Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen"

Transkript

1 Mervärden 2012 Nyckeltal för fastighetsbranschen

2 2 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Så löser vi framtidens kompetensförsörjning Bland Fastigos medlemmar finns såväl små som stora företag verksamma på mindre orter och i stora städer, från norr till söder. Mycket skiljer medlemmarna åt, men många frågor förenar också va arbetsgivare. En sak som de flesta har gemensamt är hur man ska klara den framtida kompetensförsörjningen. För att fortsätta vara goda arbetsgivare behöver företagen ha möjlighet att knyta rätt kompetens till sig vilket blir allt svare då kampen om talangerna är hd. Fler och fler av branschens företrädare tar frågan på allvar och oroas över det faktum att så få känner till v bransch. Att intresset för frågan ökat märks inte minst på de seminarier som Fastigo genomfört i ämnet och på det sätt branschmedia har uppmärksammat frågan. Fastigo har under et flyttat fram positionerna beträffande frågor om kompetensförsörjning och jobb i fastighetsbranschen och drivit frågorna på flera olika nivåer. Dels gentemot va egna medlemmar med upprop att ta emot sommarjobbare och praktikanter, dels gentemot regeringen med uppmaning att underlätta för företagen att anställa unga och invandrare. Tillsammans med SABO, HSB, Fastighetsägarna och Riksbyggen har Fastigo dessutom initierat ett talangprogram för kommande ledare i fastighetsbranschen. Men med detta f vi inte slå oss till ro. Tillsammans med medlemsföretag och andra företrädare i branschen behöver vi fortsätta arbeta tillsammans för att i framtiden bli den bransch som unga lockas av. Mona Finnström, VD Tillsammans med medlemsföretag och andra företrädare i branschen behöver vi fortsätta arbeta tillsammans för att i framtiden bli den bransch som unga lockas av

3 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Mervärden innehåller nyckeltal och diagram över lönestatistik, semester, åldersfördelning, arbetstid med mera. Tanken är att medlemsföretag ska kunna jämföra sina egna siffror med hur det ser ut i branschen i övrigt. Siffrorna är hämtade från den senaste lönestatistikinsamlingen om inte annat uppges. Åldersfördelning och rekryteringsbehov Många företag i fastighetsbranschen befinner sig mitt i en pågående generationsväxling. 40-talisterna g i pension samtidigt som branschen som helhet har svt att attrahera ungdomar. Ett av problemen är att det i dag inte utbildas tillräckligt många för att täcka upp för pensionsavgångarna. Enligt uppgifter från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) har endast 78 elever i hela landet valt fastighetsprogrammet på gymnasiet. Trenden håller i sig även på högskolor med fastighetsinriktningar där det finns för få utbildningsplatser i förhållande till behoven på företagen. Den GAP-analys som FU genomförde 2009 visade att branschen behövde rekrytera mellan och nya medarbetare de närmaste tio en. Siffrorna visar att utbildningssystemet bara klarar att försörja branschen till 25 procent. Övriga måste rekryteras utifrån från andra branscher eller andra länder. De kommande pensionsavgångar som fastighetsbranschen har att vänta är relativt sett höga, på kort sikt. Det råder också en åldersmässig skevhet i branschen, med avsevärt fler äldre än yngre anställda. Medelåldern i Fastigos medlemsföretag är i snitt 47,5. Bland kollektivanställda är åtta procent av de anställda under 30. Bland tjänstemännen är motsvarande siffra endast fem procent.

4 4 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Förhållandet mellan pensionsavgångar och efterfrågan på lång sikt Åldersfördelning Tjänstemän LO 20 Åldersfördelning Kvinnor Män Fastighetsskötarteknikevärdaingenjörer Fastighets- Fastighets- Fastighets- Fastighetsförvaltare Rekryteringsbehov Pensionsavgångar Tjänstemän LO Kvinnor Män Källa Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

5 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Semester Antalet semesterdagar finns reglerat i semesterlagen och i kollektivavtal. I F-avtalet med Fastighetsanställdas Förbund är antalet semesterdagar 25 per. I S-avtalet med Kommunal finns en ålderstrappa som ger semesterdagar vid 40 respektive 50 fyllda. Även på K-avtalet med Vision, Ledarna och akademikerförbunden finns en ålderstrappa, liknande den på S-avtalet. Eftersom medarbetarna i Fastigos medlemsföretag har en hög genomsnittsålder är det också många som har lång semester. I och med den pågående generationsväxlingen är det dock troligt att antalet semesterdagar kommer att sjunka framöver. På I-avtalsområdet med Unionen, Ledarna och akademikerförbunden är det många tjänstemän som har avtalat bort övertidsersättningen till förmån för längre semester. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är vanligare med fler semesterdagar bland tjänstemännen än bland kollektivanställda. Hela 2/3 av tjänstemännen har 30 semesterdagar eller fler per. Semesterdagar Tjänstemän LO dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar eller fler Tjänstemän LO Arbetstid Av de som ingick i 2012 s lönestatistikinsamling har 70 procent 40 timmar som heltid, 13 procent har 39,00 39,99 timmar som heltid, 10 procent har 38,00 38,99 timmar som heltid och sju procent har mindre än 38 timmar som heltid. I siffrorna ing även de som arbetar deltid men där är antalet veckoarbetstimmar uppräknat till ett heltidsmått. Det är intressant att notera att endast drygt hälften av tjänstemännen bland medlemsföretagen har 40 timmars arbetstid som heltid. Betydligt fler kvinnor än män arbetar deltid i fastighetsbranschen i likhet med många andra branscher. 27 procent av de kollektivanställda kvinnorna och 13 procent av tjänstemännen arbetar deltid. Bland männen är motsvarande siffror fyra respektive tre procent. Av de kollektivanställda kvinnorna som arbetar deltid är de flesta anslutna till Kommunal och g alltså på det avtal som kallas för S-avtalet. Arbetstid för kollektivanställda Arbetstid för tjänstemän Arbetstid för alla 40,00 tim (84,4%) 39,00 39,99 tim (12,1%) 38,00 38,99 tim (2,5%) Mindre än 38,00 tim (1,0%) 40,00 tim (54,3%) 39,00 39,99 tim (14,0%) 38,00 38,99 tim (18,0%) Mindre än 38,00 tim (13,6%) 40,00 tim (69,2%) 39,00 39,99 tim (13,1%) 38,00 38,99 tim (10,3%) Mindre än 38,00 tim (7,4%)

6 6 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Lön Med ett stort lokalt inflytande över lönerna ställs också stora krav på arbetsgivarna. Fastigos medlemsföretag har kommit långt i det lokala lönebildningsarbetet och arbetar kontinuerligt med olika former av utvecklingssamtal med medarbe tarna. Fastigos rekommendationer är att företaget inte ska låsa sig vid någon procentsats utan istället bilda sig en egen uppfattning om var löneökningsnivån ska ligga på det egna företaget. De samhällsekonomiska förutsättningarna har de senaste en varierat relativ kraftigt, vilket också har avspeglats i löneökningstalen. Löneöknings nivåerna bland Fastigos medlems företag följer därmed arbetsmarknaden i övrigt och inten tionerna i kollektiv avtalen. För tjänstemännen i Fastigoföretagen blev löneökningen cirka 4,2 procent på I-avtalet med Unionen med flera och cirka 3,5 procent på K-avtalet med Vision med flera. För de kollektivanställda var löne ökningen cirka 2,8 procent inom F-avtalsom rådet med Fastighetsanställdas Förbund och cirka 2,5 procent inom S-avtalsområdet med Kommunal. Sett över hela avtalsperioden är det fråga om en klar nedväxling i löneökningstakten. Löneökningstalen baseras på en beräkningsmetod som kallas identiska individer. Det innebär att endast de personer som finns med vid båda mättillfällena 2011 och 2012 ing i underlaget. Dessutom ska personerna arbeta på samma företag och ha samma tjänst båda en. Löneökningstal I-avtalet K-avtalet S-avtalet F-avtalet 2011/ / /2010

7 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Året 2012 på Fastigo Fastigo är en renodlad arbetsgivarorganisation för fastighetsbranschen och öppen för alla företag med branschanknytning. Kärnan i verksamheten är att träffa kollektivavtal på riksnivå, genomföra lokala och centrala förhandlingar samt att ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor. Utgångspunkten är alltid vad det enskilda företaget behöver för att klara arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt och ett kortare operativt perspektiv. Med cirka medlemmar som har närmare anställda är Fastigo den ledande arbetsgivarorganisationen i branschen. Bland medlemsföretagen finns såväl fastighetsbolag som förvaltningsentreprenörer och bostadsrättsföreningar. Under 2012 har Fastigo AB arbetat intensivt med: Att genomföra lokala och centrala förhandlingar samt arbetsrättsliga konsultationer. Att genomföra kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtalstolkningar både som företagsförlagd utbildning och i ordinarie kursprogram. Att arrangera Fastigo hr-dagar som en samlingsplats för personalchefer. Att delta i mässan Business Arena, en av fastighetsbranschens viktigaste mötesplatser. Att delta i Almedalsveckan. Att implementera en ny it-miljö och effektivisera administrativa rutiner. Att attrahera nya medlemmar. Att stärka varumärket Fastigo. Att öka samarbetet med andra fristående arbetsgivarorganisationer och branschens intresseorganisationer. Förhandlings verksamheten Under ven 2012 förhandlade Fastigo med samtliga LO-motparter inom Fastigos område. Kollektivavtalen blev ettiga förutom S-avtalet med Kommunal som har en avtalsperiod på 13 månader. Avtalen innebär att arbetsgivaren även fortsättningsvis har möjlighet att förfoga över större delen av lönepotten. Enligt löneavtalet med Fastighetsanställdas Förbund kan arbetsgivaren förfoga över 70 procent av den angivna potten. Med Kommunal

8 8 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 tecknades ett löneavtal som helt saknar individgaranti och där arbetsgivaren har möjlighet att helt disponera över hela krontalspotten. Även i månadslöneavtalet med Svenska Målareförbundet kan arbetsgivaren förfoga över en stor del av lönepotten. Förutom kollektivavtalsförhandlingar best verksamheten på förhandlingsavdelningen till stor del av att ge förhandlingsstöd och arbetsrättslig rådgivning till medlemsföretagen. Det har varit ett fortsatt stort tryck på förhandlingsavdelningen under Fastigo medverkar huvudsakligen i tvister rörande uppsägning eller avsked och de flesta tvister löses normalt sett redan i den lokala förhandlingen. Andelen centrala förhandlingar är på fortsatt låg nivå. Centrala löneförhandlingar eller kollektivavtalstvister har varit ytterst sällsynta under senare, vilket tyder på att avtalen i dessa delar är tydliga och enkla att hantera. Kursverksamheten Kursverksamheten har slagit rekord under Aldrig tidigare har så många deltagit i Fastigos kurser och konferenser. Fastigo har under 2012 arrangerat 11 ordinarie kurser om totalt 14 kursdagar med cirka 260 deltagare. De genomförda kurserna har bland annat varit avtalskurser, arbetsmiljökurser, arbetsrätts- och förhandlingskurser samt medarbetarsamtal. Företagsförlagda kurser är ett fortsatt uppskattat komplement till vt ordinarie kursutbud. Den mest efterfrågade kursen är arbetsrätt och arbetsmiljö för chefer. Fastigo genomförde 21 företagsförlagda utbildningar under et med cirka 350 deltagare. Även företag som ännu inte är medlemmar har vänt sig till Fastigo för företagsförlagda utbildningar. Förutom kursverksamheten har Fastigo genomfört en rad konferenser ute i landet. Fastigo har under 2012 genomfört regionala träffar på sju orter

9 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen såväl under ven som hösten. Träffarna har varit välbesökta och drygt 240 personer har deltagit. Innehållet har till stor del handlat om avtalsförhandlingar, dels resultatet av de förhandlingar som genomfördes under ven, dels medlemsdialog inför 2013 s förhandlingar. Fastigopriset År 2009 instiftade Fastigo ett ligt pris som ska tilldelas det medlemsföretag som är bäst på att arbeta med arbetsgivarfrågor ur olika perspektiv. Att dela ut ett pris till ett företag i fastighetsbranschen som på ett föredömligt sätt arbetar med en viss fråga ger mervärden på flera sätt, både till Fastigo och branschen som helhet men framför allt till det vinnande företaget som fått uppmärksamhet i olika medier. Tävlingen om fastighetsbranschens bästa arbetsgivare, Fastigo-priset, fortsatte under 2012 med arbetsmiljö som huvudtema. Vinnare av 2012 s Fastigo-pris var Botkyrkabyggen vilket tillkännagavs på Fastigos stämma i Stockholm. Fastigo HR-stöd Efterfrågan på hr-service i form av företagsförlagda utbildningar, stöd vid upprättande av policydokument, handlingsplaner med mera är relativt konstant. Stöd i hr-relaterade frågor ges i stor utsträckning i den ordinarie medlemsrådgivningen bland annat genom att coacha chefer i deras ledarskap. Fastigo har också inlett ett internt arbete med att bygga ut Arbetsgivarguiden på webben med mer hr-relaterade dokument som checklistor och policyer. Inom ramen för hr-verksamheten genomfördes även Fastigo hr-dagar för fjärde gången. Närmare 60 personalchefer och personalansvariga deltog i det uppskattade arrangemanget som bland annat innehöll föredrag om Talent Management.

10 10 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Medlemsrekrytering och marknads aktiviteter Fastigo har fortsatt arbetet med att bygga långsiktiga relationer till nya företag utan att ge avkall på service och kontakt med befintliga medlemsföretag. Att sprida Fastigos varumärke är avgörande för att medlemsutvecklingen ska förbättras. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att samverka och bygga nätverk med organisationer i branschen såsom SABO, HSB och Fastighetsägarna. Genom att vara aktiv som arbetsgivarorganisation och medverka på de arenor där branschen är representerad har Fastigo blivit en respekterad samarbetspartner. Ett resultat av detta samarbete är ett Talangprogram för fastighetsbranschen som under et initierats av Fastigo. Talangprogrammet startar 2013 och har som mål att skapa nya innovativa affärslösningar samt stärka ledarskaps- och affärskunskaper för framtidens ledare. Fastigo har lagt en strategi för att utveckla och stärka varumärket som innebär tydliga och relevanta riktlinjer för att nå målet att bli fastighetsbranschens enda arbetsgivarorganisation. I strategin ing som en del att vara aktiv i samhällsdebatten i press och sociala medier. Två debattartiklar på temat kompetensförsörjning för fastighetsbranschen har publicerats i tidningen Fastighetsnytt samt i tidningens digitala nyhetsbrev. Fastigo har även varit aktiv på twitter och facebook. Almedalsveckan har under en utvecklats från att vara en plattform för partipolitiska sommarmöten och utspel till att även inkludera organisationer och företag. Fastigo har deltagit i Almedalsveckan de tre senaste en och 2012 genomförde Fastigo ett eget välbesökt seminarium på det ut manande temat Är det unga och invandrare som ska lösa kompetensbristen i fastighetsbranschen? Seminariet var välbesökt och lockade såväl medlemsföretag som andra företag i fastighetsbranschen och politiker.

11 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen En av fastighetsbranschens mötesplatser är fastighetsmässan Business Arena. Fastigo deltog under et på mässorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm ledde Fastigo två egna seminarier, ett kring lokal lönebildning och ett om sociala medier. Fastigo deltog även i en paneldiskussion om kompetensförsörjningen. Såväl mässorna som seminarierna var en framgång och bidrog till att visa Fastigos unika styrkor. Genom debattartiklar, talangprogram och seminarier har Fastigo under 2012 därmed lagt grunden att bli företrädare för branschen i frågor om jobb och kompetensförsörjning. Fastigos trygghetsfonder Efter en mycket god arbetsmarknad i Sverige de senaste en vände marknaden hastigt nedåt under sista kvartalet. Även bland Fastigos medlemsföretag märktes ett ökat antal varsel. Alla varsel är dock inte direkt föranledda av den ekonomiska krisen utan en följd av omstruktureringar i företagen. För Trygghetsrådet Fastigo, TRF, blev 2012 ett med relativt få uppsagda och endast 73 personer nyanmäldes. Med tidiga insatser arbetade TRF aktivt för att stärka de uppsagdas möjlighet till nytt arbete, bland annat genom karriärcoachning, utbildningsinsatser samt egna seminarier. Totalt beviljade TRF 8,7 miljoner kronor i bidrag och ersättningar. Vid utgången av 2012 omfattade trygghetsavtalet personer hos 496 anslutna arbetsgivare. Antalet nyanmälda till Trygghetsfonden Fastigo-LO, TFL, minskade från 107 personer 2011 till 75 personer De uppsadas möjlighet till nytt arbete försökte TFL stärka bland annat genom karriärcoachning, utbildningsinsatser samt egna seminarier. Totalt beviljade TFL 1,9 miljoner kronor i bidrag och ersättningar. Vid utgången av 2012 omfattade omstälningsavtalet personer hos anslutna arbetsgivare.

12 Kort om Fastigo Fastigo är en renodlad arbetsgivarorganisation för fastighetsbranschen och öppen för alla företag med branschanknytning. Kärnan i verksamheten är att träffa kollektivavtal på riksnivå och att ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor. Med cirka medlemmar som har närmare anställda är Fastigo den ledande arbetsgivarorganisationen i branschen. Bland medlemsföretagen finns såväl fastighetsbolag som förvaltningsentreprenörer och bostadsrättsföreningar. V utgångspunkt är alltid vad det enskilda medlemsföretaget behöver för att klara arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt, och kortare operativt perspektiv. Va kollektivavtalsslutande parter är Ledarna, Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, Jusek och Akademikerförbundet SSR på tjänstemannasidan. På kollektivavtalssidan sluter vi avtal med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Svenska Målareförbundet, Byggnads samt Svenska Elektrikerförbundet. Box 70397, Stockholm Tel E-post

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39) 2(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer