ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. 150 år DEL II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING. 150 år DEL II"

Transkript

1 ÖREBRO FÖRSTA BAPTISTFÖRSAMLING 150 år DEL II Örebro Första Baptistförsamling

2 Författarna och Örebro Första Baptistförsamling Varje författare ansvarar för uppgifterna i sin uppsats. I övrigt gäller upphovsrättslagen. Omslagets bild: Fotograf Torbjörn Arvidson 2004 Bilder, om fotograf ej är angiven: Folkrörelsearkivet, ArkivCentrum i Örebro län Grafisk form: Ewa Attebo Pääbo, Pääbo Consulting Group AB, Linköping Satt med: Palatino Linotype Tryck: Örebro Universitets reproenhet, 2004 ISBN

3 Örebro Första Baptistförsamling 150 år ( ) Del II Innehållsförteckning Sidan Uppsatser: Baptister i näringsliv och samhälle 5 Lars Ernestam Rockpoet i Betel - Ingemar Olsson på 70-talet 47 Ingemar Olsson 70-talets Jesuskonferenser i Betelkyrkan 53 Ulla Östersjö-Jansson Intervjuer med förutvarande och nuvarande församlingsmedlemmar 57 Uppsatsförfattare 179 3

4

5 Baptister i näringsliv och samhälle av Lars Ernestam Inledning Betel är den äldsta frikyrkoförsamlingen i Örebro. Den samlade frikyrkan i Örebro har från den ringa begynnelsen 1854 utvecklats till en stor folkrörelse med många församlingar verksamma i kyrkor över hela staden. Avsikten med denna uppsats är att i någon mån belysa Örebro Första Baptistförsamlings och några enskilda medlemmars betydelse för Örebros utveckling under de 150 år frikyrkorörelsen funnits i staden. Syftet är inte att i första hand beskriva församlingslivet utan medlemmars engagemang i näringsliv, i politik och i andra samhällsangelägenheter. Olle Bergström 1 redovisar i en uppsats fakta kring frikyrkorörelsens uppkomst och utveckling i Örebro. I den visas frikyrkornas sammanlagda medlemstal fram till år Bergström Olle, Från Betelkapellet till Sörbykyrkan s.18. 5

6 År Folkmängd Frikyrko- Medlemmar i Örebro tätort medlemmar procent av befolkningen , , ,7 Ungefär hälften av det totala antalet frikyrkliga år 1890 var medlemmar i Örebro Baptistförsamling. Vid de senare redovisade åren hade fler församlingar bildats och baptistförsamlingens medlemsantal var dessa år ungefär 500 till 600 personer. Statistiken i Bergströms uppsats går endast fram till år Frikyrkornas procentuella andel av Örebros innevånare har minskat sedan detta år, men det framgår av tillgängliga uppgifter att frikyrkornas medlemsantal är ganska oförändrade inför 2000-talet. Uppsatsen kommer nästan uteslutande att behandla de första 100 åren och är koncentrerad till personer som varit verksamma i Örebro (Första) Baptistförsamling. Utvecklingen i exempelvis Vasakyrkan torde vara ganska likartad med utvecklingen i Betel. En sammanställning av alla frikyrkoförsamlingars samhällskontakter skulle bli en för stor uppgift i detta sammanhang. Detta borde vara en uppgift för forskningen om Örebros historia. Anledningen till den valda tidsepoken är, att det var under denna tid som den industriella verksamheten påbörjades och utvecklades i Örebro. Samtidigt kom det demokratiska genombrottet, där medlemmar i församlingen var särskilt aktiva. Bakgrund Sverige 1850 nya rörelser växer fram Mitten av 1850-talet var den tid när det gamla skråsamhället bröts upp. Handel tilläts utanför stadens gränser och Örebro började växa för att så småningom bli ett industrisamhälle. Försöken att förändra det gamla ståndssamhället för att uppnå större frihandel och även en representationsreform hade en stark plattform i Örebro. I mitten av 1800-talet hade den liberala s.k. reformrörelsen tre stora möten Örebro. Det stora målet då var att ersätta den gamla riksdagen med de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder med en ny riksdag. Detta mål uppnåddes år l866, då vi fick tvåkammarriksdagen. 6

7 Målet allmän rösträtt för både män och kvinnor nåddes däremot inte förrän långt in på 1900-talet. Det är intressant att konstatera att reformrörelsen också engagerade sig för religionsfrihet. Motioner med dessa önskemål lämnades i samband med reformrörelsens möten. 2 Frågorna om politisk, ekonomisk frigörelse och religionsfrihet förenades. Detta fick betydelse för frikyrkofolkets engagemang i politiskt arbete. Den tidiga baptismen i Sverige kom mycket tidigt att sympatisera med den liberala folkrörelsen, som tillsammans med flera liberala tidningar konsekvent ställde upp för religionsfriheten. Professor Gunnar Westin tar upp dessa frågeställningar i sin historik om baptistsamfundet. Han skriver bl.a. När Adolf Drake hade startat Wecko-Posten 3 i slutet av 1860-talet hade han tydligt angett, att den skulle vara en tidning för frihet och liberala reformer, en tidning för frisinnade kristna; alltså till skillnad från den inomkyrkliga väckelserörelsens konservativa tidning Wäktaren. WP visade redan tidigt intresse för arbetarfrågorna, men den var emot socialismen, emedan den ansåg denna icke alls företräda den sanna frihetens sak, den skulle leda till att alla enskilda rättigheter skola uppslukas av vad statens gemensamma väl kräver. Samtidigt proklamerade WP å andra sidan sin strävan att gentemot de konservativa politiska åsikterna inom kyrkan verka för ett liberalt samhällsskick. Baptistförsamlingarna kom redan från början att ha ett utpräglat demokratiskt styrelsesätt med styrelse, beslutande församlingsmöten, protokoll och ordnade räkenskaper. Kvinnorna deltog dock enligt tidens sed den första tiden inte i den formella beslutsprocessen. Baptisterna tog aktiv del i samhällsdebatten och redan 1879 kom, som senare redovisas i uppsatsen, den förste baptisten Folke Andersson från St. Mellösa in i riksdagen. Han fick under åren flera efterföljare bland andra några medlemmar i Örebro (Första) Baptistförsamling. Enligt Gunnar Westin kom en förändring att inträffa inom delar av frikyrkorörelsen efter den s.k. nya rörelsens inträde i början av 1900-talet. Att syssla med samhällsreformer, politik och andra världsliga frågor var vid den tiden ganska otänkbart för John Ongman, Carl Hedeen, Lewi Pethrus och O.L. Björk, skriver Gunnar Westin. 4 Dessa förändringar i synsättet påverkade dock inte medlemmarna i Örebro Första Baptistförsamling. De har varit ett av de mest tydliga 2 Lönroth, s.213f. 3 Westin, s.146f. 4 Westin, s

8 exemplen på det samhällsengagemang som Adolf Drake redovisade i Wecko-Posten. Baptismen kommer till Örebro Det var alltså i ett samhälle, där förändringens vindar blåste, som en liten grupp av människor bildade Örebro Baptistförsamling år Vid 1840-talets slut hade staden en folkmängd, som uppgick till 4227 personer och som fördelade sig på följande sätt. 5 Civil Militär Ecleastika klasserna med familjer 252 Handlande, Fabriksidkare. Hantverkare m.fl. med betjäning Gesäller och lärlingar l 580 Diverse stadsboer, hvaribland ur tjenst gångne, som nedlagt sin rörelse. Enkor med egna hushåll m.fl Tjenstefolk 695 Underhållne fattige och fosterbarn Summa Bland de första baptisterna saknades nästan helt de ledande skikten i samhället. Inga akademiker, statliga tjänstemän eller militära befälspersoner fanns med bland de första baptisterna. Några av kolportörerna var dock utbildade lärare. Där fanns inte heller framstående personer från handel och näringsliv. Handlanden A.G.Kumlin var ett undantag. Kumlin var dock aldrig medlem i baptistförsamlingen. Han var ordförande i Örebro Missionsförening, i vilken Örebro Baptistförsamling ingick jämte medlemmar av olika evangeliska kyrkobekännelser. Han stod ändå församlingen nära på många sätt. Han hade god ekonomi och var den egentlige byggherren till det första kapellet på Köpmangatan 31. Kumlin ställde också upp med borgen och underhåll för att stödja kolportörer, som ställdes inför rätta. Han löste bl.a. ut predikanten Hanner, som en gång hamnade i fångtornet på Örebro slott. 6 Även om inga så kallade ståndspersoner anslöt sig till baptisterna kan nämnas att bland sympatisörerna fanns en tid greve Fredrik Kalling på Myrö. Han tog som sin uppgift att hålla ordning bland stökiga perso- 5 Lönroth, s Lönroth, s.274f. 8

9 ner, bland andra elever i läroverket, som störde församlingens sammankomster. 7 Staden, som år 1854 hade drabbats av en förödande brand, växte och det gjorde också församlingen. Flera av de nya medlemmarna kom från landsbygden runt om Örebro. Andra kom från orter över hela landet. Läsarna var flitiga och skötsamma och för många började en klassresa, där de stegvis klättrade uppåt på den så kallade samhällsstegen. Från en första anställning som skoarbetare eller handelsbiträde kunde nästa steg bli skomakare med egen verkstad eller handelsman. När fabrikerna utvecklades blev flera frikyrkliga arbetare förmän eller arbetsledare. Flera personer kom också att från en ringa början bli företagare och några av dem storföretagare, som tog aktiv del i stadens och landets politiska utveckling. Utmärkande för nästan alla personer från den första och andra baptistgenerationen är att de kom från materiellt sett enkla förhållanden. I bästa fall fanns folkskola i bagaget. Innan jag beskriver några förgrundsgestalter inom samhälle och näringsliv i Örebro Baptistförsamling, vill jag göra en utvidgning av ämnet och berätta om den förste baptisten i riksdagen. Han kom från Stora Mellösa. Baptismen i Östernärke, en stor folkrörelse Mellan åren 1854 och 1858 var, med undantag av en liten grupp i Viby, baptistförsamlingen i Örebro den enda frikyrkoförsamlingen i Närke. I Stora Mellösa hade en stor grupp läsare samlats kring den inom baptismen så välkände klockaren Johannes Palmqvist. Några av dem hade gått in som medlemmar i Örebro Baptistförsamling. År 1858 bildades baptistförsamlingar i Asker och Sköllersta. Året efter, alltså 1859, blev också Palmqvist baptist och en församling bildades i St. Mellösa. Snart hade församlingar bildats i alla Östernärkes socknar. Vid slutet av talet var Östernärke troligen, tillsammans med den angränsande socknen i Sörmland, Vingåker, den landsdel i Sverige, där baptisterna hade sin största procentuella andel av befolkningen. 8 Vid den här tiden var landsbygden indelad i enmansvalkretsar vid val till riksdagen. Askers och Sköllersta härad representerades av en person som hette Anders Uhr. Denne var en av den dåtida riksdagens mest radikala ledamöter. Han hade tillsammans med den kände Adolf Hedin varit med om att bilda det så kallade nyliberala partiet, som var verksamt några år på 1870-talet. Uhr hade i riksdagen bland annat 7 Lönroth, s.233 o Minnesskrift Nerikes distr.f. s.33. 9

10 motionerat om religionsfrihetsfrågor och hade en tolerant inställning till den framväxande baptismen lämnade Uhr riksdagen. Baptismen hade nu blivit en stor folkrörelse i Östernärke, och Asker och Sköllersta härad valde baptisten Folke Andersson till sin riksdagsman från och med Han blev därmed den förste baptisten i riksdagen. Han anslöt sig till lantmannapartiet, som ansågs vara en av föregångarna till de senare liberala partierna. Tjugo år efter det att man hade brutit mot gällande lagar genom att bilda en församling skild från Svenska Kyrkan hade samhället förändrats. De tidigare brottslingarna placerade en av sina egna i riksdagen. Folke Andersson från Mellösa förste baptisten i riksdagen Han var född i Asker och bodde i byn Helgesta nära Odensbacken. När Johannes Palmqvist flyttade till Stockholm, blev han föreståndare för baptistförsamlingen i Stora Mellösa, ett uppdrag som han behöll i inte mindre än 33 år. Han tog livlig del i konferenser, distriktsmöten och andra sammankomster inom baptistsamfundet. I samfundets 100-årsskrift kan man läsa att han deltog vid bildandet av flera baptistförsamlingar också i Stockholm. John Nerén, som är en av Stora Mellösas bygdeskildrare, har inte särdeles höga tankar om baptisterna. Han skriver om Folke Andersson: Som redan nämnts var det i början egentligen ur bondehemmen som proselyterna kommo, men de mera framstående bland bönderna gingo dock inte in i församlingen, som mest utgjordes av kvinnor. Ett undantag utgjorde dock Folke Andersson i Helgesta, som dock mest ansågs vara en snäll och beskedlig karl och som inte spelar någon som helst roll i socknens historia, förrän han blev baptist. 10 Askers och Sköllersta härad uppskattade dock tydligen sin riksdagsman. Han omvaldes i val efter val tills han slutligen var riksdagens ålderspresident när han år 1911 vid 82 års ålder lämnade riksdagen. Han hade då tillhört andra kammaren i inte mindre än 32 år. Folke Anderson hade också många kommunala uppdrag. Han tillhörde styrelsen för Kvismarens sjösänkningsbolag. Sänkningen av sjöarna i Kvismardalen var vid den tiden en av länets stora frågor. Andersson aktualiserade behovet av statligt stöd genom motioner i riksdagen. 9 Rönblom. Frisinnade landsf. s Neren, Boken om Mälsa, s

11 En motion som belyser den inställning dåtida frikyrkliga hade till så kallade världsliga nöjen handlar om att anslaget till Kungliga teatern (Operan) borde dras in. Fortsättningen i motionstexten lyder: 11 Om detta, av skäl som jag ej förmår inse, inte skedde, anslaget nedsättes till minsta möjliga belopp. De för kristna frågor särskilt intresserade riksdagsledamöterna sammanslöt sig på 1880-talet till en särskild grupp, som anordnade sammankomster och bibelstudier. Folke Andersson blev dess förste ordförande. Detta kan ses som ett ytterligare bevis på att baptismen, som drygt 20 år tidigare setts som en rörelse utanför lagens råmärken, nu var accepterad också i kyrkliga sammanhang. Folke Anderssons dotter - medlem i Örebro Baptistförsamling student 1883 Folke Andersson ansåg det också viktigt att hans barn skulle få bra utbildning. Denna syn på utbildningens värde har också präglat frikyrkorörelsen fortsättningsvis. Svenska Morgonbladet hade den 2 mars 1943 en intervju med Folke Anderssons dotter med anledning av att hon skulle fylla 80 år. Försommaren 1883 tog Maria Folkesson dotter till riksdagsman Folke Andersson Helgesta studentexamen som privatist, ensam och första kvinna. Efter en del privatlektioner kom hon in i Ida Eklunds flickskola. Våren 1883 gick hon upp med pojkarna på Karolinska läroverkets latinlinje och klarade studentexamen. Dagen efter, då jag klädd i studentmössa gick nedåt gatan, mötte jag läroverkets rektor. Han stannade och hälsade och gav mig en förmaning att jag inte skulle bära en så okvinnlig huvudbonad även om jag fått gå upp i examen, berättar Maria Folkesson. Samhällsbyggare Tre tidiga företagare Ganska tidigt började medlemmar i baptistförsamlingen starta företag i Örebro. Det gamla bönhuset ersattes 1876 med ett nytt arkitektritat kapell, som visar att medlemmarna uppnått ett större välstånd och ville att deras söndagshem skulle vara propert och fint. Tre medlemmar får stå som representanter för många andra aktiva medlemmar under denna tidiga period. Johannes Svensson var en av församlingens tidigaste medlemmar och han får representera 1860-talet. Göran (G O V)Lindgren 11 Norberg mfl. Tvåkammarriksdagen, del 4, s

12 var församlingens ledande man men också en framgångsrik nyskapare, som startade sin verksamhet på 1870-talet. Hilda Muhr, som efter makens bortgång lyckades skapa ett framgångsrikt företag, får representera talet. Hon är också ett exempel på att kvinnor kunde starta företag vid denna tid. Johannes Svensson Johannes Svensson föddes år 1829 i Halland och avled vid nära 96 års ålder. Han kom till Örebro år Där anslöt han sig till församlingen och fick nummer 15 i den första medlemsmatrikeln. Han var uppväxt i ett mycket fattigt hem och hade endast 14 dagars skolgång i en ambulerande skola. Hans mor hade lärt honom att läsa och efter arbeten som hästskötare och betjänt kom han till Örebro, där han blev bankvaktmästare, en syssla som han behöll i 25 år. 12 Svensson var en mycket engagerad församlingsmedlem. Ett särskilt intresse ägnade han söndagsskolan och Örebro söndagsskolförening. När han avslutat sin anställning i banken ägnade han sig åt föreningens bokförlags- och skriftspridningsverksamhet uppförde han fastigheten Köpmangatan 17 på tomten bredvid Betelkyrkan. Han anlitade samma arkitekt, G. Sjöberg, som församlingen några år tidigare anlitat vid sitt kyrkbygge. Denna fastighet kom senare att ägas av församlingen några år i samband med bygget av Centrumgården. Johannes Svensson kom att ta indirekt del i startandet av den första skofabriken i Örebro. Han lånade nämligen ut en del av startkapitalet till sin svärson John Palmborg. Denne var som framgår längre fram en av de två personer som startade fabriken. Johannes Svensson var bosatt i Ö. Mark. Efter hans död bodde hans döttrar där, och de skänkte senare fastigheten i Mark till församlingen. Göran (G.O.V.) Lindgren Göran (G. O. V.) Lindgren är kanske den märkligaste av de medlemmar i Betelkyrkan, som varit med om att omdana Örebro stad. Ibland förväxlas Göran Lindgren med en annan samtida av Örebros stora, nämligen Adolf Lindgren. Båda har betytt mycket för Örebro. Göran Lindgren hade en enkel bakgrund. Hemmet var dock så vitt man kan se inte fattigt. Fadern var hemmansägare i Dövestad, Blackstads socken i Småland. 13 G.O.V. Lindgren hade ursprungligen tänkt bli präst, men hans intresse för affärer var stort, och han kom att ägna sig åt affärsbanan. I unga år fick han anställning hos en handlande Edenholm i Västervik. 12 Betlehem 1927, s.134 och Betlehem 1923, s.120f. 12

13 Göran och Amalia Lindgren År 1868 flyttade Edenholm till Örebro och G.O.V.Lindgren följde med tillsammans med en kamrat, Gösta Vidinghoff. Lindgren blev döpt och medlem i Örebro Baptistförsamling 1872, där han tillsammans med hustrun Amalia, född Lundmark, kom att bli en mycket aktiv och tongivande medlem. Han var en kort tid församlingens föreståndare samt diakon. Under många år tillhörde han församlingens styrelse. Några år satt han också i Baptistsamfundets Missionsstyrelse och deltog flitigt i Baptistsamfundets konferenser och distriktsföreningens arbete. Söndagsskolan var mycket betydelsefull i den tidiga baptismen. Samma år som Lindgren blev medlem i baptistförsamlingen var han, 24 år gammal, med och bildade Örebro söndagsskolförening. Han blev genast föreningens kassör. År l877 blev han föreståndare för Betels söndagsskola. Båda dessa uppdrag behöll han i många år. Som söndagsskolföreståndare sökte han sin like skriver pastor Axel Söderberg i en minnesruna. Lindgren fick anställning i den affär som Edenholm startat i Örebro. Efter några år tog han över rörelsen tillsammans med Gösta Vidinghoff. När denne flyttade till Stockholm tog Lindgren ensam över rörelsen. Liksom flera andra handelsföretag utvecklades affären till ett stort grosshandelsföretag med försäljning över hela länet. Det var dock inte som grosshandlare Lindgren blivit mest känd. Han var nämligen en av dåtidens stora nyskapare och idégivare i Örebro. Hörnfastigheten Drottninggatan - Vasagatan, av äldre Örebroare ofta kallad Edvalls hörna, inköptes av Lindgren. Det gamla huset med rötter från 1600-talet byggdes till med en våning år Huset fick ett säreget utseende genom tre kupolformiga torn på taket beklädda med skiffer- 13

14 plattor. Huset, som var ett av profilhusen i Örebro, revs år 1964 för att ge plats åt Folksams kontorshus. 14 Storgatan mot Stortorget med Lindgrens kupolförsedda fastighet till höger. 15 Lindgren uppförde också grannhuset Vasagatan 13, där lokaler uthyrdes för post och telegraf. Detta hus finns ännu kvar och har i flera år ägts av kommunen och använts av kulturskolan. På gården till fastigheten startade Lindgren den 14 november l886 med hjälp av den kände uppfinnaren Jonas Wenström den anläggning som var början till Örebro stads elektricitetsverk, det andra i Sverige. 16 Endast sju år efter det att Tomas Edison uppfunnit glödlampan lyckades Lindgren få den första lampan tänd i Örebro. Strömmen alstrades genom en lokomobil, som ställdes upp på gården. Den drev en dynamo med 110 volts spänning, som alstrade ljus till 225 lampor. Abonnenterna ökade i antal, och en större anläggning med ångcentral förlades till Vasagatan 13. Strömmen slogs dock ifrån kl. 12 på natten. År 1898 övertogs Lindgrens anläggning av det då nybildade Örebro Elektriska Aktiebolag. I baptistförsamlingens protokoll från augusti 1888 rapporteras att den 13 augusti 1888 skulle anordnas en liten fest, då kapellet för första gången skulle upplysas av det nya ljuset. 14 Sällsk.gamla Örebro, Från det gamla Örebro, s.12f. 15 Bild Gunnar Matzelius, stadsarkivet. 16 Sällsk.gamla.Örebro, Från Örebro som det var förr, s.3f. 14

15 Installationen kostade 500 kronor. Lindgren utlovade gratis ström i fem år. Han kunde tänka sig längre tid, men anmälde, att då måste han inskränka sitt deltagande i församlingens veckooffrande. Betelkyrkan och Lindgrens fastighet vid Vasagatan hörde alltså till de allra tidigast elektriskt upplysta i Örebro. Wenström 17 hade nästan samtidigt levererat en av sina dynamomaskiner till Karlslunds herrgård. I december 1886 tändes det första elektriska ljuset på herrgården. Som kuriosa kan nämnas att år 1890 fick även svinen i gårdens ladugårdar elektriskt ljus. Det var mycket tidigare än många örebroare blev upplysta. Bland alla övriga engagemang kan nämnas att Lindgren var en av intressenterna i den nu nedlagda Svartåbanan. Han hade också intressen i ett par av dåtidens banker. Han var med och bildade Örebro Inteckningsbank, där var han också var ledamot i styrelsen. Lindgren var aktiv, när telefonen kom till Örebro. Den 19 oktober 1881 bildades Örebro telefonförening 18. Lindgren var en av stiftarna och var med i styrelsen. I början av år 1882 hade man fått till stånd en liten telefonstation i Lindgrens fastighet och medlemmarna i föreningen hade så smått börjat använda sina telefoner. År 1891 sålde föreningen sitt telefonnät till telegrafverket. Anläggningen blev dock kvar ett antal år som hyresgäst i Lindgrens fastighet. Dit flyttades också telegrafstationen, som tidigare var placerad i teaterhuset. Lindgren tillhörde riksdagens andra kammare mellan åren 1902 och Han står i riksdagens biografi angiven som så kallad politisk vilde. Med detta menas att han var fristående i förhållande till de lösa partisammanslutningar, som fanns i riksdagen. Örebro stad ansågs vid denna tid vara en vänstersinnad valkrets. Liberalerna hade varit starka sedan reformmötenas tid. De hade emellertid varit splittrade vid valet Lindgren ansågs ligga nära de mer konservativa grupperingarna i riksdagen och redan 1905 fick han lämna plats för den frisinnade missionsförbundaren Erik Agabus Nilsson. G.O.V. Lindgren hann under sin korta riksdagstid lämna åtta motioner. I dem fanns förslag om minskat uppläsande av kungörelser i kyrkorna, om kuranstalt för alkoholister och om förbud mot tobaksförsäljning till minderåriga. 19 Liksom andra ledande företagare vid denna tid var han också periodvis ledamot av stadsfullmäktige och kommunala styrelser. Affärslivet, ny teknik och verksamheten i den kristna församlingen torde dock ha varit hans största intressen. 17 Sylvan-Larsson, Gunnel, Carlslund, s Sällskapet gamla Örebro, Från Örebro som det var förr, s Norberg Anders m.fl. Tvåkammarriksdagen del 4, s

16 Han var även aktiv medlem i föreningar utanför församlingen som KFUM, Blå bandet och Fredsrörelsen. Bland de många organisationer, som han var med om att stifta fanns också Örebro föreläsningsförening, där han många år var styrelseledamot och kassör. Pastor Söderberg skrev i sin minnesruna, att Lindgren var en angenäm sällskapsmänniska. Han torde ha varit en person med vad man idag kallar god social kompetens. År 1913 skänkte han tillsammans med sin maka en fastighet vid Rudbecksgatan 11 till församlingen. I den inrymdes församlingens ålderdomshem. När detta upphörde blev fastigheten några år hemvist för RIA- Dorkas, en utveckling som säkerligen låg i linje med Lindgrens intressen. Han visade ju intresse för nykterhetsfrågor både i yrkesliv, i föreningar och i riksdagen. Lindgren uppförde ett större bostadshus för sin familj i hörnet Nygatan-Manillagatan. Fastigheten används i dag som hem för utsatta kvinnor. Även detta användningssätt borde rimligen överensstämma med Lindgrens sociala samhällssyn. Göran Lindgren drabbades av sjukdom 1914 och kunde därefter endast ta begränsad del i samhällslivet. Han avled år Hilda Muhr Hilda Muhr föddes år 1853 och kom med sina föräldrar år 1860 till Asker. Hennes far var den kände pastorn Claes Fredrik Pira. År l876 gifte hon sig med J.A. Muhr. Denne var utbildad folkskollärare och hade svårigheter att fortsätta med sitt yrke, när han blivit baptist. Han arrenderade då en större gård Taborsberg i närheten av Norrköping. Under denna tid engagerade han sig i nykterhetsrörelsen och innehade någon tid den främsta förtroendeposten i IOGT-rörelsen. Denna rörelse hade tidiga kontakter med baptismen tvingades familjen frånträda lantbruksarrendet och flyttade till Fridsta i Asker, där pastor Pira startat en bokhålleriskola för unga kvinnor. J.A Muhr blev lärare och hustrun förestod skolhushållet. J.A. Muhr var emellertid sjuklig och avled Hilda Muhr var nu utan ekonomiska resurser och ensamförsörjare till fyra barn. Hon fick lämna barnen hos föräldrarna i Asker och tog arbete i Örebro. 21 Efter olika anställningar lyckades Hilda Muhr få burskap 26 oktober l885 och därmed rätt att starta charkuterirörelse. Lokaler fick hon i den så kallade Mårds gård på Västra Kyrkogatan nära Nikolaikyrkan. 20 Reformatorn 18 aug Byström, En frikyrklig märkesman,.s

17 Enligt uppgift från familjen kan gården eventuellt vara Kajsa Warghuset som senare flyttades till Wadköping. 22 Hilda Muhr sålde sina produkter på det torg, som låg vid Engelbrektsgatan ungefär där konsthallen och länsmuseet nu ligger. Tidigare fanns också en saluhall där fisk, kött och fläsk såldes. En plats öster om saluhallen uppläts för försäljning från salustånd under bar himmel. Där fick också Hilda Muhr sin försäljningsplats. Det lilla företaget utvecklades och flyttade till Nygatan, där man fick lokaler för både tillverkning och försäljning. Den äldste sonen Gunnar började tidigt arbeta i företaget och blev snart delägare. Firman Hilda Muhr och son blev en av de stora charkuteriaffärerna i Örebro. Med verksamheten vid Nygatan som centralpunkt hade man också flera filialbutiker. Verksamheten bedrevs i full omfattning tills rörelsen lades ned i samband med att livsmedelsbranschen förändrades. Charkuteriaffärerna försvann och kött och fläsk blev en av produkterna i de stora livsmedelshallarna. Hilda Muhr är ett exempel på att handlingskraftiga kvinnor också kunde starta företag i 1880-talets mansdominerade samhälle. Hon tillhörde den grupp av 32 medlemmar i Örebro Första Baptistförsamling (Betel), som deltog i bildandet av Örebro Tredje Baptistförsamling. När sistnämnda församling 1937 lämnade Baptistsamfundet återkom hon som medlem till Betel. Hilda Muhr avled 85 år gammal ett år senare. Skoindustriepoken Stjärnbröderna I början av 1890-talet blev några unga män aktiva medlemmar i Örebro Baptistförsamling. Med något undantag kom de från landsbygden runt Örebro. De hade alla en enkel bakgrund. Föräldrarna var lantbrukare eller hantverkare, och alla hade i bästa fall fått nöja sig med den utbildning folkskolan gav. Några av dem hade fått anställning som affärsbiträden eller skomakare i Örebro. En av dem hade fått ta över svärfaderns arbete som bankvaktmästare. De unga männen lovade att hålla samman genom livet och hjälpa varandra om så behövdes. De kallade sig stjärnbröder och som tecken på detta satte de en liten sexuddig stjärna i guld i sin klockkedja. Det är oklart vilka personer, som ingick i gruppen, som hade en helt informell kamratkaraktär. Säkert är i alla fall att Erik Åqvist, Axel Vindahl, Emil Vidinghoff, Johan Söderberg och John Palmborg var några av stjärnbröderna. 22 Intervju med fru Britta Muhr 17

18 En dotter till en av bröderna har berättat att herrarna uppvaktade varandra på högtidsdagar under åren. På 60 årsdagen gav de varandra en bägare i äkta silver. I Örebro Första Baptistförsamlings ägo finns en stor silverpokal. Den är en gåva från dödsboet efter en av stjärnbröderna nämligen Axel Vindahl. Mitt på pokalen sitter en liten gul stjärna. Den är säkerligen ett minne från stjärnbröderna. Pastor Sören Carlsvärd med Axel Vindahls stjärnbroderpokal Stjärnbröderna förblev trogna medlemmar i församlingen livet ut. De blev också framgångsrika företagare. Bland annat tog några av dem stor del i startandet av den första skofabriken i Örebro. Den gemensamma intressebakgrunden gjorde att de också anslöt sig till det liberala och frisinnade partiet. Några av dem verkade som ledamöter i riksdag, landsting och stadsfullmäktige. Som framgår längre fram i citaten från Håkan Permans artikel i Bergslag och Bondebygd En kassakladd berättar 23 finns exempel på ekonomiska transaktioner och andra kontakter mellan dessa goda vänner. Det kan definitivt konstateras att stjärnbröderna fick stor betydelse när det demokratiska samhället utvecklades i Örebro, och när staden blev Sveriges skometropol. Erik Hjalmar Linder om frikyrkliga företagare Erik Hjalmar Linder beskriver i sina memoarer Mitt levande förflutna, också han med hänvisning till Håkan Perman, frikyrkligheten inom skoindustrin på följande sätt: 23 Bergslag och Bondebygd 1970, En kassakladd berättar, s.63f 18

19 Nästan alla skofabrikanter jag kände till hade sina rötter i frikyrkliga samfund. Ström och Berglundarna var missionsförbundare. Åqvistarna liksom Palmborg i Örebro skofabrik var baptister. Skodon, religion och expansiv ekonomi torde vid sekelskiftet ha hört mycket nära ihop. Det gällde i den tidens affärsliv, med de ringa kapitalinsatser som krävdes, och de ändå rätt stora risker som togs, att liera sig med rätt person och att sen obrottsligt hålla ihop. I den frikyrkliga församlingen kunde framåtsträvande unga män ur handelsklassen eller skomakeriyrket träffa likasinnade, som de kunde lita på: ingen sprit, inga utsvävningar, inga vidlyftigheter. Flera av skofabrikerna i Örebro startades av en brödrakrets eller av trosfränder..dessa framgångsrika skofabrikanter förblev ofta lojala mot sitt samfund livet ut. Berglundarna torde rätt tidigt ha lämnat den frikyrkliga kretsen, Åqvistarna förblev goda medlemmar i Betel. Ström i Kumla tillhörde från början missionsförbundet men blev sedermera pingstvän. Sönerna mina skolkamrater, snart mäktiga direktörer gick därvidlag bara undantagsvis i sina fäders spår. Hela företeelsen kan med fördel sättas in i ett större sammanhang. De penningstarka frikyrkomännens roll i landet var eller ansågs vara mycket stor kring sekelskiftet och den tid som närmast följde. 24 Erik Hjalmar Linder avslutar sitt avsnitt om frikyrkligheten och skoindustrin med följande konstaterande: Vad skoindustrin beträffar, är den idag så gott som bortsopad av den internationella konkurrensen. Den grodde växte och blev ett träd som överskuggade landet. Det levde friskt i ett sjuttiotal år. Författaren Hjalmar Bergman klagade i brev efter sin fars död över att de frireligiösa höll ihop som ler och långhalm och att den som föll utanför gemenskapen (som hans far hade gjort) måste ta större risker. Berättelsen om den första skofabriken Nästan alla aktörerna när den första skofabriken skulle starta i Örebro var medlemmar i Örebro Första Baptistförsamling. Berättelsen här har jag hämtat ur Permans artikel, 25 kompletterad bl.a med uppgifter om Johan Fagerlind ur Birger Wennbergs bok Ännu fler glimtar ur Örebros historia Linder Erik Hjalmar, Mitt levande förflutna,.s.63f. 25 Bergslag och bondebygd 1970, En kassakladd berättar, s.63f. 26 Ännu fler glimtar ur Örebros historia, John Fagerlind s.73f. 19

20 Den första skofabriken startades 1894 av Johan Fagerlind, som vid den tiden var medlem i baptistförsamlingen. Fabriken fick namnet Örebro skofabrik. Han stod även bakom de två följande skofabrikerna och Örebro första skobandsfabrik. Johan Fagerlind, som ibland kallade sig Janne, var född 1865 och kom från Glanshammar. Föräldrarna var baptister. Fadern dog i unga år och lämnade hustrun ensam med fem barn. Två bröder hade drunknat i Hjälmaren. En syster hade flyttat till Amerika och en hade flyttat till Örebro. Den sistnämnda var mor till en av mina källor, K.G.Garvill. I Örebro hade skoföretaget Carlsson & Åqvist startat år Initiativtagare och hälftendelägare var Erik Åqvist, som också var medlem i baptistförsamlingen. Han anställde Johan Fagerlind som försäljare. Hans far hade varit byskomakare och Fagerlind hade också gått i skomakarlära. Detta hade han säkerligen nytta av i kommande verksamhet. Johan Fagerlind var intresserad av ny teknik, och han skaffade sig en av dåtidens nyheter, nämligen en bicykel med gummihjul. Med den gjorde han en uppmärksammad försäljningsresa ända upp till Norrbotten. Johan Fagerlind var en utåtriktad, trevlig och social försäljare. Han var en innovatör med stort tekniskt kunnande. Enligt Birger Wennberg har han till och med kallats en sentida Polhem. Bilar hörde också till hans intressen. Han hade själv en av de första bilarna i länet. Johan Fagerlind med hustru och svägerska i Scania Vabis omkring år

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1 Charley Nilsson Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler Man har ju lite minnen 1 Innehåll Prolog Kartskiss Från hjärtat av Skåne Översikt släkten Nilsson Gatehusfolk, åbor och

Läs mer

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Uppsats Historia II Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910 Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Handledare: Lars Båtefalk Ämne: Historia II Termin: HT 2012 Poäng:

Läs mer

Generation Ä, som i Ägarskifte

Generation Ä, som i Ägarskifte Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för framtiden anders ydstedt 1 isbn 91-7152-933-0 Tryck: Tryckmedia Stockholm Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för

Läs mer

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN Foto : Kamera-Bilden N1LS 1969 40:e årgången ÖREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFÖRENING Filial i Kumla Telefoner: 701 77, 705 87 FODERMEDEL - GODSELMEDEL

Läs mer

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 8 Börje Norlén och Georg Kjellberg Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Beteckning: Rel C vt 2004:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Här är icke kvinna eller man Väckelserörelsen i Sättna 1855-1926 Gårdtjärns missionsförsamlings bakgrund, bildande och verksamhet

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING Lösnummer 20 kr Badelunda BYGDEN är en medlemstidning som utges av Badelunda Hembygdsförening. Ansvarig utgivare: I redaktionen:

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor Tidningsmakaren som blev hedersdoktor En bok om Lars Braw Läkarbanken 20 år Denna bok handlar om en journalist som gjorde det till synes omöjliga: en kvällstidning med mottot «Visst händer det glada saker

Läs mer

Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt.

Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt. Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt. Av Gustaf Israelsson Kyrkbygden med Hässlingby i förgrunden. Därefter

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

i detta tecken evangeliska fosterlands-stiftelsen 150 år

i detta tecken evangeliska fosterlands-stiftelsen 150 år i detta tecken evangeliska fosterlands-stiftelsen 150 år I detta tecken Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 150 år efs läser författarna Inger Hägg, ordförande i EFS Allan Hofgren, f.d. lärare på Johannelund,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Klassresan Akademiker av första generation

EXAMENSARBETE. Klassresan Akademiker av första generation EXAMENSARBETE 2006:114 Klassresan Akademiker av första generation Jan Andersson Dag Almevall Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

i c a - h a n d l a r e n

i c a - h a n d l a r e n ica-handlaren a nders Johnson ICA-hAndlAren Entreprenör, stöttepelare och idébärare centrum för näringslivshistoria Ur ICA-tidningen nummer 5 1941. Innehåll Mitt liv som kund 6 Detta är Ica 10 Den förbisedde

Läs mer

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 D-UPPSATS 2009:038 Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 En historisk mikro- och fallstudie över en vardagspolitikers livshistoria kopplat till karriärtyp, karriärväg, ideologisk

Läs mer

+Curt Nicolin. När Sverige ck tipsfeber. Blomsterfonden istället för blommor Tyskar für alles MAGASINET OM NÄRINGSLIVETS HISTORIA

+Curt Nicolin. När Sverige ck tipsfeber. Blomsterfonden istället för blommor Tyskar für alles MAGASINET OM NÄRINGSLIVETS HISTORIA MAGASINET OM NÄRINGSLIVETS HISTORIA no 3 2011 pris 45 kr SOfIA Gumaelius Kvinnan som startade reklambranschen i Sverige. En handelsresandes skyltar En demonstrationsväska innehöll en veritabel skyltskatt

Läs mer

10TESER. OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten.

10TESER. OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten. 10TESER OM ENTREPRENÖRSKAP Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten.se Svenskt Näringsliv Projektledare: Mia Liljestrand Författare:

Läs mer

leif-80.se De va väl allt, hälsar Leif LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014.

leif-80.se De va väl allt, hälsar Leif LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014. De va väl allt, hälsar Leif leif-80.se LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014. INFÖR FÖDELSEDAGEN PUBLICERAR LEIF SIN EGEN BERÄTTELSE OM SITT

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

Barn och äldreomsorg i Sverige

Barn och äldreomsorg i Sverige Barn och äldreomsorg i Sverige Peter Antman Detta är en internetversion av boken Barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige: Sverigedelen, Välfärdsprojektet Kunskap/Fakta nr 5 (Socialdepartementet, 1996).

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län JUNI 2007 FOTO : GÖSTA KLINGBERG, 1952.

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län JUNI 2007 FOTO : GÖSTA KLINGBERG, 1952. JUNI 2007 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län FOTO : GÖSTA KLINGBERG, 1952. 2 JUNI 2007 Trevlig sommar! ArkivCentrum Örebro län tar inte semester, utan slår bara ned på takten efter det

Läs mer