Ledarskiften. familjeföretagens dilemma. En studie om hur företagsledare beskriver upplevelsen av att fasa ut sig i familjeföretaget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskiften. familjeföretagens dilemma. En studie om hur företagsledare beskriver upplevelsen av att fasa ut sig i familjeföretaget."

Transkript

1 M a s t e r of S cie nc e Ge s ta lt in Orga nis ations Ledarskiften En studie om hur företagsledare beskriver upplevelsen av att fasa ut sig i familjeföretaget Anette Berg

2 Master of Science Gestalt in Organisations Ledarskiften En studie om hur företagsledare beskriver upplevelsen av att fasa ut sig i familjeföretaget Författare: Anette Berg Handledare: Dr. Sari Scheinberg Chalmers University of Technology CIT Program Director Innovative University Program Kontakt: Anette Berg Mobil: E-post: Grafisk form & original: Camilla Karlström Illustration nr 15: Johanna Tysk Tryck 2010, Danagårds Litho 2

3 Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, företagsledare upplevde olika skeden i processen när de fasade ut sig själva från familjeföretaget. Jag är intresserad av att studera hela processen den första förnimmelsen, val av skifte och själva utfasningen från ledande position för att få klarhet i om något skede skiljer sig från något av de andra. Det är människors upplevelser och beskrivningar jag är intresserad av. Hur upplevde personerna processen? Hur beskriver de den eventuella dynamiken, svårigheter de mött eller lättnader det känt? Min frågeställning är därför: Hur beskriver företagsledaren upplevelsen av att fasa ut sig själv i familjeföretaget? Beskrivning Studien har skett genom djupintervjuer av fyra företagsledare (2 män och 2 kvinnor) som genomgått olika skiften. Analysarbetet är baserat på data från intervjuerna som har bearbetats både individuellt och gemensamt. Metoden har varit kvalitativ och forskningsansatsen har varit fenomenografisk. Forskning och teorier som varit intressant att studera omfattar entreprenörskap, familjeföretag, ägar-, generations- och ledarskiften samt teorier kring övergångar och förändring. Genusbetydelsen har tagits i beaktande. De gestaltiska teorier och metoder jag använt mig av och resonerat kring är bland annat existentialismen, awareness-begreppet, kontaktstilar och zoner samt Cycle of experience som processmodell i olika sammanhang. Slutsatser Studien visar att det är en emotionellt svår process för företagsledare att lämna den ledande positionen i ett familjeföretag oavsett om det gäller ett VD-byte, generationsskifte eller försäljning. Det visar sig också vara svårt för en företagsledare som är mitt uppe i systemet att bli medveten om när tidpunkten är den rätta och hur det ska genomföras. Skiftet har i deltagarnas fall genomförts parallellt med deras eget personliga avslut. Fokus har varit på att formellt genomföra ledarskiftet och den emotionella processen har försummats. Studiens föreslagna modell symboliserar hela processen, som börjar med ett personligt avslut för den avgående ledaren, som ska underlätta för nästa steg ledarskiftet. 3

4 Innehåll Sammanfattning 3 Innehåll 4 Förord 5 Inledning 7 Bakgrund 9 Syfte och problemställning 17 Tidigare forskning 18 Teoretisk bakgrund 20 Undersökningsansats 37 Etiska riktlinjer för studien 42 Analys 44 Diskussion och slutsatser 60 Litteratur och referenser 66 Bilaga 1 Godkännande 68 Bilaga 2 Intervjumall 69 Bilaga 3 Individuella analyser: personer 2, 3 och

5 Förord Den här studien har lärt mig mycket, betydelsen och svårigheten med att göra riktiga avslut. En öppning för mig själv är att förstå helheten, att en övergångsprocess måste börja med att ledare som ska överlämna gör ett riktigt avslut. Jag vill uppmärksamma och buga mig djupt för de personer som varit med och bidragit till resultatet i studien. Jag är så tacksam för den tid och den öppenhet Ni visade mig i våra möten och de erfarenheter Ni ville dela med Er av. Era rekommendationer har varit värdefulla. Sari, tack för det stöd, öppenhet och respekt du visat mig i mitt egna sätt att skriva. Du har blivit en förebild för mig med din kompetens och personliga stil du visat i våra möten. Cecilia Arróspide Alata speciellt och alla vänner, tack för att Ni tålmodigt lyssnat, uppmuntrat och hjälpt mig. Tack alla Vivaldianer som haft tålamod med att VD studerar när det brinner i knutarna. Tack mina nära och kära små barn Annica och Cecilia, syster Pia och Peter och lilla mamma för att Ni finns där när jag behöver Er. Stockholm, Anette Berg 5

6 6

7 Inledning Den här studien avslutar min fyraåriga utbildning till organisationskonsult på gestaltisk grund på Gestaltakademin. Parallellt driver jag mitt företag, Vivaldi AB som jag grundade Att nu få möjlighet att göra en studie inom ett område där jag kan dra nytta av både min arbetslivserfarenhet som företagsledare, den tidigare mer affärsinriktade utbildning på IHM Business School och de nyförvärvade kunskaperna inom gestalt känns mycket inspirerande. Ordet Gestalt betyder helhet eller sammanhang. Gestaltteorin har sin grund och influenser från bland annat psykoanalysen, kroppsterapin, existentialismen, zenbuddismen, gestaltpsykologi och fältteorin. I utbildningen tränas förmågan att med en större skärpa fånga det som sker med eller mellan människor i ett sammanhang. Vidare innebär att arbeta med ett gestaltiskt förhållningssätt, konsten att med empati förmedla informationen som rent fenomenologiskt uppfattats och tolkats, utan att värdera, kritisera eller döma. Fenomenologin är en teori och metod inom filosofin läran om fenomen och väsen. Det stude- rar särskilt förhållandet mellan det som händer och deltagarna för det som händer, samt söker förklara/ beskriva idéer och väsen i sig, så som de ter sig. Det finns inga pekpinnar eller färdiga sanningar i gestaltteorin. Med detta menas att ett ökat medvetande om det som sker i sig leder till förändring, den så kallade paradoxala förändringsprocessen. Under första året av utbildningen läggs det mycket arbete på att förstå sin egen historia, vilket är en viktig del för att kunna arbeta med och förstå andra människor. Först när jag förstår mig själv kan jag vara i fullkontakt med det som sker omkring mig. Jag klarar av att urskilja hur mitt synsätt påverkar vad jag uppfattar och tolkar. Nyfikenheten till att studera ämnet, entreprenörer och avslut, hänger ihop med min egen historia, men också med mitt intryck från kolleger och näringslivets debatt om hur viktiga de privata företagen är och hur de privatägda företagen ska klara alla kommande generationsskiften. Jag vill föra in ett citat från Søren Kierkegaard ( ) som var en dansk filosof, där han skriver om Att hjälpa andra : 7

8 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon. (Søren Kierkegaards samlade verk, Gyldendal 1991) 8

9 Bakgrund Mer än 90 procent av alla företag ägs idag av en eller ett fåtal ägare. Drygt 1,5 miljoner personer arbetar i de mindre företagen och utvecklingen visar på ett ökat antal anställda. Tittar man närmre kan man konstatera att 68 procent av företagen grundades mellan och är äldre än 20 år. Ägarna till bolagen är mellan år och består till 78 procent av män. 72 procent startade företaget från grunden och 65 procent både leder och äger sitt företag till mer än 76 procent. Undersökningen visar också att 68 procent anser att tiden för familj och fritid är sämre än vid anställning (Företagets villkor och verklighet, NUTEK R 2008:2). Med den här statistiken är det brukligt att undra, hur det kommer att se ut om några år. Totalt sett är det hela 42 procent av företagen som anger att ett ägarbyte kan bli aktuellt på tio års sikt. Man kan också notera att nära var fjärde företag inte vet hur ledar- eller ägarbytet/generationsskiftet ska/kan ske. Dels är detta ett problem i sig, eftersom utvecklingen i denna stora grupp bestäms i hög grad av vilken politik som förs och vilka konkreta reformer som genomförs. Med fel politik kan andelen nedlagda företag bli avsevärt större. Ett annat problem som berörs är att skiftet oftast är en mycket lång process och kräver tydlig planering för att bli lyckat (Generationsskiften, Företagarna 2009). Att byta ledare (ett ledarskifte) innebär att företaget får en ny VD och eventuellt också en ny ägare. Då innevarande ledare ska avsluta och lämna över ansvar och mandat behöver kunskapsöverföring ske till kommande ledare om företagets strukturella uppbyggnad och levnadsvillkor men också om det dynamiska, det oskrivna som varit kärnan och drivkraften i grundarens ambition och vision. Oavsett när och vilket skifte som görs, har ägaren av ett familjeföretag mål, motivation, ansvar, relationer, identitet och ekonomi som är mycket nära kopplat till sitt ägande av företaget. I ett flertal rapporter har man lyft fram problematiken som uppstår i samband med generationsskiften; av gården, företaget eller något annat som ska gå över till nästa generation. Där visar man att en familjs dynamik även påverkar företaget som ofta uppvisar en hög grad av kontinuitet i ledarstil och grundläggande värderingar över tid (Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter, 2009). 9

10 anst anst 200+ anst Off. sektor Bild 1. Sysselsättningsökning i små och stora företag Källa: SCB 10

11 Enligt min mening är det i just den problematiken med dynamiken, ledarskapet och grundvärderingarna som möjligheterna finns och kanske är detta det allra viktigast för företagets överlevnad, oavsett vilken den nya ledaren ska bli oavsett om det är en familjemedlem eller inte. Om man vågar tala om det. Jag är själv 47 år idag och har under mer än hälften av mitt arbetsverksamma liv varit en entreprenör och företagsledare. Funderingar kring hur jag ska kunna klara framtiden har kommit de senaste åren, kanske har det med ålder att göra, kanske för att jag misslyckats ett par gånger med övergångar till anställd VD. Men jag talade aldrig tydligt om saker som dynamik, grundvärderingar eller det ledarskap som jag grundat och bidragit med eftersom det vore som att skrämma bort den som vill ta över och förnya. Jag hör från kolleger som på något sätt tagit steget och lämnat sin ledar- eller ägarposition att upplevelsen där av efteråt är olika. Om jag bara hade vetat att det skulle bli så här hade jag aldrig... Den nye VD ser inte vad som behöver göras. Jag har startat på nytt eller jag har gått tillbaka? och några säger Det är det bästa jag gjort... Var ligger då skillnaden av deras upplevda känsla av att vara nöjd eller inte nöjd? Med insikt om att allt har en början och ett slut känner jag därför såväl nyfikenhet, inspiration som utmaning att ur ett bredare perspektiv med fokus på människans upplevelse studera hur entreprenörer/företagsledare beskriver sin upplevelse i samband med ledarskifte i familjeföretaget. Under mina samtal med kolleger i branschen och inom näringslivet har jag funnit att andra också tycker att frågan är knepig men intressant. Därför är min förhoppning att studien ska vara till nytta för fler än mig själv och Vivaldi, nämligen två andra kategorier av mottagare: a) andra företagsledare som ska klara ledarskifte i familjeföretag; b) svenskt näringsliv. Min ambition är också att resultatet kan leda fram till en metod för att förenkla denna process. Varför har jag valt ämnet? I ett nyhetsbrev i maj 2009 till oss företagare skrev Urban Bäckström: Sverige mår bra av att fler privatägda företag finns och överlever och kvarstår i privat ägo. Att få in riskkapitalägare förändrar direkt förutsättningar och fokus för företagen. 11

12 % Anställd/Partner Läggs ned Vet ej Familjen Extern ägare Bild 2. Vem väntas ta över företaget?

13 Är det möjligt att hitta en bra metod för att få företagsledare/ägare att göra ett bättre personligt avslut och skulle då intresset öka för nya privata investerare och/eller kommande generationer av företagsledare att ta över? Under de senaste två åren har regeringen beslutat fler än ett hundra åtgärder för att underlätta företagande och för att främja näringsverksamheten. Flera förändringar är genomförda som i hög grad påverkar förutsättningar för entreprenörskap och regionalt tillväxt (Näringsdepartement, Ds 2009:69) Program finns framtagna för att stärka den privata sektorns företagande för kompetensutveckling, finansieringshjälp, stöd för kvinnligt företagande etcetera. men väldigt lite för de generationsskiften som kommer att behöva göras. Varför satsas inte mer på alla de företag som är etablerade och framgångsrika och idag ägs av talister som kommer att behöva nya företagsledare och ägare inom en tid. Tänk om alla förstod och tänkte på att människans arbetsverksamma liv är 25 år Företagets verksamma liv är 175 år eller oändligt. Det skulle vara intressant att se effekten av att överföra en del av stödet och finansieringen från projekten starta nytt till ledarskiften i familjeföretag. Att rikta ett program i kompetensutveckling till företagsledare i privatägda företag för att öka medvetenheten om och därmed ansvarstagandet för företagsutveckling över generationer vore kanske på sin plats. Tänk om alla förstod och tänkte på att människans arbetsverksamma liv är 25 år Företagets verksamma liv är 175 år eller oändligt. Skulle entreprenörens/företagsledarens och ibland styrelsens strategiska arbete då förändras i familjeföretaget, om det vilade samma ansvar på ledaren som i börsnoterade bolag som förutsätts ha en längre livstid än en ledare. Eller om det fanns en ökad insikt om att det finns en potentiell styrka i företaget för att utvecklas och leva i minst 150 år? Skiften av företagsledare, ändringar i ägarbild skulle kanske då diskuteras, planeras och hanteras mer kontinuerligt och som ett naturligt steg i företagets utveckling. Möjligheten finns att även själva byggandet och skapandet av ett företag skulle vila på mer stabila hörnstenar, som håller, genom de ledarskiften som företaget ska utvecklas genom. Kanske har vi något att lära oss från en del indianstammar som tänker och talar i sju generationer. Enligt deras synsätt inleds processen tidigt med att finna och förbereda nästa ledare för att kunna ta över när tiden är mogen. En mer holistisk syn, en acceptans att människans liv är en del och av något större, som ständigt är under utveckling. Den avgående ledaren berättar och lär ut det han anser vara av värde att föra vidare till kommande generationer. Och den nya ledaren tar 13

14 emot det hon anser är intressant att lära sig från historien, kulturen och omgivningen. Ändå måste det finnas utrymme för förnyelse. Mycket av den levande kulturen finns bland gruppens medlemmar, men stammen påverkas också av den nye ledarens gener och personliga synsätt. Jag drar parallellen för att jag i min studie vill ha ett perspektiv och en förståelse för ledarskiften över flera generationer, och inte bara i företagssammanhang. I företagslitteraturen pratar man om en sjuårscykel för företag och jag menar här, att de företag som överlevt 3 4 sådana perioder förmodligen har ganska bra förutsättningar att överleva i några till. Jag tror att många har att vinna på att vilja se djupare på de här problemen och förbereda befintliga företagsledare för kommande ledarskiften som förbättrar möjligheterna för dem som ska ta över. Jag kan inte låta bli att med lite förakt titta på de företagsförmedlare som finns, eftersom de går att jämföra med vilka förmedlingar som helst. För det är vad det är, en förmedling av X från A till B och för det tar Y provision. Det kan gälla bostäder, arbete, kärlek eller något annat där A och B t ex behöver hitta varandra. Men finns det något alternativ till dessa företagsförmedlare, om jag vill förbereda mig för ett välplanerat ledarskifte? Jurister, ekonomer, revisorer gör sitt jobb perfekt, men vem tar hand om det känslomässiga under tiden och när allt är klart? I Håkan Meyers bok Mitt livs affär beskriver han hur företagsförmedlare är väl medvetna om vilken känslomässig process det ofta är för säljaren att avsluta (Meyer 2007:107). Jag kan undra varför det då inte finns en rekommendation om vad en företagsledare som vill sälja kan göra för att förbereda sig bättre. Möten med konsulter som arbetar med försäljningsprocesser Jag var ändå lite nyfiken på att höra hur konsulterna resonerade och såg på sin roll vid ett generationsskifte eller en försäljning, så jag beslöt mig för att träffa några konsulter. De är inte en del i studien utan mer för att fördjupa mig i ämnet. Mitt fokus i de här mötena var att få kunskap om deras syn på företagsägarnas emotionella mönster och beteenden. Min sammanfattande tolkning efter dessa möten, är att en ägare sällan varken har förberett sig på, hur processen ska gå till, eller hur lång tid processen kan ta. När företagsägarna tar kontakt med konsulter vill de få till ett snabbt skifte. Oftast finns ett bakomliggande syfte till varför ett skifte mer eller mindre måste ske. De vanligaste orsakerna är att företagsägaren känner sig utarbetad, sjuk, fått förändrade familjeförhållanden eller en generationslösning där någon familjemedlem vill komma loss eller vill bara få betalt för sin guldklimp och kunna luta sig tillbaka. 14

15 Konsulterna menar att företagsledaren sällan förberett sig, som kanske är den viktigaste delen i processen och som bedöms ta 2 3 år. Konsulterna anser att företagsledare i den förberedande delen ska ta ansvar och se till att ha ordning och reda på bolaget och förberett både bolaget och sig själv på att ett skifte ska ske. Konsulterna menar att det är en stor skillnad i börsnoterade bolag där ledaren hela tiden har ett tydligt ansvar gentemot styrelse och aktieägare att hålla fokus på bolagets utveckling på lång sikt. Den värsta problematiken uppstår då företagsledaren många gånger är såväl styrelseordförande, VD och ägare. Jag frågade, hur ofta konsulterna träffar den avgående företagsledaren efter en genomförd affär. Det ena konsultbolaget påstod sig ha en god kontakt efter försäljningen och erkände att det var långt ifrån alla som var nöjda med sitt nya liv utan sitt företag. Det andra lite större konsultbolaget träffade sällan företagsledaren i efterhand, men kunde också bekräfta, att de kände igen, att den avgående ledaren inte alltid var nöjd med slutresultatet. Jag upplever, att det finns en samlad bild hos konsultbolagen jag träffat, i litteraturer och rapporter om att, företagsledare i mellanstora bolag sällan är förberedda och inte alltid blir nöjda efter att skiftet skett. Hur kommer jag att titta på ämnet? Jag besöker årligen föredrag med framtidsanalytiker och efter att ha hört intressanta uttalanden undrar jag hur vet de det? Jag finner alltid samma svar: Ingen kan veta om framtiden, men genom att nyfiket studera och analysera historiska händelser och försöka förstå hur det är idag, kan vi förhoppningsvis våga oss på att ge en riktning om vart vi är på väg. Med samma inställning skulle det innebära att jag som undersökare först söker i min egen historia och är sedan nyfiken på vad andra kommit fram till före mig. Vad finns då som nästa steg i studien, att lära från andra före detta företagsledare och entreprenörer som klarat övergången att sluta som ledare i sina företag? Vilka erfarenheter och lärdomar kan de dela med sig av? Hur kändes det före, under själva processen och efter? Hur ser deras liv ut idag i förhållande till de förväntningar som fanns innan och finns det något som hänger kvar? Här kommer många av de gestaltteorier och verktyg att ha en avgörande betydelse för hur nära jag kommer i kontakt med personerna. Jag väljer att kortfattat nämna några och en djupare förklaring finns under avsnittet gestaltteorier. Idag är jag medveten om hur bland annat min förförståelse och mina värderingar påverkar ett samtal med någon. Hur viktigt det är för mig som 15

16 undersökare att skapa kontakt, och att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt till det jag möter för att kunna ta vara på den kunskap jag får i ögonblicket (kontaktbegreppet, awareness). Att sedan söka efter sammanhang, mönster och teman som svarar på mina frågor. Att vara uppmärksam på vad som sticker ut när jag hör någon berätta något, vad upplever jag och mot vilken bakgrund? (figur och grund, oavslutade gestalter). Jag är intresserad av att höra hur människorna beskriver sin upplevelse av hela processen, från första förnimmelse till avslut och reflektion, därför kommer jag att använda mig av ett processorienterat arbetssätt. ( Cycle of experience ) Jag har slutligen en ambition att få en bredare förståelse ur ett politiskt perspektiv. Entreprenörer och privatägda företag har en stor betydelse för näringslivet och välfärden i Sverige. I ett brev från Näringsdepartementet i april 2009 skriver Inga Thoresson-Hallgren som är chef för entreprenörsenheten: Näringslivspolitiken syftar till att skapa goda förutsättningar för att nya företag startas och goda utvecklingsmöjligheter för befintliga företag. Ett annat uttalande från Urban Bäckström, VD Svensk Näringsliv maj 2009: Sveriges företagarrörelse står starkare än mycket länge. Ägare av kött och blod missgynnas till förmån för anonymt institutionsägande. Det finns flera exempel som visar att politiker vill styra om det innebär att starta företag och ställa med företagets resurser som om de var fritt tillgängliga för allehanda politiska idéer. 16

17 Syfte och problemställning Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, företagsledare upplevde olika skeden i processen när de fasade ut sig själva från familjeföretaget. Jag är intresserad av att studera hela processen från den första förnimmelse, till att förflyttningen eller utfasningen är avslutad i syfte att få klarhet i om något skede skiljer sig från något annat. Det är människors upplevelser och beskrivningar jag är intresserad av: Hur upplevde personerna processen? Hur beskriver de den eventuella dynamiken, svårigheter de mött eller lättnader de känt? Mitt intryck är, att entreprenörer har lätt att starta upp och driva saker, men svårare med att avsluta. Jag har en filosofisk tanke, att upplevelser av mening eller meningslöshet också har betydelse för upplevelsen av händelsen. I studien lyssnar jag till det sagda, det berättade. Ett övergripande syfte med studien är att pröva om berättelser är en form som även hjälper människor att undersöka och beskriva sin identitet och processen de gått igenom. Problemformulering/frågeställning Jag har formulerat följande forskningsfråga: Hur beskriver företagsledare upplevelsen av att fasa ut sig själva i familjeföretaget? Några underfrågor som jag kommer att fokusera på: Upplever företagsledare processen emotionellt jobbig att gå igenom och i sådant fall på vilket sätt uttrycker det sig i deras berättelser? Hur beskriver företagsledarna sin upplevelse av de olika stegen i processen? Kan de jämföra med andra övergångar, utfasningar, skiften eller avslut? Finns det likheter mellan företagsledarnas upplevelser av hinder och stöd för genomförandet? Avgränsningar Jag har valt att avgränsa min studie till entreprenörstypen av företagsledare, där arbetet har varit en stor del av livet. Jag kommer att undersöka svenska privatägda företag, verksamma i Sverige med upp till 4 delägare och kallar dessa i min studie för familjeföretag. 17

18 Tidigare forskning För att se vilken annan forskning som finns valde jag att söka bland organisationer, universitet, högskolor och andra institut i Sverige och hittade en del inom områdena entreprenörskap, familjeföretag och generationsskiften. Jag har valt ut några rapporter som jag tyckte varit intressanta och besökt två föreläsningar. Den första var Entreprenörskap/familjeföretag en paradox med Professor Leif Melin och docent Mattias Nordqvist, Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Den handlade till stor del om sättet att se på entreprenörskap i företagande och vad som händer med entreprenören i ett växande företag. Att kulturen i företagsledarens familj påminner om och kan sammanfalla med kulturen i familjeföretaget. Enligt min uppfattning får det betydelse i generationsskiften och måste framför allt beaktas och lyftas fram vid ett skifte till en extern ledare/ägare. Grundaren har bidragit med och byggt något mer än det som finns sammanställt i exempelvis en företagspresentation. Förmodligen finns där en kultur som skapats från grundvärderingar och som överförs naturligt vid en övergång inom familjen, men som får konsekvenser vid ett externt ledarskifte. Den andra föreläsningen var på Handelshögskolan i Stockholm med Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan och ordförande vid EFI samt Maud Olofsson, näringsminister och samtalspartner. Föreläsningen tog upp erfarenheter från forskning (entreprenörskaps- och genusforskning) och praktik kring fenomenet kvinnors företagande och dess funktion i samhället och för kvinnor som är företagare. Det mest slående i forskningen var, att kvinnligt företagande i sig, inte var något urskiljande utifrån ett genusperspektiv. De avgörande faktorerna finns främst i branschstrukturer och marknadsmässiga villkor, som möter företag, samt kundernas köpbeteende. Exempelvis, om en företagare startar en hårsalong är det ingen skillnad om denne är kvinna eller man, utan det är yrkesskickligheten som avgör företagares framgång. En annan del som togs upp i föreläsningen, var att inte se kvinnligt och manligt som en parallell med feminint och maskulint företagande. Min tanke blev då, att oavsett bransch och kön, finns det möjligheter för alla att bli företagare, så länge man kan hitta affärsmöjligheter och anpassa sig till de villkor som råder i branschen. Maud Olofsson informerade om att det även framöver kommer att satsas medel på kvinnligt företagande i olika politiska program. 18

19 Här nedan presenteras några andra intressanta rapporter som jag tycker belyser ämnet på ett bra sätt: Från generation till generation Generationsskiftesplanering i familjeföretag Lovisa Bergendahl, Birgitta Olsson 2000: I sin studie har de som utgångspunkt att generationsskiften är en svår utdragen process som kräver planering. Strategisk planering anges som en framgångsrik metod för olika steg i processen. Den inledande delen, utreds kriterier för efterträdaren och slutligen utarbetas en pensionsplan för den avgående ledaren. Rapporten fokuserar på generationsskifte som en process i ett familjeföretag. Jag har svårt att finna något som direkt fokuserar på den avgående ledarens upplevelser kring skiftet. Angreppssättet i modellen skiljer sig markant från utgångspunkten för den här studien, som börjar med att titta på ett avslut för att därefter söka en efterträdare. Generationsskiften i mindre familjeföretag Anna Wikström Rapporten är innehållsrik och ger intressant statistisk och fakta, både från planerade och genomförda skiften. Sammanställningen tar fasta på attityder, normer och upplevd kontroll hos den avgående företagsledaren. I den del som beskriver genomförda skiften, beskrivs, att de företagsledare som har en högre grad av självtillit, och av upplevd kontroll uppfattar företagets framgång efter skiftet som mer framgångsrikt. De upplever även att överlämnandet av ledarskapet varit mer framgångsrikt. Urvalet och enkäten är gjord på företag med mellan anställda, istället för med företagsledare som varit med om skiftet. Jag menar här att fokus på rapporten ligger på företagens framgång och inte på det emotionella planet hos den avgående ledaren. Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Raamírez-Passilas och Leif Melin: Rapporten inriktar sig främst på arvs-, gåvo- och förmögenhetskatters betydelse i generationsskiften och syftar till att utgöra ett stöd för avgående och tillträdande ägare och ledare. Den är av intresse för att djupintervjuer är gjorda bland annat hos sex företagsledare, där det framgår att skiften är en känslofylld och långdragen process. I rapportens rekommendationer lyfts det känslomässiga upp, men bara på ett mer allmänt sätt. Informationen från intervjuerna tydliggör ändå att det finns all anledning att tränga djupare in i vad som händer med personen vid överlämnandet. Med mina gestaltglasögon kan jag utläsa mellan raderna vad som skulle behöva beröras för att underlätta skiftet för alla parter. Pessimistiskt Entreprenörskap Alf Rehn 2004: Den här essän speglar en annan sida av den optimistiska synen på entreprenörer och nyförtagande som råder idag. Jag tycker det är en intressant och relevant läsning som ger en bättre balans till hur det verkligen är. Det finns alltid två sidor av samma mynt. Det mervärde som den tillför min studie är, hur viktigt det är att se saker från olika perspektiv. 19

20 Teoretisk bakgrund I det här kapitlet presenterar jag de teorier som är relevanta för min studie. Valet baseras på min ambition att vara grundlig i ämnet på ett tillfredställande sätt inför det fortsatta arbetet med insamling av de empiriska data. Presentation av teorier: Definition av entreprenör Organisationsteori Förändring och övergångar Genus Existentialismen Awareness, kontakt, kontaktstilar och zoner Figur och grund och oavslutade gestalter Cycle of experience En av många definitioner av entreprenör Det finns många definitioner på vad en entreprenör är. Jag har därför valt att använda mig av följande: Joseph Alois Schumpeter ( ) var en nationalekonom som främst blev känd för sina studier av ekonomisk utveckling. För Joseph Schumpeter var entreprenören den centrala personen i samhällsekonomin och därmed även den drivande kraften. Det var denna entreprenör som skapade tillväxt och omvandling genom att upptäcka nya möjligheter att kombinera saker och ta chanser. Enligt honom, var inte det viktigaste, varken den ekonomiska utvecklingen eller mer tillväxt av redan existerande produkter och tjänster, utan av omvandling och utveckling av nya. Det nya skulle med andra ord ersätta det gamla. Dessa nya radikala innovationer skulle leda till nödvändig nedbrytning av existerande strukturer. (http://ekonomiskhistoria.r76.se/biografi/joseph-alois-schumpeter/) En modern teori för organisationer Organisationsteorin beskriver företaget och dess intressenters sätt att uppnå mål och syfte. I boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Bolman Lee G, Deal Terrence E, 2005) skrivs om ett nytt sätt att inom organisationsområdet fånga och beskriva fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap som jag finner av intresse och vill använda mig av i den här studien: 20

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Katina Thelin PBS Nätverksträff, Bålsta 24-25 april 2012 Styrning av och i skolans praktik Decentralisering Centralisering

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer