Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige"

Transkript

1 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande b) Mötets behöriga utlysande c) Val av justeringspersoner d) Upprop och kompletteringar till fullmäktigemötet e) Godkännande av föredragningslistan f) Föregående mötesprotokoll 85 Meddelande/Rapporter/Frågor till styrelsen och förtroendearvoderade 86 Utskottsinitiativ: Utnämning av bästa läraren 2014 Föredragande: Linnea Niss & gästande lärare 87 Beslut: Revidering av stadgan Föredragande: Remmi Gimborn 88 Beslut: Nyregistrering av Kårhuset i Karlstad AB Föredragande: Johnny Johansson 89 Utskottsinitiativ: Revidering av Karlstad Studentkårs policys Föredragande: Piia Heikkinen 90 Beslut: Grafisk manual för Karlstads studenttidning Föredragande: Ebba Larter 91 Beslut: Förverkande eller fyllnadsval av ledamotspost i kårstyrelsen Föredragande: Karl Sandström 92 Rapport valborg2014 Föredragande: Joakim Hogen 93 Utskottsrapport: Studiemiljönämnden Föredragande: Joakim Hogen 94 Information om nybyggnation Stiftelsen Karlstad studentbostäder Föredragande: Joakim Hogen 95 Information om det fortsatta arbetet med kvalitetsmodellen Föredragande: Tim Andersson 96 Talartidsstatistik Föredragande: Remmi Gimborn 97 Övriga frågor 98 Utvärdering av mötet Föredragande: Remmi Gimborn 99 Mötet avslutas Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar 2013/2014

2 2(3) 85 Meddelande/Rapporter/Frågor till styrelsen och förtroendearvoderade Ordförande Detta har hänt senaste fullmäktigemötet: Arbetat vidare i universitetets arbetsgrupper. En av grupperna ska rapportera för rektor i början av mars. Det handlar om antagningsgränser till program och kurser. När ett program eller kurs inte når upp till antagningsgränserna kan det ibland finnas möjlighet att söka dispens för att ändå starta programmet eller kursen. Det ska bygga på strategiska beslut från ledning och fakultet. I en annan arbetsgrupp sker ett undersökningsarbete för att se över möjligheterna att bedriva undervisningsformer som blended learning. Blended learning är en undervisningsform som är mer interaktiv än campus och distans. Den kräver också mer kompetens från lärare och starkare stöd med tekniska resurser. Gruppen ska arbeta fram till sista juni. Universitetsstyrelsen har haft ett möte på Gunnerud som abonneras av universitetet. Där diskuterade universitetets målbild för 2018 och det togs beslut om årsredovisningen för 2013 samt interrevisionen för 2013, både för universitetet och biblioteket. Vi framförde vårt studentperspektiv i studentfallsrapporten om bristande information och administration. Det framkommer även som ett utvecklingsområde för universitetet att ge mer och bättre stöd till prefekterna för att samordna utbildningen bättre. Remmi och jag har grottat ner oss i bolagsordning och stiftelseurkund och har tagit hjälp av bolagsverket, drivhuset och KPMG för att få fram ett bra underlag. 21 februari var det fart och fläkt kring planeringen av engagemangsdagen här på kansliet och många goda och kloka tankar tog arbetet framåt. Engagemangsdagan blir i Transformum den 20 mars. Klockan är det öppet för alla att besöka, på kvällen är det inbjudan som gäller. Engagemangsdagen ska fungera som ett lyssnade öra där så många som möjligt ska få tycka till om Karlstad Studentkår och dess verksamhet. Det här ska vara en rolig dag för alla involverade samt resultera i ett underlag att arbeta efter när verksamhetsplan och budget arbetas fram så småningom. Omvärldsbevakningsutskottet har haft det svårt att få till regelbundna möten och arbetet med att presentera ett reviderat åsiktsdokument har gått trögt. Vi får se hur processen går vidare och kommer kanske komma med ett förslag till fullmäktige i maj månad. Remmi och jag var på Sveriges förenade studentkårers medlemsmöte i Stockholm februari. Där diskuterades kårernas möjlighet att organisera sig i påverkansfrågor. Många kårer i Sverige upplever att deras påverkansarbete blir åsidosatt och att allt börjar handla mer om medlemsrekrytering och att arbeta fram medlemsförmåner. Olika tankar om diverse påverkanskampanjer och arbeta för att driva kårrelaterade frågor diskuterades. Vår kår skulle också behöva bli starkare i denna frågan. Johnny Johansson Ordförande

3 3(3) Vice ordförande med internpolitiskt ansvar Detta har hänt senaste fullmäktigemötet: Jag har varit med i rektors rekryteringsgrupp för ny biblioteksdirektör. Jag var med i hela processen från att vi gick igen CV & personliga brev, till intervjuer och slutligen när vi valde den mest lämpade kandidaten. Det var tio personer som sökte tjänsten och tre som blev kallade till intervju. De som kallades till intervju uppfyllde alla kvalifikationskrav som ställdes i annonsen. Under intervjuerna ställde jag några frågor till kandidaterna för att få en känsla av vilken inställning de har till studenter och biblioteket som studieplats. Den person som jag ansåg var bäst lämpad för tjänsten och som också svarade bäst på frågorna blev rektorsgruppens förslag och personalgruppens förslag. Jag har tillsammans med vår kanslist, Jonathan arbetat för att ta fram statistik från talartidssystemet. Senast fullmäktige diskuterade talartiden kom det in ett yrkande på att statistik på nya och gamla ledamöter ska tas fram, därför presenteras det för fullmäktige i dessa handlingar. Personligen tycker jag att den är ganska intressant. Du kan läsa mer under punkt 96 om du är intresserad. Något som jag och Jonathan även har gjort är att vi har sammanställt utvärderingarna från FUM, för att förenkla och för att det inte ska ta upp allt för mycket plats i handlingarna. Är ni intresserade att se specifikt från varje möte kan ni skicka ett mail till mig. Det var intressant att se hur mycket det varierade från möte till möte speciellt gällande sal och mat. Omvärldsbevakningsutskottet har haft två möten, där vi har diskuterat åsiktsdokumentet och försökt revidera det. Arbetet verkar falla lite i träda då det har varit svårt att få till möten och när vi har möten så är det få som dyker upp. Utskottet håller också på att bestämma vilka det är som ska åka till SFS fullmäktige i maj. Policyrevideringsutskottet har haft två möten där vi har försökt avsluta vårt arbete med att se över studentkårens policys. Efter några månaders arbete med möten och diskussioner har vi blivit klara med vad vi tycker är ett slimmat och kraftfullt policydokument. Läs mer under punkt 89 om du är intresserad. Jag har även träffat Martin Hamilton som har skapat studentkårens talartidssystem. På det senaste fullmäktigemötet krånglade det, men det ska nu vara åtgärdat. Vi håller även på och försöker överföra mentometersystemet från FUM-datorn som vår kanslist Jonathan använder som arbetsdator. Tyvärr så krånglar det en del, men vi ska försöka lösa det under våren. Annars har mycket av min tid gått åt till administration och att lösa vardagliga problem på kansliet. Jag har gjort diverse inköp till kontoret, till FUM och föreningsmässan. Jag har tillsammans med Johnny tagit fram underlaget så att vi kan starta ett Kårhusbolag. Vi har träffat KPMG, drivhuset och jag har ringt till bolagsverket flertalet gånger. Att starta ett aktiebolag är mer byråkratiskt och krångligt än vad jag trodde. Det blir spännande och se vad ni tycker om förslaget till bolagsordning och stiftelseurkund. Jag har även lag ner tid på att förbereda beslutsunderlag till styrelsemöten och detta fullmäktigemöte. Jag har varit på SFS medlemsmöte tillsammans med Johnny. Det handlade om studentkårernas roll och möjlighet att organisera sig i påverkansfrågor. Det var väldigt intressant att höra att Karlstad inte är den enda kåren som har väldigt stort medlemsfokus och kände att de hade tappat sina kärnvärden, utbildning och påverkansarbete.

4 4(3) Jag vill också passa på och tacka er alla för ert år i fullmäktige, det har varit riktigt kul att få möjligheten att arbeta för Karlstad Studentkår. Jag önskar er all lycka till och hoppas att ni fortsatt vill engagera er i studentkåren. Tack så mycket för ert engagemang! Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar Vice ordförande med studiesocialt ansvar Sedan senaste Fullmäktigemöte har jag förutom att närvara på de studerandereprestandsuppdrag jag tilldelats samt genomfört de dagliga uppgifter som åligger mig: o o o o o Påbörjat processen med att rekrytera en ny projektledare för Sex&Sånt. Det har kommit in två ansökningar. Nästa steg är att påbörja intervjuer av de sökande så att det kan läggas fram ett förslag till beslut till styrelsen nästa styrelsemöte. Folkhälsomyndigheten har beslutat att ge oss kr för Sex&Sånt vilket innebär att vi tvingats banta tjänsten till att omfatta 20 % för att nyttomaximera bidraget. Jag har också tillsammans med Lisa och Valborggruppen fortsatt arbetet med att planera Valborg. Jag och Lisa har träffat polisen samt kommunen och fått vilka förutsättningar som krävs för att vår tillståndsansökan skall gå igenom. Polisen har nu gett oss muntligen tillstånd att genomföra det planerade Valborgsfirandet. Tillståndet är dock fortfarande ute på remiss. Valborgsfirande kommer som det ser ut idag ske på Borgmästarholmen, där en yta på ca m2 kommer hägnas in. Evenemanget kommer räknas som en offentlig tillställning vilket innebär att ingen medhavd alkohol kommer tillåtas. För serveringen kommer vi med största sannolikhet få hjälp från Bunkern. Det kommer därför finnas en serveringsyta där alkohol, mat och läsk och liknade kommer serveras. Just nu är vi inne i processen att skaffa fram materiel som staket, brandutrusning och liknade för att kunna genomföra evenemanget. För underhållningen kommer troligtvis Ingesund stå. De är mycket intresserade och vill ställa upp med ett flertal olika ensembler. Jag och Lisa har också träffat både KBAB och studentkoordinatorn på kommunen för att diskutera hur vi kan få hjälp med Valborg. Vi vill framför allt ha hjälp med att låna staket, containrar och elverk så vi slipper betala något för detta. Kommunen skall se över hur de på bästa sätt kan hjälpa oss. Fortsatt tillsammans med Lisa diskuterat projekt om alkohol- och narkotika samordnare samt studentmentorer med Ingrid. Vi har även filat på ramar inför 2014 års Fadderutbildning. Fadderutbildningen kommer i dagsläget förläggas under tre halvdagar i april och maj. Vi hoppas på så sätt kunna fylla Fadderutbildningen med mer innehåll om ledarskap och värdegrund än tidigare och där med utveckla konceptet fadder. Jag har tillsammans med Studiemiljönämnden arrangerat en temalunch i hus21 med temat studerandemiljö. Vi stod på plats i hus 21 och informerade om studerandemiljönämnden samt samlade in studerandemiljöproblem. Vidare delade vi ut 75 enkäter om hur studenterna upplevde studerandemiljö och fick in så många som 74 st. Vi mätte också ljud, temperatur och ljus vid studieplatserna på de olika planen. Snitt decibelnivå låg på 66 db, medeltemperaturen på 22*C. Vi genomförde samma sak i Gläntan med fokus på biblioteket och övriga

5 5(3) o o o o o o universitetet. Vi fick där in 110 enkäter. Vi mätte dock inte några ljudnivåer under det tillfället då vi ansåg att det vara svåra att genomföra eftersom vi inte stod i biblioteket. Vi kommer nu sammanställa enkäterna för att kunna presentera FUM och Arbetsmiljökommittén. Jag och övriga studerandeledamöter i styrelsen för Stiftelsen Karlstad Studentbostäder haft styrelsemöte med stiftelsen. Byggnationen har stött på lite patrull då teknik och fastighetsförvaltningen på kommunen har högre krav på antalet parkeringar än vad som står i markhänvisningsavtalet. Jag tillsammans med Bo Jonsson och Paula Björkman från universitetet skall därför formulera en skrivelse till kommunen där vi poängterar vikten av nybyggnation av studentboenden. Jag och Lisa har varit i kontakt med kommunikationsavdelningen angående TURE:s äskning till Turmässan. Tyvärr menar kommunikation att de inte har några pengar att gå in med vilket gör att de säger nej till ekonomiskt stöd. Jag och Lisa har också börjat träffa föreningar för att bland annat gå igenom den nya föreningspolicyn. Det har varit intressant och roligt att få träffa de föreningar vi hittills har hunnit med. Vi har hittills hunnit med fem föreningar, BAMSE, KARLEKON, KRAMA, KNAS samt KEBAB. Stöttat Lisa vid genomförandet av Föreningsmässan. Mässan besöktes av mycket folk och föreningara verkade nöjda. Vi började under föreningsmässan att ragga funktionärer till Valborgsfirandet. Påbörjat arbetet tillsammans med universitet att ta fram en handlingsplan för hur universitet skall agera vid hot, våld och obehagliga situationer. I övrigt har jag haft ont i ryggen och har därför varit hemma sjuk en del under ett par veckor. Framöver: Fortsätta det aktiva arbetet med studerandemiljö. Fortsätta arbetet med studerandemiljönämnden. Fortsätta arbetet med att förbereda Fadderutbildningen Fortsätta arbete med Valborg. Fortsätta att tillsammans med Lisa träffa alla studentföreningar. Fortsätta arbetet med handlingsplanen för hot, våld och obehagliga Joakim Hogen Vice ordförande med studiesocialt ansvar Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Likabehandlingsplan för studenter: Sedan senaste FUM har likabehandlingsplanen för studenter 2014 varit ute på remiss. Detta är en plan som har ett antal åtgärder för hur arbetet kring likabehandlingsfrågor ska blir bättre på Karlstads universitet mellan studenterna. Exempel på åtgärder är fadderutbildningen, en gemensam utbildningsdag för studenter och lärare i diskriminering och utökad information på hemsidan. Vi har lämnat ett remissvar där vi tycker att universitet ska våga gå i framkant när det gäller likabehandlingsfrågor. Exempel på detta är att man bör lyfta in att man kan definiera sig som mer än man eller kvinna. Hedersdoktor: I veckan rapporterade gruppen jag sitter i för att se över utnämningen av hedersdoktorer vid Karlstads universitet till rektor. Vi fick en del att tänka över. Exempel på det var att vi enligt henne

6 6(3) var för rädda för att Thon affären skulle hända igen. När man nu lägger beslutet kring hedersdoktorsutnämninge på fakultetsnämnderna kommer man automatiskt undan detta. Kursplanemanual: Arbetet med kursplanemanualen blev tyvärr inte så smidigt som vi i gruppen hoppats. Många synpunkter har kommit in från fakulteternas utbildningsutskott och att jämka. Efter diskussioner med studenter, jurister och studentombudet står jag fast vid att man bör ha antal examinationer som regler för utbildning på grund- och avancerad nivå också skriver fram. Bildat: Arbetet med att få igång bildatkurserna är svårt. Vi får inte in tillräckligt bra underlag för att godkänna kursplanerna och en start HT 2014 ser alltmer avlägset ut. Utbildningsutskottet lärarutbildningen: Jag är studeranderepresentant i utbildningsutskottet för lärarutbildningen. Vi hade sammanträde och tog massor av kursplaner. Studentfall: Jag och Per arbetar mycket ihop för att få studentfallen att inte stanna som bara studentfall utan också uppmärksammas i ledningsgrupp där bland annat dekanerna finns. Detta för att man också ska kunna nå en mer strukturell nivå, se samband och komma åt det större problemen. Nu håller vi till exempel mycket på med förskolärarprogrammet, grundlärarprogrammet, engelskan och en skrivning om obligatorier på geografi, media och kommunikationsinstitutionen. Prefektträffar: Jag och Per har beslutat oss för att försöka stärka relationen mellan studentkåren och institutionerna. Därför bjuder vi in oss själva till prefektträffar. Vår önskan är att få en tydligare bild av hur institutionerna hanterar studentärende, hur vi ska arbeta med studentfall gemensamt och tankar kring studentfallsrapporten och studeranderepresentanter. UKÄ: Sista utvärderingsomgångarna har nu gått igång. Jag är numera med och startar upp studentintervjuerna. Jag tycker det känns skönt att veta att jag gjort mitt yttersta när det gäller UKÄ, tre utvärderingar kvar för denna termin. Studeranderepresentantsträff: I mitt arbete tycker jag det är viktigt att ha en god kontakt med studeranderepresentanterna och träffar dem därför i olika konstellationer. Vi har arbetat mycket de senaste med hur vi som organisation kan lyfta in frågor i fakultetsnämnderna för att driva ett påverkansarbete. Vi har också diskuterat hur man som student kan ha beretts möjligheten att granska en kursanalys. Kvalitetsmodell : I kvalitetsmodellgruppen har vi nu samlat in allt de material vi behöver för att kunna börja arbeta med att utforma Karlstads universitets nya kvalitetsmodell. Jag har varit med på besök på Dalarnas högskola, Mälardalens högskola, Lunds universitet och Köpenhamns handelshögskola (KBS). Eftersom detta är erat sista FUM kommer ni inte få se min sammanfattning från resorna på nästa FUM, men om intresse finns är ni alltid välkomna in till mig för att få en sammanfattning. Bästa läraren: Att arbeta fram rapporten och underlaget till beslutet om bästa läraren 2014 har legat på mig och tagit mycket tid. Rapporten sammanfattar hur vi i utskottet har arbetat och vi hoppas på det bästa nu när vi lämnar det ifrån oss. Jag har dessutom inlett ett framtida sammarbete med universitetet kring den bästa läraren för att kunna ge pristagaren mer än bara äran. Utbildningsträff: Utbildningsträffarna med utbildningsordförandena i föreningarna flyter på. Jag får in mycket underlag och får även chans att sprida utbildningsfrågorna till föreningarna.

7 7(3) Disciplinärenden: Disciplinärendena ökar konstant och det är något jag, Per och Johnny pratar om i alla forum vi kan. Detta är riktigt viktigt att vi kan ändra på och i höst kommer förhoppningsvis framgångsrika studier och vi kunna ta ett helhetsgrepp om disciplinärendena. Tim Andersson Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Rapport från Karlstads Studenttidning Sedan min förra rapport har det inte hänt så mycket. Tidning nummer 1 släpptes den 19 februari och tidningssläppet gick bra. Denna gång fanns dock inget synlig samarbete med kåren vilket givetvis är tråkigt men då tidningssläppet inföll samma dag som HotSpot fick vi ut många tidningar ändå. Sofia hjälpte till så att vi fick bra publicitet på kårens facebook vilket hjälpte till vid utgivingen. Nummer 2 Arbetet med tidning nummer 2 pågår just nu för fullt. Detta kommer bli mitt och redaktionens sista nummer och vi lägger mycket fokus på vårterminens studier och aktiviteter för sommaren. Utgivning för detta nummer är den 22 april. Jag tar tacksamt emot åsikter samt förbättringsförslag på tidningen och mitt arbete från FUM. Ebba Larter Chefredaktör, Karlstads studenttidning Sammanfattande rapport från studeranderepresentanter Här under sammanfattas studeranderepresentanternas återrapporteringar: Humaniora och samhällsvetenskap: På fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har man diskuterat och fastställt fakultetens budget. Man har inrättat ett danspedagogprogram. Den punkt som genererade mest diskussion var frågan om arbetsmiljö, personalen på universitet är oerhört stressad och känner ständigt en press på att externfinansiera sin forskning. Detta ses som en av universitets största utmaningar inför framtiden. Om personalen inte har en bra arbetsmiljö har de svårt att bidra till att studenterna får en bra studiemiljö. Arbete går vidare med att få jurist, psykolog- och konstnärligexamen. Detta för att vässa universitetets utbildningsutbud som var en av slutsatserna i utbildningsöversynen. I övriga arbetar utbildningsutskottet och kursplanegranskningsgruppen på. I kursplanegranskningsgruppen sitter det idag istället två studeranderepresentanter. Hälsa, natur och teknik: Sedan föregående fullmäktige har det inte varit någon fakultetsnämnd utan man har arbetat vidare med kvalitetsincitamentet. Vi vet att prefekter har lyft de på sina avdelningar och det är väldigt roligt att veta att ens rapporter kommer till användning. Från studeranderepresentanternas sida upplever man en otydlighet i fakultetens utskott och råd. Man vet inte riktigt vad skillnaden är på dem och vad som ska och inte ska lyftas i dem. Detta försöker vi nu få klarhet i tillsammans. Lärarutbildningen: I lärarutbildningen fortgår diskussionerna kring övningsskolor, antagningsprov och examensarbeten. Man har nog i dagsläget valt att avstå från att gå med i övningskolornas prövoperiod. Man känner idag att man ligger på gränsen för vad man klarar att upprätthålla en god kvalitet på.

8 8(3) Särskilt då speciellt förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Det låga söksiffrorna på ämneslärarprogrammet med inriktning högstadiet är också väldigt oroväckande och man vet inte om det är möjligt att gå vidare med. Övriga studeranderepresentantsplatser: Vi hade en storträff för alla studeranderepresentanter i början på terminen där vi pratade om flertalet frågor. Många studeranderepresentantsplatser sitter jag själv på och därför får ni föredragande kring dem i min rapport när vi har haft sammanträden, så som folkuniversitetets styrelse, tematiska rådet och stipendiekommittéen. Drivhuset styrelse löper på bra och jag får inga indikationer på något speciellt. De vill försöka utöka sammarbetet med både oss och universitetet och då främst centrum för tjänsteforskning. Biblioteket: På biblioteket har man nu äntligen anställt en ny biblioteksdirektör. Studenträttsliga rådet: Jag har tillsammans med Stefanie (studeranderepresentant) och Per skrivit till rektor, Frida Gråsjö (chef studentcentrum och sammankallande) och prorektor om att studenträttsliga rådet inte fyller sin funktion. Prorektorn säger att vi ska ta diskussionen. För vi känner att rådet behövs vilket också prefekter vi träffat tycker. Studeranderepresentanter 13/14 Genom Tim Andersson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar

9 9(3) 86 Utnämning av bästa läraren 2014 Karlstad Studentkårs fullmäktiges utbildningsutskott fick till uppgift att arbeta fram ett underlag för bästa läraren Processen har gått till så att vi har låtit studenter fritt nominera lärare utefter dessa tre kriterier: o Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar o Väcker intresse inom området o Visar engagemang för studenterna Sedan har lärarna fått komma in med korta texter om sin undervisning och utifrån dem och studenternas motiveringar har vi i utskottet valt ut fyra stycken lärare som fått möjligheten att presentera sig för FUM: Jens Beiron, Line Holth, Christophe Barbier och Petra Appell. Mer information om hur processen med att ta fram underlag och kandidater till fullmäktige finns i handlingarna. Tim Andersson har tillsammans med utskottet skrivit en rapport om hur arbetet med att ta fram och utnämna bästa läraren har gått till. Rapporten kommer färdigställas efter att fullmäktige har utsett Bästa läraren Utskottet föreslår fullmäktige: o Att välja en av ovanstående kandidater till bästa läraren Karlstad Studentkårs utbildningsutskott genom Linnea Niss Ordförande utbildningsutskottet, 2013/2014

10 10(3) 87 Revidering av Karlstad Studentkårs stadga Fullmäktige tog under mötet den 12 februari beslut om att ändra stadgan enligt detta förslag, beslutet behöver bekräftas av fullmäktige även på detta möte för att träda i kraft. Nedan kan ni läsa mer om varför och vad som föreslås ändras: Ändringarna i stadgan görs för att stadgan ska vara neutral i förhållande till presidiets titlar. I samband med att styrelsen har sett över stadgan har man även pratat om antalet ideella styrelseledamöter. Eftersom styrelsen har haft täta möten har alla ledamöter inte alltid kunnat delta. Detta har lett till att presidiet ibland har haft egen majoritet på mötena. Därför bör antalet ideella styrelseledamöter ökas från mellan 4-6 till mellan 6-8 styrelseledamöter. Förslaget på ny lydelse blir alltså: Kårstyrelsen består av heltidsarvoderade styrelseledamöter fastställda enligt 3 kap 7 j samt sex till åtta (6-8) ledamöter som utses av kårfullmäktige, enligt 3 kap 8 g. Formuleringen som är bunden till titlar finns på ett annat ställe i stadgan. Det är 4 kap som handlar om extrainkallad valberedning: 32 Extrainkallad valberedning ska tillsättas senast trettio (30) dagar före det fullmäktigesammanträde då ny ordförande eller vice ordförande ska väljas. 33 Extrainkallad valberedning ska presentera sitt förslag sju (7) dagar innan det fullmäktigesammansträde då ny ordförande eller viceordförande ska väljas. 4 kap har ändrats till den titelneutrala lydelsen, dessutom har man lagt till chefredaktör eftersom denne även kan avgå från sitt uppdrag i förtid, lydelsen blir då: Extrainkallad valberedning ska tillsättas senast trettio (30) dagar före det fullmäktigesammanträde då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller chefredaktör ska väljas. Extrainkallad valberedning ska presentera sitt förslag senast sju (7) dagar innan det fullmäktigesammanträde då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller chefredaktör ska väljas. Kårfullmäktige föreslås därför: o Att revidera 5 kap. 3 Karlstad Studentkårs stadga enligt förslag. o Att revidera 4 kap Karlstad Studentkårs stadga enligt förslag. Karlstad Studentkårs styrelse genom Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar 2013/2014

11 11(3) 88 Nyregistrering av Kårhuset i Karlstad AB På senaste fullmäktigemötet beslutades det att ett aktiebolag skulle startas som heter Kårhuset i Karlstad AB. För att starta ett aktiebolag krävs det enligt lagen att det finns en bolagsordning och en stiftelseurkund. Fullmäktige bör därför ta beslut om hur bolagsordningen och stiftelseurkunden ska se ut. Bolagsordningen fungerar ungefär som en förenings stadga och beskriver hur verksamheten bedrivs och styrs. Stiftelseurkunden fungerar ungefär som ett konstituerande möte som bekräftar vilka som är stiftare och vilka som blir den första styrelsen. Dessa två dokument krävs enligt aktiebolagslagen för att nyregistrera ett aktiebolag. Vi har arbetat fram förslaget med hjälp av bolagsverket, KPMG och Drivhuset. Bolagsordningen och stiftelseurkunden finns bifogade i handlingarna. För den som är intresserad finns bra information om att starta aktiebolag på bolagsverkets hemsida. När nyregisteringen väl är genomförd och aktiebolaget är verksamt är det klokt att genomföra en första bolagsstämma för att få en aktiv styrelse så snart som möjligt. På bolagsstämman beslutas det om ägardirektiv och vilka som ska sitta i styrelsen under första verksamhetsåret. Verksamhetsårets sträcker sig från 1 juli 30 juni. Vid ordinarie verksamhet bör bolagsstämman vara i oktober månad för att passa in med övrig verksamhet. Vårt förslag är dock att få igång en styrelse så snart som möjligt och att den första bolagsstämman därför är i maj 2014, detta i samband med fullmäktigemötet då verksamhetsplan och budget fastslås för Karlstad Studentkår. Nästa gång det blir bolagsstämma blir däremot i oktober Kårstyrelsen är som förslag till en första styrelse för att nyregistrera Kårhuset i Karlstad AB. Det kommer inte kräva något merarbete, men en styrelse behövs fram till första bolagsstämman. Det första bokslutet kan ske upp till 18 månader från nystart och därför kommer första bokslutet att tas av nästa styrelse för Vid en bolagsstämma är det aktieägarna som röstar på bolagsstämman. För att Karlstad Studentkår ska behålla sin majoritet som aktieägare bör ordförande stå som representant för aktierna och representera fullmäktige som en samlad röst. För att aktiebolagets styrelse ska kunna fungera och för att verksamheten ska drivas framåt behövs det förmodligen i en uppstart någon som arbetar med det, en till tre dagar i veckan. Ett förslag som kom fram i rapporten är att (vice ordförande med)studiesocialt ansvar arbetar som ordförande i bolaget på halvtid. Fullmäktige antog arbetsbeskrivningarna för samtliga heltidsarvoderade i december. Om studiesocialt ansvarig ska arbeta som ordförande i bolaget för Kårhuset i Karlstad behöver arbetsbeskrivningen lyftas igen. För att få en prioritet kring arbetet kring kårhuset behöver någon annan arbetsuppgift prioriteras ner för studiesocialt. Förslaget är att samordningen kring studerandeskyddsombuden istället skjuts till vice ordförande som redan arbetar med den typen av tillsättning och utbildning. Kårhusfrågan blir också något som lyfts direkt från verksamhetsplanen och blir konkret i arbetsbeskrivningen. Som underlag till besluten finns föreslagen bolagsordning, stiftelseurkund samt arbetsbeskrivning för studiesocialt ansvarig.

12 12(3) Av dessa anledningar föreslår styrelsen därför fullmäktige: o Att anta bolagsordningen. o Att anta stiftelseurkunden. o Att ordförande för Karlstad Studentkår alltid ska utgöra Karlstad Studentkårs representant för aktierna vid Kårhuset i Karlstad AB:s bolagsstämma. o Att aktiebolagets första bolagsstämma hålls i samband med fullmäktigemötet i maj månad o Att Kårhuset i Karlstad AB:s första bokslut sker 30 Juni o Att Johnny Johansson får i uppgift att nyregistrera aktiebolaget hos bolagsverket. o Att anta arbetsbeskrivningen för studiesocialt ansvarig. o Att punkten direktjusteras. Karlstad Studentkårs styrelse genom Johnny Johansson Ordförande Karlstad Studentkår 2013/2014

13 13(3) 89 Revidering av Karlstad Studentkårs policys Policyrevideringsutskottet är klar med revideringen av de policys som fullmäktige ansvarar över. Utskottet började med att gå igenom det gamla policydokumentet och kom fram till att de var för många, för långa och för vaga. Därför har vi gjort dem så konkreta så möjligt. Utskottet har även tittat på de policys som styrelsen ansvarar över, där valde vi att slå ihop alla policys som rör studentföreningar till en. Karlstad Studentkårs föreningspolicy som den kallas innehåller godkännande av studentförening, tillgång till Gläntan samt äskningar. I policyn har vi lagt fram nya rutiner för hur Karlstad Studentkår ska säkerställa att föreningarna som godkänns uppfyller de kriterier som krävs för att vara en godkänd förening. Policyn kommer finnas tillgänglig studentkårens hemsida inom kort. Nedan kan ni i korthet läsa om de förändringar utskottet gjort i varje policy: Alkohol & Narkotikapolicy: Det som är nytt här är att man har ändrat namn på policyn från drogpolicy, dessutom ska Karlstad Studentkår inte köpa alkohol för medlemmarnas pengar vid representationstillfällen. Ekonomisk policy: Har förkortats där avsnitten för ersättning för matutgifter och resor har tagits bort. Eftersom de regleras av budgeten. Ansvarsfördelningen på ekonomin har förtydligats på flera sätt. Ett avsnitt som föreskriver hantering av fakturor och utlägg har lagts till. Kommunikationspolicy: Har väsentligt förkortats och gjorts mer konkret. Revideringen har gjorts i samråd med informationsansvarig. Formuleringarna om målgrupper har reviderats och tydliggjorts. Studenttidningens redaktionella policy: Har anpassats till hur studenttidningen ser ut och fungerar idag. Revideringen har gjorts i samråd med studenttidningens chefredaktör. Likabehandlingspolicy: Har ändrat namn från mångfaldspolicy och gjorts om från grunden. Den innehåller fyra delar; bakgrund, allmänt, verksamhet samt likabehandlingsplan. Den har reviderats i samråd med kårens likabehandlingsexpert, Tim Andersson. Miljöpolicy: Har förkortats och konkretiserats. Något som även har lagts till är att det ska göras en årlig översyn av studentkårens miljöarbete där förslag på förbättringar ska tas fram. Anledningen till att utskottet valde att förkorta policydokumentet var också för att öka medvetenheten kring dem. Studentkårens policys ska vara lättillgängliga och lättbegripliga. Av dessa anledningar föreslår utskottet därför fullmäktige: o Att anta reviderad alkohol & narkotikapolicy o Att anta reviderad ekonomisk policy o Att anta reviderad kommunikationspolicy o Att anta reviderad Karlstad Studenttidnings redaktionella policy o Att anta reviderad likabehandlingspolicy o Att anta reviderad miljöpolicy Karlstad Studentkårs policyrevideringsutskott genom Piia Heikkinen Policyrevideringsutskottet 2013/2014

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer