7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014"

Transkript

1 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram

2 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i Trollhättan Innehållsförteckning 1. Ett bra näringslivsklimat 2. En arbetsmarknad för alla 3. Vardagspussel för familjen 4. En skola med tydlig värdegrund 5. För ande, själ & kropp kultur och fritid 6. Tankeskifte kring funktionshinder, vård & omsorg och sociala frågor 7. Ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling Inledning Kristdemokraterna vill bejaka mångfalden. Det gör vi utifrån vår människosyn och solidaritet med andra människor. Men också därför att vi tror att mångfaldens samhälle skapar dynamik och ekonomisk utveckling. Det är när olikheter kompletterar varandra som en bättre helhet skapas. Att bejaka mångfald är inte att blunda för att den också kan skapa konflikter. Därför måste de konflikter som uppstår hanteras med respekt för varandra och med en vilja att nå fram till samförstånd. Självklart ska samhället stötta och hjälpa i möjligaste mån, men var och en måste ta sitt ansvar för att alla invånare - oavsett bakgrund - får klart för sig sina rättigheter och skyldigheter. Trollhättan är en mångkulturell stad där arv och traditioner från den industriella utvecklingen inte står i motsats till dagens behov av en breddad arbetsmarknad och näringsliv där vård och omsorg, handel och service utökas och utvecklas. Vi kristdemokrater vill gärna se att fler får möjlighet att bestämma mer i sin vardag. Oavsett om det handlar om plats i barnomsorgen, val av skola, boende för äldre eller vilken utförare av hemtjänsten man önskar, behöver människor få känna att de är betrodda att de kan ta egna beslut för sin egen välfärd. Därför blir det ett tankeskifte för många med kristdemokratisk politik gentemot den långvarigt styrande socialdemokratiska ideologin i Trollhättan. Att lämna beslutanderätten till den enskilde medborgaren eller familjen hemma vid köksbordet, och att utöka möjligheterna för företagare inom nya branscher genom att släppa en del av de kommunala verksamheterna är stora steg för vissa och mycket efterlängtade steg för andra.

3 1. ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja företagande! Det är genom människors drivkraft och engagemang för sina idéer och verksamheter, som det skapas lönsamma företag, fler kan få jobb och pengar kommer in till finansiering av vår gemensamma välfärd. Kommunens ageranden och attityder till företagare och deras verksamheter har stor betydelse för utveckling och etablering. Inte minst ska befintliga företag fortsätta trivas i Trollhättan! Osund konkurrens där kommunens egna verksamheter konkurrerar med privata näringslivet ska inte förekomma. I tillväxtarbetet för Trollhättan beskrivs dock sällan den potential som befolkningen med utländsk bakgrund har för att bidra till ökat företagande, kompetent arbetskraft och berikande av kulturlivet. Språkkunskaper och kulturella kompetenser som Trollhättans befolkning besitter kan få stor betydelse för näringslivet både i Sverige och i kontakterna med länder runt om i världen. De tekniska industrierna ska fortsatt vara en viktig del av stadens nischning, men en breddning av branscher måste dock ske, så att sårbarheten blir mindre vid en eventuell återkommande lågkonjunktur. Kristdemokraterna vill att kommunens service till företag förtydligas genom införande av tjänstegarantier. en företagslots anställs i kommunen, för utlandsfödda företagare i Trollhättan. de offentliga upphandlingarna som görs av kommunen, LOU, förenklas och underlättas för mindre företag genom förenklade förfrågningsunderlag och mindre detaljstyrda upphandlingar. Sociala skäl kan också åberopas på ett tydligare sätt, som till exempel vilka målgrupper som ska komma ifråga. utmaningsrätt införs, det vill säga att öka mångfalden av utförare inom kommunala verksamheter. ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet införs så det blir likvärdiga förutsättningar mellan de offentliga och privata utförarna. handeln inom både centrum och Överby köpcentrum ska fungera! Det måste gå att komplettera varandra i utbud och aktiviteter, istället för att konkurrera. en handelspolicy införs som verktyg för strategisk planering både för kommunen och för företag som vill etablera sig i området. det utarbetas en tydligare strategi för turismen för en stabil utveckling året runt.

4 ...FORTSÄTTNING NÄRINGSLIV KVALITET & MÅNGFALD Kommunala tjänstegarantier och kvalitetsgranskning Tydlighet, enkelhet och klara besked vill företagare ha. Vad är det som gäller, vad efterfrågas? Därför finns all anledning för kommunen att införa företagslots, tjänstegarantier och ett begripligt system för kvalitetsgranskning av skattefinansierad verksamhet både inom offentlig och privat verksamhet. LOV:en Lagen om Valfrihet inom vårdoch omsorg, är ett exempel på lagstiftning för ett visst område, men kommunen kan införa egna, liknande system för andra områden för att säkerställa konkurrensneutralitet. Lots & lokala nätverk För att få kunskap om företagens situation, är dialog det viktigaste redskapet. Att skapa mötesplatser och utveckla goda kontakter både mellan kommunen och mellan företagarna, är avgörande faktorer för framgång. Företagarföreningarna i kommunen är viktiga nätverk. Företagslotsen för utlandsfödda företagare kan behöva gå in i befintliga föreningar och nätverk och berätta om sin målgrupps kompetens och kontakter, så fler utbyten sker av affärsmöjligheter. Rotary är en organisation som arbetat med mentorskap, vilket är ett bra sätt att integrera människor i nya sammanhang. Mångfaldskompetens I en alltmer internationell värld kan befolkning och företag medverka till att matcha morgondagens behov inom handel och företagande. Trollhättans alla företagare med utländsk bakgrund, och personer från andra länder som arbetar tillfälligt på de större internationella företagen i området, kan bidra på ett än tydligare sätt till kontakter mellan vår stad och andra städer i världen. Det finns en koppling mellan migration och ökad export. Det är förstås lättare för en person att exempelvis sälja varor till ett land där man har ett nätverk, känner till kulturen, språket och hur man gör affärer. Men - goda intentioner är inte tillräckligt för att komma förbi strukturella hinder och vända samhällsutvecklingen så fler med utländsk bakgrund kommer i arbete, startar och driver företag liksom får högre utbildning. Kommunens ambition att vända detta faktum måste visa sig genom ett systematiskt arbete för mångfald och mot diskriminering även i näringslivet. Handeln i centrum och på Överby Handeln i centrum lider av för få och för dyra parkeringsplatser. Det är lätt att förstå, att de som har bil, lika gärna kan åka till Överby med fler och avgiftsfria parkeringsplatser. När nu Stallbackabron renoveras, finns det risk för

5 NÄRINGSLIV HANDEL & TURISM finns det risk för bekymmer för båda handelsområdena. Det krävs samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, Centrumföreningen och Överby företagareförening så man hjälps åt att hitta de bästa lösningarna. Övergripande handelspolicy För att få till en bättre näringspolitisk strategi för handeln, vill Kristdemokraterna därför återigen (förra gången var 2001) lägga fram behovet av en övergripande handelspolicy för hela kommunen inte endast centrum och Överby då kommunen är mycket större än så och där de boendes behov av möjligheten till daglig handel inom ett någorlunda nära område bör tillgodoses. (Upphärad, Sjuntorp, Åsaka, Norra Björke, Velanda etc.) Syftet med policyn är att främst ge underlag och förutsättningar att styra dagligvaruhandeln. Den kan även ge visst underlag för kommunens planering av övrig detalj- och partihandel och service och utgångspunkter för handelsoch serviceföretagens överväganden kring etablering i området. Policyn skulle läggas till och ingå i översiktsplanen för Trollhättans stad samt Tillväxt Trollhättan. Turismen Den samhällsekonomiska aspekten av turismen får inte glömmas bort. Skall turismen kunna vara eller bli den närutveckling av nya och befintliga företag bör Trollhättans Stad ta initiativ till en mera genomtänkt strategi för turismutvecklingen i kommunen där också Stadens egna finansiella åtaganden kan utökas. Det kan också handla om utbildningsinsatser på både gymnasie- och högskolenivå inom turismens olika sektorer. Turismen är en viktig näringsgren som bör ses över i dess helhet tillsammans med branschens aktörer inom handel, aktivitets- och evenemangsarrangörer, transporter, hotell och restauranger. Skolans roll för ökat företagande Skolan har en stor roll i attityderna kring företagande. Att tänka på sig själv som egen företagare eller ha företag tillsammans med andra, eller att vara anställd och skillnaderna mellan det, är en viktig kunskap. Ung Företagsamhet erbjuder bra kunskap i detta, och bör följas upp av andra företagsutvecklare genom inbjudan till skolorna. SFI ska kunna erbjuda specialinriktade kurser för både män och kvinnor i entreprenörskap genom svenska för företagare.

6 2. EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA I Trollhättan finns alldeles för många som står utan arbete. Många har utländsk bakgrund där språkkunskaperna sätter hinder i vägen, eller annat arbetshinder, vilket försvårar möjligheten att också få ett jobb. Det måste till ett nytt sätt att tänka för att skapa en arbetsmarknad där alla kan delta där arbetstiden räknas med 100% av var och ens förmåga. Tidig kontakt med svenskt arbetsliv är avgörande för människor med utländsk bakgrund, att öka chanserna till jobb. Därför måste denna insats påbörjas redan vid en asylansökan, oavsett om personen ifråga får uppehållstillstånd eller inte. Språket öppnar möjligheter till den sociala gemenskapen och är vägen in på den svenska arbetsmarknaden. En grundläggande förutsättning för detta är således tillgången till svenska som gemensamt språk. Kristdemokraterna vill att arbetsintegrerande sociala företag (sociala arbetskooperativ) startas genom nyetableringar och avknoppning av kommunala verksamheter, som är till för rehabilitering och daglig verksamhet. kommunen stöttar företag som kan ta emot praktikanter och dem som är deltagare i sociala företag, att de får tillgång till handledare som får en handledarutbildning och en handledarpeng under prak- tiktiden och som stöd för kooperatörerna. den pedagogiska metoden som innebär svenskundervisning kombinerat med praktik, lärlingsplats eller ett arbete, används som främjande av språkinlärningen och även underlättar det fortsatta steget ut på arbetsmarknaden. den kommunala verksamheten och de kommunala bolagen, i högre grad tar ansvar för att ta emot praktikanter och lärlingar. Sociala företag arbetskooperativ Kooperativ är en företagsform med minst tre delägare, och sociala arbetskooperativ eller sociala företag, driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv. De skapar delaktighet för medarbetarna, återinvesterar sina vinster i egna eller liknade verksamheter, och de är fristående från den offentliga sektorn. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. En nytta för Trollhättan som stad, såväl som för den enskilde individen, som får möjlighet att delta efter sina förutsättningar och kan vara med och påverka sin arbetssituation i gemenskap med andra.

7 3. VARDAGSPUSSEL FÖR FAMILJEN Barn är olika, det vet alla som är föräldrar, och förstår också att det bör finnas olika slags barnomsorg. Familjer ser också olika ut, och med nya arbetsformer och sätt att arbeta för föräldrarna, krävs en flexibel barnomsorg som är till för barnens bästa. Kristdemokraterna har länge kämpat för ett införande av vårdnadsbidrag i kommunen, som ett av många alternativ för familjerna att välja mellan. Antal barn i förskolegrupperna är också en fråga som vi bevakat i många år. Kristdemokraterna vill att öppna förskolor ska fortsätta att finnas, och vara knutna till familjecentralen/familjens Hus. uppmuntra dagbarnvårdare/familjedaghem att starta företag tillsammans, och använda barnomsorgspengen. föräldrastöd ska finnas tillgängligt under barnens hela uppväxttid, och vara individuellt anpassat, likaväl som det ska finnas föräldrautbildning i grupp. det ska införas ett vårdnadsbidrag med en höjning till minst kr/månad. det ska finnas hemma-hosare, som kommer hem till familjen när någon av föräldrarna är långvarigt sjuka, eller för ensamstående föräldrar när barnet är långvarigt sjukt och avlastning behövs. upprustning av utomhusmiljöerna på de kommunala förskolorna. förskolans barngrupper ska max vara mellan barn. förskoleverksamheten oavsett utförare ska prioritera barns språkutveckling. Familjens Hus skapas, som ett samarbete mellan olika aktörer, för stöd i föräldraskapet. Att bestämma själv Vi vill skapa valfrihet, flexibilitet och rättvisa genom att ge föräldrar rätt att själva bestämma över sin tid och vilken slags barnomsorg som passar bäst. En politik som ger familjerna mer att säga till om, anklagas ibland för att vara fientlig mot jämställdhet. Tvärtom, säger vi, eftersom vi anser att både mamma och pappa har lika stort ansvar för sina barn! Utgångspunkten är att politiken ska bidra till trygghet för barnen och ge stabila relationer med mamma, pappa och till gemenskap över generationsgränserna, med mor- och farföräldrar och andra vuxna. Trygga familjer ger ett tryggare samhälle. De kommunala förskolorna Vi vill upprusta utomhusmiljöerna på Trollhättans försko-

8 FORTSÄTTNING FAMILJ och därmed kunna lägga stor del av den pedagogiska verksamheten och måltiderna där. Detta för att motverka hörselproblem, och stärka barns fysiska utveckling. God, pedagogisk verksamhet Förskoleverksamheten ska vara ett stöd och ett komplement till föräldrarna, inte istället för! I föräldrarnas ansvar för barnens fostran, utveckling och växande, ska alla som arbetar inom förskolan vara delaktiga, genom att också ge möjlighet till inflytande över verksamheten. Kompetens hos personalen om modersmålets roll, om andraspråkinlärning och språkutvecklande arbetssätt ska stärkas. Ett Familjens Hus behövs Vi har länge velat att ett Familjens Hus skapas i samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter, föreningar och organisationer, med möjlighet till avlastning, utbildning och stöd i föräldraskapet för familjer med barn i alla åldrar. Familjecentraler är en variant av detta, men det vi eftersträvar är en plats där kompetens finns för hela familjen under hela uppväxten. Både småbarnstid och tonårstid kan vara svårt att hantera. 4. EN SKOLA MED... Skolan utgör en av de viktigaste grunderna i ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska få kunskap och färdigheter för livet och i samverkan med hemmen, ska skolan främja deras utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare. Men formerna för skolan är fortfarande inte anpassade efter vad familjen och eleven själv passar för, eller vill välja. Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen, och det kan innebära att skolgången blir länge än nio år i grundskolan, eller kanske kortare, beroende på inlärningsförmåga och uppnådd kunskapsnivå. För att vi fortsatt ska kunna hålla hög nivå på arbetskraften till ortens företag, behövs också en stimulans för ungdomar att läsa mer omvårdnad, teknik och naturvetenskap. Kristdemokraterna vill att kommunen ska ha en långsiktig plan för lokaler och elevökningar eller minskningar, för att tillförsäkra en god undervisning men också för ekonomins skull. värdegrundsarbetet stärks genom överenskommelser mellan elev, förälder och skola. varje skola ska ha en tydlig värdegrund och likabehandlingsplan för att motverka mobbning eller annan kränkande behandling.

9 ...TYDLIG VÄRDEGRUND! skolhälsovård ska finnas tillgänglig på varje skola, oavsett kommunal eller friskola. klasserna inte bör vara större än ca 20 elever. klassmormor och -morfar införs på fler skolor. rätten till undervisning på sitt modersmål ska åtföljas av parallell undervisning i svenska som kärnämne. alla ska få rätt till skolskjuts/busskort oavsett val av skola, enligt de regler som gäller för avstånd mellan skola och hem.rektorer ges adekvat administrativt stöd så arbetstid kan användas för personalvård och pedagogiskt stöd till elever och personal. kunskapen om allas personliga ansvar för sitt lärande kombinerat med tillgång till extra stöd, förmedlas till både elever och föräldrar. de prao-perioder som eleverna har ska målsättas, för uppföljning av lärande. ämnet entreprenörskap ägnas tid åt i grundskolan och gymnasieskolan, likaväl som specialinriktade kurser i ämnet för de som studerar på SFI. Värdegrunden ska genomsyra skolan I skolan ska kunskap, värderingar och normer förmedlas för ett framgångsrikt lärande. Arbetet med värdegrundenför skolan, ska vara grundläggande i skolans vardag, för att ge livskunskap till eleverna. I detta arbete är den kristna kulturtraditionen som betonar människans unika och lika värde central! I praktisk mening, blir arbetet med en levande likabehandlingsplan viktig. Ingen elev eller personal ska vara ovetande om vad skolans värdegrund består av. Genom överenskommelser mellan eleven, föräldrarna och skolan stärks den kunskapen. Vi ska ha en nolltolerans mot mobbning! En skola för varje elev En skola som möter varje elev där den befinner sig, och som förmår att stödja och stimulera elevens lärande att utveckla sina förmågor, är grundläggande. Skolan ska kunna anpassa undervisning och lärande efter varje elevs förutsättningar; med extrastöd av specialpedagoger eller teknik, till exempel. Det finns även ett behov av stöd för de extra begåvade eleverna. Idag har vi tyvärr en tendens att bara leta efter svagheter och problem, när vi också borde leta efter talang och kompetens. De begåvade barnen klarar sig alltid, är en missuppfattning. Det är inte ovanligt att särbegåvade barn blir understimulerade eller rent av hindrade i sin utveckling i skolan. Hög intelligens är ingen självklar fördel för en ung människa, när den inte uppmuntras.

10 FORTSÄTTNING SKOLAN... Vi kristdemokrater har under alla år agerat för elever i behov av särskilt stöd, och anser att det till exempel är lika viktigt för elever inom särskolan att ha valmöjligheter. Likaså är skolhälsovården en viktig pusselbit för alla elever, att förebygga och hjälpa vid problem av både social, psykisk och fysisk karaktär. Skolkurator, sköterska och läkare tillsammans med specialpedagoger och andra professioner behöver finnas som resurs till varje skola med regelbundenhet. Skolan och samhället Rätten till modersmålsundervisning måste åtföljas av parallell undervisning i svenska. Nyanlända elever måste få chans att lära sig svenska på en acceptabel nivå där de känner viss självständighet, innan de går in på rätt nivå för deras ålder. Kristdemokraterna vill arbeta för att SFI-undervisningen blir tillgänglig och obligatorisk för alla asylsökande och invandrare som kommer till Trollhättan. En god svenskundervisning är en bra investering inte enbart för den enskilde utan för samhället i stort. Klassmormor och morfar S k klassmormor och morfar ska införas på de skolor som så önskar. Klassmorföräldrar är positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla vuxna personer som kan vara goda förebilder och ödmjuka medmänniskor. Klassmorföräldrar blir en extra kraft i skolan för barnen, de konkurrerar inte med andra yrkesgrupper utan är ett socialt stöd för barnen både under lektionstid och under rastverksamheten. Skolskjuts - busskort Kristdemokraterna har tidigare agerat i frågan kring rätten till skolskjuts eller busskort för elever som väljer annan kommunal skola eller friskola, om den skolan ändå ligger inom samma bussavgiftszon eller att en skoltaxi har plats över för ytterligare elever och inte behöver ta en omväg. Men fortfarande idag förhåller det sig så att varje elev som väljer annan skola än den närmaste kommunala skolan, får vid behov av skolskjuts antingen betala sitt eget busskort eller att föräldrar skjutsar och hämtar. Ska valfriheten finnas att välja den skola man önskar för sitt barn, måste också möjligheten för eleven att komma dit, finnas på lika villkor över hela kommunen. Skolledarnas roll En skola idag kräver mycket av sin högste chef skolledaren. Han/hon ska vara alltifrån pedagogisk ledare, rekryterare, kurator till konfliktlösare. Vi tror att lärarna personalen behöver ha det pedagogiska stödet från chefen och anser att administrativ personal behöver finnas i högre grad för att skolledaren ska kunna erbjuda det.

11 FORTSÄTTNING SKOLAN OCH INLÄRNINGEN... Elevgruppernas storlek Vi tror att man lättare kommer tillrätta med till exempel tendenser till mobbning eller svårigheter i inlärning, om inte klasserna är för stora. Ska man mena allvar med att varje elev ska ha rätt till individuell studieplan, måste också ansvariga lärare ha tid att följa upp det. Ca 20 elever tror vi kan vara ett bra antal. Personligt ansvar för inlärning Att eleverna liksom föräldrarna förstår att bra och näringsriktig kost både hemma och i skolan samt daglig fysisk aktivitet i skolan liksom på fritiden, är viktigt för förmågan att lära in. Extra undervisning på ledig tid De elever som går ut åttonde och nionde klass med icke godkänt betyg ska få möjlighet att under sommarlovet gå på sommarskola för att läsa upp sina betyg inför höstterminsstarten. Likaså ska stöd ges i form av läxhjälp för dem som önskar, på eftermiddagarna i skolan eller på fritids. Stimulera till intresse för naturvetenskap, omvårdnad och teknik Få flickor att i större utsträckning söka tekniska och naturvetenskapliga gymnasieprogram liksom pojkar bör stimuleras till att söka till omvårdnadsprogrammet. Studie- och yrkesvägledarna (Syv) ska i högre grad medverka till studiebesök och praktik inom omvårdnads- och tekniska yrken för att elever lättare ska kunna ta ställning till ett yrke inom dessa områden. Bättre PRAO Att få komma ut och se hur yrkeslivet fungerar är viktig stimulans för eleverna. Men målsättning för PRAOperioden behövs för vilken kunskap man ska få med sig tillbaka till skolan, eller för livet.

12 5. FÖR ANDE, SJÄL & KROPP, KULTUR & FRITID Kristdemokraterna vill skapa ett samhälle med stark medborgaranda. En stad där medborgarna känner att deras insats och ansvarstagande för sitt eget men också för andras välbefinnande, är viktigt och uppskattat. Civilsamhällets roll med förenings- och församlingsliv av alla de slag är en viktig faktor för både trygghet och tillväxt av människor och ekonomi. Anhörigvård, idrott, studiecirklar med mera skulle inte fungera utan ideella insatser. Men föreningar och nätverk är också bra för tillväxten. En ort blir mera intressant att flytta till för både privatpersoner och företag om det finns aktiva och engagerade människor i lokalsamhället. Kristdemokraterna vill att kommunens föreningsstöd hanteras av samma förvaltning oavsett inriktning, så stöden kan jämföras och föreningarna behandlas likvärdigt. en frivilligcentral upprättas i samverkan med föreningar och nätverk inom frivilligt socialt arbete. en skatepark kommer till stånd snarast, som tidigare utlovats. Kulturskolan fortsätter att växa och utvecklas. ett handlingsprogram för den sociala ekonomin utarbetas. ideellt arbete bidrar till meritpoäng. Trollhättan som mötesarena utvecklas och marknadsförs. ett idrottspolitiskt handlingsprogram utarbetas. Kulturen Det är viktigt att alla invånare får del av kulturinsatser, i någon form. Alltifrån förskolebarn till äldre på gruppboenden. Biblioteken och Kulturskolan har en viktig uppgift där, liksom Folkets Hus Kulturhuset som möteplats. Den nya Nova Arena och Ungdomens hus på Innovatumområdet liksom Arena Älvhögsborg och Folkets Park bör tillsammans med FH Kulturhuset utgöra en evenemangsarena som gemensamt marknadsförs utåt, för att attrahera arrangörer och besökare. Handlingsprogram för den sociala ekonomin Ett handlingsprogram ska tas fram för Trollhättans stad, för tillvaratagande av insatserna inom den ideella sektorn och synliggörande av dess effekt för den sociala ekonomin. Frivilligcentral En frivilligcentral startas upp i samarbete mellan föreningar, organisationer, församlingar och studieförbund för utvecklande av arbetstillfällen, sysselsättning genom meningsfulla aktiviteter i organisationernas regi. Stöd från kommunen genom att en frivilligsamordnare anställs.

13 ...IDROTT Samordning av bidrag Samtliga typer av bidrag till föreningar, organisationer, kyrkor och samfund samt studieförbund läggs under samma tak en föreningsenhet så en större samordning och rättvisa kan uppnås i fördelningen av bidragen. Idag är pensionärsorganisationer, sociala föreningar, idrottsföreningar etc uppdelade på olika kommunala förvaltningar, vilket ger olika regler och i vissa fall risk för dubbel utbetalning om man även söker bidrag för olika aktiviteter. En förutsättning för bidrag är att man arbetar för ett drogfritt samhälle. Hjälp till arbete genom meritpoäng Ett initiativ som riktar sig mot långtidsarbetslösa och aktiviteterna är lokaliserade i närområdet. Man erbjuder alla former av tjänster som deltagare och medverkande kan göra för varandra. Betalning sker inte i pengar utan i gentjänster enligt ett poängsystem (skapar meritpoäng till CV:n). Projektet sker i samverkan med frivilligorganisationer och finansieras av kommunen. Idrottspolitisk strategi Ett idrottspolitiskt handlingsprogram bör tas fram, för strategiskt arbete med de olika idrotterna i Trollhättan. Vilka lag eller sporter ska prioriteras med stöd i form av byggnader, arenor etc närmsta åren? 6. TANKESKIFTE... Kristdemokratisk politik utgår från en människosyn som poängterar allas unika och lika värde. Vi är alla olika, med olika behov genom hela livet. Det innebär i praktiken att det gäller även när vi blir gamla, sjuka, har ett funktionshinder eller andra sociala behov som gör oss beroende av hjälp och stöd. Men det behövs ett tankeskifte vad gäller funktionshinder, socialt arbete, vård och omsorg för att den kristdemokratiska människosynen ska få genomslag. Fler aktörer måste få komma in och ge valmöjligheter inom mat, omsorg, service och boende. Ett större samarbete måste till mellan kommunen, regionen och det civila samhällets aktörer för att kunna tillgodose människors olika behov och önskemål. Äldreomsorg & service Att bli äldre och behöva hjälp med vissa saker i sitt dagliga liv och så småningom det mesta i livet med alltifrån mat och boende till duschning och påklädning, är en stor omställning för oss alla. Vi är olika med olika behov hela livet och det är en rättighet att få behålla en del av sina vanor och få personliga önskemål tillgodosedda också när vi blir äldre. Det ska finnas stor respekt för att den kulturella bakgrunden starkt påverkar människors behov och förväntningar när

14 ...KRING VÅRD OCH OMSORG det gäller vård och omsorg, även när man inte själv kan föra sin talan. Samhället har inte på länge kunnat ta för givet att de äldre blir omhändertagna av sina familjer, som ändå borde kunna bidra med stor kunskap om hur de äldre vill ha det utifrån just den kulturella och sociala miljö de kommer ifrån. Att på mesta möjliga sätt tillgodose en god livsmiljö för de olika grupperna och därmed de enskilda individerna. Kristdemokraterna vill att information om äldreomsorg i allmänhet och demensvård i synnerhet, finns på invandrar- och minoritetsspråk som är aktuella i vår kommun samt att informationen kan ges på teckenspråk eller punktskrift, för dem som så behöver. kommunen underlättar för äldre invandrare som vill bo nära, eller tillsammans med personer som har samma modersmål. äldrevården ska ha kontinuerlig tillgång till geriatriker, gynekolog, psykolog/kurator förutom allmänläkare. kunskap om sjukdomsförlopp och yttringar av olika demenssjukdomar, ska finnas på alla äldreboenden samt inom hemtjänst och hemsjukvård. en bättre samordning sker mellan kommun och region för den enskilde, till ex inom sjukvårdsinsatser. en garanti för värdig vård och omsorg införs genom att det finns tillräckligt med personal, rätt att komma upp i rimlig tid på dagen och att få uppleva andra miljöer än hemmet eller gruppboendet. uppvärdering sker av anhörigvårdarna, genom än mer anpassade aktiviteter/stöd. LOV lagen om valfrihet införs snarast i Trollhättan så äldre får välja utförare och vad de vill ha utfört inom hemtjänsten, med mera. äldreomsorgen direkt införs - ett telefonnummer att ringa för att komma till rätt ställe! kontroll sker av personal innan anställning, precis som inom barnomsorgen. rätten att fortsätta bo tillsammans för äldre par, ska garanteras. Äldre med utländsk bakgrund Många äldre med annat modersmål än svenskan, behöver få hjälp på det egna språket. Behovet av mångkulturell personal, med språkkunskaper, förståelse för kulturella särarter och religiösa traditioner kommer att behövas än mer framöver. Om önskemål finns från tillräckligt många i berörda målgrupper, ska avdelningar kunna avsättas på äldreboenden för att tillgodose detta. Eller att tillstånd ges för privata aktörer att bedriva äldreomsorg med internationell prägel.

15 FORTSÄTTNING VÅRD OCH OMSORG, FUNKTIONSHINDER Demensvården Vården och omsorgen av dementa är en mycket viktig del av vår kommuns äldreomsorg och utgör ungefär hälften av kommunens kostnader för äldreomsorg. Oavsett val av boende för äldre som drabbas av demens, ska kompetens finns hos personalen. Demenssjuksköterskor liksom tillgång till geriatriker är en välfärdsfråga för de dementa och deras anhöriga. Anhörigvårdarna ska uppvärderas Anhörigvårdarna ska ges större stöd genom utbildning, information och ekonomisk ersättning, och inte minst med avlösning/praktiskt stöd. LOV:en Lagen om Valfrihet, LOV har nu införts eller är på väg att införas, i en majoritet av landets kommuner. Val av mat, hemtjänst, service och boende blir en verklighet för de äldre och därmed en konkret möjlighet för dem att fortsätta leva det liv de önskar trots sin ålderdom och behov av hjälp. Lukt, smak, känsel behöver förstärkas när man blir äldre, och där spelar mat, inredning och aktiviteter stor roll för välbefinnandet. Att få större variation i tillvaron har betydelse för minne och psyke. Äldreomsorgen direkt En service införs med ett telefonnummer till kommunen för hjälp och service med det som rör äldreomsorgen, till exempel hemtjänst, omvårdnad, servicetjänster. Kristdemokraterna har motionerat om det en gång vi gör det igen! Fungerar det i andra kommuner kan det göra det i Trolhättan också! God personal En kontroll införs av personal som arbetar inom hemjänst/hemsjukvård och i gruppboenden genom utdrag ur Brottsregistret (samma kontroll som skolpersonal får genomgå innan anställning). Parboendegaranti För de äldre par som fortsatt önskar bo tillsammans även om endast en av dem är i behov av extra stöd, ska det finnas en garanti för att plats ordnas på trygghetsboende. Funktionshinder - förutsättningar Det finns många slags funktionshinder en del synliga, en del osynliga. Hjälpmedel för att klara vardagen kan vara av teknisk art, bostadsanpassning eller personliga assistenter. Funktionshinder finns i alla åldrar och åtgärderna måste anpassas efter det liksom individens förutsättningar och önskemål.

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer