Representation för perioden 2015 2018 4 Mötestider 2015 5 Tillgänglighet 6 Information från socialnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2002-10-01

Kommunala Handikapprådet 2002-10-01 Kommunala Handikapprådet 2002-10-01 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 11.45. Beslutande Bo Johansson (s) Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Bengt Wihlstrand (m) Nils Otto

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Nr Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Bolstadsrummet, 3 april 2006 klockan 13.00 16.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Per-Axel Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Kommunstyrelsens omsorgsutskott 1(15) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.10 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson

Läs mer

2011-04-12. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30

2011-04-12. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2011-04-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Socialnämnden 1999-05-25

Socialnämnden 1999-05-25 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.30-11.55. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Övriga deltagare delvis: Elinor Olsson och Martin Axelsson Ronneby Bibliotek

Övriga deltagare delvis: Elinor Olsson och Martin Axelsson Ronneby Bibliotek Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Bo

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer