PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga"

Transkript

1 PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare i Hopajolas styrelse Kommentar till tertialbokslut 1: Tertialrapport 2: Verksamhetsplan för regionförbundet Rambudget för år 2007 och prognos för Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län Motion 100-dagars pendlarkort i kollektivtrafiken Nytt aktieägaravtal ALMI Företagspartner Örebro AB Riktlinjer för Regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt Egen finansiering av Entreprenörskap i skolan (år 2) Egen finansiering av projekt Nyföretagarservice (del 2) avser år Fråga om att starta miljöbilpooler i länet Anmälningsärenden... 18

3 Plats och tid: Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Torsdag den 30 november Ajournering och Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Ordinarie Ersättare Utses att justera: Kenth Harryson (s) Sölve Persson (s) Erik Johansson (fp) Jan-Erik Brohede (fp) Tid för justering Program: Den 7 december 2006 kl Plats NetCity Mötet öppnas Presentation av verksamheter knutna till västra länsdelen Enligt föredragningslistan Avslutning

4 Närvarolista, Förbundsfullmäktige Kommun/landsting Ledamot Askersund Solveig Samuelsson (s) Gunilla Högberg (fp) Owe Ranebäck (kd) Degerfors Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Beckman (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Ljubica Engholm (mp) Kumla Katarina Hansson (s) Carl-Gustav Thunström (s) t.o.m. 61 kl Torbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Lennart M Pettersson (s) Kerstin Leijonborg (c) Lindesberg Anders Ceder (s) t.o.m. 61 kl Arnold Bengtsson (s) Ljusnarsberg Wiweca Stopp (s) Margareta Svenson (m) Nora Håkan Blomberg (s) Monika Andersson (s) Örebro Irén Lejegren (s) Carina Dahl (s) Torgny Larsson (s) Gun Carlestam Lewin (v) Olof Johansson (mp) Ewa Sundkvist (kd) Erik Johansson (fp) Birgitta Lindahl (fp) Örebro läns landsting Mårten Blomquist (s) Susanne Stenlund (s) Kerstin Bergström (s) Lasse Sjöberg (s) Kenth Harryson (s) Kerstin Gunnarsson (s) Sven-Olof Reinholdsson (s) Sölve Persson (s) Annmarie Lööf (v) Bo Westerling (m) fr. 57 kl Rickard Nygren (m) Göran Strömquist (m) Patrik Öhrström (fp) Jan-Erik Brohede (fp) Rasmus Persson (c) Anette Schön (kd) Eva Edvardsson (mp) Icke tjänstgörande ersättare Hällefors Lillian Stenquist

5 5 57 Nominering av ledamöter och ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr ) Valberednings förslag 3, Till ordinarie ledamöter i Hopajolas styrelse nomineras Ewa-Leena Johansson (s) tillika vice ordförande Gunilla Holmström (m) Till ersättare i Hopajolas styrelse nomineras Kenth Harryson (s) Kaj Jensen (kd) Hopajola Administrativt stöd

6 6 58 Kommentar till tertialbokslut 1:2006 (Dnr ) Generella reserveringar som är kommenterade i avsnitt 3.14, 4.1, 4.7 och 4.8 för regionalpolitiska bidrag och projektkostnader har från andra tertialen tagits bort. Nu bokas efter varje beslut den faktiska kostnaden för respektive projekt eller motsvarande på särskilt konto. När det gäller driftförsörjningsfonden i avsnitt 3.10 härrör den från Fritid T-län. Avsikten var att säkra utvecklingen av friluftsliv i Örebro län både genom Fritid T-läns egna anläggningar, men också i samverkan med andra aktörer. Inom ramen för samverkan och i enlighet med förslaget till verksamhetsplan för är Regionförbundets ambition att fortsätta att utveckla och stärka den gröna strukturen i regionen genom olika projekt. En omfattande neddragning av årsavgiften för Fritid T-län, från 10 miljoner kr till 2,2 miljoner kr gjordes från och med Beräknad avkastning på beslutat driftfinansieringskapital om drygt 20 miljoner kr har inte gett förväntad ekonomisk effekt. Det kapital som Fritid T-län har fört med sig in i regionförbundet till en fondavsättning var i syfte att täcka det planerade budgetunderskott som blivit följden av detta under de närmaste åren. Det finns inga juridiska eller andra hinder för att resterande del av avsatt kapital utöver vad som ovan anges används i regionförbundets övriga verksamhet. Osäkerhet har rått om klassificeringen av driftförsörjningsfonden. Enligt revisorernas rapport bedömer de att den kan klassificeras som fritt kapital Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell Rapport från tertialgranskning 2006 upprättad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skrivelse från valda revisorerna förbundsfullmäktige 48, från förbundsstyrelsen 73, Rapporten om tertialbokslut 1:2006 godkänns. Administrativt stöd - ekonomi

7 7 59 Tertialrapport 2:2006 (Dnr ) Beskrivning av ärendet Årets första åtta månader ger ett resultat på tkr. Prognosen för hela 2006 är ett underskott på tkr. Flytt och tid för omställning har påverkat verksamheten under de två första tertialen, vilket visar sig i resultatet, dvs. både kostnader för kompetensutveckling och vissa verksamhetsaktiviteter har uteblivit då de har fått skjutas på framtiden. Sannolikt kommer det att under hösten finnas större utrymme tidsmässigt för både kompetensutveckling och verksamhet och vår ambition är att prestera i högre grad under det sista tertialet. En viss påverkan kommer kanske att kvarstå under hela första året, vilket prognosen också visar. Uppbyggnad runt informationen som inkluderar skapandet av en informationsstruktur kommer att innebära stora kostnader. Detta har inte kunnat komma igång förrän nu då informationschefen har tillträtt. En del extra engångskostnader inom IT förväntas då det kvarstår en del anpassningar orsakade av flytten. Vissa förberedande anpassningar inför länsstyrelsens ankomst behövs. I budget för 2006 budgeterades ett underskott om tkr. Enligt prognosen beräknas underskottet under 2006 uppgå till tkr. Således räknar vi med att nå resultatmålet med bred marginal. I antagen budget för år 2006 finansieras underskottet genom: Medel från 2005 (BRO) Medel från 2005 (övrigt) Kapitaltäckning av Fritid T-Läns beräknade underskott genom ianspråktagande av driftförsörjningsfonden 500 tkr 300 tkr tkr tkr Det beräknade underskottet tkr finansieras genom medel från driftförsörjningsfonden Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell Balansräkning Tertialbokslut 2:2006, Resultaträkning Tertialbokslut 2:2006, Förbundsstyrelsens protokoll 74,

8 8 59 fortsätter.. Tertialrapport 2:2006 godkännes med föreslagen ändring om soliditeten. : Administrativt stöd - ekonomi

9 9 60 Verksamhetsplan för regionförbundet (Dnr ) Arbetet med verksamhetsplan och framtida inriktning har skett i en bred process som inkluderat både regionförbundets förtroendevalda och anställda, förbundets medlemmar och samarbetspartners. Verksamhetsplanen pekar ut färdriktningen för förbundets arbete den kommande mandatperioden. Den tydliggör fem prioriterade områden som tillsammans ska bidra till att nå målet: Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Wettermark Jonsson, Verksamhetsplan för regionförbundet Örebro län , förslag Direktiv till verksamhetsplan , fastställd av förbundsstyrelsen 34, Förbundsstyrelsens protokoll 75, Yrkanden Irén Lejegren (s), Ola Karlsson (m), Torbjörn Ahlin (c), Bo Rudolfsson (kd), Carina Dahl (s), Olof Johansson (mp), Ewa Unevik (m), Ewa Sundkvist (kd) och Håkan Blomberg (s) yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Verksamhetsplan antas med de föreslagna ändringarna. Regionens kommuner och landsting All personal

10 10 61 Rambudget för år 2007 och prognos för (Dnr ) Sammanfattning Budgetprocessen för verksamhetsåret 2007 görs i två steg. I steg ett redovisas ramen för år 2007 och i steg två redovisas detaljbudgeten. Under december -06 och januari -07 kommer arbetet med den detaljerade handlingsplanen och budgeten att göras, för beslut i fullmäktige i mars -07. Budgeten för år 2007 är underbalanserad med tkr. Kostnaderna beräknas uppgå till tkr och intäkterna till tkr. Av de totala intäkterna kommer tkr i form av bidrag från kommuner och landsting, där den kommunala delen uppgår till tkr och landstingets del till tkr. Regionförbundets budget underbalanseras de inledande åren enligt den långtidsplan som gäller för finansiering av Fritid T läns verksamhet. Detta innebär att budgeten kommer att vara i balans år Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell, Rambudget , Medlemsbidrag för Regionförbundet Örebro Län, Förbundsstyrelsens protokoll 76, Rambudget för 2007 med ett balanserat underskott på tusen kronor antas Underskottet tas från eget kapital. Regionens kommuner och landsting Administrativt stöd -ekonomi

11 11 62 Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län (Dnr ) Sammanfattning Revisorerna har utarbetat ett förslag till reglemente för revisionen. Det följer i stort det normalavtal som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat. Det innehåller uppgifter om arbetsinnehåll och former, ekonomi och förvaltning, rapportering etc. Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell, Revisionsreglemente, förslag Förbundsstyrelsens protokoll 77, Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län antas. Revisorerna Administrativt stöd

12 12 63 Motion 100-dagars pendlarkort i kollektivtrafiken (Dnr ) Sammanfattning Centerpartiet föreslår ett nytt pendlarkort som komplement till dagens månadskort, för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv bland grupper som inte reser dagligen. Motionen berör detaljutformning av taxesystem för Länstrafiken. Dessa frågor hanteras av Länstrafikens styrelse. Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Åslund, Förbundsstyrelsens protokoll 78, Yrkanden Ola Karlsson (m) yrkar på återremiss för att ta med till ägarmötet med Länstrafiken. Kerstin Leijonborg (c), Olof Johansson (mp) och Irén Lejegren yrkar på återremiss. Motionen återremitteras för behandling på ägarmöte med Länstrafiken. Förbundsstyrelsen Peter Åslund Magnus Persson

13 13 64 Nytt aktieägaravtal ALMI Företagspartner Örebro AB (Dnr ) Sammanfattning Nuvarande avtal mellan ALMI Företagspartner AB och Regionförbundet Örebro län avseende ALMI Företagspartner i Örebro AB löper ut 31 december Staten och representanter för de regionala ägarna av ALMI-bolagen har under året nått samsyn om hur ett kommande aktieägaravtal bör utformas. 1. Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson, ALMI samverkansavtal, förslag Samverkansavtal Rådgivning till invandrare inför företagsstart 5. Mentorskap för nystartade företag 0-3 år 6. Insatser för ökad internationell konkurrenskraft 7. Förbundsstyrelsens protokoll 79, Samarbetsavtal tecknas med ALMI Företagspartner AB enligt underlag 1 och 2 ALMI Företagspartner Örebro AB tillförs kr för verksamhetsåret 2007 Regionförbundet deltar med tilläggsfinansiering för Invandrarföretag med kronor enligt underlag 4, samt för Mentor med kronor, enligt underlag 5 Regionförbundet avstår för närvarande från deltagande i tilläggsfinansiering Internationell konkurrenskraft enligt underlag 6. ALMI Företagspartner AB ALMI Företagspartner Örebro AB Administrativt stöd - ekonomi

14 14 65 Riktlinjer för Regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt (Dnr ) Sammanfattning Förbundsstyrelsen föreslår en del justeringar i texten enligt underlag 2. För att projektbidragssökande ska veta vilka kriterier och vilka krav regionförbundet kommer att ställa på en projektansökan är det av största vikt att det finns riktlinjer som redovisar den beslutfattande organisationens villkor. Att ge tydliga direktiv underlättar både för projektbidragssökande och för handläggande personal. Riktlinjerna avser projektansökningar såväl inom fritid och kultur som regionala tillväxtprogrammet. Ovanstående avser del av finansiering i projekt. Vid överföring av medel för regionutvecklingsprojekt från Länsstyrelsen, år 2007, tillkommer de krav som åläggs i regleringsbrev. Många projekt har drivits, och beviljats medel, en längre tid och kan därför inte längre betecknas som egentliga projekt. Dessa kommer framöver troligen inte ha en möjlighet att vara självfinansierande utan vara beroende av offentlig finansiering. Regionförbundets kansli har från styrelsen fått i uppdrag att inkomma med förslag om hur dessa ska lösas i framtiden. 1. Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause, Riktlinjer för medfinansiering av utvecklingsprojekt, förslag Förbundsstyrelsens protokoll 80, Riktlinjer för regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt antas med de föreslagna ändringarna i texten. : Enhetschefer Utvecklingsledare Administrativt stöd -ekonomi

15 15 66 Egen finansiering av Entreprenörskap i skolan (år 2) (Dnr ) Sammanfattning Projektet Entreprenörskap och företagande i skolan (Dnr 06-3), startade år 2006 med Regionförbundet som projektägare. Finansiärer är kommunerna i Örebro län, NUTEK, Sparbankstiftelsen, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Omfattningen framgår av budgeten i underlaget. Projektet genomförs som ett ramprojekt. Kommunerna är genomförare. Syftet är att erbjuda elever och personal en möjlighet att utveckla ett arbetssätt som stimulerar den entreprenöriella förmågan. Det kan yttra sig i ett nytt förhållningssätt inom skolans verksamhet eller i nya kontakter med det lokala näringslivet. Målet är att eleverna ska ha getts möjlighet att från en idé se ett resultat och ha ökat förståelsen av entreprenörskapets innebörd. Utifrån detta kan många elever stimuleras att förverkliga egna idéer och att skapa kontakter inom arbetslivet. Inom varje kommun finns en delprojektledare som är ansvarig för implementering och redovisning. Tjänsteskrivelse upprättad av Sven Erik Sahlén, Budget för Entreprenörskap i skolan Förbundsstyrelsens protokoll 83, Under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställer regionförbundet 2,5 miljoner kronor till förfogande för år 2007 för Entreprenörskap i skolan år 2. Outnyttjade medel 2006 förs över till projektets år 2, verksamhetsår Kostnaden ska täckas ur anslaget för regionpolitiska projekt. Projektet Entreprenörskap i skolan Administrativt stöd -ekonomi

16 16 67 Egen finansiering av projekt Nyföretagarservice (del 2) avser år 2007 (Dnr ) Sammanfattning Regionförbundet är huvudman för projektet Nyföretagarservice. Projektet har pågått i två år och fallit mycket väl ut. Ovanstående egen finansiering avser år Målet för Nyföretagareservice är gratis information, rådgivning och utbildning i att starta eget förlagt till sin hemkommun. Servicen erbjuds alla länsbor för att de ska få de viktiga verktygen till att starta företag. Genom projektet erbjuds gruppinformation om starta eget frågor minst en gång per månad. För de som är intresserade ska därefter enskild rådgivning och starta eget kurs erbjudas inom ett kvartal. Med nyföretagare menas även personer som planerar att ta över ett befintligt företag t.ex. vid generationsskifte inom familjen eller köp av företaget. Delfinansiering har beviljats av länets kommuner, Länsstyrelsen Örebro län samt Sparbanksstiftelsen. Omfattningen framgår av budgeten i underlaget. Tjänsteskrivelse upprättad av Malin Eriksson, Budget för Nyföretagarservice Förbundsstyrelsens protokoll 84, Under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställs kr till förfogande för projektet Nyföretagarservice (del 2). Kostnaden ska täckas ur anslaget för regionpolitiska projekt för Nyföretagarservice Administrativt stöd -ekonomi

17 17 68 Fråga om att starta miljöbilpooler i länet (Dnr ) Miljöpartiet de Gröna inkommer vid mötet med en skriftligt ställd fråga till förbundsstyrelsens ordförande om hur långt arbetet kommit med att starta miljöbilpooler i länet. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas och att styrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde besvarar frågan. Förbundsstyrelsens ordförande

18 18 69 Anmälningsärenden Redovisning av under året inkomna motioner som inte behandlats. Vänsterpartiets motion Fossilbränslefri region (Dnr ) Jonas Karlsson (s) motion Regionalisera länstrafiken (Dnr ) Miljöpartiet de Gröna motion Onödig pendling (Dnr ) Förbundsfullmäktige 12 okt Förbundsfullmäktige 4 maj Förbundsfullmäktige 4 maj Elise Norberg avsäger sig uppdrag. Ledamot i styrelsen och fullmäktige, samt rapportör för Turism och fritid. (Dnr 05-44)

19 19 Justerad den 7 december 2006 Torgny Larsson Kenth Harryson Erik Johansson Ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på Regionförbundets anslagstavla 8 december 2006 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages den 22 december 2006

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer