BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)"

Transkript

1 BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot denna bakgrund uppmanas rådet att svara på följande frågor: Rådgjorde ordförandelandet Danmark med övriga medlemsstater i rådet innan mötet flyttades? Var rådets beslut att flytta mötet enhälligt eller protesterade övriga medlemsstater? Håller ordförandelandet med om att det är viktigt att rådet har en gemensam front i denna fråga så att försvaret av de grundlagsfästa rättigheterna inte reduceras till en konflikt mellan Danmark och Ryssland? Tänker ordförandelandet ge rådet en redogörelse för gripandet av Tjetjeniens vice president Akhmed Zakajev i Danmark den 30 oktober 2002? Det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland, som ägde rum den 11 november i Bryssel, har i stor utsträckning ansetts vara en stor framgång. Trots en besvärlig politisk situation uppnåddes i stort sett enighet mellan ledarna på båda sidor i fråga om hur Kaliningradfrågan skall lösas. Det är ett viktigt steg på vägen mot utvidgningen av EU. Förutom avtalet om Kaliningrad lyckades vi också att nå enighet om gemensamma deklarationer om Mellanöstern och om bekämpning av terrorism. Dessutom gjordes betydande framsteg i fråga om det gemensamma europeiska ekonomiska området och energidialogen mellan EU och Ryssland. Om toppmötet inte hade ägt rum, skulle vi inte ha uppnått dessa resultat. Medlemsstaterna har hållits informerade under alla stadier i förberedelserna för toppmötet. Att informationen har varit fullständig och effektiv kan man sluta sig till av den omständigheten att ordförandeskapet sedan toppmötet har fått mycket beröm för sin öppna hantering av förberedelserna. När det gäller frågan om att flytta toppmötet från Köpenhamn till Bryssel har ordförandeskapet hela tiden framfört rådets och unionens ståndpunkter. Ordförandeskapet hade medlemsstaternas fulla stöd. Ordförandeskapet delar helt och hållet den värderade parlamentsledamotens uppfattning att det är viktigt att rådet talar med en röst. Det var denna tydlighet som gjorde att toppmötet blev en framgång. Rådet uppträdde enigt, och Ryssland rättade sig efter EU:s ståndpunkt. Efter toppmötet klargjorde Anders Fogh Rasmussen på rådets vägnar att Tjetjenien är ett viktigt ämne i diskussionerna mellan de båda parterna. EU utnyttjade tillfället och framförde sin ståndpunkt, nämligen att en politisk lösning är en avgörande förutsättning för att man skall kunna uppnå fred i regionen. Europeiska rådet i Köpenhamn (den december 2002) underströk att utvidgningen kommer att stärka förbindelserna med Ryssland. Som bekant har det hänt en del sedan frågan väcktes. Först avvisade en dansk domstol en begäran om utlämning, varefter Akhmed Zakajev frigavs. Sedan reste han till Storbritannien, där han greps vid ankomsten. Han har sedan frigivits mot borgen, och enligt planen skall han infinna sig inför rätta igen den 9 januari Eftersom Akhmed Zakajevs fall fortfarande är föremål för rättslig behandling, bör andra inte kommentera det just nu. Fråga nr 15 från Ole Krarup (H-0758/02) Rättigheter för minoritetsgrupper

2 Anser rådet att det är förenligt med demokratiska principer att stora etniska minoritetsgrupper i flera av kandidatländerna i praktiken är rättslösa på en rad grundläggande områden. Detta gäller till exempel de etniska ryssarna i Lettland (23 procent av landets befolkning), som varken har medborgarskap eller rösträtt och som till och med avkrävs visum. Situationen har inte förändrats nämnvärt sedan parlamentet antog sin årsrapport 1999 där man bland annat påpekar att det (i Lettland) förekommer kränkningar av de grundläggande medborgerliga och politiska rättigheterna samt diskriminering, i synnerhet av etniska minoriteter. Har rådet någon handlingsplan för att bemöta denna diskriminering? Som den värderade parlamentsledamoten vet, fastställde Europeiska rådet i Köpenhamn de politiska kriterier för anslutning som innebär att kandidatländerna skall ha uppnått institutionell stabilitet, som garanterar demokrati, rättsstatsförhållanden, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Alla de kandidatländer med vilka anslutningsförhandlingar har inletts uppfyller de politiska kriterierna. Detta har naturligtvis markerats kraftigt genom beslutet på Europeiska rådets senaste möte i Köpenhamn om att slutföra förhandlingarna med bl.a. Lettland. Mot denna bakgrund har EU hittills följt frågan om nationella minoriteter i Lettland mycket noga och kommer även i fortsättningen att uppmärksamma frågan ända tills anslutningsprocessen är helt avslutad. Denna fråga ingår i de prioriteter för det reviderade anslutningspartnerskap med Lettland som beslutades i januari 2002 och har regelbundet diskuterats med Lettland inom ramen för Europaavtalets organ, i synnerhet associeringsrådet, som senast höll ett möte i februari i år. I kommissionens årsrapport för 2002 om Lettlands framsteg på vägen mot anslutning, som publicerades i oktober, drar man slutsatsen att Lettland fortfarande uppfyller de politiska kriterierna från Köpenhamn. Mera specifikt står det i rapporten att Lettland har verkat för ytterligare integration av icke-lettiska medborgare i det lettiska samhället genom att ta bort språkkraven i vallagen och genom att öka stödet till främjande av naturalisationsprocessen och genom den verksamhet som bedrivs av föreningen Integration Foundation. I rapporten framhålls också att integrationsprocessen måste påskyndas och att man måste anslå tillräckliga medel, i synnerhet för att främja naturalisation och språkundervisning. Sammanfattningsvis kan man säga att Lettland har vidtagit en rad konkreta åtgärder i fråga om integration av icke-lettiska medborgare i samhället, och att man bör erkänna denna positiva utveckling, vilket också bekräftades av det beslut som OSSE fattade i december förra året om att inte förlänga mandatet för sitt uppdrag. Samtidigt kommer EU även i fortsättningen att noga följa situationen, i synnerhet i fråga om genomförandet av de beslutade åtgärderna, och uppmuntra Lettland att bygga vidare på de framsteg som redan gjorts. Europeiska rådet i Köpenhamn den december 2002 underströk att övervakningen fram till anslutningen av att de givna löftena uppfylls kommer att ge de blivande medlemsstaterna ytterligare ett rättesnöre för deras strävanden att ikläda sig det ansvar som ett medlemskap innebär och att ge de nuvarande medlemsstaterna den nödvändiga garantin. Fråga nr 16 från Paulo Casaca (H-0762/02) Mänskliga rättigheter Kan rådet bekräfta att ett bilateralt energimöte kommer att anordnas mellan EU och den iranska regimen i Teheran den november? Kan rådet redogöra för om startpunkten för förhandlingarna hänger samman med rådets beslut den 21 oktober om att inte lägga fram någon resolution om Iran vid nästa möte i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna? Rådet känner inte till något möte mellan Europeiska unionen och Iran den november Rådet kan emellertid bekräfta att en arbetsgrupp om energi har hållit ett möte i Teheran den 19 oktober 2002, gruppen är sammansatt av officiellt utsedda representanter för Europeiska kommissionen och för Irans regering. Mötet var inte något inledande av förhandlingar utan en av flera aktiviteter inom ramen för den omfattande dialogen mellan EU och Iran, det var faktiskt gruppens tredje möte sedan Till dess att man har förhandlat fram ett nytt avtal om förbindelserna mellan EU och Iran, är den omfattande dialogen det forum där man kan väcka väsentliga frågor, som t.ex. mänskliga rättigheter, men dialogen kan också tjäna till att utforska områden där det kommer att vara ändamålsenligt

3 att etablera ett samarbete mellan EU och Iran, såsom på energiområdet. Varje form av samarbete måste ses i ett samlat internationellt politiskt sammanhang, såsom nu är fallet med alla förbindelser med Iran. Det finns således inget samband mellan mötet i arbetsgruppen om energi den 19 oktober och rådets slutsatser av den 21 oktober. Rådet önskar dessutom poängtera att man den 21 oktober inte fattade något beslut om huruvida man skall presentera en resolution om Iran vid det 59:e mötet i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, som inleds i mars Rådet uppmanar den värderade ledamoten att hålla sig till den exakta ordalydelsen i denna deklaration, som är uttryck för rådets ståndpunkt i fråga om inledandet av en dialog med Iran på området mänskliga rättigheter. Fråga nr 17 från Ioannis Patakis (H-0767/02) Bekämpningsstyrkor och användning av gas Användningen av gas som skördade flera tiotals dödsoffer i samband med upplösningen av det tragiska gisslandramat på en teater i Moskva där hundratals personer hölls som pantfångar, de här gasernas okända sammansättning och det faktum att de kanske är förbjudna enligt internationella överenskommelser allt detta gör ännu en gång frågan om produktion, innehav och användning av kemiska och biologiska vapen brännande aktuell. Jag vill fråga rådet om man inom ramarna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken har utrett huruvida EU:s medlemsstater har ratificerat de internationella överenskommelserna om förbud mot användning av kemiska vapen, om medlemsstaterna fortsättningsvis producerar eller lagrar kemiska vapen, och om det är tillåtet att använda gaser, och i så fall vilka, i händelse av en militär konfrontation i ett land. Rådet kan upplysa den värderade ledamoten om att alla EU:s medlemsstater har undertecknat konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt deras förstöring (CWC). Genom artikel VIII i konventionen inrättades Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) för att garantera genomförandet av dess bestämmelser, däribland bestämmelserna om internationell kontroll av att konventionen följs. Alla stater som undertecknat CWC-konventionen är medlemmar i OPCW. Denna organisation har till uppgift att kontrollera att de deltagande staterna följer konventionens bestämmelser, inklusive det fall som den värderade ledamoten nämner, i synnerhet i juridiskt avseende. Fråga nr 18 från Richard Howitt (H-0770/02) Flightspotters Skulle tjänstgörande ordförande, i samband med det välkomna frikännandet den 6 november av de brittiska flightspotters som dömts för spionage i Grekland, vilja kommentera om lärdomen man kan dra av detta kan leda till en gemensam definition av sekretessbelagd information eller minimirättigheter för åtalade i gränsöverskridande rättegångar, inom ramen för det rättsliga samarbetet inom Europeiska unionen i framtiden? Ordförandeskapet kommenterar inte enskilda fall som behandlas i medlemsstaternas domstolar. Inga förslag har för närvarande lagts fram i rådet om en gemensam definition av sekretessbelagd information eller minimirättigheter för svarande i gränsöverskridande rättegångar. Såvitt ordförandeskapet förstår arbetar dock Europeiska kommissionen för närvarande med en grönbok om minimirättigheter för svarande och rådet ser fram emot att ta del av kommissionens arbete.

4 Fråga nr 19 från Bernd Posselt (H-0772/02) Tjetjenien Planerar rådet direkta samtal med den valde tjetjenske presidenten Maskhadov, utan vilken en fungerande fredlig lösning är omöjlig, och hur kan rådet i det sammanhanget garantera säkerheten för president Maskhadov och hans förhandlare? Rådet har upprepade gånger uppmanat Ryska federationen att inleda en dialog med den tjetjenska sidan för att finna en varaktig politisk lösning på konflikten i Tjetjenien. EU upprepade detta för president Putin vid toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november. Rådet har emellertid inte för avsikt att spela en medlarroll i denna konflikt och har heller inte några planer på direkta förhandlingar med herr Maskhadov. Fråga nr 20 från Efstratios Korakas (H-0774/02) Förföljelse av kommunister i kandidatländerna I flera av kandidatländerna råder det begränsningar av, ja t.o.m. förbud mot, politiska partiers verksamhet. I Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Ungern är det förbjudet för kommunistiska partier att verka, och de får inte delta i val eller fritt sprida sina idéer. I vissa fall baserar sig detta förbud på konstitutionella bestämmelser som jämställer kommunismen med nazismen, något som helt saknar historisk grund. Medlemmar i dessa partier förföljs eller döms till långa fängelsestraff på grundval av förfalskade bevis mot dem (Lettland, Slovakien och Litauen) och rätten till arbete begränsas för f.d. medlemmar av arbetarkollektiv (Lettland). Anser inte rådet att dessa förhållanden fullständigt talar emot dess bedömning att dessa länder har gjort stora framsteg när det gäller respekten för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna? Har rådet för avsikt att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa fri rörlighet för idéer, se till att alla politiska partier får verka lagligt och få ett slut på förföljelsen och diskrimineringen av kommunister i dessa länder? EU har lagt utomordentligt stor vikt vid att kandidatländerna skall följa de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen och respektera de mänskliga rättigheterna, och unionen har noga följt den senaste politiska utvecklingen i kandidatländerna, inte minst mot bakgrund av att de måste uppfylla det politiska kriterium som är en del av Köpenhamnskriterierna från I detta sammanhang bör det påpekas att kommissionen i de periodiska rapporter den presenterade i oktober 2002 drar slutsatsen att alla de kandidatländer som EU hoppats kunna avsluta anslutningsförhandlingarna med redan i år fortfarande uppfyller detta kriterium. Detta bekräftades genom det beslut som fattades i Köpenhamn den december 2002, genom vilket EU godkände resultatet av dessa förhandlingar och således slutförde anslutningsförhandlingarna med tio länder. Europeiska rådet uttalade vid detta tillfälle att detta resultat vittnar om att de europeiska folken har en gemensam vilja att gå samman i en union, som har blivit drivkraften för fred, demokrati, stabilitet och välstånd på vår kontinent. Fråga nr 21 från Robert J.E. Evans (H-0775/02)

5 Religiös intolerans i Ungern Ungern, som är på väg att bli medlem i Europeiska unionen, fortsätter med en 15 år gammal tradition av religiös apartheid och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den föregående ungerska regeringen införde en lag LXXIV, 2001 (PA 153). Denna lag innebär en radikal ändring av fastställandet av skattebetalarnas stöd till religiösa institutioner. Den ersätter den tydliga årliga deklarationen från skattebetalarna med tvetydig statistik som grundas på en folkräkning nyligen, vilken redovisar det trossamfund i vilket medborgarna är födda. Denna lag, som är orättvis och strider mot grundlagen, syftar till att gynna ett par väletablerade religioner på övriga religioners bekostnad. Kommer rådet, med tanke på Europeiska unionens principer om respekt och tolerans, att kräva att den ungerska regeringen häver denna lag som ett villkor för anslutningen? Rådet har fäst största vikt vid kandidatländernas respekt för de politiska anslutningskriterier som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn, nämligen demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och skyddet av minoriteter. Vad gäller den särskilda fråga som den ärade ledamoten tar upp bör det noteras att kommissionen i sin återkommande rapport för 2002 om Ungerns framsteg på vägen mot anslutning, som utfärdades i oktober, angav att religionsfriheten föreskrivs i den ungerska författningen och inga särskilda problem har rapporterats i detta hänseende. Vidare bör det noteras att de kriterier och metoder som används för att bevilja statligt stöd till religiösa organ och institutioner faller under de enskilda staternas nationella behörighet och inte ingår i anslutningsförhandlingarna. Låt mig hur som helst upprepa att bedriften med anslutningsförhandlingarna i Köpenhamn den december 2002, vilket Europeiska rådet betonat, vittnar om det europeiska folkets gemensamma beslutsamhet att förenas i en union som har blivit en drivkraft för bland annat fred och demokrati. Fråga nr 22 från Konstantinos Alyssandrakis (H-0777/02) Repressiva åtgärder inför toppmötet i Thessaloniki i juni Enligt en artikel i tidningen Makedonia finns det ett PM om samarbete mellan den grekiska polisen och Europol som kallas Säkerhetsmanual för Europeiska rådets möten och liknande evenemang inför toppmötet i Thessaloniki i juni. Enligt denna manual skall man använda sig av övervakningsmekanismer i syfte att upprätta listor över misstänkta och förteckningar över personer som man tänker neka inresa i Grekland (med användning av artikel 2.2 i Schengenavtalet), under överinseende av ett organ bestående av företrädare för polisledningen i de femton medlemsländerna. Kan rådet bekräfta att denna manual existerar och att man planerar extraordinära åtgärder inför toppmötet? Anser rådet att de föreslagna åtgärderna står i strid med gemenskapslagstiftningen och de demokratiska rättigheterna, i synnerhet rättigheten att anordna möten och demonstrera? Efter de händelser som ägde rum i Göteborg, när Europeiska rådet höll sitt möte där, och efter liknande händelser, som ägde rum i Genua, när G7 höll sitt möte där, beslutade rådet att man skulle utarbeta en säkerhetsmanual, som kan användas av polisen i samband med Euroepiska rådets möten och andra liknande evenemang. En sådan manual presenterades för rådet vid mötet den november Rådet har godkänt säkerhetsmanualen, som skall användas som riktlinjer och idékatalog av medlemsstaterna, när de åtar sig att sörja för säkerheten i samband med denna typ av evenemang. Det är upp till varje enskild medlemsstat att vidta de nödvändiga åtgärderna i samband med förberedelserna för Europeiska rådets möten, i synnerhet när det gäller att garantera allmän ordning och intern säkerhet. Rådet har inga befogenheter i fråga om dessa aspekter.

6 Fråga nr 23 från Diana Wallis (H-0778/02) Förslag till direktiv om rättshjälp Rådet kommer troligtvis att i slutet av november 2002 anta kommissionens förslag till rådets direktiv om att förbättra möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande mål genom att införa miniminormer för rättshjälp och andra finansiella aspekter med anknytning till civilrättsliga förfaranden (KOM(2002)0013/slutlig). Genom detta tidsschema undviker man det medbeslutandeförfarande som skall tillämpas efter Nicefördragets ikraftträdande. Kommissionsledamot Vitorino har gjort ett uttalande i vilket han fastslog att han ansåg att parlamentet borde ha hörts på nytt, mot bakgrund av de avsevärda ändringar som rådet gjort i jämförelse med kommissionen ursprungliga förslag, vilket var den text som parlamentet formellt yttrade sig över (Santinis betänkande A5-0312/2002). Skulle rådet vilja förklara varför det inte har för avsikt att återigen formellt höra parlamentet, i enlighet med det normala förfarandet och arbetsrelationerna mellan parlamentet och rådet, innan direktivet slutligen antas? Anser inte rådet att detta sätt att förfara underminerar arbetsrelationerna mellan de båda institutionerna? Rådet påpekar att EU-institutionerna måste samarbeta så effektivt som möjligt och noga följa de regler som beslutats. I fråga om förslaget till direktiv om rättshjälp bad rådet den 1 februari 2002 Europaparlamentet att avge ett yttrande med utgångspunkt från kommissionens förslag. Rådet hoppades få yttrandet så snart som möjligt. Eftersom det under förhandlingarna i rådet företagits en del ändringar i förslaget och då parlamentet ännu inte hade avgivit något yttrande, beslutade rådet att genom en skrivelse den 22 september 2002 orientera parlamentet om utvecklingen i förhandlingarna, så att parlamentet skulle kunna avge sitt yttrande mot bakgrund av de ändringar i förslaget som rådets organ gjort. Europaparlamentet har alltså haft möjlighet at uttala sig på grundval av både kommissionens förslag och den senaste versionen av texten, som rådet sänt till parlamentet. I lagstiftningsresolutionen den 25 september 2002 hänvisar Europaparlamentet faktiskt till den ändrade texten, som rådet har skickat in ( under hänvisning till den ändrade texten till rådets direktiv (10856/2002-C5-0423/2002) ). Rådet måste alltså konstatera att parlamentet har avgett sitt yttrande med full kännedom om utvecklingen i förhandlingarna i rådet, som framgår av den ändrade texten. Texten har därefter inte ändrats på ett så väsentligt sätt att det skulle vara nödvändigt att på nytt höra parlamentet. Lagstiftningsförfarandet har alltså helt och hållet följt gällande regler. Fråga nr 24 från Alexandros Alavanos (H-0780/02) Kurdernas situation i norra Irak Efter händelserna 1991 som kostade en enorm mängd kurder livet och fick 1,5 miljoner kurder att fly från norra Irak, har området gått igenom en mycket instabil period med ständiga inbördes konflikter och ingripanden utifrån, vilket fått tragiska följder för befolkningen. Enligt information om det eventuellt kommande angreppet på Irak skall cirka kurder i norra Irak användas som markbundna styrkor till stöd för angreppet. Om detta är ett faktum kommer det att innebära ytterligare lidande för befolkningen i området. Hur ser rådet mot bakgrund av detta på framtiden för kurderna i norra Irak? Vad tänker rådet göra för att få till stånd en stabil förvaltning i området, vilken kan arbeta för att lösa de enorma problem som dess invånare lever med?

7 Framtiden för kurderna i Irak hänger oundvikligt samman med framtiden för Irak. Både rådet och världssamfundet som helhet är av uppfattningen att Irak helt och fullt måste uppfylla sina förpliktelser enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner. Förenta Nationernas vapeninspektörer är nu tillbaka i Irak efter nästan fyra år och arbetar enligt de skärpta instruktioner som säkerhetsrådet enhälligt antog i resolution Denna resolution pekar klart på de förpliktelser som Saddam Hussein måste uppfylla för att undgå allvarliga följder för Irak, och den innehåller villkoren för en fredlig lösning av krisen. Målet är ett avrustat, fredligt Irak. Rådet har inte diskuterat framtiden för den kurdiska befolkningen i norra Irak och dess lokala administration. Det viktigaste för rådet är att garantera att Irak inte längre har massförstörelsevapen och att dessa vapen skall förstöras. Europeiska rådet i Köpenhamn (den december 2002) bekräftade att detta mål fortfarande är prioriterat. Det framhöll att det helt och förbehållslöst stöder FN:s säkerhetsråds resolution 1441 av den 8 november 2002 och förklarade att det nu är upp till Irak att utnyttja denna sista möjlighet att uppfylla sina internationella förpliktelser. Fråga nr 25 från Marco Cappato (H-0784/02) FN:s möte om narkotikafrågor i april 2003: utvärdering av tioårsplanen för en narkotikafri värld FN:s generalförsamlings extra möte (UNGASS) om narkotikafrågor fastställde i maj 1998 ett ambitiöst mål i kampen mot narkotika i form av en tioårsplan ( ) med parollen A drug free world: we can do it ( En narkotikafri värld: vi kan klara det ). Efter fem år skall en tvådagarssession på ministernivå hållas inom ramen för nästa års möte av FN:s kommitté för narkotikafrågor, för att värdera tillämpningen av tioårsplanen efter halva tiden. Enligt schemat skall detta möte hållas den 8-16 april 2003 i Wien. Vilka EU-institutioner kommer att delta i detta möte, och har hänsyn tagits till att säkra adekvat deltagande från parlamentets sida, med beaktande av de olika politiska uppfattningar som råder om denna känsliga fråga? Vilken hållningen kommer rådet att inta vid detta möte? Har rådet gjort någon utvärdering om FN-planens tillämpning och genomslag under denna första femårsperiod, inte bara inom EU utan även i tredje länder? Anser inte rådet att FN:s målsättning att skapa en narkotikafri värld är fullständigt orealistisk och att den bör omvärderas? Rådet och, så vitt jag känner till, även Europeiska kommissionen skall den 8-16 april 2003 i Wien delta i en tvådagarssession på ministernivå inom ramen för mötet med FN:s kommitté för narkotikafrågor. Europaparlamentets deltagande har ännu inte diskuterats i rådet. Behöriga rådsorgan bl.a. i Wien har inlett förberedelserna för ovannämnda möte. Rådet har ännu inte börjat utvärdera genomförandet av FN-planen. Rådet och kommissionen har under den senaste tiden framför allt inriktat sig på revisionen efter halva tiden av EU:s handlingsplan , som bygger på samma principer som FN:s överordnade tioåriga handlingsplan. Dessa principer är: en integrerad och sektorövergripande strategi och gemensamt ansvar. Fråga nr 26 från Christine De Veyrac (H-0790/02) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Europeiska rådet i Laeken lyckades inte komma fram till en uppgörelse om var huvudkontoret för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet skall ligga och vid rådets efterföljande möten behandlades inte denna fråga. I september 2002 började byrån sin verksamhet utan att ha tillgång till en definitiv arbetsplats. Dess tillfälliga säte ligger i Bryssel. Certifieringen skall starta i slutet av september 2003 då byrån alltså måste kunna fungera fullt ut. Förseningen när det gäller valet av säte bidrar inte till byråns effektivitet.

8 Frågan om var byrån skall förläggas är inte upptagen på dagordningen för rådsmöte i Köpenhamn i december Kan rådet därför ange hur långt man har kommit i denna fråga? Förordning nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EASA) innehåller inga bestämmelser om placeringen av EASA. Rådet fortsätter sina ansträngningar för att inom en nära framtid kunna fatta beslut på relevant nivå om EASA:s säte. Fråga nr 27 från Dana Rosemary Scallon (H-0797/02) Politiken för utvecklingsbistånd Kan rådet bekräfta att EU:s politik för utvecklingsbistånd håller sig inom Europeiska unionens ansvarsområde och är i överensstämmelse med principerna och förklaringen i stadgan om de grundläggande rättigheterna, vilken kommer att bli rättsligt bindande som den första pelaren i EU-konstitutionen? I artikel 3, punkt r, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att gemenskapens verksamhet skall innefatta en politik på området för utvecklingssamarbete. I artiklarna 177 till 181 i detta fördrag fastställs politikens mål. I artikel fastställs det särskilt att Gemenskapens politik på detta område skall bidra till det allmänna målet att utveckla demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Fråga nr 28 från Proinsias De Rossa (H-0807/02) Uppskjutande av Israels medverkan i det sjätte ramprogrammet EU önskar spela en aktivare och viktigare roll i lösningen av Mellanösternkonflikten. Sharonregeringen vägrar dock att delta i seriösa förhandlingar om en lösning på konflikten och förkastar EU:s inblandning. Mot bakgrund av detta, skulle rådet kunna vänta med att förnya avtalet om vetenskapligt samarbete med Israel? Skulle rådet även kunna förvägra Israel rätten att medverka i det sjätte ramprogrammet tills landet är redo att inleda konstruktiva förhandlingar om en lösning på konflikten? Rådet informerar den ärade ledamoten om att rådet den 5 november 2002 gav kommissionen tillstånd att förhandla om förnyandet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel, till följd av en rekommendation från kommissionen som lades fram den 12 augusti Förfarandet baseras på artiklarna 170 och 300 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och tar hänsyn till artikel 12.4 i avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 2, i vilken behovet av ett förnyande eller en omförhandling av avtalet när gemenskapen antar ett nytt ramprogram för forskning och teknisk utveckling föreskrivs. Den 27 juni 2002 antog Europaparlamentet och rådet beslut 1513/2002/EG om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration ( ) 3. 1 Dokument 11521/02 ISR 2 RECH 141 RESTREINT och 12648/02 ISR 3 RECH 152 RESTREINT. 2 EGT L 83 av den , s EGT L 232 av den , s. 1.

9 Som den ärade ledamoten känner till påverkar rådets antagande av ett förhandlingsmandat inte beslutet med att ingå avtalet, eftersom detta beror på resultatet av förhandlingarna och på det vidare politiska sammanhanget. Enligt artikel i fördraget skall Europaparlamentet höras innan de två parterna formellt ingår något avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete. Fråga nr 29 från Gerard Collins (H-0808/02) Särskilt EU-sändebud till Nepal Kan rådet ange om det, inklusive på arbetsgruppsnivå, har övervägt Europaparlamentets begäran om att utse ett särskilt EU-sändebud till Nepal? Sändebudets uppgift vore att medla mellan Nepals regering och maoisterna för att försöka få till stånd en förhandlingslösning på den långdragna konflikten mellan de båda parterna, en konflikt som skördat ett stort antal människoliv och lett till omfattande förstörelse i Nepal. Frågan om ett särskilt EU-sändebud till Nepal har tagits upp i rådet, men inte diskuterats vidare. Den 5 december 2002 diskuterade arbetsgruppen för Asien den politiska utvecklingen i Nepal, inklusive utsikterna med ett ökat internationellt engagemang i konflikten. I dess uttalande av den 11 oktober 2002, inom ramen för uppskjutandet av de allmänna valen, uppmanade EU den nepalesiska interimsregeringen att bland annat garantera en snar förhandling med maoisterna i syfte att integrera dem i den politiska processen. Vid detta tillfälle upprepade EU också det trängande behovet av att ta itu med de bakomliggande orsakerna till den pågående konflikten, inklusive frågorna om fattigdom, uteslutning, korruption och mänskliga rättigheter. Fråga nr 30 från Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (H-0817/02) Sjösäkerhetsbyrån Med beaktande av olyckan med fartyget Prestige utanför Spaniens kust och med beaktande av att kommissionen har avslutat alla nödvändiga förfaranden för att inrätta den Europeiska sjösäkerhetsbyrån, kan rådet besvara följande frågor: Anser det inte att det snarast måste fattas ett beslut om var detta organ skall ha sitt säte för att det utan dröjsmål skall kunna inleda sin verksamhet? Avser rådet att agera omedelbart? Rådets ordförandeskap har i dag avgivit ett yttrande i Europaparlamentet om åtgärderna för att avhjälpa konsekvenserna av Prestiges förlisning. Europeiska rådet uppmanade vid sitt möte den 7-9 december 2000 i Nice medlemsstaterna att påskynda genomförandet av de åtgärder som de femton har beslutat om och som syftar till att förbättra det europeiska rapporterings- och informationssystemet i fråga om sjöfart, att inrätta en europeisk sjösäkerhetsbyrå samt att avhjälpa bristerna i den rådande internationella ordningen för ansvar och ersättning, i den mån de inte kräver en internationell ram. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå trädde i kraft den 25 augusti 2002, men den innehåller inga bestämmelser om var byrån skall ha sitt säte. Detta innebär dock ingen ändring av det faktum att man i enlighet med förordningen skall vidta de nödvändiga åtgärderna, så att byrån kan inleda sin verksamhet senast tolv månader efter förordningens ikraftträdande. Det är för övrigt bestämt att byrån tills vidare skall arbeta i Europeiska kommissionens lokaler i Bryssel.

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION / SAMMA SERIE Europe A fresh start. The Schuman Declaration 1950-90 A human face for Europe Environmental policy in the European

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer