NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015"

Transkript

1 NATIONELLAMINORITETERfi nsktförvaltningsområdesamrådna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TIONELLAMINORITETERfinsk tförvaltningsområdesamrådnati ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 altningsområdesamrådnatione LLAMINORITETERfinsktförvaltni Finskt förvaltningsområde Nationella minoriteter ngsområdesamrådnationell AMINORITETERfinsktförvaltnin Innehåller verksamhetsberättelse 2014 gsområdesamrådnationella MINORITETERfinsktförvaltnings områdesamrådnationellami NORITETERfinsktförvaltningsom rådesamrådnationellamin ORITETERfinsktförvaltningsområ desamrådnationellaminor ITETERfinsktförvaltningsområdeS AMRÅDNATIONELLAMINORIT ETERfinsktförvaltningsområdeSA Gävle Besök Drottninggatan 22 MRÅDNATIONELLAMINORITET Växel

2 2 Bakgrund Den 1 januari 2010 trädde en lag i kraft i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges fem nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och samhället är skyldigt att skydda och främja dessa språk och de nationella minoriteternas egen kultur. Gävle kommun har skyldigheter gentemot samtliga fem nationella minoriteter i Sverige kommunen ska bland annat informera nationella minoriteter som deras rättigheter enligt lagen samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan januari Som förvaltningskommun för finska språket har kommunen särskilda skyldigheter att värna om det finska språkets och den finska kulturens ställning. Kommunen ska enligt lagen bland annat: ge service på finska invånare har rätt att använda finska i sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska

3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Övergripande mål 2015 Gävle kommun ska utveckla sin verksamhet ytterligare för att till fullo uppfylla de krav som minoritetslagen ställer på förvaltningskommuner. Det är av vikt att fortsätta förankra arbetet för det finska språket och för finsk kultur inom olika kommunala verksamheter så att det blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Fortsatta informationsinsatser krävs för att Gävle kommuns invånare och kommunens medarbetare ska få ökad kännedom om minoritetslagstiftningen och samtliga nationella minoriteters rättigheter. Under året 2015 ska kommunen aktivt arbeta för att säkerställa lagens grundskydd för övriga nationella minoriteter. Kommunen ska väcka intresse för och synliggöra samtliga nationella minoriteternas språk och kultur. Förutsättningar för att påbörja samråd med övriga nationella minoriteter ska skapas. Målen bedöms som uppfyllda om merparten av insatserna i planen är genomförda. Arbetet följs upp och redovisas till Länsstyrelsen i Stockholm i december Strukturella insatser Genomföra en samlad genomlysning och utvärdering av Gävle kommuns arbete, organisation och resultat som finskt förvaltningsområde efter tre verksamhetsår. Detta i enlighet med beslut fattade i kommunfullmäktige Arbetet ska resultera i en rapport som analyserar efterlevnaden av Gävle Besök Drottninggatan 22 Växel

4 lagstiftningens krav samt om Omvårdnad Gävle fortsätter Gävle kommuns förvaltningar tillhandahåller effektiv och utveckla sin verksamhet utifrån analys av resultatet 4 ändamålsenlig verksamhet från uppsökande projektet. utifrån kraven. Utbildning Gävle fortsätter Erbjuda olika former av utveckla sin verksamhet kompetensutveckling i finska utifrån analys av resultatet språket till Gävle kommuns från behovskartläggningen medarbetare. inom förskolan. Organisationsöversyner Framtida rekryteringsbehov gällande organisering av av finskspråkig personal arbetet med finskt behöver kartläggas, planeras förvaltningsområde behöver och organiseras, framförallt genomföras på de mest inom äldreomsorgen. berörda förvaltningar för att Utöka det länsövergripande skapa hållbara strukturer för samarbetet. fortsatt arbete. Skapa en väl fungerande struktur för finskspråkig service med finskspråkig personal i kundtjänsten samt finsktalande kontaktpersoner inom olika förvaltningar. Informationsinsatser Gävle kommuns kundtjänst erbjuder finskspråkig service på fasta tider. Tydlig information och marknadsföring om tjänsten ska skapas och genomföras.

5 Den finskspråkiga webbplatsen gavle.se/suomeksi fortsätter byggas ut och utvecklas, även informationen på intranätet Ankaret ska utvecklas. Särskilda insatser ska genomföras för att säkerställa att den äldre generationen kan ta del av den information som finns på den finska webbplatsen. Förtydliga och lyfta fram informationen om rätten till finskspråkig service, äldreomsorg och förskola på den svenska webbplatsen gavle.se. Tydliggöra och sprida information om de finskspråkiga tjänster som kommunen har att erbjuda på den finska webbplatsen gavle.se/suomeksi och på den svenska webbplatsen gavle.se. Tryckt informationsmaterial om rätten att använda finska och om kommunens finskspråkiga tjänster ska utarbetas. Dialog- och informationsmöten med Gävle kommuns sverigefinnar genomförs vid minst två tillfällen. Utveckla, marknadsföra och aktivt arbeta med Facebookgruppen för finska barnfamiljer. Information om Gävle kommuns uppdrag som förvaltningskommun ges till kommunens medarbetare i form av utbildningstillfällen och seminarier. 5

6 Nya nämnder och Uppmärksamma de finska förtroendevalda informeras om finskt förvaltningsområde högtiderna, till exempel Sverigefinländarnas dag den 6 och nationella minoriteter. 24 februari, finska morsdagen Kultur och språkaktiviteter Kultur och fritid ska under året verka för att det finns ett frekvent aktivitetsutbud med fokus på finska språket och finsk kultur för olika åldrar, två särskilda målgrupper är barn och äldre. Aktiviteter kan vara till exempel konserter, teater, författarbesök, föreläsningar och filmvisningar och ordnas antingen i kommunens egen regi eller i samarbete med andra aktörer, såsom Gävle teaterförening, Finska klubben i Gävle, Förening Norden, Bio 7:an, Finlandsinstitutet. andra söndagen i maj, självständighetsdagen den 6 december. Tvåspråkiga kulturaktiviteter både inom förskolan och på barnens fritid arrangeras för att väcka deras intresse för finska språket och finsk kultur. Finskspråkiga kulturaktiviteter (till exempel konserter, matlagning och nostalgidagar) anordnas på den finska äldreboendeavdelningen på Sofia Magdalena. Anordna aktiviteter som möjliggör att flera generationer av sverigefinnar möts kring det finska språket

7 (t.ex. i samarbetet med anordnas minst sex gånger Finlandsinstitutet och projektet Läs för barnbarn ). under året. Möten med den utökade 7 Fortsätta marknadsföra det samrådsgruppen som i sverigefinska språkpaketet enlighet med beslut i med fokus på de yngsta kommunfullmäktige 2012 ska barnen. Paketet delas ut via bestå av sverigefinnarnas biblioteken. representanter, kommunens Utveckla samarbetet och tjänstemän och utsedda utbytet med Finland för att politiker. Dessa utökade finna inspiration och idéer för samrådsmöten ordnas två att kunna förnya och utveckla gånger under året och arbetet med finskspråkig innebär bland annat att verksamhet i kommunen. fastställa budget och Samråd med den finska minoriteten Möten med samrådsgruppen handlingsplan. Samrådsgruppen kompletteras med olika som i enlighet med beslut i referensgrupper för att kommunfullmäktige 2012 ska säkerställa inflytande för och bestå av sverigefinnarnas verksamhet för olika representanter och åldersgrupper. kommunens tjänstemän. Dessa samrådsmöten

8 Insatser för övriga nationella minoriteter Informationsinsatser om samtliga nationella minoriteters rättigheter ska utvecklas och förstärkas. Dialogmöten med samtliga nationella minoriteter sker under året. Anordna kulturaktiviteter med innehåll som rör övriga nationella minoriteter. Aktivt deltagande i nätverket för romsk inkludering med en tjänstemannarepresentant och en förtroendevald. Genomföra en behovsinventering gällande romsk inkludering enligt kommunstyrelsens beslut den 7 oktober Detta i syfte att ta fram en handlingsplan. Verksamhetsberättelse års arbete har vägletts av den upprättade handlingsplanen för 2014 som beslutades i utökat samråd den 14 oktober Prioriterade områden har under året varit information, dialog och ökad samverkan över kommungränserna. De planerade övergripande målen samt aktiviteterna har genomförts tillfredsställande. Information Flertalet informationsinsatser har genomförts såväl till medarbetare som till kommuninvånarna. Två seminarier har anordnats i samarbete med närliggande finska förvaltningskommuner och Landstinget Gävleborg: en sverigefinsk personaldag den 12 februari på Gävle Konserthus och ett seminarium om flerspråkighet den 13 maj på litteraturhuset Trampolin i 8

9 Sandviken. Syftet med personaldagen var att öka de sverigefinska medarbetarnas kunskap om minoritetslagen samt att inspirera dem att delta i arbetet med finskt förvaltningsområdet inom sina organisationer. Seminariet Flerspråkighet en rikedom i maj syftade till att sprida information om flerspråkighet och det sverigefinska språkpaketet hos medarbetare inom bibliotek, förskolan och BVC. Kommunen anordnade i samarbete med landstinget och Finska klubben i Gävle en finsk hälsokväll den 17 maj med en föreläsning och en minimässa med information från olika verksamheter med koppling till hälsa och omsorg. Målgruppen för aktiviteten var finskspråkiga medborgare. Kvällen blev en succé med över 120 besökare. Samordnaren har informerat om minoritetslagen och nationella minoriteter även i samband med ett flertal kulturaktiviteter. Kommunens finska webbplats, har under året byggts ut och utvecklats. Särskilt har det satsats på information om omvårdnadsförvaltningens verksamhet. Det har även skapats en sida med information om aktuella händelser och aktiviteter och den har blivit en av de mest besökta sidorna på den finska webbplatsen. Antalet sidvisningar har ökat med 230 procent jämfört med året innan och även tiden som besökare stannar på sidorna har ökat. En marknadsföringskampanj har genomförts på stadstavlorna under vecka 41 och 42 för att 9

10 uppmärksamma och informera att Gävle kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. En Facebookgrupp för finska barnfamiljer i Gävle har skapats och samordnaren administrerar gruppen. Arbetet med övriga nationella minoriteter har inte kunnat prioriteras då det inte har funnits någon budget för arbetet. I början av hösten 2014 beslutade HRavdelningen att avsätta medel till arbetet med övriga nationella minoriteter. Dessa medel användes till två föreläsningar på stadsbiblioteket; i oktober anordnades en föreläsning om revitalisering av samiska med föreläsare från Samiskt Språkcentrum och i november ett romskt författarbesök med Hans Caldaras. Skolan har också erbjudits material om romer och på romani chib samt fått möjlighet att skicka ungdomar och personal till en nationell romsk ungdomskonferens. Dialog Kommunens tjänstemän och förtroendevalda hade under året kontinuerliga samrådsmöten med Finska klubben i Gävle. Dialogmöten med olika teman som rör den sverigefinska minoriteten anordnades under året. Barnfamiljer med intresse för finska samlades till ett möte i mars och kommuninvånare med intresse för finska kultur- och äldrefrågor till ett möte i juni. I Finland firades den internationella äldredagen med temat Värdig ålderdom mänsklig rättighet. Alltid. och detta tema användes för ett finskspråkigt dialogmöte som 10

11 anordnades som en del av seniorveckas program i oktober. hösten bemannad med finskspråkig personal en dag varje månad. 11 Omvårdnads uppsökande projekt för finska seniorer tog kontakt med alla Finlandsfödda kommuninvånare över 65 år. De informerades om rätten till finskspråkig äldreomsorg samt erbjöds möjlighet att svara på en enkät om sina önskemål angående äldreomsorgen. Projektledaren anordnade även dialogmöten och mötte kommuninvånare med finsk anknytning på kommunens träffpunkter. Projektledaren gjorde också hembesök hos de äldre som önskade det. Anhörigcenter hade under våren en grupp för finsktalande anhöriga och kommunens nya träffpunkt för seniorer på Kaplansgatan var under Utbildning Gävle genomförde i slutet av året en behovskartläggning om det finska språket i förskolan. Information om rätten till finskspråkig förskoleverksamhet och länken till enkäten fanns på förskolornas anslagstavlor och webbsidor. Strukturella insatser Kommuninvånare fick under året finskspråkig service genom att kontakta kommunen via en finskspråkig röstbrevlåda eller genom att skicka e-post till en funktionsbrevlåda Samordnaren svarade på frågorna som kom via dessa kanaler. Endast några få förvaltningar hade under 2014 utsedda kontaktpersoner som kunde ge finskspråkig service.

12 Planering av kundtjänstens finska ingång och diskussioner om långsiktiga lösningar för rekrytering av finskkunnig personal påbörjades. Flera förvaltningar signalerade även om behovet av att skapa mer organiserade arbetssätt och hållbara strukturer för den finska verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta under Kartläggning av personalens kunskaper i de nationella minoritetsspråken dröjde i väntan på inskaffandet av ett enkätverktyg. Kartläggningen kommer att genomföras under Språk och kultur Det fanns ett brett utbud av finska kulturaktiviteter under 2014 det erbjöds bl.a. konserter, filmvisningar, teaterföreställningar och barnaktiviteter med finsk anknytning. Aktiva arrangörer var t.ex. Gävle bibliotek, Gävle Teater, Gävle Konserthus, Bio 7:an, kommunledningskontoret och Finska klubben i Gävle. Konserthuset anordnade en lunchkonsert på sverigefinnarnas dag i februari och en temakonsert Finlandia i november. Samordnaren anordnade en tangokonsert på gamla katolska kyrkan i maj. Stadsbibliotekets författarbesök med Mikael Niemi i januari och Herman Lindqvist i december var välbesökta med ca 100 besökare. Biblioteket anordnade även en finsk inspirationskväll, tvåspråkiga barnteaterföreställningar och finska sagostunder för barn. Sverigefinska författaren Paula Vartiainen besökte både biblioteket 12

13 och den finska avdelningen på boendet Sofia Magdalena i februari. Det anordnades även andra kulturaktiviteter på den finska avdelningen bl.a. firandet av sverigefinnarnas dag och en teaterföreställning från finska nationalteatern i augusti. Finska klubben i Gävle arrangerade teaterföreställningen och ett flertal andra kulturaktiviteter som ägde rum på den finska avdelningen. Omvårdnads uppsökande projekt och kultursamordnare medverkade på olika finska kulturaktiviteter på Sofia Magdalena och säkerställde att även finska äldre som bor på andra boenden fick inbjudan till de finska kulturaktiviteterna. Finska klubben i Gävle anordnade med hjälp av bidrag från medel för finskt förvaltningsområde bl.a. en stor konsert i mars, en hälsodag i Hemlingby i augusti och en julfest för barnfamiljer med en tvåspråkig barnteaterföreställning. Föreningen startade även finska lokalradiosändningar. Kommunen, Gävle Teater och Finska klubben i Gävle samverkar tillsammans med Riksteatern och andra närliggande förvaltningskommuner och föreningar i ett regionalt teaterprojekt som syftar till att skapa ett kontinuerligt utbud av finska teaterföreställningar i området. I april spelades Sylvi och Anita från Helsingfors stadsteater på Gävle Teater och i oktober erbjöds gratisbuss till Sandviken för att se på föreställningen Huovinens utvalda. Särskilda satsningar gjordes under året för att väcka barnfamiljers 13

14 intresse för det finska språket och finsk kultur. En sverigefinsk barnfestival Mukulatfest anordnades i oktober på Gävle Teater. Festivalen var ett samarbete mellan Gävle kommun, Kulturskolan, Gävle Teater och Sverigefinska Riksförbundets Suomeksi -projekt. Även Sandvikens och Hofors kommuner var medverkande. Mukulatfest samlade ca 110 besökare i olika åldrar. Festivalens program bestod av tvåspråkiga aktiviteter med cirkustema: en cirkusföreställning med Sirkus Aikamoinen från Helsingfors, en tvåspråkig dockteaterföreställning med Uusi Teatteri samt prova på cirkus och pyssel. I samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet, Landstinget Gävleborg, Hofors och Sandvikens kommuner skapades ett sverigefinskt språkpaket med information om flerspråkighet och inspirerande tvåspråkigt material för föräldrar och barn. Språkpaketet delas ut till länets nyfödda via folkbibliotek. Gävle kommun skaffade extrapaket så att även familjer med äldre barn, intresserade pedagoger och mor- och farföräldrar fick möjlighet att få ett paket. Arbetet kommer att fortsätta under Utbildning Gävle hade ett läsprojekt för elever som läser finska som modersmål i grundskolan och ett projekt om finskt förvaltningsområde inom förskolan. Två projektledare drev dessa projekt. Det bildades ett nätverk för kommunens finskspråkiga förskolepedagoger. Även informationsmaterial för chefer om finskt förvaltningsområde och finska 14

15 materiallådor skapades för att stödja förskolornas arbete med det finska språket. Externt anordnad kompetensutveckling i finska språket erbjöds till pedagoger inom förskolan. Kommunens finsktalande medarbetare och volontärer fick även möjlighet att delta i finska kulturaktiviteter kostnadsfritt. Gävle kommun hade ett utbytesprogram med Jyväskylä stad i Finland. Sex medarbetare från Gävle fick möjlighet att jobbskugga kollegor i Jyväskylä och kommunen tog emot sex medarbetare från Jyväskylä. Projektet syftade till att sprida innovativa arbetssätt och goda erfarenheter. En snabbkurs i finska och i finsk kultur erbjöds till medarbetare som åkte till Jyväskylä. Samordnaren fick aktivt delta i projektet och både jobbskuggade finska kollegor under två veckors tid och tog emot en av medarbetarna från Jyväskylä. Erfarenheter från projektet var mycket positiva. Gävle kommuns internationella kontor fick önskemål om utökat samarbete mellan Gävle och Jyväskylä vilket har lett till att samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta under

16 16 Kontakt Telefon: E-post: Webbplats:

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Handlingsplan. Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Handlingsplan Förvaltningsområde för det finska språket Ludvika kommun 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Innehållsförteckning Översikt/bakgrund 3 Målsättning 4 Samråd

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter KOMMUNLEDNINGSKONTORET Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter Handlingsplan för året 2016 Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter Handlingsplan för året 2016 Eeva Östberg Citera

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Finansiering och rapportering 3 Arbetsformer 4 Organisation 4 Övergripande 2015 5 Samråd

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde 4/1 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Ledning och samverkan 2 Verksamhet 3 Ekonomi 5 Slutkommentar 6 Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Närvarande Markku Välilä, sverigefinländare Johanna Hongisto-Grundström, Finska föräldragruppen Pehr-Erik Sundell, Enköpings

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016

Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde 2016 Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde Bakgrund I Sverige talas idag minst 150 olika minoritetsspråk.

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Svar till Minoritetsrådet gällande "Rätten till service på finska"

Svar till Minoritetsrådet gällande Rätten till service på finska Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-30 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitet och kommunikation BUN/2015:393 Rona Macdonald 016-7105086 1 (4) Barn- och utbildningsförvaltningen Svar till Minoritetsrådet

Läs mer

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

Remissyttrande över motion (2014:9) om stadens skyldigheter att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-11 Handläggare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Telefon: 08-508 35 605 Till Arbetsmarknadsnämnden den 22 september

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Raija Arvidsson. Med- och motgångar i Norrköpings kommun, finskt förvaltningsområde

Raija Arvidsson. Med- och motgångar i Norrköpings kommun, finskt förvaltningsområde 2013-11-21 Raija Arvidsson Med- och motgångar i Norrköpings kommun, finskt förvaltningsområde Allmänt om FFO i Norrköping 134 000 invånare i Norrköping. 7,3% av dem är sverigefinnar i tre generationer.

Läs mer

Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015

Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015 Dokumentation av samra d med den sverigefinska gruppen i Malmo stad den 11 mars 2015 Bakgrund Samrådet inleddes med att Jenny Malmsten, samordnare i Malmö stad för finskt förvaltningsområde, kortfattat

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Folkpartiet en röst för sverigefinnar

Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet Liberalerna 1 Rapport 2014 09 03 Folkpartiet en röst för sverigefinnar Folkpartiet en röst för sverigefinnar Förord De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter,

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och genomförande 4 Frågeställningar

Läs mer

Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna

Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Nyhetsbrev november 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Öppna samråd Umeå kommun har under hösten genomfört öppna samråd med romer och tornedalingar. Ordföranden i den nybildade föreningen Romska

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLEPROJEKTET SIKSI/DÄRFÖR

INFORMATION OM FÖRSKOLEPROJEKTET SIKSI/DÄRFÖR INFORMATION OM FÖRSKOLEPROJEKTET SIKSI/DÄRFÖR BAKGRUND Projektet Finska nu har som syfte att sätta fokus på flerspråkighet och minoritetsspråk i Sverige genom att lyfta fram det finska språket. Projektet

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Proposal for new organization to support children s development of their mother tongue

Läs mer

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun.

Beslut. efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun. Älvdalens kommun Box 100 796 22 ÄLVDALEN kommun@alvdalen.se Beslut efter riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter i Älvdalens kommun Särskild

Läs mer

Finskt förvaltningsområde 2016

Finskt förvaltningsområde 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nina Klinge-Nygård 2016-03-09 Diarienummer KSN-2016-0547 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Verksamhetsberättelse finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Verksamhetsberättelse finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter Stöd & process 2017-01-12 Mari Forsberg 08-590 972 71 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:448 Mari.forsberg@upplandsvasby.se Verksamhetsberättelse 2016 - finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter EMELIE HALLIN SID 1/6 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017 Från bokcirklar till läkande läsning Helsingfors 14 december 2017 Liv medan ni väntar ur diktsamlingen Otal (1976) av Wislava Szymborska Nina Frid bibliotekarie, författare, handläggare för läsfrämjande

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Enkätanalys, allmän kartläggning

Enkätanalys, allmän kartläggning Enkätanalys, allmän kartläggning Finskt förvaltningsområde, Ludvika kommun Ludvika kommun ingår sedan den 1e februari 2015 i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär att kommunens invånare

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSPLAN 2016 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL Sverigefinländare är en nationell minoritet med rättigheter vad gäller språk och tjänster i samhällelig service, detta ger exempelvis rätt till förskola

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2014-2016 Innehållsförteckning Bakgrund 1 Den svenska minoritetspolitiken 1 Lagen om nationella minoriteter och 2 minoritetsspråk

Läs mer

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund?

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? VÄLKOMMEN TILL kantele Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? Haninge har en egen finskspråkig förskola. Här får barn till familjer med finsk anknytning möjligheten

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013 KS 10 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-03-12 Diarienummer KSN-2013-0207 Kommunstyrelsen Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Stockholm 15 september 2011 Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Målgrupp var länsstyrelsernas

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Enkätanalys, äldreomsorg

Enkätanalys, äldreomsorg Enkätanalys, äldreomsorg Finskt förvaltningsområde, Ludvika kommun Ludvika kommun ingår sedan den 1e februari 2015 i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär att kommunens invånare har rätt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET SOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2017-2019 Dokumentnamn Fastställd Gilltighetstid Handlingsplan för Finskt Förvaltningsområde 2016-11-18 2017-2019 Dokumentansvarig Beslutinstans

Läs mer

Medborgarförslag - Demens och omvårdnadsboende för Finländare i Södertälje

Medborgarförslag - Demens och omvårdnadsboende för Finländare i Södertälje 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-09 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Medborgarförslag - Demens och omvårdnadsboende för Finländare i Södertälje Dnr: 15/029 Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014

HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014 HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014 Förord I Hallstahammar kommun har 23% av invånarna sin bakgrund i Finland. I faktiska siffror har 3 518 personer finsk anknytning, (födda i Finland

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

/2015-03-25/ Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00

/2015-03-25/ Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 (26) /2015-03-25/ / / Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nyhetsbrev april 2016 arbetet med de nationella minoriteterna

Nyhetsbrev april 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Nyhetsbrev april 2016 arbetet med de nationella minoriteterna Nya flaggor Umeå kommun har beställt nya flaggor med text på finska och umesamiska. Du hälsas nu välkommen till Umeå på finska: Tervetuloa

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Innehåll Handlingsplan för finskt förvaltningsområde (s 2) Reviderade förslag till konkreta insatser (s 18) Remissinstansernas synpunkter på förslag till konkreta insatser (s 22) Stadsdelars inventering

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde 2014-10-28 Kommunledningsförvaltningen Sida 1 (5) Kansli Kanslichef Monica Carlström Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde 1. Inledning Beslut om att Motala kommun skulle anmäla intresse

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm Kulturdepartementet Växel: 08-405 10 00 Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: 103 33 Stockholm Arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering 2012 2032 Produktion: Kulturdepartementet Foto

Läs mer

En tillbakablick på 2013

En tillbakablick på 2013 En tillbakablick på 2013 Skrivet av Antti Yliselä, 2013-01-16 Ibland är det nyttigt att stanna upp mitt i all hast och ta en titt på utvecklingen som sker runtomkring oss. Vad gör Göteborg till en bättre

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

1. Genomgång av föregående mötets anteckningar Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna.

1. Genomgång av föregående mötets anteckningar Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna. Finskt Förvaltningsområde/FFO Anteckningar från styrgruppsmöte för finskt förvaltningsområde Datum: 2014-12-10 Tid: 10.00 Plats: sammanträdesrummet, Stadsbiblioteket Närvarande: Irja Gustavsson Socialnämndens

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID. Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 Språkkartläggning av barn och personal i Skärholmens kommunala förskolor 2012 1 Sammanfattning Andelen barn med annat modersmål har ökat något från 87 % år 2011 till 90 % i år. 86 olika språk talas av

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer