AKTIEBOLAGET STGCKHOLKS SPARVAGAR Fastighetssektionen Fu 6 CE P.M. angående Stockholms Tidningens Luciatåg den 13/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEBOLAGET STGCKHOLKS SPARVAGAR Fastighetssektionen Fu 6 CE P.M. angående Stockholms Tidningens Luciatåg den 13/12 1961."

Transkript

1 AKTIEBOLAGET STGCKHOLKS SPARVAGAR Fastighetssektionen Fu 6 CE P.M. angående Stockholms Tidningens Luciatåg den 13/ Tågets färdsträcka framgår av Polisens rasoluti.oa (tåget atartar i Söder» hallan ooh framföres 1 stort över Skånegatan - Västerbron - Fridhemsplan - Valhal- lavägan till linje <4is änö.ftation vid Qxenstiernsgatan}. Tomtåget återgår genom SS försorg utan andra passagerare an gossorkestern kvar i s3ji vagn till Söderhallen (utan lyss eller musik) via Sibyllegatan och Slussen. SS kommenderar förare ooh bromsare för tåget i för SS sed-ranlig ordning. Förutom Stockholms Tidningens härolder och PolJ.sen3 bilar och motorcyklar har tåget för SS vidkommande följande sammansättning. SS radiobil (CD) Tåg li Dragva g» av typ A 205 el. motsv, (Hsek) (SS znuslkär) Tåg 2» A 1 + B 20 B 20 (tv& reklawvagnar) Tåg 3«A 1 B 20 + B 20 (två reklamvagnar) Tåg A 1 + B 20 + B 20 (två reklamvagnar) Tåg 5 A 1 B 20 (en reklamvagn) Tåg 6i A 1 + två grusvagnar (två reklamvagnar] Tåg 7«A 1 * B 11 (17 franska lucior) Tåg 8i A 1 två grusvagnay (Oslos Lucia * tvi USA) Tåg 9«A 1 + B 19 (gossqrkfcster) Tåg 101 A 1 + två grusvagnar (ST13 Lucia jämte härold-) Tåg lli verkvagn nr tre grusvagnar (9 svenska tärnor) SS håller förare till varje dragvagn (A 1 m.fl.) samt reparationskunnig bromeare Arån hallsektionen för bromscing i tågen nr 6, t ooh 10. Tåg 11 akall ha genomgående tryckluftstroma. Dragvagnar får endast dekoreras på vagnsida uten att fönster ak/aane 3 och med text av typen "God Jul". Andra vagnar dekoreras på lämpligt sätt. Dock får dekoration och bemanning ioke nå nar än högst 3*75 m över mark. Spiror och andra föremål* som kunna nå mot kontaktledning, skola om möjligt ur säkerhetssynpunkt rättas i golv. Dekoration el-^ 1er annan utruatr Av Väg* -bastähigi&lger skola noggrannt följas (exempelvis om inhägnad av vagn till viss höjd). För varje form av belysning i tåget utom Inne i dragvagn användes bilbatterier anskaffade av ST. Sålunda får ieke ström från SS ledningsnät nyttjas. ST ensamt svarar för att anordnade dekorationer äro av sådan stabilitet, att olyoksrisken elimineras. ST svarar vidare för varjfe orientering om säkerhetaföresk:\ifter till i tå*

2 r 2. get deltagande Icke 88 tnttkud ptrtcwl (risk beträffatjde högersilor, vaoateraldor, luftloöniwg, atolper..«.). Ledaron för goaeorkoatara ekall Mg» '«Unnad oa ca tandbraaeena fraktion men loke bruka dra annat to vid upper-bar fara (tillta gnrd* haatigtwt). åvapgrraiagaanordaingar p& viaaa «t lolisen ar givna refuger oaujteörjee av ST. 68 hw»i att Baddala aln paraonal på vagaar, Tllka tåget loan karaa att avu) att al da na akall förbli at&ende nndar dan tid, tågat paaaarar (oo b '«u ealunda koana att alcjmaa viaaa åakldare). Doek ksaaer att tillaoa, att Hg leka koa> ar att bli atiende vid hållplate «tan 1 aidant fall fnif^ini tul läge franför hkllplataen. Högata haatighet för tågat Kr 15 kn/tin. 3S reparatlonsv&gn (Haek) följar 1 slutet a* ttgst. 88 bllrgnlngevagn Bad uppgift att hilla epåret klart (fritt från av. på grund av Botoretopp atåendo vagnar) framföree på Uapllgt avetånd föra tågat och framför detta gående bilar (enl. avan). ST akall ekrif tllgen erkxnna bo t Vigande t av de ana F.K. och förbind» alg följa 38 utfärdade beatskselaer

3 PIEBOLAGET STOCKHOLMS SPÅRVÄGAH rttrsij^igct Cfc/QE Protokoll fört vid aammaaträde ho» Y^ 0 SS de a 29 sov för fastställsade utav bestämmelser för Stockholms Tidslageas Luciatåg dea 13/ Närvara»de: Trafikdirektörei Erik Teagblad, Först* trafikiaspektör Nils Nils» soi ombudsoaa Torsthen Bäok, säkerhetsiageajör Taga Liadgrea, företa byråiageajör Joha Hedström, verkatadsiageajörea Per Elis Sideabladh, iagcajör Stig Dablströn och uadartackaad C Ewert. Härutöver närvar från polisrayadighetea assessor Bert Levissos, fråa Täg och Vättes: iageajör Folke Ha g na a, fråa Stockholms Tid al aga a: redaktör Olle Järvhedea. Till grund för diskussionen vid dagens sammanträde förelåg P<,M av den 27/ baserat på tidigare sa-nmanträffanden. Detta genomglcks punkt för punkt«tågets färdsträcka frasigår av Polisens resolution (tåget startar i Söderhallen och frauföres i stort över Skåaegatan-Västerbron-Fridhemsplan- Valhallavägen till linje 4;s ändstation vid Oxenstlernsgatan). Toatåget åter» går utan andra passagerare än gossorkestern och SS musikkår till Söderhallen via Sibyllegatan och Slussen. All belysning i tåget ekall vara släckt under tonkörningen och musik får icke förekomma,, Däremot omplaceras gossorkestern till dragvagn i tåg 9- Förutoa PaUsens bilar och Stockholms Tidningens (STss) motorcyklar har tåget för SS vidkommande föl.iaade sammansättning: SS Sadiobil (CD) Tåg 1: Dragvaga av typ A 205 (H-sak) (SS musikkår) Vagnen framföres utan neddragna fönster, men försedd med högtalare Tåg 2; A 1 + B 20 B 20 (två reklamvag nar). De båda utrangerade B 20 äro avskalade till obetydligt över golv. Gavelsidoraa äro dock kvar till fönsterhöjd. Det skall finnas fyra stolpar per sids (d.v.s. åtta stolpar) för fäste av skyddsnät. Ett skyddsnät på 1,50 m höjd sv Gunnöbostängsel skall uppföras på högersidan och på vänstersidas ett motsvarande nät av 1«10 a. Nätet skall vara försett med hård överkantr All på- och avstigning på vagnar^ na sker oed hjälp av stegar, då, som av anvisningarna framgår, några dörröppningar icke ursparaa. Tåg 3t A 1 + B 20 + B 20 (två reklaavsgnsr). Samma anordningar som för tåg 2. Tåg V: A 1 + B 20 + B 20 (två raklaovagusr). Samma anordningar som för tåg 2. Tåg 5s A 1 + B 20 (en reklamvagn). Shmina anordsingar som för tåg 2. Tåg 6: A 1 2 grusvagnar (två reklaavagnar). Orusvagsarns får framföras utan sldolämmar» davellämmaraa skola kvarstå. Se tåg 2 betr. skyddsnät m. m<>' Tåg 7: A 1 + B 11 (17 franska lucior). Se tåg 2 beträffande skyddsnät En längsguesde stång eller bräda skall snbrlngss för att de sgersnde skall ha något att hålla sig i. Tåg 8: A grusvägnar (Oslos Lueis + en USA) x) rondjärn1 viakeljära eq dylc

4 Under förutsätt iiing att endast en person vistas på varje grudvagn behöver nät ieke uppsättas vare sig på höger eller vänster sida«längsgående lämmarna behöver icke användas uppfällda, ob de agerande placeras betrygganda/i "tunnor". Tåg 9: A 1 + B 19 (gossorkeater). /<*S1,ä8tm Orkestermedlemmarna skola placeras sittande framåt i kör» riktningen på tvärgående bänkar«dirigenten placeras atåen= de längst fram l vagnen. Skyddsnät på högersidan i enlighet med vad för i tig 2 anges, varvid särskilt skall tillses att nät fionea även för dirigenten» På vänstersidan torde skyddsnät endast behövas till en höjd av 90 ca. Plattformsgolven byggs upp i samma böjd som vagnens golv i övrigt, varvid dock skail iakttagas att hål ursparaa för handbromsen i vagnens främre ända. Om vid den slutliga laspektloaeo av vagnen dispei&aou för näthöjden på vänstersidan icke kan kvarstå skall nätet förao till erforderlig höjd. Orkestern består av inemot 4-0 skolpojkar, vilka skola färdas sittandes Tåg 10: A grusvagnar (Sveriges Lucia jämte härolder). Viagnarna får framföras utan skyddsnät och.utan sldoläomar uppfällda, under förutsättning att högst två härolder placeras på den främre grusvagnen och högst en lucia på den andra grusvagnea och att samtliga agerande placeras i "tunna" som betryggande fästes och inger önskad säkerhet. Tåg llt Verkvagg-nr grusvagnar (nio svenska tärnor). Vagnarna får framföras utan skyddsnät ooh utan sidolämmarna uppfällda, ande::' förutsättning att endast tre tärnor placeras per grusvägs i ett slädarrangemang av betryggande omfattning, där lx&ciorna sitta (diagonalt). SS kommenderar i vanlig ordning erforderlig personal. För varje dragvagn erfordras en förare jämte en konduktör. Den senare skall ha uppmärkeamh^ten riktad mot släpvagnarna i resp. tåg och har till uppgift att om någon olycka eller brand inträffar på släpvagn varsko föraren eller om föraren skulle bli oförmögen att köra tåget, slå ifrån maxim&lströmbrytare och handbroiraa tåget. Hos konduktören ekall finnas eldsläck&re. För tåg 1, som-icke har någon släpvagn, fordras ingen särskild konduktör. För tågen 6, 8 och 10 fordraa utöver förare och konduktör en bromgare på den siata av två grusvägnar. Tåg 11 skall ha genomgående trycklufts-»ropisi ST förser bromsare med ev. tomtedräkto Dragvagnarna får dekoreras på vagnsida med text av typea "Spårvägen önskar Gbd Jul" resp. "Stockholm: Tidningen önskar alla bara God Jul". Vagnar av typ A 1, dock endast på vänstersidan. Z dragvagn får färdas ett begränsat antal tomteklädda barn i den mån förare eller konduktör önskar medföra sådana. Dessa får liksom orkerstrarna enligt ovan medfölja tomtåget åter till Söderhallen för avstigning inne :;å hallområdet. Andra vagnar dekoreras på lämpligt sätt. Dock får dekoratioa och agerande icke kunna aå högre än högst 3*75 m över marko Lösa föremål får icke finnas som kunna nå mot kontaktledning. Dekoration eller annan utrustning får icke nå utaaför vagasbradden. (Iageajör Hagman framhöll, att inget föremål uader aågra förhållan» den får komma aärmare kontaktledoning än 1 m, vilket önskemål ansea tillgodosett geaom den meddelade maximihojden). (Det antecknades, att mätning av högsta vagahöjd akall ske i samband med inspektion och att kollationering akall verkställas beträffande tontågeta möjlighet att fraoföra is under viadukt vid Slusaea). För varje form av belyming i tåget (utom 1 dragvaga) akall aaväa» das bilbatterier anskaffade av ST. Sålunda får icke ström fraa SS ledningsnät utnyttjas. Maraehaller, åtta per släpvagn, får dock användas under förutsättning att 1 möjligaste mån ur braudsynpunkt betryggande arrangemang vidtages.

5 ST ensamt svarar för att anordnade dekorationer äro av sådan stabilitet att olycksrisken elimlneraso ST skall i Folksan till betryggande belopp teckna ansvarighetsförsäkring, ST upplyste att arrangemangen beträffande klädseln av vagnarna utföres av Wisehns Reklaw.teljé, tel «och att i övrigt redaktör Olle Järvhedea är tidningens kontaktman» ST svarar vidare för varje orientering om säkerhetsföreskrifter till i tåget deltagande icke SS anställd personal» SS skall taga del av sådana säkerhetsbestämmelser innan de utlämnas och de agerande skola skriftligen kvittera att de mottagit föreskrifterna. Denna kvittens fritar icke ST från att även muntligt instruera de deltagande» Ledaren för gossorkeotern skall bringas kännedom om handbromsens' funktion«men uppmanas att icke bruka densamma annat än vid uppenbar Xara (tilltagande hastighet). SS kommer att mcddeltt sia personal på vagnar«vilka> tåget fean komma att möta«att sådana akall förbli stående under den tid tåget passerar och sålunda kan komma att skymma vissa åskådare)» Dock kommer att tillses att tåg icke kommer att bli stående vid hållplats utan i sådant fall fvamföres till läge framför hållplatsen. ST skall i sin tidning lämna allmänheten vissa uppgifter om detta förhållande. Högsta hastigheten för 1 Luciatåget ingående spårvägståg är 13 km/tibo (under färden till Oxenstiernsgatan). SS svarar genom Tk-svd för att i tåget deltagande vagnar«även av typ B 11«B 20, B 19 och grusvagoar äro funktionsdugliga (smorda«kunna handbromsas etc). På assessor Lewlnson«särskilda förfrågan noterades«att huvudparten av vagnarna äro försedd«med borstskyddo Man var enigr oa att något hinder för i Luciatåget deltagande spåirvägståg att passera hålls tu tion utan att där stanna icke förelåg.. Förarna skulle uppmanas att i låg fart och med försiktighet passera h&llstationerna, varigenom onödigt antal stopp och starter undvikes» Vid S» märke stannar dock tågsätten i vanlig ordning. Spårvägsbolaget föranstaltar genom sin säkerhetsingenjör besikt» ning av vagnarna 1 god tid för«den 13 dec» Till denna besiktning kallas representant för Polisen, Väg och Vatten och Stockholms Tidningen. VagKarna skola under i det näraaste en vecka hållas tillgängliga för skylt~ ning: uppställda i rangerat skick på spår i Söderhallen. Besiktningen ska.il ske vid sådan tidpunkt att därvid anvisade rättelser med säkerhet hinner genomföras» Tåget startar den 13/12 kl. l8 ^0 från Söderhallen. SS-personsle* skall vara på plats kl » I slutet av tåget skull följa SS reparationsvaga (H-sek). Radioförbindelse bör hållas med CD;is radiobil i början av tåget. SS bärgning svag ti med uppgift att hålla spårat klart (fritt från ev» på grund av motorstopp ståtsnde vagnar) framföres på lämpligt avstånd före tåget och framför detta gående bilar (enligt ovan)» Bärgningsvagnen och radiobilarna återgår från Oxenstiernsgatan direkt till sina uppställningsplatser i garage. ST ekall tills* att den personal, som för skyltning behöver tillträde till SöderhalleES spårvägshali utrustas med legitimationskort av godkänt slag och att dessa liki-om agerande i Lucintåget ej går annat än till vagnarnas uppstältaiugsspilr och iakttager stor försiktighet vid sin promenad dit och därifrån. ST skall genom justering av detta protokoll skriftligen erkänna att här lämnade ordnings- och säkerhetsföreskrifter noggrannt kommer att av Tidningen följas» Lie Järvheden)

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

A, Ordern skall avhämtas

A, Ordern skall avhämtas ffctiebolaget STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR Trafikavdelningen A, Ordern skall avhämtas Till ' T ' Trafikorder Litt A 150/19*9 INKOM T. ICVAG-OGfi nal vid Gamla Enskede- don 13/6 19*9 VATTENB^errV(x t^w stationen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2008:03 Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 Dnr J-23/07 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar 1. Avtal Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppställningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer