Entreprenörsregionen Janne Dicander Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörsregionen 050504. Janne Dicander Projektledare www.sambruk.se"

Transkript

1 Entreprenörsregionen Janne Dicander Projektledare

2 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service

3 Svenska förvaltningsmodellen Rötter i 1634 års regeringsform Idag stort antal självständigt ledda förvaltningsenheter, statsmyndigheter, landsting, kommuner samt bolag och stiftelser med förvaltningsnära uppgifter Regeringen fokuserar på rollen som koncernledare, strategiska frågeställningar och på målen för verksamheten

4 Ett samhälle i omvandling nyttjar IKT ( informations och kommunikationsteknik) Grundläggande databaser digitaliseras och automatiseras Införande av elektronisk kontorssystem för ordbehandling och enklare kalkyler Nyttjandet av internet och slutna nätverk för kommunikation och informationsspridning (pågår) Anpassning av verksamhetsstrukturer och verksamhetsprocesser( har påbörjats)

5 Ett samhälle i omvandling som nyttjar IKT Medför ofta kraftigt sänkta transaktionskostnader Gör det möjligt att skapa gemensamma informationsresurser och kompetensnoder som används av de enheter som ingår i nätverken

6 Ny verksamhetslogik En övergång från sammanhållna produktions organisationer till nätverk av samverkande produktionsenheter

7 Morgondagens effektiva förvaltning Ny tillgänglighet av utbyggda självbetjäningstjänster Rationell informationshantering Omvandlad förvaltningsstruktur Stort värde för mottagarna Stora makroekonomiska vinster

8 Nätverksförvaltningen Modern tjänsteproduktion behöver hantera komplexa behov ( flera förvaltningar och myndigheter involverade) Det krävs mera specialiserad och sofistikerad kompetens( ej kostnadseffektivt att varje förvaltning håller denna kompetens) Från parallella bakgrundsfunktioner inom varje förvaltning till en uppsättning av förvaltningsgemensamma bakgrundsfunktioner

9 Vision för nätverksförvaltningen ( för privatpersoner och företag) Kunna välja mellan elektronisk kontakt, besök, brev och telefonkontakt Bara behöva ha kontakt med en offentlig instans i ett och samma ärende Inte behöva veta hur förvaltningen är organiserad för att finna denna instans Inte behöva lämna information som den offentliga förvaltningen redan har tillgång till

10 Vision för nätverksförvaltningen ( förvaltningsenheternas egenskaper) Koncentrerar sin verksamhet till specifika kärnfunktioner Förlitar sig på underleverantörer, externa tjänster och andra externa resurser Kan överlåta åt andra att svara för kundtjänsten Kan själv vara underleverantörer åt andra förvaltningsenheter

11 Vad står vi idag Krångliga regler och processer Långa handläggningstider Många kontakter för ett och samma ärende Besvärande geografiska avstånd

12 Vad står vi idag Utbudet av vägvisningstjänster är ofullständigt Bristen på gemensamma egenskaper hos webbsidor bl.a när det gäller navigeringskoncept gör det ofta svårt att hitta Användbarheten är ofta outvecklad

13 Svagheter i förutsättningar Man utgår alltför ofta från teknisk möjligheter och tillgänglig programvara och inte från användarbehovet, verksamheten och ekonomin Man har alltför ofta en för låg grad av standardisering, en dålig uppföljning och en svag styrning av utvecklingsprojekten Man saknar bra metoder för att mäta nyttan och räkna hem investeringar, särskilt när det berör flera förvaltningsenheter ( flera myndigheter) Incitamenten för att samarbeta med andra förvaltningsenheter eller kommuner för att gemensamt hitta billigare lösningar är inte tillräckligt starka

14 Förvaltningsarkitektur för e-samhället ( egovernment Interoperability Framework) Semantisk interoperabilitet avses standardisering av använda ord, uttryck och definitioner Organisatorisk interoperabilitet avses att de berörda organisationerna ska vara så organiserade att samverkan möjliggörs och underlättas Teknisk interoperabilitet avses gemensamma standarder för de elektroniska gränssnitten mellan olika delar av de organisationer som omfattas av arkitekturen

15 Förvaltningsarkitektur för e-samhället ( verksamhets systemen) Från integrerade verksamhetssystem ( tillhandahålls av en och samma leverantör) Interna nätverkstrukturer som innehåller komponenter från olika leverantörer som samverkar genom standardiserade kontaktytor Frigör kunden från en enda leverantör Ökande konkurrensutsättning ger lägre kostnader Frigör resurser för förbättring/ utveckling av tjänster Kräver nya kravspecifikationer vid upphandling

16 Nationell påverkan på vår kommun och vår ITverksamhetAnsvarsutredningen Ny IT-proposition timmarsmyndigheten

17 24-timmarsmyndigheten - kommer att ställa nya krav på oss Inre effektivisering krävs för att möjliggöra yttre effektivisering!

18 Xxxx kommun - regionens centrum Kultur och upplevelser Att skapa det bästa av samhällen! 2010 Kompetens, utveckling och entreprenörskap Kommunikationscentrum, handelsplats och mötesplats mitt i regionernas Sverige

19 Att skapa det bästa av samhällen! Det är det vi gör, alla vi som jobbar i kommunen.

20 Krav Förväntningar Skapat värde Produkter Tjänster Mål Vision Kommunledning Styrning Standarder Riktlinjer Huvudprocesser Resurser och stöd

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Nämnder och utskott Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning IT IT IT IT IT-plattform IT 24-timmarsmyndigheten kommer att kräva nya arbetssätt gemensamma IT-investeringar IT IT IT

22 Idag är utvecklingen av e-tjänster för yttre och inre effektivisering mycket kostsam för den enskilda kommunen. det säljarens marknad. stora investeringar redan gjorda lokalt. För att undvika kostsam och onödigt dubbelarbete krävs Sambruk!

23 Sambruks syfte är att förbättra den kommunala servicen och tillgängligheten för medborgare och företag sänka kommunernas förvaltningskostnader sänka kostnaden för utveckling och drift av nya e-tjänster stärka kommunernas beställarroll gentemot näringslivet genom kommunal samverkan

24 Bakgrund Förstudie under 2003 med 12 deltagande kommuner. Studien stödd och finansierad av Statskontoret. Arbetet helt i linje med Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsstrategi för offentlig förvaltning. Idag bedrivs arbetet som ett nätverk med ca 30 deltagande kommuner. Idag finns 7 konkreta pågående utvecklingsprojekt. Ökat intresse bland övriga kommuner. Nätverksformen inte ändamålsenlig när deltagande kommuner ökar. => Bilda en intresseförening för vidare arbete.

25 Områden för sambruk E-tjänster Teknisk plattform Gemensamma basfunktioner Verksamhets- och informationsanalys - metoder och verktyg

26 E-tjänstekatalogen Beteckning A B D E F G H K L M N P Q S U Ö Område Ansökningar om arbete, rekryteringar mm Barnomsorg Diariet och ärendehantering Entreprenader och upphandlingar Fritidsföreningar och idrottsanläggningar Gata, park och VA Hemtjänst, äldreomsorg, färdtjänst mm Kultursektorn Lokaler (bostad), tomter mm Miljöärenden, bygglov, detaljplaner, kartor mm Näringslivstjänster Personal (kommunalinterna) FAQ, e-demokrati mm Socialtjänsten Utbildning gymnasiet, komvux mm Övrigt

27 Sam-trappan Samgående Samarbete Samförstånd Samverkan Samtal Nätverk Sambruk

28 Graden av och former för sambruk En mötesplats och tankesmedja för samtalet om utveckling av e- tjänster Ett forum för att i samförstånd skapa gemensamma riktlinjer och förhållningssätt En arena för samverkan kring utveckling och förvaltning av gemensamma funktioner och tjänster samt andra kommungemensamma intressen En inre marknadsplats för samarbete och utbyte av visioner, strategier, analyser, specifikationer, kompetenser och resurser men även direkta e-tjänster och komponenter En instans för operativt sambruk för gemensam upphandling, drift, m.m. genom samgåenden i olika juridiska former

29 Medlemmar Bollnäs Botkyrka Borlänge Malmö Sandviken Storuman Uddevalla Jönköping Göteborg Kalix Norrköping Skellefteå Västerås Ragunda Linköping Kinda Tranås Ödeshög Kungälv Boxholm Lomma Ydre Vadstena Mjölby Eskilstuna Uppsala Karlstad Markaryd Luleå

30 Pågående verksamhetsprojekt Gymnasieval Barnomsorg Föreningsbidrag och lokalbokning Förnyad ekonomiskt bistånd Ärende- och dokumenthantering Medborgarassistent Öppen teknisk plattform

31 Verksamhetsutvecklingsprojekten Projektdirektiv Beslutsunderlag Nulägeskartläggning Projektplan/kontrakt Kravspecifikation Upphandlingsunderlag Produkter/källkod Modeller Specifikationer Leverans Effektuppföljning Utvärdering Beslutsunderlag Specifikation Upphandling Genomförande Utveckling & Verksamhet Genomförande driftsättning Uppföljning Beslutspunkt Beslutspunkt 1 Beslutspunkt Beslutspunkt 2 Beslutspunkt Beslutspunkt 3 Beslutspunkt Beslutspunkt 4 Beslutspunkt Beslutspunkt 5 Beslutspunkt Beslutspunkt 6 Beslutspunkt Beslutspunkt 7 Barnomsorg, Gymnasieval, Förenings&lokalbokning, Dokument och ärendehantering Medborgarassistent, Förnyad ekonomiskt bistånd Förnyad ekonomiskt bistånd Öppen Teknisk Plattform

32 Barnomsorg Funktioner Hantera uppgifter om Hushållet Beräkning av avgifter Ansökan, beslut och acceptans Uppsägning av plats Hantera gemensam vårdnad Vardagsinformation till/från föräldrar Utvecklingsåtgärder Kravspecifikationer mm Översiktlig processbeskrivning Marknadsdialog Ramavtalsupphandling Medborgarnytta Bättre överblick Enhetlig ansökan Ökad tillgänglighet Förbättrad kommunikation Kommunnytta Tidsbesparing vid handläggning Lika service för ALLA Snabbare besked Effektivare platsutnyttjande Behov av färre kontroller Bättre underlag till beslut och rutiner Besparingarna > 200 kr per ärende.

33 Gymnasieval Funktioner Information om utbildningar Söka utbildning Se och acceptera utbildningsplats Hantering och kontroll av ansökningar Hantering av friskolors intagning Utvecklingsåtgärder Kravspecifikationer mm Översiktlig processbeskrivning Marknadsdialog Ramavtalsupphandling Medborgarnytta Bättre överblick över utbud och regler Enhetlig ansökan Bättre tillgänglighet Kommunnytta Inmatning och kodifiering elimineras Bättre ansökningskvalité minskar adm. Sökandemönstren kan följas Alla skolor hanteras lika Besparing > 120 kr/ansökan

34 Föreningsbidrag/lokalbokning Funktioner Se utbud av lediga lokaler Boka lokaler Köhantering av båtplatser Söka föreningsbidrag Söka information om föreningar Registrera förening Se evenemangslista Utvecklingsåtgärder Kravspecifikationer mm Översiktlig processbeskrivning Marknadsdialog Ramavtalsupphandling Medborgarnytta Ökad tillgänglighet Enhetlig ansökan Bättre information om händelser i kommunen Bättre översikt Enklare att boka lokaler Kommunnytta Ökad nyttjande grad av lokaler Ökad folkhälsa Kortare handläggningstid - frigör tid för ökad personlig service Besparingarna >150 kr per ärende.

35 Ekonomiskt bistånd Funktioner Ansöka om ekonomiskt bistånd Tillgång till beslutsunderlag Tillgång till utbetalningsinformation Ange kostnader Stark integration med myndigheter (RFV och CSN) Utvecklingsåtgärder Upphandling Tillverkning e-tjänst Införande och driftsättning Medborgarnytta Snabbare beslut Bättre överblick Enhetlig ansökan Ökad tillgänglighet Information om utbetalningar Förbättrad kommunikation Kommunnytta Tidsbesparing vid handläggning Snabbare besked Behov av färre kontroller Kvalitativa kontroller mot RFV och CSN Bättre underlag till beslut och rutiner Ökat utrymme för personkontakter Besparing: kkr/år i en kommun med inv.

36 Medborgarassistent Funktioner Svar på okomplicerade frågor Hänvisningar Navigeringsfunktioner Formulärdialog Förklaringar av begrepp och ord Ärendeinitiering Kontinuerlig kunskapsutveckling Utvecklingsåtgärder Upphandling Tillverkning av frågedatabas Införande och driftssättning Medborgarnytta Snabba svar på frågor Lämna svar dygnet runt Digitala assistenten ger korrekt svar på 100 % av kundernas olika varianter av frågor. Kommunnytta Telefonkön till kundtjänst minskar Kunskap och statistik Den positiva bilden av kommunen stärks. Ökad insikt om informationsbehov Kommunens servicenivå höjs. Kvalitetssäkrad informationsgivning Besparingarna > 50 kr per ärende.

37 Öppen teknisk plattform Syfte Möjliggöra och stödja ett optimalt sambruk Tillhandahålla en arkitektur för att återanvända mjukvarukomponenter så att skapandet av e-tjänster förenklas och förbilligas Tillhandahålla tekniska specifikationer som grund för upphandling av e-tjänster Skapa kvalitet och långsiktighet genom stöd till projekt inom Sambruksplattformen Utvecklingsåtgärder Successiv utveckling av plattform för bl a: Gemensam stabil, kostnadseffektiv teknisk plattform för e-tjänster Rationalitet, beaktat medlemskommunernas varierande interna tekniska plattformsval samt investeringar i befintliga verksamhetsapplikationer Samverkan med centrala myndigheter samt med e-identifiering/underskrift Direkt stöd till de andra piloterna

38 Tidplan pågående projekt Ekonomiskt bistånd Barnomsorg Gymnasieval Föreningsbidrag/ lokalbokning Medborgarassistent Ärende- och Dokumenthantering Öppen teknisk plattform Kravspecifikation Upphandling och marknadsdialog Tillverkning Införande/driftsättning

39 Koncept E-tjänster Verksamhetssystem Kommun 1

40 E-tjänster Verksamhetssystem Kommun 1

41 E-tjänster Verksamhetssystem Kommun 1

42 E-tjänster Verksamhetssystem Kommun 1 Myndighet 1 Myndighet 2 Myndighet N

43 E-tjänster Verksamhetssystem Kommun 1 Myndighet 1 Myndighet 2 Myndighet N

44 Myndighet N

45 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Kommun 1 Myndighet N Myndighet N Myndighet N

46 Styrgrupp Projektgrupp Beredningsgrupp Styrgrupp Delprojekt 1 Delprojekt 2 Delprojekt x Ordinarie: Stefan Hedin, Lena Micko, Roland Åkesson Adjungerade: Bengt Falke, Bo Frändén, Sandviken, ordförande (kso) Linköping (kso) Mönsterås (kso) Sveriges kommuner och Landsting Statskontoret

47 Föreningen Sambruk skall...ta tillvara likheter och överbrygga skillnader mellan kommunerna i deras utveckling av e-tjänster och därmed skapa nationell nytta baserad på lokal utveckling.

48 Sambruks policy Samtliga kommuner erbjuds likvärdigt medlemskap. Medlemsavgifter i proportion till kommunstorlek. Sambruk skall verka för att stärka beställarroll gentemot tjänste- och produktlevererande företag.

49 Likvärdigt medlemskap Medlemskap öppet för samtliga Sveriges kommuner Rätt att ta del av resultat. Egen beslutanderätt över vilka projekt man önskar samverka kring. Medlemmar förväntas att aktivt delta i föreningens arbete.

50 Kostnad för medlemskap a) Inträdesavgift och årlig medlemsavgift i proportion till varje kommuns invånarantal. b) Beslutas av föreningens årsmöte.

51 Stärkt beställarroll a) Föreningen skall verka för att kommunerna skall äga specifikationerna till utvecklade e- tjänster. b) Ang. ägande av programkod för specifik e- tjänst skall föreningen agera för detta, om det föreligger goda skäl och efter beslut av föreningens styrelse. c) Föreningen ansvarar för att förvalta specifikationer (och ev programkod) för största nytta för medlemmarna

52 Medlemskapet ger fullvärdigt medlemskap direkt tillgång till samtliga framtagna resultat möjlighet att påverka framtida inriktning möjlighet att delta i utvecklingsarbetet möjlighet att delta i ledningsfunktioner deltagande i föreningens omfattande nätverk tillgång till andras kunnande och erfarenhet informationsutbyte och kompetensutveckling

53 Medlemmarnas bidrag är aktivt engagemang deltagande i ledningsfunktioner deltagande i utvecklingsarbetet egna resultat och erfarenheter att sprida kännedom om föreningen Deltagande i föreningen innebär ett aktivt engagemang och öppenhet gentemot andra kommuner

54 Avgifter ( förslag för intresseföreningen) Medlemsinsats engångsavgift, inträdesavgift Invånare mindre än kr Invånare mellan och kr Invånare fler än kr Årsavgifter Kommuner mindre än kr Kommuner mellan och kr Kommuner med över kr

55 Tidplan - föreningsbildning Erbjudande medlemskap Konstituerande möte 1/3 1/4 1/5 7/6 1/7 1/8 1/9

56 Näringslivet - Sambruk Bred samverkan med näringslivet

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Sammanfattning Elektronisk government är ett samlingsbegrepp för de förändringsprocesser som pågår inom offentlig förvaltning världen över

Läs mer

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 Innehåll: Sammanfattning och rekommendationer... 3 Allmänt... 4 Offentlig sektor... 4 Oskarshamn... 5 evision Oskarshamn... 7 Medborgare/brukare/kund...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

KommITS 10 år 1996-2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006

KommITS 10 år 1996-2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006. Sid 2 (24) KOMMITS JUBILEUMSKONFERENS...4 FRAMTIDSEXPOSÉ MED PER STRÖM...5 RFID nu och i framtiden...5 Betalning med

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer