NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015"

Transkript

1 NATIONELLAMINORITETERfi nsktförvaltningsområdesamrådna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TIONELLAMINORITETERfinsk tförvaltningsområdesamrådnati ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 altningsområdesamrådnatione LLAMINORITETERfinsktförvaltni Finskt förvaltningsområde Nationella minoriteter ngsområdesamrådnationell AMINORITETERfinsktförvaltnin Innehåller verksamhetsberättelse 2014 gsområdesamrådnationella MINORITETERfinsktförvaltnings områdesamrådnationellami NORITETERfinsktförvaltningsom rådesamrådnationellamin ORITETERfinsktförvaltningsområ desamrådnationellaminor ITETERfinsktförvaltningsområdeS AMRÅDNATIONELLAMINORIT ETERfinsktförvaltningsområdeSA Gävle Besök Drottninggatan 22 MRÅDNATIONELLAMINORITET Växel

2 2 Bakgrund Den 1 januari 2010 trädde en lag i kraft i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges fem nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och samhället är skyldigt att skydda och främja dessa språk och de nationella minoriteternas egen kultur. Gävle kommun har skyldigheter gentemot samtliga fem nationella minoriteter i Sverige kommunen ska bland annat informera nationella minoriteter som deras rättigheter enligt lagen samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan januari Som förvaltningskommun för finska språket har kommunen särskilda skyldigheter att värna om det finska språkets och den finska kulturens ställning. Kommunen ska enligt lagen bland annat: ge service på finska invånare har rätt att använda finska i sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska

3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Övergripande mål 2015 Gävle kommun ska utveckla sin verksamhet ytterligare för att till fullo uppfylla de krav som minoritetslagen ställer på förvaltningskommuner. Det är av vikt att fortsätta förankra arbetet för det finska språket och för finsk kultur inom olika kommunala verksamheter så att det blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Fortsatta informationsinsatser krävs för att Gävle kommuns invånare och kommunens medarbetare ska få ökad kännedom om minoritetslagstiftningen och samtliga nationella minoriteters rättigheter. Under året 2015 ska kommunen aktivt arbeta för att säkerställa lagens grundskydd för övriga nationella minoriteter. Kommunen ska väcka intresse för och synliggöra samtliga nationella minoriteternas språk och kultur. Förutsättningar för att påbörja samråd med övriga nationella minoriteter ska skapas. Målen bedöms som uppfyllda om merparten av insatserna i planen är genomförda. Arbetet följs upp och redovisas till Länsstyrelsen i Stockholm i december Strukturella insatser Genomföra en samlad genomlysning och utvärdering av Gävle kommuns arbete, organisation och resultat som finskt förvaltningsområde efter tre verksamhetsår. Detta i enlighet med beslut fattade i kommunfullmäktige Arbetet ska resultera i en rapport som analyserar efterlevnaden av Gävle Besök Drottninggatan 22 Växel

4 lagstiftningens krav samt om Omvårdnad Gävle fortsätter Gävle kommuns förvaltningar tillhandahåller effektiv och utveckla sin verksamhet utifrån analys av resultatet 4 ändamålsenlig verksamhet från uppsökande projektet. utifrån kraven. Utbildning Gävle fortsätter Erbjuda olika former av utveckla sin verksamhet kompetensutveckling i finska utifrån analys av resultatet språket till Gävle kommuns från behovskartläggningen medarbetare. inom förskolan. Organisationsöversyner Framtida rekryteringsbehov gällande organisering av av finskspråkig personal arbetet med finskt behöver kartläggas, planeras förvaltningsområde behöver och organiseras, framförallt genomföras på de mest inom äldreomsorgen. berörda förvaltningar för att Utöka det länsövergripande skapa hållbara strukturer för samarbetet. fortsatt arbete. Skapa en väl fungerande struktur för finskspråkig service med finskspråkig personal i kundtjänsten samt finsktalande kontaktpersoner inom olika förvaltningar. Informationsinsatser Gävle kommuns kundtjänst erbjuder finskspråkig service på fasta tider. Tydlig information och marknadsföring om tjänsten ska skapas och genomföras.

5 Den finskspråkiga webbplatsen gavle.se/suomeksi fortsätter byggas ut och utvecklas, även informationen på intranätet Ankaret ska utvecklas. Särskilda insatser ska genomföras för att säkerställa att den äldre generationen kan ta del av den information som finns på den finska webbplatsen. Förtydliga och lyfta fram informationen om rätten till finskspråkig service, äldreomsorg och förskola på den svenska webbplatsen gavle.se. Tydliggöra och sprida information om de finskspråkiga tjänster som kommunen har att erbjuda på den finska webbplatsen gavle.se/suomeksi och på den svenska webbplatsen gavle.se. Tryckt informationsmaterial om rätten att använda finska och om kommunens finskspråkiga tjänster ska utarbetas. Dialog- och informationsmöten med Gävle kommuns sverigefinnar genomförs vid minst två tillfällen. Utveckla, marknadsföra och aktivt arbeta med Facebookgruppen för finska barnfamiljer. Information om Gävle kommuns uppdrag som förvaltningskommun ges till kommunens medarbetare i form av utbildningstillfällen och seminarier. 5

6 Nya nämnder och Uppmärksamma de finska förtroendevalda informeras om finskt förvaltningsområde högtiderna, till exempel Sverigefinländarnas dag den 6 och nationella minoriteter. 24 februari, finska morsdagen Kultur och språkaktiviteter Kultur och fritid ska under året verka för att det finns ett frekvent aktivitetsutbud med fokus på finska språket och finsk kultur för olika åldrar, två särskilda målgrupper är barn och äldre. Aktiviteter kan vara till exempel konserter, teater, författarbesök, föreläsningar och filmvisningar och ordnas antingen i kommunens egen regi eller i samarbete med andra aktörer, såsom Gävle teaterförening, Finska klubben i Gävle, Förening Norden, Bio 7:an, Finlandsinstitutet. andra söndagen i maj, självständighetsdagen den 6 december. Tvåspråkiga kulturaktiviteter både inom förskolan och på barnens fritid arrangeras för att väcka deras intresse för finska språket och finsk kultur. Finskspråkiga kulturaktiviteter (till exempel konserter, matlagning och nostalgidagar) anordnas på den finska äldreboendeavdelningen på Sofia Magdalena. Anordna aktiviteter som möjliggör att flera generationer av sverigefinnar möts kring det finska språket

7 (t.ex. i samarbetet med anordnas minst sex gånger Finlandsinstitutet och projektet Läs för barnbarn ). under året. Möten med den utökade 7 Fortsätta marknadsföra det samrådsgruppen som i sverigefinska språkpaketet enlighet med beslut i med fokus på de yngsta kommunfullmäktige 2012 ska barnen. Paketet delas ut via bestå av sverigefinnarnas biblioteken. representanter, kommunens Utveckla samarbetet och tjänstemän och utsedda utbytet med Finland för att politiker. Dessa utökade finna inspiration och idéer för samrådsmöten ordnas två att kunna förnya och utveckla gånger under året och arbetet med finskspråkig innebär bland annat att verksamhet i kommunen. fastställa budget och Samråd med den finska minoriteten Möten med samrådsgruppen handlingsplan. Samrådsgruppen kompletteras med olika som i enlighet med beslut i referensgrupper för att kommunfullmäktige 2012 ska säkerställa inflytande för och bestå av sverigefinnarnas verksamhet för olika representanter och åldersgrupper. kommunens tjänstemän. Dessa samrådsmöten

8 Insatser för övriga nationella minoriteter Informationsinsatser om samtliga nationella minoriteters rättigheter ska utvecklas och förstärkas. Dialogmöten med samtliga nationella minoriteter sker under året. Anordna kulturaktiviteter med innehåll som rör övriga nationella minoriteter. Aktivt deltagande i nätverket för romsk inkludering med en tjänstemannarepresentant och en förtroendevald. Genomföra en behovsinventering gällande romsk inkludering enligt kommunstyrelsens beslut den 7 oktober Detta i syfte att ta fram en handlingsplan. Verksamhetsberättelse års arbete har vägletts av den upprättade handlingsplanen för 2014 som beslutades i utökat samråd den 14 oktober Prioriterade områden har under året varit information, dialog och ökad samverkan över kommungränserna. De planerade övergripande målen samt aktiviteterna har genomförts tillfredsställande. Information Flertalet informationsinsatser har genomförts såväl till medarbetare som till kommuninvånarna. Två seminarier har anordnats i samarbete med närliggande finska förvaltningskommuner och Landstinget Gävleborg: en sverigefinsk personaldag den 12 februari på Gävle Konserthus och ett seminarium om flerspråkighet den 13 maj på litteraturhuset Trampolin i 8

9 Sandviken. Syftet med personaldagen var att öka de sverigefinska medarbetarnas kunskap om minoritetslagen samt att inspirera dem att delta i arbetet med finskt förvaltningsområdet inom sina organisationer. Seminariet Flerspråkighet en rikedom i maj syftade till att sprida information om flerspråkighet och det sverigefinska språkpaketet hos medarbetare inom bibliotek, förskolan och BVC. Kommunen anordnade i samarbete med landstinget och Finska klubben i Gävle en finsk hälsokväll den 17 maj med en föreläsning och en minimässa med information från olika verksamheter med koppling till hälsa och omsorg. Målgruppen för aktiviteten var finskspråkiga medborgare. Kvällen blev en succé med över 120 besökare. Samordnaren har informerat om minoritetslagen och nationella minoriteter även i samband med ett flertal kulturaktiviteter. Kommunens finska webbplats, har under året byggts ut och utvecklats. Särskilt har det satsats på information om omvårdnadsförvaltningens verksamhet. Det har även skapats en sida med information om aktuella händelser och aktiviteter och den har blivit en av de mest besökta sidorna på den finska webbplatsen. Antalet sidvisningar har ökat med 230 procent jämfört med året innan och även tiden som besökare stannar på sidorna har ökat. En marknadsföringskampanj har genomförts på stadstavlorna under vecka 41 och 42 för att 9

10 uppmärksamma och informera att Gävle kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. En Facebookgrupp för finska barnfamiljer i Gävle har skapats och samordnaren administrerar gruppen. Arbetet med övriga nationella minoriteter har inte kunnat prioriteras då det inte har funnits någon budget för arbetet. I början av hösten 2014 beslutade HRavdelningen att avsätta medel till arbetet med övriga nationella minoriteter. Dessa medel användes till två föreläsningar på stadsbiblioteket; i oktober anordnades en föreläsning om revitalisering av samiska med föreläsare från Samiskt Språkcentrum och i november ett romskt författarbesök med Hans Caldaras. Skolan har också erbjudits material om romer och på romani chib samt fått möjlighet att skicka ungdomar och personal till en nationell romsk ungdomskonferens. Dialog Kommunens tjänstemän och förtroendevalda hade under året kontinuerliga samrådsmöten med Finska klubben i Gävle. Dialogmöten med olika teman som rör den sverigefinska minoriteten anordnades under året. Barnfamiljer med intresse för finska samlades till ett möte i mars och kommuninvånare med intresse för finska kultur- och äldrefrågor till ett möte i juni. I Finland firades den internationella äldredagen med temat Värdig ålderdom mänsklig rättighet. Alltid. och detta tema användes för ett finskspråkigt dialogmöte som 10

11 anordnades som en del av seniorveckas program i oktober. hösten bemannad med finskspråkig personal en dag varje månad. 11 Omvårdnads uppsökande projekt för finska seniorer tog kontakt med alla Finlandsfödda kommuninvånare över 65 år. De informerades om rätten till finskspråkig äldreomsorg samt erbjöds möjlighet att svara på en enkät om sina önskemål angående äldreomsorgen. Projektledaren anordnade även dialogmöten och mötte kommuninvånare med finsk anknytning på kommunens träffpunkter. Projektledaren gjorde också hembesök hos de äldre som önskade det. Anhörigcenter hade under våren en grupp för finsktalande anhöriga och kommunens nya träffpunkt för seniorer på Kaplansgatan var under Utbildning Gävle genomförde i slutet av året en behovskartläggning om det finska språket i förskolan. Information om rätten till finskspråkig förskoleverksamhet och länken till enkäten fanns på förskolornas anslagstavlor och webbsidor. Strukturella insatser Kommuninvånare fick under året finskspråkig service genom att kontakta kommunen via en finskspråkig röstbrevlåda eller genom att skicka e-post till en funktionsbrevlåda Samordnaren svarade på frågorna som kom via dessa kanaler. Endast några få förvaltningar hade under 2014 utsedda kontaktpersoner som kunde ge finskspråkig service.

12 Planering av kundtjänstens finska ingång och diskussioner om långsiktiga lösningar för rekrytering av finskkunnig personal påbörjades. Flera förvaltningar signalerade även om behovet av att skapa mer organiserade arbetssätt och hållbara strukturer för den finska verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta under Kartläggning av personalens kunskaper i de nationella minoritetsspråken dröjde i väntan på inskaffandet av ett enkätverktyg. Kartläggningen kommer att genomföras under Språk och kultur Det fanns ett brett utbud av finska kulturaktiviteter under 2014 det erbjöds bl.a. konserter, filmvisningar, teaterföreställningar och barnaktiviteter med finsk anknytning. Aktiva arrangörer var t.ex. Gävle bibliotek, Gävle Teater, Gävle Konserthus, Bio 7:an, kommunledningskontoret och Finska klubben i Gävle. Konserthuset anordnade en lunchkonsert på sverigefinnarnas dag i februari och en temakonsert Finlandia i november. Samordnaren anordnade en tangokonsert på gamla katolska kyrkan i maj. Stadsbibliotekets författarbesök med Mikael Niemi i januari och Herman Lindqvist i december var välbesökta med ca 100 besökare. Biblioteket anordnade även en finsk inspirationskväll, tvåspråkiga barnteaterföreställningar och finska sagostunder för barn. Sverigefinska författaren Paula Vartiainen besökte både biblioteket 12

13 och den finska avdelningen på boendet Sofia Magdalena i februari. Det anordnades även andra kulturaktiviteter på den finska avdelningen bl.a. firandet av sverigefinnarnas dag och en teaterföreställning från finska nationalteatern i augusti. Finska klubben i Gävle arrangerade teaterföreställningen och ett flertal andra kulturaktiviteter som ägde rum på den finska avdelningen. Omvårdnads uppsökande projekt och kultursamordnare medverkade på olika finska kulturaktiviteter på Sofia Magdalena och säkerställde att även finska äldre som bor på andra boenden fick inbjudan till de finska kulturaktiviteterna. Finska klubben i Gävle anordnade med hjälp av bidrag från medel för finskt förvaltningsområde bl.a. en stor konsert i mars, en hälsodag i Hemlingby i augusti och en julfest för barnfamiljer med en tvåspråkig barnteaterföreställning. Föreningen startade även finska lokalradiosändningar. Kommunen, Gävle Teater och Finska klubben i Gävle samverkar tillsammans med Riksteatern och andra närliggande förvaltningskommuner och föreningar i ett regionalt teaterprojekt som syftar till att skapa ett kontinuerligt utbud av finska teaterföreställningar i området. I april spelades Sylvi och Anita från Helsingfors stadsteater på Gävle Teater och i oktober erbjöds gratisbuss till Sandviken för att se på föreställningen Huovinens utvalda. Särskilda satsningar gjordes under året för att väcka barnfamiljers 13

14 intresse för det finska språket och finsk kultur. En sverigefinsk barnfestival Mukulatfest anordnades i oktober på Gävle Teater. Festivalen var ett samarbete mellan Gävle kommun, Kulturskolan, Gävle Teater och Sverigefinska Riksförbundets Suomeksi -projekt. Även Sandvikens och Hofors kommuner var medverkande. Mukulatfest samlade ca 110 besökare i olika åldrar. Festivalens program bestod av tvåspråkiga aktiviteter med cirkustema: en cirkusföreställning med Sirkus Aikamoinen från Helsingfors, en tvåspråkig dockteaterföreställning med Uusi Teatteri samt prova på cirkus och pyssel. I samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet, Landstinget Gävleborg, Hofors och Sandvikens kommuner skapades ett sverigefinskt språkpaket med information om flerspråkighet och inspirerande tvåspråkigt material för föräldrar och barn. Språkpaketet delas ut till länets nyfödda via folkbibliotek. Gävle kommun skaffade extrapaket så att även familjer med äldre barn, intresserade pedagoger och mor- och farföräldrar fick möjlighet att få ett paket. Arbetet kommer att fortsätta under Utbildning Gävle hade ett läsprojekt för elever som läser finska som modersmål i grundskolan och ett projekt om finskt förvaltningsområde inom förskolan. Två projektledare drev dessa projekt. Det bildades ett nätverk för kommunens finskspråkiga förskolepedagoger. Även informationsmaterial för chefer om finskt förvaltningsområde och finska 14

15 materiallådor skapades för att stödja förskolornas arbete med det finska språket. Externt anordnad kompetensutveckling i finska språket erbjöds till pedagoger inom förskolan. Kommunens finsktalande medarbetare och volontärer fick även möjlighet att delta i finska kulturaktiviteter kostnadsfritt. Gävle kommun hade ett utbytesprogram med Jyväskylä stad i Finland. Sex medarbetare från Gävle fick möjlighet att jobbskugga kollegor i Jyväskylä och kommunen tog emot sex medarbetare från Jyväskylä. Projektet syftade till att sprida innovativa arbetssätt och goda erfarenheter. En snabbkurs i finska och i finsk kultur erbjöds till medarbetare som åkte till Jyväskylä. Samordnaren fick aktivt delta i projektet och både jobbskuggade finska kollegor under två veckors tid och tog emot en av medarbetarna från Jyväskylä. Erfarenheter från projektet var mycket positiva. Gävle kommuns internationella kontor fick önskemål om utökat samarbete mellan Gävle och Jyväskylä vilket har lett till att samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta under

16 16 Kontakt Telefon: E-post: Webbplats:

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Projektledare Baki Hasan

Projektledare Baki Hasan RAPPORT 1(20) 2008-01-30 Handläggare, titel, telefon Maria Essy-Ehsing Östblom 011-15 22 33 Samverkansprojekt mellan Norrköpings samordningsförbund, arbetsmarknadskontoret, flykting- och invandrarkontoret,

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer