Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller"

Transkript

1 Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin, ordförande Per Jonsson, Bengtsfors Martin Carling, Dals-Ed Ronnie Brorsson, Strömstad Alf Sifversson, Munkedal Peter Heie, Beredningen Utbildning Lars Blomgren, Beredningen Kultur Essam El-Nagger, Uddevalla Lisbeth Möller Elsie Hellström Lilian Nilsson, Kultur Underskrifter Sekreterare Lisbeth Möller Dagordning: 1. Samråd med ordföranden Peter Heie, utbildningsberedningen ang kompetensutveckling inom Fyrbodals Näringslivet 2. Samråd med ordföranden Lars Blomgren, Kulturberedningen ang insatser inom Kultur och Näringsliv 3. VD Mats Williander informerar om Connect Väst s verksamhet 4. Beredning av ärenden för beslut 27 nov. samtliga ärenden gäller medfinansiering för Bilaga 1. En uppföljning av 9 projekt som beviljats medel för 2009 och 2010 under förutsättning att erforderliga beslut fattats. Bilaga 2. - Kontakt 2009 och Miljöbron - Drivhuset - FöretagsAkuten - Norra Bohuslän Attraktivt året om. 5.Förslag till sammanträdestider 2009

2 1. Samråd med ordföranden Peter Heie, utbildningsberedningen Peter Heie informerade om pågående arbete inom Utbildningsberedningen. AU har gett kansliet ett uppdrag att kartlägga utbildningsbehovet hos varslad personal samt vilken kompetens som efterfrågas i de branscher som faktiskt söker arbetskraft. Nästa steg är att undersöka om det utbildningsutbud som finns inom Fyrbodal behöver kompletteras. Fr o m 1 december och tre månader kommer Karin Jansson anställas för att genomföra kartläggningen. På detta sätt får Fyrbodal kunskap om helheten något som inte arbetsförmedlingen har möjlighet till. En samordning bör ske mellan Karin Stenlund, Innovatum och Karin Jansson när det gäller energi och miljö, ex behovet av serviceföretag inom Vindkraft. Fordonsindustrins höga kompetens bör tas tillvara. Utbildningsberedningen vill också agera gemensamt med Beredningen Näringsliv när det gäller en bra gymnasieskola ur ett tillväxtperspektiv. Vidare framkom att Fyrbodal borde ha ett större engagemang för samverkan med Norge och RegionVärmland. Vi har få Interreg-projekt. 2. Samråd med ordföranden Lars Blomgren. Lilian Nilsson informerade om Faktor X projektet och diskussionen utifrån frågeställningarna Vilka strukturer behövs för att skapa tillväxt med kulturen som motor? Kan kulturen bli en bransch utan att dess kärnvärden hotas? En lägesrapport presenteras om pågående projekt samt förslag på insatser för Slutsatsen i diskussionen: Kultur tillväxtfaktor för både näringsliv och offentliga samt kulturaktörer. 3. Presentation av Företagsacceleratorn Mats Williander, VD för Connect Väst presenterade FöretagsAcceleratorn. Connect Väst startade 1996 i San Diego. Det var Christer Zetterberg dåvarande VD för Volvo som förde konceptet till Västsverige. Presentation av FöretagsAcceleratorn Williander redogör för projektupplägg, förväntade effekter samt finansiering. Diskussioner pågår med Connect Sverige om ett gemensamt EU-projekt med andra delregioner i Sverige. En ansökan kommer att skickas in till Fyrbodal. Beredningen avstyrker medfinansiering till ett ev projekt. 4. Beredning av ärenden för beslut 27 nov. Samtliga ärenden gäller medfinansiering för A. En uppföljning av 9 projekt som beviljats medel för 2009 och 2010 under förutsättning att erforderliga beslut fattats/bilaga 1. Bakgrund Nio projekt med beslut om medfinansiering Vid direktionens sammanträde i juni 2008 fattades beslut om medfinansiering till 9 projekt med en viljeyttring att medfinansiera projektet 2009 och 2010 under förutsättning att erforderliga beslut fattas från Västra Götalandsregionen och kommunerna. Synpunkter Någon ny ansökan har ej begärts från projektägaren, däremot en uppföljning av resultatet utifrån bl.a. villkoren i beslutet för Samtliga projekt har inkommit med bra uppföljningar.

3 Projekt Ung Företagsamhet Basorganisationen Under läsår års har till dagens datum registrerats 219 företag och 703 elever. Detta är en ökning från förra läsåret med 31 % UF-företag och en elevökning på 32 %. UF finns på samtliga kommunala skolor samt ett antal friskolor. Inför detta läsår har sex stycken nya skolor startat igång UF-verksamhet. & Beredningen tillstyrker. Ung Företagsamhet Interreg-projekt Nya företag och entreprenörskap Innovatum Teknik Park Automotive Sweden Marintekniskt Forum Sökt belopp för 209: kr. Projektet är ett samarbete med mellan Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ung Företagsamhet Östfold. I dagsläget har tjejer mellan år deltagit i projektet samt 479 kvinnor som är äldre än 24 och yngre än 15 år. Samma siffror för killar är resp 240 stycken. Projektet bygger på ett samarbete riktat mot utbildningssystemet och möjligheten att skapa starka samband mellan skola och näringsliv. Sökt belopp för 2009: kr Varje vecka under året har genomförts informationsträffar i hela Fyrbodal. Starta Eget Utbildningar har planerats och genomförts i Trollhättan/Vänersborg/ /Uddevalla och Bohuslän. Resultat per sept 2008: Telefonrådgivning 650 (1600) Informationsträffar 28 (75), Antal deltagare 293 (1300) Startade företag 79 (140), Sökt belopp för 2009: 2 milj kr. Innovatum Teknik Park har 27 projekt igång inom de tre kärnområdena. Arbetet med att etablera Innovatum Teknikpark som ett Energi- och miljötekniskt centrum har fortsatt under perioden. Under perioden, t o m kvartal 3 har projektet följande utfall: Antal ftg i FoU samarbete: 22 st Antal företag i samverkansaktiviteter: 42 st Antal nya eller utvecklade varor och tjänster: 0 st Antal arbetstillfällen inom privata företag: 0 st Ett förslag till uppdragsavtal för Innovatum Teknik Park har inkommit till Fyrbodals kansli. Sökt belopp för 2009: Projektarenan kr Energi och Miljö: kr Innovatum Inkubator kr Totalt kr. Kartläggning underleverantörer i Västsverige I pilotprojektet Trollhättan/Vänersborg har näringslivscheferna kartlagt vilka företag som är verksamma inom fordonsindustrin. 62 företag finns registrerade i databasen. Näringslivscheferna i övriga kommuner inom Fyrbodal har en uppgift att identifiera företag inom fordonsindustrin och genomföra en enkätundersökning. Sökt belopp för kr Projektet har i inledningsskedet i huvudsak arbetat med att etablera organisationen och att informera om föreningen Marintekniskt forum. Kontakterna med & Beredningen tillstyrker. & Beredningen tillstyrker. Verksamheten har sedan 2005 genomförts av NyföretagarCentrum. Verksamheten bör konkurrensutsättas. & Beredningen tillstyrker nivån på medfinansieringen. & Beredningen tillstyrker. Beredningen betonar att det är framtagandet av en Företagsdatabas som Fyrbodal medfinansierar. efterlyser information om projektet.

4 Mötesmarknaden Ecoex Mare Novum branschens före-trädare visar att ett av de mest prioriterade områdena är rekrytering av kompetens till branschen. Marintekniskt Forum har engagerat sig i arbetet för att utveckla en yrkeshögskola med fokus på den maritima branschen. Ett projekt med 20-talet företag har startat inom handelstonnage, benämnt green shipping. Syftet är att vid Norshippingmässan i Oslo i juni 2009, visa på svenska marintekniska företags miljöprodukter. Planering för en kontaktmässa har startat tillsammans med redarna på Donsö. Inom fritidsbåtsområdet har diskussioner startat om projekt inom alternativ till regnskogsmaterial, miljödeklarationer av båtar samt utveckling av en konceptbåt för tjejer. Sökt belopp för 2009: 1 milj kr Göteborg Convention Bureau bearbetar potentiella mötesambassadörer inom bl.a. medicin, naturvetenskap, teknologi, samhällsvetenskap och industri. I samband med TUR-mässan besökte 39 internationella mötessäljare bl.a. Bohusländska skärgården. I juni anordnade VTR en heldags studieresa till Bohuslän för Göteborgsbaserade mötesarrangörer. Följande anläggningar besöktes: Stenungsbaden, Mollösunds Wärdshus, rib-båt till Käringön och besök på Karingo Ostronbaren, Handelsman Flink, Gullmarsstrand, Upplevelsebolaget och till sist Villa Sjötorp. Genomförda och kommande beslutade möten från januari 2008 omfattar ca 930 delegater och 14 dygn. De flesta har anknytning till Högskolan i Trollhättan planeras en konferens till Bohusgården i Uddevalla med ca 150 delegater. Sökt belopp för 2009: kr Under 2008 har samtliga näringslivsenheter kontaktas av exportutvecklaren. Kontakterna har i dagsläget resulterat i 6 st inbokade informationsträffar i kommunerna med lokala företag. Detta har skett i samverkan med Innovatum och Miljöbron. 56 företagar har deltagit. Under 2008 har hittills 45 konkret rådgivningstillfällen (direkta möten) genomförts. Företag i Fyrbodal har deltagit i bl.a. exportkurs, informationsträffar om branscher/marknader, samlingsmonter på World Bioenergy i Jönköping, samlingsmonter på Pollutec i Lyon m.m. Fem företag från Fyrbodal deltar på mässan i Lyon. Sökt belopp för 2009: kr. Under projektets uppstart har ett partnerskap utvecklats och befästs mellan de två ingående parterna Göteborgs Universitet och de fem kommunerna i norra Bohuslän. Följande aktiviteter: Idésamtal: 14 idésamtal har genomförts under perioden, 7 företag, 3 forskare och 4 privatpersoner. Innovationsprojekt (case). 9 pågående projekt inom vattenbruk, lantbruk, hälsa, antipåväxt och miljö. Samarbetsprojekt: 6 projekt pågår eller är under Ett möte med SMTF har bokats. Tillstyrker. Viss tveksamhet om verksamheten. Beredningen tillstyrker och betonar vikten av att informationen om projekten fungerar inom kommunerna. tillstyrker. Beredningen betonar att projektet gäller hela Fyrbodal och vill ha en bekräftelse från VTR. VTR åberopar den komplettering som inskickats vid ansökningstillfället med förklaringen att det inte är VTR som bestämmer vilka anläggningar som bokas. Bifogar. tillstyrker. Beredningen avstyrker. tillstyrker. Ett näringslivsprojekt med stort fokus på forskning! Beredningen tillstyrker.

5 utveckling mellan forskare och företag. Samarbete inom vattenbruk, livsmedel,. Hälsa och miljö. Nätverk har skapats samt 4 seminarier har genomförts. Sökt belopp för 2009: kr. Bifogas Komplettering till ansökan om Mötesmarknaden. Fyrbodals Kommunalförbund Box UDDEVALLA Komplettering av tidigare ingiven ansökan avseende Projektet Mötesmarknaden Vi har fått önskemål om komplettering av vår ansökan om finansiell medverkan i projektet Mötesmarknaden Det som framgått vid kontakter i ärendet är att det under beredningen uttryckts en i grunden positiv inställning till projektet, men att ett villkor för medverkan är att det ska omfatta hela Fyrbodal och inte enbart Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg. I vår ansökan som var gemensam till kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad - har vi beskrivit projektets upplägg, vars övergripande syfte är att få fler konferens- och mötesgäster till Västra Götaland. Särskilt intressanta samarbetspartners för att nå framgång är organisationer och företag med verksamheter som själva har ett stort utbyte inom t.ex. forskarnätverk och utvecklingsprojekt. Nyckelpersoner inom dessa nätverk och projekt kan med rätt assistans och säljverktyg agera som mötesambassadörer för att få möten och konferenser förlagda till Västra Götaland. Storleken på de möten som i första hand är aktuella att attrahera har ca 100 delegater och uppåt. Med ledning av mångårig erfarenhet från uppbyggnaden och arbetet inom Göteborg Convention Bureau (GCB) vid Göteborg & Co har vi valt att inledningsvis prioritera samarbete med institutioner inom högskolorna och forskningsanknuten verksamhet vid sjukhusen. Inom högskole- och universitetsvärlden finns ett dokumenterat stort utbyte som genererar möten och konferenser. Kan vi i ett längre perspektiv få igång en väl fungerande verksamhet med mötesambassadörer inom högskolorna öppnar sig möjligheten att gå vidare och erbjuda stöd till andra verksamheter inom Fyrbodal som kan bidra till att skapa ytterligare möten och konferenser. Men inledningsvis har vi valt att prioritera högskolorna där vi bedömer att vi har störst möjlighet att nå framgång. Inom Fyrbodal finns, förutom med Högskolan Väst, etablerade kontakter med Uddevalla sjukhus och Högskolecentrum Lysekil. Frågan ovan att projektet ska omfatta hela Fyrbodal tolkar vi mer som ett krav att konferenser och möten inte enbart ska förläggas till Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg. Var möten och konferenser förläggs kommer att vara helt avgörande av vilka anläggningar som finns att tillgå och vilka val den/de lokala mötesambassadörerna eller konferensarrangörerna gör. Förläggningen av mötet är alltså inte en fråga som bestäms av vår personal i projektet. Vi ska enbart medverka till att det skapas möten här. På så sätt menar vi att projektet omfattar hela Fyrbodal genom att alla anläggningar i området har möjlighet att erbjuda sina tjänster till konferensarrangörerna. Här vill vi peka på behovet av att kunna erbjuda kringaktiviteter som ytterligare kan stärka en anläggnings möjlighet att bli vald av arrangören. I övrigt har vi noterat att ni kommer att fatta beslut om medverkan i tillväxtprojekt tidigast under april månad. Vi har fått positiva beslut om medverkan från Skaraborg och Sjuhärad, vilket innebär att vi nu påbörjar arbetet enligt redovisat upplägg för dessa områden. Om vårt upplägg bedöms tillräckligt intressant för Fyrbodal kvarstår vårt erbjudande med möjlighet att kunna ansluta till projektet under våren. Med hälsning från Västsvenska Turistrådet Gunilla Mitchell VD

6 B. Övriga projekt enligt bilaga 2 Beslutsunderlag Projekt Tillväxtmedel Projektets namn KONTAKT 2009 och KONTAKT 2010 Sökande Gränskommitten genom Fyrbodals kommunalförbund Box 305, UDDEVALLA Projektperiod Projektbudget Sökta medel kr för Av de sökta medlen är kr kostnaden för 14 kommuner att delta i KONTAKT kr kostnader för att genomföra mässan. Övrig offentlig finansiering: Gränskommittén kr Fredrikstad/Sarpsborgs kommuner kr Västra Götalandsregionen kr Östfold fylkeskommune kr Privat finansiering: Västsvenska Industri- och Handelskammaren kr Sponsorintäkter från näingslivet kr Deltagaravgifter kr Total finansiering kr Projektets anknytning till Fyrbodals tillväxtprogram Bakgrund Syfte Mål Målgrupper Aktiviteter Deltagaravgifter utgör 44 % av total budget Privat finansiering utgör 59 % av total budget Program Entreprenörskap KONTAKT är den enda norsk-svenska mötesplatsen för teknik- och tillverkande företag samt tjänsteproducerande företag som är kopplade till dessa branscher. KONTAKT ger företagen från regionen mellan Oslo och Göteborg möjligheter att utveckla affärer, skapa samarbeten och nätverk. - underlätta för företag i regionen Östfold/Västra Götaland att utveckla nya affärskontakter genom att skapa attraktiva mötesplatser för business och nätverksbyggande - att årligen under v 43 arrangera en svensk-norsk kontaktmässa - att 150 företag/organisationer deltar på respektive kontaktmässa - att bygga varumärket svensk-norsk mötesplats - att kontaktmässan på sikt blir självfinansierad - att sprida kunskap om möjligheterna av denna typ av mötesform som kontaktmässor innebär - att sprida kännedom och kunskap om nya fokus områden Teknik- och tillverkande företag samt tjänsteproducerande företag. Sekundära målgrupper är organisationer/offentliga myndigheter i regionen 1. Information/marknadsföring. Utveckla och upprättahålla kontakterna som blev etablerade under tidigare kontaktmässor genom kontinuerlig information i form av utskick av nyhetsbrev och inbjudningar 2. Eventet Kontaktmässan KONTAKT 2009 arrangeras den oktober 2009 i Uddevalla Sverige och kontaktmässan KONTAKT 2010 arrangeras den oktober i Norge. 3. Nätverksdel, kommunernas näringslivsansvariga, näringslivsorganisationer, företag och företagsgrupper engageras i projektet som informatörer/ambassadörer och rekryterare av företag.

7 Resultatindikatorer Kompetenshöjande insatser 300 Deltagande företag 150 Möten mellan företag Tidigare projekt, förstudier mm Resultaten från tidigare genomförda mässor visar mycket goda och konkreta resultat i form av nya affärer och nätverk. Närmare 50 % av kontakterna leder till business. Nyhet för kommande event är att varje mässa kommer att ha sitt speciella fokus. KONTAKT 2009 kommer att ha ett miljöfokus. Uppföljning och utvärdering Horisontella mål Gemensamt Fyrbodal Jämställdhet Integration Långsiktighet Beredning av ärendet Synpunkter från Synpunkter från Beredningen Näringsliv 3. Uppföljning av eventet, en enkätundersökning genomförs direkt i anslutning till varje kontaktmässa detta för att få kännedom om vilka kontakter som knutits, affärsnyttan samt få feedback på arrangemangen. Samtliga kommuner i Fyrbodal berörs av KONTAKT Och riktar sig till i första hand näringslivet i regionen Fyrbodal- Östfold. Målsättningen är att kontaktmässorna inom de närmaste åren ska vara självfinansierade. Kostnadseffektivisering av KontaktMässan. Borde vara självgående efter 10 år. Genomförandet på 1 dag. För många offentliga aktörer. Kan genomföras utan Fyrbodals medfinansiering. Avstyrkan Tillstyrker kr. Krav på självfinansiering. Förslag till beslut Förslag till beslut kr för 2009.

8 Beslutsunderlag Projekt Tillväxtmedel Energi och Miljö Programmet Projektets namn: Miljöbron i Fyrbodal 2009 Miljö- och Energikompetens för ett konkurrenskraftigt Fyrbodal Projektsökande: Miljöbron Ideell förening Projektperiod: Sökt belopp: Syfte Målgrupp Mål Indikatorer Huvuduppgift Sökt belopp från Fyrbodal kronor. Total budget kronor. Övriga finansiärer Västra Götalandsregionen samt Högskolan Väst. Privata finansiärer Innovatum AB, Fyrstads Kraft AB, Sparbanksstiftelsen Väst, Ragn-Sells Heljestorp AB, Trollhättan Energi. att genom verksamheten medverka till att skapa en hållbar utveckling att öka kompetensen i näringslivet inom miljö och energi små och medelstora företag i Fyrbodal inom alla branscher och framförallt inom Fyrbodals prioriterade tillväxtområden - att tillföra företagen kompetens och kunskap genom ett utbyte mellan näringsliv och högskola/universitet - konkret hjälp vad gäller utveckling och utredning inom miljö, förnybar energi och energieffektivisering - kontakter mellan företag och studenter ökar, vilket kan innebär potentiella Arbetstagare Indikatorerna för 2008 var följande: 25 företag och organisationer i kompetenshöjande aktiviteter 35 samarbetsprojekt 90 studenter i kompetenshöjande aktiviteter Styrelsen har ännu inte fattat beslut om indikatorer för Sannolikt kommer indikatormålen att sättas något över alternativt på samma nivå som indikatormålen för Beslutet baseras på en sammantagen bedömning av tillgängliga studenter, föregående års resultat samt en avvägning mellan projektens kvantitet respektive kvalitet. Miljö- och energifrågorna är just nu på agendan mer än någonsin i och med klimatdebatten. Miljöbron utgår ifrån företagets behov och hjälper till att avgränsa och formulera frågor så att de passar en eller flera studenter. Exjobb= veckor, en eller flera studenter, djupare utredningar & analyser Kursprojekt= 1-10 veckor. Företag deltar som företagsfall i kurser på HV, GU eller CH med arbetsförlagda moment, resultatet blir en kompetent utredning kring ämnet. Uppdrag:10-20 timmar. Studenten tar fram en eller flera lösningar på en kort fråga som företaget har. Resulterar i förslag eller jämförelse som kan utgöra ett beslutsunderlag i företagets fortsatta arbete. Under 2008 kommer resurser att läggas på informationsinsatser i de kommuner som hittills haft få eller inga företag som nyttjat Miljöbrons tjänster. Samverkan kommer att ske med näringslivsenheterna i kommunerna samt företagsnätverk.

9 Miljöbrons tjänster är kostnadsfri varför verksamheten är beroende av finansiering. Miljöbron arbetar med att öka den privata finansieringen och har Under 2007 inlett samarbete med 2 nya finansiärer samt upprättat ett system för fadderföretag. Projekt och effekter Har projektet medfinansierats tidigare? Miljöbron medfinansierades under 2008 med kronor, under med kronor. Under 2007 avslog Beslutsgruppen Fyrbodal ansökan. Effekterna av Miljöbrons verksamhet 2007 visade följande: 29 projekt har genomförts, 67 studenter har deltagit, 22 företag har deltagit. Effekterna av Miljöbrons verksamhet hittills under 2008 visar följande: 44 projekt har genomförts, 131 studenter har deltagit, 37 företag har deltagit. De flesta studenterna kommer från HV, GU och Chalmers men också Örebro, Linköping, Lund, Borås samt från KY-utbildningar. Företagens utvärdering. Miljöbrons utvärderingar sammanställs i början av påföljande verksamhetsår i verksamhetsrapporten. Orsaken är att flertalet projekt inte avslutas förrän slutet av terminen, i januari påföljande år. Av hittills inkomna utvärderingar är svarsfrekvensen från företagen i Fyrbodal under %. På frågan om projektet har medfört någon nytta svarar 66% Stor nytta och 30% Mycket stor nytta. En total sammanställning av utvärderingarna för år 2008 görs i Miljöbrons verksamhetsrapport som beräknas tryckt i april Hur Miljöbron når hela Fyrbodal Miljöbron har under hösten 2008 lagt särskilda resurser på informationsinsatser om verksamhetens erbjudande till företagen i Fyrbodal. Nedan följer en lista på aktiviteter då Miljöbron har medverkat med syfte att knyta kontakter och tillgängligöras för näringslivet. 14/4 Representation vid Utdelning av Svanen-certifieringar till 9 restauranger i Fyrbodalsregionen, varav en av restaurangerna fått hjälp av Miljöbron för certifieringen. 20/4 Presentation av Miljöbron för medlemsföretag i VMU 5/9 Informationsträff i Åmål (tillsammans med Ecoex och Innovatum Teknikpark) 5/9 Informationsträff i Bengtsfors (tillsammans med Ecoex och Innovatum Teknikpark) 9/9 Information och förmedling av projekt på projektledarutbildning HCB, Uddevalla 16/9 Infoträff Ljungskile, företagarträff, VMU och Networking companies 18/9 Frukostmöte Munkedals kommun 6/10 Kontaktmässan Uddevalla 7-9/10 Miljöteknikmässan Göteborg 21/10 Temakväll Energi i Lysekil info om bl.a. Miljöbron Projektets målanknytning till Tillväxtprogram Fyrbodal Program Entreprenörskap och förnyelse Insatsområde: Program Energi- & Miljö Insatsområde x Program Attraktivitet för boende och besökare Insatsområde

10 Nyskapande i detta projekt Ett av Miljöbrons huvudsyften är att utgå ifrån näringslivet behov och skapa projekt mellan företag och studenter, vilket gör att varje förmedlat projekt är nyskapande i sig. Har förstudier genomförts? Synpunkter under förankringen: Synpunkter från Resultaten av verksamheten bra, projektledaren har hög ambitionsnivå. Högskolan borde stå för en större del av finansieringen samtidigt som projektet kan ta betalt för sina tjänster. Detta är det enda projektet med syfte att öka kompetensen i näringslivet genom samverkan med Akademin. Kan verksamheten inrymmas i Innovatum under Energi & Miljö? Möte är planerat med projektledaren och Innovatum. Synpunkter från Beredningen Näringsliv Återremitteras för diskussion med projektägaren. Förslag till Beslutsgruppen Fyrbodal

11 Beslutsunderlag Projekt Tillväxtmedel Projektets namn: Drivhuset vid Högskolan Väst Projektsökande: Drivhuset vid Högskolan Väst Projektperiod: Sökt belopp: kronor för år 2009 VGR kr. Privata finansiärer Sparbanksstiftelsen Väst kr Studentkåren vid HV kr KPMG kr Direktfinansierade medel kr från HV (lokal, porto, telefon) Total kostnad kr. Nutek har finansierat basverksamheten tidigare år men nu endast utvalda projekt som genomförs. Syfte: Mål Indikatorer: Öka andelen studenter som väljer att starta företag och verka i närområdet efter avslutade studier. - Drivhuset ska vara den självklara mötesplatsen där studenter på HV utvecklar sina idéer, sitt entreprenörskap och sina kontakter i arbetslivet i vår region - Inspirera och vägleda studenter till eget företagande och entreprenörskap - Skapa och underlätta kontakter mellan studenter och näringsliv - Finnas och verka i studenternas närhet Aktiviteter 160 Individuella studentkontakter 100 förmedlade studentkontakter 450 studenter deltar i aktiviteter 15 evenemang Resultat Nya arbetstillfällen 6 Nya företag 20 Horisontellt mål: Gemensamt Fyrbodal. Drivhuset HV kommer också att erbjuda sina tjänster till Högskolecentra i Uddevalla, Lysekil och Vänersborg. Viktigt är också att nå ut till de distansstudenter som är kopplade till Högskolan Väst. Tidigare projekt och effekter Har projektsökanden erhållit projektmedel tidigare: Ja Drivhuset har under sina tre första år bedrivit verksamheten med EU-stöd. Under 2007 beviljade Fyrbodal kr till projektet och Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg kr. År 2008 beviljades kr. Om ja, vilka effekter har uppnåtts? Nya företag hittills under året är 21 (20) Rådgivning 93 (160) Studentkontakter 61 (100) Aktiviteter 490 (450).

12 Internationella kontakter: Nej Projektets målanknytning till Tillväxtprogram Fyrbodal Program: Entreprenörskap X Insatsområde: Program Attraktivitet för boende och besökare Nej Insatsområde: Program Energi- & Miljö Nej Insatsområde: Nyskapande i detta projekt, Har förstudier genomförts? Synpunkter från Drivhuset ökar sin verksamhet från 4 till 5 personer. Inriktningen är attityder och nya företag. Samverkan sker med NyföretagarCentrum och Coompanion vad gäller start av företag. Redovisningen sker enligt verksamhetsledaren både i Drivhuset och NyföretagarCentrum. Ett möte har inbokats med Drivhuset för att diskutera inriktning. Synpunkter från Beredningen Näringsliv Återremitterar ärenden med anledning av ovanstående Förslag till Beslutsgruppen Fyrbodal

13 Beslutsunderlag och beslutsprotokoll PROJEKT Tillväxtmedel Fyrbodal Dnr: Projektets namn Sökande IFS Affärsrådgivning Fyrbodal ALMI-IFS Väst AB, Lindholmspiren 5, Göteborg Projektperiod Projektbudget Total budget kr ALMI-IFS Väst AB kr Fyrbodals kommunalförbund kr Projektets anknytning till Fyrbodals tillväxtprogram Bakgrund Kostnadsbudget: Egen personal kr Administration/resor kr Entreprenörskap/ Nya företag IFS startades 1996 i syfte att stödja personer med invandrarbakgrund vid start av näringsverksamhet. Sedan 2008 har IFS verksamhet integrerats med Almi Företagspartner Väst och är en helägt dotterbolag till Almi Väst AB. IFS Väst är en religiös och politisk obunden organisation med syfte att främja invandrarföretagandet i Väst. IFS väst har under 2008 etablerats i Fyrbodal. Fokus är affärsrådgivning till personer som önskar att starta företag. enligt 3 steg. Steg 1 Starta eget information minst en gång i månad speciellt anpassad för invandrargrupper, d v s på lätt svenska. Steg 2 individuell, personlig rådgivning. Steg 3 Uppföljning. Uppföljning av företagaren och inbjudan till olika aktiviteter. Befintliga företagare erbjuds rådgivning i första hand vid företagarens expansionsplaner, komplicerade frågeställningar samt nätverksbyggande. Övriga samarbetspartner är arbetsförmedlingen, banker, kommuner, SFI, Skattemyndigheten, Connect väst, Ung Företagsamhet samt NyföretagarCentrum. Syfte Mål Målgrupper Aktiviteter (Affärsidé) - att underlätta för personer med utländsk bakgrund att starta företag samt att stödja de företagare med utländska ägare som redan finns - att stimulera till ett ökat företagande bland personer med utländskbakgrund och att öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagen avseende kunskap om den svenska marknaden, företagsekonomi och juridik, - att stimulera och organisera nätverk mellan invandrarföretagare och andra företag och organisationer i syfte att öka deras affärer - personer och företag med utländsk bakgrund. 10 informations & inspirationsträffar 100 deltagare på information och inspirationsträffar 20 befintliga företagare i nätverk eller mentorprogram 4 kunskapsträffar

14 Resultatindikatorer Tidigare projekt, förstudier mm 15 nya företag Projektet IFS Väst Fyrbodal är i en uppstartsfas. Projektet har pågått i ca 9 månader i kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Orust och avslutas 31/12. Det har tagit tid att etableras på en ny marknad och projektet har nu lagt en grund för hur man ska arbeta vidare i hela Fyrbodal. Under perioden har genomförts följande aktiviteter: -byggt upp ett kontaktnät med lokala samarbetspartners såsom skatteverket, näringslivet, arbetsförmedlingar, högskolor, politiker m fl, - genomfört ett antal informationsträffar för personer med utländsk bakgrund där man informerat om om företagarens villkor och de möjligheter som finns för företagare. - 8 informationsträffar med ca 170 deltagare - affärsrådgivning till 25 nya kunder varav - 5 nystartade företag Målsättningen i projektet vad gäller nya företag är 20, något högt för att vara i en uppstartsfas i Fyrbodal. Projektet startade 1 jan 2008 med avslutning 31 december Budget är förändrad sedan start. ALMI Väst skulle gå in i projektet med kronor men missat att ta upp medfinanseringen i ALMIs styrelse, medfinansieringen blev då kr från ALMI. Projektet sökte kr från Fyrbodal och fick beviljat kr. Det nya projektet har en totalbudget på kr Camille Chebli är projektledare och finns 2-3 dagar i Uddevalla/Trollhättan per vecka. De kanaler som Camille arbetar med är kommunernas integrationsansvariga samt SFI-utbildningarna i kommunerna. Det är här han finner sina kunder, invandrare som är nya i Sverige och nybörjare i svenska. Samverkan sker också med NyföretagarCentrum. IFS Väst arbetar för att fler av klienterna ska kunna ta del av starta eget utbildningar inom NyföretagarCentrum. Målgruppen för IFS Väst är inte den som söker sig till de informationsträffar som NyföretagarCentrum anordnar. Uppföljning och utvärdering Horisontella mål Gemensamt Fyrbodal Efter varje år utvärderas projektet internt och en uppföljning görs av mål och aktiviteter. Analysen ligger till grund för nästa års planering och arbetsinsats. IFS Fyrbodals ambition är att under 2009 utöka samarbetet med i första hand de invandrartäta kommunerna. Projektet kommer aktivt att arbeta med kommunerna i deras arbete att stödja invandrarna vid sysselsättning och självförsörjning. Det gäller både arbetsmarknadsinsatser och socialtjänster samt flyktingenheter osv där IFS affärskoncept och metodik kommer att bistå deras klienter med affärsidéer vid företagsstart. Genom samordning av närliggande kommuner kan informationsträffar och affärsrådgivning utföras på andra platser inom Fyrbodal. Tjänsterna kommer att vara tillgängliga för alla invånare i Fyrbodal. Ambassadörer kan vara företagare som fått hjälp av oss men även kontakter i olika föreningar samt andra organisationer. IFS Fyrbodal har startat ett samarbete med Trollhättans näringslivsenhet genom deras projekt för att stödja invandrarna i invandrartäta stadsdelar. IFS Västs roll är att inom ramen för projektet bistå personer med affärsidéer att kunna genomföra deras planer.

15 Jämställdhet Integration Nyskapande i projektet IFS jämställdhetsmål är minst 40 % kvinnor i aktiviteter. Målgruppen har möjlighet till affärsrådgivning, coachning och mentorskap vilket är specialanpassat för personer med utländsk bakgrund. Målsättningen med verksamheten är att integrera dessa företagare så att de skall kunna nyttja det utbud som finns för företag i allmänhet. Projektet har inte genomförts i hela Fyrbodal tidigare. Beredning av ärendet Synpunkter från Synpunkter från Beredningen Näringsliv Tillstyrker ansökan. Nära samverkan med NyföretagarCentrum. Ett medskick till ALMI att gå in med mer finansiering för att göra det möjligt för projektledaren att tjänstgöra flera dagar i veckan inom Fyrbodal.. Tillstyrker ansökan. Samma synpunkter som ovan. Förslag till beslut Tillstyrkan ansökan med kr för Villkor: - nära samverkan med NyföretagarCentrum

16 Beslutsunderlag Projekt tillväxtmedel Attraktivitets program: Norra Bohuslän Attraktivt året runt Projektets namn: Norra Bohuslän attraktivt året runt Projektsökande: Strömstads kommun i samverkan med Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum Projektperiod: Sökt belopp: Syfte Mål Sökt belopp kr för år Total budget kr. Övriga finansiering Västsvenska turistrådet kr. att vara en operativ arena för tillväxt- och utvecklingsarbetet i Fyrbodal samt att fördjupa arbetet inom de utvecklingsområden som är speciellt viktiga för norra Bohuslän t ex besöksnäring, marin- och maritim verksamhet, landsbygdsutveckling samt infrastruktur - att medverka till att öka antalet gästnätter med 2 % varje år (hotell, vandrarhem och camping) - att medverka till att skapa en hållbar balans mellan regional tillväxt och bevarande genom verksamheter såsom "Integrerad kustzonsplanering och förvaltning samt landsbygdsutveckling - att genom ett nära samarbete med etablerade företag inom besöksnäring, jord, skog samt den maritima sektorn skapa tillväxt och ökad lönsamhet med i genomsnitt 5% under projektperioden via så kallad köksbordsrådgivning - att genom stöd av Västsvenska Turistrådet och resultaten från projekt Båt och Hav utveckla verksamheten och öka lönsamheten i gästhamnarna - att förbättra kunskapen hos turistföretagen genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte - att utveckla minst 3 internationella projekt, bland annat öka samarbetet med SERN medlemmarna - att även medverka till att förstärka de förutsättningar som området har inom programområdet energi/miljö - vågkraft och vindkraft - att genom partnerskap och fortsatt samarbete stennäring, Chalmers tekniska högskola och kommunerna dels stärka den aktiva stennäringen, dels ta tillvara industrihistoria samt utveckla besöksmål Resultat - 11 nya arbetstillfällen - 6 utvecklade arbetstillfällen - 6 nya företag - 3 kooperativa företag/ekonomiska föreningar - 11 nya produkter Tidigare projekt och effekter Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän medfinansierades 2007 med kronor. Effekter 2007: Handlingsplan för kommunal samverkan och tillväxtprocesser i Norra Bohuslän Fungerat som sambandscentral mellan lokal/regional nivå Deltagit i minst tre internationella projekt Deltagit i minst 15 olika nätverk

17 Hemsida för TillväxtBohuslän, Studieresa till Bryssel Medverkar i processen för projekten Mare Novum, Grön affärsutveckling, SERN-projektet samt Integrerad kustzonsplanering (annan finansiering) Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän medfinansierades 2008 med kr. Effekter 2008 Resultat av angivna indikatorer och horisontella mål kan ej redovisats men kommer att redovisas i slutrapporten december Eftersom projektet ska pågår i 4 år kan inte redovisas någon kvantitativ statistik. - Flera möten har hållits med ordförande i turistorg i Norra Bohuslän. Resultat en strategisk plan för utveckling av besöksnäringen som matchar den politiska strategin som kommunerna fattade beslut om En konkret handlingsplan tas fram. - ett arbete med näringen att fokusera utvecklingsarbetet mot att skapa en hållbar turismdestination enligt EU ett samarbete med Emilia Romagna regionen i Italien. En studieresa med politiker, näringslivsutvecklare, kommunchef samt turistordföranden genomfördes i september inom SERN samarbetet. - arbetet med kustzonsplanering och landsbygdsutveckling fortskrider enligt plan - Grön affärsutveckling med mål att fånga upp och förstärka idéer hos den enskilde för att starta eller vidareutveckla eget företag. Arbetsmetod Köksbordsdiskussioner. - fem kommuner diskuterar anspråkstagande av mark för vindkraft - representation i styrgruppen Mare Novum - Sten som näring, kulturhistoria och besöksmål. En förstudie planeras. - samverkan med VGR, LST, Västkuststiftelsen samt Västsvenska turistrådet ang Samordnad naturvårdsförvaltning-strandstädning Projektets målanknytning till Tillväxtprogram Fyrbodal Program Entreprenörskap Insatsområde: Program Energi- & Miljö Insatsområde Program Attraktivitet Insatsområde x Synpunkter på näringslivschefer Projektet är brett och väldigt snårigt. Innehåller besöksnäring, landsbygdsutveckling, interkommunal samverkan och en samordnande roll av olika pågående projekt. Projektet kan ej heller visa resultat av angivna indikatorer. Synpunkter från Beredningen Näringsliv Tillstyrker ansökan med kr för 2009.

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar 2010-04-06 Tid Tisdagen den 6 april 2010 Plats: Riverside, Fyrbodal Deltagare: Peter Hemlin, Trollhättan Martin Carling, Dals-Ed Alf Sifversson, Munkedal Essam

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 september, kl

Tid: Tisdagen den 24 september, kl Beredningen Utbildning Minnesanteckningar 2010-09-24 Tid: Tisdagen den 24 september, kl. 09.00-11.30 Plats: Riverside, Uddevalla Närvarande: Peter Heie, ordf., Strömstad Kristina Holmdahl, Sotenäs Marianne

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Torsdagen den 14 november 2013, kl. 09:00 14:30 Plats: Högskolan Väst, Trollhättan Närvarande: Pelle Norlin Jan-Olof Johansson Förhindrade:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv. Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 1 december kl

Beredningsgrupp Näringsliv. Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 1 december kl Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 1 december kl 13.00-16.00. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Sven-Åke

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Anteckningar från mötet. Beredningen Samhällsutveckling Protokoll Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil

Anteckningar från mötet. Beredningen Samhällsutveckling Protokoll Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil Beredningen Samhällsutveckling Protokoll 2016-09-01 Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil Närvarande: Jan-Olof Johansson Anna-Lena Heydar Claes-Åke Sörkvist Pål Magnussen Marianna

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2009-04-20

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2009-04-20 Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2009-04-20 Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Tid: 15.00 17.00 Närvarande: se bilaga 1 1 Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Närvaron antecknades, se bilaga

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Nytt år - nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter Nytt år - nya möjligheter Under våren 2008 finns flera smarta möjligheter att ge ert miljöarbete en skjuts framåt. Samtidigt hjälper ni studenter från de ledande universiteten och högskolorna att nå ut

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund Protokoll : Samhällsorientering 2014-03-20 Tid: torsdag den 20 mars 2014 kl. 13:30-16:30 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Ärenden: Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Ta hjälp av studenter

Ta hjälp av studenter Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I höst ges nya, unika möjligheter att kostnadsfritt få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer