ÅTERBLICKAR. Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERBLICKAR. Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg"

Transkript

1 ÅTERBLICKAR Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg Elisabeth Sandén Kris- och traumaenheten Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

2

3 ÅTERBLICKAR Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg Elisabeth Sandén Kris- och traumaenheten Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

4 ÅTERBLICKAR Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg Författare: Elisabeth Sandén Grafisk form: Malin Lundell/Primärvården Göteborg Omslagsbild och illustrationer i boken: Barnteckningarna har gjorts av patienter i samband med familjesamtal och godkänts för publicering. Tortyrteckningarna har donerats av en patient och godkänts för publicering. Efter instruktioner från patienten har bilderna utförts av en anonym konstnär i syfte att åskådliggöra en del av den tortyr som patienten hade utsatts för. Utgiven av: Kris- och traumaenheten, Primärvården Göteborg Tryck: CELA Grafiska Utgiven 2011

5 ÅTERBLICKAR Sjutton år med specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade i Göteborg Kapitel Tillägnan 1. Inledning 2. Etablerandet av en specialistenhet 3. Första fasen återblick till år Bosnienprojektet utvidgning av verksamheten 5. En studieresa till Kroatien 1995 ett land i krig 6. FN-medel som stöd till verksamheten 7. Metodutveckling - socialantropologisk behandlingsmodell 8. Nordiska konferensen 9. Tortyr och tystnad tillit och tal 10. Skutan i hamn 1998 kanske? 11. Diskotekbranden oktober 1998 insatser från Enheten 12. Socialstyrelsens projektbidrag för arbete kring tortyrskadade 13. I skuggan av ett krig Första Bosnien-Svenska konferensen, Tuzla, maj Återblick till år Primärvårdsdag våren Konferensen 31 maj 1 juni 2001 efter brandkatastrofen 17. Från Sociala Huset till Kaserntorget 18. Tioårsjubileum december Återblick till år Inspiration kraft för arbetet 21. Anonyma röster från patienters egna berättelser 22. Tolkens röst 23. Återblick till år år efter öppnandet sida

6

7 Denna skrift tillägnas Klas Svenaeus 11/ / Klas var en eldsjäl. Hans energi, engagemang, egen kreativitet och förmåga att inspirera andra var unik. Klas var både ödmjuk och trevande i sin framtoning. Han vann respekt genom sin klokhet och sitt kunnande. Han brann för de utsatta och för mänskliga rättigheter. Klas hade en förmåga att vinna förtroende hos de människor han mötte det gällde alla, från patienter som var svårt drabbade av livet, till oss arbetskamrater, men också hos personer i exekutiva positioner. Klas var oerhört produktiv. Under de åren jag hade förmånen att få arbeta sida vid sida med honom hade han inte bara engagemanget som projektledare och överläkare på Enheten för krigs- och tortyrskadade. Han kastade sig också in i flera andra åtaganden som i sin karaktär låg nära Enhetens. Några exempel: Projektet att få till stånd en översättning av Judith Hermans bok Trauma and Recovery var en sådan insats. Klas hade blivit uppmärksammad på den boken, som fortfarande utgör en grundbult i litteratur kring psykotrauma. Tack vare en annan kollega, Carry Meyerman, som härstammade från USA, precis som Herman, fick han kontakt med författaren och erhöll nödvändiga rättigheter för översättning. Men det var ett svårt och ekonomiskt riskabelt projekt. Vi är glada för att han vågade ge sig in i det. Efter Klas död blev upplagan snart slutsåld. Tack vare två kolleger, Tomas Jansson och Ola Kjellgren, båda knutna till Göteborgs psykoterapiinstitut kunde en nytryckning ordnas. Via GPI går det numera att köpa boken. Efterfrågan är fortfarande stor! Klas var medarrangör av en veckolång, heltidskurs i mänskliga rättigheter. Den hölls på Nordiska Hälsovårdshögskolan augusti Det var ett stort projekt som krävde mycket förberedelser. Som en särskild symbolhandling delades diplom ut efter avslutad kurs av Ingrid Segerstedt-Viberg, en annan förkämpe för mänskliga rättigheter. Klas insats i bosnisk-svenska konferenser var långt utöver vad som kan anses tillhöra hans arbete på Enheten. Han gjorde också ett viktigt arbete i Bosnier hjälper bosnier. Att Enheten blev realiserad kan vi tacka Klas personliga engagemang och hans sociala och professionella kompetens. När man granskar alla dokument beträffande planeringen av Enheten så inser man hur mycket ihärdighet, tålamod och förmåga att skapa kontakter som låg bakom. Den insats som Klas gjorde under de åren fungerar än idag som ett fundament för vår verksamhet. Ännu år 2011 styr skutan med stadig kurs. 7

8

9 1. Inledning När Kris- och Traumaenheten öppnade för 17 år sedan, var det till stor glädje för alla dem som hade kämpat för att få till stånd en mottagning för krigsoch tortyrskadade flyktingar i Göteborg. Enskilda personer, politiker och senare tjänstemän från sjukvården och kommunledningen drev frågan fram mot ett beslut. Tack vare dessa goda krafter blev Enheten till. Det har sedan varit en uppgift för oss som arbetar på Enheten att förvalta det förtroende som gavs. Vägen har varit både krokig och ojämn, ibland har vi sett en ogenomtränglig mur framför oss. Men de gånger hoten om nedläggning eller minskade resurser varit som allvarligast, så sporrades vi att visa vad vi kunde. Man lyssnade på oss och vi lyckades förmedla värdet av vår verksamhet. De som trodde på oss för snart 20 år sedan skall då som nu kunna känna att detta var en rätt satsning! Sedan flera år har tankar förts fram om att göra en liten skrift med en samlad bild av historiken bakom Enhetens tillkomst. Det kommer ofta frågor och funderingar kring hur det började och hur utvecklingen blev som den blev. Snart finns det inte längre någon kvar som har en länk tillbaka till starten, så därför har jag ibland upplevt uppmaningen riktad till mig. Inte heller jag var med helt från starten. Jag började 1½ år därefter. Inom kort slutar jag i samband med pensionering. Då finns ingen kvar med egen kunskap om de fem första årens verksamhet. Alla de personer som var med från starten fanns kvar när jag började. Allt var då fortfarande i en intensiv utvecklingsfas. Det var många och djupa diskussioner om allt från schemaläggning av rum till vårdideologi och mänskliga rättigheter. Detta var oerhört spännande och utvecklande! Att arbeta med människor som utsatts för brott mot mänskliga rättigheter är mer än ett vanligt jobb, det är ett engagemang som blir en viktig del i livet. Både ur mitt personliga perspektiv och ur Enhetens är en epok till ända. Från år 2011 blir det en helt ny organisation. I skriften så används konsekvent beteckningen Enheten. Den beteckningen är relevant både nu när det fullständiga namnet är Kris- och traumaenheten och tidigare då namnet var Enheten för krigs- och tortyrskadade. Mitt personliga perspektiv märks i skriftens reflektioner. En risk när man skall försöka att sakligt beskriva en verksamhet är att i ambitionen att vara korrekt så kan det bli ett staplande av statistik, årtal och beslut. Selektionen av material i den här skriften är gjord av mig personligen men med en ambition att ta med allt sådant som har haft betydelse för inriktning och utveckling av verksamheten. Elisabeth Sandén, februari

10 2. Etablerandet av en specialistenhet När Enheten för krigs- och tortyrskadade januari 1994 bjöd in till öppet hus för att inviga verksamheten, så var det kulmen av ett långt och gediget förberedelsearbete. Tack vare ett kreativt samarbete mellan flera individer och organisationer var det möjligt att starta den verksamhet som än idag 17 år senare har bibehållit sin unika karaktär. Den första mindre flyktingmottagningen Redan tidigare fanns en flyktingmottagning i liten skala i Göteborg. År 1985 inrättade sjukvården en flyktingenhet som bestod av en sjuksköterska och en timanställd allmänläkare. Det skedde i samband med att ansvaret för flyktingar fördes över från stat till kommun. Mottagningens uppgifter var att se till att flyktingar erhöll adekvata sjukvårdsinsatser vid behov, samt påbörja utredning och behandling av traumatiserade flyktingar. År 1989 utökades den verksamheten med en psykiatertjänst. Verksamheten finansierades med hjälp av statsmedel som gick till kommunens flyktingmottagande. Utredning om utvidgad verksamhet I november 1989 presenterades en gedigen utredning som tillkommit på uppdrag av Göteborg och de angränsande landstingen. Syftet var att utreda samordnade insatser för att täcka flyktingars behov av socialkurativa och psykiatriska behov inom socialtjänsten, primärvården och psykiatrin. I utredningen uppmärksammades problem såsom svårigheter för flyktingar att komma till psykiatrisk behandling, svårt att arbeta via tolk, avsaknad av kulturkompetens samt dåligt samarbete flyktingmottagning primärvård psykiatrisk öppenvård. I förslag till åtgärder kan nämnas kurator placerad på primärvården, tillgång till specialister med kulturkompetens, inrättande av rehabiliteringscentrum, bättre omhändertagande vid ankomsten till Sverige. Utredningen lade fram ett antal förslag där det mest genomgripande var att tillskapa ett team för en försöksperiod på tre år. Teamets uppgift skulle vara att utgöra en kunskapsbank för handledning och information, att bistå med metodutveckling och att kliniskt bedöma och behandla särskilt svåra ärenden som remitterats till teamet. Teamet skulle ha kompetens både vad gäller vuxna, barn och ungdomar. Trots utredningens förslag som var förankrat i väl grundade argument så hände ingenting. Det är inte förvånande att de båda läkarna Bertil Anséhn och Lennart Brimstedt vid Sjukvårdens flyktingmottagning drygt två år senare i sin verksamhetsberättelse daterad lät besvikna och desillusionerade. De skrev 1991 har präglats av oro för framtiden. Den utredning som Kommunstyrelsen / / begärt av sjukvården rörande tänkbar organisation och planering av enhet för krigs- och tortyrskadade har inte lett till några konkreta förslag under De 10

11 skrev vidare Bristen på socialkurativa resurser och utvecklade stödresurser arbetsmarknadsmässigt har satt sin prägel på delar av verksamheten, som lider av att behandlingsutbudet är ofullkomligt. Latinamerikanska psykosociala mottagningen LAM Verksamheten vid LAM Latinamerikanska psykosociala mottagningen - hade många beröringspunkter med Enheten för krigs- och tortyrskadade och förtjänar därför att nämnas här. Den mottagningen startade 1983 och från starten var Röda Korset ansvarig med ekonomiskt stöd från Kommun och Invandrarverket. Från 1986 drevs verksamheten helt inom Socialtjänstens ram. I samband med SDNreformens genomförande år 1989 gjordes en utredning av LAM:s verksamhet med förslag till förnyat uppdrag (SDN stadsdelsnämnder). Man föreslog att utvidga uppdraget till att bli en psykosocial mottagning för flyktingar (alltså inte specifikt riktat mot den latinamerikanska gruppen). På LAM arbetade man tvärprofessionellt med psykolog, kurator, familjeterapeut och läkarkonsult. Många av de flyktingar som tagits emot var präglade av svåra trauman, inte minst tortyr, under olika diktaturer i Latinamerika. Det kom att bli av stort värde både ifråga om kompetens och kontinuitet när David Benelbaz som varit psykolog och teamledare på LAM blev en av dem som var med från starten på Enheten för krigs- och tortyrskadade. Utredningen fortsatte Frågan om att utveckla resurser för krigs- och tortyrskadade var inte bortglömd. På planeringsavdelningen för Göteborgs sjukvård skrevs ett tjänsteutlåtande (TU nr 16) Där föreslogs bland annat: Flyktingmottagningens enhet för hälso- och sjukvård förstärks och enhet för krigs- och tortyrskadade samt en enhet för speciell hälsokontroll etableras. Hälso- och sjukvårdsenheterna skall utöver direkt behandlingsarbete också bedriva utvecklingsarbete. Enligt beslut i planeringsnämnden skall enheten för krigs- och tortyrskadade utgöra kunskapscentrum för västra regionen. Enheterna föreslås drivas i projektform; med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Det skulle krävas ytterligare en hel del utredningar och justeringar innan det avgörande beslutet togs. Vid sammanträde i sjukvårdsstyrelsen för Göteborgs sjukvård beslöts att tillstyrka förslag om försöksverksamhet för perioden beträffande enhet för krigs- och tortyrskadade. Det blev beslutat att projektet organisatoriskt skulle förläggas till Psykiatriska kliniken, Östra sjukhuset. Cheföverläkare där var Erik Brenner. Han var således formellt ansvarig för projektet, men inte bara formellt utan han lade ner ett stort engagemang på att det skulle lyckas. I ett brev angående uppstart av projektet för krigs- och tortyrskadade ställt till chefpsykolog, chefkurator, chefsjukgymnast, administrativ chef så skriver han hur Klas och teamet som skall jobba med krigs- och tortyrskadade skall lyckas komma igång med sin verksamhet beror till stor del hur vi kan backa upp Klas och därmed uppfylla det förtroende som vi fått i och med att projektet lagts till oss. Klas Svenaeus blev utsedd till projektledare/överläkare. Han hade sedan tidigare sin tjänst inom kliniken på Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Angered. Från den tjänsten fick han tjänstledigt. Den läkare som innehade tjänsten vid sjukvårdens 11

12 flyktingmottagning var långtidstjänstledig för arbete utomlands och det var alltså den tjänsten som Klas gick in på. Hösten 1993 ägnades åt att planera upp verksamheten samt rekrytera övriga medarbetare. Förutsättningarna var att tidigare befintlig resurs förstärktes med kurator, psykolog och sjukgymnastkompetens. Sjukvårdens flyktingmottagning bestod nu av två separata enheter med gemensam ledning: - Enheten för krigs- och tortyrskadade, där tyngdpunkten i verksamheten var kliniskt inriktat behandlingsarbete, samt - Enheten för hälso- och sjukvård, som hade till syfte att arbeta med sjukvårdsupplysande arbete. Den funktionen tillkom redan 1985 och bestod av en person. Under många år innehade sjuksköterskan Lisbeth Jonsson den tjänsten. Så småningom fick hon ändrad organisationstillhörighet. När detta skrivs februari 2011 har precis dessa båda enheter återigen fått gemensam ledning. För att finansiera den nya enheten sammanfördes resurser från olika håll. Det var en förstärkning av kommun- och statsbidrag, en halvtidskurator lånades ut från Invandrarförvaltningen, så kallade Dagmarpengar kom från Försäkringskassan. Pressmeddelande I ett pressmeddelande som skrevs av Klas Svenaeus och som sändes ut skrev han Enheten för krigs- och tortyrskadade tillkom efter ett beslut i Sjukvårdsstyrelsen Enheten kunde realiseras genom ett unikt samarbete mellan flyktingverksamhetens chef Rosie Rothstein, Invandrarförvaltningens chef Jan Molin och rehabchef Ulf Gabrieli som representant för Försäkringskassan. Dessa garanterade verksamheten som finansiärer och cheföverläkare Erik Brenner tog på sig ansvaret att organisera verksamheten inom Psykiatriska kliniken Östra sjukhuset. Dessa fyra personer ingår i en referensgrupp som kontinuerligt kommer att följa och stödja projektet. Invigning 20 januari 1994 var det öppet hus på Enheten för krigs- och tortyrskadade. Platsen var enhetens lokaler vid Sociala Huset nära Grönsakstorget. Kommunstyrelsens ordförande Johnny Magnusson invigde. Med vid det tillfället var hela det nyrekryterade teamet. I spetsen var Klas Svenaeus psykiater/projektledare tillsammans med Carry Cooper (tidigare Meyerman) kurator, Karen Anderson sjukgymnast, Gabriel Heyman allmänläkare, David Benelbaz psykolog/psykoterapeut, Yasmin Ekmecki- Ravanbakhsh PTP-psykolog, Yvonne Albino sekreterare. Målsättningen för arbetet på den utvidgade flyktingmottagningen beskrevs i tidigare TU: Bedriva utrednings- och behandlingsarbete av krigs- och tortyrskadade. Utveckla samarbete med övriga kommunala verksamheter som arbetar med flyktingar vilket också innebär konsultationer och handledning mot SDN (kommunen) och sjukvården. Göra rehab-bedömningar för Försäkringskassan. Ansvara för uppföljning och återföring av ansvar för fortsatta insatser. Anordna utbildning och stå för dokumentation 12

13 av området krigs- och tortyrskador. Utarbeta metoder som är lämpliga för utredning av krigs- och tortyrskador. Genomföra regelbundna utvärderingar av projektet. Arbeta med sjukvårdsupplysning mot patienter och flyktingar förutsattes att fortsätta. Målgruppen var flyktingar kommunplacerade i Göteborg. De skulle således ha uppehållstillstånd, asylsökande kunde inte mottas. perioden är det imponerande att se hur väl man lyckades täcka in de mest centrala frågorna runt flyktingar och deras hälsa. Referensgruppen för Enheten för krigs- och tortyrskadade Som nämnts i pressmeddelandet ovan tillskapades en referensgrupp vars målsättning skulle vara att stödja verksamheten. Det första protokollet är från Man fastslog att de institutioner som gav ekonomiskt bistånd till verksamheten skulle vara representerade. Försäkringskassan, Invandrarförvaltningen, Flyktingverksamheten och Psykiatriska kliniken Östra sjukhuset skulle företrädas av ledamöter. Till ordförande utsågs Rosie Rothstein, chef för flyktingverksamheten. Den här gruppen fungerade under hela tiden som Enheten var ett projekt. Några av deltagarna byttes ut beroende på förändrad tjänstgöring. Men den ursprungliga målsättningen med företrädare för de olika institutionerna kvarstod. Även vid en återblick så här 17 år senare framstår det som ett suveränt grepp, att ha en grupp med tjänstemän på hög nivå, som representerar olika kompetenser och perspektiv på flyktingar och deras behov. Inom gruppen fanns kontinuitet och engagemang, vilket borgade för bästa möjliga resultat. Vid genomläsning av protokoll från den 13

14 3. Första fasen Återblick till år 1995 Patienter Man noterade att flyktinggruppen hade ändrats från att tidigare mest bestått av ensamma, yngre män. Många hade nu bildat familj eller tagit hit sina familjer från hemlandet. Under året inkom 240 remisser/anmälningar och 199 nybesök togs emot, samt 2055 återbesök. Väntetid var i genomsnitt tre månader. Hälften av patienterna hade varit i Sverige fem år eller längre. Enheten hade börjat utvecklas till en välfungerande behandlingsinstans för traumatiserade flyktingar. Övervägande delen av patientarbetet utgjordes av individuella samtal. Det förekom samtidigt både par- och familjebehandlingar. Grupparbete förekom i form av mansgrupp för överlevare från koncentrationsläger. En multietnisk grupp med fokus på avslappning och kroppskännedom fanns. Sjukgymnasten Karen Anderson fick tillgång till varmvattenbassängen på Högsbo sjukhus. Där tog hon emot patienter som behövde arbeta med smärta och spänning. Patienternas ursprungsländer var: Bosnien 30% Iran 29% Irak 17% Somalia 6% Libanon 4% Latinamerika 3% Kosovo 2% Kroatien 1% övriga 8% Remissteam Ett remissteam bildades, som bestod av läkaren och två andra medarbetare. Varje vecka hade man en genomgång av nya remisser/anmälningar. Inget remisskrav fanns. Läkaren hade det medicinska ansvaret för hanterandet av remisser. En av medarbetarna hade huvudansvar för det administrativa arbetet kring remisshantering. Teamet hade gemensam bedömning av vilken medarbetare som skulle ta ärendet, alternativt om annan åtgärd behövdes. Remisser kom ifrån socialsekreterare, SFI-kuratorer, introduktionsbyrån, husläkare och övriga sjukvården. 40 % sökte själva (eller via anhöriga) kontakt. Utåtriktad verksamhet Med husläkarmottagningen i Bergsjön etablerades ett formaliserat samarbete. Det bestod i regelbundna möten några gånger per termin då överläkaren Klas Svenaeus och kuratorn Carry Meyerman åkte ut till Bergsjön. Enheten kom snabbt igång med ett omfattande samarbete med SFI-kuratorer, socialsekreterare, företagshälsovård, AMI, Försäkringskassa och Psykiatri. Ofta utformades samarbetet som gemensam behandlingsplanering i konkreta patientärenden. 14

15 15

16 En särskild insats gjordes gentemot en liten grupp bosniska läkare som inte hunnit få svensk läkarlegitimation genom att stödja dem i starten av en psykosocial verksamhet för deras landsmän. De kom att bilda en ytterst meningsskapande verksamhet med bland annat grupparbete. De fick även stor betydelse för Enheten då de bidrog med kulturkompetens både ifråga om synen på sjukvård inom Balkan och kring mer generella frågeställningar. Utbildningsinsatser Efterfrågan på kunskap från Enheten blev snabbt stor. Utbildningsinsatser förekom på läkarutbildningen, tandläkarutbildningen, Vårdhögskolan och Socialhögskolan. Skolsköterskor, psykiatripersonal, mödrahälsovårdspersonal, SFI-lärare, socialbyråpersonal var grupper som fick undervisning. Många ville komma på studiebesök till Enheten, så man tvingades efterhand till prioritering. För att få svensk legitimation gjorde han praktik på Enheten. Tack vare stöd från AF blev han kvar ytterligare ett halvår. Under 1995 kom ytterligare två personer till Enheten. Det möjliggjordes tack vare projektpengar från Socialstyrelsen riktade mot bosniska flyktingar. Det fanns en tydlig intention att satsa på familjebehandling när den stora gruppen av bosniska flyktingar kom. Som en konsekvens av det anställdes barnpsykiater Grazia Mannheimer på halvtid. Jag anställdes som kurator/familjeterapeut. Planeringen var att även anställa en barnpsykolog, men tillsättningen blev komplicerad och drog ut på tiden. Det skulle dröja ända till början av år 1999 innan den tillsättningen blev klar. Personal Förutom den personal som var med från starten hade några personer tillkommit. Marianne Villanger (tidigare Brinkenberg) sjuksköterska kom sommaren Hon hade arbetat på Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning i Angered. Marianne fick mars 1996 ta över ansvaret som administrativt ansvarig på Enheten. Klas hade fram till dess haft en alltför betungande uppgift med ansvar för både den medicinska och administrativa ledningen, förutom projektledarskapet. Under 1995 hade Enheten en psykolog från Chile som extra medarbetare, Pedro Rivera. Han var mycket kvalificerad och hade i sitt tidigare hemland arbetat många år med familjer, barn och enskilda patienter som under diktaturtiden utsatts för tortyr. 16

17 4. Bosnienprojektet utvidgning av verksamheten Krig på Balkan I början av 1990-talet så pågick ett grymt krig på Balkan. Det startade i Kroatien och utvidgades till nuvarande Bosnien. Sommaren 1992 blev kanske kulmen på grymheterna. Det var då tals bosnienmuslimska män och ynglingar mördades i Srebrenica. Människor föstes samman i läger där de tvingades att utstå omänskliga förhållanden, liknande koncentrationslägren från andra världskriget. Den passivitet som FN-styrkan hade väckte bitterhet hos människorna i Srebrenica. Inget gjordes för att hindra massakern på civila. Omvärlden blev tagen med chock och valhänthet. Sarajevo var en belägrad stad under tre år. Kriget fortsatte med mycket lidande som följd fram tills Dayton-avtalet ingicks senhösten Hela det tidigare Jugoslavien splittrades upp. Slovenien med huvudstaden Ljubljana lyckades tidigt bryta sig loss och slapp tack vare det bli indraget i stridigheterna. Flyktingströmmar Till Sverige, såväl som till andra länder, sökte sig många flyktingar från Balkan. Omkring togs emot i Sverige fram till Det var främst bosnienmuslimer, men även kroater och serber fanns bland flyktingarna. Det pågick en systematisk etnisk rensning inom forna Jugoslavien. Det förde med sig, att oavsett vilken etnisk grupp man tillhörde kunde konsekvenserna bli förödande om man var i minoritet på sin hemort. En särskilt utsatt grupp var de familjer där makarna kom från olika etniska grupper. Vid ett tillfälle nämndes att närmare 30 % var så kallade blandäktenskap. De hörde inte hemma någonstans och kunde uppfattas som svikare och förrädare. För dem fortsatte ofta spänningen även sedan de flytt och bosatt sig i sitt nya hemland. Det kan nämnas att Göteborgs kommun under 1994 tog emot 4981 flyktingar, av dem kom 3686 från forna Jugoslavien. Staten tillsatte medel för sjukvårdande insatser för den här gruppen. Via Statens Invandrarverk utdelades medel till sex olika projekt i Göteborg. Dessa projekt kom att få den gemensamma beteckningen Bosnienprojekt och från starten inplanerades en strukturerad samverkan. Inom följande enheter bedrevs Bosnienprojekt: Mödrahälsovård Barnhälsovård Barnpsykiatri Vuxenpsykiatri knuten till Östra Sjukhuset Vuxenpsykiatri knuten till Sahlgrenska sjukhuset Sjukvårdens flyktingmottagning Enheten för krigs- och tortyrskadade 17

18 18

19 Samordning av de olika Bosnienprojekten På initiativ från Enheten blev de olika projekten samordnade. En särskild samordningstjänst inrättades vars uppgift var att bistå projekten samt vara en sammanhållande länk mellan sjukvård och kommunal verksamhet. Den tjänsten innehades av Maria Wannerskog. Bland de gemensamma riktlinjerna för projekten var ambitionen att skapa en familjebehandlingsmodell. Man ville också skapa ett forum för samverkan mellan de anställda inom projekten och andra anställda inom Göteborgs kommun som i sitt arbete mötte flyktingar. I syfte att knyta ihop de olika projekten och skapa ett fungerande familjebehandlingsarbete bildades en remissinstans där det fanns företrädare för de olika kompetenserna och projekten. De gemensamma remisskonferenserna ägde rum inom Enhetens lokaler en gång per vecka. Där fördelades remisser avseende traumatiserade flyktingar efter var de skulle få optimal hjälp. Enheten för krigs- och tortyrskadade kom att få en central funktion under hela den period som Bosnienprojekten verkade, vilket var fram till 1996 års utgång. Klas Svenaeus var personligen engagerad med handledning och gränsöverskridande samarbete i Bosnienfrågorna. Som tidigare nämnts angående personal så utvidgades personalgruppen på Enheten tack vare projektmedel till sjukvårdande insatser för flyktingar från Bosnien. Resursförstärkningen omfattade en barnpsykiater på halvtid, kurator/familjeterapeut, sekreterare, barnpsykolog men den senare tillsättningen blev som tidigare nämnts avsevärt fördröjd. 19

20 Minnen av hur pappan och andra bosniska män fördes bort av soldater. Ritat av en 11-årig pojke. 20

21 Kvinnor och barn blev evakuerade från krigszonen under beskydd av FN-fordon. Bokstäverna BIH på bussen står för Bosnien-Herzegovina. Ritat av 12-årig flicka. 21

22 5. En studieresa till Kroatien ett land i krig Resan till Balkan Efter initiativ av Klas Svenaeus planerades en studieresa till Kroatien med möjlighet för teammedlemmar att åka med. Resan innebar en kompetensutveckling i flera dimensioner. Det var starka möten med professionella behandlare och hjälparbetare från olika NGO:s (frivillig organisationer). Vi fick delta i en gruppbehandlingssession. Vi fick också vara med om gripande möten med barn och vuxna på flyktingläger. Hela den resan på sju dagar utgjorde en intensiv upplevelse och bidrog till att skapa stark teamsamhörighet. Själv hade jag bara arbetat sex veckor på Enheten när jag hörde talas om en lite hemlighetsfull resa. Får jag följa med? sade jag. Ja, det får du gärna. blev svaret. Ännu denna dag i februari 2011 har jag svårt att helt förstå hur Klas Svenaeus lyckades att få godkänt en resa för sex medarbetare till ett land som ännu var i krig. Visste man på ekonomi- och personalavdelningen omständigheterna kring resan? Troligen hade man inte förstått hur det var. Kanske var det bäst så, annars hade resan säkert inte kommit till stånd. Vi var sex personer från Enheten som åkte. Det var David Benelbaz, Yasmine Eckmecki- Ravanbaksh, Grazia Mannheimer, Pedro Rivera, Klas Svenaeus och jag. Dessutom deltog fyra andra som arbetade inom psykiatrin. Två av dem kom ursprungligen från Slovenien respektive Kroatien, vilket underlättade både språkligt och kulturellt. Söndagen 17 september 1995 gav vi oss av. Flyget gick till Ljubljana i Slovenien. Därifrån åkte vi en skraltig buss. Den tog oss över gränsen till Kroatien. Målet den dagen var hamnstaden Rijeka. Besök på Psykiatriska kliniken i Rijeka PTSD-avdelningen Liljana Morro var överläkare och chef för PTSDavdelningen på psykiatriska kliniken i Rijeka. Hon var gruppsykoanalytiskt utbildad som utgångspunkt för behandlingsmodellen där. Hon berättade att de hade mycket uppsökande verksamhet utanför kliniken. Det var viktigt för de f d krigsfångarna att inte bli betraktade som tokiga, de undvek därför klinikmiljön. De soldater som var i aktiv kamp, måste få vila efter tio dagars strid annars var risken stor att de utvecklade PTSD-besvär. Två olika slags gruppbehandling hade utvecklats: traumagrupper som är slutna grupper, och sociala grupper. Tillsammans med en reskamrat deltog jag i en session med en social grupp. Det var 14 män av tre olika kategorier soldater: legosoldater, frivilliga samt mobiliserade. De båda gruppledarna var helt tysta, vilket ökade deltagarnas ångest. Även vi blev indragna i spänningsfältet. En av deltagarna var engelsktalande och gjorde sig snabbt till talesman för gruppen. Vi är som en orkester! Det han menade var deras kropps- 22

23 språk med smattrande, trummande ben, nervösa hand- och armrörelser. En hängde med huvudet så pannan doppade ner i golvet. En beskrev våndan efter veckoslutet hemma. Som en längtan tillbaka till moderlivet sökte de sig tillbaka till tryggheten på kliniken. Konfrontationen med livet utanför, familjen m.m. var outhärdlig. Ingen förstod dem. Plötsligt tystnade han mitt i meningen, skakade på huvudet och sade att han glömmer så mycket. Han kände sig som ett pussel där några bitar fattas. Besök på flyktinglägret i Klana Klana hade varit en militärförläggning. I två stora mastodontbyggnader var flyktingar inhysta. Man skilde på displaced förvisade och refugees flyktingar. Displaced var kroater från andra delar av landet som tvingats fly efter serbisk invasion i deras hemtrakt. Refugees var människor som flytt från ett annat land, d v s Bosnien. De sociala villkoren var betydligt sämre för refugees. Vid besöket på flyktinglägret hade vi en både gripande och smärtsam upplevelse. Plötsligt blev vi tilltalade på svenska av en liten, blek pojke. Hej på er! ropade han på utmärkt svenska, och berättade att han bott ett år i Sverige, haft flera kompisar i Sverige, som han tänkte på och saknade. Han var från en kroatisk familj som flytt när serber invaderade deras hemtrakt. Men i Sverige fick de bara en tillfällig trygghet. Eftersom de inte var bosnier, utan kroater ansåg de svenska myndigheterna att de skulle kunna återvända. Till vad? Deras hemtrakt var ännu inte tillgänglig för dem att återvända till. Från Rijeka till Split med båt Efter en lång natts gungig båtfärd kom vi till Split. Det är en mycket vacker gammal stad. Strandpromenaden hade en helt betagande palmallé. Stämningen när vi kom dit en septembermorgon 1995 var dock allt annat än idyllisk. Split var porten in mot Bosnien och den verkliga oroshärden. Krigets närhet var mycket påtaglig. Det kroatiska territoriet var bara en smal kustremsa här. Det var några mil till bosniska gränsen. Det var i Split som militären vilade ut mellan varven. Dit kom också FN-folk, NATO-män och journalister. Via Split hade en halv miljon människor passerat i sin flykt från oroshärdarna. En helikopterlänk hade upprättats mellan slagfältet i Bosnien och Split. I Split besökte vi både frivilligverksamheter och psykiatrisk klinik. Några glimtar därifrån: Ett av de värsta projekten som de beskrev var en organisation som ville ta hand om gravida, våldtagna kvinnor och föra dem till USA, låta dem föda där och sedan adoptera bort barnen! Vi besökte ett projekt som arbetade med familjeterapeutisk inriktning. De berättade att det oftast är kvinnan i familjen som söker hjälp, inte för sig själv utan för någon annan i familjen. Några speciella dilemman de fokuserade på: hopplöshet uppgivenhet, identitetsproblem blandäktenskap, skilsmässor, främlingskap mellan makar. Kvinnor tycker att männen är helt förändrade när de kommer hem från fronten. Männen vill tillbaka till fronten igen. Färden till Krajinaområdet och staden Knin in i krigets alla fasor En eftermiddag åkte jag, till visst förtret för de mer ansvarskännande i vårt team, med de fyra andra reskamraterna en tur in till krigets alla fasor. Reskamraten med ursprung i Kroatien hade en stark önskan att återse området vid Knin och vi andra ville gärna komma med. Färden gick på slingrande vägar upp 23

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare -

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Annika Lindstrand April 2005 Innehåll 1.Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och mål 2 Rapportens

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Ensamkommande flyktingbarn och unga i åtta kommuner Karlskrona, Alvesta, Lessebo, Solna, Uppsala, Stockholms stad, Sigtuna och Mölndal 2005-2009

Läs mer

Att ge varandra glädje

Att ge varandra glädje Att ge varandra glädje Utvärdering av Barn i väntan (BIV) projektet 2004 2007 Zsofia Nestler, beteendevetare, leg. psykoterapeut April 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning.3 Inledning.5 Bakgrund...

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Pia Höjeberg 1 UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM dess framväxt och utveckling 1989-2010 Pia Höjeberg och Föreningen för

Läs mer

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik

Konferens i Mardin. om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Konferens i Mardin om utmaningar i arbetet med hedersproblematik Denna rapport är en mycket lätt bearbetad transkription av vår konferens i Mardin. Samtalen återges i sin ursprungliga talspråksform. Rapporten

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Psykolog. Jag vill arbeta i tredje världen där jag verkligen behövs. TIdNINgEN. Monika Oswaldsson, psykolog utsänd av Läkare utan gränser:

Psykolog. Jag vill arbeta i tredje världen där jag verkligen behövs. TIdNINgEN. Monika Oswaldsson, psykolog utsänd av Läkare utan gränser: Psykolog TIdNINgEN nr 4 2013 sveriges psykologförbund AKTUELLT: Starka protester mot Reva Psykologernas kompetens saknas i kvalitetsregistren FACKLIGT: Psykologerna vid Bup Järva erbjuds arbeta kvar FORSKNING:

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Engagerat En tidning om vård och behandling DEC 2009 Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Foto: Tony Dahl. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer