Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mervärden. Nyckeltal för fastighetsbranschen"

Transkript

1 Mervärden 2012 Nyckeltal för fastighetsbranschen

2 2 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Så löser vi framtidens kompetensförsörjning Bland Fastigos medlemmar finns såväl små som stora företag verksamma på mindre orter och i stora städer, från norr till söder. Mycket skiljer medlemmarna åt, men många frågor förenar också va arbetsgivare. En sak som de flesta har gemensamt är hur man ska klara den framtida kompetensförsörjningen. För att fortsätta vara goda arbetsgivare behöver företagen ha möjlighet att knyta rätt kompetens till sig vilket blir allt svare då kampen om talangerna är hd. Fler och fler av branschens företrädare tar frågan på allvar och oroas över det faktum att så få känner till v bransch. Att intresset för frågan ökat märks inte minst på de seminarier som Fastigo genomfört i ämnet och på det sätt branschmedia har uppmärksammat frågan. Fastigo har under et flyttat fram positionerna beträffande frågor om kompetensförsörjning och jobb i fastighetsbranschen och drivit frågorna på flera olika nivåer. Dels gentemot va egna medlemmar med upprop att ta emot sommarjobbare och praktikanter, dels gentemot regeringen med uppmaning att underlätta för företagen att anställa unga och invandrare. Tillsammans med SABO, HSB, Fastighetsägarna och Riksbyggen har Fastigo dessutom initierat ett talangprogram för kommande ledare i fastighetsbranschen. Men med detta f vi inte slå oss till ro. Tillsammans med medlemsföretag och andra företrädare i branschen behöver vi fortsätta arbeta tillsammans för att i framtiden bli den bransch som unga lockas av. Mona Finnström, VD Tillsammans med medlemsföretag och andra företrädare i branschen behöver vi fortsätta arbeta tillsammans för att i framtiden bli den bransch som unga lockas av

3 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Mervärden innehåller nyckeltal och diagram över lönestatistik, semester, åldersfördelning, arbetstid med mera. Tanken är att medlemsföretag ska kunna jämföra sina egna siffror med hur det ser ut i branschen i övrigt. Siffrorna är hämtade från den senaste lönestatistikinsamlingen om inte annat uppges. Åldersfördelning och rekryteringsbehov Många företag i fastighetsbranschen befinner sig mitt i en pågående generationsväxling. 40-talisterna g i pension samtidigt som branschen som helhet har svt att attrahera ungdomar. Ett av problemen är att det i dag inte utbildas tillräckligt många för att täcka upp för pensionsavgångarna. Enligt uppgifter från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) har endast 78 elever i hela landet valt fastighetsprogrammet på gymnasiet. Trenden håller i sig även på högskolor med fastighetsinriktningar där det finns för få utbildningsplatser i förhållande till behoven på företagen. Den GAP-analys som FU genomförde 2009 visade att branschen behövde rekrytera mellan och nya medarbetare de närmaste tio en. Siffrorna visar att utbildningssystemet bara klarar att försörja branschen till 25 procent. Övriga måste rekryteras utifrån från andra branscher eller andra länder. De kommande pensionsavgångar som fastighetsbranschen har att vänta är relativt sett höga, på kort sikt. Det råder också en åldersmässig skevhet i branschen, med avsevärt fler äldre än yngre anställda. Medelåldern i Fastigos medlemsföretag är i snitt 47,5. Bland kollektivanställda är åtta procent av de anställda under 30. Bland tjänstemännen är motsvarande siffra endast fem procent.

4 4 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Förhållandet mellan pensionsavgångar och efterfrågan på lång sikt Åldersfördelning Tjänstemän LO 20 Åldersfördelning Kvinnor Män Fastighetsskötarteknikevärdaingenjörer Fastighets- Fastighets- Fastighets- Fastighetsförvaltare Rekryteringsbehov Pensionsavgångar Tjänstemän LO Kvinnor Män Källa Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

5 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Semester Antalet semesterdagar finns reglerat i semesterlagen och i kollektivavtal. I F-avtalet med Fastighetsanställdas Förbund är antalet semesterdagar 25 per. I S-avtalet med Kommunal finns en ålderstrappa som ger semesterdagar vid 40 respektive 50 fyllda. Även på K-avtalet med Vision, Ledarna och akademikerförbunden finns en ålderstrappa, liknande den på S-avtalet. Eftersom medarbetarna i Fastigos medlemsföretag har en hög genomsnittsålder är det också många som har lång semester. I och med den pågående generationsväxlingen är det dock troligt att antalet semesterdagar kommer att sjunka framöver. På I-avtalsområdet med Unionen, Ledarna och akademikerförbunden är det många tjänstemän som har avtalat bort övertidsersättningen till förmån för längre semester. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är vanligare med fler semesterdagar bland tjänstemännen än bland kollektivanställda. Hela 2/3 av tjänstemännen har 30 semesterdagar eller fler per. Semesterdagar Tjänstemän LO dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar eller fler Tjänstemän LO Arbetstid Av de som ingick i 2012 s lönestatistikinsamling har 70 procent 40 timmar som heltid, 13 procent har 39,00 39,99 timmar som heltid, 10 procent har 38,00 38,99 timmar som heltid och sju procent har mindre än 38 timmar som heltid. I siffrorna ing även de som arbetar deltid men där är antalet veckoarbetstimmar uppräknat till ett heltidsmått. Det är intressant att notera att endast drygt hälften av tjänstemännen bland medlemsföretagen har 40 timmars arbetstid som heltid. Betydligt fler kvinnor än män arbetar deltid i fastighetsbranschen i likhet med många andra branscher. 27 procent av de kollektivanställda kvinnorna och 13 procent av tjänstemännen arbetar deltid. Bland männen är motsvarande siffror fyra respektive tre procent. Av de kollektivanställda kvinnorna som arbetar deltid är de flesta anslutna till Kommunal och g alltså på det avtal som kallas för S-avtalet. Arbetstid för kollektivanställda Arbetstid för tjänstemän Arbetstid för alla 40,00 tim (84,4%) 39,00 39,99 tim (12,1%) 38,00 38,99 tim (2,5%) Mindre än 38,00 tim (1,0%) 40,00 tim (54,3%) 39,00 39,99 tim (14,0%) 38,00 38,99 tim (18,0%) Mindre än 38,00 tim (13,6%) 40,00 tim (69,2%) 39,00 39,99 tim (13,1%) 38,00 38,99 tim (10,3%) Mindre än 38,00 tim (7,4%)

6 6 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Lön Med ett stort lokalt inflytande över lönerna ställs också stora krav på arbetsgivarna. Fastigos medlemsföretag har kommit långt i det lokala lönebildningsarbetet och arbetar kontinuerligt med olika former av utvecklingssamtal med medarbe tarna. Fastigos rekommendationer är att företaget inte ska låsa sig vid någon procentsats utan istället bilda sig en egen uppfattning om var löneökningsnivån ska ligga på det egna företaget. De samhällsekonomiska förutsättningarna har de senaste en varierat relativ kraftigt, vilket också har avspeglats i löneökningstalen. Löneöknings nivåerna bland Fastigos medlems företag följer därmed arbetsmarknaden i övrigt och inten tionerna i kollektiv avtalen. För tjänstemännen i Fastigoföretagen blev löneökningen cirka 4,2 procent på I-avtalet med Unionen med flera och cirka 3,5 procent på K-avtalet med Vision med flera. För de kollektivanställda var löne ökningen cirka 2,8 procent inom F-avtalsom rådet med Fastighetsanställdas Förbund och cirka 2,5 procent inom S-avtalsområdet med Kommunal. Sett över hela avtalsperioden är det fråga om en klar nedväxling i löneökningstakten. Löneökningstalen baseras på en beräkningsmetod som kallas identiska individer. Det innebär att endast de personer som finns med vid båda mättillfällena 2011 och 2012 ing i underlaget. Dessutom ska personerna arbeta på samma företag och ha samma tjänst båda en. Löneökningstal I-avtalet K-avtalet S-avtalet F-avtalet 2011/ / /2010

7 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen Året 2012 på Fastigo Fastigo är en renodlad arbetsgivarorganisation för fastighetsbranschen och öppen för alla företag med branschanknytning. Kärnan i verksamheten är att träffa kollektivavtal på riksnivå, genomföra lokala och centrala förhandlingar samt att ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor. Utgångspunkten är alltid vad det enskilda företaget behöver för att klara arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt och ett kortare operativt perspektiv. Med cirka medlemmar som har närmare anställda är Fastigo den ledande arbetsgivarorganisationen i branschen. Bland medlemsföretagen finns såväl fastighetsbolag som förvaltningsentreprenörer och bostadsrättsföreningar. Under 2012 har Fastigo AB arbetat intensivt med: Att genomföra lokala och centrala förhandlingar samt arbetsrättsliga konsultationer. Att genomföra kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtalstolkningar både som företagsförlagd utbildning och i ordinarie kursprogram. Att arrangera Fastigo hr-dagar som en samlingsplats för personalchefer. Att delta i mässan Business Arena, en av fastighetsbranschens viktigaste mötesplatser. Att delta i Almedalsveckan. Att implementera en ny it-miljö och effektivisera administrativa rutiner. Att attrahera nya medlemmar. Att stärka varumärket Fastigo. Att öka samarbetet med andra fristående arbetsgivarorganisationer och branschens intresseorganisationer. Förhandlings verksamheten Under ven 2012 förhandlade Fastigo med samtliga LO-motparter inom Fastigos område. Kollektivavtalen blev ettiga förutom S-avtalet med Kommunal som har en avtalsperiod på 13 månader. Avtalen innebär att arbetsgivaren även fortsättningsvis har möjlighet att förfoga över större delen av lönepotten. Enligt löneavtalet med Fastighetsanställdas Förbund kan arbetsgivaren förfoga över 70 procent av den angivna potten. Med Kommunal

8 8 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 tecknades ett löneavtal som helt saknar individgaranti och där arbetsgivaren har möjlighet att helt disponera över hela krontalspotten. Även i månadslöneavtalet med Svenska Målareförbundet kan arbetsgivaren förfoga över en stor del av lönepotten. Förutom kollektivavtalsförhandlingar best verksamheten på förhandlingsavdelningen till stor del av att ge förhandlingsstöd och arbetsrättslig rådgivning till medlemsföretagen. Det har varit ett fortsatt stort tryck på förhandlingsavdelningen under Fastigo medverkar huvudsakligen i tvister rörande uppsägning eller avsked och de flesta tvister löses normalt sett redan i den lokala förhandlingen. Andelen centrala förhandlingar är på fortsatt låg nivå. Centrala löneförhandlingar eller kollektivavtalstvister har varit ytterst sällsynta under senare, vilket tyder på att avtalen i dessa delar är tydliga och enkla att hantera. Kursverksamheten Kursverksamheten har slagit rekord under Aldrig tidigare har så många deltagit i Fastigos kurser och konferenser. Fastigo har under 2012 arrangerat 11 ordinarie kurser om totalt 14 kursdagar med cirka 260 deltagare. De genomförda kurserna har bland annat varit avtalskurser, arbetsmiljökurser, arbetsrätts- och förhandlingskurser samt medarbetarsamtal. Företagsförlagda kurser är ett fortsatt uppskattat komplement till vt ordinarie kursutbud. Den mest efterfrågade kursen är arbetsrätt och arbetsmiljö för chefer. Fastigo genomförde 21 företagsförlagda utbildningar under et med cirka 350 deltagare. Även företag som ännu inte är medlemmar har vänt sig till Fastigo för företagsförlagda utbildningar. Förutom kursverksamheten har Fastigo genomfört en rad konferenser ute i landet. Fastigo har under 2012 genomfört regionala träffar på sju orter

9 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen såväl under ven som hösten. Träffarna har varit välbesökta och drygt 240 personer har deltagit. Innehållet har till stor del handlat om avtalsförhandlingar, dels resultatet av de förhandlingar som genomfördes under ven, dels medlemsdialog inför 2013 s förhandlingar. Fastigopriset År 2009 instiftade Fastigo ett ligt pris som ska tilldelas det medlemsföretag som är bäst på att arbeta med arbetsgivarfrågor ur olika perspektiv. Att dela ut ett pris till ett företag i fastighetsbranschen som på ett föredömligt sätt arbetar med en viss fråga ger mervärden på flera sätt, både till Fastigo och branschen som helhet men framför allt till det vinnande företaget som fått uppmärksamhet i olika medier. Tävlingen om fastighetsbranschens bästa arbetsgivare, Fastigo-priset, fortsatte under 2012 med arbetsmiljö som huvudtema. Vinnare av 2012 s Fastigo-pris var Botkyrkabyggen vilket tillkännagavs på Fastigos stämma i Stockholm. Fastigo HR-stöd Efterfrågan på hr-service i form av företagsförlagda utbildningar, stöd vid upprättande av policydokument, handlingsplaner med mera är relativt konstant. Stöd i hr-relaterade frågor ges i stor utsträckning i den ordinarie medlemsrådgivningen bland annat genom att coacha chefer i deras ledarskap. Fastigo har också inlett ett internt arbete med att bygga ut Arbetsgivarguiden på webben med mer hr-relaterade dokument som checklistor och policyer. Inom ramen för hr-verksamheten genomfördes även Fastigo hr-dagar för fjärde gången. Närmare 60 personalchefer och personalansvariga deltog i det uppskattade arrangemanget som bland annat innehöll föredrag om Talent Management.

10 10 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen 2012 Medlemsrekrytering och marknads aktiviteter Fastigo har fortsatt arbetet med att bygga långsiktiga relationer till nya företag utan att ge avkall på service och kontakt med befintliga medlemsföretag. Att sprida Fastigos varumärke är avgörande för att medlemsutvecklingen ska förbättras. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att samverka och bygga nätverk med organisationer i branschen såsom SABO, HSB och Fastighetsägarna. Genom att vara aktiv som arbetsgivarorganisation och medverka på de arenor där branschen är representerad har Fastigo blivit en respekterad samarbetspartner. Ett resultat av detta samarbete är ett Talangprogram för fastighetsbranschen som under et initierats av Fastigo. Talangprogrammet startar 2013 och har som mål att skapa nya innovativa affärslösningar samt stärka ledarskaps- och affärskunskaper för framtidens ledare. Fastigo har lagt en strategi för att utveckla och stärka varumärket som innebär tydliga och relevanta riktlinjer för att nå målet att bli fastighetsbranschens enda arbetsgivarorganisation. I strategin ing som en del att vara aktiv i samhällsdebatten i press och sociala medier. Två debattartiklar på temat kompetensförsörjning för fastighetsbranschen har publicerats i tidningen Fastighetsnytt samt i tidningens digitala nyhetsbrev. Fastigo har även varit aktiv på twitter och facebook. Almedalsveckan har under en utvecklats från att vara en plattform för partipolitiska sommarmöten och utspel till att även inkludera organisationer och företag. Fastigo har deltagit i Almedalsveckan de tre senaste en och 2012 genomförde Fastigo ett eget välbesökt seminarium på det ut manande temat Är det unga och invandrare som ska lösa kompetensbristen i fastighetsbranschen? Seminariet var välbesökt och lockade såväl medlemsföretag som andra företag i fastighetsbranschen och politiker.

11 Mervärden! Nyckeltal för fastighetsbranschen En av fastighetsbranschens mötesplatser är fastighetsmässan Business Arena. Fastigo deltog under et på mässorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm ledde Fastigo två egna seminarier, ett kring lokal lönebildning och ett om sociala medier. Fastigo deltog även i en paneldiskussion om kompetensförsörjningen. Såväl mässorna som seminarierna var en framgång och bidrog till att visa Fastigos unika styrkor. Genom debattartiklar, talangprogram och seminarier har Fastigo under 2012 därmed lagt grunden att bli företrädare för branschen i frågor om jobb och kompetensförsörjning. Fastigos trygghetsfonder Efter en mycket god arbetsmarknad i Sverige de senaste en vände marknaden hastigt nedåt under sista kvartalet. Även bland Fastigos medlemsföretag märktes ett ökat antal varsel. Alla varsel är dock inte direkt föranledda av den ekonomiska krisen utan en följd av omstruktureringar i företagen. För Trygghetsrådet Fastigo, TRF, blev 2012 ett med relativt få uppsagda och endast 73 personer nyanmäldes. Med tidiga insatser arbetade TRF aktivt för att stärka de uppsagdas möjlighet till nytt arbete, bland annat genom karriärcoachning, utbildningsinsatser samt egna seminarier. Totalt beviljade TRF 8,7 miljoner kronor i bidrag och ersättningar. Vid utgången av 2012 omfattade trygghetsavtalet personer hos 496 anslutna arbetsgivare. Antalet nyanmälda till Trygghetsfonden Fastigo-LO, TFL, minskade från 107 personer 2011 till 75 personer De uppsadas möjlighet till nytt arbete försökte TFL stärka bland annat genom karriärcoachning, utbildningsinsatser samt egna seminarier. Totalt beviljade TFL 1,9 miljoner kronor i bidrag och ersättningar. Vid utgången av 2012 omfattade omstälningsavtalet personer hos anslutna arbetsgivare.

12 Kort om Fastigo Fastigo är en renodlad arbetsgivarorganisation för fastighetsbranschen och öppen för alla företag med branschanknytning. Kärnan i verksamheten är att träffa kollektivavtal på riksnivå och att ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor. Med cirka medlemmar som har närmare anställda är Fastigo den ledande arbetsgivarorganisationen i branschen. Bland medlemsföretagen finns såväl fastighetsbolag som förvaltningsentreprenörer och bostadsrättsföreningar. V utgångspunkt är alltid vad det enskilda medlemsföretaget behöver för att klara arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt, och kortare operativt perspektiv. Va kollektivavtalsslutande parter är Ledarna, Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, Jusek och Akademikerförbundet SSR på tjänstemannasidan. På kollektivavtalssidan sluter vi avtal med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Svenska Målareförbundet, Byggnads samt Svenska Elektrikerförbundet. Box 70397, Stockholm Tel E-post

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Arbetsgivarfrågor Nr 4 Februari 2009 Lönerevision 2009 Avtal för tjänstemän Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Under våren 2007 träffades treåriga löneavtal med Sif (nuvarande Unionen), Sveriges

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen

Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Novare Leadership Academy Part of Investor AB Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se/fastighetsbranschen Fastighetsbranschens talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 2013-06-19 Dnr 1210-0427-23 Bilaga 1 Till Saco-S Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet ska förloppet och utfallet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten PM 1 (5) Datum 2015-09-24 Polismyndigheten Sektionen för arbetsgivarpolitik/avtal Diarienr (åberopas) Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten Arbetet med lönerevisionen är i full gång. Här

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Teknikarbetsgivarna anser därför att parterna ska eftersträva ett treårigt avtal.

Teknikarbetsgivarna anser därför att parterna ska eftersträva ett treårigt avtal. Teknikarbetsgivarnas krav 2012 riktade till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer 1 Avtalsperiod Nu gällande Teknikavtalet IF Metall och Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna avseende

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 2013-06-19 Dnr 1210-0427-23 Bilaga 1 Till OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer