Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige"

Transkript

1 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande b) Mötets behöriga utlysande c) Val av justeringspersoner d) Upprop och kompletteringar till fullmäktigemötet e) Godkännande av föredragningslistan f) Föregående mötesprotokoll 85 Meddelande/Rapporter/Frågor till styrelsen och förtroendearvoderade 86 Utskottsinitiativ: Utnämning av bästa läraren 2014 Föredragande: Linnea Niss & gästande lärare 87 Beslut: Revidering av stadgan Föredragande: Remmi Gimborn 88 Beslut: Nyregistrering av Kårhuset i Karlstad AB Föredragande: Johnny Johansson 89 Utskottsinitiativ: Revidering av Karlstad Studentkårs policys Föredragande: Piia Heikkinen 90 Beslut: Grafisk manual för Karlstads studenttidning Föredragande: Ebba Larter 91 Beslut: Förverkande eller fyllnadsval av ledamotspost i kårstyrelsen Föredragande: Karl Sandström 92 Rapport valborg2014 Föredragande: Joakim Hogen 93 Utskottsrapport: Studiemiljönämnden Föredragande: Joakim Hogen 94 Information om nybyggnation Stiftelsen Karlstad studentbostäder Föredragande: Joakim Hogen 95 Information om det fortsatta arbetet med kvalitetsmodellen Föredragande: Tim Andersson 96 Talartidsstatistik Föredragande: Remmi Gimborn 97 Övriga frågor 98 Utvärdering av mötet Föredragande: Remmi Gimborn 99 Mötet avslutas Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar 2013/2014

2 2(3) 85 Meddelande/Rapporter/Frågor till styrelsen och förtroendearvoderade Ordförande Detta har hänt senaste fullmäktigemötet: Arbetat vidare i universitetets arbetsgrupper. En av grupperna ska rapportera för rektor i början av mars. Det handlar om antagningsgränser till program och kurser. När ett program eller kurs inte når upp till antagningsgränserna kan det ibland finnas möjlighet att söka dispens för att ändå starta programmet eller kursen. Det ska bygga på strategiska beslut från ledning och fakultet. I en annan arbetsgrupp sker ett undersökningsarbete för att se över möjligheterna att bedriva undervisningsformer som blended learning. Blended learning är en undervisningsform som är mer interaktiv än campus och distans. Den kräver också mer kompetens från lärare och starkare stöd med tekniska resurser. Gruppen ska arbeta fram till sista juni. Universitetsstyrelsen har haft ett möte på Gunnerud som abonneras av universitetet. Där diskuterade universitetets målbild för 2018 och det togs beslut om årsredovisningen för 2013 samt interrevisionen för 2013, både för universitetet och biblioteket. Vi framförde vårt studentperspektiv i studentfallsrapporten om bristande information och administration. Det framkommer även som ett utvecklingsområde för universitetet att ge mer och bättre stöd till prefekterna för att samordna utbildningen bättre. Remmi och jag har grottat ner oss i bolagsordning och stiftelseurkund och har tagit hjälp av bolagsverket, drivhuset och KPMG för att få fram ett bra underlag. 21 februari var det fart och fläkt kring planeringen av engagemangsdagen här på kansliet och många goda och kloka tankar tog arbetet framåt. Engagemangsdagan blir i Transformum den 20 mars. Klockan är det öppet för alla att besöka, på kvällen är det inbjudan som gäller. Engagemangsdagen ska fungera som ett lyssnade öra där så många som möjligt ska få tycka till om Karlstad Studentkår och dess verksamhet. Det här ska vara en rolig dag för alla involverade samt resultera i ett underlag att arbeta efter när verksamhetsplan och budget arbetas fram så småningom. Omvärldsbevakningsutskottet har haft det svårt att få till regelbundna möten och arbetet med att presentera ett reviderat åsiktsdokument har gått trögt. Vi får se hur processen går vidare och kommer kanske komma med ett förslag till fullmäktige i maj månad. Remmi och jag var på Sveriges förenade studentkårers medlemsmöte i Stockholm februari. Där diskuterades kårernas möjlighet att organisera sig i påverkansfrågor. Många kårer i Sverige upplever att deras påverkansarbete blir åsidosatt och att allt börjar handla mer om medlemsrekrytering och att arbeta fram medlemsförmåner. Olika tankar om diverse påverkanskampanjer och arbeta för att driva kårrelaterade frågor diskuterades. Vår kår skulle också behöva bli starkare i denna frågan. Johnny Johansson Ordförande

3 3(3) Vice ordförande med internpolitiskt ansvar Detta har hänt senaste fullmäktigemötet: Jag har varit med i rektors rekryteringsgrupp för ny biblioteksdirektör. Jag var med i hela processen från att vi gick igen CV & personliga brev, till intervjuer och slutligen när vi valde den mest lämpade kandidaten. Det var tio personer som sökte tjänsten och tre som blev kallade till intervju. De som kallades till intervju uppfyllde alla kvalifikationskrav som ställdes i annonsen. Under intervjuerna ställde jag några frågor till kandidaterna för att få en känsla av vilken inställning de har till studenter och biblioteket som studieplats. Den person som jag ansåg var bäst lämpad för tjänsten och som också svarade bäst på frågorna blev rektorsgruppens förslag och personalgruppens förslag. Jag har tillsammans med vår kanslist, Jonathan arbetat för att ta fram statistik från talartidssystemet. Senast fullmäktige diskuterade talartiden kom det in ett yrkande på att statistik på nya och gamla ledamöter ska tas fram, därför presenteras det för fullmäktige i dessa handlingar. Personligen tycker jag att den är ganska intressant. Du kan läsa mer under punkt 96 om du är intresserad. Något som jag och Jonathan även har gjort är att vi har sammanställt utvärderingarna från FUM, för att förenkla och för att det inte ska ta upp allt för mycket plats i handlingarna. Är ni intresserade att se specifikt från varje möte kan ni skicka ett mail till mig. Det var intressant att se hur mycket det varierade från möte till möte speciellt gällande sal och mat. Omvärldsbevakningsutskottet har haft två möten, där vi har diskuterat åsiktsdokumentet och försökt revidera det. Arbetet verkar falla lite i träda då det har varit svårt att få till möten och när vi har möten så är det få som dyker upp. Utskottet håller också på att bestämma vilka det är som ska åka till SFS fullmäktige i maj. Policyrevideringsutskottet har haft två möten där vi har försökt avsluta vårt arbete med att se över studentkårens policys. Efter några månaders arbete med möten och diskussioner har vi blivit klara med vad vi tycker är ett slimmat och kraftfullt policydokument. Läs mer under punkt 89 om du är intresserad. Jag har även träffat Martin Hamilton som har skapat studentkårens talartidssystem. På det senaste fullmäktigemötet krånglade det, men det ska nu vara åtgärdat. Vi håller även på och försöker överföra mentometersystemet från FUM-datorn som vår kanslist Jonathan använder som arbetsdator. Tyvärr så krånglar det en del, men vi ska försöka lösa det under våren. Annars har mycket av min tid gått åt till administration och att lösa vardagliga problem på kansliet. Jag har gjort diverse inköp till kontoret, till FUM och föreningsmässan. Jag har tillsammans med Johnny tagit fram underlaget så att vi kan starta ett Kårhusbolag. Vi har träffat KPMG, drivhuset och jag har ringt till bolagsverket flertalet gånger. Att starta ett aktiebolag är mer byråkratiskt och krångligt än vad jag trodde. Det blir spännande och se vad ni tycker om förslaget till bolagsordning och stiftelseurkund. Jag har även lag ner tid på att förbereda beslutsunderlag till styrelsemöten och detta fullmäktigemöte. Jag har varit på SFS medlemsmöte tillsammans med Johnny. Det handlade om studentkårernas roll och möjlighet att organisera sig i påverkansfrågor. Det var väldigt intressant att höra att Karlstad inte är den enda kåren som har väldigt stort medlemsfokus och kände att de hade tappat sina kärnvärden, utbildning och påverkansarbete.

4 4(3) Jag vill också passa på och tacka er alla för ert år i fullmäktige, det har varit riktigt kul att få möjligheten att arbeta för Karlstad Studentkår. Jag önskar er all lycka till och hoppas att ni fortsatt vill engagera er i studentkåren. Tack så mycket för ert engagemang! Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar Vice ordförande med studiesocialt ansvar Sedan senaste Fullmäktigemöte har jag förutom att närvara på de studerandereprestandsuppdrag jag tilldelats samt genomfört de dagliga uppgifter som åligger mig: o o o o o Påbörjat processen med att rekrytera en ny projektledare för Sex&Sånt. Det har kommit in två ansökningar. Nästa steg är att påbörja intervjuer av de sökande så att det kan läggas fram ett förslag till beslut till styrelsen nästa styrelsemöte. Folkhälsomyndigheten har beslutat att ge oss kr för Sex&Sånt vilket innebär att vi tvingats banta tjänsten till att omfatta 20 % för att nyttomaximera bidraget. Jag har också tillsammans med Lisa och Valborggruppen fortsatt arbetet med att planera Valborg. Jag och Lisa har träffat polisen samt kommunen och fått vilka förutsättningar som krävs för att vår tillståndsansökan skall gå igenom. Polisen har nu gett oss muntligen tillstånd att genomföra det planerade Valborgsfirandet. Tillståndet är dock fortfarande ute på remiss. Valborgsfirande kommer som det ser ut idag ske på Borgmästarholmen, där en yta på ca m2 kommer hägnas in. Evenemanget kommer räknas som en offentlig tillställning vilket innebär att ingen medhavd alkohol kommer tillåtas. För serveringen kommer vi med största sannolikhet få hjälp från Bunkern. Det kommer därför finnas en serveringsyta där alkohol, mat och läsk och liknade kommer serveras. Just nu är vi inne i processen att skaffa fram materiel som staket, brandutrusning och liknade för att kunna genomföra evenemanget. För underhållningen kommer troligtvis Ingesund stå. De är mycket intresserade och vill ställa upp med ett flertal olika ensembler. Jag och Lisa har också träffat både KBAB och studentkoordinatorn på kommunen för att diskutera hur vi kan få hjälp med Valborg. Vi vill framför allt ha hjälp med att låna staket, containrar och elverk så vi slipper betala något för detta. Kommunen skall se över hur de på bästa sätt kan hjälpa oss. Fortsatt tillsammans med Lisa diskuterat projekt om alkohol- och narkotika samordnare samt studentmentorer med Ingrid. Vi har även filat på ramar inför 2014 års Fadderutbildning. Fadderutbildningen kommer i dagsläget förläggas under tre halvdagar i april och maj. Vi hoppas på så sätt kunna fylla Fadderutbildningen med mer innehåll om ledarskap och värdegrund än tidigare och där med utveckla konceptet fadder. Jag har tillsammans med Studiemiljönämnden arrangerat en temalunch i hus21 med temat studerandemiljö. Vi stod på plats i hus 21 och informerade om studerandemiljönämnden samt samlade in studerandemiljöproblem. Vidare delade vi ut 75 enkäter om hur studenterna upplevde studerandemiljö och fick in så många som 74 st. Vi mätte också ljud, temperatur och ljus vid studieplatserna på de olika planen. Snitt decibelnivå låg på 66 db, medeltemperaturen på 22*C. Vi genomförde samma sak i Gläntan med fokus på biblioteket och övriga

5 5(3) o o o o o o universitetet. Vi fick där in 110 enkäter. Vi mätte dock inte några ljudnivåer under det tillfället då vi ansåg att det vara svåra att genomföra eftersom vi inte stod i biblioteket. Vi kommer nu sammanställa enkäterna för att kunna presentera FUM och Arbetsmiljökommittén. Jag och övriga studerandeledamöter i styrelsen för Stiftelsen Karlstad Studentbostäder haft styrelsemöte med stiftelsen. Byggnationen har stött på lite patrull då teknik och fastighetsförvaltningen på kommunen har högre krav på antalet parkeringar än vad som står i markhänvisningsavtalet. Jag tillsammans med Bo Jonsson och Paula Björkman från universitetet skall därför formulera en skrivelse till kommunen där vi poängterar vikten av nybyggnation av studentboenden. Jag och Lisa har varit i kontakt med kommunikationsavdelningen angående TURE:s äskning till Turmässan. Tyvärr menar kommunikation att de inte har några pengar att gå in med vilket gör att de säger nej till ekonomiskt stöd. Jag och Lisa har också börjat träffa föreningar för att bland annat gå igenom den nya föreningspolicyn. Det har varit intressant och roligt att få träffa de föreningar vi hittills har hunnit med. Vi har hittills hunnit med fem föreningar, BAMSE, KARLEKON, KRAMA, KNAS samt KEBAB. Stöttat Lisa vid genomförandet av Föreningsmässan. Mässan besöktes av mycket folk och föreningara verkade nöjda. Vi började under föreningsmässan att ragga funktionärer till Valborgsfirandet. Påbörjat arbetet tillsammans med universitet att ta fram en handlingsplan för hur universitet skall agera vid hot, våld och obehagliga situationer. I övrigt har jag haft ont i ryggen och har därför varit hemma sjuk en del under ett par veckor. Framöver: Fortsätta det aktiva arbetet med studerandemiljö. Fortsätta arbetet med studerandemiljönämnden. Fortsätta arbetet med att förbereda Fadderutbildningen Fortsätta arbete med Valborg. Fortsätta att tillsammans med Lisa träffa alla studentföreningar. Fortsätta arbetet med handlingsplanen för hot, våld och obehagliga Joakim Hogen Vice ordförande med studiesocialt ansvar Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Likabehandlingsplan för studenter: Sedan senaste FUM har likabehandlingsplanen för studenter 2014 varit ute på remiss. Detta är en plan som har ett antal åtgärder för hur arbetet kring likabehandlingsfrågor ska blir bättre på Karlstads universitet mellan studenterna. Exempel på åtgärder är fadderutbildningen, en gemensam utbildningsdag för studenter och lärare i diskriminering och utökad information på hemsidan. Vi har lämnat ett remissvar där vi tycker att universitet ska våga gå i framkant när det gäller likabehandlingsfrågor. Exempel på detta är att man bör lyfta in att man kan definiera sig som mer än man eller kvinna. Hedersdoktor: I veckan rapporterade gruppen jag sitter i för att se över utnämningen av hedersdoktorer vid Karlstads universitet till rektor. Vi fick en del att tänka över. Exempel på det var att vi enligt henne

6 6(3) var för rädda för att Thon affären skulle hända igen. När man nu lägger beslutet kring hedersdoktorsutnämninge på fakultetsnämnderna kommer man automatiskt undan detta. Kursplanemanual: Arbetet med kursplanemanualen blev tyvärr inte så smidigt som vi i gruppen hoppats. Många synpunkter har kommit in från fakulteternas utbildningsutskott och att jämka. Efter diskussioner med studenter, jurister och studentombudet står jag fast vid att man bör ha antal examinationer som regler för utbildning på grund- och avancerad nivå också skriver fram. Bildat: Arbetet med att få igång bildatkurserna är svårt. Vi får inte in tillräckligt bra underlag för att godkänna kursplanerna och en start HT 2014 ser alltmer avlägset ut. Utbildningsutskottet lärarutbildningen: Jag är studeranderepresentant i utbildningsutskottet för lärarutbildningen. Vi hade sammanträde och tog massor av kursplaner. Studentfall: Jag och Per arbetar mycket ihop för att få studentfallen att inte stanna som bara studentfall utan också uppmärksammas i ledningsgrupp där bland annat dekanerna finns. Detta för att man också ska kunna nå en mer strukturell nivå, se samband och komma åt det större problemen. Nu håller vi till exempel mycket på med förskolärarprogrammet, grundlärarprogrammet, engelskan och en skrivning om obligatorier på geografi, media och kommunikationsinstitutionen. Prefektträffar: Jag och Per har beslutat oss för att försöka stärka relationen mellan studentkåren och institutionerna. Därför bjuder vi in oss själva till prefektträffar. Vår önskan är att få en tydligare bild av hur institutionerna hanterar studentärende, hur vi ska arbeta med studentfall gemensamt och tankar kring studentfallsrapporten och studeranderepresentanter. UKÄ: Sista utvärderingsomgångarna har nu gått igång. Jag är numera med och startar upp studentintervjuerna. Jag tycker det känns skönt att veta att jag gjort mitt yttersta när det gäller UKÄ, tre utvärderingar kvar för denna termin. Studeranderepresentantsträff: I mitt arbete tycker jag det är viktigt att ha en god kontakt med studeranderepresentanterna och träffar dem därför i olika konstellationer. Vi har arbetat mycket de senaste med hur vi som organisation kan lyfta in frågor i fakultetsnämnderna för att driva ett påverkansarbete. Vi har också diskuterat hur man som student kan ha beretts möjligheten att granska en kursanalys. Kvalitetsmodell : I kvalitetsmodellgruppen har vi nu samlat in allt de material vi behöver för att kunna börja arbeta med att utforma Karlstads universitets nya kvalitetsmodell. Jag har varit med på besök på Dalarnas högskola, Mälardalens högskola, Lunds universitet och Köpenhamns handelshögskola (KBS). Eftersom detta är erat sista FUM kommer ni inte få se min sammanfattning från resorna på nästa FUM, men om intresse finns är ni alltid välkomna in till mig för att få en sammanfattning. Bästa läraren: Att arbeta fram rapporten och underlaget till beslutet om bästa läraren 2014 har legat på mig och tagit mycket tid. Rapporten sammanfattar hur vi i utskottet har arbetat och vi hoppas på det bästa nu när vi lämnar det ifrån oss. Jag har dessutom inlett ett framtida sammarbete med universitetet kring den bästa läraren för att kunna ge pristagaren mer än bara äran. Utbildningsträff: Utbildningsträffarna med utbildningsordförandena i föreningarna flyter på. Jag får in mycket underlag och får även chans att sprida utbildningsfrågorna till föreningarna.

7 7(3) Disciplinärenden: Disciplinärendena ökar konstant och det är något jag, Per och Johnny pratar om i alla forum vi kan. Detta är riktigt viktigt att vi kan ändra på och i höst kommer förhoppningsvis framgångsrika studier och vi kunna ta ett helhetsgrepp om disciplinärendena. Tim Andersson Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Rapport från Karlstads Studenttidning Sedan min förra rapport har det inte hänt så mycket. Tidning nummer 1 släpptes den 19 februari och tidningssläppet gick bra. Denna gång fanns dock inget synlig samarbete med kåren vilket givetvis är tråkigt men då tidningssläppet inföll samma dag som HotSpot fick vi ut många tidningar ändå. Sofia hjälpte till så att vi fick bra publicitet på kårens facebook vilket hjälpte till vid utgivingen. Nummer 2 Arbetet med tidning nummer 2 pågår just nu för fullt. Detta kommer bli mitt och redaktionens sista nummer och vi lägger mycket fokus på vårterminens studier och aktiviteter för sommaren. Utgivning för detta nummer är den 22 april. Jag tar tacksamt emot åsikter samt förbättringsförslag på tidningen och mitt arbete från FUM. Ebba Larter Chefredaktör, Karlstads studenttidning Sammanfattande rapport från studeranderepresentanter Här under sammanfattas studeranderepresentanternas återrapporteringar: Humaniora och samhällsvetenskap: På fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har man diskuterat och fastställt fakultetens budget. Man har inrättat ett danspedagogprogram. Den punkt som genererade mest diskussion var frågan om arbetsmiljö, personalen på universitet är oerhört stressad och känner ständigt en press på att externfinansiera sin forskning. Detta ses som en av universitets största utmaningar inför framtiden. Om personalen inte har en bra arbetsmiljö har de svårt att bidra till att studenterna får en bra studiemiljö. Arbete går vidare med att få jurist, psykolog- och konstnärligexamen. Detta för att vässa universitetets utbildningsutbud som var en av slutsatserna i utbildningsöversynen. I övriga arbetar utbildningsutskottet och kursplanegranskningsgruppen på. I kursplanegranskningsgruppen sitter det idag istället två studeranderepresentanter. Hälsa, natur och teknik: Sedan föregående fullmäktige har det inte varit någon fakultetsnämnd utan man har arbetat vidare med kvalitetsincitamentet. Vi vet att prefekter har lyft de på sina avdelningar och det är väldigt roligt att veta att ens rapporter kommer till användning. Från studeranderepresentanternas sida upplever man en otydlighet i fakultetens utskott och råd. Man vet inte riktigt vad skillnaden är på dem och vad som ska och inte ska lyftas i dem. Detta försöker vi nu få klarhet i tillsammans. Lärarutbildningen: I lärarutbildningen fortgår diskussionerna kring övningsskolor, antagningsprov och examensarbeten. Man har nog i dagsläget valt att avstå från att gå med i övningskolornas prövoperiod. Man känner idag att man ligger på gränsen för vad man klarar att upprätthålla en god kvalitet på.

8 8(3) Särskilt då speciellt förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Det låga söksiffrorna på ämneslärarprogrammet med inriktning högstadiet är också väldigt oroväckande och man vet inte om det är möjligt att gå vidare med. Övriga studeranderepresentantsplatser: Vi hade en storträff för alla studeranderepresentanter i början på terminen där vi pratade om flertalet frågor. Många studeranderepresentantsplatser sitter jag själv på och därför får ni föredragande kring dem i min rapport när vi har haft sammanträden, så som folkuniversitetets styrelse, tematiska rådet och stipendiekommittéen. Drivhuset styrelse löper på bra och jag får inga indikationer på något speciellt. De vill försöka utöka sammarbetet med både oss och universitetet och då främst centrum för tjänsteforskning. Biblioteket: På biblioteket har man nu äntligen anställt en ny biblioteksdirektör. Studenträttsliga rådet: Jag har tillsammans med Stefanie (studeranderepresentant) och Per skrivit till rektor, Frida Gråsjö (chef studentcentrum och sammankallande) och prorektor om att studenträttsliga rådet inte fyller sin funktion. Prorektorn säger att vi ska ta diskussionen. För vi känner att rådet behövs vilket också prefekter vi träffat tycker. Studeranderepresentanter 13/14 Genom Tim Andersson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar

9 9(3) 86 Utnämning av bästa läraren 2014 Karlstad Studentkårs fullmäktiges utbildningsutskott fick till uppgift att arbeta fram ett underlag för bästa läraren Processen har gått till så att vi har låtit studenter fritt nominera lärare utefter dessa tre kriterier: o Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar o Väcker intresse inom området o Visar engagemang för studenterna Sedan har lärarna fått komma in med korta texter om sin undervisning och utifrån dem och studenternas motiveringar har vi i utskottet valt ut fyra stycken lärare som fått möjligheten att presentera sig för FUM: Jens Beiron, Line Holth, Christophe Barbier och Petra Appell. Mer information om hur processen med att ta fram underlag och kandidater till fullmäktige finns i handlingarna. Tim Andersson har tillsammans med utskottet skrivit en rapport om hur arbetet med att ta fram och utnämna bästa läraren har gått till. Rapporten kommer färdigställas efter att fullmäktige har utsett Bästa läraren Utskottet föreslår fullmäktige: o Att välja en av ovanstående kandidater till bästa läraren Karlstad Studentkårs utbildningsutskott genom Linnea Niss Ordförande utbildningsutskottet, 2013/2014

10 10(3) 87 Revidering av Karlstad Studentkårs stadga Fullmäktige tog under mötet den 12 februari beslut om att ändra stadgan enligt detta förslag, beslutet behöver bekräftas av fullmäktige även på detta möte för att träda i kraft. Nedan kan ni läsa mer om varför och vad som föreslås ändras: Ändringarna i stadgan görs för att stadgan ska vara neutral i förhållande till presidiets titlar. I samband med att styrelsen har sett över stadgan har man även pratat om antalet ideella styrelseledamöter. Eftersom styrelsen har haft täta möten har alla ledamöter inte alltid kunnat delta. Detta har lett till att presidiet ibland har haft egen majoritet på mötena. Därför bör antalet ideella styrelseledamöter ökas från mellan 4-6 till mellan 6-8 styrelseledamöter. Förslaget på ny lydelse blir alltså: Kårstyrelsen består av heltidsarvoderade styrelseledamöter fastställda enligt 3 kap 7 j samt sex till åtta (6-8) ledamöter som utses av kårfullmäktige, enligt 3 kap 8 g. Formuleringen som är bunden till titlar finns på ett annat ställe i stadgan. Det är 4 kap som handlar om extrainkallad valberedning: 32 Extrainkallad valberedning ska tillsättas senast trettio (30) dagar före det fullmäktigesammanträde då ny ordförande eller vice ordförande ska väljas. 33 Extrainkallad valberedning ska presentera sitt förslag sju (7) dagar innan det fullmäktigesammansträde då ny ordförande eller viceordförande ska väljas. 4 kap har ändrats till den titelneutrala lydelsen, dessutom har man lagt till chefredaktör eftersom denne även kan avgå från sitt uppdrag i förtid, lydelsen blir då: Extrainkallad valberedning ska tillsättas senast trettio (30) dagar före det fullmäktigesammanträde då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller chefredaktör ska väljas. Extrainkallad valberedning ska presentera sitt förslag senast sju (7) dagar innan det fullmäktigesammanträde då ny heltidsarvoderad styrelseledamot och/eller chefredaktör ska väljas. Kårfullmäktige föreslås därför: o Att revidera 5 kap. 3 Karlstad Studentkårs stadga enligt förslag. o Att revidera 4 kap Karlstad Studentkårs stadga enligt förslag. Karlstad Studentkårs styrelse genom Remmi Gimborn Vice ordförande med internpolitiskt ansvar 2013/2014

11 11(3) 88 Nyregistrering av Kårhuset i Karlstad AB På senaste fullmäktigemötet beslutades det att ett aktiebolag skulle startas som heter Kårhuset i Karlstad AB. För att starta ett aktiebolag krävs det enligt lagen att det finns en bolagsordning och en stiftelseurkund. Fullmäktige bör därför ta beslut om hur bolagsordningen och stiftelseurkunden ska se ut. Bolagsordningen fungerar ungefär som en förenings stadga och beskriver hur verksamheten bedrivs och styrs. Stiftelseurkunden fungerar ungefär som ett konstituerande möte som bekräftar vilka som är stiftare och vilka som blir den första styrelsen. Dessa två dokument krävs enligt aktiebolagslagen för att nyregistrera ett aktiebolag. Vi har arbetat fram förslaget med hjälp av bolagsverket, KPMG och Drivhuset. Bolagsordningen och stiftelseurkunden finns bifogade i handlingarna. För den som är intresserad finns bra information om att starta aktiebolag på bolagsverkets hemsida. När nyregisteringen väl är genomförd och aktiebolaget är verksamt är det klokt att genomföra en första bolagsstämma för att få en aktiv styrelse så snart som möjligt. På bolagsstämman beslutas det om ägardirektiv och vilka som ska sitta i styrelsen under första verksamhetsåret. Verksamhetsårets sträcker sig från 1 juli 30 juni. Vid ordinarie verksamhet bör bolagsstämman vara i oktober månad för att passa in med övrig verksamhet. Vårt förslag är dock att få igång en styrelse så snart som möjligt och att den första bolagsstämman därför är i maj 2014, detta i samband med fullmäktigemötet då verksamhetsplan och budget fastslås för Karlstad Studentkår. Nästa gång det blir bolagsstämma blir däremot i oktober Kårstyrelsen är som förslag till en första styrelse för att nyregistrera Kårhuset i Karlstad AB. Det kommer inte kräva något merarbete, men en styrelse behövs fram till första bolagsstämman. Det första bokslutet kan ske upp till 18 månader från nystart och därför kommer första bokslutet att tas av nästa styrelse för Vid en bolagsstämma är det aktieägarna som röstar på bolagsstämman. För att Karlstad Studentkår ska behålla sin majoritet som aktieägare bör ordförande stå som representant för aktierna och representera fullmäktige som en samlad röst. För att aktiebolagets styrelse ska kunna fungera och för att verksamheten ska drivas framåt behövs det förmodligen i en uppstart någon som arbetar med det, en till tre dagar i veckan. Ett förslag som kom fram i rapporten är att (vice ordförande med)studiesocialt ansvar arbetar som ordförande i bolaget på halvtid. Fullmäktige antog arbetsbeskrivningarna för samtliga heltidsarvoderade i december. Om studiesocialt ansvarig ska arbeta som ordförande i bolaget för Kårhuset i Karlstad behöver arbetsbeskrivningen lyftas igen. För att få en prioritet kring arbetet kring kårhuset behöver någon annan arbetsuppgift prioriteras ner för studiesocialt. Förslaget är att samordningen kring studerandeskyddsombuden istället skjuts till vice ordförande som redan arbetar med den typen av tillsättning och utbildning. Kårhusfrågan blir också något som lyfts direkt från verksamhetsplanen och blir konkret i arbetsbeskrivningen. Som underlag till besluten finns föreslagen bolagsordning, stiftelseurkund samt arbetsbeskrivning för studiesocialt ansvarig.

12 12(3) Av dessa anledningar föreslår styrelsen därför fullmäktige: o Att anta bolagsordningen. o Att anta stiftelseurkunden. o Att ordförande för Karlstad Studentkår alltid ska utgöra Karlstad Studentkårs representant för aktierna vid Kårhuset i Karlstad AB:s bolagsstämma. o Att aktiebolagets första bolagsstämma hålls i samband med fullmäktigemötet i maj månad o Att Kårhuset i Karlstad AB:s första bokslut sker 30 Juni o Att Johnny Johansson får i uppgift att nyregistrera aktiebolaget hos bolagsverket. o Att anta arbetsbeskrivningen för studiesocialt ansvarig. o Att punkten direktjusteras. Karlstad Studentkårs styrelse genom Johnny Johansson Ordförande Karlstad Studentkår 2013/2014

13 13(3) 89 Revidering av Karlstad Studentkårs policys Policyrevideringsutskottet är klar med revideringen av de policys som fullmäktige ansvarar över. Utskottet började med att gå igenom det gamla policydokumentet och kom fram till att de var för många, för långa och för vaga. Därför har vi gjort dem så konkreta så möjligt. Utskottet har även tittat på de policys som styrelsen ansvarar över, där valde vi att slå ihop alla policys som rör studentföreningar till en. Karlstad Studentkårs föreningspolicy som den kallas innehåller godkännande av studentförening, tillgång till Gläntan samt äskningar. I policyn har vi lagt fram nya rutiner för hur Karlstad Studentkår ska säkerställa att föreningarna som godkänns uppfyller de kriterier som krävs för att vara en godkänd förening. Policyn kommer finnas tillgänglig studentkårens hemsida inom kort. Nedan kan ni i korthet läsa om de förändringar utskottet gjort i varje policy: Alkohol & Narkotikapolicy: Det som är nytt här är att man har ändrat namn på policyn från drogpolicy, dessutom ska Karlstad Studentkår inte köpa alkohol för medlemmarnas pengar vid representationstillfällen. Ekonomisk policy: Har förkortats där avsnitten för ersättning för matutgifter och resor har tagits bort. Eftersom de regleras av budgeten. Ansvarsfördelningen på ekonomin har förtydligats på flera sätt. Ett avsnitt som föreskriver hantering av fakturor och utlägg har lagts till. Kommunikationspolicy: Har väsentligt förkortats och gjorts mer konkret. Revideringen har gjorts i samråd med informationsansvarig. Formuleringarna om målgrupper har reviderats och tydliggjorts. Studenttidningens redaktionella policy: Har anpassats till hur studenttidningen ser ut och fungerar idag. Revideringen har gjorts i samråd med studenttidningens chefredaktör. Likabehandlingspolicy: Har ändrat namn från mångfaldspolicy och gjorts om från grunden. Den innehåller fyra delar; bakgrund, allmänt, verksamhet samt likabehandlingsplan. Den har reviderats i samråd med kårens likabehandlingsexpert, Tim Andersson. Miljöpolicy: Har förkortats och konkretiserats. Något som även har lagts till är att det ska göras en årlig översyn av studentkårens miljöarbete där förslag på förbättringar ska tas fram. Anledningen till att utskottet valde att förkorta policydokumentet var också för att öka medvetenheten kring dem. Studentkårens policys ska vara lättillgängliga och lättbegripliga. Av dessa anledningar föreslår utskottet därför fullmäktige: o Att anta reviderad alkohol & narkotikapolicy o Att anta reviderad ekonomisk policy o Att anta reviderad kommunikationspolicy o Att anta reviderad Karlstad Studenttidnings redaktionella policy o Att anta reviderad likabehandlingspolicy o Att anta reviderad miljöpolicy Karlstad Studentkårs policyrevideringsutskott genom Piia Heikkinen Policyrevideringsutskottet 2013/2014

14 14(3) 90 Grafisk manual för Karlstads studenttidning Den grafiska profil som senast fastslogs för Karlstads Studenttidning har inte används på många år och det finns inga datum på när det fastslogs. Mycket av det innehåll som anges i profilen, till exempel typsnitt, finns inte längre att tillgå. Den är heller inte anpassad för tidningens format som det är idag och innehåller väldigt få exempel vilket innebär att olika chefredaktörer kan göra helt olika tidningar utifrån samma profil. Under hösten har vi arbetat utifrån den tidigare fastslagna profilen så som jag tolkat den. Vissa saker har vi varit tvungna att göra annorlunda då till exempel typsnittsfiler saknats, och vissa saker har jag valt att göra annorlunda. Därför har jag nu tagit fram en grafisk manual som speglar hur vi arbetar idag och beskriver hur tidningen skall formges för att behålla samma uttryck framöver. Den grafiska manualen finner ni i handlingarna. Styrelsen föreslår därför fullmäktige: o Att anta förslag på tidningens grafiska manual. Karlstad Studentkårs styrelse genom Ebba Larter Chefredaktör, Karlstads studenttidning 2013/2014

15 15(3) 91 Förverkande eller fyllnadsval av plats som kårstyrelseledamot Per Andersson har entledigat sig som styrelseledamot från och med 18 februari. Han har fått ett heltidsjobb och känner att han inte hinner delta under styrelsemötena. Fullmäktige ska under mötet bestämma huruvida ett fyllnadsval ska göras eller ej. Detta enligt Karlstad Studentkårs stadga12 5 kap: Vid kårstyrelseledamots entledigande ska kårfullmäktige avgöra huruvida platsen ska förverkas eller fyllnadsväljas Förslag till beslut: o Att platsen som kårstyrelseledamot ska förverkas. o Att platsen som kårstyrelseledamot ska fyllnadsväljas. Karlstad Studentkår Karl Sandström Mötesordförande, Karlstad Studentkårs fullmäktige 2013/2014

16 16(3) 92 Rapport Valborg2014 Fullmäktige beslutade i december att godkänna den budget som föreslagits från arbetsgruppen skapad för att planera ett valborgsfirande i studentkårens regi Här kommer en rapport över hur progressen löpt fram till dagens datum Tillstånd Genomförande Ekonomi Samarbeten Tillstånd Tillstånd för valborg söktes i mitten av november. För att undvika de problem och den fördröjning som uppstod inför tillståndansökan 2013 fokuserade valborgsgruppen att utgå från de premisser polisen givit för att godkänna tillståndet I planeringen räknades därför in krav på inhägnad, krav på ordningsvakter, krav på toalettfaciliteter samt krav på tillstånd för offentlig tillställning. I samband med att tillståndet skickades till polisen skapades också en dialoggrupp bestående av representanter från studentkåren, polisen, alkoholhandläggare vid Karlstad kommun samt tjänstemän från Karlstad kommun. Dialoggruppen har träffats vid fyra olika tillfällen för att diskutera tillståndet och vilka krav som ställs på studentkåren för att godkänna en offentlig tillställning under Valborg2014. Tillståndet som söktes rörde 1000 personer, baserat på uppslutning tidigare år med ca 750 deltagare ansåg vi att det var ett bra antal som också är någorlunda lätt att hantera speciellt då detta är första året vi gör något liknade. Initialt ville studentkåren få tillstånd för en offentlig tillställning där medhavd alkohol tilläts. Detta backade dock polisen för och ett tillstånd med krav på servering var enda alternativet som gick att ordna för att alkohol skulle få förekomma under valborgsfirandet. Vid sista träffen gav polisen oss ett muntligt svar att tillståndet skulle godkännas men att det var tvunget att gå på en remissrunda innan vi skulle få tillståndet skriftligen. I skrivande stund har vi ännu inte fått beslutet oss tilldelat. I och med att polisen och alkoholhandläggarna har krav på servering valde vi att outsourca den delen till en extern aktör då vi ansåg att också sköta servering kommer sluka alltför stora resurser för valborgsgruppen. Vi tillfrågade därför studentföreningen EMSEK, Bunkern, om de vill stå med servering vilket de accepterat. Serveringen kommer ske på ett avgränsat område som kommer kunna ta 300 personer. Genomförande Likt de två senaste åren planerar valborgsgruppen att starta Valborg2014 med ett karnevalståg genom Karlstad. Som tidigare är tanken att deltagarna skall samlas upp i museiparken för att tåga via Järnvägsgatan, Drottninggatan och Östra Torggatan till Stora Torget. På torget kommer det genomföras ett traditionsenligt valborgsfirande med tal och liknade. Efter att firande på Stora Torget genomförts är det meningen att deltagarna skall bege sig till Borgmästarholmen för att delta på det avslutande firandet. Planen är att vi skall hägna in ett ca kvm stort område där endast deltagare med

17 17(3) Valborgspasset kommer ha tillträde. Valborgsgruppen har gjort analysen att det är svårt att genomföra ett sådant firande med fler än 1000 besökare, i alla fall första året. Därför kommer det bara finnas 1000 valborgspass att tillgå och det kommer kräva medlemskap i studentkåren samt först till kvarn. Vi anser att det skall vara en medlemsförmån att delta på studentkårens valborgsfirande vilket har gjort att vi kommer kräva medlemskap i studentkåren åtminstone om du är student vid Karlstads universitet. Vi kommer försöka se till så att det finns ett antal gästpass för studenter vid andra lärosäten eller för alumner och liknade men exakt hur många sådana och vilka reglerna för detta är har vi ännu inte bestämt helt klart. På området kommer det finnas möjlighet till mat och förfriskningar genom Bunkerns försorg. Det kommer även finnas en scen där uppträdaden från olika band från Ingesund kommer genomföras. Det kommer också finnas andra studentikosa aktiviteter på området. Vi vill göra valborgsfirandet så underhållande som möjligt. Valborg2014 kommer kräva en hel del resurser. Valborgsgruppen består i dags läget av 5 deltagare och även om vi arbetar hårt och effektivt krävs det fler händer än bara oss. Under själva uppbyggnaden av området, den 29:e april kommer vi behöva runt personer för att bygga staket och rodda med scenen och liknade. Under själva valborgsfirandet behövs minst tio funktionärer som kan hjälpa till med allt ifrån att agera som entrevärdar till att ha koll på nödutgångar. Det kommer också behövas ögon och öron som har lite extra koll på själva området. Entrevärdarna kommer stå och välkomna deltagarna i entrén och kontrollera valborgspass, väskor, overaller jackor och liknade för att ingen medhavd alkohol ta med på området. Det kommer vara strängeligen förbjudet att dricka alkohol på annan plats än serveringsytan och då endast sådan som är införskaffat från serveringen. Nödutgångarna kommer kontrolleras så att inga obehöriga tar sig in eller ut den vägen och att nödutgångarna öppnas i händelse av brand eller liknade. Det kommer krävas att alla funktionärer är nyktra under hela valborgsfirandet På området kommer det finnas sex ordningsvakter och 3-5 sjukvårdsutbildade personer. Dagen efter, den 1 maj, kommer det behövas hjälp att riva området, städa samt att återställa Borgmästarholmen till det skick som den var innan arrangemanget. Det kommer därför behövas personer också då som hjälper till att städa och riva. Vi kommer behöva så mycket frivilliga vi bara kan få ihop om detta skall funka, det finns redan nu ett antal hängivna frivilliga som sagt att de ställer upp och hjälper till att genomföra arrangemanget men det krävs ändå fler så att arbetet går så smidigt som möjligt. Samarbeten I skrivande stund har vi upprättat samarbeten med Bunkern och servering. Vi har också ett muntligt avtal med olika typer av ensembler vid Ingesund. Det finns dock inget skriftligt med dem men de är jättesugna på att komma och få visa upp sig och få spela. Det kommer därför lösas inom det närmsta. Vi kommer också samarbeta med universitet det ligger dock lite avvaktande då de inte riktigt visste exakt vad i brand- och sjukvårdsutrustning de kunde upplåta. Vi jobbar också för att få till så att vi kan få materiel till give.aways som kan delas ut under kvällen exempelvis badbollar och regnponchos. Kondomer kommer delas ut av Sex&Sånt. Kommunen håller vi på att förhandla med så det är ännu oklart vad vi kan få till för samarbete. Vi diskutera också huruvida vi skall kontakta RedBull, Vitamin Well och Wasabröd som exempel för att ha lite att dela ut på området. Det ligger dock också lite hos Bunkern hur de förhåller sig till att andra delar ut, läsk och chips exempelvis.

18 18(3) Ekonomi Genom att vi har kapat kostnaderna för underhållning tack vare deltagandet från Ingesund har vi kunnat skapa utrymme i budgeten. Budget för underhållning var initialt beräknad till SEK men ser nu ut att hamna på 0. Vidare har vi kunnat minska kostnaden för staket då vi hittat ett företag som har riktigt bra priser vilket gör att vi kunnat halvera staketkostnaden. Kostnaden för toalettfaciliteter kommer uppgå till de budgeterade SEK Kostnaden för marknadsföring har vi också kunnat kapa ner till en drygt SEK då vi skall använda oss av digital media i så stor utsträckning som möjligt. Kostnaden för vakter kommer vara högre än beräknat, detta för att tillgodose de krav som de tillfrågade vakterna begärt utifrån deras ordinarie lön. I kostnaden tillkommer också sociala avgifter samt utökning av tiden från åtta till tio timmar för att de skall få en chans dels bekanta sig med området och göra en riskbedömning, dels för att de skall få en chans att hinna tömma området innan de går av. Vakterna är noga utvalda utifrån erfarenhet, de är också kända av valborgsgruppen så vi vet att vi kommer få kvalitet vilket är extremt viktigt vid ett sådan post. Vi kommer få lägga 1600 SEK på radioutrustning vilket hamnar under övriga kostnader. Kostnaden gäller för tio stycken radioapparater för att vi skall kunna sörja för en god kommunikation under arrangemanget. Sjukvårdsutrustning och brandsläckningsutrustning har vi fått muntligt ja från universitetet att få låna vilket gör att det inte kommer uppstå någon kostnad för den typen av materiel. Vad gäller markhyra, containrar, sopkärl, elverk och liknade har vi inte ännu fått klart då vi ännu ligger i förhandlingar med kommunen. En ytterligare kostnad som uppkommit som kommer hamna under övrigt är belysning av exempelvis servering, runtomkring baja-majeområdet samt entrén. Scen, ljud och ljus för uppträdande kommer hamna kring de budgeterade SEK. Vi har sökt sponsorer, tyvärr är det få sponsorer som är villiga att hjälpa oss med ekonomiska resurser eller med materiel som verkligen krävs. Vi hoppas få låna containrar och elverk av kommunen för att minska kostnaden. Det vi verkligen behöver, typ bajamajor och staket, har varit svårt att hitta sponsorer för. Budgeten är bifogad under: Kategori Budget Faktisk Skillnad Sponsor Kårens kostnad Ljud/ljus/el/scen ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr Underhållning ,00 kr 0,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Staket ,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr Vakter ,00 kr ,00 kr 7 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr Karnevalståg ,00 kr 0,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Tillstånd 3 000,00 kr 700,00 kr ,00 kr 0,00 kr 700,00 kr Bajamajor ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Marknadsförin ,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr 4 000,00 kr Tält/bänkar/plattor ,00 kr 0,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Biljettband 5 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr 4 000,00 kr Funktionärströjor 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr Giveaways ,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr Markhyra 5 000,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Övrigt ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr

19 19(3) 93 Utskottsrapport från studiemiljönämnden Fullmäktige tillsatte i september 2013 en nämnd med uppgift att bevaka studiemiljön på Karlstads universitet. Initialt bestod gruppen av fem personer men utökades efterhand till bestå av sju. Medlemmarna av nämnden var fördelade så att förutom vice ordförande med studiesocialt ansvar i roll av huvudstuderandeskyddsombud så bestod nämnden av tre ingenjörsstudenter, två sjuksköterskestudenter samt en student från Rättsvetenskapliga programmet. Studiemiljönämnden blev delegerat av fullmäktige att själva konstituera sig så under första mötet beslöt nämnden att utse Joakim Hogen till sammankallande och Arman Aslani till ordförande för Studiemiljönämnden. Studerandeskyddsombud 2013/2014 Joakim Hogen huvudstuderandeskyddsombud Arman Aslani, Rättsvetenskap, ordförande Studiemiljönämnden. Frida Strömberg, Civilingenjör Per Olofsson, Högskoleingenjör Alexander Nöjd, Högskoleingenjör Carl Persson, Sjuksköterska Andreas Lindgren, Sjuksköterska Alexander Nöjd har efter årsskiftet inte deltagit i Studiemiljönämndens arbete då han är färdig studerad, han har dock inte officiellt avsagt sig sin roll som studerandeskyddsombud trots upprepade påtryckningar från sammankallande. Studiemiljönämndens arbete Studiemiljönämnden har under hösten konstituerat sig och påbörjat planeringen av arbetet. Studerandeskyddsombuden har utbildats i universitetets arbetsmiljödelegation. Löpande har studerandeskyddsombuden rapporterat in problem med studiemiljön på universitet till huvudskyddsombudet. Dessa problem har sedan vidarebefordrats till ansvariga på universitetet. Av problemen har ljudnivåer i hus21 och Biblioteket var de mest frekvent rapporterade och problem med uppkopplingen och anslutningen till internet på en tredje plats. Dialog förs med universitetet och ITavdelningen för att försöka komma till rätta med problemen. Arbetet har i nämnden har tillstörsta del handlat om hur en Studiemiljönämnd skall fungera och hur vi skall kunna bygga upp en plattform för framtida arbete. Då det har varit svårt att nå fram till data gällande ljudnivåer då medeldecibellen hamnar inom de gränsvärden Arbetsmiljöverket satt upp. Fokus kommer istället i framtiden få läggas på den upplevda ljudmiljö så att universitetet verkar för att stävja det sekundär bullret som uppstår på grund av brister i arkitekturen i hus21 och Bibloteket med öppna miljöer och lite ljudabsorberande material.

20 20(3) 94 Rapport nybyggnation Stiftelsen Karlstad studentbostäder Stiftelsen Karlstad studentbostäder har beslutat att förbereda byggnation av nya studentbostäder vid grusparkeringen uppe på Kronoparken 1:24. Stiftelsen har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Karlstad kommun för tomten och man planerar nu att bygga fyra hus två femvåningshus och två åttavånings hus. Stiftelsen har haft ute detaljplanen för byggnationen är godkändes av kommunfullmäktige den 18 februari. Nästa steg i processen är att Stiftelsen Karlstad studentbostäder skall kommunicera förfrågan till entreprenörer för att ta in offertförslag för byggnationen. I förfrågningsunderlaget kommer kvalitet och boendekostnad beaktas. Studeranderepresentanterna i stiftelsen har begärt att boendekostnaden för lägenheterna inte får överstiga 4000 kr för en enrummare. Vidare har vi framfört önskemål på att lägenheterna skall innehålla ordentliga kök med ugn och frysskåp. I förfrågningsunderlaget kommer ligga tillgrund för vad entreprenörerna tror det kommer kosta att genomföra byggnationerna och därefter vilken avgift som kommer tas ut av de boende. Studentkåren kommer i samkommunikation med universitet göra ett yttrande angående Karlstad kommuns parkeringsnorm. Den parkeringsnorm som är föreslagen att antas säger att det krävs 3 parkeringar per 1000 kvm boendeyta. Det skulle innebära att de kommer krävas 30 parkeringsplatser, byggnationen samt underhållet av dessa parkeringsplatser skulle innebära en ökning av boendekostande. Efter som boendena kommer förläggas nära till universitetet samt bussförbindelser det finns dessutom parkeringar att tillgå vid universitetet i närheten för besökare. Studenter har i regel också ingen bil vilket göra att det inte finns något behov av parkering. Yttrandet kommer skickas till kommunen och syfta till att de kan bortse från parkeringnormen vid byggnationen och att det endast krävs ett par parkeringar för personer med extra behov av tillgänglighet för att minska byggkostnaden. Detaljplanen bifogas separat.

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2015-04-22 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna Witting John Gunell Adam Dahrén Simon Fjellner

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Protokoll Samhällsvetarsektionen

Protokoll Samhällsvetarsektionen Sida 1/5 Samhällsvetarvetarsektionen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2014/2014 Datum: 2014-12-08 Tid: 13.00-16.00 Plats: [Kontoret, Sprängkullsgatan 19] Kallade: s styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer