Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15"

Transkript

1 1

2 2

3 Årsredovisning OM ÅRSREDOVISNINGEN Detta är en gemensam årsredovisning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). I årsredovisningen är också Locums hållbarhetsredovisning integrerad i de verksamhetsbeskrivande delarna. Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) och ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB. Locum förvaltar fastigheter inom LFS, bistår SLL och hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor samt genomför på uppdrag av SLL byggprojekt. LFS är en resultatenhet inom SLL där landstingets vårdfastigheter redovisas, exklusive Nya Karolinska Solna. Årsredovisningen finns förutom i tryckt format även på locum.se under fliken Om Locum. Webbversionen är skapad i responsive design för att underlätta läsningen i mobila enheter. 3

4 INNEHÅLL SID Locum i korthet 5 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Framtidens vårdbehov 9 Styrning mot strategiska mål 11 Attraktiv arbetsgivare 15 Ledning, styrelse och revisorer 18 Kvalitetssäkrat miljöarbete 20 Kunderna har ordet 24 7 kundområden: Danderyd/Norrtälje Karolinska Universitetssjukhuset/KI Kommersiellt Privat vård/övriga SLL-bolag S:t Göran/Södertälje SLSO/HSF/externa lokaler Södersjukhuset 42 Facility Management med fokus på kundnytta 45 Ekonomi i balans 46 Årsredovisning 2014: - Landstingsfastigheter Stockholm 48 - Locum AB 62 Om hållbarhetsredovisningen 74 GRI-index 76 Definitioner 78 Kopparhuset på Löwenströmska sjukhuset. De åtta nya ventilationsaggregaten har fått en egen byggnad på sjukhusets tak. De är klädda med kopparplåt för att stämma överens med arkitektens idé om byggnadens form och val av material. 433

5 LoCUM i KorTHeT Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården. 51% 52% NKI* 2012 NKI* % NKI* 2014 *Nöjd-Kund-Index SJÄLVKLARA VÄRDEN FÖR VÅRDEN Hälso- och sjukvården är en stor arbetsplats där många personer i olika yrkeskategorier samarbetar för att patienterna ska få en god vård. För Locum är det en självklarhet att de lokaler vi utvecklar och förvaltar ska bidra till en läkande vårdmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. självklara värden för vården är Locums vision och det bärande elementet i vårt varumärke och vårt uppdrag. vägledande i vårt arbete är våra värderingar: Kundnytta, helhetsansvar och samverkan. Konkret innebär det att vi hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med våra kunder och leverantörer. BETYDANDE BESTÄLLARE de vårdfastigheter som Locum förvaltar uppgår till ett bokfört värde på 12 miljarder kronor. Utöver egna anställda syssel sätter entrepre nörer och konsulter. På uppdrag av landstinget genomför vi årligen runt byggprojekt till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. SPECIALISTER PÅ VÅRDMILJÖER Locum är ett bolag med specialistkompetens inom såväl fastighetsförvaltning och byggprojektledning som utveckling av vårdmiljöer. vi är drygt 270 anställda erfarenhet från vårdområdet. Locums förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare är viktig. den kompetens, erfarenhet och drivkraft våra medarbetare har är av stor betydelse för att Locum ska nå sina mål, genomföra sitt uppdrag och skapa självklara värden för vården. HÅLLBARHETSARBETE Tillsammans med våra kunder och leve ran - törer arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. Arbetet med vårt sätt att arbeta och vårt sätt att vara bedrivs långsiktigt utifrån etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn. Hållbar utveckling utgör en självklar och integrerad del i vår verksamhet. när vi rustar upp och förvaltar fastigheter gör vi det med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi. Centralt i vårt arbete är att göra rätt från början att vara proaktiva och tänka långsiktigt. KUNDNYTTAN CENTRAL Att våra kunder är nöjda ingår i samtliga medarbetares ansvar. Med rätt medarbetare på rätt plats ska vi kunna tillmötesgå, och ibland även förekomma, kundernas behov. vi följer årligen upp kundnöjdheten som har förbättrats tre år i rad. resultatet visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete och resultatet utgör ett bra underlag för fortsatt dialog och ytterligare förbättringar. NÅGRA NYCKELTAL FÖR LOCUM AB Nettoomsättning, miljoner kr varav förvaltningsarvode, miljoner kr varav tjänsteförsäljning, miljoner kr Rörelseresultat, miljoner kr Balansomslutning, miljoner kr Antal årsarbetare Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), % Nöjd-Kund-Index (NKI), % NÅGRA NYCKELTAL FÖR LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM Investeringar i fastigheter varav strategiska investeringar, miljoner kr ** varav övriga investeringar, miljoner kr Planerat underhåll i fastigheter, miljoner kr ** I 2012 års investeringsvolym fanns ej begreppet strategiska investeringar. 5

6 vd HAr ordet MARIE BOESTAD 2014 har till stor del präglats av de stora ny- och ombyggnationerna som ska genomföras för att klara vårdbehovet i stockholms län. effekterna av de stora satsningarna visar sig redan ekonomiskt inte aktiverats och landat som avskrivningar i resultaträkningen. vi hade en investeringsvolym för 2014 som översteg 2013 års volym med nästan en miljard och investeringarna förväntas fortsätta öka. Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums fyra strategiska mål; nöjda kunder, Hållbar utveckling, ekonomi i balans och Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare. vårt hållbarhetsarbete bygger på vår vision självklara värden för vården. som en del i detta arbete har vi tagit fram en hållbarhetspolicy samt i en gedigen intern förankringsprocess arbetat fram vårt sätt att vara. i vårt sätt att vara beskrivs hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållande till varandra och till våra samarbetspartners. i enlighet med vårt uppdrag ska vi i våra byggprojekt arbeta resurssnålt och hållbarhetsanpassat. det är viktigt att komma ihåg att större delen av fastigheternas livscykelkostnader ligger i drift- och förvaltningsskedet. vårt mål att försöka uppnå standarden Miljöbyggnad guld för de stora byggprojekten känns därför rätt då vi både säkerställer energieffektivitet, hållbara giftfria materialval och bra inomhusklimat för både verksamheter och patienter. extra roligt är att vi genom att ha dessa mål för byggprojekten, exempelvis på södertälje sjukhus, erbjudits möjlighet genom en så kallad grön obligation. intressentdialogen är prioriterad vid våra stora byggnationer. Bland annat har vi infört pulsmöten där vårdverksamheterna får kort och effektiv information om vad som sker och vilka störningar som kan väntas. Att bedriva vård samtidigt som ny- och ombyggnation sker är en utmaning för oss, våra kunder och berörda patienter. det är av stor vikt att de insatser som Locum gör får önskad effekt, vilket i dagsläget återspeglas i ökande kundnöjdhet. Parallellt med de stora investeringarna har ökad kundnöjdhet varit i fokus under året. i samband med genomförandet av vår upphandling av Facility Managementtjänsterna lokalvård, vaktmästeri och reception/servicecenter har vi tagit på oss ett tydligt leverantörsansvar med tillhörande controllerfunktion för att säkerställa att våra kunder får överenskommen servicenivå. i samband med driftsättningen lanserades vår nya kundtjänst som en väg in. Allt för att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, göra beställningar, felanmälningar, med mera. vi har även upphandlat och håller på att implementera ett nytt fastighetsförvaltningssystem som kommer att ge oss en helt annan grund att analysera data och arbeta med ständiga förbättringar. Först ut att lanseras var ärendehanteringsmodulen som kundtjänsten använder i sitt dagliga arbete. vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar. vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål. MARIE BOESTAD Tillförordnad vd, Locum AB Under verksamhetsåret 2014 var nathalie Boulas nilsson verkställande direktör för Locum AB. Hon lämnade sitt uppdrag den 13 mars NAMN: Marie Boestad ÅLDER: 46 år OANAT INTRESSE: Plocka bär, gärna hallon och havtorn. Vi kommer under 2015 fortsätta på inslagen väg med fokus på genomförandet av de stora byggprojekten och fortsatt öka kundnöjdheten genom vårt arbete med ständiga förbättringar.vi ska göra rätt prioriteringar i hållbarhetsarbetet för att i ännu större utsträckning nå våra och landstingets långsiktiga mål.

7 ordförande HAr ordet P A UL LI N D Q UIST Locum förvaltar cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler åt stockholms läns landsting. Till största delen används fastig heterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna. Lokalerna ska utvecklas på ett sätt som säkerställer att även framtidens patienter får bra vård i väl anpassade lokaler. Locums styrelse har det senaste året tagit många beslut avseende om- eller tillbyggnation av de fastigheter och lokaler som ägs av landstinget och redan nu kan man börja se fastigheternas förvandling. Målet med varje beslut är att skapa bättre arbetsoch vårdmiljö för anställda och patienter i enlighet med Framtidsplanen för hälsooch sjukvård. Under året togs det första spadtaget för danderyds sjukhus nya akut- och ambulans mottagning och på bland annat södertälje sjukhus startade byggnationen av en ny behandlingsbyggnad. i samverkan med stockholms stad har södersjukhuset fått en ny trappa ner mot ringvägen och s:t görans sjukhus ska få en ny för lossnings avdelning och nya kraftstationer. På Löwenströmska renoverar och återställer vi fastighetens ursprungliga utseende genom att återbelägga delar av fasad och tak med koppar. Även fasadplåtarna på danderyds sjukhus, som med tiden blivit rosa, har nu återfått sin ursprungliga blågröna nyans. i november invigdes den nya entrén på Jakobsbergs sjukhus som byggts enligt vårt nya entrékoncept och på norrtälje sjukhus har ett nytt bårhus färdigställts, med fördubblad kapacitet och visningsrum med tillhörande rogivande trädgård som ger de anhöriga möjlighet att värdigt och i avskildhet ta avsked. Jag ser fram emot att ta itu med de frågeställningar och utmaningar som kommer i vår väg. Först och främst ska vi ha patienternas bästa i fokus, men även de anställda, anhöriga och alla besökare ska känna sig välkomna och trygga i våra fastigheter och lokaler. PAUL LINDQUIST styrelseordförande, Locum AB Till största delen används fastigheterna till vårdverksamhet och förvaltas på bästa möjliga sätt för att vårdgivarna ska kunna bedriva vård och fokusera på patienterna. NAMN: PAUL LINDQUIST ÅLDER: 50 år INTRESSEN: Familjen, båtliv, resor. 7

8 Diciderferum ullictire enest, cus et volorem laccum autem perupt aspiet libusdam. HÄR BORDE VI KUNNA PLOCKA EN BILD FRÅN DOKUMENTATIONEN. MÖJLIGT ATT VI MÅSTE KLAPA DENNA BILD OM NATHALIE BEHÖVER EN SIDA TILL. Illustration på Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad som ska vara klar

9 FrAMTidens vårdbehov Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt, vilket ställer högre krav på vården. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har landstinget tagit fram en Framtidsplan för hälsooch sjukvård (Framtidsplanen) som nu genomförs. Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i länet. NYA TIDER KRÄVER NY SJUKVÅRD en del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att ge vård åt patienter som behöver särskilda resurser samtidigt som övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård. det nybyggda universitetssjukhuset nya Karolinska solna kommer att ansvara för den allra mest högspecialiserade vården. investeringar kommer att göras både för att bygga om södertälje sjukhus är först ut i raden av de sjukhus där stora byggprojekt kommer att genomföras. i Framtidsplanen ingår att olika vårdgivare i högre grad än idag ska samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. som teknisk och ekonomisk förvaltare av vårdfastigheter inom stockholms läns landsting (sll) är Locum en viktig aktör i den största förändringen av stockholms sjukhus i modern tid. VÅRDMILJÖER BEHÖVER OCKSÅ VÅRDAS Utgångspunkten i de planerade ny- och ombyggnationerna är att vårdsystemet ska kunna anpassas efter framtida behov. För att lyckas med detta är det helt avgörande med ett gediget förarbete. i vårt arbete styrs vi dels av landstingets strategiska fastighetsutvecklingsplaner, som övergripande styr utvecklingen av sjukhusområdet, dels av Locums egna förvaltningsplaner. vi ställer tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar och använder livscykelkostnadsanalyser för att komma fram till långsiktigt ekonomiskt bra val. Byggnaderna ska kunna förändras i takt med att forskningsrön, behandlingsmetoder, teknik eller arbetssätt ställer nya krav. LÄKANDE VÅRDMILJÖER MED PATIENTEN I FOKUS vårdmiljöer som bidrar till patienters utgångspunkt i Locums arbete med att utveckla ändamålsenliga vårdlokaler. och läkande vårdmiljöer som möjligt har sll:s fastighetsbestånd, där ett syfte är att Ändamålsenliga lokaler underlättar för vårdgivaren att ge god vård. Lokalerna ska i sin utformning stödja säker vård, effektiva arbetssätt och verksamhetsutveckling samt god logistik. effektiva arbetssätt utmärks exempelvis av att vårdpersonal kan fokusera på patienten och dess situation, vilket är värdeskapande för patienten. när upprustningen och utbyggnaden av sjukhusen är färdigställd kommer det bland annat att intensivvårdskapacitet. det kommer även rum med egna hygienutrymmen som ger högre patientsäkerhet, integritet och bättre komfort än idag. TILLSAMMANS MED VÅRDEN de kommande årens byggarbeten kommer till och från att påverka personal, patienter och besökare. Ansvariga för byggprojekten och ansvariga för sjukvården samarbetar för att en hög patientsäkerhet ska bibehållas, för att störningarna ska mini meras och för att arbetsmiljön för personalen ska vara god. ARBETSMILJÖ I BYGGPROJEKT risken för att olyckor kan inträffa är höga vid stora ny-, om- och tillbyggnationer. Under 2014 har Locum arbetat intensivt med riskhantering och förebyggande av risker i byggprojekt. För att säkerställa behörighet och sund konkurrens ställer Locum krav på och följer upp att de som arbetar i Locums byggprojekt bär byggbranschens id06-behörighetskort. som ett led i Locums strävan för ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn, har vi även tagit fram en obligatorisk i sjukhusmiljö. Filmen tydliggör hur Locums medarbetare och entreprenörer bör agera för att skapa säkerhet för oss och våra entreprenörer, för patienter, personal och besökare. 9

10 KUNDENS ÅSIKT OM HUR KOMMUNIKATIONEN FUNGERAR MELLAN KUNDEN OCH LOCUM Mycket bra, 25 % Bra, 34 % Acceptabelt, 28 % Dåligt, 9 % Mycket dåligt, 4 % KOMMUNIKATION OCH DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER Locums intressenter är de grupper och personer som påverkar eller påverkas av Locums verksamhet. vi för en löpande dialog för att försäkra oss om att vi prioriterar rätt frågor och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. vi arbetar med kontinuerlig information till våra kunder om den dagliga driften av fastigheterna. Under året har vi arbetat vidare med kundvårdsplaner för respektive kund. Fokus har varit att arbeta närmare kunden samt att ge bättre och snabbare återkoppling. vi arbetar fortlöpande med bygg- och störningsinformation bland annat via så kallade pulsmöten, nyhetsbrev, digitala skärmar och broschyrer. vi har även tagit modeller (virtuella byggnadsinformationsmodeller). Utställningar om ny-, omoch tillbyggnationerna görs allteftersom i anslutning till sjukhusens entréer. Med god kommunikation om varför, till vilken nytta och hur resultatet ska bli ökar förståelsen för buller och annan påverkan som följer med byggprojekt. För oss på Locum är det av största vikt att såväl närboende som personal, patienter och besökare känner sig välinformerade och delaktiga i dialoger kring byggprojekten. Under året har vi tillsammans med representanter från bland annat berörda kommuner, sjukhus och landstinget lätta detaljplaneprocessen och ansökan om bygglov. Under 2014 nominerades vår kundtidning rum till svenska Publishingpriset i kate gorin Kundtidningar. Tabellen nedan visar en översikt över de mest aktuella ämnena 2014 för våra vikti - gaste intressentgrupper och hur vi för dialog kring dessa ämnen med intressenterna. INTRESSENT ÄMNEN DIALOGTILLFÄLLEN/KANAL Ägare, styrelse, politiker Aktuella beslut, policydokument Färdigställande av ny-, om- och tillbyggnad Informationsmöten, styrelsemöten, styrelseseminarium Invigning/spadtag, kundtidningen Rum Kunder Trygghet, säkerhet, utvärdering, kundnöjdhet Kundenkät, driftenkät, trygghetsvandringar, gå-turer 2, anvisningsfoldrar exempelvis elsäkerhetsanvisningar Medarbetare, även framtida Samarbetspartners, leverantörer Medborgare i Stockholms län, lokalsamhället Intresseoch branschorganisationer Pågående projekt Trivsel på arbetsplatsen, utmaningar och pågående projekt Arbete i vårdens lokaler Medborgardialog Tillgänglighet, styrdokument, benchmarking, upphandling, LOU, hållbarhet, forskning och utveckling, FOU, fastighetsteknik, Facility Management, vårdlokaler, arkitektur, lokalplanering, fastighetsförvaltning Pulsmöten 1, frukostmöten, kundmöten, husmöten, Husguiden, kundernas intranät, digitala nyhetsbrev, kundtidningen Rum, invigning/spadtag, broschyrer, informationsblad, locum.se, digitala skärmar (informationstavlor), utställningar, informationsoch utbildningsfilmer Seminarier, workshops, morgonsamlingar, vårt intranät Locumportalen, konferenser, arbets platsträffar (APT), bolagsövergripande utbildningar, Barnens dag, Business Arena, öppet hus för studenter och kollegor i branschen, informations- och utbildningsfilmer, arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor Webbplats, samrådsmöten, informations- och utbildningsfilmer, gå-turer 2, öppet hus för studenter och kollegor i branschen Pensionärsträffar, Business Arena, Husguiden, byggskyltar, vepor, digitala skärmar (informationstavlor), broschyrer, informationsblad, utställningar, informations- och utbildningsfilmer, boendemöten, gå-turer 2 Nätverksträffar, samverkansmöten, seminarier, utbildningar, erfarenhetsutbyte 1 Pulsmöte är en metod för strukturerade stå-upp-möten framför en pulstavla med information om hur ett projekt/verksamhet ligger till gentemot plan samt vad som kan ligga till grund för eventuella avvikelser/störningar. 2 Gå-turer är en metod för att utvärdera den byggda miljön. Genomförs kontinuerligt och systematiseras under det andra kvartalet

11 styrning MoT strategiska MÅL Vår ägare Stockholms läns landsting formulerar våra uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums styrelse följer upp och utvärderar verksamheten.vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. ÄGARE OCH STYRNING Locum AB är en serviceenhet inom stockholms läns landsting (sll). Locum ägs av sll genom Landstingshuset i stockholm AB. sll är en politiskt styrd i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag. 1 För vårt styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll är delar av det integrerade kraven i iso 9001 och iso LOCUMS UPPDRAG av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda sll samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter stockholm (LFs). LFs är en resultatenhet inom stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Bolaget bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. därutöver kan landstinget besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare. INTERNKONTROLL Landstingets verksamheter ska upprätta interna kontrollplaner för att säkerställa att ägardirektiv och uppsatta mål uppnås samt att sll:s övergripande riktlinjer följs. den interna kontrollplanen används som underlag för granskning att åtgärder vidtas i före byggande syfte. Hos Locum är den interna kontrollplanen en del av Loggen, en bolagsövergripande handlings- och åtgärds plan för hantering av iakttagelser och avvikelser från medarbetare, interna och externa revisioner. den interna kontrollplanen tas fram utifrån en bolagsövergripande riskanalys. efter genomförd riskanalys dokumenteras de risker som har högst riskvärde tillsammans med åtgärdsförslag i den interna kontrollplanen. Upp följning genomförs kontinuerligt. granskning redovisas för styrelsen tertialvis och vid årsbokslutet. AFFÄRSPLAN i Locums årliga affärsplan redovisas förut sättningar för bolagets verksamhet, bola gets vision, värdegrund, strategiska mål och nyckel tal över en treårsperiod 1 Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet. Rörpostsystem på Danderyds sjukhus. Rörpostsystemet är en fem kilometer lång smågodstransportör som transporterar prover, blodpåsar och fryssnitt med hjälp av tryckluft och omfattar hela sjukhuset. 11

12 Vårdmiljö på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge sjukhus. Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med betydande ansvar för länets vårdfastigheter. Därför är det viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på rätt sätt att det blir hållbart och långsiktigt MARIE BOESTAD, T I L L F Ö R O R D N A D V D, L O C U M A B 1 Fastställdes av styrelsen för Locum AB den 25 september 2014, under namnet Locums policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Den 30 januari 2015 beslutade styrelsen om namnändring till Hållbarhetspolicy. samt kvalitets- och miljömål. i affärspla - samt fokusområden för året. varje avdelning upp rättar en verksam hetsplan utifrån affärs planen. varje medarbetares individuella utvecklingsplan är knuten till de strategiska målen i affärsplanen och till aktiviteter i avdelningens verk samhetsplan. På så sätt säker ställs att mål bryts ned från övergripande till individnivå. STRATEGISKA MÅL Nöjda kunder Tillsammans med våra kunder planerar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård kostnadseffektiva, bra vårdmiljöer som möter såväl vårdens som patienternas behov. Vårt arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med stöd av vårt ledningssystem. Vi använder Lean för att vidareutveckla arbetskulturen kring kundnytta och ständiga förbättringar. i Locums utvecklingsarbete prioriteras områden som ger nöjdare kunder. Under året har bland annat en ny driftstrategi tagits fram och implementeringen av nytt fastighetsförvaltningssystem har påbörjats med syfte att förbättra uppföljningen av driften. Under hösten har en ny kundtjänst lanserats som en-väg-in för att effektivisera hanteringen av ärenden, men även för att förbättra kundservicen och bemötandet. våra tjänster inom Facility Management har vidareutvecklats under året och bidrar till att kunderna kan ha större fokus på den egna kärnverksamheten. vi genomför årligen en kundmätning för att säkerställa att våra kunder är nöjda med vårt arbete. Kundmätningen tydliggör områden som Locum behöver förbättra och utgör grunden för kommande års verksamhetsplanering. resultaten rappor teras till ledningsgruppen och berörda avdelningar. Ur resultatet hämtas Locums övergripande nyckeltal för nöjd-kund-index (nki) som är ett sammanvägt värde från tre standardiserade frågor i enkäten. På de sjukhus där behovet av åtgärder är som störst görs kvalitativa mätningar i form av djupintervjuer av kunder för att få ytterli gare förståelse. resultatet från vår kundenkät visar på att kundnöjdheten har ökat även under det har varit glädjande att se att de om råden som vi särskilt har prioriterat har gett bra resultat. ett prioriterat område var trygghet känner sig trygga i och runt sjukhusen. Läs mer: Kunderna har ordet (se sidorna 24 27), Facility Management med fokus på kundnytta (se sidan 45) Hållbar utveckling Vi har ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete och beaktar sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av vår verksamhet, både för medarbetare och för samhället i stort. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att gemensamt medverka till att uppfylla målen i landstingets miljöutmaning För ny- och tillbygg nation samt större ombyggnation är målet Miljöbyggnad nivå Guld. Under 2014 har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums strategiska mål och vår Hållbarhetspolicy 1. vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har och sammanfattar ansvaret under följande hållbarhetsområden: Mänskliga rättigheter efterlevnad av lagar och regler omsorg om miljön intressentdialog Utveckling av lokalsamhället Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder Ansvar i leverantörskedjan i vårt sätt att vara beskriver vi våra hållbarhetsområden hur vi på Locum tar etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår verksamhet samt i förhållandet till varandra och till våra samarbetspartners. 12

13 STYRKORT MED STRATEGISKA MÅL, NYCKELTAL OCH UTFALL NÖJDA KUNDER Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Nöjd-Kund-Index (NKI), % Lokalmätning, skala 1 5 N.A 4,1 >4 >4 >4 >4 Projektmätning, skala 1 5 4,3 4,4 >4 >4 >4 >4 Driftmätning, % Trygghetsindex, % HÅLLBAR UTVECKLING Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Tillförd energi, kwh/m 2 A-temp Tillförd energi, kwh/m 2 A-temp Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp Andel förnybar energi, % Andel godkända byggprodukter enligt Byggvarubedömningen; % >95 >95 >95 Sorterat avfall från byggentreprenad, % >90 >90 >90 >90 EKONOMI I BALANS Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr Locum AB Resultat före skatt, mkr ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH STOLTA MEDARBETARE Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), % Ledarindex, % N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året. 1 Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15 3 Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15 13

14 Laboratorium på Danderyds sjukhus. 78% 79% NMI* 2012 NMI* % NMI* 2014 * Nöjd-Medarbetar-Index vårt sätt att vara ingår i Locums hållbarhetsarbete och bygger på vår vision självklara värden för vården och våra värderingar: Kundnytta, helhets ansvar och samverkan. vårt sätt att vara är ett ständigt pågående arbete på Locum. vi strävar efter att samarbeta med leverantörer med värderingar som överensstämmer med våra egna och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och sll. vi använder sll:s uppförandekod vid upphandling av leverantörer. Medarbetarna genomgår årligen obligatorisk utbildning i riktlinjer för externa kontakter, som bland annat tar upp bisyssla, jäv, otillbörliga förmåner samt givande och tagande av muta. Läs mer: Kvalitetssäkrat miljöarbete (se sidorna 20 23), Kunderna har ordet (se sidorna 24 27), Om hållbarhetsredovisningen (se sidorna 75 77). Ekonomi i balans Vi förvaltar och utvecklar fastighetsbeståndet inom Landstingsfastigheter Stockholm, i syfte att skapa värde för kunder, ägare och medborgare i Stockholms län. Locums mål är att utifrån ställda ekonomiska krav från ägaren och långsiktigt bidra till sll:s mål om en ekonomi i balans. För detta anger sll varje år ett konkret mål för resultatet med avseende på Landstingsfastigheter stockholm (LFs) och Locum AB. Läs mer: Ekonomi i balans (se sidan 46) Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Genom att vara ledande på vårdmiljöer är vi en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompe tenta medarbetare. Vi erbjuder en företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande kollegor och utvecklande arbetsuppgifter. ett strategiskt och systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt centralt för att Locum ska lyckas attrahera nya medarbetare har vi mångfaldsfokus. Bolaget har också arbetat fram en chefs- och ledarskapsplattform, där samtliga chefer gått chefsutbildningen Utvecklande ledarskap. Läs mer: Attraktiv arbetsgivare (se sidorna 15 17) FOKUSOMRÅDEN UNDER 2014 de fyra fokusområden som Locum har arbetat med under 2014 för att nå de strategiska målen delas in i kundnöjdhet, utveckling av tjänster, säkerställa leverans av projekten till Framtidens hälso- och sjukvård samt utveckla och genomföra kommunikationsaktiviteter. samtliga fokusområden har påbörjats under året och vidare med under FOKUSOMRÅDEN FÖR 2015 inför 2015 har nya fokusområden arbetats fram. Huvudfokus kommer även fortsättningsvis vara arbetet med att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar. vi kommer också att arbeta med att säkerställa leveransen av projekten för Framtidens hälso- och sjukvård med fokus på kvalitetssäkring, ekonomi- och tidsstyrning samt riskhantering. vi kommer att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete genom vårt sätt att vara samt arbeta vidare för att minska energiförbrukningen. För att bli en ännu mer konkurrenskraftig arbetsgivare kommer vi att arbeta vidare med vår företagskultur och sammanhållande utbildningsplaner för utbildningsbehovet inom företaget. 14

15 ATTrAKTiv ArBeTsgivAre En attraktiv och utvecklande arbetsplats som värdesätter mångfald och erbjuder en engagerad, hälsosam och hållbar arbetsmiljö är en självklarhet för oss på Locum. Tekniskt intensiva fastigheter och möjlighet att bidra till samhällsnytta var avgörande då jag valde Locum som arbetsgivare. Att hållbarhetsfrågorna är viktiga inom företaget underlättar för mig att göra bra val. M ARTIN TOLLER, KUNDANSVARIG KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING Locum är ett kompetensföretag som skapar hållbara och läkande vårdmiljöer. det innebär att vi har specialister inom en rad områden. vi har kompetenser som gör att vi kan ta helhetsansvar från planerings skede till förvaltning och drift av fastigheterna. vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår roll som attraktiv och ansvarstagande arbets givare, i en bransch där konkurrensen om framtida medarbetare är hård. Under året har vi rekryterat ett stort antal nya medarbetare. Kompetensutveckling av våra medarbetare är viktigt. Alla avdelningar avsätter årligen i samband med budget medel för kompetensutveckling och omvärldsbevakning aktiviteter som ofta sker i form av deltagande i kurser, konferenser och utbild ning. Utbildningsinsatser som rör alla anställda i Locum, berör hela yrkes grupper eller är av strategisk betydelse för företaget planeras och budgeteras gemensamt av Hr-avdelningen. FÖRETAGSKULTUR SOM SKAPAR STOLTHET Locum arbetar långsiktigt och strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke (employer Branding). det handlar konkret om att vara en bra arbetsgivare med stolta medarbetare. För att klara av detta måste vi kunna erbjuda en god arbetsplats med ett gott ledarskap, utvecklande arbetsuppgifter samt möta individen utifrån dennes intressen och behov. Att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är något som vi ser som väldigt viktigt. Locums företagskultur präglas av att vi känner ett helhets - ansvar och vi strävar efter att samverka externt och internt för att öka kundnyttan. det, tillsammans med spännande utmaningar och den höga kompetens med arbetarna besitter, bidrar till en företags kultur som skapar stolthet. MÅNGFALD GER DYNAMIK Locum strävar efter att vara ett företag med jämställdhet och mångfald. Mångfald skapar bättre dynamik och möjligheter till kreativa lösningar. det innebär att vi, när vi rekryterar, söker efter nya medarbetare i spannet mellan såväl mycket erfarna som helt nyexaminerade. Från att vi tidigare har rekryterat många medarbetare med främst teknisk utbildning blir det allt vanligare med andra bakgrunder som från servicebranschen eller fastighetsmäklarsidan i takt med vårt ökade kundfokus. vi bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehand ling. vi har tydliga rutiner om en medarbetare Martin Toller är kundansvarig på kund- och fastighetsavdelningen inom kundområde Karolinska Universitetssjukhuset/KI. Han har varit anställd på Locum sedan hösten Innan han kom till Locum hade han hört mycket gott om företaget, bland annat att personal- och kompetensutvecklingen skulle vara bra. 15

16 Lena Karlsson är projektledare på projektavdelningen inom projektområde Södersjukhuset. Hon har varit anställd på Locum sedan oktober Lena valde Locum för de utmanande och utvecklande arbetsuppgifterna som är kopplade till de intressanta projekten. Oavsett om du är man eller kvinna har du samma mandat och möjligheter på Locum. L ENA KARLSSON, PROJ EKTLEDARE 78% av de anställda rekommenderar Locum som arbetsgivare till andra. utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier. rutinerna följs även upp i den årliga medarbetarenkäten samt är en stående punkt på arbetsplatsträffar. FRAMTIDA MEDARBETARE en av de grundläggande drivkrafterna för att arbeta på Locum är viljan att arbeta inom en samhällsnyttig verksamhet. För att attrahera framtida medarbetare deltar vi regelbundet på olika mässor och arbetsmarknadsdagar. Business Arena är en mässa inom fastighetsbranschen, där vi kan marknadsföra oss mot de som redan är i branschen. vi medverkar också vid ett antal högskolors arbetsmarknadsdagar och erbjuder praktikplatser och examensarbeten till studerande. Arbetet ger resultat. en stor del av våra medarbetare rekommende rar oss som arbetsgivare till andra enligt vår medarbetarenkät. CHEFSUTBILDNING Cheferna har en avgörande roll för hur medarbetaren trivs. Locum arbetar därför mycket med chefsutbildningar för att cheferna ska ha bra verktyg och känna sig trygga i ledarrollen. vi använder oss av det beprövade utbildningskonceptet Utvecklande ledarskap som alla personalledande chefer ska ha som plattform. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Under 2012 införde Locum Lean i verk- moment och ta fram förbättringsförslag, som ökar kundnyttan och effekti viteten. vi fortsätter att uppmuntra alla såväl med arbetare som samarbetspartners och kunder att arbeta utifrån Lean. För att alla medarbetare verkligen ska ta till sig Leanmetodiken ingår den i vår introduktionsutbildning för nyanställda. HÄLSA, FRISKVÅRD OCH PENSION Locum har ett aktivt och förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. vart fjärde år erbjuds alla anställda en hälsoundersökning och vartannat år vänder sig erbjudandet till dem som är över 50 år. Locum stödjer också friskvårdsarbete bland annat genom bidrag till idrottsföreningens verksamhet och genom en friskvårdspeng som är tillgänglig för alla anställda. Medarbetare på en viss lönenivå kan också välja att förstärka sin pension, vilket innebär möjlighet att omfördela del av framtida lön till förmån för pension. Från 61 års ålder har medarbetare också möjlighet att trappa ner på arbetstiden. 16

17 STYRELSE VD VD-STAB ansvarar för affärsplanering, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, ledningssystem, revisioner, internkontroll, säkerhets- och beredskapsfrågor, juridik och registratur. FASTIGHETSUTVECKLING ansvarar för frågor avseende långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet, hantering av planärenden och utveckling av konceptprogram. Avdelningen genomför också transaktioner av fastigheter som inte är klassade som strategiska. EKONOMI & ADMINISTRATION ansvarar för redovisning, rapportering och uppföljning samt för låneportföljen, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi. Enheterna för Upphandling och IT förser Locum med kompetens och resurser inom respektive område. HR, SERVICE, KOMMUNIKATION & KUNDTJÄNST ansvarar för strategiska frågor inom HR och kommunikation, exempelvis strategisk kompetensutveckling. Avdelningen ansvarar även för styrning och stöd i löpande personalfrågor, intern och extern kommunikation, kundtjänst samt service för medarbetare och besökare i Locums lokaler på Östgötagatan i Stockholm. KUND- & FASTIGHETS- AVDELNINGEN har det samlade kund- och förvaltningsansvaret för Landstingsfastigheters fastighetsbestånd. Här finns alla kundområden. Läs mer om dessa på sidorna PROJEKTAVDELNINGEN samlar kompetens inom byggprojektledning och projektutveckling. Avdelningen är indelad i sex projektområden som leds av projektområdeschefer. SPECIALISTAVDELNINGEN hjälper kundområden och projektledningen med specialistkompetens för att nå funktionskrav, tekniska krav, energioch miljökrav. Specialisterna tar fram mål inom sina respektive specialistområden och följer upp verksamheten utifrån bland annat myndighetsbesiktningar. FACILITY MANAGEMENT utvecklar, förädlar och levererar (via upphandlade entreprenörer) Locums tjänster inom bland annat servicecenter, lokalvård, vakt mästeri/internservice, frukt och växter, brand skydds utbildning, telefoni- och datanät, telefoni, avfall och parkering. Läs mer om Facility Management på sidan 45. MEDARBETARNYCKELTAL Antal årsarbetare Andel kvinnor, % Andel män, % Kvinnor i ledande ställning, % Män i ledande ställning, % Personalomsättning, % 11 9,1 8,8 Antal anställda som avslutat sin anställning under året (på egen begäran eller pension) Sjukfrånvaro, dagar/anställd 3,9 9,4 10,9 Antal inhyrda konsulter på huvudkontoret (inte i drift- och byggprojekt) N.A N.A 5 Andel anställda år 7 % 7 % 4 % Andel anställda år 27 % 25 % 29 % Andel anställda år 32 % 34 % 34 % Andel anställda år 25 % 25 % 27 % Andel anställda 60 år 9 % 9 % 6 % Andel anställda som utsatts för hot eller våld 1 % 0 % 0 % Andel anställda som utsatts för kränkande särbehandling 2,1 % 2,3 % 1,7 % Andel anställda som utsatts för trakasserier 1 % 0 % 0 % Andel anställda som utsatts för sexuella trakasserier 0 % 0 % 0,9 % Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. N.A innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och finns inte för det aktuella året. 17

18 LEDNING LOCUM AB MARIE BOESTAD TILLFÖRORDNAD VD Anställd: 1992 Född: 1969 Utbildning: Civilingenjör Bakgrund: Fastighetsekonom, förvaltare samt chef för olika enheter/avdelningar på Locum och Länsbyggen CHRISTINA HALLBERG HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1958 Utbildning: Fil. Kand. Kulturvetarlinjen, Beteendevetenskaplig utredarlinje och MSc Human Resource Management Bakgrund: Personalchef på Transmode Mandator, Cell-Network och C-ITS samt organisations- och managementkonsult på Allmentor AB PER-INGE BUSKAS VICE VD Anställd: 2011 Född: 1963 Utbildning: Universitetsstudier i juridik och samhällskunskap Bakgrund: Kanslichef för samordningskansliet på Stockholms läns landsting och stabschef på AB Storstockholms Lokaltrafik DAN ERIKSSON EKONOMIDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1965 Utbildning: Civilekonom och civilingenjör Bakgrund: Finance Director på Vision & Resurs Fastighetsutveckling AB (Doughty Hanson Real Estate), ekonomichef på Position Stockholm AB samt ekonomichef, controller, marknadsansvarig med mera på NCC AB CLAES MAGNUSSON PROJEKTDIREKTÖR Anställd: 2012 Född: 1968 Utbildning: Civilingenjör samt universitetsstudier i ekonomi och juridik Bakgrund: Avdelningschef, affärschef och entreprenadingenjör inom NCC Construction Sverige AB, arbetsledare och installationssamordnare på SIAB och arbetschef på Anderson Company Byggnads AB SAIJA THACKER TEKNISK DIREKTÖR Anställd: 1997 Född: 1971 Utbildning: Byggnadsingenjör Bakgrund: Miljöchef, enhetschef för Miljö & Energi, kvalitetssamordnare, miljösamordnare och miljöuppföljare på Locum samt materialplanerare på Bulten AB LENA CANDEMO DIREKTÖR FACILITY MANAGEMENT Anställd: 2013 Född: 1959 Utbildning: Lärarexamen information och marknadskommunikation, juridik, ekonomi och försäljning ledarskap Bakgrund: Projektledare, affärsutveckling och regionchef Facility Management på Compass Group AB, regionchef och ansvarig för konceptutveckling på ISS Facility Services och Key Account Manager, affärsutveckling på Proffice Sverige AB EMMA KINCH DIREKTÖR FASTIGHETSUTVECKLING Anställd: 2010 Född: 1972 Utbildning: Arkitektexamen och Arkitekt SAR/MSA. Bakgrund: Strategisk Arkitektur och Sweco Arkitekter GUSTAV HANSTAD TILLFÖRORDNAD FASTIGHETSDIREKTÖR Anställd: 2006 Född: 1971 Utbildning: Kandidatexamen inom byggteknik och förvaltning, KTH Bakgrund: Förvaltare på kundområde Karolinska och Kundchef för Danderyd/Norrtälje kundområde, Handläggande konstruktör på KJAB 45% KVINNOR I LEDANDE STÄLLNING 18

19 LOCUMS STYRELSE OCH REVISORER PAUL LINDQUIST (M) ORDFÖRANDE sedan Född: 1964 Befattning: Fastighets- och investeringslandstingsråd Stockholms Läns Landsting Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet Bakgrund: Ericsson, IBM, flera politiska uppdrag senast kommunstyrelsens ordförande på Lidingö Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i fastighets- och investeringsberedningen, ordförande i Stiftelsen Clara, ledamot landstingsfullmäktige LARS TUNBERG (FP) 1:E VICE ORDFÖRANDE sedan Född: 1956 Befattning: Vd för en friskolekoncern (Aprendere skolor) Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Bakgrund: Olika befattningar inom Ericsson, Ratos och Volvo Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, FM Täby YUSUF AYDIN (KD) LEDAMOT sedan Född: 1982 Befattning: Riskcontroller Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi och teknisk fysik Bakgrund: Arbetat med redovisning och som riskanalytiker Övriga Styrelseuppdrag: Ersättare landstingsfullmäktige, 1:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen CARINA PAULSSON ELLERT (S) LEDAMOT sedan Född: 1970 Befattning: Ombudsman Utbildning: Ombudsmannautbildning Bakgrund: Ombudsman Handelsanställdas förbund, ombudsman LO-distriktet i Stockholms län, politisk sekreterare, ledamot arbetsmarknadsrådet i Stockholm, ledamot i tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare landstingsfullmäktige ROLF LINDELL (S) 2:E VICE ORDFÖRANDE sedan Född: 1941 Befattning: F.d. departementsråd Utbildning: Samhällsplanerare Bakgrund: Kommun, länsstyrelser, Regeringskansliet Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, 2:e vice ordförande i fastighets- och investeringsberedningen SVEN ANDERSSON (S) LEDAMOT sedan Född: 1949 Befattning: Egen företagare Utbildning: Folkhögskola, IFL:s ledarskaps program Bakgrund: Arbetsförmedlare, projektledare Managementgruppen, regiondirektör Region Dalarna, VD Kommunernas hus Dalarna Övriga uppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige , ledamot ALFA-kassans styrelse MARTINA MOSSBERG (M) LEDAMOT sedan Född: 1965 Befattning: Oppositionsråd i Haninge Utbildning: Gymnasium Bakgrund: VD i spelbranschen, regionchef Svenska Spel, kommunstyrelseordförande Övriga styrelseuppdrag: Haninge Holding AB, vice ordförande i kommunstyrelsen i Haninge, m.m THOMAS BENGTSSON (MP) LEDAMOT sedan Född: 1971 Befattning: Arkitekt Utbildning: Arkitekt Bakgrund: Arkitekt Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens arvodesberedning samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gruppledare på Lidingö MIKAEL IGELSTRÖM (M) LEDAMOT sedan Född: 1958 Befattning: Egen företagare Utbildning: Civilekonom, Linköpings Universitet och International Banking, Pacific Lutheran University USA Bakgrund: VD för Cornerstone Real Estate LLP, Senior Director Colliers International AB och Marknadsdirektör Skandrenting AB Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Saltängen Property Invest AB (pub), ledamot landstingsfullmäktige, tillväxt & regionplanenämnden, forskningsberedningen, MWI Konsult i Stockholm AB ARBETSTAGARREPRESENTANTER BIRGITTA DAHLHOLM ARBETSTAGARREPRESENTANT VISON sedan Född: 1967 Befattning: Systemförvaltare Utbildning: Universitetsstudier i databas, IT-process och språk, informationskunskap Bakgrund: Traffic på reklambyrå, sekreterare, kvalitetshandläggare, systemförvaltare. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Platinas nationella användarförening SUPPLEANTER Maria Elgstrand (M) Björn Samuelsson (M) Christer Grunder (M) Margareta Cantell (C) Lena Hallerby (FP) Lowisa Anderzon (S) Solveig Holmgren (S) Roger Svalhede (S) Yildiz Kafkaz (MP) REVISORER LOCUM AB HUVUDANSVARIG REVISOR Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor) SUPPLEANT Mikael Sjölander (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Turid Stenhaugen Lars Joakim Lundquist Roine Hangvar Gunilla Jerlinger Jan-Erik Nyberg Sverre Launy Ulrika Ekengren ANNA-PIA LUNDBERG ARBETSTAGARREPRESENTANT AKADEMIKERFÖRENINGEN sedan Född: 1980 Befattning: Fastighetsutvecklare Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad Bakgrund: Vårdbiträde, behandlingsassistent, fastighetsutvecklare 19

20 KvALiTeTssÄKrAT MiLJÖArBeTe systemet Miljöbyggnad har Locum ett bra verktyg för att säkerställa att våra kunders lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Miljöbyggnad kan kopplas direkt till SLL:s övergripande mål och Locums strategiska mål. CERTIFIERAR ENLIGT MILJÖBYGGNAD miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Locums ledningsgrupp beslutade 2011 att alla nybyggna- Under 2014 har beslutet utvidgats att även gälla större om- och tillbyggnationer. Miljö byggnad är en kvalitetssäkring av våra projekt för oss och våra kunder. Krav som inte hanteras av Miljöbyggnad säkerställer Locum via miljöprogram, riktlinjer, upphandling och andra styrande dokument. i miljöprogrammen kravställer vi bland annat strålning och byggavfall. MILJÖARBETE I BYGGPROCESSEN Under 2014 har Locum infört Miljöbyggnad som en del i byggprocessen. Arbetsbeskrivningar, processer, rutiner ett stort antal medarbetare har också gått en företagsanpassad kurs i Miljöbyggnad. På södertälje sjukhus pågår Locums första projekt som byggs enligt Miljöbyggnad guld. Locum har under året arbetat tillsammans med region skåne och västra götalandsregionen för att anpassa bedömningskriterier för Miljöbyggnad till vårdlokaler. Anpassningarna är viktiga då vårdlokaler generellt är större och mer komplexa i jämförelse med andra lokal typer. Växtvägg på Maria sjukhus som sattes upp i samband med ombyggnationen av sjukhusets entré. 20

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 5/15 1 (8) Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Suppleanter

Läs mer

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015. 5. Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC 1503-0545) Föredras muntligt locum. VARDEN FÖR VARDEN DAGORDNING 2015-06-16 1(2) Styrelsen för Locum AB Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni 2015 Dag Torsdag, den 25 juni 2015 Tid Kl. 16.00-17.00 Plats Locum AB,

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0378 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer