Under 2010 startade Örebro Läns Landsting ett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under 2010 startade Örebro Läns Landsting ett"

Transkript

1 CARE MAGASIN Ett magasin från Care of Sweden AB Nr 1/2014 Erfarenheter från Chile: Madrasser från Care of Sweden underlättar i krislägen Tema: Förebygga trycksår Änggårdens Hospice: Ingenting är omöjligt Möt vår kundtjänst Universitetssjukhuset Örebro: Säkrare patientmiljö med planerad lägesändring

2 Boktips PATIENTSÄKERHET Teori och praktik Synnöve Ödegård (red) Liber ISBN Apptips SMYGTRÄNING FÖR STILLASITTARE Ett bidrag! Det är med glädje som vi nu kommer med ett nytt nummer av Care Magasin, första för Förra numret har skapat en hel del positiv feedback och med magasinet som du nu håller i din hand är det vår förhoppning att sprida ännu mer av värdefull information. Det är vår enkla förhoppning att kunskap och positiva erfarenheter skall spridas samt att vi alla kan dela med oss till varandra. Förebygga trycksår är temat för detta nummer av Care Magasin, ett område som ligger oss varmt om hjärtat. Du kan bland annat läsa om hur engagerat våra kunder jobbar ute i verksamheterna. Detta blandat med hur vi på Care of Sweden jobbar för att erbjuda bästa möjliga hjälpmedel i arbetet med att förebygga och minimera antalen trycksår samt en del annat. Trevlig läsning! Bästa hälsningar Magnus Högberg VD NÄR LIVET SLÅR TILL Appen för dig som sitter stilla länge på kontoret, på möten, i bilen, på tåget eller hemma i TV-soffan. Utvecklad av sjukgymnaster och med enkla och effektiva övningar som får fart på blodcirkulationen och stärker musklerna. Övningarna kan du göra var du än sitter och utan att någon runtomkring märker det, du kan träna helt i smyg! Finns på App Store och Google Play. Act i svåra stunder Russ Harris Natur & Kultur ISBN NÄR KROPPEN GRÅTER Apptips CARE MAGASIN NR Care of Sweden AB Fabriksgatan 5A Tranemo Ansvarig utgivare Magnus Högberg Design Rekyl Reklambyrå Tryck Sjunio9åtta8 8 Besök i fabriken 9 Madrassinventering spar pengar 13 Inventering och utvärdering för förbättrad vårdmiljö 14 Möt vår kundtjänst 16 Utbildning i trycksårsförebyggande åtgärder i Västerås 18 Madrasser från Care of Sweden underlättar i krislägen 20 BÅDE FRISK OCH SJUK EPUAPs årliga trycksårskonferens 22 Att möta personer med långvarig sjukdom Våra hjälpmedel! 23 Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel Natur & Kultur ISBN Lär dig ge en avslappnande massage! Appen innehåller både filmer, bilder och förklarande texter till 130 olika massagetekniker oavsett om du vill ge en enkel rogivande ansiktsmassage eller en muskel avslappnande ryggmassage. Finns på App Store och Google Play. Produktutveckling hos Care of Sweden 12 När sjuksköterskan blir patient MASSAGE TECHNIQUES 6 Eldsjäl prisas av SVT VÅRDEN INIFRÅN Apptips Trycksårsprojekt som vänder trenden 10 Rolf & Kristina Nordemar Libris ISBN Prisad för bästa app i kategorin Hälsa och motion på Mobile Premier Awards Placera fingret på telefonens kamera, och efter ett par sekunder ser du din puls. Efter mätningen får du upp ett diagram över din puls. Finns på App Store eller Google Play. Säkrare patientmiljö med planerad lägesändring 4 Ingenting är omöjligt på Änggårdens Hospice Om kroppens och själens smärta och läkning INSTANT HEART RATE Innehåll Elin Fjerstad Studentlitteratur ISBN Gilla oss på Facebook 3

3 Tema förebygga trycksår / Universitetssjukhuset Örebro Tema förebygga trycksår / Universitetssjukhuset Örebro Universitetssjukhuset Örebro: Säkrare patientmiljö med planerad lägesändring Ewa Slätmo och Anna Segerås vid usȯ., Universitetssjukhuset Örebro, ser många fördelar att strukturerat arbeta med planerad lägesändring för patienter som har svårt att själva ändra läge i säng eller stol. Det är ett led i att förebygga tryckskada, som fortfarande är en relativt vanligt förekommande vårdskada. Vändschema eller s.k. v-skiva är då till hjälp för att notera nuvarande lägesändring och snabbt kunna se vilken typ av lägesförändring som bör göras nästa gång. Under 2010 startade Örebro Läns Landsting ett projekt innefattande tuf - trycksår, undernäring och fall, en kursändring för att uppmärksamma vikten av förebyggande arbetssätt. Vi ville helt enkelt ändra arbetssätt till att arbeta mera förebyggande, säger Anna Segerås biträdande avdelningschef och nuvarande processledare för tuf. Istället för att t ex läka ett trycksår ville vi förebygga att det uppkom. I punktprevalensmätningarna (ppm) för trycksår ingår bland annat att titta på om trycksåren har uppkommit under sjukhusvistelsen för att kunna avgöra vilka åtgärder som behöver sättas in. En slutsats vi kan dra är att vi behöver fokusera mer på hälavlastning och lägesändringar. Till det behövs också rätt hjälpmedel och utbildning. Beträffande madrasspreventionen så känner vi att vi är på god väg. I senaste ppm hade 93 procent av patienterna en förebyggande eller en så kallad behandlande madrass. Av riskpatienter hade 97 procent en sådan madrass. Efter varje ppm-mätning har antalet förebyggande madrasser ökat, eftersom resultatet av mätningarna ökat insikten om preventivt arbete hos avdelningschefer och vårdpersonal. Många avdelningar har också madrassansvariga, som håller koll på inventering och ser till att madrassbeståndet hålls fräscht. Istället för ett traditionellt vändschema, ordineras en v-skiva. Care of Swedens p-skiva för lägesändring underlättar för vårdpersonal att hålla koll på tidpunkterna för lägesändring. V-skiva för lägesändring ett alternativ till vändschema Ett hjälpmedel som bland annat används på avd 94, där Anna är biträdande avdelningschef, är den så kallade v-skivan. Istället för ett traditionellt vändschema, ordineras en v-skiva tillsammans med lämpliga lägesändringar. Med hjälp av v-skivan kan personal notera när senaste lägesändringen gjordes med klockslag och vilken position patienten fick. Det är ett sätt att snabbt se vilken typ av lägesändring som bör göras nästa gång och när lägesändring ska ske. Kompetensutveckling viktigt Inom uso finns ett styrdokument för vårdpreventivt arbete inom de här områdena. Många avdelningar har också en individuell handlingsplan. Tanken med det är att lägga tonvikt vid att just förebyggande arbete är viktigt för att undvika vårdskador. En framgångsfaktor är de resurspersoner som finns på varje avdelning. Det är en sjuksköterska och en undersköterska som deltar på regelbundna kompetenshöjande träffar där man bland annat diskuterar trycksårsproblematik, ger varandra tips och råd samt följer upp arbetet. Nätverket har funnits sedan 2009 och avdelningscheferna ser också till att fylla på med nya medarbetare i gruppen när någon slutar. TESTA P-SKIVAN! Vill du testa Care of Swedens P-skiva för lägesändring? Beställ den på eller careofsweden.se Förbättringsarbete genom teamwork Vikten av att arbeta i team kan inte nog betonas. Vårdpreventivt arbete bygger på riskbedömning där teamet bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster alla ska bidra med sin kunskap. Här finns fortfarande mycket att göra, men engagemanget på avdelningarna har ökat mycket liksom medvetenheten. I det ligger också ett ansvar för alla chefer att analysera mätningarna och ta tillvara resultaten för att använda dem som underlag för förbättringsarbete. I utbildningssyfte har dialogträffar genomförts för att öka kunskapen kring avdelningens egna resultat och hur de kan användas konkret för att åstadkomma förbättring. Ewa Slätmo, biträdande områdeschef område medicin och rehabilitering. Anna Segerås, biträdande avdelningschef och nuvarande processledare för tuf. Satsar för framtiden Självklart har vi en nollvision och strävan efter att minska antalet trycksår, säger Anna Segerås och Ewa Slätmo, som också vill understryka betydelsen av att nätverket med resurspersoner finns och arbetar vidare med att sprida kunskap på avdelningarna. Under 2014 planeras även fortsatta utbildningssatsningar, med inriktning främst på lägesändringens betydelse. USÖ UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO Foto: Maria Bergman, Fotoavdelningen USÖ 4 5

4 Tema förebygga trycksår / Trycksårsprojekt som vänder trenden Tema förebygga trycksår / Trycksårsprojekt som vänder trenden Vårdpersonal på ortopedavdelningen på Gävle sjukhus avlastar en patients häl. Foto: Catharina Hugosson, GD Foto: Catharina Hugosson, GD Detta arbete medförde även ökad arbetsglädje och engagemang i arbetsgruppen! Teamet tog också fram ett nytt arbetsredskap. Trycksårsprojektet som skapade en positiv trend i Gävleborg Trots utbildningssatsningar för personalen lyckades man inte förbättra mätningsresultaten kring trycksår på Gävle Sjukhus. Eva Sving, doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Gävleborg, har under flera år jobbat på olika sätt för att sprida kunskapen och medvetenheten kring trycksår. Eva satt med i det professionella teamet som fick till uppdrag att öka medvetenheten kring trycksår och förbättra mätningsresultaten i trycksårsfrågan genom det stora trycksårsprojektet som genomfördes på Gävle Sjukhus. Nationella punktprevalensmätningar som genomfördes under 2005 och 2006 på ktc på Gävle Sjukhus visade resultatet att det fanns brister i trycksårspreventionen. Trots en utbildningssatsning för omvårdnadspersonal i bäddteknik och riskbedömning i Nortonskalan visade nya mätningar ingen förbättring. Eva Sving, som arbetade på ktc då mätningarna genomfördes, började fundera kring var kompetensen hos personalen brister, vad är det som missas och varför? Eva fick möjligheten att göra en avhandling på området. För att reda hur sjuksköterskor arbetar har hon utfört intervjuer och observerat deras arbete med Eva Sving, doktorand vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg och doktorand vid Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. trycksårprevention. En annan studie visade att personalbemanning och kompetens hade mindre betydelse för utförd trycksårsprevention. Det stora Trycksårsprojektet Tack vare att sjukgymnasterna 2010 slog larm om att läget kring trycksår försämrats kunde landstinget driva igenom ett Trycksårsprojekt som genomfördes under 2011 och I det multiprofessionella teamet som utsågs att genomföra projektet kom Eva med som representant för usk och ssk, tillsammans med en at, sg och en dietist. För att hitta ett varaktigt sätt att arbeta utgick teamet från en implementeringsmodell och teamet insåg ganska snabbt att det är viktigt att förbättra avdelningarnas förebyggande arbete, att öka medvetenheten kring trycksår, men först behövde de ta reda på hur ser medvetenheten ut idag? Teamet utsåg ett par avdelningar där arbetet började genom en trycksårsmätning och sedan sattes ett krav på att minst 80% av personalen på avdelningen skulle få en obligatorisk utbildningsdag. Utbildningsdagen började med att avdelning berättade hur de jobbar med frågan och sedan presenterades resultatet av mätningen. Utifrån detta utbildades personalen i nutrition av dietisten, at om avlastande material, madrassutbildning, sittställning, positionering och sg med praktiska träningsmoment för att minska friktion och skjuv. Mätningarnas resultat Efter utbildningen genomfördes uppföljningsmätningar en gång per månad och en kontaktperson, en usk, och en ssk valdes på vardera avdelning. Kontaktpersonen tillsammans med Eva Sving genomförde mätningarna och utifrån resultatet diskuterade de tillsammans med patientansvarig ssk eller usk för att sätta in lämplig åtgärd. Resultatet från mätningarna diskuterades mellan Eva, kontaktsjuksköterskan och vårdenhetschefen. Resultatet presenterade redan samma dag till övrig personal. Detta arbete medförde även ökad arbetsglädje och engagemang i arbetsgruppen! Teamet tog också fram ett nytt arbetsredskap, en app där du direkt efter mätningen kunde se resultatet av hur det såg ut på avdelningen, möjlighet fanns också att se information på patientnivå. Trycksårsprojektet tog slut 2012, men arbetet fortskrider då beslut fattades att ktc lade in detta som en del i verksamheten. sg på ktc fungerar som rådgivare till sg på respektive avdelning som driver arbetet framåt. Effekter av trycksårsprojektet Idag har totalt 16 avdelningar i Gävleborgs landsting anslutit sig och arbetar på detta sätt. Eva håller nu på med en utvärdering av projektets effekter för att hit- Genom en app kan personalen få en redovisning för hur statusen ser ut på avdelningen. Det går också att få information på patientnivå. KTC Kliniskt träningscentrum, Landstinget Gävleborg. KTC skapar förutsättningar för personal och studerande inom vårdyrket att träna på praktiska moment, få teoretiska kunskaper samt ansvarar för hjärt- och lungräddningsverksamheten, HLR. ta nya lösningar och förbättringsåtgärder. Idag har det gjorts tillräckligt många mätningar för att kunna se en trend, och den är positiv. Idag kan vi se en ökad medvetenhet, de djupa trycksåren har gått ner och man kan framförallt se en markant skillnad på antalet trycksår på hälar. Eva tror att anledningen till att vi lyckats med just hälarna är att vi ser hela vårdkedjan. Genom att ha identifierat en patientgrupp och sedan skapat fasta rutiner för denna. Exempelvis samtliga höftfrakturpatienter ska inför operation få total hälavlastning direkt och detta fortsätter genom operation till uva. Eva har också sett att nuförtiden har samsynen ökat, personalen ser och vet vad som ska göras. Ser vi ordet hälavlastning i journalen ska vi veta vilka åtgärder som vidtagits och vad de betyder. Vändscheman ska fyllas i och användas och vi ska veta vad microvändning innebär. Riskbedömning sätter sig i ryggmärgen, vi ska kunna se en patient och direkt förstå att det är en riskpatient. Checklista för åtgärder Eva tycker också att vi bör använda delskalor mer i Nortonskalan för att vi lätt ska veta vilka åtgärder som ska sättas in. Just nu jobbar de på att ta fram checklisteriktlinjer som ska kopplas till direkta åtgärder beroende på utfallet i de olika delskalorna. Nutrition, fysiskt sängliggande, osv. Tanken är att detta ska skapa en form av checklista med åtgärder som minimerar lidandet hos patienterna. Projektet fortskrider, även om det på pappret tog slut

5 Produktutveckling Besök i fabriken Kundernas delaktighet viktig i produktutvecklingen hos Care of Sweden Care of Sweden arbetar målmedvetet med att verifiera och validera sina produkter, både internt och externt genom samarbete med vården och ackrediterade testlaboratorier. Man arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla produkter och tjänster. Oftast görs detta i nära samarbete med kunderna, som är den största källan för inspiration och nya idéer. Detta arbete hjälper till att utveckla produkter med hög funktionalitet och kvalitet. Att analysera marknadens behov och lyssna in vad kunderna vill ha är en av Care of Swedens riktmärken i produktutvecklingsprocessen. Kunderna ska vara delaktiga och ha möjlighet att komma med input och förslag på förbättringar, allt för att på bästa möjliga sätt anpassa produkterna till användaren. Care of Sweden strävar efter att ligga i framkant och gör det genom att engagera oss i våra produkter såväl som i kunderna. Med 15 års erfarenhet av vad kunderna behöver har vi koll på vad som fungerar och vad som inte fungerar, förklarar Ankie Karlsson, Utvecklingschef på Care of Sweden. Produktutvecklingsprocessen Sedan 2007 har man ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt iso 9001, och Detta är en viktig del i målsättningen att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. I produktutvecklingsprocessen ligger tyngdpunkten i första hand på att sammanställa alla olika intressenters krav. Viktiga aspekter som att minimera risker och motverka användarfel ska ses över, allt för att produkterna ska vara så lätta som möjligt att använda. Kundernas behov och användarkrav ska tillgodoses samtidigt som tekniska och regulatoriska krav, såsom brandsäkerhet, elsäkerhet, patientsäkerhet, etc. ska uppfyllas. Design och utveckling sker in house och vid behov tar vi hjälp av externa experter och konsulter. Alla produkter verifieras mot alla krav, både internt och externt, genom bland annat tryckmätningar, funktionstester, brandtester och materialtester. Välrenommerade testhus som Intertek, Berlin Cert och sp används för att säkerställa att vi uppfyller alla uppsatta krav berättar Ankie Karlsson. Utvärdering och studier Nästa steg är att utvärdera produkternas användning. Det handlar om validering av avsedd användning genom kliniska data; såsom sammanställningar och studier för att säkerställa produktens användbarhet, man brukar tala om produktens usability. Hela grundtanken är att produkterna ska vara en hjälp för vårdgivare och vårdtagare och då är det viktigt att produkterna är enkla Care of Sweden strävar efter att ligga i framkant och gör det genom att engagera oss i våra produkter såväl som i kunderna. att använda. Därför jobbar man mycket med att märkning, etiketter och bruksanvisningar är enkla och tydliga att läsa och följa. Enkelhet och tydlighet är trenden Tydliga trender i utvecklingen är bland annat att man idag försöker göra produkterna enklare, exempelvis genom färre knappar, korta koncisa texter och illustrationer. Idag ligger också stort fokus på miljö, man kan inte använda vilka material som helst. Care of Sweden strävar efter att utveckla och sälja produkter samt köpa varor och tjänster som, under hela livscykeln, medför minsta möjliga miljöbelastning och hälsorisk. Stora utmaningar Export är en starkt växande del av Care of Swedens försäljning och vi finns idag representerade i fler än 20 länder. Detta ställer höga krav på produktutvecklingen då produkterna måste anpassas till respektive lands specifika regulatoriska krav och användarkrav. En stor utmaning som vi på Care of Sweden jobbar dagligen med. En annan utmaning idag är att fler och fler vårdtagare har avancerad hemsjukvård, vilket också ställer högre krav på utrustningen som behöver anpassas för att fungera optimalt även i denna miljö, avslutar Ankie Karlsson. Utvecklingen går ständigt framåt och kraven på hjälpmedel för vården ökar. På Care of Sweden fortsätter arbetet med att utveckla högkvalitativa produkter och tjänster, för att alla tillsammans ska kunna minska onödigt lidande och spara ekonomiska resurser åt vården. Uppskattat besök i madrassfabriken I Care of Swedens ljusa, luftiga lokaler råder det full aktivitet. Produktionen går på högvarv och nya madrasser rullar dagligen ut på väg till nya behövande brukare. Bland madrasskum och färdigpackade ordrar hittar vi idag också LD Hjälpmedel som får en rundvandring i lokalerna. Care of Sweden tar med öppna armar emot besök av kunder i sina centralt belägna lokaler i Tranemo, några mil utanför Borås. Syftet med att bjuda in våra kunder att komma och besöka oss är att ge kunden en inblick i vår verksamhet. Att de får se i detalj hur vi jobbar och hur produktionen går till. På så sätt får man en förståelse för hur kvalitén genereras via nära kontroll och styrning av utveckling, produktion, marknad och kundtjänst säger Helena Kroon, produktspecialist distrikt Mellansverige. Prova, klämma och känna på produkterna Idag är 11 tekniker, rekonditioneringspersonal och hjälpmedelskonsulenter från ld hjälpmedel, Borlänge och Morafilialen, på besök i Tranemo. Ett besök brukar vanligen inledas med en kort presentation om företaget och produkterna följt av specifik utbildning eller information utefter kundens önskemål och tidigare kunskaper. Det kan vara teknikerutbildning för tekniker, klinisk rapportering för Kunder är alltid välkomna till Care of Sweden. hjälpmedelskonsulenter, etc. Därefter går vi igenom produktnyheter och kunden får möjlighet att prova, testa, klämma och känna på produkterna i vårt show room, säger Helena. Produktionskedjan Kunden får sedan en rundvandring genom hela Care of Swedens produktionskedja, från produktutveckling till marknadsföring och kundtjänst. Helena berättar om produktionen; Vi börjar i vår rekond, som består av flera steg. Från mottagning av smutsigt gods som kommer in från våra kunder till hur vi rengör och sedan monterar ihop, testar och packar ihop godset igen. Rekond gör vi både på våra egna uthyrda system och som service för de kunder, kan vara sjukhusavdelningar eller ett äldreboende, som äger sina egna system. Vi utför dessutom rekonditionering och service till vissa hjälpmedelscentraler, som helt och hållet överlåter hela hanteringen till oss. Sedan går vi vidare till tillverkningen av luftmadrasser som också denna sker i flera steg. Vidare visar vi montering och lagerhantering för alla våra produkter och avslutar på Helabs avdelning, det är där vår dyntillverkning sker. Besökarna brukar bli förvånade över vilket hantverk dynorna faktiskt är. Positivt att träffa kundtjänst Allra sist tar vi en runda runt kontoret. Ekonomi, marknad, kundtjänst och så vidare. Kunderna uppskattar verkligen att få träffa personerna bakom kundtjänst som de har kontakt med mailvägen eller på telefon, avslutar Helena. 8 9

6 Änggårdens Hospice Änggårdens Hospice FAKTA HOSPICEVÅRD Riktar sig till svårt och obotligt sjuka och deras närstående. Den sjuke befinner sig i livets slutskede. Den sjuke har en obotlig sjukdom med kort förväntad överlevnad. Vården är inriktad på lindring och livskvalitet den sista tiden i livet. Den sjuke och/eller eventuellt dennes närstående ska själva ansöka om vård på hospice. Hospicevård bedrivs inom en egen vårdenhet med en vårdmiljö som ska präglas av lugn och ro, både inom- och utomhus, för att bidra till ökad livskvalitet hos den sjuke och dennes närstående. Den förväntade överlevnaden hos en hospicepatient är mellan ett par veckor och några månader. Anette Folk, undersköterska stormtrivs på Änggårdens Hospice Änggårdens Hospice: Ingenting är omöjligt Ett litet rött hus med vita knutar i en park, möjlighet till besök när som helst och individuellt anpassade mattider. Under mottot Ingenting är omöjligt ger personalen vid Änggårdens Hospice gästerna så mycket livskvalitet det bara går under deras sista tid i livet. Det här är den bästa arbetsplatsen man kan tänka sig! Det säger Anette Folk, undersköterska på Änggårdens Hospice i Göteborg. Hon har arbetat där i fyra år och stortrivs, trots att de personer man tar emot är allvarligt och obotligt sjuka och tillbringar sin sista tid i livet på hospicet. Visst är det mycket sorg att bearbeta, men det vägs upp av ännu mer glädje. Vårt arbetslag är fantastiskt, och även de volontärer som hjälper till här. Och så har vi en lyhörd chef som ger oss mycket frihet under ansvar. Det brukar sällan vara några problem att ta till speciella åtgärder, som att köpa in några särskilda produkter. Personalsammansättningen Personalen består framför allt sjuksköterskor och undersköterskor, men det finns även städerska, ekonom och ansvarig chef. Läkare kommer tre dagar i veckan Visst är det mycket sorg att bearbeta, men det vägs upp av ännu mer glädje. från asih, Avancerad sjukvård i hemmet, den palliativa hemsjukvården i Göteborg. Övrig tid har de jour dygnet runt. Dessutom har man en pastor pastor och en psykosocial sjuksköterska som kommer tre dagar i veckan vardera. I hospicevården handlar det mest om att lindra och att vara lyhörd för den sjukes önskemål. Därför är till exempel mattiderna individuella och anpassas efter när matlusten infinner sig. Det går alldeles utmärkt att få ett extra mål mat på natten, om det behövs. Vi har ett eget kök där någon i personalen, eller en HOSPICEVÅRDEN HAR FYRA HÖRNSTENAR: 1. Symtomlindring att avhjälpa alla symtom som är obehagliga för den sjuke. 2. Relation/kommunikation att hjälpa den sjuke att finna mening och att behålla relationer. 3. Närståendestöd att stötta anhöriga och vänner till den sjuke. 4. Teamarbete att se hela människan och vad som är viktigt för henne/honom. Inbjudande utsikt över den lummiga omgivningen. volontär, lagar frukost och middag med efterrätt, säger Anette Folk. Lunch beställer vi från en restaurang i närheten. Vi har alltid två maträtter plus soppa att välja på. Anhöriga får förstås också äta här, till självkostnadspris. En fikavagn står alltid laddad i köket, med kaffe, te och hembakat bröd. Volontärer, som kommer några gånger i veckan, brukar baka, sköta trädgården, vattna blommor och liknande. Välkomnande miljö Här kallas de sjuka för gäster och hospicet har elva gästrum med dusch och toalett. Det finns fina uteplatser med utsikt över parken. Inredningen är harmonisk och lugn, så att den hjälper till att skapa livskvalitet för gästerna. Att sängarna är bekväma är en viktig del i detta. Från början använde vi oss av enkla standardmadrasser till sängarna, men så småningom kom vi i kontakt med Care of Sweden och fick den första CuroCell s.a.m-madrassen. Det var ett riktigt lyft, säger Anette Folk, som är ansvarig för madrasserna på Änggårdens Hospice. Gästerna har ofta både smärtproblematik och illamående. Det krävs planering inför att de ska lägesändras, till exempel genom att de får smärtlindrande läkemedel en stund i förväg. Med CuroCell s.a.m-madrassen har vi märkt att vi inte behöver lägesändra personer med hög smärtproblematik lika ofta. Dessutom är de här madrasserna enkla att hantera. Vi har dem nu i sex av rummen, men målsättningen är att det ska finnas en i varje rum. Lyhördhet för gästernas behov och mående är av högsta vikt i hospicevården. I både stort och smått. Det kan handla om att försöka tillmötesgå särskilda önskemål FAKTA ÄNG- GÅRDENS HOSPICE Ligger på Hisingen i Göteborg, vid Lillhagsparken. Startade 1999 av en fristående stiftelse bestående av Ingemar Bokedal (sjukhuspräst), Carl- Magnus Rudenstam (överläkare och docent) och Inger Carlander (sjuksköterska). Stiftelsen står under Länsstyrelsens kontroll och är icke vinstdrivande. Härliga sommardagar fikas det gärna ute på altanen. som gästerna har. Ibland betyder det att det får äta något de längtar efter, ibland att man ger sig iväg på en utflykt. Någon kanske vill träffa en släkting på annan ort en sista gång, och då försöker vi lösa det, säger Anette Folk. En gång var det en av våra gäster som så gärna ville åka ut och fiska. Det ordnade vi, så klart. På väggarna på Änggårdens Hospice hänger vackra fotografier, och det pågår ofta en konstutställning i musikrummet. Där ordnas också berättelsekvällar och även visstunder, ledda av den pastor som finns här tre dagar i veckan. Vi vill gärna att de anhöriga kommer på besök. Därför har vi inga särskilda besökstider, utan de kan komma när de vill. De får gärna övernatta också, så det finns bäddsoffa eller extrabädd till varje rum. Personalen på hospice har specialkompetens i smärtlindring och palliativ (lindrande) vård. En del av dem har också utbildning i taktil massage, akupunktur och fotvård sådant som kan lindra smärta och kännas skönt för gästerna. Vården hos oss utgår från en helhetssyn på människan, säger Anette Folk. Vi stödjer inte bara gästen utan hela familjen. Och som sagt, vi lever efter mottot att ingenting är omöjligt! 10 11

7 Eldsjäl prisas av svt Madrassinventering Förtroende är nyckeln till framgång För Leonardo Ayala, assistent på Attendo Care på Bäckby, Västerås är det viktigt att inge förtroende. Det har han själv lyckats så bra med, att han till och med fått en utmärkelse i tv-programmet Fråga Doktorn för sitt engagemang i sina patienter. Det var brodern till en av mina patienter som nominerade mig, berättar han. I motiveringen konstaterades att Leonardo alltid gör det lilla extra, utan krav. Med just den här patienten hade han fått så bra kontakt att de bara behövde titta på varandra för att Leonardo skulle veta vad som behövde göras. Många av hans patienter är dementa. Ofta har han kommit i kontakt med vederbörande på ett eller annat sätt och sedan kommer en förfrågan om han kan ställa upp. Personkemin är a och o, och mycket hänger på första intrycket, tycker han. För att patienten ska känna trygghet och kontinuitet försöker Leonardo få patienter på regelbunden basis. Just nu jobbar jag till exempel med en person som jag besöker varje vardag. Det gäller att hitta sin repertoar Han trivs som assistent. Arbetet är varierande och innefattar allt från rent omvårdnadsarbete till att gå på promenad, handla och så vidare. Ibland fungerar han lite som en god man, även om han inte är det på pappret. I mitt jobb kommer alltid patienten först. Leonardos patienter känner sig väl omhändertagna, Leonardo Ayala, jobbar idag som assistent på Attendo Care, Bäckby, Västerås. Personkemi är såklart a och o, och mycket hänger på första intrycket. det visar feedbacken han får från anhöriga, grannar och andra runtomkring patienten. Jag försöker fånga upp patientens intressen och tidigare yrkesliv så att vi har något att prata om. Jag vill motivera dem och bejaka deras människovärde. Det gäller att hitta sin repertoar, för att veta hur man bäst jobbar. I Leonardos repertoar ingår en hel del sång. Många lider av depressioner och han försöker få dem att sjunga med. Ofta samma sång gång efter gång. Det ger trygghet och kan locka fram ett skratt eller två. Man kan inte stressa och forcera med dementa, allt måste få ta sin tid. Madrasser viktigt hjälpmedel Viktigt i Leonardos vardag är förstås bra hjälpmedel. Som madrasser. Det ökar ju patientsäkerheten att ha en bra madrass. Och jag kan ge god omvårdnad genom att förebygga och behandla trycksår. För Leonardo är det viktigt att ge varje patient så bra livskvalitet som möjligt. Genom trygg och bra omvårdnad. Och med ett skratt då och då. Med den inställningen är det kanske inte så konstigt att man får en utmärkelse någon gång. En madrass som förbrukat sin livslängd tappar egenskaper och funktion vilket innebär att den inte längre kan betraktas som ett säkert hjälpmedel. Kontinuerlig madrassinventering spar pengar Att med ett jämna tidsintervall inventera sina madrasser kan förebygga många trycksår samtidigt som det spar pengar för verksamheten. Madrasser har en begränsad livslängd och det är av yttersta vikt att ha en plan för hur ofta dessa ska bytas ut för att säkerställa patientsäkerheten och för att det ska bli kostnadseffektivt. Madrasser är en färskvara och behöver kontinuerligt bytas ut. Livslängden påverkas bland annat av användningsområde, hur mycket madrassen används, osv. En madrass som förbrukat sin livslängd tappar egenskaper och funktion vilket innebär att den inte längre kan betraktas som ett säkert hjälpmedel. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv och ur patientsäkerhetssynpunkt är det därför viktigt att med jämna tidsintervall inventera avdelningens madrasser och upprätta en plan för hur ofta dessa ska bytas ut. Detta blir ett betydelsefullt instrument i arbetet med att kostnadseffektivt förebygga och behandla trycksår. Förfrågningar om madrassinventering Care of Sweden genomför löpande madrassinventeringar i samarbete med sjukhus och vårdboenden. Inventeringarna görs på förfrågan av kunderna, som själva inte alltid har uppdaterad status på sina madrasser. Samtliga madrasser på vardera avdelning brukar inventeras för att få en helhetsbild över verkligheten. Madrasserna håller inte måttet Vid en genomgång av resultatet från den senaste tidens inventeringar framkommer en tydlig bild av att en stor del av de madrasser som används inte kan anses var okej för ändamålet. Många madrasser är dessutom äldre än den rekommendation gällande madrassens livslängd som Care of Sweden använder sig av. Resultatet av inventeringarna visar tydligt att det finns behov av någon form av registrering och dokumentation av enhetens madrasser för att man skall kunna se statusen på sina madrasser samt för att planera inköp av ny utrustning. En madrassplan där både en årlig madrassinventering och budget ingår blir en hjälp att kostnadseffektivt förebygga och behandla trycksår. MADRASSINVENTERING Vid en inventering genomförd av Care of Sweden kontrolleras bland annat madrassens ålder, synliga skador, hål eller revor, sättningar (om det är en skummadrass), pump, slangar och luftceller (om det är en luftmadrass). Inventeringen protokollförs sedan med rekommendationer om åtgärd, så att innehavaren får en rapport om statusen på sin avdelning

8 Tema förebygga trycksår / Kunskap och bra utrustning är nyckeln Kunskap och bra utrustning är nyckeln / Tema förebygga trycksår Inventering och utvärdering för förbättrad vårdmiljö Med en otrolig drivkraft, tålamod, nytänkande idéer och ett engagemang i sitt uppdrag jobbar eldsjälen Annica Karlsson för att förbättra vårdmiljön både för patienter och omvårdnadspersonal. Kunskap och bra utrustning är nyckeln. som förflyttningsteknik, teamarbete i riskbedömningen för trycksår och produktgenomgångar. I samband med utbildningarna byttes sängar och madrasser ut. Anpassade så att tillgång till tunnare hjälpmedel och positioneringskuddar fanns, detta för att få in både kunskap och produkter i ett svep och på så sätt få direkt resultat. En viktig del i förbättringsarbetet är att använda sig av utomstående kompetens, såsom den hos leverantörerna. Att ha en bra samtalspartner, som jag har funnit i Care of Sweden, är av yttersta vikt. Att ha en bra samtalspartner, som jag har funnit i Care of Sweden, är av yttersta vikt. Att leverantören gör studier, forskning och utvärderar tillsammans med oss som användare är betydelsefullt, säger Annica. Våren 2012 fick Annica Karlsson, Distrikts-arbetsterapeut, uppdraget att bli inköpare för sängar och madrasser i Hallsberg kommun. Sedan tidigare fanns ett väl inarbetat arbetssätt på detta område, att köpa in fler luftmadrasser. Annica förespråkade att istället investera i bättre grundmadrasser, gärna förebyggande sådana och anledningarna är många. På de befintliga avtalssängarna räckte inte alltid grindhöjden till i förhållande till totalhöjden på madrasserna som lades i sängarna. Ett ytterligare problem var att patienterna hade svårt att sitta på sängkanten. Problem som man inte hade tänkt på vid inköp. Helhetsgrepp kring sängutrustningen Annica såg att det fanns mycket att jobba på kring all utrustning runt sängen och ville ta ett helhetsgrepp för att utreda hur man på bästa sätt kan skapa en trygg miljö både för patienter och omvårdnadspersonal. Jag hade en tanke om att lägga i en Optimal 5zon från Care of Sweden, för att få bort luftmadrassanvändandet. Ambitionen var självklart att minska förekomsten av trycksår, men också att möjliggöra mer aktivitet för patienterna. Genom att använda en allt-i-ett madrass i skum hamnar grindarna i rätt höjd. Skummadrasserna är också stabilare och minskar risken för fall och har dessutom sittfunktion, förklarar Annica. Utvärdering och madrassinventering Annica beslutade att utvärdera en verksamhetsenhet i taget för att få en bra överblick över utrustningen, bland annat när den investerades och vilket skick den är i. Våren 2013 genomfördes en madrassinventering av Care of Sweden på ett boende i kommunen. Före inventeringen hade jag en dialog med min chef för att skriva ett flödesschema och för att ta reda på före-läget. Vi ville få god nytta av inventeringen. Samtidigt ville vi kunna göra en utvärdering efter inköp av ny utrustning, berättar Annica. Hänsyn togs bland annat till patientens eventuella trycksårsförekomst och kroppsvikt, vilket man också knöt till dokumentation i Senior Alert. Det är ett kvalitetsregister där målsättning är att man arbetar i team och erbjuder förebyggande åtgärder för trycksår, fall och undernäring. Utvecklingsbehov Efter inventeringen gjorde Annica en sammanställning med hjälp av Care of Swedens protokoll och konstaterade att det fanns ett klart utvecklingsbehov. Flera av madrasserna var svåra att bedöma ålder på då det inte fanns märkning på alla, men den äldsta kända madrass som hittades var från 1997! (Alla Care of Swedens madrasser är märkta med tillverkningsdatum, både på överdrag och madrass vilket underlättar för att kunna ha koll på dess ålder, red. anmärkning). Jag ville belysa hur användandet av utrustning påverkar god omvårdnad och att det görs på ett kostnadseffektivt sätt. I min sammanställning utredde jag också i vilken utsträckning patienter hade trycksår i förhållande till eventuell åtgärd. Jag ville belysa hur användandet av utrustning påverkar god omvårdnad och att det görs på ett kostnadseffektivt sätt. Annicas sammanställning skickades till kommunledningen som beslutade att vidare satsningar ska göras, både vad det gäller inköp av utrustning och utbildning av personal. Åtgärder Fler före-läges utvärderingar gjordes på ett boende följt av inköp samt en pärm med samlad information till boendet där man började att investera till. Tillsammans med Care och Sweden och sängleverantören Comfort System anordnades en heldagsutbildning med olika teman, så- Förbättrad patient- och arbetsmiljö Nu har man bytt ut så gott som alla luftmadrasser mot Care of Swedens Optimal 5zon. Dessutom har användning av stödkilar och kontinuerliga lägesändringar ökat. Personalen tog till sig hur man bäddar för att ta till vara på madrassens egenskaper - de har nu alltid rutin att rulla ned täcket till fotändan på dagen. På så sätt klarar man sig utan luftmadrasser. Nattsömnen har förbättrats hos patienter som tidigare har störts av vibrationer, oljud och knappar som lyser hos madrasspumpen. Resultatet är inte enbart att patientsäkerheten ökat och trycksåren minskat. Dessutom har omvårdnadspersonalens arbetsmiljö blivit bättre. Minskat behov totalt av andra hjälpmedel som används över basmadrass och mer användning av tunnare förflyttningshjälpmedel. Med de nya madrasserna och nyvunnen kunskap har man fått ett uppsving, och förbättringsarbetet fortskrider. Nu pågår utrustning till nästa vårdboenden och jag har fått klartecken till att se över alla vårdboende i Hallsbergs kommun. Nästa steg, förutom fler inköp av främst madrasser, är att hitta nya begrepp och metoder i förflyttningsteknik. Där är förflyttningsinstruktörer mycket viktiga! De är kunniga, engagerade och utbildar omvårdnadspersonal som arbetar i Hallsbergs kommun. Eldsjäl med många idéer Annicas ögon lyser, man kan se på henne hur hon brinner för detta! Hon sprudlar av nya idéer och tankar kring förbättringsarbetet. Nu har jag fått uppdraget att arbeta vidare med positioneringskuddar och stödkilar som introducerades vid utbildningstillfället. Nästa steg kan bli att inspektera hudkostymen närmare, ett före- och efterläge. Samt hitta fungerande arbetssätt som gör att alla vet kommunens uppdrag att erbjuda dessa, vem, när, hur och varför. Det ingår i mitt uppdrag att sprida kunskap och visa hur denna kan användas för att förbättra vår vårdmiljö. Med kunskap, positioneringsmaterial och Optimal 5zon kan det bli kanon avslutar Annica

9 Möt vår kundtjänst Möt vår kundtjänst Möt våra kundtjänstmedarbetare Anette Gunnarsson Kundtjänstansvariga Anette Gunnarsson har jobbat på Care of Sweden i fem år. Först inom produktionen och sedan tre år på kundtjänst. Hennes dag brukar börja strax före klockan åtta med fakturering och statistik. Sedan väntar mejlens inkorg, att köra ut ordrar, ringa kunder och lägga in beställningar. Och under den tiden, självklart svara i telefonen. Det är ju kontakten med kunderna som är det roligaste i det här jobbet. Jag pratar och träffar otroligt mycket folk hela tiden. Att jobba inom kundtjänst är ett oerhört varierande arbete! Och att kunna hjälpa till när det är kris och panik någonstans. Vi fick nyligen ett tack-mejl från en kund som hade kris de behövde tio stycken Curocell-madrasser. Vi kunde lösa det så att leveransen gick ut dagen efter. Det kändes riktigt kul. Vid halv fem lämnar Anette Tranemo och styr kosan mot hemmet på en gård utanför Mårdaklev. Där väntar sambon Andreas, barnen Anton, 16, Natalie, 13 och Linus, 11. Samt en massa djur: får, höns, hundar, katter, ankor, duvor, påfåglar och gäss. Och så har vi några parakiter också. Det är min sambo som är fågelfantasten, men det är klart att jag hjälper till. Just nu håller vi på att bygga ut och både jag och min sambo är dessutom aktiva i Mårdaklevs bygdegårdsförening. VANLIGASTE FRÅGAN: Vad ska vi göra, madrassen larmar! Svar: Börja med att titta efter så att cpr-ventilen är stängd, säger Anette. Att jobba inom kundtjänst är ett oerhört varierande arbete Anette Gunnarsson Vi är en sambandscentral med spröt ut till de olika avdelningarna Ulrika Griffin OVANLIGASTE FRÅGAN: Kan man lägga fler än en på en madrass? Svar: Det beror på vad det är för madrass och relationen mellan dem som ska ligga på den. Ulrika Griffin Om du ser många av Care of Swedens anställda springa omkring iförda virkade mössor med märket Knitted by Griffin of Sweden är det Ulrika Griffins flinka fingrar som ligger bakom. För när hon inte svarar i telefonen och hjälper kunder med leveransbesked eller andra madrassrelaterade bekymmer sitter hon gärna hemma i huset i Mårdaklev och handarbetar. Jag både stickar, virkar, syr och broderar på min lediga tid, berättar Ulrika som faktiskt drev eget företag och sydde brudklänningar under några av de tio år hon bodde i England. Sedan sex år bor hon och familjen, engelske maken Mark och de två barnen Ella, 12 och Hampus, 5, i Sverige och Mårdaklev. I september 2010 började Ulrika på Care of Sweden. Först i produktionen och sedan på kundtjänst. Det roligaste är människorna! Att få prata och ta hand om deras bekymmer gör att varje dag blir helt unik. Ibland får man tänka efter ordentligt för att hitta en lösning, men i princip kan vi alltid ge våra kunder tillfredsställande svar. Vi jobbar också internt och är som en sambandscentral med spröt ut till de olika avdelningarna. Sedan Care of Sweden flyttade till Tranemo 2013 har företaget fått betydligt bättre möjligheter att hålla konferenser och utbildningar hemma i huset. Då fungerar Ulrika som konferensvärd och tar hand om allting runtomkring. Lillan Carbe Lillan tycker om utmaningar. Så när frågan kom om hon ville hjälpa till på kundstjänst-sidan tackade hon ja direkt. Ingen dag är den andra lik, det är nya utmaningar varje dag och det är roligt. Och lite svårt, eftersom man hoppar mellan olika avdelningar och behöver kunna alla olika processer. Samtidigt får vi i kundtjänst en helhetsbild av företaget. För Lillan är det viktigt att få utvecklas och lära sig nya saker. Nyligen kom en produktspecialist och ville ha hjälp att sätta ihop ett utskick till ett lss-boende. En sån uppgift passar som handen i handsken. Och vid ett tillfälle fick jag chansen att hålla i en positioneringsutbildning på ett sjukhus. Det var jättekul. Att få komma ut och inventera företagets madrasser på sjukhus ger möjlighet att se produkterna ute i verkligheten. Det är både givande och intressant att träffa kunderna face to face och få en inblick av hur det ser ut i verkligheten. Kundkontakter och goa arbetskamrater håller också Lillan på bra humör. Och hemma i Svenljunga finns sonen Vincent, fyra år. Då blir det många aktiviteter som passar en fyraåring: spel på surfplatta och tv, pulkaåkning, cykling, promenader och lek med kusinerna i Göteborgsområdet. Jag har ingen egen häst, men brukar få rida hos en före detta arbetskamrat. Vincent tycker också om att rida, så det kan vi göra tillsammans. Vi finns här för att ge dem bästa möjliga support Lillan Carbe VIKTIGA EGENSKAPER OM MAN SKA JOBBA INOM KUNDTJÄNST: Man skall alltid återkoppla till kunderna och hålla dem informerade om pågående arbete. Det är viktigt att visa kunderna respekt och se efter deras behov. Kunden har alltid rätt. Vi strävar efter att få nöjda kunder och finns här för att ge dem bästa möjliga support. DET VISSTE DU INTE OM CARL: En nöjd kund kommer tillbaka och det blir en bättre affär i längden Carl Andersson Han och sambon Susanne träffades på jobbet. Det tog inte lång tid efter att Carl börjat för snart tre år sedan som de spanade in varandra och efter en kick off började de även träffas utanför jobbet. And the rest is history Carl Andersson När utländska kunder behöver hjälp är det Carl som svarar i telefonen. Men han bistår lika mycket exportsäljaren Stephen Laidlaw som bor i Norge med att ta fram priser, dokument och annan information han behöver. Förutom det lägger jag ordrar, kontrollerar frakter och leveranstider och lämnar information om det till våra kunder. Det allra roligaste tycker Carl är att få vara med från början när det kommer större order. Och att kunna förekomma kunderna genom att föreslå en bättre lösning. Ibland kanske de inte behöver en fullt så dyr madrass som de tror, då kan jag föreslå en som kostar mindre. Det ger kanske oss en mindre inkomst just nu, men en nöjd kund kommer tillbaka och det blir en bättre affär i längden. I vanliga fall tillbringar Carl en stor del av sin fritid med att träna. Och att titta på sport. Det blir inte mycket till över till det nu. Orsaken heter Noel och är fyra månader gammal. Att bli pappa får en att ändra prioritet här i livet

10 Tema förebygga trycksår / Utbildning i trycksårsförebyggande åtgärder i Västerås Utbildning i trycksårsförebyggande åtgärder i Västerås / Tema förebygga trycksår I förbättringsarbetet gavs åtta utbildningstillfällen för representanter från kommun och landsting. Åsa gifter ihop kvalitetsregistren med det vardagliga arbetet mot trycksår! Åsa Askblom driver ett projekt med en vision om att förebyggande åtgärder för trycksår ska bli en naturlig del i riskbedömningsprocessen. Genom både teoretisk och praktisk utbildning hoppas hon att medvetenheten kring trycksårsförebyggande åtgärder och registrering i kvalitetsregistren ska öka inom hälso- och sjukvården i Västerås Stad. Åsa Akblom är projektledare för implementering och uppföljning av kvalitetsregistren i Västerås Stad. Ett projekt som landstinget driver bygger på att amputerade diabetiker ansågs ha en oacceptabelt hög statistik. Det fanns ett behov av riktad undervisning i sårvårdsprocessen och kvalitetsregistrering till primärvård och kommun. Som ett första steg i förbättringsarbetet gavs åtta utbildningstillfällen för representanter från kommun och landsting. Vid ett utbildningstillfälle var Care of Sweden på plats och föreläste kring madrassens betydelse i den förebyggande processen. Efter utbildningen blev de enheter som deltog modell för hur arbetet fortskrider. Reaktionen från deltagarna var positiv och fastän projektet i vissa fall gav merarbete, många fick gå tillbaka och städa i sin egen organisation och ändra på rutiner för att anpassa verksamheten. Trots detta ser de flesta positivt på merarbetet och tänker på nyttan det ger patienterna i slutändan. Chefen har en nyckelroll En framgångsfaktor för att lyckas är att få med chefen på enheten på tåget då det gäller att implementera rutiner och struktur för registreringen. Nu är ytterligare en utbildningsfas avslutad med enhetschefer, ssk, usk och vårdbiträden, alla under hälso- och sjukvård, hsl i Västerås Stad. I denna fas har fokus legat på att se helheten och syftet med att dokumentera i Senior Alert eller det Palliativa registret. Målet är att kunna se förbi registret och förhålla sig till vad det betyder på den egna avdelningen. För att hitta en bra modell för registrering i kvalitetsregistren och hur detta bäst tillämpas på avdelningarna jobbar man nu tillsammans med Mälardalens Högskola. Åsa Askblom, projektledare för implementering och uppföljning av kvalitetsregistren i Västerås Stad. Idag har man en cirkelformad modell som kallas evidensbaserad praktik, där vårdtagaren ligger i fokus och alla tillgängliga resurser i ringar runtom denna. Modellen bygger på att alla måste bidra till att cirkeln blir sluten, annars är det lätt att det pågående arbetet fallerar. Denna modell möjliggör att utbyta tankar och öka förståelsen för varandras arbetsområde, varje liten vardaglig syssla kan i slutändan göra stor skillnad för vårdtagaren. Till en början uppmuntrades enheterna till registrering i exempelvis Senior Alert enligt prestationsersättning om mål uppfylldes på antalet registreringar. Syftet förtogs dock då fokus hamnade på registreringen. Nu ligger jobbet i att flytta fokus till kvalité och arbetssätt. Det är viktigt att skapa en tydlig struktur för hur man ska jobba, vilken också ska vara lätta att lära ut då det är av yttersta vikt att nyanställda introduceras i det nya sättet att tänka. Medvetenheten ökar Visionen är att förebyggande åtgärder ska bli en naturlig del i riskbedömningsprocessen och Åsa känner att det går i rätt riktning, allt fler enhetschefer uppmuntrar personalen till utbildning. Idag är medvetenheten om att alla måste hjälpa till att registrera och dokumentera större än tidigare. I vår görs en satsning i projektet, tillsammans med Care of Sweden, för att vidareutbilda omvårdnadspersonal i lägesändring och bäddteknik, för att på så sätt omsätta det förebyggande tänket i praktisk handling. Fortsättning följer! UTBILDNING Care of Sweden erbjuder utbildningar inom flera olika områden, till exempel trycksår, vårdbäddskunskap och evakuering med mera. Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss på eller 18 19

11 Tema förebygga trycksår / Erfarenheter från Chile Tema förebygga trycksår / Erfarenheter från Chile K Erfarenheter från Chile: Madrasser från Care of Sweden underlättar i krislägen lockan var halv fyra på morgonen den 27 februari 2010 när jordbävningen drabbade Chile. Vid sjukhuset i Rancuaga flög människor upp ur sina sängar, ur stånd att riktigt förstå vad det var som hände. Tre minuter är en evighet, säger sjukvårdschef Magaly Sobarzo. Jordbävningen kom i vågor och det kändes som vi var med i en skräckfilm. När den värsta paniken lagt sig och personalen kunde börja fokusera på patienterna igen dök nästa bekymmer upp. Hur skulle man få ut patienterna från sjukhusbyggnaden som utsatts för kraftig åverkan? Strömmen var utslagen så hissarna fungerade inte. Vi fick bära de patienter som inte kunde gå nerför trapporna i lakan. Det var totalt kaos och det hände att patienterna ramlade ur de provisoriska bårarna. Som tur var skadades ingen allvarligt, fortsätter Magaly Sobarzo. Väl i säkerhet uppstod ännu ett problem. Det fanns inga madrasser för patienterna att ligga på och det var alldeles för osäkert att återvända in på sjukhuset för att hämta på grund av de kraftiga efterskalven. Resan till Chile Några år senare, i juli 2013, reste Stephen Laidlaw, key account manager på exportsidan och produktchef Anne Lindeborg till Chile för att hålla utbildning för säljstaben hos den nya agenten samt ett seminarium för flera av landets sjukhus. Stephen minns resan som lite av en mardröm. Det tar 32 timmar att flyga till Chile. Vi fick byta plan på John F Kennedy-flygplatsen i New York, släpa vårt bagage och när vi väl kom fram till Santiago hade bagaget ändå försvunnit. De erbjöds 50 dollar var samt ett par boxershorts och en t-shirt i one-size-fits-all som kompensation. Där stod vi, svettiga och trötta och skulle hålla i ett seminarium! Bland produkterna Stephen och Anne visade fanns Care of Swedens ergonomiska Optimal 5zon-madrass med evakueringshandtag för säker transport av patienter i krislägen. Sådana skulle vi haft 2010, konstaterar Magaly Sobarzo. Utsikt över Santiago, Chile Vid ett internationellt säljmöte under hösten 2013 berättade Stephen och Anne om sina erfarenheter i Chile. Då klädde vi oss i underkläderna vi fått i Santiago. Eftersom vi inte är direkt lika stora och kläderna höll one-size blev det en ganska komisk effekt, säger Stephen och skrattar. Med 200 resdagar om året är han en van resenär. När vi når honom på telefon hemma i Norge har han precis kommit hem från några dagar i Dubai. Veckan därpå väntar först Spanien i fyra dagar och sedan följer tio dagar i Indien samt Holland, England och Frankrike. I mars åker jag till Kuwait och i april är det dags för Australien, Nya Zealand och tio nya dagar i Indien. Stephen håller en presentation av Care of Swedens madrasser i Santiago, Chile. Det tar 32 timmar att flyga till Chile. Vi fick byta plan på John F Kennedy-flygplatsen i New York, släpa vårt bagage och när vi väl kom fram till Santiago hade bagaget ändå försvunnit. För Stephen och Anne blev resan till Chile minnesvärd. Vi fick stående ovationer efter seminariet och behandlades som Hollywoodstjärnor, säger Stephen. Anne konstaterar lugnt att resan var intressant. Och att vissa av hennes förutfattade meningar bekräftades. Jag tänkte att Chile var ett väldigt fattigt land. Det var det ju. Men det som förvånade mig var att sjukhusen hade väldigt moderna sängar! Bättre än här i Sverige, faktiskt. Och de hade stenkoll på utvecklingen inom trycksår. Däremot höll de chilenska sjukhusmadrasserna en helt annan standard. När vi byggde det nya sjukhuset bestämde vi oss för att köpa nya trycksårsmadrasser kombinerade med evakueringslakan från Care of Sweden, berättar Magaly Sobarzo. Sängarna i Chile håller många gånger högre klass än de svenska, dock finns det lite att jobba på gällande madrasserna. EXPORT Ungefär en tredjedel av Care of Swedens omsättning går på export till 26 länder. Störst på exportsidan är Australien. Vi fick kontakt med Australien genom en av våra engelska kontaker, stämde träff på en mässa i Tyskland. Kom överens och nu är de störst! berättar Stephen Laidlaw. 21

12 Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Studier har visat att trycksår påverkar patienten både fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt. Smärtan beskrivs som oändlig. Trycksår är en mycket vanlig vårdskada. Studier i Sverige och i andra europeiska länder visar att procent som vårdas på sjukhus har trycksår. Motsvarande siffror för sjukhem och äldreboende är 8,3-24,2 procent i Europa och i Sverige. I USA uppskattas den totala kostnaden för trycksårsbehandling till 11 miljarder dollar årligen. Följ satsningen på ökad patientsäkerhet på Beställ eller ladda ner på eller på telefon isbn Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: åtgärder För att FöreBygga EPUAPs trycksårskonferens Våra hjälpmedel Care of Sweden deltar vid EPUAPs årliga trycksårskonferens För 17:e året i rad anordnas epuap:s årliga trycksårskonferens. Den augusti går denna av stapeln i Stockholm och temat för i år är Pressure Ulcers from Birth to Death Prevention, Treatment and Rehabilitation Care of Sweden är en av epuap:s sponsorer och deltar vid konferensen. För oss är det en självklarhet att medverka vid denna konferens som är ett tillfälle för alla berörda att diskutera status och utveckling kring trycksårsproblematiken i Europa och världen. Förutom bland annat föredrag och workshops kommer de nya uppdaterade International Pressure Ulcer Guidelines att presenteras på konferensen. Hoppas att vi ses där! Läs mer om konferensen på Våra hjälpmedel!.ȧlpmedel Vi har tagit fram en del hj som skall kunna ge våra madrasser ännu bättre resultat samt underlätta ditt och dina kollegors arbete med att riskbedöma, förebygga och behandla trycksår. Madrassväljaren Guidelines vid val av produkt Madrassguiden hjälper dig som använder våra produkter att välja rätt madrass. Vare sig behovet är en komfortabel standardmadrass eller en mer avancerad madrass, ger denna guide dig en vägledning vid val av madrass. Som ett komplement till den kliniska bedömningen, rekommenderar vi att en riskbedömning enligt till exempel modifierad Nortonskala görs. Kontakta oss för mer information. Tel , eller besök oss på Mod. Norton > 20 poäng. Kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel. Kan lägesändra, ingen tryckskada. Mod. Norton < 20 poäng. Kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel. Nedsatt förelseförmåga pga. smärta. Malnutrierad. (**) Mod. Norton < 20 poäng. I behov av hjälp vid lägesändring. Sängliggande, rullstolsburen. Behöver hjälp med allt, eller kan bara hjälpa till lite. Smärtproblematik. Nedsatt allmäntillstånd. Malnutrierad. (**) Läkt sår, eller risk för återkommande sår (recidivrisk). Produkter: Prima 12 Prima BM Optimal M3 Optimal Maxx Produkter: Optimal Cura (Kat. 1)* Optimal Cool (Kat. 1) Optimal Solett (Kat. 1) Optimal Sumo AD (Kat. 1) Optimal 5zon (Kat. 2) CuroCell S.A.M (Kat. 2) CuroCell Area (Kat. 3) Produkter: CuroCell Nova (Kat. 2)* CuroCell 2 (Kat. 2) CuroCell RAPS (Kat. 3) CuroCell 3 (Kat. 3) CuroCell 4 (Kat. 4) CuroCell Cirrus (Kat. 4) (** Felaktig tillgodogörelse av näringsämnen, över/undervikt) NOTERA! Denna guide bör enbart användas som en vägledning. Beslutet om vilken madrass som skall användas bör inte enbart grunda sig på denna information. Copyright Care of Sweden Optimal 5zon CuroCell S.A.M CuroCell CuroCell Cirrus Riskbedömning Trycksår Modifierad Nortonskala Madrassväljaren Guidelines vid val av produkt Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 APP TO CARE, TRYCKSÅRSAPP En applikation för iphone eller Android där man enkelt genomför och dokumenterar riskbedömningar för trycksår samt att dokumentera personers hud- och sårstatus. Laddas ner via App store eller Google play. TRYCKSÅRSKORT Ett litet häfte med bl a riskbedömningsinstrument som kan användas som komplement till den kliniska bedömningen. Det innehåller även Madrassväljaren som gör att du lättare kan ta ställning till vilken madrass som är lämplig i omvårdnaden. HANDLINGSPLAN TRYCKSÅR En guideline framtagen i syfte att öka medvetenheten om trycksår samt dess bakomliggande orsaker och risker. Care of Sweden rekommenderar ett strukturerat och planerat arbetssätt i arbetet med att förebygga trycksår och i vår guideline Handlingsplan Trycksår finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter i det dagliga arbetet. Vill du ta en aktiv del i vårt förebyggande arbete, beställ då vår Handlingsplan mot trycksår, Trycksårskort, få en utbildning i trycksårsprevention eller prova kostnadsfritt någon av våra produkter, kontakta vår kundtjänst på telefon , e-post eller besök vår hemsida för mer information. Information Information HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER ÅRET! maj Hjälpmedel och välfärdsteknologi, Lund augusti EPUAP trycksårskonferens, Stockholm oktober Fokus Hjälpmedel, Västerås november Medica, Düsseldorf VÅRDHANDBOKEN Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metod anvisningar och arbetsmetoder. Besök på TRYCKSÅR Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Trycksår Åtgärder för att förebygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår 22 23

13 App to Care Med Care of Swedens trycksårsapp kan du enkelt genomföra och dokumentera riskbedömningar för trycksår samt dokumentera hud och sårstatus på dina patienter. Patientsäkerheten främst! Arbeta proaktivt med att förebygga trycksår och få goda hälsoekonomiska effekter. Vi har hjälpmedlen till er såsom App to Care trycksårsapp, trycksårskort och Handlingsplan Trycksår. Vi arrangerar också utbildningar på din arbetsplats

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Handlingsplan 2015 för att förebygga trycksår

Handlingsplan 2015 för att förebygga trycksår Handlingsplan 2015 för att förebygga Många patienter utvecklar under sin tid på sjukhus. Konsekvenserna av ett är många, bland annat smärta, ängslan och bundenhet för patienten. För sjukvården innebär

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

Vitsippans gruppboende i Holmsund

Vitsippans gruppboende i Holmsund Vitsippans gruppboende i Holmsund Erika Dahlqvist Vårdbiträde Britt Nilsson Gruppledare Diribe Häggbom USK Amleset Fadaga USK Carina Lundström Högberg USK Gabrielle Bäckman Vårdbiträde Anna-Märta Nyman

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BERGS

VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BERGS Bergs tillhör Melleruds kommun och ligger ca 10 min gångväg från Melleruds centrum, bredvid järnvägsstationen. För närvarande finns 16 korttidsplatser på

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 1 (8) Åsliden - juni 2009/bi VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 090603\t:\soc\birgitta\båstad-ö.karup\välkomen till åsliden, 090602.doc\b 2 (8) VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN Vi som arbetar på Åsliden vill hälsa dig varmt

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Värdeskapande för de mest sjuka äldre

Värdeskapande för de mest sjuka äldre Värdeskapande för de mest sjuka äldre Teamarbete, patientfokus och kvalitetregister skapar värde för de vi finns till för Viktoria Loo viktoria.loo@famna.org Famnas Forum för ledarskap och kvalitet AVTAL

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer