Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas"

Transkript

1 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

2

3 Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas

4 Om boken Moderaterna augusti Redaktör: Johan Andreasson och Evelina Kogsta Form: Monika Hallstensson Foto: Fredrik Wennerlund - sid 6 och 31, regeringskansliet sid 9, privat - sid 14 och 25, Moderata Ungdomsförbundet och Kate Gabor - sid 41 4

5 Innehåll Förord 7 Jobben ska bli fler och komma fler till del 9 Politikens uppgift 10 En aktiv arbetsmarknadspolitik 11 Vad tror vi om framtiden? 11 En värld av möjligheter 14 Framtidens jobb 20 Nya jobb får Sverige att växa 25 Hur får vi fler nya jobb att växa fram i redan befintliga sektorer? 25 Hur öppnar vi dörrar för nya sektorer att starta? 27 Koldioxidskatt Vilka hinder finns i dag för att nya branscher och företag ska växa fram? 29 Vad behövs för att fler människor ska våga ta steget och starta nya sorters företag? 30 Mer kunskap 31 En återupprättad kunskapsskola 32 Från förskola till forskning kunskap bygger Sverige 34 Tre utmaningar framåt 36 Utbildning som förbereder för framtiden 40 Varför inte? 41 Lättare att starta upp nya företag 44 Enklare att växa och anställa 45 Sverige behöver fler som vill och vågar bli jobbskapare 46 5

6 6

7 Förord Det handlar om jobben. Och de nya jobben. Valet 2014 handlar om jobben. Det kommer valet 2018 också att göra. Och nästa efter det. Ett samhälles styrka bottnar nämligen i förmågan att alltid ta tillvara på alla sina möjligheter, även när omständigheter och omgivningar förändras. När fler får ett jobb kan fler stå på egna ben, försörja sig själva och forma sina egna liv. Med varje arbetad timme byggs resurserna upp till allt det som är vårt gemensamma. Sverige är ett av världens rikaste länder och har en arbetsmarknad där jobben, trots en djup och långvarig lågkonjunktur, blivit över fler sedan En kvarts miljon nya jobb är dock bara början. Alliansen har ett ambitiöst jobbmål om ytterligare jobb så att över fem miljoner personer har ett jobb att gå till Det är ett jobbmål som ställer krav på en fortsatt jobbskapande politik. Den här skriften handlar om de nya jobben och var de kan skapas. Företagare och politiker har fått möjligheten att ge sin syn på var 7

8 fler nya jobb kan skapas och beskriva några vägar för att göra det möjligt. Svaren är olika och syftar snarare till att väcka frågor och peka på möjliga vägar, än att ge färdiga eller framförhandlade svar. Skribenter som jag själv, arbetsmarknadsministern och ordföranden i utbildningsutskottet tar naturligtvis ansvar för att våra texter överensstämmer med Nya Moderaternas politik men övriga svarar för sig själva och håller inte nödvändigtvis med något parti i alla delar. De står själva för sina ståndpunkter men jag välkomnar dem i debatten. Frågan om hur vi fördelar de jobb och det välstånd vi har i dag är viktig, men frågan om var morgondagens jobb och resurser till exempelvis skolan och välfärden ska skapas på sikt den är ännu viktigare. Jag hoppas att den här skriften kan ge ett bidrag till diskussionen om var morgondagens jobb kan växa fram. Stockholm i augusti 2014 Anna Kinberg Batra Nya Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt 8

9 Elisabeth Svantesson Sveriges arbetsmarknadsminister Jobben ska bli fler och komma fler till del Jobben är vår viktigaste fråga. Ett jobb handlar inte bara om en lön och om möjligheten att kunna försörja sig. Ett jobb innebär också gemenskap med arbetskamrater, det bygger kunskap och självkänsla. Jobb ger en chans att stå på egna ben samt ger trygghet och frihet till att kunna forma sin egen vardag. Men det handlar också om att bidra till det gemensamma så att Sverige ska kunna ha höga ambitioner för välfärden, med en bra förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Sist men inte minst handlar jobben om hur Sverige ska kunna rustas för framtiden, ha förmåga att stå starkt i den globala konkurrensen och möta en demografisk utveckling där en större andel av befolkningen blir allt äldre. Regeringens politik för jobb sammanfattas i arbetslinjen. Målet är full sysselsättning. Alla människor som kan och vill ska kunna jobba utifrån sin egen förmåga. För att nå dit behöver politiken också fortsättningsvis inriktas på att det ska löna sig bättre att arbeta, att det blir enklare och mindre kostsamt att anställa samt att fler företag ska kunna starta, stanna och växa i Sverige. Men även en 9

10 aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser för aktivitet, omställning och utbildning är en viktig del i detta arbete. Resultatet av Alliansregeringens arbetslinje är att över fler har ett jobb att gå till i dag än för åtta år sedan. Men vi är inte klara. Vi vill att jobben ska bli fler och komma ännu fler till del. Därför har regeringen ett nytt jobbmål om att fler ska ha ett jobb att gå till år Politikens uppgift Förmågan att skapa nya jobb och ge människor arbetsglädje är det som på lång sikt bygger Sverige starkt. Men det är inte först och främst politiker som skapar jobb. Vår uppgift är att skapa ett företagsklimat som gör att företag vill växa och anställa samt skapa förutsättningar som rustar människor för jobb. I en globaliserad värld krävs att vi ständigt utvecklar och förnyar oss stärker konkurrensen, tillför skattelättnader och minskar regelkrångel. Men även riktade insatser för entreprenörskap, innovationer, forskning och utveckling är viktiga delar. En majoritet av de nya jobb som vuxit fram under de senaste åtta åren har skapats i den privata tjänstesektorn. Det är jobb i butiker och restauranger och andra delar av servicesektorn men också tjänster inom verksamheter som juridik, ekonomi och fastighetsservice. Många av de som kommit in på arbetsmarknaden är utrikes födda, unga och kvinnor. Jag har under åren mött många företagare som vittnat om att de reformer som regeringen har genomfört under de två senaste mandatperioderna haft stor betydelse för deras tillväxt och möjlighet att anställa fler. Fler jobb i Örebro, Sundsvall och Malmö beror på att människor vågat starta egna företag och att företag har kunnat växa och anställa fler. Minst lika viktigt är dock att det finns människor som har en god utbildning, är en del av arbetskraften och kan ta de jobb som skapas i företagen. 10

11 En aktiv arbetsmarknadspolitik Alla som kan och vill arbeta finner inte alltid ett jobb direkt. Den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden har gjort att flera grupper, till exempel äldre, utrikes födda och personer med låg utbildningsnivå har svårt att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Politikens uppgift är då att stötta och rusta dessa personer så att de åter blir en del av arbetsmarknaden. Olika arbetsmarknadspolitiska insatser är en del i detta arbete. Jobbaktiviteter som praktik, utbildning och omställning mellan två jobb är viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken. Att kunna hålla sig aktiv, snabbt få stöd och rätt insatser är avgörande för att få jobb. Politikens uppgift är att fortsätta utveckla insatserna och sänka trösklarna för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. För det är där som behovet är som störst. I Alliansens Sverige behövs allas insatser till jobb. Därför måste vi se till människors arbetsförmåga och inte oförmåga. Vi har kommit en bra bit på vägen och arbetsmarknaden måste ständigt utvecklas om vi ska få en inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på all den kompetens som finns i samhället. Att fler människor har ett jobb att gå till, en gemenskap att vara en del i och att vi vågar se alla är viktiga steg på den vägen. Vad tror vi om framtiden? Dagens arbetsmarknad ser väldigt annorlunda ut än vad den gjorde för år sedan. Många enklare jobb har försvunnit och arbets givare ställer allt högre krav på lång utbildning, breda erfarenheter och språkkunskaper. Nya tjänster tillkommer och i dag finns det drygt yrkesbenämningar. Vem visste vad en barista eller en app-utvecklare var 1995? Men vi behöver inte gå tillbaka särskilt långt i tiden. Bara under de senaste åren har svensk arbetsmarknad genomgått stora förändringar. Lehman Brothers konkurs i september 2008 innebar startskottet på en långvarig global lågkonjunktur. Sverige, 11

12 som är en liten öppen ekonomi, undkom inte krisen och under 2009 minskade antalet sysselsatta med drygt personer. En mycket stor del av denna minskning skedde i den exportberoende tillverkningsindustrin. Åren därefter har dock präglats av stigande sysselsättning i ekonomin. Det är nu fler sysselsatta än innan krisen. En stor del av tillväxten av nya jobb har skett i den privata tjänstesektorn. Även den offentliga sektorn sysselsätter fler nu än före finanskrisen. Däremot fortsätter antalet sysselsatta i industrin att vara färre än innan krisen. Utvecklingen över tid visar att en allt större andel av de sysselsatta arbetar i tjänsteproducerande näringar. Samtidigt har andelen sysselsatta i näringarna jord- och skogsbruk samt industrin minskat trendmässigt. Den privata tjänstesektorn förväntas vara den sektor som får störst jobbtillväxt även under kommande år. Främst gäller detta branscher som gynnas av stark inhemsk efterfrågan. Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen talar för en fortsatt hög efterfrågan på vård- och omsorgspersonal. Även i byggverksamhet kommer behovet av arbetskraft att vara stort till följd av att det behövs fler bostäder, framförallt i storstadsregionerna. Bara Alliansens Sverigebygge, med bland annat nya bostäder, bidrar med nya byggnadsjobb per år fram till år En annan tydlig utveckling på arbetsmarknaden är att utbildning spelar en allt större roll för möjligheterna att få ett jobb. Sambandet mellan utbildningsnivå och arbetsmarknadsutfall är starkt. En avslutad gymnasieutbildning är ett minimikrav för många arbetsgivare vid rekrytering. Personer utan gymnasieexamen klarar sig allt sämre på arbetsmarknaden. Just därför har regeringen satsat extra på utbildningssystemet genom att tillföra extra resurser i skolan. Globaliseringen påverkar Sverige genom att vårt beroende av omvärlden blir större. Samtidigt ökar konkurrensen om kapital, företagslokalisering och arbetskraft. Med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin ställs allt större krav på arbetsmarknadens omställningsförmåga, både för företagen och dess medarbetare. Det är därför viktigt att parterna på arbetsmarknaden arbetar tillsammans för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 12

13 att regeringen gör vad den kan för att förbättra omställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Avslutningsvis vi ska ha en arbetsmarknad där företag växer och jobben blir fler. Men det ska också vara en modern arbetsmarknad där alla människors förmåga tas till vara. Här måste vi alla vara med och bidra. För alla behövs i bygget av ett ännu bättre Sverige. 13

14 Carl-Johan Hamilton Ingenjör, IT-entreprenör och en av grundarna samt vice vd för Ants. En värld av möjligheter Som entreprenör träffar jag varje år flera hundra olika bolag inom den svenska IT-branschen, både de stora drakarna och framtidens IT-under. Här är ett försök att förmedla min bild av vart ITvärlden och arbetsmarknaden är på väg samt även vad politikerna kan göra för att nya företag och branscher ska växa fram. Sverige är i dag en livskraftig, stark och öppen ekonomi med en, i jämförelse med många länder i vår omvärld, närmast unik möjlighet att göra viktiga satsningar på saker som verkligen kommer att göra skillnad för våra barn och barnbarn. Själv tycker jag att debatten handlar för lite om dessa frågor. Kanske kan jag här lyfta fram vad jag tror Sverige kan göra i dag för att vinna kampen om framtiden. Mitt perspektiv är förstås präglat av IT-branschen, men det är min övertygelse att den på många sätt ligger före andra delar av arbetsmarknaden med sina mer extrema och tydliga ofta globala trender som gör att man genom att granska IT-världen kan få en föraning om vad som kommer att hända inom andra områden framöver. Dessutom är det som är bra för vår bransch ofta samma saker som gynnar samhället i stort. 14

15 Många av drömmarna som fick sig en törn i och med IT-kraschen i början på detta millenium har i dag blivit verklighet. IT har inte bara blivit en central del av många företags affärsmodeller utan svenska ingenjörers och entreprenörers utmärkta förmåga att starta företag som löser den moderna människans problem har gjort att vi i dag har flera branscher som inte fanns för tio år sedan och många bolag med verklig global potential. Behovet av stora komplexa programvaror och system inom alltifrån spel till matvaruhandel har ökat enormt och jag är övertygad om att vi bara sett början av denna utveckling. IT kommer framöver att flytta in i allt fler områden. För att nämna några exempel så flyttar butikerna ut på nätet, tillverkningsindustrin ökar sin automatisering och snart har vi förmodligen självkörande bilar på marknaden. Alla dessa exempel driver behovet av komplexa system som kan styra och hantera processerna och utmaningarna i alltifrån lagret till inpassningen av robotarmen i bildörren. Allt detta och mycket mer ökar behovet av ingenjörer som kan utveckla och förvalta programmen som ska styra tekniken. Då systemen blir större och mer komplexa kräver de större grupper för att hantera dem. Detta ställer högre och högre teknikkrav på individerna som ska ingå i grupperna men även krav på en social förmåga att interagera med kollegor och kunder. För fem, sex år sedan trodde många att programmeringsjobben skulle flytta till Indien och Kina. Vissa företag lyckades med detta men väldigt många misslyckades. I dag har denna trend vänt och det finns en insikt om att den stora kostnaden för programvaruutveckling inte är kostnaden per timme utan förmågan att se till att man utvecklar rätt saker. Detta kräver att man kan förstå kundens verkliga problem vilket ofta inte är så lätt om man befinner sig 600 mil bort. Är man inte ingenjör eller tekniker så måste man ändå kunna förstå hur man använder tekniken men även hur man interagerar och kan hjälpa kunden eller användaren. Kraven på utbildning och förmåga att använda teknik ökar i alla yrken. Tekniken förändras dessutom så fort att alla måste vara beredda på att ständigt vidareutbilda sig och öva sin förmåga att ta till sig ny teknik och kunskap. Om inte någon ska köra våra bilar så kommer det säkert 15

16 att krävas tekniker och mekaniker som kan serva dem samt kundtjänstmedarbetare som kan guida kunderna rätt när det går snett. Inom IT-branschen har utvecklingen gått så fort att vi i dag har en extrem arbetskraftsbrist på framförallt duktiga mjukvaruingenjörer och andra närliggande roller. Det har gått så långt att vi på Ants rekryterat ingenjörer från andra länder och bland annat lärt dem svenska i ett mycket intensivt språk- och kulturprogram för att få dem produktiva hos våra kunder. Just nu tittar jag på om vi på ett liknande sätt kan plocka upp de nyanlända ingenjörerna från Syrien och Irak som borde, om man tittar på statistiken, finnas i Sverige. IT-branschen verkar inte vara ensam om detta utan det råder brist på alltifrån specialistsjuksköterskor till byggtekniker. Arbetskraftsbrist är i själva verket ett av de stora hindren för tillväxt. Det handlar framförallt om yrken med höga krav på utbildning och social kompetens. Tittar man på statistiken över hur många ingenjörer som kommer att examineras från svenska universitet under de kommande åren så tyder mycket på att det inte kommer att räcka. Slutsatsen är att vi måste locka duktigt folk från andra länder. Något som inte alltid är så lätt och medför utmaningar för organisationer och länder. Jag är dock övertygad om att de länder, organisationer och företag som lyckas skaffa sig kompetensen och förmågan att locka till sig internationell arbetskraft och få dem att bli produktiva på sin marknad kommer att vinna i den globala konkurrensen och äga framtidens möjligheter och tillväxt. Vad kan då politikerna göra för att hjälpa till? Min grundsyn är att staten och politiken kan hjälpa till att skapa förutsättningar men att jobben skapas av entreprenörerna och andra driftiga människor som hela tiden förbättrar svenska företag. Här kommer därför en lista över de viktigaste uppgifterna som jag tror landet kommer att ställas inför och som jag förväntar mig att ledare i både politiken och näringslivet engagerar sig i. Löser vi dessa saker kommer tillväxten av sig själv. På kort sikt tror jag att vi skulle vinna mycket på att inse att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är arbetslösheten utan 16

17 arbetskraftsbristen. Utgår man från att arbetslösheten är det stora problemet så är det mycket svårt för politiken och arbetsförmedlaren att göra något åt saken och arbetslösa får ständigt höra att de är ett stort problem. Utgår man istället från arbetskraftbristen och behovet på marknaden, är det mycket enklare att föreslå konkreta åtgärder och arbetslösa, studenter, migranter och ungdomar blir plötsligt potentiella resurser och en del av lösningen. Arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar skulle vinna mycket på att utgå från behoven på marknaden. Arbetsförmedlingen behöver få direktiv och förutsättningar för att göra just detta. Med detta perspektiv tror jag även att det är mycket enklare att hjälpa dem som hamnat efter på arbetsmarknaden. Kampen för öppna gränser för varor, tjänster och människor måste fortsätta. Få argumenterar för att Sverige inte gynnats av frihandel, men vi behöver även värna om vår unika och öppna arbetsmarknad och vilja att ta emot flyktingar i tider av ofred. Som den engelska journalisten Philippe Le Grain så tydligt beskrivit i sin bok Immigrants: your country needs them så finns det få saker som gynnar företagandet och ekonomin på sikt i ett land lika mycket som stor migration. Hälften av de 100 mest framgångsrika företagen i Silicon Valley och 25 procent av Fortune 500 bolagen har startats av migranter och migranters barn. I dag finns det krafter i Sverige och i vår omvärld som försöker stänga våra och Europas gränser. Här behövs politiker som vågar ta fighten och förklara sambanden. Problemen och utmaningarna är lätta att lyfta fram men den enorma uppsidan försvinner ofta i debatten. Jag efterfrågar politiker som vågar peka ut visionen om fortsatt öppna gränser och hög migration, men som samtidigt vågar prata om utmaningarna på kort sikt och föreslå satsningar för att hantera dessa. Kommuner som tar stort ansvar behöver få stöd. En skola som på kort tid tar emot många elever som inte pratar svenska måste få kosta fem gånger så mycket. Undervisning i svenska för nyanlända migranter måste vara magiskt bra och få kosta pengar. För min bransch är dessutom ofta problemet att det kommer för få migranter och att vi egentligen skulle vilja locka hit fler. En del av lösningen på detta borde vara att skapa ett program för att locka 17

18 hit utländska studenter till våra universitet. En attraktiv finansieringsmodell med samma CSN-modell som för svenska studenter. Bra stipendium tillsammans med möjligheten att få generösa, långa och automatiska arbetsvisum efter examen från svenska universitet samt tydliga krav på intensiva svenskastudier i början av utbildningen vore en modell. Den nationalekonomiska kalkylen kan inte vara annat än magisk. Skolan är förstås avgörande för att lyckas skapa morgondagens jobb och möta utmaningarna som stor migration innebär. Jag är inte rätt man att säga hur det ska lösas men det är glädjande att skolan tagit så mycket fokus i debatten. Kan vi ha världens bästa skola för alla blir nästan allt annat som politikerna kan göra underordnat. Möjligheten att vidareutbilda sig senare i livet och eventuellt byta bana måste främjas. YH-utbildningar och andra vuxenutbildningar måste få stabila förutsättningar för att, utifrån arbetsmarknadens behov, erbjuda bra utbildningar. En fortsatt kamp för ökad jämställdhet med bra barnomsorg och jämnt uttag av föräldraförsäkringen är viktigt. Jag tror att det vore en fördel med fler pappamånader. Vi tappar fortfarande allt för många kvinnor som skulle kunna göra lysande karriärer i IT-branschen. Att vara borta åtta månader från jobbet är sällan ett problem, men är man borta 16 månader påverkar det karriären negativt. Jag tar upp detta då jag upplever att många lockas till Sverige på grund av möjligheten för både kvinnor och män att göra karriär, vilket är en stor konkurrensfördel jämfört med andra länder. Fortsatta satsningar på infrastruktur, som fibernät, järnvägar och vägar, kostar pengar men gör enorm skillnad om 20 år. Stor utbredning av bredband har varit en avgörande faktor för den svenska IT- branschen. Slutligen vill jag uppmana alla, men särskilt politikerna, att ständigt ta kampen mot antisemitism, rasism och alla typer av främlingsfientlighet och diskriminering. Få saker skadar tillväxt och entreprenörskap så mycket som när människor är rädda. Den senaste tidens horribla angrepp i sociala medier mot svenska judar 18

19 eller de många felstegen och glidningar mot romer och muslimer måste bekämpas från högsta instans i kraftigaste ordalag. De senaste årens utveckling i Ukraina, Ungern och Ryssland har visat med all önskvärd tydlighet att vårt öppna samhällsklimat och vår demokrati inte är en självklarhet i Europa och att skrupelfria politiker, som vill få makt genom att ställa grupper mot varandra kan skapa konflikter, elände, förtryck och i förlängningen krig. Med tanke på vår omvärld så vill jag även uppmana till att vi tyvärr behöver satsa på försvaret igen. Har man inte möjlighet att försvara sig lämnar man spelfältet öppet för dårarna och de skrupelfria makthavarna. Ska Sverige kunna ha en fortsatt tillväxt måste vi kunna värna våra gränser och handelsvägar. 19

20 Carin Carlsson Civilingenjör och andre vice förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Framtidens jobb Sverige är ett litet land långt uppe i norr. Ett litet land sett till befolkning men större sett till ytan. Ett land där norr skiljer sig kraftigt från söder med olika tillgångar, naturresurser och regionala utmaningar. Framförallt är Sverige ett land där öppenheten och nyfikenheten på omvärlden är stor. Ett litet och exportberoende land som säljer mycket av det vi producerar till andra. Ett litet land som inte bara är beroende av andra för det vi säljer utan också för möjligheten att skapa och producera våra varor. Ett litet land som ibland köper in råvaror eller kunskap från hela världen. Ett litet land som genom historien har lockat till sig andra. Ibland har det handlat om extra händer för att klara av att producera. Ibland har det handlat om ny kunskap som krävts för att vässa oss jämfört med andra. Genom öppenhet mot omvärlden har vi stått oss väl i den globala konkurrensen. Jobb kommer ur behov, ur efterfrågan. Vissa behov och därmed jobb är självklara i Sverige i dag. Vi behöver förskollärare eftersom föräldrar i dag snarare jobbar än stannar hemma med sina fyraåringar. Vi behöver sjuksköterskor som tar hand om oss när vi råkar ut för något oväntat och tråkigt. Vi behöver poliser för att hålla uppe rättsstaten. Vi behöver mekaniker som reparerar våra bilar när de går sönder. Många av oss behöver busschaufförer som 20

21 ser till att vi kan komma till jobbet på morgonen eller hem från skolan på eftermiddagen. Sverige har också varit bra på att hitta dessa behov, inte bara hos oss själva utan i omvärlden. Därför levererar Scania och Volvo lösningar på transportbehov i stora delar av världen sen många år. Möbler från Ikea går att hitta i hem runt om i världen eftersom Ikea såg behovet av relativa billiga möbler och heminredningskoncept. Genom Bessermetoden klarade Sandvik att på ett nytt sätt tillgodose stora stålbehov. Spotify hittade behovet av att lagligt och enkelt kunna lyssna på musik via datorer och telefoner och förändrade en generations sätt att lyssna på musik. Olika företag med olika grunder som i olika tider hittat behov och löst dem. De har tillsammans med många andra skapat sin egen tids framtidsjobb. För nästa generations jobb vår tids framtidsjobb krävs ett Sverige som skapar möjlighet för dessa att växa fram. Här har politiken en viktig roll att spela samtidigt som vi ska vara medvetna om politiken begränsningar. Det handlar inte om att styra vad som är framtidens jobb utan om att ge rätt förutsättningar. När politiken, eller andra närstående organisationer, börjar försöka styra vart jobben ska växa fram kommer vi ta långa kliv bort från vad som faktiskt skapar jobb. Dessa tendenser ser vi dock tyvärr i dag, främst från vänsterkanten. Politiker som börjar prata om vilken typ av arbetskraftsinvandring Sverige behöver. Politiker som pratar om innovationskommittéer eller på andra sätt vill att politiken ska lägga sig i vad som skapas och utvecklas. Inget kunde ta oss längre bort från framtidens jobb. Europas nittonhundratalshistoria har med all önskvärd tydlighet visat konsekvenserna av politiker som försöker bestämma över företag eller styra innovationer. Politikens inblandning i utveckling och produktion av bilar ledde knappast till att Trabanterna i Östtyskland var tekniskt eller på något annat sätt överlägsna Mercedesbilarna i Västtyskland. Stålverk 80 i Luleå är ett annat varnande exempel på politikens inblandning i industriproduktionen där miljontals skattepengar blev till intet. Däremot finns 21

22 det områden där politiken kan och behöver bidra. Det handlar om utbildning och det handlar om företagsklimat. En av politikens viktigaste roller är att säkerställa möjligheten till en bra utbildning för alla. Det handlar om en skola där alla får plats, där olika pedagogiska modeller får utvecklas och där eleven står i centrum. Det handlar om en skola som tidigt följer upp elever och ser till att den som riskerar att hamna efter får extra stöd. Det kan handla om fler speciallärare och det kan handla om tidiga betyg. Det handlar också om att se att alla är olika samt låta var och en växa efter de egna förutsättningarna. Att vara öppna för fler att driva skolor efter olika pedagogiska inriktningar. Eftersom alla elever är olika krävs det också olika skolor. Det handlar om att sätta eleven och kunskap i centrum. Kombinationen av kunskap och kreativitet blir vassare än stålverktyg. Men det handlar också om en skola som är i kontakt med det som ska komma efter utbildningen ett arbetsliv. En skola där nära kontakt med arbetsmarknaden innebär att även den som inte har en förälder som är ingenjör eller känner någon som är en sjuksköterska kan få en inblick i vad dessa jobb kan innebära. Praktik i grundskolan men framförallt på gymnasiet kan vara en väg för att lättare se och förstå olika jobb. Jobb innebär dock inte enbart en anställning på ett företag. En skola som visar på kreativitet och entreprenörskap samt ger möjlighet till att starta eget öppnar fler vägar efter utbildningen. Ung Företagsamhet och liknande initiativ som visar elever möjligheten att utveckla en affärsidé och att starta ett företag är väldigt viktiga för att på sikt stärka vårt innovationsklimat, men också för att fler ska få möjlighet att tro på sig själva och sin egen förmåga. Vi i Sverige är nämligen bra på innovationer. Vi har forskning i världsklass på många av våra högskolor, universitet och företag. Vi har kreativa studenter och andra som kommer på bra lösningar på människors behov. Men vi är inte riktigt lika bra på att utveckla idéerna och driva dem vidare. Att utveckla en ny smartphone-app, en vass algoritm för reglering av styrsystem eller nya sätt att 22

23 kommunicera är en sak. Att kunna omvandla idéer till företag som skapar jobb är nästa. Här är värdet av en skola som leder till jobb oavsett om det är som anställd eller som anställare inget som går att överdriva. Politikens andra uppgift handlar om företagsklimatet. Sedan 2003 ökar antalet nystartade företag per år. Under 2013 startades ungefär dubbelt så många företag jämfört med ett normalt år på nittiotalet. I dag i Sverige finns det ungefär en miljon företag. Det innefattar alltifrån stora företag som Sandvik till den som skaffat F-skattsedel för att kunna ta betalt för några konsulttimmar i månaden. Och då syns också en av våra stora utmaningar. Tre fjärdedelar av Sveriges företag består av enmansföretag. Färre än fem procent av de svenska företagen har fler än tio anställda. Vill vi ha fler Sandvik, Skanska och Scania behöver vi också fundera över hur företagens möjligheter ser ut när de går från en affärsidé och ett litet företag till att växa och bli större. Vägen från ensamföretagande till storföretagande behöver vandras av fler. Små företag måste våga växa och bli stora företag som anställer. Här kommer politiken in igen. Om det första steget är att säkerställa att den svenska skolan ger en bra start i livet är det andra steget att säkerställa ett bra klimat för de företag som vill växa. Den som har hittat sin affärsidé det behov som finns att lösa börjar ofta i liten skala. Men allteftersom idén prövas kan möjligheterna för att anställa fler hittas. Här krävs det att politiken ser till att landsgränser inte är ett problem. Att det inte spelar någon roll varifrån den man vill anställa kommer. Att huruvida personen kommer från Bromma, Boden, Barcelona eller Boston är irrelevant. Här har Sverige tagit många stora kliv de senaste åren men fler steg behövs. Nästa steg handlar om att underlätta för den som vill se till att det finns en bostad åt den som vill jobba. Genom att exempelvis underlätta planprocesser, förbättra tillgången på mark samt ge stora möjligheter att hyra ut hela eller delar av privatbostäder kan vi se till att dem som vill fylla behovet av bostäder också har möjligheten att göra det. Då kan det också bli lättare för fler att flytta. 23

24 I dag märks utmaningarna på bostadsmarknaden inte minst i de svenska storstadsregioner dit många söker sig för att plugga eller jobba. Finns det ingenstans att bo är det svårt att ta ett erbjudet jobb. Men det handlar inte bara om att skapa möjligheter för anställning. Det handlar också om att göra kostnader och risker för anställning hanterbara. Vi har fortfarande en del stelheter på arbetsmarknaden som inte minst gör tillvaron svårare för unga som vill komma in eller mindre företag som vill bli större. Detta sätter onödiga käppar i hjulen för de företag som vill växa, och allt för många företag vågar aldrig växa i rädslan för hur svårt och dyrt det är att anställa. Här har politiken såväl som arbetsgivare och fackförbund ett stort ansvar för att se hur vi kan komma tillrätta med detta. Många av reglerna kring anställning i Sverige är dessutom baserade på en sorts syn om att den som en gång blev anställd på ett företag kommer att stanna där resten av sitt yrkesliv. Så ser inte dagens arbetsmarknad ut. Få unga som i dag tar examen från exempelvis KTH drömmer om en livstidsanställning. Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad där det är lätt att byta jobb. En flexiblare arbetsmarknad hjälper både den som vill byta jobb och det företag som funderar på att våga anställa en person till. Sverige är ett litet och öppet land. Vi är nyfikna på vår omgivning och vi är driftiga. För att förbli just det lilla öppna, driftiga och nyfikna landet måste vi se till att politiken inte skapar onödiga hinder för de som vill och borde få kunna skapa framtidens jobb. 24

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer