Kommunala Handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet 2009-03-11"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg.ers. Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Maj-Britt Andersson(KHSO) Ann Ellberg Möllerström (RBU) Gunda Pettersson (SRF) tjg. ers. Karin Johansson (DHR), ers. Lars-Erik Karlsson (HLS) tjg. ers. Övriga deltagare Peter Lindahl 2. Mona Johansson Göran Carlsson Verksamhetschef, Parkenheten Handikappkonsulent Utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Maj-Britt Andersson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Göran Carlsson Bo Johansson Justerande: Maj-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ronneby Kommunala Handikappråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Göran Carlsson Justeras Utdragsbestyrkande

2 1 Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen till sammanträdet; särskilt välkommen till verksamhetschef Peter Lindahl, Parkenheten samt Lars-Erik Karlsson(HLS), ersättare, som ej deltagit tidigare. Ett nytt ärende med rubriken Rapporter av inkomna synpunkter/ klagomål till Äldreomsorgen och Handikappomsorgen läggs till dagordningen efter punkt 10. Därefter fastställs dagordningen. Till att justera protokollet utses Maj-Britt Andersson. 2 Tillgänglighet i parker och på lekplatser. Information av verksamhetschef Peter Lindahl. Peter Lindahl visar färgbilder i PowerPoint via dator från olika platser i kommunen. Här anges respektive plats med en kortfattad redovisning över var och en. Caféträdgården (Wienercaféet i Brunnsparken) Telefonkiosken i trädgården är alltid sönder, nämner Bengt Wihlstrand. Entrén på sidan till Wienercaféet ska åtgärdas, omtalar Bengt-Christer Nilsson. Japanska trädgården (Brunnsskogen) Nivåskillnader och förskjutningar i sidled finns lite varstans i trädgården. Från ena sidan fram till hus är det hittills tillgängligt för rullstolsburna. Doftträdgården (Brunnsskogen) Här är det möjligt och viktigt att göra platsen tillgänglig utan större svårigheter. Mistelvägen i Kallinge (lekplats) 2001/2002 gjordes en del arbeten här. Det är möjligt att ta sig fram med rullstol på lekanordningen. Hoby Ekbacke (lekplats)

3 Gångbeläggning och sandlåda på höjd är särskilt anpassat för rullstolsburna. Två lekplatser byggs om(anpassas för funktionshindrade) varje år, omtalar Peter Lindahl. Belysning (Brunnsparken) Tillgänglighetsgruppen har sett över belysningen i Brunnsparken. Vidablick Brunnsskogen På gångstigen ned till Brunnsskogen ska höjdskillnader utjämnas och belysning komma upp(tas upp i nästa budgetberedning 2010). Asfalten ska ersättas med grus. Tingsparken (nedanför Snäckebacksskolan) På någon av sidorna till gräsmattan ska en ramp ordnas, alternativt på båda sidorna. Rådhusparken Kantstenen till parken ska åtgärdas för bättre tillgänglighet. Pågående projekt Brunnsparken På lekplats i parken finns en större färggrann träbåt som inte är tillgänglig f.n. Ny tillgänglig lekplats planeras. Arrangemang Påtalas att det är viktigt att handikapplatser hålls fria för sitt ändamål inför arrangemang av olika slag(t.ex. hundutställning). Särskilt tillstånd kan fås till parkering (speciella villkor finns). Vid Loppmarknad finns inte samma krav mot arrendatorn att tillhandahålla handikapplatser. Kvitterplatsen (Brunnsskogen) En större diskussion förs i detta ärende. En alternativ väg till platsen tas upp. En stig finns som bl.a. leder upp till motsatta sidan från huvudentrén. Tillgänglighetsgruppen ska se över detta alternativ. Brunnshallarna Särskilt tillstånd kan t.ex. fås till bilparkeringsplatser mot hallarna.

4 Ordf. Bo Johansson tackar Peter Lindahl för en bra information. Informationen noteras till protokollet. 3 Tillgänglighet på och till Karön. Anna-Karin Sonesson, som var inbjuden att informera lite om tillgängligheten på och till Karön, blev tyvärr förhindrad att delta. Hon har däremot sänt e-post med en redogörelse över vad hon hade tänkt informera om. Mona Johansson läser upp skrivelsens innehåll, som här sammanfattats något. Kommunstyrelsen har avsatt 5 mkr 2009 för investeringar på Karön och i plan finns det 4 mkr 2010 och 3 mkr I år har hittills bestämts att köpa in en ny båt som ska bli/vara handikappanpassad. Den måste upphandlas. Förhoppningen är att den ska vara på plats någon gång under sommaren. I plan de kommande två åren finns även bl.a. att bygga ut servicebyggnaden/toaletten på Karön så att en toalett där blir handikappanpassad. I plan finns också entrén till restaurangen. Ett problem där är att toaletter och restaurangdel finns på olika plan. Utemiljön framför restaurangen planeras fräschas upp Sluttningen upp till restaurangen ses över. När det gäller stugbyn finns i dagsläget ingen handikappanpass-ning planerad. Stugorna har ju inget vatten och inga toaletter. Konceptet där ute bygger på att en servicebyggnad används. Samtal har förts med nuvarande intressenter som avtal är på gång med hur detta ska lösas. Finns möjlighet med tanke på de naturliga förutsättningarna på plats, ska dock en ny service-byggnad vara handikappanpassad. Diskussionerna om detta kommer att fortsätta under våren. Bo Johansson, som var på Kommunstyrelsens sammanträde igår, berättar att tanken är att både en ny Karöbåt och den gamla ska gå parallellt.

5 Bengt-Christer Nilsson nämner att tankar finns på att stigarna på ön också ska åtgärdas på något sätt. Mona Johansson: Kan vara viktigt att påminna Anna-Karin Sonesson om den referensgrupp som tillsatts av KHR för att vara behjälplig med anpassningsfrågorna. Det är lämpligt att se över servicebyggnaden i gästhamnen till-sammans med övriga behov vad gäller servicebyggnader på Karön, säger Leif Olsson. Bo Johansson avslutar diskussionen med att konstatera att ärendet behöver följas upp på nytt. Redovisningen noteras till protokollet. 4 Bokslut 2008 för omsorgsnämnden. Bokslutsredovisning över omsorgsnämndens totala verksamhet har ledamöterna fått per post. Bo Johansson rapporterar om resultatet. Omsorgsnämnden överskred budgeten med 1,1 mkr. Handikappomsorgen hade dock ett överskott med 826. Resultatet bedöms vara bra med tanke på den stora omslutningen. Brister finns, därför är det bra att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan påpeka sådana så att det rättas till på ett tillfreds-ställande sätt, säger Bo Johansson. Bokslutsredovisningen noteras till protokollet. 5 Budget Ledamöterna har till dagens sammanträde fått tre blad över förslag till budget 2009 med siffror i jämförelse bakåt t.o.m. utfall Nettobudgetramen för året är kr. Förändringar i budgeten har gjorts enligt följande:

6 Personalkostnader inom personlig assistans Servicebostad (avser 9 månader) Avveckling av gruppbostad Personalkostnader i gruppbostäder Korttidstillsyn/vistelse Ökade kostn kontaktpers. o. personl utformat stöd Kompensation för minskade intäkter Ökade övriga kostnader Daglig verksamhet Leif Olsson har flera synpunkter på budgeten. Framför allt är han starkt kritisk mot nedskärningen av personalkostnader i grupp-bostäder, där han menar att det är brist på personal. Han föreslår att bromsa detta med en gång, eftersom det finns en viss oro ute. Han hyser också viss oro över brister vad gäller utbildning; resurser saknas för personal att delta i möten för kulturombud. Ingegerd Johansson, som varit närvarande när enhetschefer, redovisat sina verksamhetsberättelser, har inte hört någon av dem säga att de inte skulle klara av sina åligganden. Hon håller annars med om att det är viktigt med kunskaper för det uppdrag som man har. Struktur och organisation diskuteras mycket nu i olika sammanhang. Mona Johansson nämner att handikappomsorgen har varit bäst representerad vid läsombudsmöten. Bo Johansson talar om att omsorgsnämnden har beställt en kvalitetsundersökning för att få reda på kvalitén i gruppbostäderna. Redovisningen av internbudgeten noteras till protokollet. 6

7 Almvägen 16 C Ledamöterna har fått protokollsutdraget från omsorgsnämndens sammanträde I detta betecknas den aktuella bostaden i Kallinge som grupp- bostad för funktionshindrade personer i trapphusmodell. I dagsläget bor fyra brukare där. Beslut har fattats om en planering för att bygga om gruppbostaden till servicebostad för åtta brukare. Bo Johansson talar om att bostaden inte uppfyller kraven som en fullvärdig gruppbostad. Överläggning har hållits med FUB och länsstyrelsen för synpunkter. Ombyggnad till servicebostad är tänkt att ske nästa år för att stå klar år Leif Olsson redogör för varför bostaden inte kan betecknas som gruppbostad istället ett mellanting mellan vanlig lägenhet och gruppbostad. Gemensamhetsutrymme med tillgänglig personal saknas. Han har varit noga med att poängtera att bostaden ligger otillgängligt, långt till byn. Bo Johansson: Vid ombyggnation ska Räddningstjänstens synpunkter beaktas. Informationen noteras till protokollet. 7 Skrivelser, broschyrer mm Följande handlingar har sänts till ledamöterna med kallelsen, för kännedom; a) Handikappförbundens samarbetsorgan - skrivelse från projekt Agenda 50 Verktyg för våra rättigheter jämte två broschyrer ang. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 1. En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad 2. Lär känna FN:s konvention om rättigheter. b) Comfort Audio brev ang. digital radioteknik och produkter i DIGI-system för hörselskadade.

8 c) Östra Teatern, Stockholm e-posterbjudande avseende utbildningspjäser om funktionshinder, utanförskap, tillgänglighet och bemötande. Broschyren avseende FN:s konvention om rättigheter, a) 2, har beställts till varje handikapporganisation som är representerad i KHR. Delas ut till närvarande representanter under mötet. Skrivelserna noteras till protokollet. 8 Lex Sarah och Lex Maria, sammanställning Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde med redogörelser över Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar för samtliga kommuner i Blekinge, åren , har tillställts ledamöterna. Lex Sarah-anmälningar. Till handikappomsorgen(ho) har två anmälningar inkommit, Händelserna är utredda och åtgärdade och i ena fallet är även handlingsplan upprättad. Någon Lex-Maria-anmälan finns inte för HO; däremot en (ÄO). Redovisningen noteras till protokollet. 9 Rapportering enl. 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 SoL avser kvartal fyra ÄO och OF. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde över rubricerade rapportering har tillställts ledamöterna. Av de 8 ärenden som rapporterats till länsstyrelsen avser 2 handikappomsorgen, meddelar Bo Johansson. Det har inte varit aktuellt att utdöma något vite i dessa fall. Rapporten noteras till protokollet.

9 10 Ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enl 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avser kvartal fyra. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sammanträde avseende ej verkställda beslut enl 9 och rapportering enligt rubriken ovan har likaledes tillställts ledamöterna. Både den muntliga och skriftliga redovisningen häröver lämnades av enhetschef Karin Kjällgren vid sammanträde under 29. Det handlar om totalt 21 ärenden avseende kontaktpersoner som emellertid alla är åtgärdade eller verkställda nu, omtalar Bo Johansson. När omsorgsnämnden fick kännedom om problemen avsattes en person särskilt att arbeta med detta på deltid. Härefter har Karin Kjällgren arbetat med ett ledningssystem för kvalité genom att ta fram förslag till riktlinjer, rutiner och blanketter för verksamheten samt utarbeta uppföljningsrutiner. Informationen noteras till protokollet. 11 Rapportering av inkomna synpunkter/klagomål till äldreoch handikappomsorgen. Ett blad med redovisning över inkomna synpunkter/klagomål till äldre- och handikappomorgen lämnas ut till ledamöterna vid detta sammanträde, som extra ärende. Detta ärende togs också upp under ON:s januarisammanträde. Redovisningen avser hela året Det rör sig om totalt 22 synpunkter/klagomål, varav endast 3 gäller handikappomsorgen; Ett avser personlig assistans och handlar om bemötande och omvårdnad. Övriga två ärenden handlar om information.

10 Rapporten noteras till protokollet. 12 Rapport från ritningsgranskaren. Bengt Wihlstrand lämnar rapport över sina yttranden avseende följande tre objekt. Hoby 19:1 Ändrad användning av enbostadshus till undervisningslokaler för naturbruksgymnasiet. Karlsnäs 3:2 Nybyggnad av omklädningsrum. Sjöarp 2:3 Ombyggnad av skollokal, boende, hiss. Ledamöterna har tillställts yttrandena per post. Rapporten noteras till protokollet. 13 Handikappolitiska programmet broschyr Sekreteraren meddelar att Lättläst-tjänsten Centrum för lättläst i Stockholm har skrivit om texten avseende det antagna handi- kappolitiska programmet för Ronneby kommun till lättläst svenska. Några exemplar med den lättlästa översättningen lämnas ut under sammanträdet. Offert över kostnaden till att ta fram materialet i en broschyr med en upplaga på 200 ex. har begärts och erhållits från Centrum för lättläst och från CopyGraf AB i Bräkne-Hoby. Beslutas att den lättlästa texten till Handikappolitiska programmet ska sändas ut med protokollet och att eventuella synpunkter över översättningen ska lämnas/skickas till sekreteraren senast den 1 april. Redovisningen noteras till protokollet. 14 Handikappolitiska handlingsplaner.

11 En skriftlig redovisning av kvalitetsutvecklare Britt-Marie Karlsson och handikappkonsulent Mona Johansson har lämnats över vidtagna åtgärder avseende det handikappolitiska programmet, både inom handikappomsorgen och inom äldreomsorgen. Dessa redovisningar har också tillställts ledamöterna per post. Åtgärderna har specificerats under tre rubriker; Bemötande och ökad medvetenhet,tillgänglighet och Information, för respektive verksamhet (HO och ÄO), dvs. Omsorgsnämndens verksamhetsområden. Redovisningen över handlingsplaner noteras till protokollet. 15 Handikappdagen 2009 De förslag till program avseende Handikappdagen som kommit in till Mona Johansson, från Karin Johansson(DHR), med e-post, har också skickats till ledamöterna. Föreslaget datum, den 14:e maj, bedöms som ej rimligt. Beslutas om att detta ärende ska tas upp på nästa AU för fortsatt planering. Informationen noteras till protokollet. 16 Åtgärdslistan Genomgång av ärendena på åtgärdslistan. Ärende 1 Tillgänglighetsåtgärder i Stadshuset En arbetsgrupp med en representant från SRF kommer att tillsättas för att komma vidare med de ärenden som berör synskadade, säger Bengt-Christer Nilsson. F.n. arbetas det för bättre belysning i Stadshuset.

12 Ärende 2 - Handikapparkeringen utanför Stadshuset foajé sluttar Bengt-Christer Nilsson meddelar att detta har åtgärdats genom att två andra hc-parkeringar har iordningsställts. Mona Johansson: Båda ligger för långt ifrån Stadshusets entré. Ena parkeringen lutar (vattenpölar bildas vid regn). Ärende 3 SPA-anläggningen vid Ronneby Brunn Svar(nov mån) från Dennis Roberteus: Upphandling avbröts före sommaren; troligen inga projekt ang SPA år Bevakas. Ärende 4 Handikappanpassning av Karöbåten Fortsatt bevakning med hänvisning till 3 i detta protokoll. Ärende 5 Hörslinga och trappmarkeringar saknas hos Centrum-biografen Fortsätta påstötningar m.a.a. att ännu ingenting har åtgärdats. Ärende 6 En offentlig toalett saknas i Kallinge Efter viss diskussion i detta ärende nämner Bengt-Christer Nilsson att Centrumkiosken i Kallinge ska ses över. Eventuellt kan den gamla toaletten där användas. Ärende 7 Tillgänglighet till Wienercaféet i Brunnsparken Vid kortsidan ska befintlig ramp och räcke åtgärdas samt ringklocka tillföras. På framsidan planeras ett räcke; länsstyrelsen måste yttra sig härom, säger Bengt-Christer Nilsson. Ärende 8 Övergångsställe saknas vid Ålycke och vid mataffären i Johannishus Svar från trafiksäkerhetsingenjör Johan Almgren, Vägverket; Att enbart anlägga någon form av överfart i denna miljö med liten trafik och få fotgängare brukar inte ge den säkerhetshöjande effekt som eftersträvas. Beslut: Ärendet gråmarkeras. Ärende 9 Ojämn lagning av trottoar utanför biblioteket Med anledning av att det är oklart vad som avses föreslås att Magnus Graad kontaktar Karin Johansson(DHR) för ö.k. om en besiktning av platsen med henne.

13 Bengt-Christer Nilsson: Signal till övergångsstället ska åtgärdas. Lars-Erik Karlsson: Snöskottning vid denna korsning behöver bli bättre svårt ibland att nå signalknappen. Ärende 10 Tillgänglighetsåtgärder Kvitterplatsen Brunnsskogen Ärendet ska tas upp i Tekniska nämndens tillgänglighetsgrupp. Ärende 11 Tillgänglighet i hörsalen på Kulturcentrum Önskemål finns från Biblioteks- och Kulturnämnden att bygga om i hörsalen, säger Bengt-Christer Nilsson. I första hand ska en ramp snarast ordnas till scenen. Ärende 12 Tillgänglighet till restaurangen på Ronneby Brunn Svar från Dennis Robertéus, ABRI: Den del av restaurangen där nivåskillnaden finns har inte renoverats ännu. Ger besked innan detta arbete kommer igång. Genomgången av åtgärdslistan noteras till protokollet. 17 Sammanträdesordning 2009 Efter ändring av AU-sammanträdet från den 7 september till onsdagen den 2 september kl fastställes den framtagna och utsända sammanträdesordningen för Frågor som aktualiseras från föreningarna. FUB, Leif Olsson tar upp kulturombudens dåliga närvaro vid möten, som synes ha med bristande personalresurser att göra. Detta måste åtgärdas på något sätt. Han tycker inte om området Almvägen i Kallinge; otillgängligt, angående beslutet från omsorgsnämnden att bygga om grupp-bostaden Almvägen 16 C.

14 Ordf. Bo Johansson påtalar att busstrafik trafikerar de båda stora bostadsområdena med flera avgångar under dagen. Frågorna noteras till protokollet. 19 Övriga frågor. a) Leif Olsson utgår ifrån att personalsituationen ses över i samtliga gruppbostäder med anledning av länsstyrelsens kritik i ärende. Bo Johansson: Omsorgsnämnden rättar sig efter länsstyrelsens kritik och ser över personalbehov. Tillgängliga medel används eller omfördelas inom befintlig budgetram. b) Leif Olsson funderar också över den uppsplittrade lokaliseringen av personalen inom handikappomsorgen. Ordf. Bo Johansson talar om att verksamhetschefen enligt beslut ska ha sin kontorsarbetsplats i Stadshuset. c) Bengt Wihlstrand uppger att många äldre rullstolsburna personer inte når upp till sina skåp i köket. Mona Johansson: De kan ansöka om bostadsanpassning via arbetsterapeut. d) En inventering behöver göras över tillgängligheten i församlingslokaler, säger Bengt Wihlstrand. Detta är ett ärende för Tillgänglighetsgruppen. Övriga frågor noteras till protokollet.

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 108 Omsorgsnämnden 2012-08-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer