Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl :00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita skog, kommunchef Ayse Mertoglu, sekreterare Utses att justera Timo Granetin Sekreterare... Paragrafer Ayse Mertoglu Ordförande... Jörgen Larsson Justerande... Timo Granetin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Au 224 Dnr 274/ Information om ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet s beslut tar del av informationen och lägger det till handlingarna. Näringslivsansvarig, Suzan Östman Bäckman informerar om ärendet. Ung Företagsamhet (UF) är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar över hela Sverige. Ung Företagsamhet finns idag på 59 % av Sveriges gymnasieskolor (72 % i Södermanland) och engagerar 21 % av landets gymnasieelever (22 % i Södermanland) vilket innebär att över ungdomar fick chansen att driva UF-företag läsåret 2013/2014. Syftet med föreningen är att vara bäst på att ge unga människor en tro på sig själva och sin egen företagsamhet genom att erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att starta, driva och avveckla ett UF- företag under ett år i gymnasiet. Effekterna av UF-företagande är att var fjärde elev som driver UF-företag har företagarerfarenhet 10 år efter UF-företaget avslutades, detta i företag som i snitt anställer fyra personer och som omsätter mer pengar än företag startade av icke-uf-företagare. Föreningen UF verkar med processutbildningen U F företagande på gymnasiet. Vingåker ungdomar deltar i olika omfattning i UF företagande under sin gymnasietid. Ung Företagsamhet har också börjat introducera läromedel för låg och mellanstadiet i grundskolan. Information om ekonomiskt stöd till UF i Södermanland Tjänsteutlåtande

3 Au 225 Dnr 287/ Medlemskap och medfinansiering av Coompanion Sörmland s beslut beviljar verksamhetsanslag med 1 kr per kommuninnevånare/ år till Coompanion Sörmland för 2015 samt fortsatt under perioden om deras verksamhet, enligt deras lista, bidrar till vår kommun. Näringsliv ansvarig, Suzan Östman Bäckman, informerar om ärendet och presenterar förslag till beslut. Coompanion Sörmland verkar för kooperativ utveckling och socialt företagande där engagerade människor växer och tillsammans skapar hållbara demokratiskt styrda företag. Målgruppen för kooperativt företagande är personer i Sörmland som tillsammans, ska starta företag och som finner kooperativ, och då framförallt företagsformen ekonomisk förening, som en lämplig företagsform. För att starta kooperativ krävs minst tre delägare. Målgruppen för socialt företagande är framförallt inriktat gentemot personer som idag står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten inom Coompanion Sverige är rikstäckande och bedrivs från 25 orter i landet. Organisationen arbetar med information, rådgivning, fördjupad företagsrådgivning, utbildning, verksamhetsutveckling, projektverksamhet samt lokal och regional utveckling. Coompanion Sörmland har tidigare bedrivit verksamhet inom länet, men fick tyvärr under 2013 sättas i konkurs på grund för stor verksamhet i kombination med bristande medfinansiering. Den gamla styrelsen avgick och samtliga anställda sades upp. Under 2014 har en rekonstruktion skett av Coompanion Sörmland. Tjänsteutlåtande, Information om Coompanion till Vingåkers kommun, Coompanion Sörmland, Bilaga 1

4 Au 226 Dnr 283/ Näringslivspolitiska programmet s beslut fastställer revidering av näringslivspolitiska programmet Detta näringslivspolitiska program är en revidering av det tidigare programmet för åren Framtagandet av det näringslivspolitiskta programmet har skett i samarbete med näringslivsrådet, tjänstemän samt kommunstyrelsens presidium. Det är avgörande att behålla befintliga företag, utveckla dessa och attrahera nya företag samt etableringar. Näringslivet har också lyft fram hur viktigt det är att det finns resurser för skola, vård och omsorg för etablerade och nyetablerade företag. Tjänsteutlåtande, Näringslivspolitiskt program Vingåkers kommun

5 Au 227 Dnr 225/ Upphandling av finansiella tjänster s beslut antar anbudsgivare nummer (2) för kommunens och koncernens finansiella tjänster enligt kommunledningsförvaltningens förslag. Kommunens (inklusive de kommunala bolagens) avtal med Sörmlands Sparbank avseende finansiella tjänster inkluderar koncernkonto med kredit på 40 mkr, lönehantering, kontanthantering och internetbank med mera. Avtalet löper ut vid årsskiftet då samtliga förlängningsår har förbrukats. Med anledning av detta har ny upphandling genomförts. Koncernens lån ingår inte i denna upphandling då dessa hanteras separat. I likhet med förra upphandlingen har en konsultfirma anlitats för framtagande av förfrågningsunderlag och utvärdering. Konsultfirman är Norm Finanspartner AB. Kommunledningsförvaltningen har i samband med framtagande av förfrågningsunderlag för denna upphandling beslutat att beloppet för koncernkontokrediten kan sänkas till 30 mkr. Upphandlingen omfattar finansiella tjänster inklusive koncernkonto och kredit på 30 mkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att anbudsgivare nummer två (2) antas i enlighet med konsultens förslag. Denna anbudsgivare har lämnat den mest fördelaktiga offerten både prismässigt och med avseende på kvalitet. Tjänsteutlåtande, _

6 Au 228 Dnr 273/ Överföring av investeringsmedel till drift s beslut s ökade driftkostnad avseende licenser ska under 2014 belasta kommunens resultat och i gengäld ska kommunstyrelsen återlämna 400 tkr av it-investeringsbudgeten för s budgetram utökas från och med 2015 med 400 tkr avseende driftbudgeten för IT. s investeringsram sänks från och med 2015 med motsvarande belopp. Vingåkers kommun behöver anpassa mängden licenser till Microsoft Exchange. I samband med nya verktyg och ökad tillgänglighet kräver många av våra användare fler än en licens (dator, smartphone, läsplatta och bärbar). Fram till nu har IT-system och licenser oftast inneburit en investering. De framtida lösningarna inom denna teknik anpassas alltmer till skräddarsydda hyrlösningar, vilket innebär en ökad driftskostnad. Detta innebär att delar av de medel som finns i den avsedda IT-investeringsbudgeten behöver överföras till driftbudgeten. Vi ser att IT-systemen är mer innehållsrika och har en ökad möjlighet att utvecklas och anpassas till våra verksamhetsverktyg. Målet är att kunna köpa in och använda färre system och tjänster, vilket leder till en besparing på längre sikt. Tjänsteutlåtande, Bilaga, IT-strategs tjänstskrivelse,

7 Au 229 Dnr 256/ Ansökan om ekonomiskt bidrag för handikappramp till Högsjö, Folkets hus s beslut beviljar ansökan om ekonomiskt bidrag för handikappramp till Högsjö, Folkets hus och att bidraget som är på 8759 kr ska tas ur kommunstyrelsens 2014 års oförutsedda kostnadsställe Vingåkers kommun har tagit emot en ansökan om ekonomiskt bidrag för handikappramp från Högsjö, Folkets hus, Högsjö Arbetarnas Byggnadsförening u.p.a. söker stöd för komplettering av nuvarande handikappramp. Denna komplettering behövs för att på ett säkert sätt vända riktningen på exempelvis en permobil, för att köra inom husets huvudentré. Föreningen söker bidrag på 8759 kr inkluderat moms. Ansökan, Expediering Högsjö, Folkets hus Ekonomienheten Kultur- och fritidsnämnden

8 Au 230 Dnr 2014/ Ansökan att få starta utvecklingsarbetet, Kompassen med ekonomiskt stöd från sociala investeringsfonden s beslut beviljar ansökan om att starta utvecklingsarbetet, Kompassen med ekonomiskt stöd från sociala investeringsfonden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att tillfråga socialförvaltningen om ett gemensamt utvecklingsprojekt inom sociala investeringar. Barn- och utbildningschef och socialchef har träffats vid två arbetstillfållen inför projektbeskrivning. Utvecklingsarbetet skall bygga på ett helhetstänkande (individ, familj, förskola/ skola och fritid) med fokus på psykosocialt arbete inom främst åldersgrupperna 3-11 år enligt trappan i förväntad utveckling i Sveriges kommuner och Landstings folder- Vänta inte. Projektet skall bygga kompetenserna socialkompetens/beteendevetare och speciallärare för att kunna stödja pedagoger samt elever och deras familjer. Förväntad effekt av projektet är att skapa ett antal verkningsfulla verktyg/ arbetsmodeller på individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå för att kartlägga, definiera och analysera orsaken till beteendeproblematik samt skapa en kunskapsbank av åtgärd er/insatser som skapar en hälsofrämjandemiljö med möjlighet till hög måluppfyllelse. Barn- och utbilningsförvaltningen har lämnat in en tjänsteutlåtande, med en projektbeskrivning om utvecklingsarbete inom sociala investeringar. s arbetsutskott fick en presentation av förvaltningschef, Lena Furén, om projektet vid sammanträdet och beslutade 192 om en återrapportering av projektet från barn-och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Forts.

9 Forts. Au 230 Barn- och utbilningsnämnden och Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta utvecklingsarbetet, Kompassen med ekonomiskt stöd från sociala investeringsfonden. Tjänsteutlåtande, Projektbeskrivning Beslutsprotokoll från barn- och utbildningsnämnden Beslutsprotokoll från Socialnämnden

10 Au 231 Dnr 267/ Remiss om långtidsbudget för Hjälmarens Vattenvårdsförbund s beslut överlämnar remissen till samhällsbyggnadschef för besvarande av remissen. Hjälmarens Vattenvårdsförbund har skickat in en remiss om förslag till långtidsbudget för Hjälmarens vattenvårdsförbund till kommunens epost den 29 oktober Remissvaren med synpunkter ska senast 28 november 2014 besvaras av berörda kommuner till ordförande, Ingegerd Oberg eller vattensamordnaren Lotta Carlström. Remiss-Hjälmarens vattenvårdsförbund, _ Expediering Samhällsbyggnadschef

11 Au 232 Dnr 285/ Svar på motion om rätten att gå ner i arbetstid s beslut Förslag till fullmäktige bifaller motionen. Åke Tholin (V) har lämnat in en motion om Rätten att gå ner i arbetstid I sin motion skriver Åke Tholin (V) bland annat följande enligt lag får man som föräldrar gå ner i arbetstid och jobba 75 % tills barnet har fyllt 8 år Jag yrkar att Vingåkers kommun ger det anställda möjlighet att gå ner i arbetstid tills barnet fyllt 12 år. Kommunledningsförvaltningen har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Kommunledningsförvaltningen ståndpunkt är att det är en jämställdhetsfråga och god arbetsgivarpolitik dock finns det inte ingen möjlighet till att kollektivavtalsreglera partiell föräldraledighet för barn upp till 12 års ålder i likhet med regleringen som finns Tjänsteledighetsförordningen inom det statliga området. Ledigheten kan dock beviljas enligt 25 mom.6, Allmänna Bestämmelser. Förvaltningens uppfattning är att detta kommer nyttjas relativt sparsamt och inte påverkar verksamheten negativt i någon större utsträckning. De positiva effekterna överväger de eventuella negativa. Tjänsteutlåtande, Motion,

12 Au 233 Dnr 241/ Nämndplan för socialnämnden för påseende s beslut lägger informationen till handlingarna. Socialförvaltningen har vid sitt sammanträde den 18 september 2014 diskuterat nämndplan Nämnden beslutade då att Bo Sävhammar (KD) och Anneli Bengtsson (S) återkommer med förslag på revidering på nämndplan senast den 1 november Socialnämnden lämnar över nämndplan till kommunstyrelsen för påseende. Beslutsprotokoll från socialnämnden 93, Nämndplan för socialnämnden, _

13 Au 234 Dnr 247/ Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2015 och planperiod för påseende s beslut lägger informationen till handlingarna. Kultur- och fritidisnämnden lämnar förslaget nämndplan 2015 och planperiod till kommunstyrelsen för påseende. Beslutsprotokoll från kultur- och fritidsnämnden 47, Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2015 och planperiod _

14 Au 235 Dnr 236/ Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 och planperiod för påseende s beslut lägger informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslaget nämndplan 2015 och planperiod till kommunstyrelsen för påseende. Beslutsprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 62, Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 och planperiod _

15 Au 236 Dnr 242/ Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015 och planperiod för påseende s beslut lägger informationen till handlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslaget nämndplan 2015 och planperiod till kommunstyrelsen för påseende. Beslutsprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 93, Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015 och planperiod _

16 Au 237 Dnr 181/ Medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel s beslut överlämnar medborgarförlaget till kommunledningsförvaltningen för beredning. Becca Chaney har lämnat in ett medborgarförlag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel, I sitt medborgarförslag skriver Becca Chaney bland annat följande Vingåkers kommun har lagt ut en önskan på bud för uppköp av närproduserad livsmedel. Vad jag föreslår är att kommunen tar ett steg längre och lägger ut ett kilo pris på frukt, rotfrukter och grönsaker, men även örter. Ett styck pris kan läggas för t. ex. ägg producerat i Vingåker av privatpersoner. Förslaget är att kommunen då kan köpa upp mindre kvantitet från lokal befolkningen. Varorna kan vägas upp vid köp vid centralköket eller/också direkt på tex förskolor. På detta sätt kan Vingåker kunna öka sin lokala productian och kan skapa ett ny företagsamhet i Vingåker. Det är också ett väldigt miljö vänligt alternativ. Becca Chaney önskar att kommunen utreder om medborgarförslaget kan genomföras. Motion,

17 Au 238 Dnr 205/ Medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna s beslut överlämnar medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för beredning. Becca Chaney och Niklas Dahlström har lämna in ett medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna, daterat den 27 augusti Medborgarförslaget anser att Vingåkers kommun skall omgående ansöka om ekonomiska stöd från brottsförebyggande rådet (BRÅ) som fördelar stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser, för att sätta igång ett brottsförebyggande arbete i Vingåkers kommun. Medborgarförslaget innehåller en beskrivning av hur brottsförebyggande arbetet skall gå till. Arbetet delas i tre steg, första steget är att problembilden beskrivs, andra steget är att insatser sätt igång utifrån problembild och tredje steget att göra en utvärdering/uppföljning av insatser. I medborgarförslaget informeras det om en sista ansökningsdag för ansökan om ekonomiskt stöd från BRÅ som är den 15 september Medborgarförslag,

18 Au 239 Dnr 234/ Motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige s beslut överlämnar motionen till kommunledningsförvaltningen för beredning. Bo Sävhammar (KD) har lämnat in en motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige daterat den 22 september I Motionen framgår det bland annat att Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Där avhandlas ärenden som skall vara övergripande och vägledande för kommunen. Under senare tid har motionerna blivit allt mer populistiska. Man önskar få publicitet. Att få en motion utredd är kostnadskrävande. Därför bör en motion vara noga genomtänkt innan den lämnas in. Bo Sävhammar (KD) yrkar i motionen på; att motioner som inlämnas till Kommunfullmäktige och har en tydlig kostnadsprofil, där skall motionären kunna hänvisa till var kostnaden skall tas. att Kommunfullmäktigepresidiet skall ha rätten att returnera en motion när motionären inte kan omnämna vart kostnaden skall tas. att Kommunfullmäktigepresidiet, tillsammans med kommunchefen, får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att i fortsättningen hantera inkomna motioner på detta sätt. Motion,

19 Au 240 Dnr 233/ Motion om fler poliser till Vingåker s beslut överlämnar motionen till kommunledningsförvaltningen för beredning. Jan bergström (SD) har lämnat in en motion om begäran till fler poliser till Vingåker kommun. I motionen framgår det bland annat att från och med årsskiftet blir polismyndigheten förstatligad. Vingåkers kommun bör uppvakta polismyndigheten för att få fler poliser till kommunen varje dag i veckan. Motionen påstår att människor i Vingåker inte känner sig trygga och att det rapporteras grövre brott i Vingåker på veckovis. Undertecknat av motionen anser att kommunen bör kräva 20 poliser till stationering i kommunen på dagarna och att kostnaden tar staten så att inte kommunens budget belastas. Slutligen yrkas det i motionen på att Fullmäktige rekommenderar att på lämpligt sätt uppvakta den nya polismyndigheten för att få fler poliser till Vingåker varje dag i veckan. Motion,

20 Au 241 Dnr 290/ Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt s beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 30 ska de medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas till fullmäktige två gånger per år. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt

21 Au 242 Dnr 289/ Redovisning av motioner som inte beretts färdigt s beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 ska de motioner som inte beretts färdigt redovisas till fullmäktige två gånger varje år. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt

22 Au 243 Dnr 269/ Dnr 244/ Dnr 195/ Dnr 245/ Delgivningar s beslut lägger delgivningarna till handlingarna. Uttalande från Synskadades Riksförbunds kongress i Sundsvall den 26 oktober 2014 om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Inbjudan till att delta i skrift om medborgardialog från Sveriges Kommuner och Landsting, Information om röjning av trädsäkrad järnvägssträcka Katrineholm-Hallsberg, Verksamhetsplan och budget år , vårdförbundet Sörmland, Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:36 om nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet, Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:37 om nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist, Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:38 om budgetförutsättningar för åren , Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:39 om budgetpropositionen för 2015, Forts.

23 Forts. Au 243 Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:40 om budgetförutsättningar för åren , Sveriges Kommuner och Ladsting, Cirkulär 14:41 om bristande tillgänglighet som en form av diskrimineringsändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015, Sveriges Kommuner och Ladsting, Tillgänglighet för alla, en inspirationsskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vägledning för kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vägledning för kontinuitetshantering ISO Samhällssäkerhet- Ledningssystem för kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om läget i ditt län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om räddningstjänst i siffror 2013, Sammanträdesprotokoll, vårdförbundet Sörmland, Resendestatistik för perioden januari- september 2014, Sörmlands Kollektivmyndighet, Västra Sörmlands Räddningstjänst delårsrapport och budgetförslag , _

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-03-26 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, tisdagen den 2 april 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Information Aktuellt från verksamheten

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer