Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Meddelanden 4. Remisser 5. Delegationsbeslut 6. Utvärdering av IT PSM 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM 8. Sverigeförhandlingen betydelse för Tingsryds kommun EP Kl Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun EP 10. Försäljning av fastigheten Tingsryd 1: Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun TA 12. Förskottering av pengar för bekostande av bredbandsutbyggnad vid Skogsryd, Linneryd JöW 13. Inköps- och upphandlingspolicy DG Kl Delårsrapport 1:2015 DG Handl fredag

2 15. Godkännande av förfrågningsunderlag gällande kopieringspapper DG 16. Information om upphandling av banktjänster DG 17. Kommunledningsförvaltningen informerar Inga handlingar Kl Årsredovisning 2014 Korröstiftelsen 19. Årsredovisning 2014 Stiftelsen Kurrebo 20. Motion om relationer över generationer helgarbete för ungdomar 21. Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förvaltade stiftelser 22. Beslut om samt återrapportering av kurser och konferenser Inga handlingar Tingsryd Patrick Ståhlgren Jörgen Wijk 1:e vice ordförande Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn

3 Ärende 3 Meddelanden

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 2015/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Samråd, om nedgrävning av fiberkablar mellan Ryd och Tröjemåla, Tingsryds kommun 2015/ Försvarsmakten, övningsledare Håkan Berglind, Tack till Tingsryds kommun för stöd i samband med funktionsfältövningen vecka / Kammarrätten i Jönköping, protokoll Prodoc Svenska KB Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, interimistiskt yrkande 2015/ Energikontor Sydost, Information till kommunstyrelsen om Energikontor Sydost 2015/ Virens FVO, Linneryd Protokoll från årsmöte samt verksamhetsberättelse 2015/ Anna Johansson, skrivelse Besök från Sydafrika , Korrö 7. Länsstyrelen i Kronobergs län, nyhetsbrev - ANDT - Miljö & Klimat 8. Kommunassurans Försäkrings AB, nyhetsbrev 9. Offentliga affärer, nyhetsbrev 10. Socialnämnden, kallelse Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott / Sveriges Kommuner och Landsting, pressmeddelande Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar 12. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskolelärare som saknar legitimation upphör den 30 juni / Brandmännens Riksförbund, Varsel om stridsåtgärder 2015/ Socialnämnden, protokoll Beslut Café KV Justerare Utdragsbestyrkande

6 Ärende 4 Remisser

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Remisser Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande nedanstående verkställda remisser: 2015/ Ronneby kommun, samråd Förslag till grönstrukturplan för Ronneby kommun, tematiskt tillägg till översiktsplan Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande Justerare Utdragsbestyrkande

8 Ärende 5 Delegationsbeslut

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande nedanstående fattade delegationsbeslut: Ärende Delegat 2015/ Borgen för lån Stiftelsen Kommunhus Lånenr Daniel Gustafsson Omsättning av lån om kr Kommuninvest Justerare Utdragsbestyrkande

10 Ärende 6 Utvärdering av IT

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Pia Steinbach Mastenstrand Kommunstyrelsens arbetsutskott Nuläge it Förslag till beslut Ksau mottager informationen om nuläget för it. Beskrivning av ärendet I nulägesbeskrivningen redogörs det för hur den snabba utvecklingen påverkar ITenhetens arbete. Ärendets beredning Ärendet har beretts av informationschef Pia S Mastenstrand. Beslutsunderlag Nulägesbeskrivningen bifogas ärendet. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Pia Steinbach Mastenstrand Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

12 Nulägesbeskrivning av IT-enhetens verksamhet Arbetsmetod och tillvägagångssätt Nulägesbeskrivningen har genomförts i samråd med medarbetarna inom IT-enheten. De fackliga organisationerna har också fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten. Centrala chefsgruppens medlemmar har läst och godkänt utvärderingen. Bakgrund och fakta Under hösten 2010 beslutade arbetsutskottet att anta en offert från PWC gällande en utvärdering av kommunens IT-hantering. Bakgrunden till detta var att kommunledningen under en längre tid hade sett ett behov av få en oberoende bild av verksamheten samt få förslag kring förbättringar. Utifrån resultat av PWC:s utredning beslutade kommunstyrelsen under våren 2011 att anta en handlingsplan med åtgärder för förbättring inom IT-området. Som ett led i detta togs också ett beslut av kommunstyrelsen den 17 oktober 2011, 149, om ett samverkansavtal mellan Tingsryds och Växjö kommuns IT-enheter. Samverkansavtalet innefattar bland annat användarsupport (first line support) och ett gemensamt AD. En överflytt av delar av Tingsryds kommuns IT-miljö skedde under maj 2012 till Växjö Kommun. För Barn- och utbildningsförvaltingen skedde denna flytt under oktober I samband med att ovanstående beslut togs bestämdes det också att IT-enheten i Tingsryd skulle minskas med två heltidstjänster, en tjänst från och med årsskiftet 2012/2013 och en från och med halvårsskiftet Dessa minskningar har också genomförts, den ena i början av 2013 och den andra under januari IT-avdelningen flyttades också rent organisatoriskt och från den 1 januari 2012 ingår IT som en enhet inom den då nybildade informationsavdelningen. Omvärldens och verksamheternas krav på kommunens IT-miljö ökar ständigt. Genom IT-samverkan med Växjö togs ett helhetsgrepp för att modernisera Tingsryds kommuns IT-miljö. Tingsryds kommun har effektiviserat sin drift och fått mer kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet. Tingsryds kommun är i dagsläget tillsammans med Växjö kommun också en starkare part gentemot leverantörer. Lessebo kommun ingår numera också i denna samverkan. Antal enheter IT-användandet har under de senaste åren ökat inom Tingsryds kommun. Antalet datorer och surfplattor har sammanlagt ökat med 918 enheter, från 1161 enheter i januari 2012 till 2079 enheter i december En stor del av denna ökning står läsplattorna för som totalt under dessa år har ökat från 30 enheter till 535 enheter. Datorerna står för en

13 (8) sammanlagd ökning med 413 enheter, från 1131 enheter i januari år 2012 till 1544 enheter i december En ökning av antal datorer och läsplattor har skett med 79 procent från januari 2012 till och med december 2014, inkluderat läsplattor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Exkluderas de osupporterade läsplattorna inom buf blir den procentuella ökningen 40 procent. En osupporterad platta inkluderar alltid en arbetsinsats som inköp, stöldmärkning, installation, eventuell ominstallation samt återvinning Administration Kommunalt företag Citrix Utbildning (adm) Utbildning (elev) Utbildning (lärare) Elev 1: Publik Stand alone Surfplatta (adm) Surfplatta (utb) Uträknat per tekniker var fördelningen för dåvarande IT-tekniker (sex stycken) 192 enheter per person år 2012 och år 2014 är denna siffra 407 enheter per tekniker. Dessa siffror är exklusive ej supporterade läsplattor. Jämförbar siffra för IT-teknikerna som arbetar i Växjö är 317 enheter per tekniker. Både Tingsryds och Växjös siffror inkluderar 1:1 datorer. Vad gäller servrar, hanterar Tingsryds tekniker i snitt 22 servrar per tekniker idag. År 2012 var denna siffra 15 servrar per tekniker. I Växjö hanterar en tekniker i snitt 10 servrar per person år Att ta med i beaktanda bör också göras att Växjö köper in supporten för skrivare, läsplattor och telefoner. Likaså köper de in hjälp för att konfigurera, ställa ut samt skrota gamla datorer. Vad gäller nät- och kommunikation för Växjös del arbetar 2,5 tjänst med detta hos Wexnet. Denna outsourcing innebär en ytterligare minskning av arbetsbelastningen för Växjös tekniker. Status för genomförande av handlingsplan En handlingsplan togs fram utefter PWC: rekommendationer Handlingsplanen godkändes och beslutades av kommunstyrelsen i juni Nedan listas punkterna i denna handlingsplan samt en kort sammanfattning av nuläget. Beslutet från KS finns i sin helhet som bilaga Nytt operativsystem Nytt operativsystem infördes maj 2012 för all verksamhet förutom barnoch utbildningsförvaltningen som infördes under oktober Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

14 (8) 2. Införande av styrgrupp/it-råd En strukturförändring har genomförts för att tydliggöra mandat, roller och uppdrag. Vid ekonomiska förändringar som berör verksamheternas kostnader är det CCG som är beslutande organ. En sortimentsgrupp som träffas vid minst två tillfällen årligen har startats upp för att verksamheterna ska ha insyn och påverkan på de produkter som används inom Tingsryds kommun. En representant från varje förvaltning/bolag finns med i sortimentsgruppen. Informationsavdelningen är sammankallande. 3. Tjänstekatalog - tjänstegarantier Införande av tjänstekatalog/tjänstegarantier. Basutbudet samt även vissa tjänster som frekvent beställs finns numera lättillgängliga via serviceportalen, ett självbetjäningssystem. Användarna beställer själva vad de önskar för tjänster eller vilken utrustning de önskar beställa. Avtal kring servicenivån som tillhandahålls av informationsavdelningen samt vilka områden som respektive organisation själva ansvarar för har tagits fram, så kallade SLA, Service Level Agreement. SLA tecknas mellan informationsavdelningen och respektive förvaltning och bolag. SLA tecknas också mellan informationsavdelningen och varje systemägare för samtliga system. 4. Samverkan med andra Samverkan med Växjö kommun inleddes under 2012 och numera ingår även Lessebo kommun i denna samverkan. Hänvisning till bilaga 2, Överenskommelse om samverkan inom IT-område. 5. Loggning och helpdesk. Rutiner för felanmälan och åtgärder efterfrågades. I dagsläget ska all felanmälan gå via servicedesk, Användare ringer, mailar eller skickar in sina ärenden via serviceportalen. Servicedesk är en first line support som ansvarar för supporten för både Växjös, Lessebos och Tingsryds kommuner. Månadsvis går vi tillsammans med Växjö och Lessebo igenom statistik för ärenden och arbetar med ständiga förbättringar för att vidareutveckla supporten till användarna. De ärenden som inte kan lösas via servicedesk Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

15 (8) skickas via service manager, ett system för hantering av ärenden, vidare till Tingsryds kommuns it-tekniker som tar hand om de ärenden som måste lösas på plats i Tingsryd och de ärenden som behöver en mer fördjupad uppföljning. I siffrorna nedan redovisas statistik för ärenden som inkommit och lösts under 2014 via servicedesk. Totalt har servicedesk under året tagit emot 1999 ärenden varav 53 procent av dem har lösts av servicedesk, 47 procent, 939 st ärenden har skickats vidare till linje två, Tingsryds IT-enhet. Ärenden Totalt antal registrerade ärenden 1999 Totalt antal stängda ärenden 1913 Antal stängda ärenden linje Antal stängda ärenden linje1 procent 53% 6. Avtal med socialförvaltningen Avtal, SLA skrivs mellan informationsavdelningen och socialförvaltningen. Mer om dessa avtal finns beskrivet under pkt 3. Inom Växjö kommun pågår nu försök med jourverksamhet för vissa samhällskritiska system varav deras socialförvaltnings verksamhetssystem är ett. Utifrån hur detta går kommer det eventuellt finnas möjlighet för Tingsryds och Lessebos kommuner att samverka med Växjö kring denna tjänst. 7. Översyn och revidering av styrdokument och policys En riktlinje för IT har tagits fram och har ersatt de policys och riktlinjer som tidigare fanns. Utöver dessa riktlinjer finns också en riktlinje för e-post samt en informationssäkerhetspolicy. Den sistnämnda ansvarar informationssäkerhetssamordnaren för. Policy för e-post och IT-riktlinjer har informerats om via intranätet. En välkomstfolder har också tagits fram och den delas ut till samtliga nyanställda. I denna folder hänvisas det till IT-riktlinjerna och riktlinjerna för e-post. 8. Centralt ägande av datorer med mera Numera äger informationsavdelningen samtliga datorer och hyr sedan ut dessa till verksamheterna. Uppsägningstider med mera är reglerade i Ekonomisk modell för IT. Skolans 1:1 datorer leasas, i dagsläget via ATEA. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

16 (8) 9. Finansieringsprinciper Tingsryds kommuns köp/säljorganisation gällande it beskrivs i dokumentet Ekonomisk modell för IT bilaga Informationssäkerhetsansvarig Säkerhetssamordnare utsågs 1 jan till informationssäkerhetsansvarig tillhör organisatoriskt kansliavdelningen. Utöver dessa aktiviteter har verksamheten inom IT-området under de senaste åren genomgått en effektivisering och genomlysning av verksamhetens processer. Åtgärderna syftar till att höja kvalitén och minska arbetsbelastningen. Exempel på aktiviteter som genomförts: - Implementering av ITIL: change och incident, ett kvalitetssystem. Denna åtgärd minskar arbetsbelastningen genom att saker genomförs på rätt sätt. Vet alla vilka rutinerna är samt att dokumentation är uppdaterad innebär det en minskad arbetsbelastning. - En fördelning av arbetsområden och arbetsuppgifter har genomförts i samråd med medarbetarna. Detta för att få en tydlighet i ansvarsområden. - Kundansvariga har utsetts. Kundmöten hålls med förvaltningar och bolag vid minst fyra tillfällen varje år. Dessa möten syftar bland annat till en gemensam bättre planering av större förändringar. - Samtliga i gruppen är medvetna om att en dialog ständigt förs om att närvaro vid interna och externa möten ska ifrågasättas. Det ska bara vara de som är direkt berörda som ska närvara. - Morgonmöten har införts. Dessa möten är korta, cirka 10 min och syftar till att effektivisera dagens arbete, kan samordning ske? Information om större saker som händer under dagen. Vid dessa möten fångas problem upp i ett tidigt skede och prioriteras. - Informationskampanjer har genomföras för att informera om/marknadsföra att det är servicedesk och serviceportalen som är kanalen vid support och beställning. Likaså har det också gått ut information om vem man ska vända sig till för hjälp med olika verksamhetssystem (support). Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

17 (8) - En dokumentation av system och servrar har genomförts. Detta för att minska arbetsbelastningen vid incidenter och för att effektivisera och kvalitetssäkrande åtgärdsarbete. Likaså har en inventering och dokumentation av kommunens nätverk genomförts. - Årligen tas en handlingsplan fram. Detta för att kunna strukturera och prioritera arbetet. Utmaningar Utvecklingen inom de flesta områden går snabbt, inte minst inom IT. Våra verksamheter påverkas på flera sätt av den ökande digitaliseringen och dess snabba utvecklingstakt. Vi hade för tjugo år sedan svårt att förutse hur dagens situation skulle se ut och lika svårt är det för oss idag att kunna förutse hur vår framtid kommer att gestalta sig. Det enda vi kan vara säkra på är att en utveckling kommer att ske och att den säkerligen kommer att gå ännu snabbare framöver. Denna allt snabbare utveckling ställer höga krav på att IT-enheten tillsammans med verksamheterna ständigt arbetar med effektiviseringar och utveckling. Vi ser också en utmaning i att följa med i den tekniska utvecklingen för att kunna tillgodose verksamheters allt mer omfattande behov. Vi vill kunna ta tillvara på de möjligheter som utvecklingen ger för att kunna stärka, utveckla och stödja våra verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Som det ser ut för närvarande med den belastning som finns inom IT-enheten har det under det senaste året varit svårt att tillgodose verksamheternas behov. Framöver är flera större upphandlingar på gång, personal-, ekonomi-, växel- och ärendehanteringssystem och upphandling av skrivare som innebär mer eller mindre intensiva insatser. Antalet upphandlingar som genomförs inom IT har också markant ökat, köp- och säljverksamhet innebär en bättre kontroll på utrustningen samtidigt som det också innebär en ökad administration. Likaså befinner sig flera av verksamheterna i en ständig utveckling av sin IT-användning, exempelvis pågår för närvarande ett arbete med att uppgradera Citrixmiljön för socialförvaltningens räkning. De handlingsplaner som tagits fram inom IT-enheten för 2014 och 2015 rymmer inte de aktiviteter som det finns behov av att genomföra. Flertalet aktiviteter har fått skjutas på, tyvärr även sådant som egentligen hade varit bra att genomföra. Uträknat på antal timmar har IT-enheten enligt handlingsplanen för 2014 ett behov av cirka 362 dagars arbete som till stor del innefattar utvecklingsarbete vilket innebär 1,6 heltidstjänst. Fördelat på fyra IT-tekniker innebär detta cirka 40 procent per tekniker. Bedömningen är att det är rimligt för IT-teknikerna att ägna cirka procent per vecka för arbete som inte direkt härrör sig till att vara rent driftsarbete. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

18 (8) För att förtydliga vad som menas med utvecklingsarbete så är det exempelvis byte av plattform för Citrix, upphandlingar, uppsättning av ny miljö, byte av servrar för vårdsystem, installation av backup-lösning med mera. Flera uppgifter har fått prioriteras ned och har förflyttats till 2016 såsom förstudie inför Hyper-V som måste införas under 2016 och förstudie av Sharepoint ett system som bland annat Växjö använder sig av som en projektplats. Denna förskjutning av utvecklingsarbete har på ett mycket oroväckande vis eskalerat under det senaste året. Konsekvensanalys av att bibehålla nuvarande bemanning Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: MEDBORGARE När inte längre IT-enheten har tillräckliga resurser för att arbeta med utvecklingsarbete, ger detta konsekvenser för verksamheterna som i sin tur sannolikt även kommer att påverka brukare inom socialförvaltningen, eleverna i skolan med flera. SAMHÄLLE Det är svårt att bedöma konsekvenserna för samhället. EKONOMI Kostnaderna för Tingsryds kommun kommer totalt att öka då konsulttjänster i större utsträckning kommer behöva köpas in. MEDARBETARE I nuläget är medarbetarna som arbetar inom IT-enheten mycket hårt belastade. Nuvarande arbetsbelastning är inte en hållbar arbetsmiljösituation för medarbetarna. PROCESS Med nuvarande bemanning är utvecklingsarbetet nedprioriterat. Överväganden och slutsats IT-utvecklingen och användandet ökar och nuläget är ett annat än vad det var 2011 då beslut togs om att minska IT-enheten med två tjänster i samband med att viss del av verksamheten flyttades över till Växjö. För att även fortsatt kunna hålla en hög serviceoch utvecklingsnivå kräver den allt snabbare utvecklingen och den ökande belastningen Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

19 (8) på IT-enheten en utökning av antalet tjänster. Alternativet är att ambitionsnivån sänks. Detta kommer dock att bli på bekostnad av att utvecklingsarbete får nedprioriteras samt att fler konsulttimmar kommer behöva nyttjas. IT-verksamheten har och fortsätter ständigt att effektivisera sin verksamhet, detta arbete kommer alltid att fortgå. Problematiken är att IT-konsumtionen och kraven på utvecklingsarbete ständigt ökar och denna ökning kan rimligen inte täckas upp av effektiviseringar. Med nuvarande bemanning finns det i dagsläget endast möjlighet att förvalta nuvarande drift. Utrymme för utveckling och framåtriktat arbete samt att stötta förvaltningar och bolag i deras framåtriktade arbete är begränsat. Slutsatsen och rekommendationen är att följa med i utvecklingen och ge IT-enheten möjlighet att stödja verksamheterna i detta arbete. En utökning av IT-enheten bör ske med en heltidstjänst. Tingsryd Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

20 Ärende 7 Sponsring av Korröfestivalen

21 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Pia Steinbach Mastenstrand Kommunstyrelsens arbetsutskott Korröfestivalen Förslag till beslut Ksau godkänner sponsring av 2015-års Korröfestival. Beskrivning av ärendet Sponsringsbeloppet är totalt SEK och består av SEK hyra av Logen under festivalen samt SEK för marknadsföring som innefattar: - Marknadsföring av kommunen på Korröfestivalens hemsida samt länk till kommunens hemsida - Marknadsföring av kommunen på Korröfestivalens facebook - Marknadsföring av kommunen som en av huvudsponsorerna på affisch - Plats på festivalområdet där kommunen får ställa upp kommuntältet. Här erbjuder sig också Korröfestivalen att i samverkan göra någon happening i tältet för att locka besökare dit. Kostnaden för detta föreslås att som föregående år tas från informationsavdelningens marknadsbudget. Ärendets beredning Ärendet har beretts av informationschef Pia S Mastenstrand. Beslutsunderlag Underlag för Korrö Folkmusikfestival för Tingsryds kommun Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Pia Steinbach Mastenstrand Thomas Mattsson Stefan Johansson Pia Steinbach Mastenstrand Informationschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

22

23 Ärende 8 Sverigeförhandlingen betydelse för Tingsryds kommun

24 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Eva Palmér Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanan Betydelse för Tingsryds kommun Förslag till beslut 1. Tingsryds kommun ställer sig bakom Nätverkets Höghastighetsbanans avsiktsförklaring och arbetet för en östlig sträckning 2. Information om höghastighetsjärnväg och Sverigeförhandlingen läggs till handlingarna Sammanfattning 1 juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för utredningen som ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Höghastighetsjärnvägen knyter samman storstadsregionerna med kortare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. Höghastighetsjärnvägens sträckning Stockholm-Göteborg kommer att gå via Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region under ett flertal år, i huvudsak mellan företrädare för två alternativ, ett i väster och ett i öster. Intressenter för det västra alternativet förordar en sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby och söderut, och det östra en sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och vidare mot Lund/Malmö. Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra bostadsförsörjning är avgörande för en kommun som vill växa och utvecklas. Det är en viktig förutsättning för tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträckning indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja den regionala utvecklingen. Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har bildats av ett antal kommuner i sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har tagit fram en avsiktsförklaring vars argument stämmer väl överens med kommunens Vision Beskrivning av ärendet Bakgrund 1 juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för den särskilda utredare, som ska fungera som förhandlingsperson och ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

25 Göteborg/Malmö. Förhandlingar med berörda aktörer ska genomföras avseende lösningar för spår och stationer där stambanorna angör till respektive stad. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december (3) Hela Sverigeförhandlingen omfattar höghastighetsjärnvägar, åtgärder i storstäderna, nya bostäder, järnväg i norr, lagförslag om värdeåterföring, cykelåtgärder, östlig förbindelse (Stockholm) samt Danmarksförbindelse. Mål och syfte med uppdraget är ett effektivare och snabbare färdigställande av höghastighetsjärnvägar, ett kraftigt ökat bostadsbyggande, att skapa nyttor, hållbarhet och förtätning, förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna och en förbättrad arbetsmarknad. Varför höghastighetsjärnväg? Med höghastighetsjärnväg kan kapaciteten i järnvägssystemet öka totalt sett, bl a genom att befintlig stambana avlastas. Den knyter samman storstadsregionerna med kortare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. Finansiering Finansieringen baseras på vem som har nytta av åtgärderna. Det handlar om medfinansiering och exploateringsvärden mellan stat, region, kommun och näringsliv, om avgifter, anslag och andra finansieringsalternativ. Geografi Klart är att höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg kommer att gå via Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region under ett flertal år, i huvudsak mellan företrädare för två alternativ, ett i väster och ett i öster. Intressenter för det västra alternativet förordar en sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby och söderut, och det östra en sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och vidare mot Lund/Malmö. Nätverket Höghastighetsbanan Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har bildats av ett antal kommunerna sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Målet är att höghastighetsbanan ska få en östlig sträckning från Malmö via Hässleholm, Älmhult och Växjö vidare upp mot Jönköping. Nätverket samordnas av Växjö kommun och har formulerat följande avsiktsförklaring. Den framtida sträckningen av höghastighetsbanan genom Småland och in i Skåne är en avgörande fråga för södra och sydöstra Sverige. Vi välkomnar satsningen på höghastighetståg och ser det som angeläget att en framtida sträckning skapar största möjliga samhällsekonomisk nytta och största möjliga potential för framtiden, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Vi vill därför förorda en sträckning som går via Hässleholm och därefter via Älmhult till Växjö och vidare mot Jönköping. En sträckning från Hässleholm via Älmhult och Växjö upp till Jönköping är av stor vikt för hela sydöstra Sverige. Genom en östlig sträckning genom Hässleholm och Småland knyts Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola ihop med universitetet i Lund där ESS och MAX IV byggs, och med högskolorna i Malmö, Kristianstad och Jönköping. När ett effektivt resande underlättas förbättras företagens förutsättningar att hitta kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarknads-regionerna knyts närmare samman. När kapacitet frigörs för mer godstrafik på Södra Stambanan gynnar det regionens redan exportintensiva näringsliv. Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

26 Sverigeförhandlingen öppnar upp för det största samhällsbyggnadsprojektet i vår tid. Sydöstra Sverige har nu en unik chans att skapa hållbara förutsättningar för vår regions långsiktiga utveckling. Detta kräver i sin tur ett starkt samarbete mellan kommuner, lärosäten och näringsliv. Vi ska därför; Skapa ett starkt nätverk för informationsutbyte och dialog Leverera ett sammanhållet beslutsunderlag för den sydöstra regionen, Ta fram ett gemensamt synsätt för medfinansiering och förskottering inför kommande förhandlingsprocess med Sverigeförhandlarna, Aktivt involvera och samarbeta med regionens näringslivsföreträdare i syfte att stärka argumentation och kommunikation gentemot Sverigeförhandlarna, Ta fram kommunikationsstrategi och genomföra riktade informationsinsatser där möjligheter och vinster av sträckningen lyfts fram och kommuniceras. Avsiktsförklaringen är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Växjö, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Karlskrona och Kalmar. Betydelse för Tingsryds kommun Tingsryds kommun ligger mitt i sydöstra Sverige och även om kommunen inte har egen järnvägsförbindelse gynnas medborgare och näringsliv av en framtida höghastighetsbana. Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra bostadsförsörjning är avgörande för en kommun som vill växa och utvecklas. Det är en viktig förutsättning för tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträckning indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja den regionala utvecklingen. Nätverket Höghastighetsbanans avsiktsförklaring stämmer väl överens med kommunens Vision Mot denna bakgrund föreslås att Tingsryds kommun stödjer Nätverket Höghastighetsbanan och dess arbete för en östlig sträckning. Beslutet innebär i nuläget inga ekonomiska åtagande för kommunen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Beslutsunderlag Information om höghastighetsbanan finns bland annat på och Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Nätverket Höghastighetsbanan/Växjö kommun Region Kronoberg Utvecklingsavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(3) Eva Palmér Utvecklingschef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer