Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen"

Transkript

1 Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR /2014 Sida 1 (8) SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer Edfeldt Administrativ chef/arkivansvarig Gina Lööf Registrator/arkivhandläggare Lennart Holm IT-ansvarig Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström Inspektionsförrättare Christina Moberg Protokollförare SAMMANFATTNING Serviceförvaltningen inspekterades den 10 september Inspektionen avsåg förvaltningens hantering av allmänna handlingar pappersbaserade och digitala. Förvaltningen inspekterades senast den 17 oktober Hanteringen av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen är generellt mycket god. Stadsarkivet konstaterade att förvaltningen har arbetat aktivt med arkivfrågorna och tagit fram rutiner för stora delar av sin arkivhantering. Förvaltningen behöver dock gå igenom sina styrdokument för informationshanteringen för att se till att de är uppdaterade. Förvaltningen behöver också se över sin arkivförvaring. Inspektionen var föraviserad. I rapportens bilaga Hantera allmänna handlingar klargörs behovet av en styrd dokument- och informationshantering utifrån stadens gällande regelverk. Av denna anledning är inspektionsrapporten tämligen kortfattat formulerad.

2 Sida 2 (8) SAMMANFATTNING AV FÖRELÄGGANDEN OCH REKOMMENDATIONER Stadsarkivet förelägger serviceförvaltningen att: - Uppdatera ansvarsfördelningen (arkivinstruktionen) för hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. - Utreda möjligheterna att gallra allmänna handlingar både analoga och digitala och i förekommande fall inkomma med en gallringsframställan till stadsarkivet. - Utreda ansvarsfrågan kring ärendehanteringssystemet KCH. - Uppdatera arkivbeskrivningen enligt anvisningar i riktlinjerna. - Uppdatera arkivförteckningen så att den kan användas för att söka handlingar (både analoga och digitala) som ska bevaras. Förteckningen ska ge information om var handlingarna förvaras och hur handlingarna kan göras tillgängliga. - Förvara allmänna handlingar skyddade. Regelverket gäller alla handlingar, med undantag för handlingar som har två års gallringsfrist eller kortare. Förvaltningen ska själv göra bedömningen av de juridiska och ekonomiska riskerna om handlingarna förstörs. Handlingar inom kärnverksamheten ska prioriteras. - Inkomma med en dispensansökan som anger kompenserande åtgärder för förvaring av allmänna handlingar. Förvaltningen ska själv göra bedömningen av de juridiska och ekonomiska riskerna om handlingarna förstörs. Serviceförvaltningen ska senast den 31 maj 2015 inkomma med en åtgärdsrapport där förvaltningen skriftligen redovisar hur föreläggandena har åtgärdats. Vid denna frists utgång förväntas arbetet med att åtgärda samtliga förelägganden vara avslutat. Rekommendationer: Stadsarkivet rekommenderar serviceförvaltningen att: - Utse arkivredogörare som kan bevaka hanteringen av allmänna handlingar och sköta praktisk hantering på olika enheter/ verksamhetsområden. - Upprätta rutiner för att informera nyanställda om hantering av allmänna handlingar enligt regelverket.

3 Sida 3 (8) FÖRDELNING AV ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER Arkivansvaret har fastställts Serviceförvaltningen har fastställt arkivansvaret i en skriftlig instruktion. Arkivansvarig är förvaltningens administrative chef Christer Edfeldt. Registrator Gina Lööf är arkivhandläggare och utför det praktiska arbetet. Utöver det har man utsett arkivredogörare inom de olika verksamhetsområdena som fungerar som ett stöd till arkivhandläggaren. De mer omfattande verksamhetsområdena löner och ekonomi har fler än en arkivredogörare. I förvaltningens arkivinstruktion framgår rollerna och uppgifterna tydligt, men den behöver ses över och uppdateras så den hålls aktuell. Detta gäller framför allt bilagan med medarbetarnas namn. Arkivorganisationen upplevs fungera bra, men arkivredogörare saknas inom verksamhetsområdena Kontakt Center och HR Service. Uppdatera ansvarsfördelningen (arkivinstruktionen) för hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Rekommendationer Utse arkivredogörare som kan bevaka hanteringen av allmänna handlingar och sköta praktiskt arkivhantering på olika enheter/verksamhetsområden. KUNSKAP OM ALLMÄNNA HANDLINGAR Kunskapsnivån bedöms som generellt god inom förvaltningen och personalen är enligt uppgift väl medveten om att man arbetar inom en offentlig förvaltning som hanterar allmänna handlingar. Man anordnar regelbundna informationstillfällen, där frågor kring sekretess och arkivhantering gås igenom tillsammans med andra frågor som det finns behov av att lyfta. Däremot saknar förvaltningen rutiner för att informera nyanställda om hantering av allmänna handlingar. Stadsarkivet påpekade att det är ett bra tillfälle att tidigt informera medarbetarna kring de här frågorna i samband med den ordinarie introduktionen. Rekommendationer Upprätta rutiner för att informera nyanställda om hantering av allmänna handlingar enligt regelverket.

4 Sida 4 (8) HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Rutiner för postöppning och diarieföring finns Rutinerna för att öppna och ta om hand post och e-post förefaller vara goda. Backup finns för öppning och diarieföring av post. Posten sorteras centralt av vaktmästaren som även öppnar alla löpande underlag till löne- och ekonomiadministrationen. Registrator öppnar chefernas post samt all personadresserad post, fullmakt för detta finns. Registrator skannar, diarieför och distribuerar ärendena via e-post till respektive handläggare. För varje ärende upprättas även en pappersakt. Verksamhetsområde Upphandling diarieför sina ärenden själva. Alla diarieförda handlingar är skannade från 2013 och framåt. Förvaltningen använder sedan år 2012 en diarieplan baserad på klassificeringsstrukturen. Diarieföringen av handlingar sker oftast samma dag som de inkommer. Sekretesshandlingar förekommer inom verksamheten. Dessa diarieförs alltid. En sekretessmarkering görs i ärendehanteringssystemet Diabas samt på akten. Markeringen hänvisar till tillämpbar sekretessparagraf. Rutiner för att bevaka e-post vid semester eller annan frånvaro finns, antingen i form av att en kollega ges behörighet till den egna e-postlådan i Outlook eller att man själv läser sin e-post via telefonen. Ledningen går ut och påminner om bevakning av e-post inför semestertider. Ordna handlingar enligt fastställda anvisningar Förvaltningen har mycket detaljerade och ambitiösa hanteringsanvisningar. Dessa togs fram av en arkivkonsult år 2009 och uppdateras kontinuerligt av registratorn. Rutinerna för hanteringen är kända inom organisationen, men det är osäkert om hanteringsanvisningarna är förankrade och tillämpas överallt. Vissa verksamhetsområden har tagit fram egna rutinbeskrivningar som inte alltid överensstämmer med de centralt framtagna. Det var vid tillfället för inspektionen dessutom oklart var hanteringsanvisningarna finns tillgängliga, tidigare publicerades dem på intranätet. De handlingar som bevaras tillkommer framför allt inom serviceförvaltningens styr- och stödfunktioner. All dokumentation som inkommer inom förvaltningens kärnverksamhet skickas tillbaka en gång per år till stadens förvaltningar och bolag.

5 Sida 5 (8) TA STÄLLNING TILL VILKA ALLMÄNNA HANDLINGAR SOM KAN FÖRSTÖRAS Gallringsbeslut finns Stadsarkivet har utfärdat generella gallringsbeslut som gäller för alla verksamheter i staden och dessa beslut tillämpas på förvaltningen. De generella gallringsbesluten reglerar framför allt information som uppkommer inom stödverksamheten. Utöver ovan generella gallringsbeslut har förvaltningen ett eget myndighetsspecifikt gallringsbeslut från 2011, beslut 2011:17. Tillämpning av gallringsbeslut Förvaltningen har väl fungerande rutiner för att genomföra föreskriven gallring och man gallrar regelbundet i början av året. Tillämpningen av gallringsbeslut 2007:12, avseende information av tillfällig och ringa betydelse, är dokumenterad i förvaltningens hanteringsanvisningar. Förvaltningen behöver dock se över användandet av 2007:12 för att säkerställa att endast handlingstyper som är av tillfällig eller ringa karaktär omfattas. Vill förvaltningen gallra andra handlingstyper behöver de omfattas av ett gallringsbeslut. Stadsarkivet upplyste om att det inte längre ställs krav på att verksamheten ska upprätta gallringsprotokoll efter genomförd gallring. Förvaltningen tog upp en problematik kring gallringsbara diarieförda handlingar. Diariet ger en svåröverträffad sökbarhet, varför förvaltningen använder sig av diarieföring i stor utsträckning. Däremot lämpar sig diariet inte så väl för handlingar som ska gallras, då det har visat sig vara mycket tidskrävande att genomföra gallring av handlingar som registrerats och förvaras digitalt i diariet. Det finns eventuellt behov av ytterligare gallringsbeslut Sedan gallringsbeslut 2011:17 fattades har verksamheten utvidgats och fler verksamhetsområden har tillkommit. Det finns därför behov av att se över informationen som uppkommer inom verksamhetsområdena Kontakt Center och Upphandling samt HR Service, som är en ny verksamhet från år Förvaltningen ska värdera informationen ur ett bevarande- och gallringshänseende. Förvaltningen behöver även värdera informationen som förvaras i ärendehanteringssystemet KCH och som används av Kontakt Center. Utreda möjligheterna till att gallra allmänna handlingar både analoga och digitala och i förekommande fall inkomma med en gallringsframställan till stadsarkivet.

6 Sida 6 (8) BEVARA ALLMÄNNA HANDLINGAR PÅ LÅNG SIKT Bevara digitala handlingar Förvaltningen använder ett flertal system för sin hantering av digital information, varav de flesta är stadsgemensamma system som förvaltas av stadsledningskontoret, t ex Agresso, LISA och Diabas. Inom verksamhetsområdet Kontaktcenter använder förvaltningen ärendehanteringssystemet KCH (KC Handläggarstöd), som de också själva förvaltar. KCH hanterar alla synpunkter som kommer in till staden och har en koppling till e-tjänsten Tyck till. Systemet används av flera förvaltningar i staden, bl a stadsdelarna och flera fackförvaltningar. Vid inspektionen framgick att Serviceförvaltningen är systemansvariga men att det råder oklarheter kring vem som egentligen äger ärendena som finns i systemet samt om vem som har arkivansvaret. Då systemet lagrar alla ärenden som hanteras, även de som skickas vidare, behöver ansvarsfrågan utredas och en gallringsutredning genomföras. Om det visar sig att systemet innehåller information som ska bevaras, behöver man ta fram en plan för hur informationen ska bevaras på lång sikt och bestämma tidpunkt för leverans till stadens e-arkiv. Skrivmateriel Förvaltningen använder godkända pennor, papper, aktomslag och arkivkartonger. Skrivare och kopiatorer är levererade av Volvo IT och ska enligt leverantör vara arkivgodkända. Utreda ansvarsfrågan kring ärendehanteringssystemet KCH. DET SKA VARA LÄTT ATT HITTA ALLMÄNNA HANDLINGAR Arkivbeskrivningen behöver uppdateras Förvaltningen har en arkivbeskrivning från år 2011 som ger en bra överblick av arkivet men den behöver uppdateras, främst vad gäller informationen om gallringsregler.

7 Sida 7 (8) Arkivförteckning behöver uppdateras Förvaltningen har påbörjat en bevarandeförteckning enligt processorienterad struktur. Förteckningen täcker största delen av arkivet, men det finns behov av att gå igenom förteckningen och justera en del mindre oklarheter. Den saknar en del relevant information, såsom förteckningsid, uppgifter om vad som finns i respektive volym/enhet samt var informationen förvaras. Detta gäller framför allt den digitala informationen. Uppdatera arkivbeskrivningen enligt anvisningar i riktlinjerna. Uppdatera bevarandeförteckningen så att den kan användas för att söka handlingar (både analoga och digitala) som ska bevaras. Förteckningen ska ge information om var handlingarna förvaras och hur handlingarna kan göras tillgängliga. BEVAKNING AV ARKIVFRÅGOR VID FÖRÄNDRINGAR Serviceförvaltningen uppger att de inte väntar sig några större förändringar av verksamheten som skulle kunna komma att påverka arkivbildningen. ALLMÄNNA HANDLINGAR SKA FÖRVARAS SKYDDADE Handlingar förvaras i icke godkänd arkivlokal Förvaltningen har en arkivlokal i källarplan på Palmfeltsvägen 5. Lokalen är inte godkänd ur arkivsynpunkt och lever inte upp till kraven i Riksarkivets föreskrift om arkivförvaring, RA-FS 2013:4. Bland annat är lokalen utrustad med vattensprinkler och vattenledande rör i taket, en icke brandsäker dörr samt icke godkänd belysning. En stor del av handlingarna som förvaras i lokalen är dock kopior på anställningsuppgifter och löneunderlag som också finns i personalakterna på respektive förvaltning/bolag som serviceförvaltningen arbetar mot. Övriga handlingar i lokalen är serviceförvaltningens egna ekonomihandlingar som står placerade på hyllor. Då dessa är originalhandlingar och har en längre gallringsfrist än två år ska de förvaras skyddade. En lösning skulle vara att istället förvara dem i de brandsäkra dokumentskåp som står i lokalen. Dokumentskåp används

8 Sida 8 (8) Förvaltningen förvarar sina personalakter i ett dokumentskåp som innehar brandklass EI 120 minuter, dvs att det står emot brand i två timmar. Därutöver används tre stycken dokumentskåp (två i kontorslandskapet och ett i arkivlokalen, innehållandes diarieakter samt avställda personalakter) som endast har brandklass EI 60 (en timme) och för dessa skåp behöver förvaltningen söka dispens, då RA-FS 2013:4 anger två timmars brandskydd som krav. Dispens för dokumentskåp med brandklassning EI 60 kan ges av stadsarkivet om förvaltningen kan uppvisa kompenserande åtgärder för den lägre brandklassen. Förvara allmänna handlingar skyddade. Regelverket gäller alla handlingar, med undantag för handlingar som har två års gallringsfrist eller kortare. Förvaltningen ska själv göra bedömningen av de juridiska och ekonomiska riskerna om handlingarna förstörs. Handlingar inom kärnverksamheten ska prioriteras. Inkomma med en dispensansökan som anger kompenserande åtgärder för förvaring av allmänna handlingar. Förvaltningen ska själv göra bedömningen av de juridiska och ekonomiska riskerna om handlingarna förstörs Matilda Ekström Inspektionsförrättare

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Martin Andersson Johan Karlander Botkyrka kommun 2011-06-07 Johan Karlander, projektledare Namnförtydligande Jan Nilsson, kundansvarig Namnförtydligande

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av diarieföring Innehåll Sammanfattning...3 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer