Attityder till entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder till entreprenörskap"

Transkript

1 Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd av Kontigo AB.

2 VGR Attityder till entreprenörskap 2 (72) Kontigo AB

3 Förord Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verksamheter som syftar till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig och kontinuerlig insamling av information som gör det möjligt att se hur verksamheten utvecklas. Mer djupgående utvärderingar görs av program samt av flera verksamheter och projekt varje år. Västra Götalandsregionen satsar målmedvetet på att fler ska starta företag i Västra Götaland. En del av detta är att att medfinansiera satsningar som avser att skapa positiva attityder till att starta och driva företag. Det kan handla om att öka intresset för entreprenörskap och stimula till nyfikenhet och upptäckarlust. De insatser som ingår i utvärderingen är Ung företagssamhet, Drivhus, Framtidsfrön och projektet Emax. I rapportens analysdel berörs även andra satsningar där Västra Götalandsregionen inte direkt är med och finansierar som till exempel STEPS (Strategiskt entreprenörskap i skolan) som leds och koordineras av Skaraborgs kommunalförbund och berör hela länet. Syftet med analysen och utvärderingen är att få kunskap som ska ligga till grund för en kommande strategi för Västra Götalandsregionens satsningar inom aktuellt område. Några av de styrkor som utvärderarna lyfter fram är att det återfinns insatser i hela utbildningssystemet och att att det finns en medvetenhet och vilja kring behovet av samverkan mellan aktörer. Svagheter är bland annat att styrning och målstrukturer kan utvecklas och att det finns få aktörer/insatser för unga som lämnat skolan. Utvärderingen har genomförts av Jonas Hugosson, Isabelle Zupanc, Moa Almerud och Peter Kempinsky. Västra Götalandsregionens kontaktperson är Monica Emanuelsson. Göteborg 27 augusti 2012 Mats Granér Chef Analys och uppföljning Västra Götalandsregionen

4

5 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Syfte och uppdrag Genomförande och metod... 8 Desk Research... 8 Intervjuer Entreprenörskap några utgångspunkter Vad innebär entreprenörskap i skolan? Att mäta attityder till entreprenörskap Särskilda insatser för att främja attityder till entreprenörskap Framtidsfrön Ung Företagsamhet Emax Drivhus Sammanfattande kommentarer Resultat och måluppfyllelse Regionalt sammanhang Utfall och måluppfyllelse Framtidsfrön Ung Företagsamhet Drivhuset Emax Kommentarer till resultatuppföljningen Diskussion kring resultat och effekter Vilken typ av resultat och effekter? Kopplingen till regionens övergripande mål Aktörskartläggning Regionala och delregionala offentliga aktörer Västra Götalandsregionen Kommunalförbunden Science centers Kommuner Ideella aktörer och insatser Privata aktörer... 46

6 5.5 Övriga offentliga aktörer och insatser Summerande aktörsanalys Målgrupp och inriktning Jämställdhet och mångfald Delregionala skillnader och likheter Företagande eller entreprenöriellt lärande? Tidigare kartläggningar Västra Götalandsregionens roll Finansiär och kravställare Samordnare Kunskapsspridare Stöd till utbildningsaktörer Slutsatser och rekommendationer SWOT-analys Rekommendationer inför det fortsatta arbetet Bilaga 1: Intervjupersoner...69 VGR Attityder till entreprenörskap 6 (72) Kontigo AB

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Västra Götalandsregionen har, som en del i en strategisk satsning på att fler ska starta företag i regionen, medfinansierat satsningar som avser att skapa positiva attityder till entreprenörskap. Aktiviteterna har t.ex. handlat om att öka intresset för entreprenörskap och att stimulera till nyfikenhet och upptäckarlust. Under de senaste tre åren har Västra Götalandsregionen bland annat medfinansierat följande insatser inom området; Ung företagsamhet (UF). Drivhus, Framtidsfrön, KEPS (Kontinuerliga Entreprenöriella Processer i Skolan), samt Emax Sverige Utöver dessa initiativ finns i regionen också andra aktörer och projekt på temat som Västra Götalandsregionen antingen medfinansierar eller stödjer genom representation i styrgrupp eller liknande. Ett exempel på det senare är projektet STEPS (Strategiskt entreprenörskap i skolan) som leds och koordineras av Skaraborgs kommunalförbund och berör hela länet. 1.2 Syfte och uppdrag Uppdraget består av två delar., Dels en utvärderingsdel med fokus på de satsningar som har fått finansiering av Västra Götalandsregionen. I utvärderingsdelen ingår följande satsningar/aktörer: Drivhuset Ung Företagsamhet Framtidsfrön Emax Dels en analys-/kartläggningsdel, som omfattar en deskriptiv del med fokus på de olika aktörer och satsningar som arbetar för att främja positiva attityder till entreprenörskap som genomförs i Västra Götaland. Kartläggningen summeras i en analys för att få en helhetsbild av arbetet för att främja positiva attityder till entreprenörskap i regionen. Uppdraget syftar till att få kunskap som ska ligga till grund för en kommande strategi för Västra Götalandsregionens satsningar inom området attityder till entreprenörskap. Underlaget ska ge rekommendationer inför framtida insatser inom det aktuella området och riktar sig primärt till regionutvecklingsnämnden och -sekretariatet. Följande frågeställningar ska behandlas: Vilka satsningar pågår i Västra Götaland inom området? Saknas insatser på specifika områden där det finns ett behov (geografiskt såväl som funktionellt/tematiskt)? Denna del inkluderar även insatser där Västra Götalandsregionen inte är med och finansierar. VGR Attityder till entreprenörskap 7 (72) Kontigo AB

8 Hur förhåller sig satsningens insatser till målen i Västra Götalandsregionens vision, tillväxtprogram och budget? Svarar de upp mot behoven? Vilka utmaningar och vilka möjligheter finns? Vilken roll har Västra Götalandsregionen i de olika insatserna och hur kan den utvecklas? Hur ser insatsernas koppling till Västra Götalandsregionens ambitioner inom området ut? Har de satsningar Västra Götalandsregionen gjort inom angivet område varit de mest optimala? Har de genomförda satsningarna som Västra Götalandsregionen medfinansierat uppnått sina uppsatta mål? Hur är insatserna organiserade och vilket arbetssätt har de? Vilka resultat och effekter har satsningarna lett till? Satsningarna redovisas och belyses utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, vilket dels innebär att det kommer att framgå hur insatserna arbetar med dessa perspektiv samt att uppgifter som kan fördelas på kvinnor respektive män inom såväl resultat som i verksamheterna redovisas. 1.3 Genomförande och metod Uppdraget har genomförts från årsskiftet 2011/2012 fram till och med april månad 2012 och har i huvudsak bestått av följande delar: Desk Research Underlag i form av ansökningshandlingar och rapporter för projekt har studerats (t.ex. Emax och Framtidsfrön), liksom regionutvecklingsnämndens beslut rörande finansiering av de villkorade verksamheterna (Drivhus, Ung Företagsamhet). Detta material har tillhandahållits av uppdragsgivaren. Dokumenten har utgjort ett viktigt underlag för att utvärdera dessa insatser. Utöver detta har material om andra relevanta satsningar och aktörer i länet samlats in och använts i arbetet för att ge en bild av det övergripande utbudet av insatser som pågår och har pågått inom området. Däribland de kartläggningar och analyser av aktörerna i det regionala innovationssystemet och av arbetet med att främja positiva attityder till entreprenörskap som genomförts i regionen 2006, 2007 samt Styrdokument och policys med koppling till regionens generella tillväxt- och entreprenörskapsfrämjande arbete har också använts i utvärderingen. Intervjuer Totalt har 32 telefonintervjuer genomförts med aktörer och nyckelpersoner som arbetar med att främja attityder till entreprenörskap i regionen samt nyckelpersoner på kommunal och delregional nivå med ansvar för dessa frågor. 1 Dels har personer med anknytning till de fyra satsningar/aktörer som utvärderats intervjuats. Utöver dessa personer har ett urval av kommun- och skolrepresentanter intervjuats, liksom nyckelpersoner på kommunalförbunden och högskolorna och 1 Se bilaga 1 för en förteckning över intervjupersonerna VGR Attityder till entreprenörskap 8 (72) Kontigo AB

9 universiteten i länet. Två personer på Tillväxtverket och Skolverket har också intervjuats. Intervjuerna har fokuserat på den verksamhet respektive aktör bedriver med relevans för att främja positiva attityder till entreprenörskap, samt på en fokuserad serie frågor kring det arbete som görs i regionen mer övergripande där även Västra Götalandsregionens roll inom området diskuterats. VGR Attityder till entreprenörskap 9 (72) Kontigo AB

10 2 Entreprenörskap några utgångspunkter 2.1 Vad innebär entreprenörskap i skolan? Då vår studie syftar till att undersöka hur regionens aktörer arbetar idag med att främja attityder till entreprenörskap, samt hur man framöver skulle kunna arbeta med dessa frågor för bästa effekt, vill vi inleda med att definiera vad som menas med entreprenörskap, och då särskilt för målgruppen unga. Det finns en mängd olika definitioner av entreprenörskap som är mer eller mindre breda. I vissa fall tycks entreprenörskap användas som synonymt med företagande, men används även ofta i en bredare tolkning. Tillväxtverket använder sig exempelvis av en relativt bred definition som gör gällande att: entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. När det gäller entreprenörskap i skolan (som är en viktig del i arbetet med att förändra attityder till entreprenörskap hos målgruppen barn och unga) har regeringen i en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet fattat beslut om insatser som stödjer utvecklingen av entreprenörskap inom skola och högskola. Åtgärderna ska syfta till att stimulera entreprenörskap i utbildningen på alla nivåer. Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. I Skolverkets uppdrag från regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan presenteras två olika synsätt på entreprenörskap: 1. Utbildning i entreprenörskap kan innefatta specifika kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag. 2. Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. Dessa synsätt eller tolkningar av begreppet entreprenörskap stämmer väl överens med EU-kommissionens expertgrupp för utbildning för entreprenörskaps definition av vad entreprenörskap i utbildningssystemet bör innehålla. Den första definitionen av begreppet entreprenörskap är smalare än den andra och avgränsas till att ge elever de verktyg och den kunskap som krävs för att de ska kunna starta och driva ett eget företag, att få fler att se eget företagande som ett fullgott alternativ till att vara anställd samt ge ungdomarna de verktyg som krävs att starta företag. VGR Attityder till entreprenörskap 10 (72) Kontigo AB

11 Den andra tolkningen utgör en bredare definition. Det handlar här snarare om att stimulera det så kallade entreprenöriella lärandet och förse individer med en entreprenöriell kompetens som gör dem mer företagsamma och bättre rustade för att ta egna initiativ, oavsett framtida yrkesval eller anställningsform. Båda tolkningarna har dock en koppling till regional tillväxt, det första genom att nya företag startar som bidrar till tillväxten och den andra genom att driftiga individer främjas som kan bidra till att öka innovationskraften, oavsett om de är anställda inom privat eller offentlig sektor eller driver egna företag. Kontigo kan konstatera att det finns risk för en begreppsförvirring vad gäller entreprenörskap, då de ovan nämnda tolkningarna har något olika syften. I vår kartläggning och utvärdering kommer vi därför att använda oss av de två olika tolkningarna av begreppet entreprenörskap som ett ramverk för att undersöka hur olika aktörer i regionen ser på entreprenörskap och för hur de arbetar med främjande av positiva attityder till entreprenörskap i regionen idag. 2.2 Att mäta attityder till entreprenörskap Denna studie syftar, utöver att kartlägga initiativ för att främja positiva attityder till entreprenörskap, även till att undersöka resultat och effekter av dessa. Det kan därför inledningsvis vara av intresse att undersöka vad som brukar hänvisas till när man talar om attityder till entreprenörskap. Vad innebär egentligen positiva attityder till entreprenörskap och vad är det som ska mätas? Som vi har sett i ovanstående stycke finns det olika definitioner av entreprenörskap, en bredare där entreprenörskap snarare är ett förhållningssätt och en smalare definition där entreprenörskap i stort sett är synonymt med företagande. Ett flertal olika undersökningar har genomförts med syftet att undersöka just attityder till entreprenörskap. Generellt har dessa dock främst mätt inställningen och intresset för eget företagande. Detta är exempelvis fallet vad gäller undersökningen Entreprenörskapsbarometern som dåvarande Nutek genomförde sammanlagt sex gånger mellan åren 2003 och Entreprenörskapsbarometern utvecklades för att undersöka vilka attityder till företagande som finns i Sverige och hur attityderna förändrades över tid. Det har även gjorts liknande regionala undersökningar för att visa på attityder till entreprenörskap/företagande, så som Region Skånes Entreprenörskapsbarometer för Skåne 2006 och Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland Även i andra undersökningar, såsom Drivhusets nationella undersökning Attityd07 och Drivhuset Skaraborgs nyare undersökning som bygger på denna, Attityd11, undersöks studenters inställning till företagande mer specifikt. Frågorna handlar här om attityder bland studenter att starta och driva företag, inte om att utveckla idéer inom redan existerande organisationer eller företag. Den internationella undersökningen Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kartlägger attityder, aktiviteter och ambitioner hos individer i 59 länder runtom i världen. VGR Attityder till entreprenörskap 11 (72) Kontigo AB

12 Några av de mått som används för att mäta attityder till entreprenörskap är andel av respondenter som anser att entreprenörskap (som synonymt med företagande) är ett bra karriärval, andel som instämmer med påståendet att man ofta hör om framgångsrikt entreprenörskap i landets media samt andel av befolkningen som instämmer med att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning i landet. När det gäller attityder till entreprenörskap och i mätningar av dessa tycks alltså definitionen av entreprenörskap i regel smalnas av till att gälla främst attityder till eget företagande och mätbara förändringar i attityder till entreprenörskap blir synonymt med förändringar i attityder till eget företagande. Vi har inte kunnat finna några tydliga exempel på undersökningar som mäter entreprenörskap som förhållningssätt eller entreprenöriell förmåga i en bredare bemärkelse. Kontigo har dock i denna studie för avsikt att undersöka genomförda insatsers inverkan på attityder till entreprenörskap, kopplat både till den smalare och till den bredare tolkningen av entreprenörskap. VGR Attityder till entreprenörskap 12 (72) Kontigo AB

13 3 Särskilda insatser för att främja attityder till entreprenörskap I detta avsnitt presenteras de insatser på temat attityder till entreprenörskap som Västra Götalandsregionen är med och finansierar. Det är också dessa insatser som ingår i resultatutvärderingen i nästföljande kapitel. 3.1 Framtidsfrön Syfte och mål: Framtidsfrön syftar till att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att möta arbetslivets krav, samtidigt som stärkt regional utveckling och internationell konkurrenskraft gynnas. Föreningen arbetar för att introducera företagsamt lärande i skolan, samtidigt som också det omgivande samhället utnyttjas som kunskapsbank. Tanken är att uppmuntra och utveckla barns entreprenöriella förmågor. Detta ses inte endast som kopplat till att starta och driva företag, utan i ett vidare sammanhang av lust att lära, initiativtagande, självförtroende och kreativitet. Framtidsfrön är en relativt ny organisation i Västra Götaland och har därför satt upp mål som till stor del handlar om att sprida verksamheten och att bygga upp nätverk för skolorna i medlemskommunerna. Målsättningen är att varje medlemskommun ska ha ett sådant nätverk. Även det antal företag som samverkar med skolorna är en indikator. Relaterat till verksamheten räknas deltagare i entreprenörsfrämjande aktiviteter, vilket i första hand innebär utbildningar och möten med rektorer, pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Verksamheten startade år 2008 med en pilotsatsning i Göteborgsregionen, med målet att Skapa kännedom om föreningen och dess verksamhet. Fyra kommuner från GR-regionen och minst en skola per kommun skulle då erbjudas ett pilotår med konceptet. Verksamheten har därefter successivt utvidgats inom Västra Götalandsregionen och även till Halland. Även i den ordinarie verksamheten som startade 2009 formuleras målen främst i termer av geografisk spridning och kvantifierbart organisatoriskt deltagande, snarare än i kvalitativa mått på värdeskapande hos slutmålgruppen. De huvudsakliga indikatorerna är antal deltagande kommuner och skolor, antal personer som deltar i entreprenörskapsfrämjande och attitydförändrande aktiviteter, antal nyskapande nätverk samt antal företag som samarbetar med grundskolorna. I Framtidsfröns kartläggning av aktörer som arbetar med entreprenörskap i skolan 2010 anges verksamhetens geografiska spridning i Västsverige omfatta följande kommuner: Alingsås, Borås, Göteborg (SDN Centrum, SDN Askim- Frölunda- Högsbo), Kungsbacka, Munkedal, Mölndal, Partille, Stenungsund och Varberg. Dessutom ytterligare enstaka skolor. Målgrupp: Relaterat till verksamhetens syfte är den slutliga målgruppen eleverna, men insatserna riktar sig i första hand till skolledare, pedagoger och annan skolpersonal på förskola och grundskola. Dessa utbildas och stöttas för att implementera konceptet i sin undervisning, det är de som genom höjd kompetens och nya resurser ska genomföra förändringarna inom skolans ramar. VGR Attityder till entreprenörskap 13 (72) Kontigo AB

14 Arbetssätt: Framtidsfröns verksamhet inkluderar fortbildningar, nätverksträffar, en interaktiv kunskapsbank samt sex egenutvecklade startverktyg som i första hand riktar sig till pedagogerna. Dessa fungerar som stöd för att utveckla det praktiska entreprenörskapsarbetet i klassrummet inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolorna uppmuntras att arbeta tematiskt med skola/arbetslivskontakter, träna på att driva företag, producera egna radioprogram, arrangera utställningar och finna egna lösningar på utmaningar som efterfrågas från närsamhället. Organisation: Verksamheten i Västra Götaland är uppbyggd kring ett regionalt kansli hos GR-Utbildning i Göteborg, med två heltidsanställda verksamhetsledare och extra personal vid arbetstoppar. Upplägget innebär att insatsen är särskilt knutet till kommunförbundet och dess nätverk, men då verksamheten främst bygger på ett fåtal kompetenshöjande insatser och tillhandahållande av färdiga koncept ses detta inte som ett hinder för att verka i övriga regiondelar. Styrelsemöten hålls regelbundet för feedback och strategisk inriktning. Framtidsfröns verksamhet pågår löpande och har en långsiktigt uppbyggande ansats, men har under den aktuella tidsperioden organiserats utifrån årsvisa projekt. Under 2009 kallades verksamheten Företagsamma barn och pedagoger i Västra Götaland, år 2010 följde Entreprenörskap i grundskolan och år 2011 Framtidens entreprenörer i skolan Finansiering: kommer huvudsakligen från offentliga aktörer, men också till viss del från privata företag, organisationer och stiftelser. Från offentligt håll är Västra Götalandsregionen största enskilda finansiär, även Skolverket, medlemskommuner och skolor samt GR Utbildning bidrar. Västra Götaland finansierade under verksamheten med kr per år, detta i form av projektstöd. Total finansiering uppgick under samma tidsperiod till kr för 2009, kr för 2010 och för Ung Företagsamhet Syfte och mål: UF syftar till att låta gymnasieelever lära sig om och få erfarenhet av eget företagande, under reglerade former och med stöd av skolundervisningen. Deltagandet är frivilligt och bygger på ett uppsökande informationsarbete med bred omfattning. Extra fokus läggs på yrkesutbildningar, som anses ha särskilt goda möjligheter att utnyttja kompetensen. Organisationens nationella vision är att samtliga elever ska erbjudas att driva s.k. UF-företag under sin gymnasietid. På kort sikt och inom Västra Götalandsregionen är målen kopplade till verksamhets- och deltagarrelaterade indikatorer som hur stor andel av skolorna och eleverna man når, samt hur stor andel av de deltagande eleverna som får intyg. Målgrupp: Verksamheten riktar sig huvudsakligen till elever på gymnasienivå. De nås direkt genom inspirationsbesök i klasser, kick-off med blivande UF-elever och på en årlig mässa där UF-företagen ställer ut och det lokala näringslivet, allmänhet samt skolor deltar. Slutmålgruppen nås dock också indirekt, genom aktiviteter som riktar sig mot lärare och skolpersonal: Grund- och fortsättningskurser om UF-företagande, samt ekonomikurser, årlig lärarkick-off och konferenser samt i Västra Götaland sär- VGR Attityder till entreprenörskap 14 (72) Kontigo AB

15 skilda Västgruppsträffar i syfte att öka kvalitet och samarbete i regiongemensamma projekt. Arbetssätt: UF:s verksamhet bygger på att eleverna under ett år får driva ett s.k. UF-företag och sälja verkliga varor och tjänster. Tanken är att eleverna ska gå igenom ett företags hela livscykel, inklusive start, drift och avveckling. I detta ingår moment som att ta fram en affärsidé, genomföra marknadsundersökningar och skaffa startkapital. Till varje företag knyts även en rådgivare från det lokala näringslivet. Varje moment ska godkännas utifrån UF:s bedömningsgrund och de elever som klarar av året får ett intyg. Organisation: UF i Västra Götaland är uppbyggt kring de fyra regionerna Göteborg, Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg, där respektive kontor ansvarar för huvuddelen av de aktiviteter som genomförs där. Viss samordning finns dock, inte minst kring lärarutbildningarna. I Västra Götaland är kontoren också sammanlänkade i och med gemensam administration av anslagsförfarandet. Föreningen är även verksam i Halland. Utöver den löpande ordinarie verksamheten drivs även särskilda tidsbegränsade projekt. Ett exempel med anknytning till arbetet med att främja attityder till entreprenörskap är projektet Se ut! Samarbete för Entreprenörskap i utbildningen ( ) som pågått under den aktuella tidsperioden. Finansiering: Verksamheten finansieras till övervägande del av offentliga aktörer, där Västra Götalandsregionen är den enskilt största. Övriga inkluderar Skolverket, Ungdomsstyrelsen, Business region Göteborg, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborg&Co, samtliga kommuner i Göteborg, Fyrbodal och Skaraborg samt kommuner i Älvsborg. Därutöver tillkommer privat finansiering från företagarorganisationer, stiftelser och regionala partners. Verksamhetsbidraget från Västra Götalandsregionen uppgick under perioden till kr per år, totalt erhöll verksamheten finansiering motsvarande kr för 2009, kr för 2010 och uppskattades erhålla kr för 2011(planerad finansieringsbild för 2011). Dessutom finansierades projektet Se ut! Samarbete för entreprenörskap i utbildningen med från Västra Götalandsregionen och totalt med kr. 3.3 Emax Syfte och mål: E-max är ett evenemang som genomförs varje år med deltagare som väljs ut från hela landet. Tanken är att lyfta upp individer som visat särskilt driv och företagsamhet, att uppmärksamma deras prestationer och uppmuntra dem att satsa vidare på entreprenörskap. E-max syftar till att erbjuda unga entreprenörer såväl inspiration som nätverk och kunskap. Målgrupp: Evenemanget vänder sig till unga i åldern år, med tanken att tiden omkring och just efter gymnasiet för många innebär viktiga vägval och en möjlighet att fullt ut satsa på entreprenörskap. Nominering till evenemanget sker av lärare, VGR Attityder till entreprenörskap 15 (72) Kontigo AB

16 genom att skriva egen ansökan till regionkontoren, eller via andra initiativ som har samarbetsavtal med E-max. Arbetssätt: Evenemanget genomförs årligen i Örebro och pågår i fyra dagar. I programmet blandas föreläsningar, workshops och andra aktiviteter med en databaserad affärsstimulering som löper som en röd tråd genom hela evenemanget. Att skapa relationer och nätverk ses som en central del i verksamheten, en viktig byggsten för att deltagarna ska fortsätta sitt engagemang också efter att evenemanget avslutats. Evenemanget byggs upp utifrån en tanke att sätta ribban högt och hålla hög kvalitet på såväl aktiviteter som nöjesinslag, t.ex. med en stor invigning och avslutningsmiddag med prisutdelning. Deltagarna ska på så sätt både belönas for vad de åstadkommit och motiveras att fortsätta och satsa vidare. Organisation: E-max ägs och drivs av Startcentrum, som hör till Nyföretagarcentrum i Örebro. Evenemanget drivs med personal från startcentrum, men också av ett stort antal volontärer som varit deltagare tidigare år. Samarbete kring rekryteringen av deltagare sker med ett flertal regionala partners och andra organisationer som kan använda E-max som komplement till sin verksamhet. En viktig samarbetspartner är t.ex. UF. Finansiering: Evenemangets finansiering kommer från fyra typer av intressenter. Nationella aktörer som bidrar är Tillväxtverket, Näringsdepartementet och tidvis Skolverket. De regioner som tecknar partnerskap och får skicka deltagare däribland Västra Götalandsregionen - bidrar också som finansiärer, liksom näringslivsaktörer som deltar i genomförandet. Dessutom bidrar Örebroregionen med finansiering utöver andra regionala partners, med hänvisning till den exponering och marknadsföring som evenemanget ger. Evenemanget erhöll under 2011 finansiering om totalt kr, varav kr kom från Västra Götalandsregionen. Under de två föregående åren uppgick finansieringen till totalt kr, varav Västra Götalandsregionen stod för sammanlagt Drivhus Syfte och mål: Stiftelsen Drivhusets verksamhet syftar till att stimulera entreprenörskap och företagande bland studenter och studentföretagare inom alla utbildningsområden. Organisationen verkar för att inspirera och motivera studenter att starta företag samt att erbjuda stöd för att underlätta denna process. Verksamhetens mål är i hög grad kopplade till genomförda aktiviteter, främst antal personer som tagit del av rådgivning. Drivhusen mäter även antal idéer, d.v.s. affärskoncept, som vidareutvecklats inom respektive inkubator eller liknande. Resultatmål, kopplade både direkt till konkreta utvecklingsinsatser och mer indirekt till inspirationsarbetet, formuleras främst i form av antal nya företag som startats med Drivhusets hjälp. Målgrupp: Målgruppen för verksamheten är studenter på de högskolor som finns representerade lokalt, i anslutning till respektive kontor. Undantaget är Drivhuset Skaraborg som har studenter på flera lärosäten i delregionen som målgrupp. VGR Attityder till entreprenörskap 16 (72) Kontigo AB

17 Arbetssätt: Kärnverksamheten baseras på ett nationellt omfattande koncept, som sedan kompletteras med olika lokala projekt och samarbeten. I den ordinarie verksamheten ingår olika konkreta stödverksamheter, främst i form av vägledning, utbildning och möjlighet att hyra arbetsplatser. Kopplat till attityder till entreprenörskap genomförs insatser som inspirationsseminarier, event och tävlingar. Organisation: I Västra Götalandsregionen finns Drivhus på fyra platser: Göteborg, Trollhättan (Drivhuset Väst), Borås och Skövde. Dessa arbetar främst lokalt inom respektive regiondel och knutet till de stora lärosäten som finns där. Drivhuset i Skövde (Drivhuset Skaraborg) startades 2009 med ett treårigt projektanslag för uppstart och etablering. Detta kontor beskrivs i projektansökan arbeta i ett större geografiskt område än de övriga tre, dvs. hela Skaraborg i motsats till fokus på en stad.. Drivhusen samverkar också till viss del med varandra och framförallt med en mängd olika regionala partners. Där är inte minst det lokala näringslivet en viktig del. I Drivhusets ordinarie verksamhet ingår flera mer eller mindre integrerade delar, varav en är insatser som syftar till att främja attityder till entreprenörskap. Denna del av verksamheten är utformad på liknande sätt från kontor till kontor, däremot finns stora variationer då det gäller projektverksamhet. Kopplat till attityder till entreprenörskap har framförallt Göteborg drivit ett antal projekt under den aktuella tidsperioden. Dit kan räknas Dive under , SPIRA under (fortsättning från 2008), samt Pilotprojekt att samordna Drivhuset och Venture Cupsarbete att få fler entreprenörer i Västra Götaland under Även Väst-kontoret har drivit projekt med denna inriktning: Främst inspiramera Entreprenörskap på schemat under , men i någon mån även Drivhuset ENTER under Finansiering: Drivhusstiftelserna finansieras huvudsakligen genom verksamhetsstöd från Tillväxtverket och respektive region. Västra Götalandsregionen fattar separata beslut för respektive kontor. Dessutom tecknar varje kontor samarbetsavtal med lokala samarbetspartners och näringslivsaktörer. Borås mottog under ett årligt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen motsvarande kr per år. Den totala finansieringen uppgick till kr år 2009, kr år 2010 och uppskattades till kr år 2011(planerad finansieringsbild). Göteborg mottog under verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen motsvarande kr per år. Relaterat till attityder till entreprenörskap utgick utöver detta från Västra Götalandsregionen följande projektstöd: - SPIRA, : kr - Dive, : kr - Pilotprojekt att samordna Drivhuset och Venture Cups arbete att få fler entreprenörer i Västra Götaland, 2011: kr. Den totala finansieringen, inklusive totalen projektmedel, uppgick år 2009 till kr, år 2010 till kr och uppskattades bli kr år 2011 (planerad finansieringsbild). VGR Attityder till entreprenörskap 17 (72) Kontigo AB

18 Skaraborgs verksamhet har ett treårigt projektanslag för perioden Under den perioden gick Västra Götalandsregionen in med finansiering om sammanlagt kr. Total finansiering uppgick till kr. Väst-kontoret mottog verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen motsvarande kr under 2009, lika mycket under 2010 samt kr under Total finansiering uppgick till kr under 2009 och kr år Förväntad finansiering år 2011 var kr (planerad finansieringsbild). Projektmedel utgick till: - inspiramera, : kr från Västra Götalandsregionen och totalt kr. - Drivhuset ENTER, 2010: kr från Västra Götalandsregionen(Programmet främja kvinnors företagande) och totalt Sammanfattande kommentarer De projekt och insatser som finansieras av Västra Götalandsregionen utgår framförallt från ett företagandeperspektiv på entreprenörskap. Framtidsfrön är det enda undantaget med tydligt fokus på entreprenörskap som förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i de flesta fall utifrån en fastlagd verksamhetsgrund med årligen förnyade anslag. Därutöver förekommer också en hel del projektverksamhet, som utgör en något större andel av Västra Götalandsregionens utbetalningar. Detta förhållande illustreras i tabell 1 nedan: VGR Attityder till entreprenörskap 18 (72) Kontigo AB

19 Tabell 1. Västra Götalandsregionens finansiering kopplat till attityder till entreprenörskap (Verksamhetsbidrag/projektmedel). Aktör/insats Verksamhet Projekt Drivhuset Borås Drivhuset Göteborg Drivhuset Väst Drivhuset Skaraborg Ung Företagsamhet Framtidsfrön Emax Totalt VGR Attityder till entreprenörskap 19 (72) Kontigo AB

20 4 Resultat och måluppfyllelse 4.1 Regionalt sammanhang För att få en bättre förståelse för hur insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap hänger samman med de övergripande strategiska mål som finns för regionens utveckling ges här en kort beskrivning av det regionala sammanhanget. Strategidokumentet Vision Västra Götaland har fem fokusområden varav ett är Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Som ett viktigt inslag lyfts inom detta fokusområde ett positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande fram. Ett livskraftigt och hållbart näringsliv innebär enligt visionen även ett näringsliv präglat av utvecklingskraft och nyskapande och förmåga att ta fram nya produkter och tjänster som kan konkurrera på en global marknad, och som är attraktivt för investeringar - både nationellt och internationellt. Målet för Tillväxtprogram för Västra Götaland är att Västra Götaland ska vara en attraktiv och väl sammanhållen internationellt konkurrenskraftig region. Inom tillväxtprogrammets programområden riktas insatserna för att nå ett antal målbilder som har relevans över hela regionen. En utgångspunkt för det regionala tillväxtprogrammet är att ett samhälle där alla invånares inneboende förmåga och kreativitet tas till vara utgör basen för en stark utveckling av regionen och dess företag i framtiden. Entreprenörskap, kreativa och delaktiga invånare anses bli allt mer avgörande i framtiden. Ett programområde inom tillväxtprogrammet är vidare att stimulera nyskapande och en målbild för detta programområde är att skapa aktiva, kreativa och delaktiga invånare. För att uppnå denna målbild lyfts i tillväxtprogrammet att ett fortsatt systematiskt arbete med entreprenörskap genom hela utbildningssystemet och i yrkeslivet är nödvändigt. Utvecklingen ska mätas via nyföretagandets förändring samt genom mätningar av ungdomars attityder till företagsamhet. Som vi kan se lyfter både Vision Västra Götaland och det regionala tillväxtprogrammet fram både nyföretagande, och ungdomars attityder till företagande mer specifikt och en ökad kreativitet och företagsamhet och förmåga till nyskapande bland regionens befolkning som viktiga komponenter för att skapa en konkurrenskraftig region. De flesta aktörer som intervjuats inom ramen av kartläggningen och utvärderingen och som erhåller finansiering från Västra Götalandsregionen för att påverka attityder till entreprenörskap framhåller själva att de har en tydlig koppling till Västra Götalandsregionens strategier och mål. Det handlar här främst om att de genom sin verksamhet bidrar till att det startas fler företag i regionen, men även genom att de arbe- VGR Attityder till entreprenörskap 20 (72) Kontigo AB

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer