NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLAMINORITETERfi. TIONELLAMINORITETERfinsk. ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015"

Transkript

1 NATIONELLAMINORITETERfi nsktförvaltningsområdesamrådna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TIONELLAMINORITETERfinsk tförvaltningsområdesamrådnati ONELLAMINORITETERfinsktförv Handlingsplan 2015 altningsområdesamrådnatione LLAMINORITETERfinsktförvaltni Finskt förvaltningsområde Nationella minoriteter ngsområdesamrådnationell AMINORITETERfinsktförvaltnin Innehåller verksamhetsberättelse 2014 gsområdesamrådnationella MINORITETERfinsktförvaltnings områdesamrådnationellami NORITETERfinsktförvaltningsom rådesamrådnationellamin ORITETERfinsktförvaltningsområ desamrådnationellaminor ITETERfinsktförvaltningsområdeS AMRÅDNATIONELLAMINORIT ETERfinsktförvaltningsområdeSA Gävle Besök Drottninggatan 22 MRÅDNATIONELLAMINORITET Växel

2 2 Bakgrund Den 1 januari 2010 trädde en lag i kraft i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges fem nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och samhället är skyldigt att skydda och främja dessa språk och de nationella minoriteternas egen kultur. Gävle kommun har skyldigheter gentemot samtliga fem nationella minoriteter i Sverige kommunen ska bland annat informera nationella minoriteter som deras rättigheter enligt lagen samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan januari Som förvaltningskommun för finska språket har kommunen särskilda skyldigheter att värna om det finska språkets och den finska kulturens ställning. Kommunen ska enligt lagen bland annat: ge service på finska invånare har rätt att använda finska i sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska

3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Övergripande mål 2015 Gävle kommun ska utveckla sin verksamhet ytterligare för att till fullo uppfylla de krav som minoritetslagen ställer på förvaltningskommuner. Det är av vikt att fortsätta förankra arbetet för det finska språket och för finsk kultur inom olika kommunala verksamheter så att det blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Fortsatta informationsinsatser krävs för att Gävle kommuns invånare och kommunens medarbetare ska få ökad kännedom om minoritetslagstiftningen och samtliga nationella minoriteters rättigheter. Under året 2015 ska kommunen aktivt arbeta för att säkerställa lagens grundskydd för övriga nationella minoriteter. Kommunen ska väcka intresse för och synliggöra samtliga nationella minoriteternas språk och kultur. Förutsättningar för att påbörja samråd med övriga nationella minoriteter ska skapas. Målen bedöms som uppfyllda om merparten av insatserna i planen är genomförda. Arbetet följs upp och redovisas till Länsstyrelsen i Stockholm i december Strukturella insatser Genomföra en samlad genomlysning och utvärdering av Gävle kommuns arbete, organisation och resultat som finskt förvaltningsområde efter tre verksamhetsår. Detta i enlighet med beslut fattade i kommunfullmäktige Arbetet ska resultera i en rapport som analyserar efterlevnaden av Gävle Besök Drottninggatan 22 Växel

4 lagstiftningens krav samt om Omvårdnad Gävle fortsätter Gävle kommuns förvaltningar tillhandahåller effektiv och utveckla sin verksamhet utifrån analys av resultatet 4 ändamålsenlig verksamhet från uppsökande projektet. utifrån kraven. Utbildning Gävle fortsätter Erbjuda olika former av utveckla sin verksamhet kompetensutveckling i finska utifrån analys av resultatet språket till Gävle kommuns från behovskartläggningen medarbetare. inom förskolan. Organisationsöversyner Framtida rekryteringsbehov gällande organisering av av finskspråkig personal arbetet med finskt behöver kartläggas, planeras förvaltningsområde behöver och organiseras, framförallt genomföras på de mest inom äldreomsorgen. berörda förvaltningar för att Utöka det länsövergripande skapa hållbara strukturer för samarbetet. fortsatt arbete. Skapa en väl fungerande struktur för finskspråkig service med finskspråkig personal i kundtjänsten samt finsktalande kontaktpersoner inom olika förvaltningar. Informationsinsatser Gävle kommuns kundtjänst erbjuder finskspråkig service på fasta tider. Tydlig information och marknadsföring om tjänsten ska skapas och genomföras.

5 Den finskspråkiga webbplatsen gavle.se/suomeksi fortsätter byggas ut och utvecklas, även informationen på intranätet Ankaret ska utvecklas. Särskilda insatser ska genomföras för att säkerställa att den äldre generationen kan ta del av den information som finns på den finska webbplatsen. Förtydliga och lyfta fram informationen om rätten till finskspråkig service, äldreomsorg och förskola på den svenska webbplatsen gavle.se. Tydliggöra och sprida information om de finskspråkiga tjänster som kommunen har att erbjuda på den finska webbplatsen gavle.se/suomeksi och på den svenska webbplatsen gavle.se. Tryckt informationsmaterial om rätten att använda finska och om kommunens finskspråkiga tjänster ska utarbetas. Dialog- och informationsmöten med Gävle kommuns sverigefinnar genomförs vid minst två tillfällen. Utveckla, marknadsföra och aktivt arbeta med Facebookgruppen för finska barnfamiljer. Information om Gävle kommuns uppdrag som förvaltningskommun ges till kommunens medarbetare i form av utbildningstillfällen och seminarier. 5

6 Nya nämnder och Uppmärksamma de finska förtroendevalda informeras om finskt förvaltningsområde högtiderna, till exempel Sverigefinländarnas dag den 6 och nationella minoriteter. 24 februari, finska morsdagen Kultur och språkaktiviteter Kultur och fritid ska under året verka för att det finns ett frekvent aktivitetsutbud med fokus på finska språket och finsk kultur för olika åldrar, två särskilda målgrupper är barn och äldre. Aktiviteter kan vara till exempel konserter, teater, författarbesök, föreläsningar och filmvisningar och ordnas antingen i kommunens egen regi eller i samarbete med andra aktörer, såsom Gävle teaterförening, Finska klubben i Gävle, Förening Norden, Bio 7:an, Finlandsinstitutet. andra söndagen i maj, självständighetsdagen den 6 december. Tvåspråkiga kulturaktiviteter både inom förskolan och på barnens fritid arrangeras för att väcka deras intresse för finska språket och finsk kultur. Finskspråkiga kulturaktiviteter (till exempel konserter, matlagning och nostalgidagar) anordnas på den finska äldreboendeavdelningen på Sofia Magdalena. Anordna aktiviteter som möjliggör att flera generationer av sverigefinnar möts kring det finska språket

7 (t.ex. i samarbetet med anordnas minst sex gånger Finlandsinstitutet och projektet Läs för barnbarn ). under året. Möten med den utökade 7 Fortsätta marknadsföra det samrådsgruppen som i sverigefinska språkpaketet enlighet med beslut i med fokus på de yngsta kommunfullmäktige 2012 ska barnen. Paketet delas ut via bestå av sverigefinnarnas biblioteken. representanter, kommunens Utveckla samarbetet och tjänstemän och utsedda utbytet med Finland för att politiker. Dessa utökade finna inspiration och idéer för samrådsmöten ordnas två att kunna förnya och utveckla gånger under året och arbetet med finskspråkig innebär bland annat att verksamhet i kommunen. fastställa budget och Samråd med den finska minoriteten Möten med samrådsgruppen handlingsplan. Samrådsgruppen kompletteras med olika som i enlighet med beslut i referensgrupper för att kommunfullmäktige 2012 ska säkerställa inflytande för och bestå av sverigefinnarnas verksamhet för olika representanter och åldersgrupper. kommunens tjänstemän. Dessa samrådsmöten

8 Insatser för övriga nationella minoriteter Informationsinsatser om samtliga nationella minoriteters rättigheter ska utvecklas och förstärkas. Dialogmöten med samtliga nationella minoriteter sker under året. Anordna kulturaktiviteter med innehåll som rör övriga nationella minoriteter. Aktivt deltagande i nätverket för romsk inkludering med en tjänstemannarepresentant och en förtroendevald. Genomföra en behovsinventering gällande romsk inkludering enligt kommunstyrelsens beslut den 7 oktober Detta i syfte att ta fram en handlingsplan. Verksamhetsberättelse års arbete har vägletts av den upprättade handlingsplanen för 2014 som beslutades i utökat samråd den 14 oktober Prioriterade områden har under året varit information, dialog och ökad samverkan över kommungränserna. De planerade övergripande målen samt aktiviteterna har genomförts tillfredsställande. Information Flertalet informationsinsatser har genomförts såväl till medarbetare som till kommuninvånarna. Två seminarier har anordnats i samarbete med närliggande finska förvaltningskommuner och Landstinget Gävleborg: en sverigefinsk personaldag den 12 februari på Gävle Konserthus och ett seminarium om flerspråkighet den 13 maj på litteraturhuset Trampolin i 8

9 Sandviken. Syftet med personaldagen var att öka de sverigefinska medarbetarnas kunskap om minoritetslagen samt att inspirera dem att delta i arbetet med finskt förvaltningsområdet inom sina organisationer. Seminariet Flerspråkighet en rikedom i maj syftade till att sprida information om flerspråkighet och det sverigefinska språkpaketet hos medarbetare inom bibliotek, förskolan och BVC. Kommunen anordnade i samarbete med landstinget och Finska klubben i Gävle en finsk hälsokväll den 17 maj med en föreläsning och en minimässa med information från olika verksamheter med koppling till hälsa och omsorg. Målgruppen för aktiviteten var finskspråkiga medborgare. Kvällen blev en succé med över 120 besökare. Samordnaren har informerat om minoritetslagen och nationella minoriteter även i samband med ett flertal kulturaktiviteter. Kommunens finska webbplats, har under året byggts ut och utvecklats. Särskilt har det satsats på information om omvårdnadsförvaltningens verksamhet. Det har även skapats en sida med information om aktuella händelser och aktiviteter och den har blivit en av de mest besökta sidorna på den finska webbplatsen. Antalet sidvisningar har ökat med 230 procent jämfört med året innan och även tiden som besökare stannar på sidorna har ökat. En marknadsföringskampanj har genomförts på stadstavlorna under vecka 41 och 42 för att 9

10 uppmärksamma och informera att Gävle kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. En Facebookgrupp för finska barnfamiljer i Gävle har skapats och samordnaren administrerar gruppen. Arbetet med övriga nationella minoriteter har inte kunnat prioriteras då det inte har funnits någon budget för arbetet. I början av hösten 2014 beslutade HRavdelningen att avsätta medel till arbetet med övriga nationella minoriteter. Dessa medel användes till två föreläsningar på stadsbiblioteket; i oktober anordnades en föreläsning om revitalisering av samiska med föreläsare från Samiskt Språkcentrum och i november ett romskt författarbesök med Hans Caldaras. Skolan har också erbjudits material om romer och på romani chib samt fått möjlighet att skicka ungdomar och personal till en nationell romsk ungdomskonferens. Dialog Kommunens tjänstemän och förtroendevalda hade under året kontinuerliga samrådsmöten med Finska klubben i Gävle. Dialogmöten med olika teman som rör den sverigefinska minoriteten anordnades under året. Barnfamiljer med intresse för finska samlades till ett möte i mars och kommuninvånare med intresse för finska kultur- och äldrefrågor till ett möte i juni. I Finland firades den internationella äldredagen med temat Värdig ålderdom mänsklig rättighet. Alltid. och detta tema användes för ett finskspråkigt dialogmöte som 10

11 anordnades som en del av seniorveckas program i oktober. hösten bemannad med finskspråkig personal en dag varje månad. 11 Omvårdnads uppsökande projekt för finska seniorer tog kontakt med alla Finlandsfödda kommuninvånare över 65 år. De informerades om rätten till finskspråkig äldreomsorg samt erbjöds möjlighet att svara på en enkät om sina önskemål angående äldreomsorgen. Projektledaren anordnade även dialogmöten och mötte kommuninvånare med finsk anknytning på kommunens träffpunkter. Projektledaren gjorde också hembesök hos de äldre som önskade det. Anhörigcenter hade under våren en grupp för finsktalande anhöriga och kommunens nya träffpunkt för seniorer på Kaplansgatan var under Utbildning Gävle genomförde i slutet av året en behovskartläggning om det finska språket i förskolan. Information om rätten till finskspråkig förskoleverksamhet och länken till enkäten fanns på förskolornas anslagstavlor och webbsidor. Strukturella insatser Kommuninvånare fick under året finskspråkig service genom att kontakta kommunen via en finskspråkig röstbrevlåda eller genom att skicka e-post till en funktionsbrevlåda Samordnaren svarade på frågorna som kom via dessa kanaler. Endast några få förvaltningar hade under 2014 utsedda kontaktpersoner som kunde ge finskspråkig service.

12 Planering av kundtjänstens finska ingång och diskussioner om långsiktiga lösningar för rekrytering av finskkunnig personal påbörjades. Flera förvaltningar signalerade även om behovet av att skapa mer organiserade arbetssätt och hållbara strukturer för den finska verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta under Kartläggning av personalens kunskaper i de nationella minoritetsspråken dröjde i väntan på inskaffandet av ett enkätverktyg. Kartläggningen kommer att genomföras under Språk och kultur Det fanns ett brett utbud av finska kulturaktiviteter under 2014 det erbjöds bl.a. konserter, filmvisningar, teaterföreställningar och barnaktiviteter med finsk anknytning. Aktiva arrangörer var t.ex. Gävle bibliotek, Gävle Teater, Gävle Konserthus, Bio 7:an, kommunledningskontoret och Finska klubben i Gävle. Konserthuset anordnade en lunchkonsert på sverigefinnarnas dag i februari och en temakonsert Finlandia i november. Samordnaren anordnade en tangokonsert på gamla katolska kyrkan i maj. Stadsbibliotekets författarbesök med Mikael Niemi i januari och Herman Lindqvist i december var välbesökta med ca 100 besökare. Biblioteket anordnade även en finsk inspirationskväll, tvåspråkiga barnteaterföreställningar och finska sagostunder för barn. Sverigefinska författaren Paula Vartiainen besökte både biblioteket 12

13 och den finska avdelningen på boendet Sofia Magdalena i februari. Det anordnades även andra kulturaktiviteter på den finska avdelningen bl.a. firandet av sverigefinnarnas dag och en teaterföreställning från finska nationalteatern i augusti. Finska klubben i Gävle arrangerade teaterföreställningen och ett flertal andra kulturaktiviteter som ägde rum på den finska avdelningen. Omvårdnads uppsökande projekt och kultursamordnare medverkade på olika finska kulturaktiviteter på Sofia Magdalena och säkerställde att även finska äldre som bor på andra boenden fick inbjudan till de finska kulturaktiviteterna. Finska klubben i Gävle anordnade med hjälp av bidrag från medel för finskt förvaltningsområde bl.a. en stor konsert i mars, en hälsodag i Hemlingby i augusti och en julfest för barnfamiljer med en tvåspråkig barnteaterföreställning. Föreningen startade även finska lokalradiosändningar. Kommunen, Gävle Teater och Finska klubben i Gävle samverkar tillsammans med Riksteatern och andra närliggande förvaltningskommuner och föreningar i ett regionalt teaterprojekt som syftar till att skapa ett kontinuerligt utbud av finska teaterföreställningar i området. I april spelades Sylvi och Anita från Helsingfors stadsteater på Gävle Teater och i oktober erbjöds gratisbuss till Sandviken för att se på föreställningen Huovinens utvalda. Särskilda satsningar gjordes under året för att väcka barnfamiljers 13

14 intresse för det finska språket och finsk kultur. En sverigefinsk barnfestival Mukulatfest anordnades i oktober på Gävle Teater. Festivalen var ett samarbete mellan Gävle kommun, Kulturskolan, Gävle Teater och Sverigefinska Riksförbundets Suomeksi -projekt. Även Sandvikens och Hofors kommuner var medverkande. Mukulatfest samlade ca 110 besökare i olika åldrar. Festivalens program bestod av tvåspråkiga aktiviteter med cirkustema: en cirkusföreställning med Sirkus Aikamoinen från Helsingfors, en tvåspråkig dockteaterföreställning med Uusi Teatteri samt prova på cirkus och pyssel. I samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet, Landstinget Gävleborg, Hofors och Sandvikens kommuner skapades ett sverigefinskt språkpaket med information om flerspråkighet och inspirerande tvåspråkigt material för föräldrar och barn. Språkpaketet delas ut till länets nyfödda via folkbibliotek. Gävle kommun skaffade extrapaket så att även familjer med äldre barn, intresserade pedagoger och mor- och farföräldrar fick möjlighet att få ett paket. Arbetet kommer att fortsätta under Utbildning Gävle hade ett läsprojekt för elever som läser finska som modersmål i grundskolan och ett projekt om finskt förvaltningsområde inom förskolan. Två projektledare drev dessa projekt. Det bildades ett nätverk för kommunens finskspråkiga förskolepedagoger. Även informationsmaterial för chefer om finskt förvaltningsområde och finska 14

15 materiallådor skapades för att stödja förskolornas arbete med det finska språket. Externt anordnad kompetensutveckling i finska språket erbjöds till pedagoger inom förskolan. Kommunens finsktalande medarbetare och volontärer fick även möjlighet att delta i finska kulturaktiviteter kostnadsfritt. Gävle kommun hade ett utbytesprogram med Jyväskylä stad i Finland. Sex medarbetare från Gävle fick möjlighet att jobbskugga kollegor i Jyväskylä och kommunen tog emot sex medarbetare från Jyväskylä. Projektet syftade till att sprida innovativa arbetssätt och goda erfarenheter. En snabbkurs i finska och i finsk kultur erbjöds till medarbetare som åkte till Jyväskylä. Samordnaren fick aktivt delta i projektet och både jobbskuggade finska kollegor under två veckors tid och tog emot en av medarbetarna från Jyväskylä. Erfarenheter från projektet var mycket positiva. Gävle kommuns internationella kontor fick önskemål om utökat samarbete mellan Gävle och Jyväskylä vilket har lett till att samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta under

16 16 Kontakt Telefon: E-post: Webbplats:

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga

Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Slutrapport Önskemål och behov av finskspråkig service i Karlskoga Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och genomförande 4 Frågeställningar

Läs mer

HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014

HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014 HALLSTAHAMMARS ARBETE SOM FINSKT FÖRVALTNINGKOMMUN 2014 Förord I Hallstahammar kommun har 23% av invånarna sin bakgrund i Finland. I faktiska siffror har 3 518 personer finsk anknytning, (födda i Finland

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun

Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun UTREDNING 1(52) 2015-09-07 KS2015/XXXX, Handläggare, titel, telefon Nadia Bednarek, praktikant 011-15 00 00 Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun Sammanfattning Denna utredning

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge

Minnessten vid Huddinge kyrka för den sverigefinska minoriteten i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2013/1044.103 1 (4) HANDLÄGGARE Linna Avarre, Pirjo Kommunstyrelsen Pirjo.Linna-Avarre@huddinge.se Minnessten vid Huddinge

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan

Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan Surahammars kommuns minoritetspolitiska handlingsplan 2010-2012 Styrgruppen med ansvar för frågor som rör det finska förvaltningsområdet Innehåll Bakgrund...5 Den svenska minoritetspolitiken...6 Lagen

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011

Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011 Nationella minoriteter Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2011 Utgivningsår: 2012 ISBN 978-91-7281-484-7 Fler exemplar av rapporten kan beställas hos enheten

Läs mer

Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiskt program 1 (16) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2012-05-20, 40 Uppdateras: 2016 KS 2012-06-19, 174 Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för Strömsunds

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (RUSUKKI) Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala Verksamhetsberättelse 2010 Förord Sverigefinländarnas språk- och kulturförening

Läs mer

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Innehåll Hur började det? Vilka former av samarbete? Har det lett till resultat? Den

Läs mer

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare +46 40 675 3 45 Mobil 0768-87 04 9 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 04-08-30 Version 04-08-4 (5) Rapport gällande genomförande

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp Minoritetsspråk 2012-12-11 (Sid 64-77) 64 Plats och tid Lizas Hotell 11 december 2012, kl. 09.30-14.

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp Minoritetsspråk 2012-12-11 (Sid 64-77) 64 Plats och tid Lizas Hotell 11 december 2012, kl. 09.30-14. Samrådsgrupp Minoritetsspråk 2012-12-11 ( 64-77) 64 Plats och tid Lizas Hotell 11 december 2012, kl. 09.30-14.30 Beslutande Birgitta Larsson ordförande (Ks) Per-Erik Kuoljok, Unna Tjerusj Åsa Blind, Girjas

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Nationella minoriteter Rättigheter och möjligheter

Nationella minoriteter Rättigheter och möjligheter m i n o r i t e t s r e f o r m e n Nationella minoriteter Rättigheter och möjligheter N at i o n e l l a M i n o r i t e t e r 1 d e n n ya l ag e n Dansundervisning på Romskt kulturcentrum i Gubbängen

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Romska i undervisningen och på webben

Romska i undervisningen och på webben Romska i undervisningen och på webben en enkätundersökning från Språkrådet Baki Hasan och Jennie Spetz Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Det romska språket i Sverige... 4 1. Romska på myndigheternas

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm. Leif Bergmark (m) Rasmus Törnblom (m) Martin Levanto (m), ersättare för Wallgren

Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm. Leif Bergmark (m) Rasmus Törnblom (m) Martin Levanto (m), ersättare för Wallgren 1 (19) Kulturnämnden PROTOKOLL 2014-03-13 Sammanträdesdag Torsdag den 13 mars 2014 Sammanträdestid 17.35 17.55 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Beslutande Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport December 2011 Robert Öberg, revisionskonsult Pajala Kommun Minoritetsspråklagens efterlevnad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Positiv utveckling för sverigefinska nationella minoriteten och dess rättigheter men bara i vissa kommuner i Sverige

Positiv utveckling för sverigefinska nationella minoriteten och dess rättigheter men bara i vissa kommuner i Sverige RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO 2014-01-31 1 Inlämnad till Europarådet den 21 januari 2014 Några iakttagelser från Sverigefinska Riksförbundet till Europarådet angående den sverigefinska nationella minoritetens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Äldreomsorg på finska? Kartläggning av framtida önskemål och kommande behov av äldreomsorg bland Botkyrka kommuns finsktalande invånare

Äldreomsorg på finska? Kartläggning av framtida önskemål och kommande behov av äldreomsorg bland Botkyrka kommuns finsktalande invånare Äldreomsorg på finska? Kartläggning av framtida önskemål och kommande behov av äldreomsorg bland Botkyrka kommuns finsktalande invånare Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

2014-02-05. Onsdagen den 5 februari 2014, kl. 13.00 16.00

2014-02-05. Onsdagen den 5 februari 2014, kl. 13.00 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) Plats och tid Beslutande Medborgarskolan Onsdagen den 5 februari 2014, kl. 13.00 16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Erik Nutti, Baste Cearru Per-Erik Tina, Tornedalingar

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Språket, individen och samhället HT07. 1. Introduktion till sociolingvistik. Några sociolingvistiska frågor. Några sociolingvistiska frågor, forts.

Språket, individen och samhället HT07. 1. Introduktion till sociolingvistik. Några sociolingvistiska frågor. Några sociolingvistiska frågor, forts. Språket, individen och samhället HT07 1. Introduktion till sociolingvistik Introduktion till sociolingvistik Språk, dialekt och språkgemenskap Stina Ericsson Några sociolingvistiska frågor Några sociolingvistiska

Läs mer

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN

MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN MINORITETSPOLITISK HANDLINGSPLAN GÄLLIVARE KOMMUN 1 Sammanfattning Idag är samer, sverigefinnar och tornedalingar nationella minoriteter i Sverige och samiska, finska samt meänkieli nationella minoritetsspråk.

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Minoritetspolitiskt bokslut 2010 2014

Minoritetspolitiskt bokslut 2010 2014 Augusti 2014 Minoritetspolitiskt bokslut 2010 2014 Rapport av Lennart Rohdin på uppdrag av Sverigefinländarnas delegation Förord I höst är det femton år sedan riksdagen beslutade att Sverige skulle ansluta

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Äldreomsorg för finsktalande i Sverige

Äldreomsorg för finsktalande i Sverige Äldreomsorg för finsktalande i Sverige Artikelnr: 2001-110-11 2 Förord I maj 2000 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och redovisa exempel på hur kommunal äldreomsorg kan organiseras

Läs mer

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser

2 Tillgänglighetsarbetet i Botkyrka kommun - Ann Bjellert tillgänglighetssamordnare. 3 Kommunala mötesplatser KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-03-19 Tid 2013-03-19, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Tillgänglighetsarbetet

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer