7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014"

Transkript

1 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram

2 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i Trollhättan Innehållsförteckning 1. Ett bra näringslivsklimat 2. En arbetsmarknad för alla 3. Vardagspussel för familjen 4. En skola med tydlig värdegrund 5. För ande, själ & kropp kultur och fritid 6. Tankeskifte kring funktionshinder, vård & omsorg och sociala frågor 7. Ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling Inledning Kristdemokraterna vill bejaka mångfalden. Det gör vi utifrån vår människosyn och solidaritet med andra människor. Men också därför att vi tror att mångfaldens samhälle skapar dynamik och ekonomisk utveckling. Det är när olikheter kompletterar varandra som en bättre helhet skapas. Att bejaka mångfald är inte att blunda för att den också kan skapa konflikter. Därför måste de konflikter som uppstår hanteras med respekt för varandra och med en vilja att nå fram till samförstånd. Självklart ska samhället stötta och hjälpa i möjligaste mån, men var och en måste ta sitt ansvar för att alla invånare - oavsett bakgrund - får klart för sig sina rättigheter och skyldigheter. Trollhättan är en mångkulturell stad där arv och traditioner från den industriella utvecklingen inte står i motsats till dagens behov av en breddad arbetsmarknad och näringsliv där vård och omsorg, handel och service utökas och utvecklas. Vi kristdemokrater vill gärna se att fler får möjlighet att bestämma mer i sin vardag. Oavsett om det handlar om plats i barnomsorgen, val av skola, boende för äldre eller vilken utförare av hemtjänsten man önskar, behöver människor få känna att de är betrodda att de kan ta egna beslut för sin egen välfärd. Därför blir det ett tankeskifte för många med kristdemokratisk politik gentemot den långvarigt styrande socialdemokratiska ideologin i Trollhättan. Att lämna beslutanderätten till den enskilde medborgaren eller familjen hemma vid köksbordet, och att utöka möjligheterna för företagare inom nya branscher genom att släppa en del av de kommunala verksamheterna är stora steg för vissa och mycket efterlängtade steg för andra.

3 1. ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja företagande! Det är genom människors drivkraft och engagemang för sina idéer och verksamheter, som det skapas lönsamma företag, fler kan få jobb och pengar kommer in till finansiering av vår gemensamma välfärd. Kommunens ageranden och attityder till företagare och deras verksamheter har stor betydelse för utveckling och etablering. Inte minst ska befintliga företag fortsätta trivas i Trollhättan! Osund konkurrens där kommunens egna verksamheter konkurrerar med privata näringslivet ska inte förekomma. I tillväxtarbetet för Trollhättan beskrivs dock sällan den potential som befolkningen med utländsk bakgrund har för att bidra till ökat företagande, kompetent arbetskraft och berikande av kulturlivet. Språkkunskaper och kulturella kompetenser som Trollhättans befolkning besitter kan få stor betydelse för näringslivet både i Sverige och i kontakterna med länder runt om i världen. De tekniska industrierna ska fortsatt vara en viktig del av stadens nischning, men en breddning av branscher måste dock ske, så att sårbarheten blir mindre vid en eventuell återkommande lågkonjunktur. Kristdemokraterna vill att kommunens service till företag förtydligas genom införande av tjänstegarantier. en företagslots anställs i kommunen, för utlandsfödda företagare i Trollhättan. de offentliga upphandlingarna som görs av kommunen, LOU, förenklas och underlättas för mindre företag genom förenklade förfrågningsunderlag och mindre detaljstyrda upphandlingar. Sociala skäl kan också åberopas på ett tydligare sätt, som till exempel vilka målgrupper som ska komma ifråga. utmaningsrätt införs, det vill säga att öka mångfalden av utförare inom kommunala verksamheter. ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet införs så det blir likvärdiga förutsättningar mellan de offentliga och privata utförarna. handeln inom både centrum och Överby köpcentrum ska fungera! Det måste gå att komplettera varandra i utbud och aktiviteter, istället för att konkurrera. en handelspolicy införs som verktyg för strategisk planering både för kommunen och för företag som vill etablera sig i området. det utarbetas en tydligare strategi för turismen för en stabil utveckling året runt.

4 ...FORTSÄTTNING NÄRINGSLIV KVALITET & MÅNGFALD Kommunala tjänstegarantier och kvalitetsgranskning Tydlighet, enkelhet och klara besked vill företagare ha. Vad är det som gäller, vad efterfrågas? Därför finns all anledning för kommunen att införa företagslots, tjänstegarantier och ett begripligt system för kvalitetsgranskning av skattefinansierad verksamhet både inom offentlig och privat verksamhet. LOV:en Lagen om Valfrihet inom vårdoch omsorg, är ett exempel på lagstiftning för ett visst område, men kommunen kan införa egna, liknande system för andra områden för att säkerställa konkurrensneutralitet. Lots & lokala nätverk För att få kunskap om företagens situation, är dialog det viktigaste redskapet. Att skapa mötesplatser och utveckla goda kontakter både mellan kommunen och mellan företagarna, är avgörande faktorer för framgång. Företagarföreningarna i kommunen är viktiga nätverk. Företagslotsen för utlandsfödda företagare kan behöva gå in i befintliga föreningar och nätverk och berätta om sin målgrupps kompetens och kontakter, så fler utbyten sker av affärsmöjligheter. Rotary är en organisation som arbetat med mentorskap, vilket är ett bra sätt att integrera människor i nya sammanhang. Mångfaldskompetens I en alltmer internationell värld kan befolkning och företag medverka till att matcha morgondagens behov inom handel och företagande. Trollhättans alla företagare med utländsk bakgrund, och personer från andra länder som arbetar tillfälligt på de större internationella företagen i området, kan bidra på ett än tydligare sätt till kontakter mellan vår stad och andra städer i världen. Det finns en koppling mellan migration och ökad export. Det är förstås lättare för en person att exempelvis sälja varor till ett land där man har ett nätverk, känner till kulturen, språket och hur man gör affärer. Men - goda intentioner är inte tillräckligt för att komma förbi strukturella hinder och vända samhällsutvecklingen så fler med utländsk bakgrund kommer i arbete, startar och driver företag liksom får högre utbildning. Kommunens ambition att vända detta faktum måste visa sig genom ett systematiskt arbete för mångfald och mot diskriminering även i näringslivet. Handeln i centrum och på Överby Handeln i centrum lider av för få och för dyra parkeringsplatser. Det är lätt att förstå, att de som har bil, lika gärna kan åka till Överby med fler och avgiftsfria parkeringsplatser. När nu Stallbackabron renoveras, finns det risk för

5 NÄRINGSLIV HANDEL & TURISM finns det risk för bekymmer för båda handelsområdena. Det krävs samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, Centrumföreningen och Överby företagareförening så man hjälps åt att hitta de bästa lösningarna. Övergripande handelspolicy För att få till en bättre näringspolitisk strategi för handeln, vill Kristdemokraterna därför återigen (förra gången var 2001) lägga fram behovet av en övergripande handelspolicy för hela kommunen inte endast centrum och Överby då kommunen är mycket större än så och där de boendes behov av möjligheten till daglig handel inom ett någorlunda nära område bör tillgodoses. (Upphärad, Sjuntorp, Åsaka, Norra Björke, Velanda etc.) Syftet med policyn är att främst ge underlag och förutsättningar att styra dagligvaruhandeln. Den kan även ge visst underlag för kommunens planering av övrig detalj- och partihandel och service och utgångspunkter för handelsoch serviceföretagens överväganden kring etablering i området. Policyn skulle läggas till och ingå i översiktsplanen för Trollhättans stad samt Tillväxt Trollhättan. Turismen Den samhällsekonomiska aspekten av turismen får inte glömmas bort. Skall turismen kunna vara eller bli den närutveckling av nya och befintliga företag bör Trollhättans Stad ta initiativ till en mera genomtänkt strategi för turismutvecklingen i kommunen där också Stadens egna finansiella åtaganden kan utökas. Det kan också handla om utbildningsinsatser på både gymnasie- och högskolenivå inom turismens olika sektorer. Turismen är en viktig näringsgren som bör ses över i dess helhet tillsammans med branschens aktörer inom handel, aktivitets- och evenemangsarrangörer, transporter, hotell och restauranger. Skolans roll för ökat företagande Skolan har en stor roll i attityderna kring företagande. Att tänka på sig själv som egen företagare eller ha företag tillsammans med andra, eller att vara anställd och skillnaderna mellan det, är en viktig kunskap. Ung Företagsamhet erbjuder bra kunskap i detta, och bör följas upp av andra företagsutvecklare genom inbjudan till skolorna. SFI ska kunna erbjuda specialinriktade kurser för både män och kvinnor i entreprenörskap genom svenska för företagare.

6 2. EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA I Trollhättan finns alldeles för många som står utan arbete. Många har utländsk bakgrund där språkkunskaperna sätter hinder i vägen, eller annat arbetshinder, vilket försvårar möjligheten att också få ett jobb. Det måste till ett nytt sätt att tänka för att skapa en arbetsmarknad där alla kan delta där arbetstiden räknas med 100% av var och ens förmåga. Tidig kontakt med svenskt arbetsliv är avgörande för människor med utländsk bakgrund, att öka chanserna till jobb. Därför måste denna insats påbörjas redan vid en asylansökan, oavsett om personen ifråga får uppehållstillstånd eller inte. Språket öppnar möjligheter till den sociala gemenskapen och är vägen in på den svenska arbetsmarknaden. En grundläggande förutsättning för detta är således tillgången till svenska som gemensamt språk. Kristdemokraterna vill att arbetsintegrerande sociala företag (sociala arbetskooperativ) startas genom nyetableringar och avknoppning av kommunala verksamheter, som är till för rehabilitering och daglig verksamhet. kommunen stöttar företag som kan ta emot praktikanter och dem som är deltagare i sociala företag, att de får tillgång till handledare som får en handledarutbildning och en handledarpeng under prak- tiktiden och som stöd för kooperatörerna. den pedagogiska metoden som innebär svenskundervisning kombinerat med praktik, lärlingsplats eller ett arbete, används som främjande av språkinlärningen och även underlättar det fortsatta steget ut på arbetsmarknaden. den kommunala verksamheten och de kommunala bolagen, i högre grad tar ansvar för att ta emot praktikanter och lärlingar. Sociala företag arbetskooperativ Kooperativ är en företagsform med minst tre delägare, och sociala arbetskooperativ eller sociala företag, driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv. De skapar delaktighet för medarbetarna, återinvesterar sina vinster i egna eller liknade verksamheter, och de är fristående från den offentliga sektorn. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. En nytta för Trollhättan som stad, såväl som för den enskilde individen, som får möjlighet att delta efter sina förutsättningar och kan vara med och påverka sin arbetssituation i gemenskap med andra.

7 3. VARDAGSPUSSEL FÖR FAMILJEN Barn är olika, det vet alla som är föräldrar, och förstår också att det bör finnas olika slags barnomsorg. Familjer ser också olika ut, och med nya arbetsformer och sätt att arbeta för föräldrarna, krävs en flexibel barnomsorg som är till för barnens bästa. Kristdemokraterna har länge kämpat för ett införande av vårdnadsbidrag i kommunen, som ett av många alternativ för familjerna att välja mellan. Antal barn i förskolegrupperna är också en fråga som vi bevakat i många år. Kristdemokraterna vill att öppna förskolor ska fortsätta att finnas, och vara knutna till familjecentralen/familjens Hus. uppmuntra dagbarnvårdare/familjedaghem att starta företag tillsammans, och använda barnomsorgspengen. föräldrastöd ska finnas tillgängligt under barnens hela uppväxttid, och vara individuellt anpassat, likaväl som det ska finnas föräldrautbildning i grupp. det ska införas ett vårdnadsbidrag med en höjning till minst kr/månad. det ska finnas hemma-hosare, som kommer hem till familjen när någon av föräldrarna är långvarigt sjuka, eller för ensamstående föräldrar när barnet är långvarigt sjukt och avlastning behövs. upprustning av utomhusmiljöerna på de kommunala förskolorna. förskolans barngrupper ska max vara mellan barn. förskoleverksamheten oavsett utförare ska prioritera barns språkutveckling. Familjens Hus skapas, som ett samarbete mellan olika aktörer, för stöd i föräldraskapet. Att bestämma själv Vi vill skapa valfrihet, flexibilitet och rättvisa genom att ge föräldrar rätt att själva bestämma över sin tid och vilken slags barnomsorg som passar bäst. En politik som ger familjerna mer att säga till om, anklagas ibland för att vara fientlig mot jämställdhet. Tvärtom, säger vi, eftersom vi anser att både mamma och pappa har lika stort ansvar för sina barn! Utgångspunkten är att politiken ska bidra till trygghet för barnen och ge stabila relationer med mamma, pappa och till gemenskap över generationsgränserna, med mor- och farföräldrar och andra vuxna. Trygga familjer ger ett tryggare samhälle. De kommunala förskolorna Vi vill upprusta utomhusmiljöerna på Trollhättans försko-

8 FORTSÄTTNING FAMILJ och därmed kunna lägga stor del av den pedagogiska verksamheten och måltiderna där. Detta för att motverka hörselproblem, och stärka barns fysiska utveckling. God, pedagogisk verksamhet Förskoleverksamheten ska vara ett stöd och ett komplement till föräldrarna, inte istället för! I föräldrarnas ansvar för barnens fostran, utveckling och växande, ska alla som arbetar inom förskolan vara delaktiga, genom att också ge möjlighet till inflytande över verksamheten. Kompetens hos personalen om modersmålets roll, om andraspråkinlärning och språkutvecklande arbetssätt ska stärkas. Ett Familjens Hus behövs Vi har länge velat att ett Familjens Hus skapas i samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter, föreningar och organisationer, med möjlighet till avlastning, utbildning och stöd i föräldraskapet för familjer med barn i alla åldrar. Familjecentraler är en variant av detta, men det vi eftersträvar är en plats där kompetens finns för hela familjen under hela uppväxten. Både småbarnstid och tonårstid kan vara svårt att hantera. 4. EN SKOLA MED... Skolan utgör en av de viktigaste grunderna i ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska få kunskap och färdigheter för livet och i samverkan med hemmen, ska skolan främja deras utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare. Men formerna för skolan är fortfarande inte anpassade efter vad familjen och eleven själv passar för, eller vill välja. Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen, och det kan innebära att skolgången blir länge än nio år i grundskolan, eller kanske kortare, beroende på inlärningsförmåga och uppnådd kunskapsnivå. För att vi fortsatt ska kunna hålla hög nivå på arbetskraften till ortens företag, behövs också en stimulans för ungdomar att läsa mer omvårdnad, teknik och naturvetenskap. Kristdemokraterna vill att kommunen ska ha en långsiktig plan för lokaler och elevökningar eller minskningar, för att tillförsäkra en god undervisning men också för ekonomins skull. värdegrundsarbetet stärks genom överenskommelser mellan elev, förälder och skola. varje skola ska ha en tydlig värdegrund och likabehandlingsplan för att motverka mobbning eller annan kränkande behandling.

9 ...TYDLIG VÄRDEGRUND! skolhälsovård ska finnas tillgänglig på varje skola, oavsett kommunal eller friskola. klasserna inte bör vara större än ca 20 elever. klassmormor och -morfar införs på fler skolor. rätten till undervisning på sitt modersmål ska åtföljas av parallell undervisning i svenska som kärnämne. alla ska få rätt till skolskjuts/busskort oavsett val av skola, enligt de regler som gäller för avstånd mellan skola och hem.rektorer ges adekvat administrativt stöd så arbetstid kan användas för personalvård och pedagogiskt stöd till elever och personal. kunskapen om allas personliga ansvar för sitt lärande kombinerat med tillgång till extra stöd, förmedlas till både elever och föräldrar. de prao-perioder som eleverna har ska målsättas, för uppföljning av lärande. ämnet entreprenörskap ägnas tid åt i grundskolan och gymnasieskolan, likaväl som specialinriktade kurser i ämnet för de som studerar på SFI. Värdegrunden ska genomsyra skolan I skolan ska kunskap, värderingar och normer förmedlas för ett framgångsrikt lärande. Arbetet med värdegrundenför skolan, ska vara grundläggande i skolans vardag, för att ge livskunskap till eleverna. I detta arbete är den kristna kulturtraditionen som betonar människans unika och lika värde central! I praktisk mening, blir arbetet med en levande likabehandlingsplan viktig. Ingen elev eller personal ska vara ovetande om vad skolans värdegrund består av. Genom överenskommelser mellan eleven, föräldrarna och skolan stärks den kunskapen. Vi ska ha en nolltolerans mot mobbning! En skola för varje elev En skola som möter varje elev där den befinner sig, och som förmår att stödja och stimulera elevens lärande att utveckla sina förmågor, är grundläggande. Skolan ska kunna anpassa undervisning och lärande efter varje elevs förutsättningar; med extrastöd av specialpedagoger eller teknik, till exempel. Det finns även ett behov av stöd för de extra begåvade eleverna. Idag har vi tyvärr en tendens att bara leta efter svagheter och problem, när vi också borde leta efter talang och kompetens. De begåvade barnen klarar sig alltid, är en missuppfattning. Det är inte ovanligt att särbegåvade barn blir understimulerade eller rent av hindrade i sin utveckling i skolan. Hög intelligens är ingen självklar fördel för en ung människa, när den inte uppmuntras.

10 FORTSÄTTNING SKOLAN... Vi kristdemokrater har under alla år agerat för elever i behov av särskilt stöd, och anser att det till exempel är lika viktigt för elever inom särskolan att ha valmöjligheter. Likaså är skolhälsovården en viktig pusselbit för alla elever, att förebygga och hjälpa vid problem av både social, psykisk och fysisk karaktär. Skolkurator, sköterska och läkare tillsammans med specialpedagoger och andra professioner behöver finnas som resurs till varje skola med regelbundenhet. Skolan och samhället Rätten till modersmålsundervisning måste åtföljas av parallell undervisning i svenska. Nyanlända elever måste få chans att lära sig svenska på en acceptabel nivå där de känner viss självständighet, innan de går in på rätt nivå för deras ålder. Kristdemokraterna vill arbeta för att SFI-undervisningen blir tillgänglig och obligatorisk för alla asylsökande och invandrare som kommer till Trollhättan. En god svenskundervisning är en bra investering inte enbart för den enskilde utan för samhället i stort. Klassmormor och morfar S k klassmormor och morfar ska införas på de skolor som så önskar. Klassmorföräldrar är positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla vuxna personer som kan vara goda förebilder och ödmjuka medmänniskor. Klassmorföräldrar blir en extra kraft i skolan för barnen, de konkurrerar inte med andra yrkesgrupper utan är ett socialt stöd för barnen både under lektionstid och under rastverksamheten. Skolskjuts - busskort Kristdemokraterna har tidigare agerat i frågan kring rätten till skolskjuts eller busskort för elever som väljer annan kommunal skola eller friskola, om den skolan ändå ligger inom samma bussavgiftszon eller att en skoltaxi har plats över för ytterligare elever och inte behöver ta en omväg. Men fortfarande idag förhåller det sig så att varje elev som väljer annan skola än den närmaste kommunala skolan, får vid behov av skolskjuts antingen betala sitt eget busskort eller att föräldrar skjutsar och hämtar. Ska valfriheten finnas att välja den skola man önskar för sitt barn, måste också möjligheten för eleven att komma dit, finnas på lika villkor över hela kommunen. Skolledarnas roll En skola idag kräver mycket av sin högste chef skolledaren. Han/hon ska vara alltifrån pedagogisk ledare, rekryterare, kurator till konfliktlösare. Vi tror att lärarna personalen behöver ha det pedagogiska stödet från chefen och anser att administrativ personal behöver finnas i högre grad för att skolledaren ska kunna erbjuda det.

11 FORTSÄTTNING SKOLAN OCH INLÄRNINGEN... Elevgruppernas storlek Vi tror att man lättare kommer tillrätta med till exempel tendenser till mobbning eller svårigheter i inlärning, om inte klasserna är för stora. Ska man mena allvar med att varje elev ska ha rätt till individuell studieplan, måste också ansvariga lärare ha tid att följa upp det. Ca 20 elever tror vi kan vara ett bra antal. Personligt ansvar för inlärning Att eleverna liksom föräldrarna förstår att bra och näringsriktig kost både hemma och i skolan samt daglig fysisk aktivitet i skolan liksom på fritiden, är viktigt för förmågan att lära in. Extra undervisning på ledig tid De elever som går ut åttonde och nionde klass med icke godkänt betyg ska få möjlighet att under sommarlovet gå på sommarskola för att läsa upp sina betyg inför höstterminsstarten. Likaså ska stöd ges i form av läxhjälp för dem som önskar, på eftermiddagarna i skolan eller på fritids. Stimulera till intresse för naturvetenskap, omvårdnad och teknik Få flickor att i större utsträckning söka tekniska och naturvetenskapliga gymnasieprogram liksom pojkar bör stimuleras till att söka till omvårdnadsprogrammet. Studie- och yrkesvägledarna (Syv) ska i högre grad medverka till studiebesök och praktik inom omvårdnads- och tekniska yrken för att elever lättare ska kunna ta ställning till ett yrke inom dessa områden. Bättre PRAO Att få komma ut och se hur yrkeslivet fungerar är viktig stimulans för eleverna. Men målsättning för PRAOperioden behövs för vilken kunskap man ska få med sig tillbaka till skolan, eller för livet.

12 5. FÖR ANDE, SJÄL & KROPP, KULTUR & FRITID Kristdemokraterna vill skapa ett samhälle med stark medborgaranda. En stad där medborgarna känner att deras insats och ansvarstagande för sitt eget men också för andras välbefinnande, är viktigt och uppskattat. Civilsamhällets roll med förenings- och församlingsliv av alla de slag är en viktig faktor för både trygghet och tillväxt av människor och ekonomi. Anhörigvård, idrott, studiecirklar med mera skulle inte fungera utan ideella insatser. Men föreningar och nätverk är också bra för tillväxten. En ort blir mera intressant att flytta till för både privatpersoner och företag om det finns aktiva och engagerade människor i lokalsamhället. Kristdemokraterna vill att kommunens föreningsstöd hanteras av samma förvaltning oavsett inriktning, så stöden kan jämföras och föreningarna behandlas likvärdigt. en frivilligcentral upprättas i samverkan med föreningar och nätverk inom frivilligt socialt arbete. en skatepark kommer till stånd snarast, som tidigare utlovats. Kulturskolan fortsätter att växa och utvecklas. ett handlingsprogram för den sociala ekonomin utarbetas. ideellt arbete bidrar till meritpoäng. Trollhättan som mötesarena utvecklas och marknadsförs. ett idrottspolitiskt handlingsprogram utarbetas. Kulturen Det är viktigt att alla invånare får del av kulturinsatser, i någon form. Alltifrån förskolebarn till äldre på gruppboenden. Biblioteken och Kulturskolan har en viktig uppgift där, liksom Folkets Hus Kulturhuset som möteplats. Den nya Nova Arena och Ungdomens hus på Innovatumområdet liksom Arena Älvhögsborg och Folkets Park bör tillsammans med FH Kulturhuset utgöra en evenemangsarena som gemensamt marknadsförs utåt, för att attrahera arrangörer och besökare. Handlingsprogram för den sociala ekonomin Ett handlingsprogram ska tas fram för Trollhättans stad, för tillvaratagande av insatserna inom den ideella sektorn och synliggörande av dess effekt för den sociala ekonomin. Frivilligcentral En frivilligcentral startas upp i samarbete mellan föreningar, organisationer, församlingar och studieförbund för utvecklande av arbetstillfällen, sysselsättning genom meningsfulla aktiviteter i organisationernas regi. Stöd från kommunen genom att en frivilligsamordnare anställs.

13 ...IDROTT Samordning av bidrag Samtliga typer av bidrag till föreningar, organisationer, kyrkor och samfund samt studieförbund läggs under samma tak en föreningsenhet så en större samordning och rättvisa kan uppnås i fördelningen av bidragen. Idag är pensionärsorganisationer, sociala föreningar, idrottsföreningar etc uppdelade på olika kommunala förvaltningar, vilket ger olika regler och i vissa fall risk för dubbel utbetalning om man även söker bidrag för olika aktiviteter. En förutsättning för bidrag är att man arbetar för ett drogfritt samhälle. Hjälp till arbete genom meritpoäng Ett initiativ som riktar sig mot långtidsarbetslösa och aktiviteterna är lokaliserade i närområdet. Man erbjuder alla former av tjänster som deltagare och medverkande kan göra för varandra. Betalning sker inte i pengar utan i gentjänster enligt ett poängsystem (skapar meritpoäng till CV:n). Projektet sker i samverkan med frivilligorganisationer och finansieras av kommunen. Idrottspolitisk strategi Ett idrottspolitiskt handlingsprogram bör tas fram, för strategiskt arbete med de olika idrotterna i Trollhättan. Vilka lag eller sporter ska prioriteras med stöd i form av byggnader, arenor etc närmsta åren? 6. TANKESKIFTE... Kristdemokratisk politik utgår från en människosyn som poängterar allas unika och lika värde. Vi är alla olika, med olika behov genom hela livet. Det innebär i praktiken att det gäller även när vi blir gamla, sjuka, har ett funktionshinder eller andra sociala behov som gör oss beroende av hjälp och stöd. Men det behövs ett tankeskifte vad gäller funktionshinder, socialt arbete, vård och omsorg för att den kristdemokratiska människosynen ska få genomslag. Fler aktörer måste få komma in och ge valmöjligheter inom mat, omsorg, service och boende. Ett större samarbete måste till mellan kommunen, regionen och det civila samhällets aktörer för att kunna tillgodose människors olika behov och önskemål. Äldreomsorg & service Att bli äldre och behöva hjälp med vissa saker i sitt dagliga liv och så småningom det mesta i livet med alltifrån mat och boende till duschning och påklädning, är en stor omställning för oss alla. Vi är olika med olika behov hela livet och det är en rättighet att få behålla en del av sina vanor och få personliga önskemål tillgodosedda också när vi blir äldre. Det ska finnas stor respekt för att den kulturella bakgrunden starkt påverkar människors behov och förväntningar när

14 ...KRING VÅRD OCH OMSORG det gäller vård och omsorg, även när man inte själv kan föra sin talan. Samhället har inte på länge kunnat ta för givet att de äldre blir omhändertagna av sina familjer, som ändå borde kunna bidra med stor kunskap om hur de äldre vill ha det utifrån just den kulturella och sociala miljö de kommer ifrån. Att på mesta möjliga sätt tillgodose en god livsmiljö för de olika grupperna och därmed de enskilda individerna. Kristdemokraterna vill att information om äldreomsorg i allmänhet och demensvård i synnerhet, finns på invandrar- och minoritetsspråk som är aktuella i vår kommun samt att informationen kan ges på teckenspråk eller punktskrift, för dem som så behöver. kommunen underlättar för äldre invandrare som vill bo nära, eller tillsammans med personer som har samma modersmål. äldrevården ska ha kontinuerlig tillgång till geriatriker, gynekolog, psykolog/kurator förutom allmänläkare. kunskap om sjukdomsförlopp och yttringar av olika demenssjukdomar, ska finnas på alla äldreboenden samt inom hemtjänst och hemsjukvård. en bättre samordning sker mellan kommun och region för den enskilde, till ex inom sjukvårdsinsatser. en garanti för värdig vård och omsorg införs genom att det finns tillräckligt med personal, rätt att komma upp i rimlig tid på dagen och att få uppleva andra miljöer än hemmet eller gruppboendet. uppvärdering sker av anhörigvårdarna, genom än mer anpassade aktiviteter/stöd. LOV lagen om valfrihet införs snarast i Trollhättan så äldre får välja utförare och vad de vill ha utfört inom hemtjänsten, med mera. äldreomsorgen direkt införs - ett telefonnummer att ringa för att komma till rätt ställe! kontroll sker av personal innan anställning, precis som inom barnomsorgen. rätten att fortsätta bo tillsammans för äldre par, ska garanteras. Äldre med utländsk bakgrund Många äldre med annat modersmål än svenskan, behöver få hjälp på det egna språket. Behovet av mångkulturell personal, med språkkunskaper, förståelse för kulturella särarter och religiösa traditioner kommer att behövas än mer framöver. Om önskemål finns från tillräckligt många i berörda målgrupper, ska avdelningar kunna avsättas på äldreboenden för att tillgodose detta. Eller att tillstånd ges för privata aktörer att bedriva äldreomsorg med internationell prägel.

15 FORTSÄTTNING VÅRD OCH OMSORG, FUNKTIONSHINDER Demensvården Vården och omsorgen av dementa är en mycket viktig del av vår kommuns äldreomsorg och utgör ungefär hälften av kommunens kostnader för äldreomsorg. Oavsett val av boende för äldre som drabbas av demens, ska kompetens finns hos personalen. Demenssjuksköterskor liksom tillgång till geriatriker är en välfärdsfråga för de dementa och deras anhöriga. Anhörigvårdarna ska uppvärderas Anhörigvårdarna ska ges större stöd genom utbildning, information och ekonomisk ersättning, och inte minst med avlösning/praktiskt stöd. LOV:en Lagen om Valfrihet, LOV har nu införts eller är på väg att införas, i en majoritet av landets kommuner. Val av mat, hemtjänst, service och boende blir en verklighet för de äldre och därmed en konkret möjlighet för dem att fortsätta leva det liv de önskar trots sin ålderdom och behov av hjälp. Lukt, smak, känsel behöver förstärkas när man blir äldre, och där spelar mat, inredning och aktiviteter stor roll för välbefinnandet. Att få större variation i tillvaron har betydelse för minne och psyke. Äldreomsorgen direkt En service införs med ett telefonnummer till kommunen för hjälp och service med det som rör äldreomsorgen, till exempel hemtjänst, omvårdnad, servicetjänster. Kristdemokraterna har motionerat om det en gång vi gör det igen! Fungerar det i andra kommuner kan det göra det i Trolhättan också! God personal En kontroll införs av personal som arbetar inom hemjänst/hemsjukvård och i gruppboenden genom utdrag ur Brottsregistret (samma kontroll som skolpersonal får genomgå innan anställning). Parboendegaranti För de äldre par som fortsatt önskar bo tillsammans även om endast en av dem är i behov av extra stöd, ska det finnas en garanti för att plats ordnas på trygghetsboende. Funktionshinder - förutsättningar Det finns många slags funktionshinder en del synliga, en del osynliga. Hjälpmedel för att klara vardagen kan vara av teknisk art, bostadsanpassning eller personliga assistenter. Funktionshinder finns i alla åldrar och åtgärderna måste anpassas efter det liksom individens förutsättningar och önskemål.

16 FUNKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR SOCIALA FRÅGOR Kristdemokraterna vill att psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa också finns med i vården och omsorgen. äldres depressioner uppmärksammas i högre grad. bättre information om den hjälp som går att få vid funktionshinder. alla som vill ska kunna jobba se avsnittet om en arbetsmarknad för alla. Hälsokoll för psykiskt funktionshindrade Den psykiatriska vården och omsorgen som sker i samverkan mellan kommunen och regionen, bör än mer bredda utbudet av både sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser av typen sjukgymnastik, arbetsterapi och liknande. Det är åtgärder som skall initieras tidigt i vårdkedjan för att underlätta för individen att komma tillbaka till vardagen. Psykiskt sjuka äldre Statistik visar att fler äldre personer begår självmord än unga. Depressioner hos äldre förbigås ofta som allmän nedstämdhet och ses inte som ett vårdbehov som vid rätt vård kan dämpa processen till demens och andra sjukdomar. Tillgång till kurator för samtal liksom psykolog för behandling är ett viktigt komplement till allmän hälso- och sjukvård för de äldre. Fysiska funktionshinder Ett fysiskt funktionshinder när man är pigg i övrigt måste kunna avhjälpas i möjligaste mån genom väl anpassade hjälpmedel, bostad och transporter. Mycket handlar om information kring den hjälp som går att få. Fortsatt arbete med tillgängligheten i offentliga byggnader till exempel. Sociala frågor Kristdemokraterna är det parti som tydligast lyfter de sociala frågorna i samhället på alla nivåer. Vi har i Trollhättan agerat för barnens och de äldres väl, att missbrukare och hemlösa bättre ska tas omhand, med mera. Det kommer vi att fortsätta med. Vi har insikten om att varje människa kan hamna i en situation där man behöver hjälp och stöd på ett sätt som man tidigare inte varit med om. Både samhällets insatser liksom frivilliga inom det sociala området, är viktiga och ska komplettera varandra. Kristdemokraterna vill att: även äldre med missbruksproblem får en värdig ålderdom. det inrättas en tillnyktringsenhet. ett handlingsprogram upprättas för vård, boende och sysselsättning inom kommunens ansvar för missbrukare.

17 SOCIALA FRÅGOR ekonomisk rådgivning ges till fler, i planerad form. fortsatt stöd ges för barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. det införs ett frivilligt fadderfamiljsystem för nyanlända invånare med utländsk bakgrund. Äldre med missbruksproblem Kanske missbruk för tanken i första hand till problem med alkohol, men i dagens samhälle är det fler och fler som har en kombination av missbruk (förutom alkohol, till exempel tabletter, narkotika). Det kan bidra till att missbruksrelaterade demenssjukdomar uppstår vid ganska tidig ålder. När dessa personer behöver plats på ett äldreboende behöver personalen ha kompetens för att kunna ta hand om problematiken som kan uppstå liksom tillgång till handledning. TNE tillnyktringsenhet Att snarast inrätta en TNE i samverkan mellan kommunen, regionen och frivilligorganisationerna. Den skulle kunna avlasta polisen vid ingripanden och hjälpa den enskilde att komma under vård och behandling istället för att hamna i en fyllecell. Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem, och inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent. Vi har motionerat om det förut och kommer att agera igen för att det verkligen ska komma till stånd! Handlingsprogram för drogfrihet Ett handlingsprogram upprättas där det övergripande målet är drogfrihet för missbrukare under kommunens ansvar. Handlingsprogrammet ska innehålla mål och riktlinjer för vård, boende och sysselsättning där även ansvar för personer med dubbeldiagnos (missbruk med psykisk sjukdom) ska ingå. Ekonomisk rådgivning Konsumentkontoret inom Trollhättans stad kan användas mera planerat även för andra verksamheter. Vid skilsmässor och separationer tas ofta ekonomiska frågor upp och vid kontakt med Familjerätten eller Familjerådgivningen kan Konsumentkontoret vara en resurs. Men även vid utskrivning från vård och fängelse kan en ekonomisk rådgivning behövas, till exempel med hjälp i skuldsaneringsfrågor där sedan beslut tas av Kronofogdemyndigheten. Familjer i riskzon Att ett program utvecklas för kvalificerat stöd till familj och anhöriga, inte minst barn, när en familjemedlem insjuknar, behöver behandling för missbruk eller är i fängelse.

18 FORTS. SOCIALA FRÅGOR Projektet Musslan är ett bra exempel på samtalsgrupp för barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Frivilliga fadderfamiljsystem för nyanlända invandrare Trollhättan har länge haft många invånare med invandrarbakgrund, ändå fungerar inte integrationen särskilt bra. Vi tror att det måste byggas fler broar mellan gamla och nya trollhättebor. Vi vill införa ett system med fadderverksamhet där en familj tar ett extra ansvar för nyanlända familjer eller enskilda. 7. EKOLOGISKT Miljöarbetet är fortsatt viktigt för Trollhättan, som tidigare gjort sig känt som en aktiv miljöstad och ska så fortsätta vara! I utvecklingen av nya och även äldre bostadsområden i Trollhättan, liksom i utvecklingen av centrum, behöver en god planering finnas för mötesplatser över generationsgränserna. Blandad bebyggelse, med villor, hyres- och bostadsrätter, seniorboenden tillsammans med samlingslokaler för föreningslivet, förskola, skola och servicebyggnader, gör att människor lättare möter varandra. Nära hälften av alla hushåll i landet är ensamstående, trots det är få bostäder anpassade till det. Unga har svårt att få bostäder om de inte är studenter, och till äldre finns inte tillräckligt med seniorboenden som dessutom erbjuder service och aktiviteter. I anslutning till det goda boendet, behöver vi alla ha en trygg och drogfri utemiljö där vi kan umgås, spela boule, åka skateboard och andra aktiviteter, tillsammans med lekplatser, caféer och uteserveringar. En kraftfull åtgärd för att motverka segregation är att se till att alla bostadsområden har en blandad bebyggelse. För detta behövs fler bostäder. För att åstadkomma en rörlig bostadsmarknad måste fler hyresrätter byggas.

19 ...EKONOMISKT OCH SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Möjligheter till olika transportslag till och från staden för både privatpersoner och företag, måste värnas, liksom fortsatt utbyggnad av sjöfart, väg och järnväg genom Trollhättan. Kristdemokraterna vill att arbetet med utvecklingen av tillväxtåtgärder behöver förankras dels genom de politiska partiernas arbete, men även direkt genom initiativ från medborgarna, till exempel genom utlysning av tävlingar när områden ska byggas eller utvecklas. det vid planering av nya bostadsområden är självklart att inkludera seniorboenden och lägenheter eller mindre hus för äldre, ensamstående eller unga för en mix av åldrar och människor. fler hyresrätter byggs i nya bostadsområden. Alla har inte råd att köpa sin bostad. till exempel passivhus och BoKlok-hus i högre utsträckning byggs i Trollhättan flygplatsen ska kunna utvecklas för fler resenärer och resmål sjöfarten inte avvecklas utan utvecklas med fortsatt frakt på Göta Kanal. en ny bro utreds mellan Vårviksrondellen och E45:an. fortsatt forskning och utveckling inom miljö, energi och teknik ska finnas på Innovatum i samarbete mellan offentliga och privata aktörer. busstrafiken fortsatt ska drivas på biogas, och därmed fortsatt engagemang hos medborgarna för sopsortering. gratis buss införs för medborgare över 65 år! busstidtabellerna anpassas bättre för dem utanför tätorten så man kommer till jobb & skola. Idéer från medborgarna ska tas tillvara Vi är övertygade om att trollhätteborna kan hjälpa oss förtroendevalda att komma med goda idéer för utveckling av både bostadsområden och centrum. Skolklasser, enskilda medborgare och föreningar ska kunna komma in med förslag som får vara med i planeringen för Trollhättans framtid. Fler hus med miljötänkande och tillgänglighet När nya byggnader uppförs, oavsett om det är privata bostadshus, företag eller offentliga byggnader, måste ett miljötänkande finnas för energiförbrukning, sophantering etc. Men viktigt är också tillgängligheten; att även människor med någon form av funktionshinder ska kunna bo eller vistas i lokalerna. Man ska kunna bo utanför stan Boende i tätorterna utanför stan, måste kunna ta buss för

20 FORTS. UTVECKLING... att komma vidare till jobb och skola på vardagarna, liksom till stan, Överby eller Göteborg på helgerna. Anpassning behövs av busstidstabellerna. Ny bro behövs Trafiken stockas en vanlig dag i rusningstrafik. Ombyggnaden av Stallbackabron kommer att påverka oss alla och trafiken tros fortsätta att öka i framtiden. Trollhättan växer på västra sidan och handel skall få utvecklas på båda sidorna älven. Det skall gå snabbt att ta sig från västra sidan till både buss, tåg och flyg. Vi vill utreda möjligheten till en förbindelse mellan Vårviksrondellen och E45. Kristdemokraterna i Trollhättan Box 278, Trollhättan Besöksadress: Magasinsg.3 Tel Maila oss gärna via hemsidan!

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ge oss din röst i valet den 17 september! Ja! En kommun där vi. bryr oss om varandra

Ge oss din röst i valet den 17 september! Ja! En kommun där vi. bryr oss om varandra Ge oss din röst i valet den 17 september! Ja! En kommun där vi bryr oss om varandra Kristdemokraterna Ditt parti i valet 2006 Det här vill vi! Kommunalt handlingsprogram för Kristdemokraterna i Trollhättan

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Äldre och Mitt i livet

Äldre och Mitt i livet Socialdemokraterna Haninge Haninge 2008-10-25 Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer