Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Meddelanden 4. Remisser 5. Delegationsbeslut 6. Utvärdering av IT PSM 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM 8. Sverigeförhandlingen betydelse för Tingsryds kommun EP Kl Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun EP 10. Försäljning av fastigheten Tingsryd 1: Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun TA 12. Förskottering av pengar för bekostande av bredbandsutbyggnad vid Skogsryd, Linneryd JöW 13. Inköps- och upphandlingspolicy DG Kl Delårsrapport 1:2015 DG Handl fredag

2 15. Godkännande av förfrågningsunderlag gällande kopieringspapper DG 16. Information om upphandling av banktjänster DG 17. Kommunledningsförvaltningen informerar Inga handlingar Kl Årsredovisning 2014 Korröstiftelsen 19. Årsredovisning 2014 Stiftelsen Kurrebo 20. Motion om relationer över generationer helgarbete för ungdomar 21. Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser 22. Beslut om samt återrapportering av kurser och konferenser Inga handlingar Tingsryd Patrick Ståhlgren Jörgen Wijk 1:e vice ordförande Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn

3 Ärende 3 Meddelanden

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 2015/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Samråd, om nedgrävning av fiberkablar mellan Ryd och Tröjemåla, Tingsryds kommun 2015/ Försvarsmakten, övningsledare Håkan Berglind, Tack till Tingsryds kommun för stöd i samband med funktionsfältövningen vecka / Kammarrätten i Jönköping, protokoll Prodoc Svenska KB Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, interimistiskt yrkande 2015/ Energikontor Sydost, Information till kommunstyrelsen om Energikontor Sydost 2015/ Virens FVO, Linneryd Protokoll från årsmöte samt verksamhetsberättelse 2015/ Anna Johansson, skrivelse Besök från Sydafrika , Korrö 7. Länsstyrelen i Kronobergs län, nyhetsbrev - ANDT - Miljö & Klimat 8. Kommunassurans Försäkrings AB, nyhetsbrev 9. Offentliga affärer, nyhetsbrev 10. Socialnämnden, kallelse Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott / Sveriges Kommuner och Landsting, pressmeddelande Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar 12. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskolelärare som saknar legitimation upphör den 30 juni / Brandmännens Riksförbund, Varsel om stridsåtgärder 2015/ Socialnämnden, protokoll Beslut Café KV Justerare Utdragsbestyrkande

6 Ärende 4 Remisser

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Remisser Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande nedanstående verkställda remisser: 2015/ Ronneby kommun, samråd Förslag till grönstrukturplan för Ronneby kommun, tematiskt tillägg till översiktsplan Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande Justerare Utdragsbestyrkande

8 Ärende 5 Delegationsbeslut

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande nedanstående fattade delegationsbeslut: Ärende Delegat 2015/ Borgen för lån Stiftelsen Kommunhus Lånenr Daniel Gustafsson Omsättning av lån om kr Kommuninvest Justerare Utdragsbestyrkande

10 Ärende 6 Utvärdering av IT

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Pia Steinbach Mastenstrand Kommunstyrelsens arbetsutskott Nuläge it Förslag till beslut Ksau mottager informationen om nuläget för it. Beskrivning av ärendet I nulägesbeskrivningen redogörs det för hur den snabba utvecklingen påverkar ITenhetens arbete. Ärendets beredning Ärendet har beretts av informationschef Pia S Mastenstrand. Beslutsunderlag Nulägesbeskrivningen bifogas ärendet. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Pia Steinbach Mastenstrand Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

12 Nulägesbeskrivning av IT-enhetens verksamhet Arbetsmetod och tillvägagångssätt Nulägesbeskrivningen har genomförts i samråd med medarbetarna inom IT-enheten. De fackliga organisationerna har också fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten. Centrala chefsgruppens medlemmar har läst och godkänt utvärderingen. Bakgrund och fakta Under hösten 2010 beslutade arbetsutskottet att anta en offert från PWC gällande en utvärdering av kommunens IT-hantering. Bakgrunden till detta var att kommunledningen under en längre tid hade sett ett behov av få en oberoende bild av verksamheten samt få förslag kring förbättringar. Utifrån resultat av PWC:s utredning beslutade kommunstyrelsen under våren 2011 att anta en handlingsplan med åtgärder för förbättring inom IT-området. Som ett led i detta togs också ett beslut av kommunstyrelsen den 17 oktober 2011, 149, om ett samverkansavtal mellan Tingsryds och Växjö kommuns IT-enheter. Samverkansavtalet innefattar bland annat användarsupport (first line support) och ett gemensamt AD. En överflytt av delar av Tingsryds kommuns IT-miljö skedde under maj 2012 till Växjö Kommun. För Barn- och utbildningsförvaltingen skedde denna flytt under oktober I samband med att ovanstående beslut togs bestämdes det också att IT-enheten i Tingsryd skulle minskas med två heltidstjänster, en tjänst från och med årsskiftet 2012/2013 och en från och med halvårsskiftet Dessa minskningar har också genomförts, den ena i början av 2013 och den andra under januari IT-avdelningen flyttades också rent organisatoriskt och från den 1 januari 2012 ingår IT som en enhet inom den då nybildade informationsavdelningen. Omvärldens och verksamheternas krav på kommunens IT-miljö ökar ständigt. Genom IT-samverkan med Växjö togs ett helhetsgrepp för att modernisera Tingsryds kommuns IT-miljö. Tingsryds kommun har effektiviserat sin drift och fått mer kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet. Tingsryds kommun är i dagsläget tillsammans med Växjö kommun också en starkare part gentemot leverantörer. Lessebo kommun ingår numera också i denna samverkan. Antal enheter IT-användandet har under de senaste åren ökat inom Tingsryds kommun. Antalet datorer och surfplattor har sammanlagt ökat med 918 enheter, från 1161 enheter i januari 2012 till 2079 enheter i december En stor del av denna ökning står läsplattorna för som totalt under dessa år har ökat från 30 enheter till 535 enheter. Datorerna står för en

13 (8) sammanlagd ökning med 413 enheter, från 1131 enheter i januari år 2012 till 1544 enheter i december En ökning av antal datorer och läsplattor har skett med 79 procent från januari 2012 till och med december 2014, inkluderat läsplattor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Exkluderas de osupporterade läsplattorna inom buf blir den procentuella ökningen 40 procent. En osupporterad platta inkluderar alltid en arbetsinsats som inköp, stöldmärkning, installation, eventuell ominstallation samt återvinning Administration Kommunalt företag Citrix Utbildning (adm) Utbildning (elev) Utbildning (lärare) Elev 1: Publik Stand alone Surfplatta (adm) Surfplatta (utb) Uträknat per tekniker var fördelningen för dåvarande IT-tekniker (sex stycken) 192 enheter per person år 2012 och år 2014 är denna siffra 407 enheter per tekniker. Dessa siffror är exklusive ej supporterade läsplattor. Jämförbar siffra för IT-teknikerna som arbetar i Växjö är 317 enheter per tekniker. Både Tingsryds och Växjös siffror inkluderar 1:1 datorer. Vad gäller servrar, hanterar Tingsryds tekniker i snitt 22 servrar per tekniker idag. År 2012 var denna siffra 15 servrar per tekniker. I Växjö hanterar en tekniker i snitt 10 servrar per person år Att ta med i beaktanda bör också göras att Växjö köper in supporten för skrivare, läsplattor och telefoner. Likaså köper de in hjälp för att konfigurera, ställa ut samt skrota gamla datorer. Vad gäller nät- och kommunikation för Växjös del arbetar 2,5 tjänst med detta hos Wexnet. Denna outsourcing innebär en ytterligare minskning av arbetsbelastningen för Växjös tekniker. Status för genomförande av handlingsplan En handlingsplan togs fram utefter PWC: rekommendationer Handlingsplanen godkändes och beslutades av kommunstyrelsen i juni Nedan listas punkterna i denna handlingsplan samt en kort sammanfattning av nuläget. Beslutet från KS finns i sin helhet som bilaga Nytt operativsystem Nytt operativsystem infördes maj 2012 för all verksamhet förutom barnoch utbildningsförvaltningen som infördes under oktober Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

14 (8) 2. Införande av styrgrupp/it-råd En strukturförändring har genomförts för att tydliggöra mandat, roller och uppdrag. Vid ekonomiska förändringar som berör verksamheternas kostnader är det CCG som är beslutande organ. En sortimentsgrupp som träffas vid minst två tillfällen årligen har startats upp för att verksamheterna ska ha insyn och påverkan på de produkter som används inom Tingsryds kommun. En representant från varje förvaltning/bolag finns med i sortimentsgruppen. Informationsavdelningen är sammankallande. 3. Tjänstekatalog - tjänstegarantier Införande av tjänstekatalog/tjänstegarantier. Basutbudet samt även vissa tjänster som frekvent beställs finns numera lättillgängliga via serviceportalen, ett självbetjäningssystem. Användarna beställer själva vad de önskar för tjänster eller vilken utrustning de önskar beställa. Avtal kring servicenivån som tillhandahålls av informationsavdelningen samt vilka områden som respektive organisation själva ansvarar för har tagits fram, så kallade SLA, Service Level Agreement. SLA tecknas mellan informationsavdelningen och respektive förvaltning och bolag. SLA tecknas också mellan informationsavdelningen och varje systemägare för samtliga system. 4. Samverkan med andra Samverkan med Växjö kommun inleddes under 2012 och numera ingår även Lessebo kommun i denna samverkan. Hänvisning till bilaga 2, Överenskommelse om samverkan inom IT-område. 5. Loggning och helpdesk. Rutiner för felanmälan och åtgärder efterfrågades. I dagsläget ska all felanmälan gå via servicedesk, Användare ringer, mailar eller skickar in sina ärenden via serviceportalen. Servicedesk är en first line support som ansvarar för supporten för både Växjös, Lessebos och Tingsryds kommuner. Månadsvis går vi tillsammans med Växjö och Lessebo igenom statistik för ärenden och arbetar med ständiga förbättringar för att vidareutveckla supporten till användarna. De ärenden som inte kan lösas via servicedesk Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

15 (8) skickas via service manager, ett system för hantering av ärenden, vidare till Tingsryds kommuns it-tekniker som tar hand om de ärenden som måste lösas på plats i Tingsryd och de ärenden som behöver en mer fördjupad uppföljning. I siffrorna nedan redovisas statistik för ärenden som inkommit och lösts under 2014 via servicedesk. Totalt har servicedesk under året tagit emot 1999 ärenden varav 53 procent av dem har lösts av servicedesk, 47 procent, 939 st ärenden har skickats vidare till linje två, Tingsryds IT-enhet. Ärenden Totalt antal registrerade ärenden 1999 Totalt antal stängda ärenden 1913 Antal stängda ärenden linje Antal stängda ärenden linje1 procent 53% 6. Avtal med socialförvaltningen Avtal, SLA skrivs mellan informationsavdelningen och socialförvaltningen. Mer om dessa avtal finns beskrivet under pkt 3. Inom Växjö kommun pågår nu försök med jourverksamhet för vissa samhällskritiska system varav deras socialförvaltnings verksamhetssystem är ett. Utifrån hur detta går kommer det eventuellt finnas möjlighet för Tingsryds och Lessebos kommuner att samverka med Växjö kring denna tjänst. 7. Översyn och revidering av styrdokument och policys En riktlinje för IT har tagits fram och har ersatt de policys och riktlinjer som tidigare fanns. Utöver dessa riktlinjer finns också en riktlinje för e-post samt en informationssäkerhetspolicy. Den sistnämnda ansvarar informationssäkerhetssamordnaren för. Policy för e-post och IT-riktlinjer har informerats om via intranätet. En välkomstfolder har också tagits fram och den delas ut till samtliga nyanställda. I denna folder hänvisas det till IT-riktlinjerna och riktlinjerna för e-post. 8. Centralt ägande av datorer med mera Numera äger informationsavdelningen samtliga datorer och hyr sedan ut dessa till verksamheterna. Uppsägningstider med mera är reglerade i Ekonomisk modell för IT. Skolans 1:1 datorer leasas, i dagsläget via ATEA. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

16 (8) 9. Finansieringsprinciper Tingsryds kommuns köp/säljorganisation gällande it beskrivs i dokumentet Ekonomisk modell för IT bilaga Informationssäkerhetsansvarig Säkerhetssamordnare utsågs 1 jan till informationssäkerhetsansvarig tillhör organisatoriskt kansliavdelningen. Utöver dessa aktiviteter har verksamheten inom IT-området under de senaste åren genomgått en effektivisering och genomlysning av verksamhetens processer. Åtgärderna syftar till att höja kvalitén och minska arbetsbelastningen. Exempel på aktiviteter som genomförts: - Implementering av ITIL: change och incident, ett kvalitetssystem. Denna åtgärd minskar arbetsbelastningen genom att saker genomförs på rätt sätt. Vet alla vilka rutinerna är samt att dokumentation är uppdaterad innebär det en minskad arbetsbelastning. - En fördelning av arbetsområden och arbetsuppgifter har genomförts i samråd med medarbetarna. Detta för att få en tydlighet i ansvarsområden. - Kundansvariga har utsetts. Kundmöten hålls med förvaltningar och bolag vid minst fyra tillfällen varje år. Dessa möten syftar bland annat till en gemensam bättre planering av större förändringar. - Samtliga i gruppen är medvetna om att en dialog ständigt förs om att närvaro vid interna och externa möten ska ifrågasättas. Det ska bara vara de som är direkt berörda som ska närvara. - Morgonmöten har införts. Dessa möten är korta, cirka 10 min och syftar till att effektivisera dagens arbete, kan samordning ske? Information om större saker som händer under dagen. Vid dessa möten fångas problem upp i ett tidigt skede och prioriteras. - Informationskampanjer har genomföras för att informera om/marknadsföra att det är servicedesk och serviceportalen som är kanalen vid support och beställning. Likaså har det också gått ut information om vem man ska vända sig till för hjälp med olika verksamhetssystem (support). Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

17 (8) - En dokumentation av system och servrar har genomförts. Detta för att minska arbetsbelastningen vid incidenter och för att effektivisera och kvalitetssäkrande åtgärdsarbete. Likaså har en inventering och dokumentation av kommunens nätverk genomförts. - Årligen tas en handlingsplan fram. Detta för att kunna strukturera och prioritera arbetet. Utmaningar Utvecklingen inom de flesta områden går snabbt, inte minst inom IT. Våra verksamheter påverkas på flera sätt av den ökande digitaliseringen och dess snabba utvecklingstakt. Vi hade för tjugo år sedan svårt att förutse hur dagens situation skulle se ut och lika svårt är det för oss idag att kunna förutse hur vår framtid kommer att gestalta sig. Det enda vi kan vara säkra på är att en utveckling kommer att ske och att den säkerligen kommer att gå ännu snabbare framöver. Denna allt snabbare utveckling ställer höga krav på att IT-enheten tillsammans med verksamheterna ständigt arbetar med effektiviseringar och utveckling. Vi ser också en utmaning i att följa med i den tekniska utvecklingen för att kunna tillgodose verksamheters allt mer omfattande behov. Vi vill kunna ta tillvara på de möjligheter som utvecklingen ger för att kunna stärka, utveckla och stödja våra verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Som det ser ut för närvarande med den belastning som finns inom IT-enheten har det under det senaste året varit svårt att tillgodose verksamheternas behov. Framöver är flera större upphandlingar på gång, personal-, ekonomi-, växel- och ärendehanteringssystem och upphandling av skrivare som innebär mer eller mindre intensiva insatser. Antalet upphandlingar som genomförs inom IT har också markant ökat, köp- och säljverksamhet innebär en bättre kontroll på utrustningen samtidigt som det också innebär en ökad administration. Likaså befinner sig flera av verksamheterna i en ständig utveckling av sin IT-användning, exempelvis pågår för närvarande ett arbete med att uppgradera Citrixmiljön för socialförvaltningens räkning. De handlingsplaner som tagits fram inom IT-enheten för 2014 och 2015 rymmer inte de aktiviteter som det finns behov av att genomföra. Flertalet aktiviteter har fått skjutas på, tyvärr även sådant som egentligen hade varit bra att genomföra. Uträknat på antal timmar har IT-enheten enligt handlingsplanen för 2014 ett behov av cirka 362 dagars arbete som till stor del innefattar utvecklingsarbete vilket innebär 1,6 heltidstjänst. Fördelat på fyra IT-tekniker innebär detta cirka 40 procent per tekniker. Bedömningen är att det är rimligt för IT-teknikerna att ägna cirka procent per vecka för arbete som inte direkt härrör sig till att vara rent driftsarbete. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

18 (8) För att förtydliga vad som menas med utvecklingsarbete så är det exempelvis byte av plattform för Citrix, upphandlingar, uppsättning av ny miljö, byte av servrar för vårdsystem, installation av backup-lösning med mera. Flera uppgifter har fått prioriteras ned och har förflyttats till 2016 såsom förstudie inför Hyper-V som måste införas under 2016 och förstudie av Sharepoint ett system som bland annat Växjö använder sig av som en projektplats. Denna förskjutning av utvecklingsarbete har på ett mycket oroväckande vis eskalerat under det senaste året. Konsekvensanalys av att bibehålla nuvarande bemanning Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: MEDBORGARE När inte längre IT-enheten har tillräckliga resurser för att arbeta med utvecklingsarbete, ger detta konsekvenser för verksamheterna som i sin tur sannolikt även kommer att påverka brukare inom socialförvaltningen, eleverna i skolan med flera. SAMHÄLLE Det är svårt att bedöma konsekvenserna för samhället. EKONOMI Kostnaderna för Tingsryds kommun kommer totalt att öka då konsulttjänster i större utsträckning kommer behöva köpas in. MEDARBETARE I nuläget är medarbetarna som arbetar inom IT-enheten mycket hårt belastade. Nuvarande arbetsbelastning är inte en hållbar arbetsmiljösituation för medarbetarna. PROCESS Med nuvarande bemanning är utvecklingsarbetet nedprioriterat. Överväganden och slutsats IT-utvecklingen och användandet ökar och nuläget är ett annat än vad det var 2011 då beslut togs om att minska IT-enheten med två tjänster i samband med att viss del av verksamheten flyttades över till Växjö. För att även fortsatt kunna hålla en hög serviceoch utvecklingsnivå kräver den allt snabbare utvecklingen och den ökande belastningen Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

19 (8) på IT-enheten en utökning av antalet tjänster. Alternativet är att ambitionsnivån sänks. Detta kommer dock att bli på bekostnad av att utvecklingsarbete får nedprioriteras samt att fler konsulttimmar kommer behöva nyttjas. IT-verksamheten har och fortsätter ständigt att effektivisera sin verksamhet, detta arbete kommer alltid att fortgå. Problematiken är att IT-konsumtionen och kraven på utvecklingsarbete ständigt ökar och denna ökning kan rimligen inte täckas upp av effektiviseringar. Med nuvarande bemanning finns det i dagsläget endast möjlighet att förvalta nuvarande drift. Utrymme för utveckling och framåtriktat arbete samt att stötta förvaltningar och bolag i deras framåtriktade arbete är begränsat. Slutsatsen och rekommendationen är att följa med i utvecklingen och ge IT-enheten möjlighet att stödja verksamheterna i detta arbete. En utökning av IT-enheten bör ske med en heltidstjänst. Tingsryd Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

20 Ärende 7 Sponsring av Korröfestivalen

21 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Pia Steinbach Mastenstrand Kommunstyrelsens arbetsutskott Korröfestivalen Förslag till beslut Ksau godkänner sponsring av 2015-års Korröfestival. Beskrivning av ärendet Sponsringsbeloppet är totalt SEK och består av SEK hyra av Logen under festivalen samt SEK för marknadsföring som innefattar: - Marknadsföring av kommunen på Korröfestivalens hemsida samt länk till kommunens hemsida - Marknadsföring av kommunen på Korröfestivalens facebook - Marknadsföring av kommunen som en av huvudsponsorerna på affisch - Plats på festivalområdet där kommunen får ställa upp kommuntältet. Här erbjuder sig också Korröfestivalen att i samverkan göra någon happening i tältet för att locka besökare dit. Kostnaden för detta föreslås att som föregående år tas från informationsavdelningens marknadsbudget. Ärendets beredning Ärendet har beretts av informationschef Pia S Mastenstrand. Beslutsunderlag Underlag för Korrö Folkmusikfestival för Tingsryds kommun Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Pia Steinbach Mastenstrand Thomas Mattsson Stefan Johansson Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

22

23 Ärende 8 Sverigeförhandlingen betydelse för Tingsryds kommun

24 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Eva Palmér Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanan Betydelse för Tingsryds kommun Förslag till beslut 1. Tingsryds kommun ställer sig bakom Nätverkets Höghastighetsbanans avsiktsförklaring och arbetet för en östlig sträckning 2. Information om höghastighetsjärnväg och Sverigeförhandlingen läggs till handlingarna Sammanfattning 1 juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för utredningen som ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Höghastighetsjärnvägen knyter samman storstadsregionerna med kortare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. Höghastighetsjärnvägens sträckning Stockholm-Göteborg kommer att gå via Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region under ett flertal år, i huvudsak mellan företrädare för två alternativ, ett i väster och ett i öster. Intressenter för det västra alternativet förordar en sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby och söderut, och det östra en sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och vidare mot Lund/Malmö. Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra bostadsförsörjning är avgörande för en kommun som vill växa och utvecklas. Det är en viktig förutsättning för tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträckning indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja den regionala utvecklingen. Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har bildats av ett antal kommuner i sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har tagit fram en avsiktsförklaring vars argument stämmer väl överens med kommunens Vision Beskrivning av ärendet Bakgrund 1 juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för den särskilda utredare, som ska fungera som förhandlingsperson och ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

25 Göteborg/Malmö. Förhandlingar med berörda aktörer ska genomföras avseende lösningar för spår och stationer där stambanorna angör till respektive stad. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december (3) Hela Sverigeförhandlingen omfattar höghastighetsjärnvägar, åtgärder i storstäderna, nya bostäder, järnväg i norr, lagförslag om värdeåterföring, cykelåtgärder, östlig förbindelse (Stockholm) samt Danmarksförbindelse. Mål och syfte med uppdraget är ett effektivare och snabbare färdigställande av höghastighetsjärnvägar, ett kraftigt ökat bostadsbyggande, att skapa nyttor, hållbarhet och förtätning, förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna och en förbättrad arbetsmarknad. Varför höghastighetsjärnväg? Med höghastighetsjärnväg kan kapaciteten i järnvägssystemet öka totalt sett, bl a genom att befintlig stambana avlastas. Den knyter samman storstadsregionerna med kortare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. Finansiering Finansieringen baseras på vem som har nytta av åtgärderna. Det handlar om medfinansiering och exploateringsvärden mellan stat, region, kommun och näringsliv, om avgifter, anslag och andra finansieringsalternativ. Geografi Klart är att höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg kommer att gå via Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region under ett flertal år, i huvudsak mellan företrädare för två alternativ, ett i väster och ett i öster. Intressenter för det västra alternativet förordar en sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby och söderut, och det östra en sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och vidare mot Lund/Malmö. Nätverket Höghastighetsbanan Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har bildats av ett antal kommunerna sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Målet är att höghastighetsbanan ska få en östlig sträckning från Malmö via Hässleholm, Älmhult och Växjö vidare upp mot Jönköping. Nätverket samordnas av Växjö kommun och har formulerat följande avsiktsförklaring. Den framtida sträckningen av höghastighetsbanan genom Småland och in i Skåne är en avgörande fråga för södra och sydöstra Sverige. Vi välkomnar satsningen på höghastighetståg och ser det som angeläget att en framtida sträckning skapar största möjliga samhällsekonomisk nytta och största möjliga potential för framtiden, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Vi vill därför förorda en sträckning som går via Hässleholm och därefter via Älmhult till Växjö och vidare mot Jönköping. En sträckning från Hässleholm via Älmhult och Växjö upp till Jönköping är av stor vikt för hela sydöstra Sverige. Genom en östlig sträckning genom Hässleholm och Småland knyts Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola ihop med universitetet i Lund där ESS och MAX IV byggs, och med högskolorna i Malmö, Kristianstad och Jönköping. När ett effektivt resande underlättas förbättras företagens förutsättningar att hitta kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarknads-regionerna knyts närmare samman. När kapacitet frigörs för mer godstrafik på Södra Stambanan gynnar det regionens redan exportintensiva näringsliv. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

26 Sverigeförhandlingen öppnar upp för det största samhällsbyggnadsprojektet i vår tid. Sydöstra Sverige har nu en unik chans att skapa hållbara förutsättningar för vår regions långsiktiga utveckling. Detta kräver i sin tur ett starkt samarbete mellan kommuner, lärosäten och näringsliv. Vi ska därför; Skapa ett starkt nätverk för informationsutbyte och dialog Leverera ett sammanhållet beslutsunderlag för den sydöstra regionen, Ta fram ett gemensamt synsätt för medfinansiering och förskottering inför kommande förhandlingsprocess med Sverigeförhandlarna, Aktivt involvera och samarbeta med regionens näringslivsföreträdare i syfte att stärka argumentation och kommunikation gentemot Sverigeförhandlarna, Ta fram kommunikationsstrategi och genomföra riktade informationsinsatser där möjligheter och vinster av sträckningen lyfts fram och kommuniceras. Avsiktsförklaringen är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Växjö, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Karlskrona och Kalmar. Betydelse för Tingsryds kommun Tingsryds kommun ligger mitt i sydöstra Sverige och även om kommunen inte har egen järnvägsförbindelse gynnas medborgare och näringsliv av en framtida höghastighetsbana. Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra bostadsförsörjning är avgörande för en kommun som vill växa och utvecklas. Det är en viktig förutsättning för tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträckning indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja den regionala utvecklingen. Nätverket Höghastighetsbanans avsiktsförklaring stämmer väl överens med kommunens Vision Mot denna bakgrund föreslås att Tingsryds kommun stödjer Nätverket Höghastighetsbanan och dess arbete för en östlig sträckning. Beslutet innebär i nuläget inga ekonomiska åtagande för kommunen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Beslutsunderlag Information om höghastighetsbanan finns bland annat på och Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Nätverket Höghastighetsbanan/Växjö kommun Region Kronoberg Utvecklingsavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(3) Eva Palmér Utvecklingschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

13. SCB:s medborgarundersökning hösten 2015. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas KOMMUNSTYRELSEN

13. SCB:s medborgarundersökning hösten 2015. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den 8 juni 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12 Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ ARBETSUTSKOTT UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Besök vid Idrotten 1. Samtal om kommande planer SJ Kl 08.30

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Besök vid Idrotten 1. Samtal om kommande planer SJ Kl 08.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 november 2014, kl. 08.30 Plats: Fastigheten Idrotten 1 samt kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer