P E R S O N A L R A P P O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2"

Transkript

1 P E R S O N A L R A P P O R T

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning 9 Pensioneringar 10 Rekrytering ARBETSHÄLSA Personalsituation 13 Sjukfrånvaro 13 Olycksfall i arbetet 14 Företagshälsovård Åtgärder som stöder arbetshälsan 17 Tidigt stöd 17 Omplaceringsverksamhet 17 Verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan 17 Riskhantering Andra åtgärder som stöder arbetshälsan 18 Personalutbildning och -utveckling Arbetshandledning och stödande av arbetshandledare Förmanspass Annan förmansutbildning Läroavtalsutbildning LÖN OCH BELÖNING 21 Personalens löner 21 Arbetstid och frånvaro KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN Pärmbild: Esa Luoto Layout: Jouko Keto/Vaasan kaupunki Graafiset palvelut/vasa stad Grafiska tjänster

3 INLEDNING 1. INLEDNING Tomas Häyry Stadsdirektör År 2012 var för stadens personal och hela stadens verksamhetsmiljö en tid för förnyelse som kommer att utvecklas och fortsätta under de kommande åren. Under 2012 lade man sista handen vid en tätare kommunstruktur i regionen, vilket Vasa strävat efter länge, när man fattade beslut om sammanslagningen av Vasa stad och Lillkyro kommun från och med Ett stort antal av stadens anställda var med och beredde sammanslagningen. Hela personalen berördes av det nya tänket: nu betjänar vi en större helhet. Inom varje sektor hälsades Lillkyroborna välkomna. I sammanslagningsavtalet förbinder man sig till betydande investeringar i Lillkyro. Stadsfullmäktige godkände nya riktlinjer inom äldreomsorgen. Det centrala i riktlinjerna är en ändringsprocess inom servicestrukturen, där målet är en förstärkning av hemvården och en integrerad långvård i ett steg. I samband med strukturändringen överförs anställda till nya uppgifter. Dessa riktlinjer har dragits upp för att man ska kunna garantera en människovärdig miljö för äldre personer. Ändringarna förutsätter flexibilitet och ett nytt tänkesätt av de anställda som överförs. Den fysiska och själsliga kontakten till vårt grannland Sverige säkerställdes genom Vasa stads och Umeå stads gemensamma beslut, genom vilka fartygstrafiken i Kvarken tryggas. Färjetrafiken mellan städerna skapar förutsättningar för en utveckling av näringslivet och för täta kontakter mellan de olika parterna. Vi har mycket sådant att lära av varandra som förutsätter personliga möten. höjning av produktiviteten på alla verksamhetsområden. I det sammanhanget upprepades målet att det är nödvändigt att hejda personalökningen. Fastigheterna måste användas effektivare, och i mån av möjlighet måste man avstå från att hyra lokaler av utomstående. Kostnadsbesparingar ska göras genom att man omorganiserar verksamhetssätten och effektiverar användningen av informationsteknik. Den offentliga sektorn möter konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar inom världsekonomin lika ofrånkomligt som den privata sektorn. Lyckligtvis är Vasa stad inte bland de kommuner som lider mest av den ekonomiska recessionen. I verkligheten är Vasa en framgångsrik stad jämfört med många andra städer. I tider av förändringar behövs allt större växelverkan när det gäller att leda personalen. Förmännen gör dagligen observationer om läget inom arbetsenheterna. Ur observationerna ska man härleda förslag till lösningar som stöder personalens välbefinnande. Vi alla, såväl den politiska ledningen, tjänstemannaledningen, förmännen som även de anställda ska komma ihåg styrkan i en god förebild. Skadeglädje är inte den bästa glädjen nu. Genom att vara öppen och till varje pris hålla vad man lovat ökar förtroendet mellan de olika parterna. År 2012 förutspår svåra tider för staden. Erfarenheten visar att vi klarar av svårigheterna. Det har vi alltid gjort. Stadens ekonomi har varit ett samtalsämne för oss alla i år. I beredningen av de beslut som gäller ekonomin betonades en 3

4 PERSONALSTRATEGI Foto: A-B Pada 2. PERSONALSTRATEGI De innehållsmässiga målen i Vasa stads personalstrategi sträcker sig till år Personalstrategins fokusområden är alltjämt att utveckla personalstrukturen, rekryteringen, kompetensen, arbetshälsan, växelverkan, samarbetet och personalledningssystemet. Stadens ledning, verksamhetsområdena och personalservicen ansvarar för utvecklandet. Betydelsen av utvecklandet av HR-ledarskapssystemet fick större betydelse genom en kläm som framfördes i fullmäktige och i vilken man föreslog att möjligheterna att koncentrera personalförvaltningen skulle utredas. Utredningsarbetet inleddes i slutet av året. Beredningen av kommunsammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro förorsakade arbete för många samarbetsparter. Beredskapen inför förändringarna stöddes genom ett flertal informationsmöten och genom utbildning. Även personalorganisationerna stödde förändringarna genom evenemang som de ordnade. I samarbete med personalen bereddes förklarandet av Vasa stad som en Rökfri arbetsplats. Innan dess hade man inom olika sektorer redan hunnit fatta beslut om rökfrihet, och beslutet som gällde hela organisationen godkändes av stadsstyrelsen. Förmanspassutbildningen, som skräddarsytts för att stöda ledarskapet, fortsatte som planerat. Responsen har till största delen varit positiv och utbildningen har ansetts vara behövlig. 4

5 PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR Foto: Mikko Lehtimäki 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR Antalet anställningsförhållanden Ordinarie Visstidsanställda Antalet anställningsförhållanden anger det antal personer som är i arbets- eller tjänsteförhållande inom Vasa stad Till den visstidsanställda personalen hör alla anställningsförhållanden som har ingåtts för en bestämd tid, inklusive alla timlärare. De personer som har avlönats med sysselsättningsmedel saknas i siffrorna. Av de visstidsanställda är största delen vikarier. Det totala antalet består av ordinarie (77,3 %) och visstidsanställda (22,7 %) anställningsförhållanden. Jämfört med år 2011 ökade antalet anställningsförhållanden med 88 personer. Den ordinarie personalen ökade med 43 personer och den visstidsanställda personalen ökade med 45 personer. Om räddningspersonalen i bisyssla tas bort från personalmängden (ordinarie 529) och antalet sysselsättningsanställda 99 läggs till de visstidsanställda, var antalet personer i stadens tjänst under årets sista dag Av dem var ordinarie och visstidsanställda. 5

6 Andelen visstidsanställda av hela personalen var i slutet av året 22,7 % (22,3 % år 2011). Kommunerna i Finland hade i slutet av år 2012 i genomsnitt 21,4 % visstidsanställd personal. Antalet anställda kan även granskas enligt att det inom Vasas personalmängd finns uppgifter/funktioner som andra kommuner köper och för vilka Vasa fakturerar samt att det finns uppgifter/funktioner som Vasa sköter som en s.k. centralkommun och att staden således betjänar Vasaregionen mer omfattande. Antalet anställda var vid årets slut. Av dessa säljer 991 personer (Österbottens räddningsverk, samarbetsområdet för Laihela Lillkyro, Österbottens socialjour, Vasa regionala företagshälsovård, miljöväsendet och Vasa Vatten) tjänster även till andra kommuner. Vasa producerar tjänster som de övriga kommunerna inte producerar alls eller som de producerar i mindre omfattning och därför använder sig av de tjänster som Vasa producerar. Av det totala antalet verkar 630 personer i de nämnda uppgifterna (Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter, Stadsteatern, Stadsorkestern, Kulturcentralen, Simhallen, Österbottens museum, Tikanoja-Kuntsi och Vasa Hamn). I anställningsförhållande på heltid var personer (77,7 %). Anställningsförhållandena på deltid var (22,3 %). Antalet ordinarie anställda i självständig och ledande ställning var 390 (samma som år 2011). Denna personalgrupps andel är 6,0 % av den ordinarie personalen (7,9 % år 2011). Andelen män var 41 % (-2 % jämfört med år 2011). År 2012 fanns det inom staden 173 personer med en 6 månader lång sysselsättningsperiod. Åt 19 personer beviljades en 2 4 månaders sysselsättningsperiod. Sysselsättningsmånaderna var sammanlagt Antalet sysselsatta kvinnor var 106 och män 67. Från år 2011 fortsatte anställningsförhållandet för 65 personer och för 31 personer fortsatte anställningsförhållandet till år Läroavtalsutbildningen omfattade 93 personer år 2012, av vilka 2 var sysselsättningsanställda. Antalet anställda beskrivs i de vidstående tabellerna enligt förvaltningsområde. Social- och hälsovårdsväsendet består av områdena hälsovårdsservice, hem- och anstaltsvård, socialarbete och familjeservice, samarbetsområdet Laihela Lillkyro samt förvaltning och ekonomi. Verksamhetsområdets personalmängd omfattar även Vasa Regionala Företagshälsovårds personal. Till bildningsväsendet hör utbildnings-, biblioteks-, kultur-, fritids-, musei- och teaterväsendet. Till tekniska sektorn hörde Gatusektorn, Fastighetsoch grönsektorn, Byggnadstillsynen, Teknisk service, Vasa Matservice, Vasa Hamn, Vasa Städservice, Vasa Hussektor, Vasa Vatten, Samservicen och Miljöväsendet. Till gruppen övriga hör centralförvaltningen, revisionsväsendet och Österbottens räddningsverk. Antalet ordinarie anställda ökade inom social- och hälsovårdsväsendet, inklusive Vasa Regionala Företagshälsovård, med 102 personer, av vilka andelen ordinarie anställda var 38 personer. Inom bildningsväsendet minskade antalet anställda med 39 personer, av vilka andelen ordinarie anställda var 12 personer. Av stadens ordinarie personal arbetar 69,1 % inom socialoch hälsovårdsväsendet eller inom bildningsväsendet. Andelen visstidsanställda är inom dessa branscher 90,5 % av stadens alla anställningsförhållanden för viss tid. Bildningsväsendet är som verksamhetsområde betraktat den största arbetsgivaren. Vid beräkningen av årsverken har de anställningar som pågått en del av året och deltidsanställningsförhållandena ändrats till årsanställda, dvs. årsverken. Det här beskriver bättre personalmängden och personalutvecklingen än en granskning enbart av tvärsnittet av årets sista dag. Antalet årsverken påverkas av utförd total arbetstid minskad med frånvaro. Till den arbetsmängd som på så sätt erhålls adderas mer- och övertidsarbete, som delas med ett vägt medelvärde av alla som omfattas av olika arbetstidsavtal; på så sätt fås en persons arbetsinsats, dvs. årsverke. Undervisningspersonalen ingår inte i beräkningarna, eftersom det är omöjligt att räkna ut årsverken för lärarna på det här sättet. Mängden årsverken ökade med 40 årsverken jämfört med år Personalmängd enligt förvaltning Social- och hälsovårdsväsendet Bildningsväsendet Tekniska sektorn Övriga Ordinarie Visstidsanställda Årsverken (ej lärarna) Ordinarie Visstidsanställda Totalt

7 Foto: Gunnar Bäckman 7

8 Personalens könsfördelning Ordinarie personalens könsfördelning Män Kvinnor Totalt Män% Kvinnor % Social- och hälsovårdsväsendet ,1 91,9 Bildningsväsendet ,2 77,8 Tekniska sektorn ,3 55,7 Övriga ,0 22,0 Totalt ,3 69,7 Kvinnornas andel av personalen var 69,7 % (69,7 % år 2011). I kommunerna var motsvarande tal år 2012 i genomsnitt 80 %. Av den visstidsanställda personalen var 76,8 % kvinnor (77,8 % år 2011). Personalens ålder Av den ordinarie personalen var de största åldersgrupperna i likhet med de tidigare åren personer i åldern år och år. Av den ordinarie personalen var andelen över 50- åringar 43,1 % (42,8 % år 2011). Under 35-åringarnas andel av arbetskraften är 18,7 % (18,2 % år 2011). Av den visstidsanställda personalen är de största åldersgrupperna under 25-åringarna och åringarna. Av den visstidsanställda personalen är 54 % under 35 år (52,8 % år 2011). Rekryteringen av ny personal är alltjämt en av de viktigaste utmaningarna under de närmaste åren. Personalens medelålder Den ordinarie personalens sammanräknade medelålder år 2012 var 45,9 år (46 år år 2011). Medelåldern inom kommunsektorn år 2012 var 47,7 år. Ordinarie personalens åldersfördelning under Ordinarie personalens medelålder Kvinnor Män ,1 46,5 46,8 46,9 46,8 46,9 46, ,9 46,8 43,4 43,6 43,8 44,1 43,9 43,8 43,5 43,8 44,0 Den visstidsanställda personalens sammanräknade medelålder var 36,0 år (36,3 år 2011). År 2012 var den visstidsanställda personalens medelålder inom kommunsektorn 38,2. Visstidsanställda personalens medelålder Kvinnor 35,4 35,6 35,3 35,5 35,4 35,4 35,4 Män 39,0 38,7 39,7 38,8 39,0 39,5 39, ,4 35,0 39,4 39,0 Personalens medelålder enligt förvaltning 2012 ÖVRIGA VISSTIDSANSTÄLLDA ORDINARIE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET VISSTIDSANSTÄLLDA ORDINARIE BILDNINGSVÄSENDET VISSTIDSANSTÄLLDA ORDINARIE TEKNISKA SEKTORN VISSTIDSANSTÄLLDA ORDINARIE Man Kvinna Totalt Personer 30,6 32,0 31, ,4 47,8 40, ,5 32,7 33, ,7 46,0 46, ,0 37,5 38, ,9 46,6 46, ,3 37,5 36, ,0 50,1 50,

9 Foto: Timo Kankaanpää Kuva: Gunnar Bäckman Personalomsättning Personalavgång Avgångsorsak Sagt upp sig/annan orsak Pension Totalt Den ordinarie personalens avgångsomsättning år 2012 var 265 personer och 5,3 % av den ordinarie personalen. Med KTAPL- OCH StPL-pension avgick 135 personer. Avgången har ökat stabilt under de senaste åren. Jämfört med föregående år har det skett en ökning i andelen avgångar med 0,4 % (24 personer fler än år 2011). Personalens avgångsomsättning förvaltningsvis Hälsovårdsväsendet Soc. och hälsov. väsendet Bildningsväsendet Tekniska sektorn Övriga Totalt Avgångsomsättningen var störst inom bildningsväsendet (97) och social- och hälsovårdsväsendet (96) där även antalet anställda var störst. Avgångsomsättningen i förhållande till den ordinarie personalens totala antal var enligt verksamhetsområde följande: social- och hälsovårdsväsendet 6 %, bildningsväsendet 5,3 %, tekniska sektorn 6,1 % och övriga 3,6 %. Förvaltningarna framlägger lediga tjänster och befattningar för allmänna sektionen för beslutsfattande. Tillstånd att besätta en tjänst eller en befattning förutsätter utredande av behovet av uppgiften. Även för visstidsanställningar ska tillstånd sökas, undantag är vikarier som anställs för ordinarie tjänster och befattningar för högst ett år. Under år 2012 utnyttjades alterneringsledighet av 69 personer (58 personer år 2011). Alterneringsledighetens längd var i genomsnitt 6 månader. Deltidstillägg utnyttjades av 8 personer. Arbetstidsunderskottet till följd av alterneringsledighet och deltidstillägg korrigerades genom att man anställde samma antal personer som var arbetslösa arbetssökande. 9

10 Kuva Foto: Pekka Mäkynen Foto: Jaakko J Salo Pensioneringar Enligt stadens egen statistik avgick totalt 135 personer med KomPL-pension år 2012 (år 2011 var antalet 149), då deltidspensioneringarna inte räknas med. Antalet personer som avgick med pension var 36 personer färre än beräknat. Det finns inte att tillgå några noggrannare specifikationer om dem som avgått med pension, eftersom Keva inte publicerar statistik för år 2012 på grund av att datasystemen förnyas. Vasa stads självrisksavgifter och förtidspensionsavgifter fr.o.m. år År Euro För år 2012 är den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften, dvs. förtidspensionsavgiften, en förskottsbetalning; för de övriga åren är den slutgiltig. Arbetsgivaren betalar denna förtidspensionsbaserade avgift för varje arbetstagare som för första gången går i invalidpension, individuell förtidspension eller invalidpension eller som börjar få tidsbestämd invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd. Den slutgiltiga avgiften bestäms så att det totala beloppet för de förtidspensionsavgifter som uppbärs av medlemssammanslutningarna bestäms separat för varje år, och fördelas mellan arbetsgivarna enligt förtidspensionsutgifterna. 1 0

11 Vasa stads pensionsavgångsprognos som en gemensam summa för alla yrken samt separat för vissa yrkesgrupper: Yrkesbeteckning försäkrade tot. Expeditionsvakter Städare Löneräknare, kassörer m.m Sjukhus- och vårdbiträden Sekreterare Kockar, kokerskor och kallskänkor Fastighetsskötare Köksbiträden Restaurang- och storköksförmän Ledningens sekreterare, avdelningssekr. m.m Hemvårdare och hemhjälpare Familjedagvårdare m.m Ämneslärare och lektorer Studiehandledare Övr. lektorer och timlärare i gr.skola o. gymnasium Primärskötare och närvårdare Barnskötare och dagvårdsbiträden Personliga assistenter m.m Utbildn.chefer, utbildn. planerare och utbildare Barnträdgårdslärare Sjukskötare Klasslärare Brandmän Alla yrken totalt Pensionsavgångsprognosen beskriver ålders- och invalidpensionsavgången åren Prognosen är gjord för ordinarie anställda och visstidsanställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande samt visstidsanställda som har varit KomPL- och StPL-försäkrade antingen i Vasa stads eller i Lillkyro kommuns anställning. Vad gäller ålderspensionen baserar sig prognosen på en pensionsålder på 65 år, och prognosen för invalidpensionsavgången baserar sig på de föregående årens pensionsavgång med beaktande av åldersstrukturen och förändringarna i den, yrkesstrukturen och de regionala skillnaderna. Enligt prognosen avgår sammanlagt ca anställda med pension åren , inklusive de som flyttats över från Lillkyro och de som är anställda för viss tid. Det här innebär att nästan en tredjedel av personalen avgår antingen med ålders- eller invalidpension inom en period på elva år. Personalomsättningen medför utmaningar för personalens ork i arbetet, rekryteringen, introduceringen och kompetenskontrollen. 11

12 Foto:Timo Kankaanpää Rekrytering I stadsstrategin har man ansett att säkerställandet av tillgången på arbetskraft genom effektiv rekrytering är ett mål som är bindande i förhållande till fullmäktige ( ). Personalservicen ordnade i december 2012 rekryteringsutbildning för förmännen och de som arbetar med rekrytering. Sammanlagt 36 personer deltog i utbildningen. Staden som arbetsgivare och olika yrkesområden presenterades vid olika evenemang och i medierna. Man deltog bl.a. i mässor samt ordnade informationsmöten för läroinrättningar och arbetsgivare. I stadens officiella kungörelsetidningar publicerades gemensamma arbetsplatsannonser. Sommaren 2012 ordnade Vasa stad sommararbetsplatser för skolelever och studerande i sammanlagt 332 olika branscher inom ramen för de reserverade anslagen. Antalet ansökningar som inkom om sommararbetsplatserna var totalt Dessutom stödde staden sommararbete för ungdomar inom företag och föreningar genom att dela ut sommarjobbssedlar till ett värde av 400. Sammanlagt 50 sedlar delades ut. Ämbetsverken och inrättningarna anställde även med egna medel sommarjobbare i sommarvikariat och under året bl.a. universitetspraktikanter i olika projekt. Även studerande på olika skolnivåer gjorde sin studiepraktik inom stadens olika enheter. 1 2

13 ARBETSHÄLSA Foto: Pekka Mäkynen 4. ARBETSHÄLSA Arbetshälsa kan definieras som den situation för arbetsförmågan som arbetstagaren upplever när han eller hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Förutom det här upplever arbetstagaren att han eller hon gör ett värdefullt arbete enligt de mål som ställts upp och att det finns möjligheter att utvecklas i arbetet Personalsituationen Sjukfrånvaro I diagrammet visas utvecklingen av den ordinarie personalens sjukfrånvaro fr.o.m. år Arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Undersökningar har visat att arbetets innehåll, den yrkesmässiga kompetensen, arbetsmiljöfaktorerna och särskilt ledarskapet påverkar personalens prestationsförmåga och kvaliteten på servicen. Arbetstagarnas motivation och arbetsförmåga reflekteras i sjukfrånvaro och förtida pensionering. Dessa orsakar betydande kostnader vars riktning det är möjligt att påverka. 14,5 15,9 15,2 14,9 14,9 14,7 13, Sjukfrånvarodagar/ordinarie anställda 13

14 Sjukfrånvaron för den ordinarie personalen (4 513 personer) uppgick år 2012 till 14,9 kalenderdagar/person, vilket i procent är 5,6 %. Frånvaron var sammanlagt dagar. I siffrorna ingår även de frånvarodagar som beror på olycksfall under fritiden. När det gäller visstidsanställda var antalet sjukfrånvarodagar 3,7 kalenderdagar/person. Löner för sjukfrånvaro (olycksfall under arbets- och fritid, sjukledigheter, yrkessjukdomar) utbetalades vad gäller den ordinarie personalen och visstidsanställda till en summa av 6,0 miljoner. Med beaktande av de kalkylmässiga bikostnaderna var lönekostnaderna totalt 7,4 miljoner. Inom social- och hälsovårdssektorn var sjukfrånvaron 17,7 dagar för de ordinarie anställda, och de motsvarande siffrorna inom sektorn för fostran och utbildning var 13,8. I diagrammet och tabellen nedan visas varaktighetsfördelningen gällande sjukfrånvaron i procent /den ordinarie personalen av antalet fall. I diagrammet har sammanhängande frånvaro slagits samman. Inga betydande förändringar har skett under redogörelseåren. Fördelning av sjukfrånvarofrekvensen 40% Ej statistikförts en dag 2-3 dagar 4-10 dagar dagar över 60 dagar År Ej statistikförts en dag 2-3 dagar 4-10 dagar dagar över 60 dagar , , ,1 2, ,2 17,3 36, ,8 2, ,6 16,8 36,5 20,8 12,7 2, ,3 19,1 36,2 19,1 12,9 2, ,2 19,5 38,9 16,3 11,4 2, ,1 22,1 26,1 16,8 12,1 1, ,8 22,9 27,0 15,7 11,4 2,2 Olycksfall i arbetet I diagrammet nedan beskrivs hur olycksfallen i arbetet har utvecklats sedan år Skalan på diagrammets vänstra sida visar antal Anmälda olycksfall i arbetet totalt Ersatta olycksfall i arbetet totalt Ersatta olycksfall på arbetsresa Ersättningar för yrkessjukdom 14

15 Foto: Rita Lukkarinen Betalda olycksfallsförsäkringar till försäkringsbolag (miljoner euro) ,96 0,73 0,71 0,64 0,67 0,52 0,58 0,57 Statistikuppgifterna är tvärsnittsuppgifter för det tillfälle då de tagits och omfattar hela personalen, även sysselsättningsanställda. I olycksfallsstatistiken för år 2012 registrerades 278 anmälningar, mer än 100 färre än under det föregåendet året. Av dessa medfördes ersättningar eller sjukfrånvaro i 150 fall. Av alla olycksfall i arbetet skedde 66 på arbetsresor. I samband med olycksfall i arbetet gick en arbetsinsats på arbetsdagar förlorad, vilket är mer än 400 dagar färre än år För jämförelsens skull kan nämnas att en arbetsinsats på arbetsdagar gick förlorad på grund av olycksfall som anställda råkade ut för på sin fritid. För arbetsoförmögenhetstid som föranleddes av olycksfall i arbetet betalades löner till en summa av Olycksfallsförsäkringarna till försäkringsbolagen uppgick till Summan innehåller bl.a. handläggningskostnader för olycksfall i arbetet, de tidigare nämnda lönerna och sjukvårds- och läkemedelskostnader. Vid en granskning av statistikuppgifterna är den vanligaste orsaken till olycksfall i arbetet fortfarande att den drabbade fallit, halkat eller snubblat. 15

16 Foto: Jaakko J Salo Företagshälsovård Året 2012 var Vasa Regionala Företagshälsovårds sjunde verksamhetsår som affärsverk. Fastän Europa alltjämt var oroligt på grund av skuldkrisen och arbetslösheten ökade, var situationen i Vasaregionen relativt stabil. Beslutsfattarnas optimism kvarstod även om oron för situationen tydligt kunde iakttas. Kostnadsinbesparingar och sparåtgärder har tagits upp då man har förhandlat om verksamheten. Företagshälsovårdens största investering år 2012 var förberedelserna inför ibruktagande av det elektroniska receptet. Ibruktagandet omfattade stora satsningar på utbildning. Det elektroniska receptet infördes Användningen förutsätter övning och vidareutveckling, vilket man kommer att fortsätta med under de kommande åren. Sammanlagt betjänade man år 2012 ca personkunder och ca 500 företagare och företagskunder. Vidare har man enligt ett separat avtal skött sjömanshälsovården och Vasa stads rumgranskningsverksamhet. Hälso- och sjukvårdsbesök gjordes för stadens arbetstagares del under år 2012 enligt följande: - Arbetsplatsutredningar timmar - Information och instruering 720 timmar - Hälsogranskningar st. - Sjukvårdsbesök st. Arbetsplatsutredningarna, hälsogranskningarna och sjukvårdsbesöken bildar en kontaktyta med vars hjälp man bedömer faro- och belastningssituationer på arbetsplatserna samt arbetstagarnas hälsotillstånd. Utgående från dessa uppgifter kan man bättre ge information och handledning. Majoriteten av arbetsplatsbesöken år 2012 har gjorts i skolor och daghem på grund av problem med inomhusluften. År Kostnader för företagshälsovården Ersättning från FPA Ersättningsklass I/person Ersättningsklass II/person ,96 31, ,16 30, ,88 34, ,60 37, ,17 39, ,78 46, ,46 52, ,30 69, ,22 76, ,36 69, ,02 87, * * * * Ersättningssumman är i kännedom hösten

17 4.2. Åtgärder som stöder arbetshälsan Vasa stad mäter personalens arbetshälsa genom en arbetsgemenskapsenkät som genomförs vartannat år. Utvecklingsåtgärderna följs upp i förvaltningarna och samarbetsgrupperna varje år så, att man under det första året rapporterar om utvecklingsplanerna och under det följande året i samarbetsgruppen om de åtgärder som vidtagits. Den arbetsgemenskapsenkät som gjordes år 2011 var den första enkät som har genomförts genom ett elektroniskt förfarande. Sektordirektörerna rapporterade i samarbetsgruppen i november 2012 om de utvecklingsplaner som gjorts upp på basis av enkäten. Följande utvecklingsplaner fördes fram: Tekniska sektorn: Inom tekniska sektorn har man planerat väldigt branschöverskridande utvecklingsprojekt. Största delen gäller förbättrande av arbetsförhållandena och arbetssäkerheten samt utvecklande av kompetensen och belöningsmöjligheterna. Social- och hälsovårdsväsendet: De utvecklingsåtgärder som social- och hälsovårdsväsendet planerat gäller främst datateknik, arbetslokaler och ledarskaps- och förmansfärdigheter. Mål i anslutning till datateknik är bl.a. utarbetande av anvisningar för e-posttrafiken samt införande av uppdaterings- och koordineringsarbete vad gäller e-postdistributionslistorna. I anslutning till ledarskaps- och förmansverksamheten har som mål ställts bl.a. att utveckla arbets- och verksamhetssätten och att förnya verksamhetsstadgan och instruktionen. När det gäller att utveckla belöningssystemet är målet inom social- och hälsovårdsväsendet att få en egen resultatbonusmodell. Även den förmanspassutbildning som personalservicen arrangerat var ett av de åtgärdsmål som ingick i utvecklandet av ledarskaps- och förmansfärdigheterna. Bildningsväsendet: Inom sektorn för fostran och utbildning var ett av de klart mätbara målen att minska sjukfrånvaron. De planerade utveckningsåtgärderna gällde till största delen förbättrande av arbetsklimatet, arbetsförhållandena och informationen. Planerna omfattade bl.a. att komma överens om ansvariga personer för informationen, uppdatera introduktionsmaterialet och effektivera det tidiga stödet. Även när det gäller utvecklandet av ergonomin hade man planerat olika utvecklingsåtgärder. Utgående från utvecklingsplanerna kan man notera att man ingriper i missförhållanden. Inom enheter där det t.ex. förekommit arbetsplatsmobbning har man berett utvecklingsåtgärder som gäller förebyggande av mobbning. Man har bland annat bjudit in experter för att föreläsa om ämnet etc. Syftet med uppföljningen av utvecklingsåtgärderna är att få arbetsenheterna att göra ett systematiskt utvecklingsarbete. Det är en rättighet och skyldighet för hela arbetsenheten att man ingriper i missförhållanden och utvecklar verksamheten, arbetsmiljön och atmosfären. Arbetsenheterna rapporterar om genomförandet av de planerade utvecklingsåtgärderna hösten 2013, och sektordirektörerna presenterar den egna sektorns sammandrag vid samarbetsgruppens sista möte för år Tidigt stöd Verksamhetsmodellen för tidigt stöd fortsatte i enlighet med arbetshälsoprogrammet ( ) samt även främjandet av omplaceringsverksamheten. Enligt en enkät till personalservicens förmän (5/2011) önskade 37 % av de som besvarade enkäten mer information om tidigt stöd och särskilt om arbetsplatsens arbetsarrangemangmöjligheter och olika slag av pensioner (deltidspension, delinvalidpension). År 2012 ordnades ett informationsmöte om pensioner i vilket deltog 153 personer. Inom förmanspassutbildningen var det många utbildningsdagar som antingen direkt eller delvis anknöt till välbefinnande, arbetsplatsinformation eller tidigt stöd. Under utbildningsdagen Viktiga lagar för förmannen föreläste man om modellen för tidigt stöd och en lyckad återgång till arbetet samt omplacering. Under utbildningsdagen Ledning av människor och välmående var temat Förmannens eget välbefinnande och arbetsgemenskapen. Ämnet för dagen Kommunicera klokt var Konflikter och dialoger, arbetsgemenskapen, och ett tema var Hur tar jag till tals svåra saker?. Omplaceringsverksamhet Vasa stads syfte är att placera en arbetstagare som på grund av sjukdom, fel eller skada har blivit oförmögen att sköta det egna arbetet i en ny arbetsuppgift som motsvarar hans/hennes kunnande. Förvaltningarna ansvarar i första hand själva för de personer som ska omplaceras inom ramen för de egna anslagen. En del av de personer som omfattas av omplaceringsverksamheten placeras emellertid till en början med personalservicens stödåtgärder i ett nytt arbete eller i en ny befattning, och då tas anslaget från stadens reserverade anslag. För omplaceringsverksamheten för år 2012 anvisades ytterligare anslag för att det ska vara möjligt att stöda fler eller längre arbetsprövningstillfällen. Problemet är att få vakanser att passa för dem som ska omplaceras. Alla de platser som blir lediga har år 2012 i första hand besatts med personer som är i omplacering. Det är ändå inte så ofta som kompetensen/arbetsförmågan hos den som omplaceras och den uppgift som blir ledig överensstämmer. Som hjälpmedel behövs i allmänhet Kevas yrkesinriktade rehabilitering, fortsatta studier, arbetsprövning av olika slag och längd samt i synnerhet ett öppet sinne och flexibilitet. Med omplaceringsanslag understöddes år 2012 arbetsprövning för sammanlagt 9 personer. För dessa arbetsprövningar erhölls i finansiering av stadens reserverade anslag. Några arbetsprövningar/introduceringar i arbete finansierades även av Keva och Kustregionens läroavtalsbyrå. En del av arbetsprövningarna fortsätter som läroavtalsutbildning eller som arbetsprövning på en ny arbetsplats. 17

PERSONALBERÄTTELSE 2014

PERSONALBERÄTTELSE 2014 PERSONALBERÄTTELSE 2014 Kyrkslätts kommun Samarbetsgruppen 8.5.2015 Personalsektionen 20.5.2015 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 2 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Utvärdering av personalresurserna i ledningen

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PERSONALBERÄTTELSE 2011 2011 Personalberättelse Innehåll VI LYCKAS TILLSAMMANS 3 MÅL FÖR PERSONALLEDNINGEN 2011 4 KOMPETENT OCH YRKESKUNNIG PERSONAL 7 TILLGÅNGEN

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 Social- och hälsovårdsnämnden 7.5.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. ANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR... 3 2.1 Antalet anställda...

Läs mer

P E R S O N A L B E R Ä T T E L S E 04

P E R S O N A L B E R Ä T T E L S E 04 PERSONALBERÄTTELSE 04 YLE 04 Rundradion Ab Rundradion Ab (YLE) är ett kommunikationsbolag som bedriver heltäckande allmännyttig televisions- och radioverksamhet. Bestämmelser om bolagets uppgifter, verksamhet

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 Till läsaren... 3 Sammandrag... 4 1

Läs mer

Personalrapport 2013

Personalrapport 2013 Personalrapport Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal...7 5. Personalens struktur...9 6. Frånvaro från arbetet...

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer