Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående dagordning och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående dagordning och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Långö, Kungshamn, kl Ajournering kl Mötet återupptas måndag den 12 september kl Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Staffan Karlander, Kultur- och fritidsansvarig 51 Christina Gustafson, Förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Annica Erlandsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 september 2011 kl Sekreterare Ordförande Jenny Bohlin Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M) Annica Erlandsson (S) Anslagsbevis Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Siv Bennis

2 UNAU 48 Dagordning Yrkande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) föreslår att ärende Riktlinjer för fotografering och filmning i förskola och skola, Delegationsordning för utbildningsnämnden revidering samt Inbjudningar och kallelser tilläggs dagordningen. Ärendena föreslås behandlas i nedanstående ordning: 1. Styrande verksamhetsmål för utbildningsnämnden 2. Sammanträdesplan Nämndens ansvar vad gäller idrotts- och fritidsanläggningar 4. Budget Investeringar Organisation 7. Riktlinjer för fotografering och filmning i förskola och skola 8. Information och rapporter 9. Delegationsordning för utbildningsnämnden revidering 10. Inbjudningar och kallelser Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående dagordning och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att dagens ärenden behandlas i enlighet med förslaget ovan. 2(19)

3 UNAU 49 Dnr. UN 2011/20 Styrande verksamhetsmål för utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslöt om nämndens styrande verksamhetsmål Dessa återremitterades av KSAU. Målarbetet i Sotenäs kommun utgår från programförklaringen för mandatperioden, Vision 2020 och inriktningsmål. Kommunfullmäktige ansvarar för programförklaringen, vision och inriktningsmål. Förvaltningen har, med utgångspunkt i de av KSAU återemitterade styrande verksamhetsmålen för utbildningsnämnden, utarbetat förslag på styrande verksamhetsmål för utbildningsnämnden. I samband med behandlingen av målen bör utbildningsnämnden även ta del av den verksamhetsplan som förvaltningen planerar att arbeta efter i syfte att uppnå målen. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yrkande Annica Erlandsson (S) yrkar att de styrande verksamhetsmålen formuleras så att målen även tydligt innefattar förskolans verksamhet. Susanne Aronsson DeKinnaird (M) yrkar att en minskning av matsvinnet skall tilläggas som ett mål under rubriken Minska klimatutsläppen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Ordföranden ställer proposition på Susanne Aronsson DeKinnairds (M) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att föreslå att Kommunfullmäktige fastställer följande styrande verksamhetsmål för utbildningsnämnden 2011: 3(19)

4 49(forts.) Sotenäs kommun satsar på hög kvalitet i våra förskolor och skolor: o Ökar meritvärdet i matematik, naturkunskap, och teknik o Nolltolerans mot kränkande behandling o Alla lärare och förskollärare har formell kompetens o Skolorna och förskolorna är kvar och finns i närområdet o Ökar samarbetet med näringslivet o Ökar antalet vuxna i förskolan och skolan o Ökar barn- och elevinflytandet Havet, skärgården och kulturmiljön värnas o Eleverna har kunskap om vår natur- och kulturmiljö Trygg och säker livsmiljö o Nolltolerans mot droger i skolan och ungdomsverksamheten o Utvecklar familjecentralen i samverkan med frivilligorganisationer o Gator och motionsspår är belysta o Goda förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter Minska klimatutsläppen o Ökar återvinningen av sopor i förvaltningens verksamheter o Minskar livsmedelssvinnet 4(19)

5 UNAU 50 Dnr. UN 2011/154 Sammanträdesplan 2012 Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för de politiska organen för året Respektive nämnd har sedan till uppgift att fastställa sina sammanträdestider. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen, kommunens ekonomiprocess samt samordnade för att minska handläggningstiden på ärenden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesplan 2012 Yrkande Jeanette Loy (M) och Annica Erlandsson (S) föreslår att utbildningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder på torsdagar med start kl Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loy (M) och Annica Erlandssons (S) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar sammanträdesdagar för utskottet och nämnden till torsdagar med start kl följande dagar: Utbildningsnämnden 26/1 23/2 29/3 26/4 24/5 23/8 20/9 18/10 22/11 Utbildningsnämndens arbetsutskott 12/1 9/2 8/3 12/4 3/5 Ev. 16/8 6/9 4/10 8/11 5(19)

6 UNAU 51 Nämndens ansvar vad gäller idrotts- och fritidsanläggningar Förvaltningschefen och kultur- och fritidsansvarige informerar om att utbildningsnämnden numera ansvarar för driften av idrotts- och fritidsanläggningarna. Ansvaret har tidigare legat på tekniska avdelningen, men har genom fastställande av utbildningsnämndens reglemente övergått till utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 6(19)

7 UNAU 52 Dnr. UN 2011/125 Budget 2012 Inför år 2012 har utbildningsnämnden följande verksamhetsförändringar: Ökad efterfrågan på förskoleplatser i norra kommundelen: +2,0 Mkr Nya behörighetskrav för lärare: +1,0 Mkr Minskat antal elever: -1,0 Mkr Förutsättningar inför budget 2012 är att förvaltningen beskriver förändringar och utarbetar konsekvenser utifrån två huvudalternativ, ett med oförändrad budgetram där en intern omfördelning beskrivs i en omfattning av 2,0 Mkr samt ett med en minskad ram på 1,5 %. Alternativen innebär konsekvenser som medför stora svårigheter att uppfylla nämndens uppdrag inom både grundskola och förskola. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Ajournering kl Mötet återupptas måndag den 12 september 2011 kl (19)

8 52(forts.) Yrkande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loy (M) yrkar på följande förändringar: Verksamhet Effekt 2012 kostnad tkr Helår Förändring Ramen minskar 1,5 % dessutom en intern omfördelning i en omfattning av 1,8 msek. Denna omfördelning är baserad på förändringarna utifrån ökade kostnader för förskola och utbildningsinsatser för lärarbehörighet samt mindre kostnader utifrån färre elever. Kostnader för vaktmästeri/värd på nya idrottshallen 700 tkr. Grundskola Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever EUREKA Arbetet utifrån EUREKA avslutas Kostnadsminskning grundskolan Lägre lärartäthet. Detta innebär 4 färre tjänster. Kostnadsminskning särskolan Ytterligare inom grundskolan Kvartsita Minskning av interkommunal kostnad. Dessutom minskning av en lärartjänst. Nämnden återkallar tidigare beslut angående Kvartsita Ledning/adm Summa Grundskola o led (19)

9 52(forts.) Förskola Kostnadsminskning förskola En satsning och säkerställande av Smögens skola möjliggörs, och flytt av förskolan på Hasselösund till Smögens skola. Utbildningsförvaltningen lämnar förskolans lokaler på Hasselösund. Ytterligare kostnadsminskning förskola Öka barngruppernas storlek och minska planeringstiden. Kultur Kostnadsminskning kultur Kultursekreterartjänsten upphör. En ny organisationsutredning startas Kostnadsminskning fritid Mindre kulturutbud Kostnadsminskning musikskolan Mindre kulturutbud Summa totalt För full effekt 2013 gäller förslagna förändringar exklusive gråmarkerade poster. För full effekt 2012 inkluderas även de gråmarkerade posterna. Vidare yrkar Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loy (M) att en arbetsgrupp tillsätts bestående av presidiet, föräldrarådsrepresentanter, rektor på Smögens skola, förskolechef Smögens förskola och med presidiets ordförande som sammankallande, som skall diskutera flytt av förskola på Smögen. 9(19)

10 52(forts.) Annica Erlandsson (S) yrkar på alternativ 2 daterat med fyra tilläggande punkter i enlighet med nedan: Verksamhet Minskad kostnad Förändring Ramen minskar 1,5 % dessutom en intern omfördelning i en omfattning av 2 msek. Denna omfördelning är baserad på förändringarna utifrån ökade kostnader för förskola och utbildningsinsatser för lärarbehörighet samt mindre kostnader utifrån färre elever. Grundskola, alt 2 Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Flytta år 4-6 från Bovall till Hunnebostrand samt 4-6 Smögen till Kungshamn Smögens skola, klasserna f-3, flyttar till lediga lokaler vid Smögens förskola Kostnadsminskning grundskolan 650 Kostnadsminskning särskolan 165 Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever Minskat behov av kompetensutveckling av 4-6 lärare. (Obs! kan bli ökade skolskjuts- inte utrett ännu). Utbildningsförvaltningen kan lämna en fastighet. Lägre lärartäthet. Effekt enbart under hösten, vilket innebär 3-4 färre tjänster. Summa grundskola och särskola Förskola, alt 2 Kostnadsminskning förskola 500 Anpassa fördelningen av förskoleavdelningar utifrån närhetsprincipen. Detta innebär att minska en avdelning på Smögen och styra över en del resurs till norra kommundelen. Vårdnadsbidrag 360 Ökat tryck på förskoleplatser. Summa förskola 860 Centralt, alt 2 Ledning/administration 300 Mindre styrning, ledning och utveckling Kultur, alt 2 Kostnadsminskning kultur 125 Mindre kulturutbud Kostnadsminskning musikskolan 0 Mindre utbud Summa totalt (Helår: 5 630) 10(19)

11 52(forts.) 1) alternativ 2 daterat (se ovan) utreds så att en konsekvensbeskrivning erhålls där följande belyses - ekonomi - arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal - skolvägar - utemiljö - Skollagens uppfyllelse 2) det före beslut om besparing på kr för att klara driften av idrottshallen görs en beredning av förvaltningen 3) Smögens skolas lokaler lämnas 4) För att möjliggöra en god ekonomisk hushållning föreslås kommunhusets medarbetare flytta in i Smögens skolas lokaler. Detta ger möjlighet till att bespara kommunen ytterligare lån Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loys (M) förslag på förändringar mot Annica Erlandssons (S) förslag på förändringar med tilläggande punkter och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loys (M) förslag. Ordförande ställer proposition på förslaget att tillsätta en arbetsgrupp och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar om följande förändringar: 11(19)

12 52(forts.) Verksamhet Effekt 2012 kostnad tkr Helår Förändring Ramen minskar 1,5 % dessutom en intern omfördelning i en omfattning av 1,8 msek. Denna omfördelning är baserad på förändringarna utifrån ökade kostnader för förskola och utbildningsinsatser för lärarbehörighet samt mindre kostnader utifrån färre elever. Kostnader för vaktmästeri/värd på nya idrottshallen 700 tkr. Grundskola Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever EUREKA Arbetet utifrån EUREKA avslutas Kostnadsminskning grundskolan Lägre lärartäthet. Detta innebär 4 färre tjänster. Kostnadsminskning särskolan Ytterligare inom grundskolan Kvartsita Minskning av interkommunal kostnad. Dessutom minskning av en lärartjänst. Nämnden återkallar tidigare beslut angående Kvartsita Ledning/adm Summa Grundskola o led (19)

13 52(forts.) Förskola Kostnadsminskning förskola En satsning och säkerställande av Smögens skola möjliggörs, och flytt av förskolan på Hasselösund till Smögens skola. Utbildningsförvaltningen lämnar förskolans lokaler på Hasselösund. Ytterligare kostnadsminskning förskola Öka barngruppernas storlek och minska planeringstiden. Kultur Kostnadsminskning kultur Kultursekreterartjänsten upphör. En ny organisationsutredning startas Kostnadsminskning fritid Mindre kulturutbud Kostnadsminskning musikskolan Mindre kulturutbud Summa totalt För full effekt 2013 gäller förslagna förändringar exklusive gråmarkerade poster. För full effekt 2012 inkluderas även de gråmarkerade posterna. En arbetsgrupp tillsätts bestående av presidiet, föräldraråd, förskolechef och rektor och med presidiets ordförande som sammankallande, för att diskutera förskolans flytt från Hasselösund till Smögens skola Reservation Annica Erlandsson (S) reserverar sig mot beslutet om föreslagna förändringar 13(19)

14 UNAU 53 Dnr. UN 2011/153 Investeringar Följande investeringar behövs inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förskola Väjern och Kungshamn tkr Skolgårdar 200 tkr Inventariemedel, inklusive symaskiner 380 tkr Kulturobjekt renovering/räddning av sjöbod på Fisketången 250 tkr Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Yrkande Jeanette Loy (M) yrkar tillägga att utbildningsnämnden lämnar förskolans lokaler på Hasselösund och flyttar till Smögens skola, vilket innebär en investering för anpassning och trolig nybyggnation på ca 10 mkr. Propositionsordning Ordförande ställer proposition Jeanette Loys (M) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslaget. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar att äska medel för investeringar enligt: Utbildningsnämnden lämnar förskolans lokaler på Hasselösund och flyttar istället till Smögens skola, som innebär en investering för anpassning och trolig nybyggnation tkr Förskola Väjern och Kungshamn tkr Skolgårdar 200 tkr Inventariemedel, inklusive symaskiner 380 tkr Kulturobjekt renovering/räddning av sjöbod på Fisketången totalfinansiering på 250 tkr 14(19)

15 UNAU 54 Organisation Grundskolans särskilda undervisningsgrupp Idag är Parkskolan kommunens särskilda undervisningsgrupp och tar emot elever från samtliga skolor från årskurs 4-9. Förslag särskild undervisningsgrupp För att i hemmaorganisationen bättre stödja elever som behöver stöd i särskild undervisningsgrupp inrättas en liten särskild undervisningsgrupp på Kungshamn-Åsenskolan, en grupp på Hunnebostrands skola samt en grupp på Sotenässkolan. Omfattningen av lärartjänsterna som idag finns på Parkskolan skall inte minska med denna förändring, inriktningen är att varje särskild undervisningsgrupp skall ha två pedagogtjänster. Ledningsorganisationen Förvaltningens ledningsorganisation omfattar i dagsläget 6,7 tjänst rektor/förskolechef, 0,7 tjänst utvecklare samt 2,0 administratör. En utvärdering av förra läsårets ledningsorganisation genomfördes under januari månad i år. Under förra läsåret omfattade ledningsorganisationen enbart 5,7 tjänst rektor/förskolechef. Resultatet av utvärderingen visade ett behov av att förstärka både på rektors- och förskolechefsnivån samt på det administrativa stödet. Inför starten av innevarande läsår genomfördes en förstärkning på chefsnivån från 5,7 till 6,7 tjänst. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar minska omfattningen av rektorstjänsterna inom grundskolan med 0,45, utvecklartjänster tas bort helt, men en förstärkning av administrationen föreslås i en omfattning av 1,0 tjänst. Nuläge Förslag Rektor grundskola 4,45 4,0 Förskolechef 2,25 2,25 Utvecklare 0,7 0,0 Administratör 2,0 3,0 Summa 9,4 9,25 15(19)

16 UNAU 55 Dnr. UN 2011/159 Riktlinjer för fotografering och filmning i förskola och skola I förskole- och skolverksamheten finns önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Förskolan/skolan är ingen allmän plats dit alla har tillträde och det finns ingen generell rättighet att få fotografera eller filma verksamheten. Vid fotografering och filmning i förskola/skola är det viktigt att hänsyn tas till barnen och personalens integritet. Idag sprids fotomaterial på ett okontrollerat sätt genom internet och mobiltelefoner, vilket gör att bilder och filmer kan användas av andra än man tänkt sig. Föräldrar kan av den anledningen vara tveksamma till att deras barn hamnar på andras fotografier eller filmer. Enligt personuppgiftslagen kan det vara tillåtet att publicera enstaka bilder på någon annan på en vanlig hemsida på internet. Men det får inte ske om det kränker den enskildes integritet. Datainspektionen betonar att man vid publicering av bilder på barn alltid bör vara försiktig. I förskolan/skolans verksamhet finns ibland barn med skyddad identitet som inte får bli igenkända utanför verksamheten. Det är därför viktigt att en avvägning görs mellan vårdnadshavares önskemål att fotografera och den enskildes integritet och skyddsbehov. Beslutsunderlag Nämnd- och utredningssekreteraren tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden anta följande riktlinjer för fotografering och filmning i Sotenäs kommuns förskolor och skolor: - Förälder eller anhörig som önskar fotografera/och eller filma barn i den dagliga verksamheten inhämtar personalens samtycke i varje enskilt fall - Vid större arrangemang som exempelvis luciafirande och avslutningar gör förskolechefen/rektorn en bedömning om fotografering/filmning kan ske och informerar berörda om så inte är fallet 16(19)

17 UNAU 56 Dnr. UN 2011/5 Information och rapporter Förvaltningschefen informerar om att Skolinspektionen har haft en flygande tillsyn av Särskild undervisningsgrupp gällande elevhälsa. Susanne Aronsson DeKinnaird (M) informerar om att hon träffat digitala gruppen och att styrgruppen skall träffas för att diskutera fortsättning och utvecklande av skulpturparken. Susanne Aronsson DeKinnaird (M) informerar om att hon varit på hälsorådet. Annica Erlandsson (S) informerar om att hon övertar Petra Sundblads (S) plats som ledamot i Hälsorådet. Utbildningsnämndens presidium har träffat föräldraråden i kommunen samt representanter från Kalles kaviar cups kommitté. Nämnd- och utredningssekreteraren informerar om att en rutin håller på att utarbetas för anmälan av kränkande behandlingsärenden till utbildningsnämnden. Förvaltningschefen informerar om att hon tillsammans med förskolechefer och ekonom träffat representanter från Nordens arks förskola och diskuterat vad kommunen kan hjälpa till med, samt kommunens uppföljningsansvar. Uppföljning ska rapporteras till nämnden. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 17(19)

18 UNAU 57 Dnr. UN 2011/77 Delegationsordning för utbildningsnämnden revidering Yrkande Jeanette Loy (M) yrkar att ärendetypen i delegationsordningens 8.2 omformuleras till Fördelning av föreningsbidrag. Vidare yrkas att kolumnerna i delegationsordningen lämnas tomma, med kommentaren att den behöver prövas av kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar förslagen. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag tillbeslut Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att besluta om följande förändringar i delegationsordningen för utbildningsnämnden: 1. Ärendetypen i 8.2 omformuleras till Fördelning av föreningsbidrag 2. Kolumnerna i lämnas tomma med kommentaren att den behöver prövas av kommunstyrelsen. Därmed upphävs utbildningsnämndens fattade beslut angående punkt (19)

19 UNAU 58 Dnr. UN 2011/6 Inbjudningar och kallelser Inbjudning har inkommit till Oktoberdagarna i Strömstad den 6-7 oktober. Inbjudning har också inkommit till Skolinspektionens dag i Göteborg den 1 december. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att: - Petra Sundblad (S), Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loy (M) deltar från utbildningsnämnden på Oktoberdagarna - Annica Erlandsson (S), Susanne Aronsson DeKinnaird (M)och Jeanette Loy (M) deltar från utbildningsnämnden på Skolinspektionens dag 19(19)

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer