Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas"

Transkript

1 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

2

3 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

4 Om boken Moderaterna augusti Redaktör: Johan Andreasson och Evelina Kogsta Form: Monika Hallstensson Foto: Fredrik Wennerlund - sid 6 och 31, regeringskansliet sid 9, privat - sid 14 och 25, Moderata Ungdomsförbundet och Kate Gabor - sid 41 4

5 Innehåll Förord 7 Jobben ska bli fler och komma fler till del 9 Politikens uppgift 10 En aktiv arbetsmarknadspolitik 11 Vad tror vi om framtiden? 11 En värld av möjligheter 14 Framtidens jobb 20 Nya jobb får Sverige att växa 25 Hur får vi fler nya jobb att växa fram i redan befintliga sektorer? 25 Hur öppnar vi dörrar för nya sektorer att starta? 27 Koldioxidskatt Vilka hinder finns i dag för att nya branscher och företag ska växa fram? 29 Vad behövs för att fler människor ska våga ta steget och starta nya sorters företag? 30 Mer kunskap 31 En återupprättad kunskapsskola 32 Från förskola till forskning kunskap bygger Sverige 34 Tre utmaningar framåt 36 Utbildning som förbereder för framtiden 40 Varför inte? 41 Lättare att starta upp nya företag 44 Enklare att växa och anställa 45 Sverige behöver fler som vill och vågar bli jobbskapare 46 5

6 6

7 Förord Det handlar om jobben. Och de nya jobben. Valet 2014 handlar om jobben. Det kommer valet 2018 också att göra. Och nästa efter det. Ett samhälles styrka bottnar nämligen i förmågan att alltid ta tillvara på alla sina möjligheter, även när omständigheter och omgivningar förändras. När fler får ett jobb kan fler stå på egna ben, försörja sig själva och forma sina egna liv. Med varje arbetad timme byggs resurserna upp till allt det som är vårt gemensamma. Sverige är ett av världens rikaste länder och har en arbetsmarknad där jobben, trots en djup och långvarig lågkonjunktur, blivit över fler sedan En kvarts miljon nya jobb är dock bara början. Alliansen har ett ambitiöst jobbmål om ytterligare jobb så att över fem miljoner personer har ett jobb att gå till Det är ett jobbmål som ställer krav på en fortsatt jobbskapande politik. Den här skriften handlar om de nya jobben och var de kan skapas. Företagare och politiker har fått möjligheten att ge sin syn på var 7

8 fler nya jobb kan skapas och beskriva några vägar för att göra det möjligt. Svaren är olika och syftar snarare till att väcka frågor och peka på möjliga vägar, än att ge färdiga eller framförhandlade svar. Skribenter som jag själv, arbetsmarknadsministern och ordföranden i utbildningsutskottet tar naturligtvis ansvar för att våra texter överensstämmer med Nya Moderaternas politik men övriga svarar för sig själva och håller inte nödvändigtvis med något parti i alla delar. De står själva för sina ståndpunkter men jag välkomnar dem i debatten. Frågan om hur vi fördelar de jobb och det välstånd vi har i dag är viktig, men frågan om var morgondagens jobb och resurser till exempelvis skolan och välfärden ska skapas på sikt den är ännu viktigare. Jag hoppas att den här skriften kan ge ett bidrag till diskussionen om var morgondagens jobb kan växa fram. Stockholm i augusti 2014 Anna Kinberg Batra Nya Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt 8

9 Elisabeth Svantesson Sveriges arbetsmarknadsminister Jobben ska bli fler och komma fler till del Jobben är vår viktigaste fråga. Ett jobb handlar inte bara om en lön och om möjligheten att kunna försörja sig. Ett jobb innebär också gemenskap med arbetskamrater, det bygger kunskap och självkänsla. Jobb ger en chans att stå på egna ben samt ger trygghet och frihet till att kunna forma sin egen vardag. Men det handlar också om att bidra till det gemensamma så att Sverige ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, med en bra förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Sist men inte minst handlar jobben om hur Sverige ska kunna rustas för framtiden, ha förmåga att stå starkt i den globala konkurrensen och möta en demografisk utveckling där en större andel av befolkningen blir allt äldre. Regeringens politik för jobb sammanfattas i arbetslinjen. Målet är full sysselsättning. Alla människor som kan och vill ska kunna jobba utifrån sin egen förmåga. För att nå dit behöver politiken också fortsättningsvis inriktas på att det ska löna sig bättre att arbeta, att det blir enklare och mindre kostsamt att anställa samt att fler företag ska kunna starta, stanna och växa i Sverige. Men även en 9

10 aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser för aktivitet, omställning och utbildning är en viktig del i detta arbete. Resultatet av Alliansregeringens arbetslinje är att över fler har ett jobb att gå till i dag än för åtta år sedan. Men vi är inte klara. Vi vill att jobben ska bli fler och komma ännu fler till del. Därför har regeringen ett nytt jobbmål om att fler ska ha ett jobb att gå till år Politikens uppgift Förmågan att skapa nya jobb och ge människor arbetsglädje är det som på lång sikt bygger Sverige starkt. Men det är inte först och främst politiker som skapar jobb. Vår uppgift är att skapa ett företagsklimat som gör att företag vill växa och anställa samt skapa förutsättningar som rustar människor för jobb. I en globaliserad värld krävs att vi ständigt utvecklar och förnyar oss stärker konkurrensen, tillför skattelättnader och minskar regelkrångel. Men även riktade insatser för entreprenörskap, innovationer, forskning och utveckling är viktiga delar. En majoritet av de nya jobb som vuxit fram under de senaste åtta åren har skapats i den privata tjänstesektorn. Det är jobb i butiker och restauranger och andra delar av servicesektorn men också tjänster inom verksamheter som juridik, ekonomi och fastighetsservice. Många av de som kommit in på arbetsmarknaden är utrikes födda, unga och kvinnor. Jag har under åren mött många företagare som vittnat om att de reformer som regeringen har genomfört under de två senaste mandatperioderna haft stor betydelse för deras tillväxt och möjlighet att anställa fler. Fler jobb i Örebro, Sundsvall och Malmö beror på att människor vågat starta egna företag och att företag har kunnat växa och anställa fler. Minst lika viktigt är dock att det finns människor som har en god utbildning, är en del av arbetskraften och kan ta de jobb som skapas i företagen. 10

11 En aktiv arbetsmarknadspolitik Alla som kan och vill arbeta finner inte alltid ett jobb direkt. Den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden har gjort att flera grupper, till exempel äldre, utrikes födda och personer med låg utbildningsnivå har svårt att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Politikens uppgift är då att stötta och rusta dessa personer så att de åter blir en del av arbetsmarknaden. Olika arbetsmarknadspolitiska insatser är en del i detta arbete. Jobbaktiviteter som praktik, utbildning och omställning mellan två jobb är viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken. Att kunna hålla sig aktiv, snabbt få stöd och rätt insatser är avgörande för att få jobb. Politikens uppgift är att fortsätta utveckla insatserna och sänka trösklarna för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. För det är där som behovet är som störst. I Alliansens Sverige behövs allas insatser till jobb. Därför måste vi se till människors arbetsförmåga och inte oförmåga. Vi har kommit en bra bit på vägen och arbetsmarknaden måste ständigt utvecklas om vi ska få en inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på all den kompetens som finns i samhället. Att fler människor har ett jobb att gå till, en gemenskap att vara en del i och att vi vågar se alla är viktiga steg på den vägen. Vad tror vi om framtiden? Dagens arbetsmarknad ser väldigt annorlunda ut än vad den gjorde för år sedan. Många enklare jobb har försvunnit och arbets givare ställer allt högre krav på lång utbildning, breda erfarenheter och språkkunskaper. Nya tjänster tillkommer och i dag finns det drygt yrkesbenämningar. Vem visste vad en barista eller en app-utvecklare var 1995? Men vi behöver inte gå tillbaka särskilt långt i tiden. Bara under de senaste åren har svensk arbetsmarknad genomgått stora förändringar. Lehman Brothers konkurs i september 2008 innebar startskottet på en långvarig global lågkonjunktur. Sverige, 11

12 som är en liten öppen ekonomi, undkom inte krisen och under 2009 minskade antalet sysselsatta med drygt personer. En mycket stor del av denna minskning skedde i den exportberoende tillverkningsindustrin. Åren därefter har dock präglats av stigande sysselsättning i ekonomin. Det är nu fler sysselsatta än innan krisen. En stor del av tillväxten av nya jobb har skett i den privata tjänstesektorn. Även den offentliga sektorn sysselsätter fler nu än före finanskrisen. Däremot fortsätter antalet sysselsatta i industrin att vara färre än innan krisen. Utvecklingen över tid visar att en allt större andel av de sysselsatta arbetar i tjänsteproducerande näringar. Samtidigt har andelen sysselsatta i näringarna jord- och skogsbruk samt industrin minskat trendmässigt. Den privata tjänstesektorn förväntas vara den sektor som får störst jobbtillväxt även under kommande år. Främst gäller detta branscher som gynnas av stark inhemsk efterfrågan. Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen talar för en fortsatt hög efterfrågan på vård- och omsorgspersonal. Även i byggverksamhet kommer behovet av arbetskraft att vara stort till följd av att det behövs fler bostäder, framförallt i storstadsregionerna. Bara Alliansens Sverigebygge, med bland annat nya bostäder, bidrar med nya byggnadsjobb per år fram till år En annan tydlig utveckling på arbetsmarknaden är att utbildning spelar en allt större roll för möjligheterna att få ett jobb. Sambandet mellan utbildningsnivå och arbetsmarknadsutfall är starkt. En avslutad gymnasieutbildning är ett minimikrav för många arbetsgivare vid rekrytering. Personer utan gymnasieexamen klarar sig allt sämre på arbetsmarknaden. Just därför har regeringen satsat extra på utbildningssystemet genom att tillföra extra resurser i skolan. Globaliseringen påverkar Sverige genom att vårt beroende av omvärlden blir större. Samtidigt ökar konkurrensen om kapital, företagslokalisering och arbetskraft. Med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin ställs allt större krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga, både för företagen och dess medarbetare. Det är därför viktigt att parterna på arbetsmarknaden arbetar tillsammans för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 12

13 att regeringen gör vad den kan för att förbättra omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Avslutningsvis vi ska ha en arbetsmarknad där företag växer och jobben blir fler. Men det ska också vara en modern arbetsmarknad där alla människors förmåga tas till vara. Här måste vi alla vara med och bidra. För alla behövs i bygget av ett ännu bättre Sverige. 13

14 Carl-Johan Hamilton Ingenjör, IT-entreprenör och en av grundarna samt vice vd för Ants. En värld av möjligheter Som entreprenör träffar jag varje år flera hundra olika bolag inom den svenska IT-branschen, både de stora drakarna och framtidens IT-under. Här är ett försök att förmedla min bild av vart ITvärlden och arbetsmarknaden är på väg samt även vad politikerna kan göra för att nya företag och branscher ska växa fram. Sverige är i dag en livskraftig, stark och öppen ekonomi med en, i jämförelse med många länder i vår omvärld, närmast unik möjlighet att göra viktiga satsningar på saker som verkligen kommer att göra skillnad för våra barn och barnbarn. Själv tycker jag att debatten handlar för lite om dessa frågor. Kanske kan jag här lyfta fram vad jag tror Sverige kan göra i dag för att vinna kampen om framtiden. Mitt perspektiv är förstås präglat av IT-branschen, men det är min övertygelse att den på många sätt ligger före andra delar av arbetsmarknaden med sina mer extrema och tydliga ofta globala trender som gör att man genom att granska IT-världen kan få en föraning om vad som kommer att hända inom andra områden framöver. Dessutom är det som är bra för vår bransch ofta samma saker som gynnar samhället i stort. 14

15 Många av drömmarna som fick sig en törn i och med IT-kraschen i början på detta millenium har i dag blivit verklighet. IT har inte bara blivit en central del av många företags affärsmodeller utan svenska ingenjörers och entreprenörers utmärkta förmåga att starta företag som löser den moderna människans problem har gjort att vi i dag har flera branscher som inte fanns för tio år sedan och många bolag med verklig global potential. Behovet av stora komplexa programvaror och system inom alltifrån spel till matvaruhandel har ökat enormt och jag är övertygad om att vi bara sett början av denna utveckling. IT kommer framöver att flytta in i allt fler områden. För att nämna några exempel så flyttar butikerna ut på nätet, tillverkningsindustrin ökar sin automatisering och snart har vi förmodligen självkörande bilar på marknaden. Alla dessa exempel driver behovet av komplexa system som kan styra och hantera processerna och utmaningarna i alltifrån lagret till inpassningen av robotarmen i bildörren. Allt detta och mycket mer ökar behovet av ingenjörer som kan utveckla och förvalta programmen som ska styra tekniken. Då systemen blir större och mer komplexa kräver de större grupper för att hantera dem. Detta ställer högre och högre teknikkrav på individerna som ska ingå i grupperna men även krav på en social förmåga att interagera med kollegor och kunder. För fem, sex år sedan trodde många att programmeringsjobben skulle flytta till Indien och Kina. Vissa företag lyckades med detta men väldigt många misslyckades. I dag har denna trend vänt och det finns en insikt om att den stora kostnaden för programvaruutveckling inte är kostnaden per timme utan förmågan att se till att man utvecklar rätt saker. Detta kräver att man kan förstå kundens verkliga problem vilket ofta inte är så lätt om man befinner sig 600 mil bort. Är man inte ingenjör eller tekniker så måste man ändå kunna förstå hur man använder tekniken men även hur man interagerar och kan hjälpa kunden eller användaren. Kraven på utbildning och förmåga att använda teknik ökar i alla yrken. Tekniken förändras dessutom så fort att alla måste vara beredda på att ständigt vidareutbilda sig och öva sin förmåga att ta till sig ny teknik och kunskap. Om inte någon ska köra våra bilar så kommer det säkert 15

16 att krävas tekniker och mekaniker som kan serva dem samt kundtjänstmedarbetare som kan guida kunderna rätt när det går snett. Inom IT-branschen har utvecklingen gått så fort att vi i dag har en extrem arbetskraftsbrist på framförallt duktiga mjukvaruingenjörer och andra närliggande roller. Det har gått så långt att vi på Ants rekryterat ingenjörer från andra länder och bland annat lärt dem svenska i ett mycket intensivt språk- och kulturprogram för att få dem produktiva hos våra kunder. Just nu tittar jag på om vi på ett liknande sätt kan plocka upp de nyanlända ingenjörerna från Syrien och Irak som borde, om man tittar på statistiken, finnas i Sverige. IT-branschen verkar inte vara ensam om detta utan det råder brist på alltifrån specialistsjuksköterskor till byggtekniker. Arbetskraftsbrist är i själva verket ett av de stora hindren för tillväxt. Det handlar framförallt om yrken med höga krav på utbildning och social kompetens. Tittar man på statistiken över hur många ingenjörer som kommer att examineras från svenska universitet under de kommande åren så tyder mycket på att det inte kommer att räcka. Slutsatsen är att vi måste locka duktigt folk från andra länder. Något som inte alltid är så lätt och medför utmaningar för organisationer och länder. Jag är dock övertygad om att de länder, organisationer och företag som lyckas skaffa sig kompetensen och förmågan att locka till sig internationell arbetskraft och få dem att bli produktiva på sin marknad kommer att vinna i den globala konkurrensen och äga framtidens möjligheter och tillväxt. Vad kan då politikerna göra för att hjälpa till? Min grundsyn är att staten och politiken kan hjälpa till att skapa förutsättningar men att jobben skapas av entreprenörerna och andra driftiga människor som hela tiden förbättrar svenska företag. Här kommer därför en lista över de viktigaste uppgifterna som jag tror landet kommer att ställas inför och som jag förväntar mig att ledare i både politiken och näringslivet engagerar sig i. Löser vi dessa saker kommer tillväxten av sig själv. På kort sikt tror jag att vi skulle vinna mycket på att inse att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är arbetslösheten utan 16

17 arbetskraftsbristen. Utgår man från att arbetslösheten är det stora problemet så är det mycket svårt för politiken och arbetsförmedlaren att göra något åt saken och arbetslösa får ständigt höra att de är ett stort problem. Utgår man istället från arbetskraftbristen och behovet på marknaden, är det mycket enklare att föreslå konkreta åtgärder och arbetslösa, studenter, migranter och ungdomar blir plötsligt potentiella resurser och en del av lösningen. Arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar skulle vinna mycket på att utgå från behoven på marknaden. Arbetsförmedlingen behöver få direktiv och förutsättningar för att göra just detta. Med detta perspektiv tror jag även att det är mycket enklare att hjälpa dem som hamnat efter på arbetsmarknaden. Kampen för öppna gränser för varor, tjänster och människor måste fortsätta. Få argumenterar för att Sverige inte gynnats av frihandel, men vi behöver även värna om vår unika och öppna arbetsmarknad och vilja att ta emot flyktingar i tider av ofred. Som den engelska journalisten Philippe Le Grain så tydligt beskrivit i sin bok Immigrants: your country needs them så finns det få saker som gynnar företagandet och ekonomin på sikt i ett land lika mycket som stor migration. Hälften av de 100 mest framgångsrika företagen i Silicon Valley och 25 procent av Fortune 500 bolagen har startats av migranter och migranters barn. I dag finns det krafter i Sverige och i vår omvärld som försöker stänga våra och Europas gränser. Här behövs politiker som vågar ta fighten och förklara sambanden. Problemen och utmaningarna är lätta att lyfta fram men den enorma uppsidan försvinner ofta i debatten. Jag efterfrågar politiker som vågar peka ut visionen om fortsatt öppna gränser och hög migration, men som samtidigt vågar prata om utmaningarna på kort sikt och föreslå satsningar för att hantera dessa. Kommuner som tar stort ansvar behöver få stöd. En skola som på kort tid tar emot många elever som inte pratar svenska måste få kosta fem gånger så mycket. Undervisning i svenska för nyanlända migranter måste vara magiskt bra och få kosta pengar. För min bransch är dessutom ofta problemet att det kommer för få migranter och att vi egentligen skulle vilja locka hit fler. En del av lösningen på detta borde vara att skapa ett program för att locka 17

18 hit utländska studenter till våra universitet. En attraktiv finansieringsmodell med samma CSN-modell som för svenska studenter. Bra stipendium tillsammans med möjligheten att få generösa, långa och automatiska arbetsvisum efter examen från svenska universitet samt tydliga krav på intensiva svenskastudier i början av utbildningen vore en modell. Den nationalekonomiska kalkylen kan inte vara annat än magisk. Skolan är förstås avgörande för att lyckas skapa morgondagens jobb och möta utmaningarna som stor migration innebär. Jag är inte rätt man att säga hur det ska lösas men det är glädjande att skolan tagit så mycket fokus i debatten. Kan vi ha världens bästa skola för alla blir nästan allt annat som politikerna kan göra underordnat. Möjligheten att vidareutbilda sig senare i livet och eventuellt byta bana måste främjas. YH-utbildningar och andra vuxenutbildningar måste få stabila förutsättningar för att, utifrån arbetsmarknadens behov, erbjuda bra utbildningar. En fortsatt kamp för ökad jämställdhet med bra barnomsorg och jämnt uttag av föräldraförsäkringen är viktigt. Jag tror att det vore en fördel med fler pappamånader. Vi tappar fortfarande allt för många kvinnor som skulle kunna göra lysande karriärer i IT-branschen. Att vara borta åtta månader från jobbet är sällan ett problem, men är man borta 16 månader påverkar det karriären negativt. Jag tar upp detta då jag upplever att många lockas till Sverige på grund av möjligheten för både kvinnor och män att göra karriär, vilket är en stor konkurrensfördel jämfört med andra länder. Fortsatta satsningar på infrastruktur, som fibernät, järnvägar och vägar, kostar pengar men gör enorm skillnad om 20 år. Stor utbredning av bredband har varit en avgörande faktor för den svenska IT- branschen. Slutligen vill jag uppmana alla, men särskilt politikerna, att ständigt ta kampen mot antisemitism, rasism och alla typer av främlingsfientlighet och diskriminering. Få saker skadar tillväxt och entreprenörskap så mycket som när människor är rädda. Den senaste tidens horribla angrepp i sociala medier mot svenska judar 18

19 eller de många felstegen och glidningar mot romer och muslimer måste bekämpas från högsta instans i kraftigaste ordalag. De senaste årens utveckling i Ukraina, Ungern och Ryssland har visat med all önskvärd tydlighet att vårt öppna samhällsklimat och vår demokrati inte är en självklarhet i Europa och att skrupelfria politiker, som vill få makt genom att ställa grupper mot varandra kan skapa konflikter, elände, förtryck och i förlängningen krig. Med tanke på vår omvärld så vill jag även uppmana till att vi tyvärr behöver satsa på försvaret igen. Har man inte möjlighet att försvara sig lämnar man spelfältet öppet för dårarna och de skrupelfria makthavarna. Ska Sverige kunna ha en fortsatt tillväxt måste vi kunna värna våra gränser och handelsvägar. 19

20 Carin Carlsson Civilingenjör och andre vice förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Framtidens jobb Sverige är ett litet land långt uppe i norr. Ett litet land sett till befolkning men större sett till ytan. Ett land där norr skiljer sig kraftigt från söder med olika tillgångar, naturresurser och regionala utmaningar. Framförallt är Sverige ett land där öppenheten och nyfikenheten på omvärlden är stor. Ett litet och exportberoende land som säljer mycket av det vi producerar till andra. Ett litet land som inte bara är beroende av andra för det vi säljer utan också för möjligheten att skapa och producera våra varor. Ett litet land som ibland köper in råvaror eller kunskap från hela världen. Ett litet land som genom historien har lockat till sig andra. Ibland har det handlat om extra händer för att klara av att producera. Ibland har det handlat om ny kunskap som krävts för att vässa oss jämfört med andra. Genom öppenhet mot omvärlden har vi stått oss väl i den globala konkurrensen. Jobb kommer ur behov, ur efterfrågan. Vissa behov och därmed jobb är självklara i Sverige i dag. Vi behöver förskollärare eftersom föräldrar i dag snarare jobbar än stannar hemma med sina fyraåringar. Vi behöver sjuksköterskor som tar hand om oss när vi råkar ut för något oväntat och tråkigt. Vi behöver poliser för att hålla uppe rättsstaten. Vi behöver mekaniker som reparerar våra bilar när de går sönder. Många av oss behöver busschaufförer som 20

21 ser till att vi kan komma till jobbet på morgonen eller hem från skolan på eftermiddagen. Sverige har också varit bra på att hitta dessa behov, inte bara hos oss själva utan i omvärlden. Därför levererar Scania och Volvo lösningar på transportbehov i stora delar av världen sen många år. Möbler från Ikea går att hitta i hem runt om i världen eftersom Ikea såg behovet av relativa billiga möbler och heminredningskoncept. Genom Bessermetoden klarade Sandvik att på ett nytt sätt tillgodose stora stålbehov. Spotify hittade behovet av att lagligt och enkelt kunna lyssna på musik via datorer och telefoner och förändrade en generations sätt att lyssna på musik. Olika företag med olika grunder som i olika tider hittat behov och löst dem. De har tillsammans med många andra skapat sin egen tids framtidsjobb. För nästa generations jobb vår tids framtidsjobb krävs ett Sverige som skapar möjlighet för dessa att växa fram. Här har politiken en viktig roll att spela samtidigt som vi ska vara medvetna om politiken begränsningar. Det handlar inte om att styra vad som är framtidens jobb utan om att ge rätt förutsättningar. När politiken, eller andra närstående organisationer, börjar försöka styra vart jobben ska växa fram kommer vi ta långa kliv bort från vad som faktiskt skapar jobb. Dessa tendenser ser vi dock tyvärr i dag, främst från vänsterkanten. Politiker som börjar prata om vilken typ av arbetskraftsinvandring Sverige behöver. Politiker som pratar om innovationskommittéer eller på andra sätt vill att politiken ska lägga sig i vad som skapas och utvecklas. Inget kunde ta oss längre bort från framtidens jobb. Europas nittonhundratalshistoria har med all önskvärd tydlighet visat konsekvenserna av politiker som försöker bestämma över företag eller styra innovationer. Politikens inblandning i utveckling och produktion av bilar ledde knappast till att Trabanterna i Östtyskland var tekniskt eller på något annat sätt överlägsna Mercedesbilarna i Västtyskland. Stålverk 80 i Luleå är ett annat varnande exempel på politikens inblandning i industriproduktionen där miljontals skattepengar blev till intet. Däremot finns 21

22 det områden där politiken kan och behöver bidra. Det handlar om utbildning och det handlar om företagsklimat. En av politikens viktigaste roller är att säkerställa möjligheten till en bra utbildning för alla. Det handlar om en skola där alla får plats, där olika pedagogiska modeller får utvecklas och där eleven står i centrum. Det handlar om en skola som tidigt följer upp elever och ser till att den som riskerar att hamna efter får extra stöd. Det kan handla om fler speciallärare och det kan handla om tidiga betyg. Det handlar också om att se att alla är olika samt låta var och en växa efter de egna förutsättningarna. Att vara öppna för fler att driva skolor efter olika pedagogiska inriktningar. Eftersom alla elever är olika krävs det också olika skolor. Det handlar om att sätta eleven och kunskap i centrum. Kombinationen av kunskap och kreativitet blir vassare än stålverktyg. Men det handlar också om en skola som är i kontakt med det som ska komma efter utbildningen ett arbetsliv. En skola där nära kontakt med arbetsmarknaden innebär att även den som inte har en förälder som är ingenjör eller känner någon som är en sjuksköterska kan få en inblick i vad dessa jobb kan innebära. Praktik i grundskolan men framförallt på gymnasiet kan vara en väg för att lättare se och förstå olika jobb. Jobb innebär dock inte enbart en anställning på ett företag. En skola som visar på kreativitet och entreprenörskap samt ger möjlighet till att starta eget öppnar fler vägar efter utbildningen. Ung Företagsamhet och liknande initiativ som visar elever möjligheten att utveckla en affärsidé och att starta ett företag är väldigt viktiga för att på sikt stärka vårt innovationsklimat, men också för att fler ska få möjlighet att tro på sig själva och sin egen förmåga. Vi i Sverige är nämligen bra på innovationer. Vi har forskning i världsklass på många av våra högskolor, universitet och företag. Vi har kreativa studenter och andra som kommer på bra lösningar på människors behov. Men vi är inte riktigt lika bra på att utveckla idéerna och driva dem vidare. Att utveckla en ny smartphone-app, en vass algoritm för reglering av styrsystem eller nya sätt att 22

23 kommunicera är en sak. Att kunna omvandla idéer till företag som skapar jobb är nästa. Här är värdet av en skola som leder till jobb oavsett om det är som anställd eller som anställare inget som går att överdriva. Politikens andra uppgift handlar om företagsklimatet. Sedan 2003 ökar antalet nystartade företag per år. Under 2013 startades ungefär dubbelt så många företag jämfört med ett normalt år på nittiotalet. I dag i Sverige finns det ungefär en miljon företag. Det innefattar alltifrån stora företag som Sandvik till den som skaffat F-skattsedel för att kunna ta betalt för några konsulttimmar i månaden. Och då syns också en av våra stora utmaningar. Tre fjärdedelar av Sveriges företag består av enmansföretag. Färre än fem procent av de svenska företagen har fler än tio anställda. Vill vi ha fler Sandvik, Skanska och Scania behöver vi också fundera över hur företagens möjligheter ser ut när de går från en affärsidé och ett litet företag till att växa och bli större. Vägen från ensamföretagande till storföretagande behöver vandras av fler. Små företag måste våga växa och bli stora företag som anställer. Här kommer politiken in igen. Om det första steget är att säkerställa att den svenska skolan ger en bra start i livet är det andra steget att säkerställa ett bra klimat för de företag som vill växa. Den som har hittat sin affärsidé det behov som finns att lösa börjar ofta i liten skala. Men allteftersom idén prövas kan möjligheterna för att anställa fler hittas. Här krävs det att politiken ser till att landsgränser inte är ett problem. Att det inte spelar någon roll varifrån den man vill anställa kommer. Att huruvida personen kommer från Bromma, Boden, Barcelona eller Boston är irrelevant. Här har Sverige tagit många stora kliv de senaste åren men fler steg behövs. Nästa steg handlar om att underlätta för den som vill se till att det finns en bostad åt den som vill jobba. Genom att exempelvis underlätta planprocesser, förbättra tillgången på mark samt ge stora möjligheter att hyra ut hela eller delar av privatbostäder kan vi se till att dem som vill fylla behovet av bostäder också har möjligheten att göra det. Då kan det också bli lättare för fler att flytta. 23

24 I dag märks utmaningarna på bostadsmarknaden inte minst i de svenska storstadsregioner dit många söker sig för att plugga eller jobba. Finns det ingenstans att bo är det svårt att ta ett erbjudet jobb. Men det handlar inte bara om att skapa möjligheter för anställning. Det handlar också om att göra kostnader och risker för anställning hanterbara. Vi har fortfarande en del stelheter på arbetsmarknaden som inte minst gör tillvaron svårare för unga som vill komma in eller mindre företag som vill bli större. Detta sätter onödiga käppar i hjulen för de företag som vill växa, och allt för många företag vågar aldrig växa i rädslan för hur svårt och dyrt det är att anställa. Här har politiken såväl som arbetsgivare och fackförbund ett stort ansvar för att se hur vi kan komma tillrätta med detta. Många av reglerna kring anställning i Sverige är dessutom baserade på en sorts syn om att den som en gång blev anställd på ett företag kommer att stanna där resten av sitt yrkesliv. Så ser inte dagens arbetsmarknad ut. Få unga som i dag tar examen från exempelvis KTH drömmer om en livstidsanställning. Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad där det är lätt att byta jobb. En flexiblare arbetsmarknad hjälper både den som vill byta jobb och det företag som funderar på att våga anställa en person till. Sverige är ett litet och öppet land. Vi är nyfikna på vår omgivning och vi är driftiga. För att förbli just det lilla öppna, driftiga och nyfikna landet måste vi se till att politiken inte skapar onödiga hinder för de som vill och borde få kunna skapa framtidens jobb. 24

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner

Perspektiv på lärarlöner Perspektiv på lärarlöner Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Lärarförbundet 2008-10-03 Förord Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi organiserar

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer