GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX

2 Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. Innehåll VD-ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 6 Nyckeltal 7 Finansiella rapporter Resultaträkningar 8 Balansräkningar 9 10 Förändringar av eget kapital 11 Kassaflödesanalyser 12 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 23 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Materiella anläggningstillgångar, Tkr Eget kapital, Tkr Obeskattade reserver, Tkr Balansomslutning, Tkr Eltransporter, GWh (varav inom Koncernen Göteborg Energi) (314) (216) (260) (295) (70) Avkastning på totalt kapital (RT), % 10,5 14,7 13,9 14,9 13,7 Avkastning på eget kapital (RE), % 10,3 13,8 13,0 13,8 12,5 Avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss), % 13,7 19,2 18,1 19,2 17,0 Avkastning på beräknat NUAK, % 1,6 2,1 2,0 2,3 2,1 Avkastning på beräknat anskaffningsvärde NNM, % 2,5 3,5 3,4 3,6 3,3 Genomsnittlig skuldränta, % 0,3 0,0 0,1 0,1 0,7 Soliditet, % 69,1 76,8 76,7 76,9 77,7 Självfinansieringsgrad, % 95,6 109,2 155,9 244,7 262,3 Räntetäckningsgrad, ggr 111, ,5 853,5 510,4 91,7 Rörelsemarginal, % 28,1 33,6 33,0 34,9 35,4 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar, Tkr Kassaflöde före investeringar, Tkr Kassaflöde efter investeringar, Tkr Medelantalet anställda, antal Definitioner framgår av not 33. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX

3 Omfattande investeringar för ökad leveranssäkerhet VD-ordet El spelar en viktig roll i det moderna samhället. Göteborgssamhället växer och förtätas och vårt elnät måste klara av att leva upp till de behov och krav som finns. Därför fortsätter vi att vädersäkra vårt elnät genom att bygga bort luftledningar. Målsättningen är att 95 procent av vårt nät skall ligga nedgrävt år Under året investerade vi 61 miljoner kronor i sådana åtgärder. Vi genomförde också omfattande investeringar i våra anläggningar för att höja kapacitet och leveranssäkerhet. 10 kv-ställverket i stationen K11 Rosenlund byttes ut och vi inledde ett byte av 130 kv-ställverket i stationen K1 Marieholm, som dessutom kompletteras med en ny tredje transformator. Vidare påbörjades förläggning av ett nytt 130 kv kabelförband mellan stationerna K1 Marieholm och K8 Gårda. Under året överfördes GWh el till kunder i bolagets koncessionsområde. Den överförda volymen är det lägsta uppmätta årsvärdet sedan år 2000 och orsaken är det mycket milda vädret i inledningen och i slutet av året. Årsresultatet blev 141 miljoner kronor före skatt och vi investerade för 236 miljoner kronor. Under året genomfördes endast en måttlig prishöjning på 0,5 procent. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder elnätspriser som är bland de lägsta i landet och en leveranssäkerhet som är mycket god. De priser vi tar ut från våra kunder granskas årligen av Energimarknadsinspektionen och för leveransåret 2006 bedömde de våra priser som skäliga. När stormen Per drog in över västkusten och södra Sverige i januari orsakade detta strömavbrott för av våra kunder. De flesta återfick strömmen inom 12 timmar, men ett fåtal kunder var strömlösa längre än 48 timmar. Stormen kostade bolaget cirka 4 miljoner kronor i återställningskostnader och avbrottsersättningar. Vi inleder nu mätarbytet för de kunder som fortfarande har en manuellt avläst elmätare. De förses under perioden med fjärravlästa mätare för månadsvis avläsning, som ger dem bättre kontroll över sin elanvändning än idag. Mätsystemet vi valt har även möjlighet till timvis avläsning, bortkoppling och avbrottsregistrering. Dessa funktioner gör att vi kan utveckla vår verksamhet och ge en bättre service till våra kunder. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder elnätspriser som är bland de lägsta i landet. Alla ansträngningar under året har vi gjort för att våra kunder skall få en trygg och säker elleverans och en god service. Därför är det glädjande att vår senaste kundundersökning visar att våra kunder är mycket nöjda med oss. Nu vet vi att vi jobbar med rätt saker. Pia Brühl Hjort Verkställande direktör GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Nät AB, org nr , avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Årets verksamhet En avgiftshöjning genomfördes från den 1 januari 2007 för samtliga kundkategorier med i genomsnitt 0,5 %. Avgiftshöjningen motiverades av ökade driftskostnader och kostnader för avskrivningar. Under hösten 2007 beslutades om en avgiftshöjning från 1 januari 2008 med i genomsnitt 2,5 %. Denna avgiftsjustering beräknas inbringa cirka 17 Mkr i ökade intäkter och motiveras av ökade drifts- och underhållskostnader och ökade kostnader för avskrivningar p g a stora investeringar i elnätet. Leveranssäkerheten under det gångna året påverkades negativt av stormen Per som drog fram över västkusten och södra Sverige den 14 januari 2007 och orsakade strömavbrott för kunder inom bolagets distributionsområde. Det var främst de nordöstra och nordvästra delarna av Göteborg som drabbades kunder var utan strömleverans mellan timmar och 7 kunder var strömlösa längre än 48 timmar. Bolaget betalade ut 2,5 Mkr i avbrottsersättning till de drabbade kunderna och kostnaderna för att återställa skadorna uppgick till 1,5 Mkr. De åtgärder i form av kablifiering som utförts efter orkanen Gudrun i januari 2005 bidrog till att mildra effekterna av stormen Per. Alla 10 kv-ledningar kontrolleras numera kontinuerligt med hjälp av avancerad elkvalitetsmätning. Därmed kan vi avgöra om kunders elkvalitetsproblem kommer från vår elleverans eller om problemen genereras i kundens egen anläggning. Våra K-stationer har en längre tid varit utsatta för inbrott. Därför förses de stationer som är mest utsatta med ett nytt intrångsskydd, såsom exempelvis bättre staket och förbättrade larmfunktioner. Mot slutet av året ökade antalet inbrott eller försök till inbrott i våra nät- och fördelningsstationer. En uppbruten dörr som inte upptäcks utan blir stående öppen kan innebära fara för tredje man. Den negativa trenden har föranlett oss att utöka säkerhetsronderingen. Långsiktigt överväger vi att förstärka alternativt larma dörrarna till våra stationer. Ombyggnation av K1 Marieholm startades upp under året. Stationen skall utrustas med ett nytt 130 kv-ställverk med tillhörande kontrollutrustning samt en ny tredje transformator. Ombyggnation av K11 Rosenlund avslutades runt årsskiftet 2007/2008. Projektet avsåg byte av 10 kv-ställverk. Motivet till byte var åldersskäl samt att skapa lediga lokaler för kommande 130 kv-ställverk. Ett större kabelprojekt startades upp under året. Ett 130 kv-kabelförband skall förläggas mellan K1 Marieholm och K8 Gårda. Påbörjade åtgärder med kablifiering, som föranleddes av orkanen Gudrun, fortsatte under år För att ersätta luftledningsnätet har därför 61 Mkr satsats i att markförlägga kabel. En omfattande översyn av gällande tariffer för hög- och lågspänning har genomförts. Målsättningen är att förenkla tariffstrukturen utan att förändra intäktsnivån. Utredningen skall ligga till grund för en planerad anpassning av tarifferna mot kommande ny teknik och nya krav från lagstiftaren. Energimarknadsinspektionen (EMI) har beslutat om en fördjupad granskning av nätavgifterna för 19 elnätsföretag avseende 2006 års verksamhet. Myndigheten har inriktat sitt urval avseende fördjupad granskning mot de elnätsföretag som fått en debiteringsgrad på 1,1 eller högre. Bolaget var inte med bland dessa företag och kan således inte bli återbetalningsskyldigt för denna period. Bolaget har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar, vilket har fått en positiv effekt på årets resultat om 13 Mkr jämfört med om ingen justering hade gjorts. De ändrade nyttjandeperioderna kommer även att få en positiv effekt på resultatet för kommande räkenskapsår och den bedömda effekten för räkenskapsåren 2008 och 2009 bedöms uppgå till 18 Mkr respektive 17 Mkr. Affärsidé Bolaget bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde och ställer elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Verksamheten är ett reglerat monopol. Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi Nät AB (org nr ) är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB (moderbolaget) (org nr ), som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (org nr ) som moderbolag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta bolag. Elnätsverksamheten i likhet med övrig verksamhet i Göteborg Energi bedrevs t o m år 1988 i kommunal förvaltning. Mellan åren låg elnätsverksamheten i moderbolaget Göteborg Energi AB. I samband med att elmarknaden omreglerades den 1 januari 1996 överfördes elnätsverksamheten från moderbolaget till dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB. Överföringen av tillgångar från förvaltning till bolag respektive från moderbolag till dotterbolag har skett till bokfört värde, d v s planenligt restvärde med avdrag för ackumulerade överavskrivningar. 2 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 De tre kvarstående fastigheter som i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten från moderbolaget inte kunde överföras innan avstyckning skett hyrs sedan året för överföringen av elnätsverksamheten till självkostnadspris. Fastigheterna kommer att överlåtas till bolaget då avstyckning har skett. Information om verksamheten Med bolagets elnätsverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör planering, projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på elnätet. Bolaget äger elanläggningar inom bolagets nätkoncessionsområde och har cirka nätabonnemang. Elöverföring på elnäten är ett legalt monopol. Nätverksamhet kan först bedrivas efter att tillstånd i form av koncession för linje respektive område beviljats elnätsföretaget. Bolaget har erhållit koncessioner för de linjer/- områden där elnätsverksamhet bedrivs. EMI, som blev en egen myndighet från den 1 januari 2008, övervakar verksamheten. Fastställande av avgifter för nättjänster Fastställande av avgifter för bolagets nättjänster sker utifrån kravet på kostnadsriktighet i den bemärkelsen att varje kundkategori skall betala en avgift som motsvarar de kostnader den föranleder. Det är däremot inte tillåtet att differentiera avgifterna inom ett nätområde med hänsyn till var inom området uttaget av el sker. Merparten av kostnaderna för nätet är beroende av den kapacitet i form av överförd effekt som ställs till kundernas förfogande. Kostnaderna för nätets överföringsförluster är energiberoende medan den kostnadsdel som avser mätning och debitering i stort sett är oberoende av elanvändningen. För kunder som inte har effektmätning tas en relativt stor del av avgiften ut som energiavgift. Denna avgiftsstruktur ansluter till koncernens policy att stimulera en effektiv energianvändning. Vid en jämförelse med andra elnätsföretag har bolaget totalt sett låga avgifter på nättjänster. Mot bakgrund av bl a ändrade lagkrav avseende mätning gör bolaget en översyn av nuvarande tariffstruktur. Framtida utveckling Dagens och framtidens samhälle förväntar sig en hög leveranssäkerhet avseende överföring av el. Kunderna förväntar sig ett näst intill felfritt elnät. Göteborg fortsätter att expandera och förtätas vilket innebär att belastningen på vårt nät fortsätter att öka. För att klara detta krävs investeringar. Samtidigt är möjligheterna till avgiftshöjningar begränsade med nuvarande regleringsmodell och den pågående samhällsdebatten rörande energibranschen. Detta leder till att branschen ständigt måste ifrågasätta sina arbetsmetoder och se över möjligheterna till effektiviseringar och förbättringar. För att reducera antalet fel och därmed öka leveranssäkerheten fortsätter bolaget att investera för att bygga bort hälften av befintligt luftledningsnät till år Detta kommer att till stor del eliminera de väderberoende felorsakerna i nätet. Totalt investeras cirka 250 Mkr i dessa åtgärder varav summan för år 2007 uppgick till 61 Mkr (45). Bolaget fortsätter också med omfattande investeringar i nya och befintliga anläggningar under kommande år. Som ett led i att modernisera nätet för högre spänningsnivåer fortsätter ombyggnaden av 50 kv-nätet till 130 kv-nät. Den aktuella nätplanen för perioden omfattar investeringar på i underkant 700 Mkr för åtgärder i högspännings- och mellanspänningsnätet. Till detta kommer marknadsstyrda investeringar. I vår bransch är det angeläget att tillsammans forska kring elnätsfrågor och att följa teknikutvecklingen. Därför samarbetar bolaget med Elforsk som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Vi deltar aktivt i programområde Överföring och Distribution och har representanter i grupperna Mätning respektive Underhåll. Samverkan och erfarenhetsutbytet ger också kompetenshöjning för bolaget och dess personal. Från och med den 1 juli 2009 är det ett lagstadgat krav på att 12 avläsningar skall ske per år för samtliga elanvändare som är direkt anslutna till ett koncessionspliktigt elnät. För att klara detta krav sätter nu moderbolaget Göteborg Energi AB under perioden upp fjärravlästa mätare med ett insamlingssystem. Göteborg Energi Nät AB kommer att upphandla mättjänsterna av moderbolaget. Förändringen kommer att innebära betydande kostnadsökningar för bolaget under de kommande åren. Mätsystemet som upphandlas kommer även att möjliggöra timmätning, avbrottsregistrering, effektstyrning samt bortkoppling och ge möjlighet till att utveckla andra tjänster. Arbetsprocesserna kommer därför att behöva anpassas till den nya tekniken och de nya tjänsterna. Förändringen förväntas medföra en kvalitetshöjning för driftövervakning och felsökning samt möjliggöra en mer effektiv organisation för förebyggande och avhjälpande åtgärder. Bolaget och koncernen har beslutat att investera i ett nytt övergripande systemstöd för nätinformation. Det nya systemet som är avsett för projektering, dokumentation och drift kommer att ersätta ett flertal befintliga IT-system. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

6 Förändringen kommer att innebära en förbättrad informationskvalitet och effektivare arbetsprocesser. Upphandling av systemet pågår och det beräknas vara i full drift våren Byte av kund- och faktureringssystem pågår också i koncernen. Någon gång under år 2009 beräknas bolagets elnätskunder börja faktureras från det nya systemet. I samband med detta planerar vi att utöka självservicetjänsterna på bolagets hemsida. Verksamhetens påverkan på miljön I ett nationellt perspektiv har elöverföring en relativt liten miljöpåverkan. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska den miljöpåverkan som orsakas av verksamheten och för att organisera detta är bolaget sedan år 2001 certifierat enligt ISO Bolaget arbetar med att modernisera delar av eldistributionsnätet för högre spänningsnivåer och detta medför en mer effektiv elöverföring med lägre förluster och mindre resursanvändning som följd. Under år 2007 har förebyggande arbete genomförts i större anläggningar för att minimera risker för markföroreningar och två stationer har byggts om för att minska magnetfältsexponeringen. Bolaget har fattat ett beslut om att undvika utrustning med gasen SF 6, svavelhexafluorid, där alternativ är likvärdiga. Svavelhexafluorid är en av de s k växthusgaserna som omfattas av Kyotoavtalet. Ett omfattande arbete pågår för att ersätta kreosotimpregnerade ledningsstolpar med markförlagd kabel. Dessa stolpar omhändertas för destruktion och förbränning i en specialanpassad anläggning. Att överföra 1 kwh el från elproducent till en lågspänningskund i Göteborg medför utsläpp av ca 2,5 g koldioxid. I detta inkluderas allt av betydelse som brytning av t ex koppar, byggnation och underhåll samt rasering av anläggningar. Personal Under år 2007 har i likhet med föregående år tjänster köpts från moderbolaget avseende drift och underhåll, investerings- och projekteringsarbeten, avläsningstjänster, debiteringstjänster och övriga kundservicetjänster samt IToch administrativa tjänster. Bolaget står inför en generationsväxling och därför överförs nyckelkompetens från äldre till yngre medarbetare enligt en flerårsplan. Under året genomfördes också ett chefsutvecklingsprogram för att stärka ledarskapet. Medelantalet anställda uppgick till 57 personer (56). Fördelningen på kön är 84 procent (86) för män och 16 procent (14) för kvinnor. Lön och andra ersättningar uppgick till 25 Mkr (24). Sociala kostnader inklusive särskild löneskatt och avkastningsskatt uppgick till 14 Mkr (13) varav pensionskostnaderna uppgick till 4 Mkr (4). Ekonomisk översikt Elöverföring Under året har GWh (4 617) el överförts till kunder inom det område där bolaget innehar nätkoncession. Av överföringen utgör 314 GWh (216) överföring inom koncernen Göteborg Energi. Den överförda volymen är det lägsta uppmätta årsvärdet sedan år Ökningen av överförd energi inom koncernen beror på att Sörred Energi ingår i koncernen från och med den 1 juni Investeringar Årets investeringsutgifter uppgick till 236 Mkr (250) vilket är en minskning med 14 Mkr jämfört med år Att investeringarna minskade något beror bl a på att två ombyggnationer av K-stationer slutfördes under år 2006 samt slutförande av mätprojektet STEM Däremot har utgifterna för åtgärder efter orkanen Gudrun ökat under år 2007 jämfört med föregående år. Investeringarna fördelades enligt följande: Serviser för låg- och högspänning 29 Mkr (31), debiteringsmätare och insamlingsutrustning 12 Mkr (23), lokal utbyggnad 152 Mkr (115), strategiska investeringar, övertagna anläggningar och upprustning av dessa 7 Mkr (7), investering i 130- och 50 kv-anläggningar 35 Mkr (71), inventarier 1 Mkr (3). Resultat och ställning Bolagets resultat före finansiella intäkter och kostnader uppgick till 141 Mkr (182) vilket är 41 Mkr lägre än föregående år. Efter finansiella poster uppgick resultatet till 141 Mkr vilket skall jämföras med 186 Mkr för år De totala intäkterna har minskat med 2 Mkr jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat genom att en ersättning för utebliven levererad höglasteffekt från Rya Kraftvärmeverk har tillkommit år 2007 med 30 Mkr. En lägre ersättning för 130 kv-nätet har minskat intäkterna med 3 Mkr beroende på att kablar och högspänningsställverk till Arendals gasturbin inte längre ingår i ersättningen. Avgiftshöjningen från den 1 januari 2007 har inneburit ökade intäkter, medan de lägre leveranserna har reducerat intäkterna, vilket sammantaget har givit en intäktsökning med 5 Mkr. Övriga intäkter har minskat med 5 Mkr då 2006 års intäkter även omfattade försäljning av kabel och tjänster av engångskaraktär. Anslutningsavgifterna har minskat då anslutningsavgiften till Rya Kraftvärmeverk redovisades i föregående års utfall med 34 Mkr. Övriga anslutningar har däremot ökat under år Totala rörelsekostnader har ökat med 39 Mkr. Kostnaderna för transitering och inköp av kraft har ökat med 31 Mkr. Regionnätskostnaderna har ökat med 22 Mkr beroende dels på överuttag av höglasteffekt från regionnätet dels på en avgiftshöjning av regionnätet samtidigt som volymen har minskat. 4 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 Kostnaderna för förlustenergi har ökat med 9 Mkr huvudsakligen på grund av ett högre elpris men också på en mindre volymökning. Övriga externa kostnader har ökat med 10 Mkr och beror främst på ökade kostnader för stormen Per med sammanlagt 4 Mkr. En större andel av förebyggande underhåll har genomförts i år jämfört med föregående år samtidigt som priserna har ökat och sammanlagt uppgår detta till 11 Mkr. Kostnaderna för mätning och avräkning har minskat med 4 Mkr. I övrigt är det endast mindre avvikelser mellan åren. Personalkostnaderna har ökat med 2 Mkr mellan åren och beror främst på löneökningar och ökade kostnader för pensioner och sociala avgifter. Den stora investeringsvolymen under innevarande och även föregående år har gjort att kostnaderna för avskrivningar har ökat. Därefter har en förlängning av vissa avskrivningstider genomförts med minskade avskrivningskostnader som följd. Sammantaget leder detta till en minskad avskrivningskostnad på 3 Mkr mellan åren. Finansnettot är 3 Mkr lägre på grund av sämre likviditet än föregående år. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 10,5 procent (14,7), samt på eget kapital till 10,3 procent (13,8). Soliditeten uppgår till 69,1 procent (76,8). Finansiell ställning och likviditet Bolagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderbolaget. Fordran på moderbolaget uppgick till 4 Mkr (88) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår en marknadsmässig ränta. Bolaget har erhållit en ränteintäkt från moderbolaget på 2 Mkr (4) för räkenskapsåret. För att täcka upp underskottet på kontot har ett lån har tagits upp på 103 Mkr från moderbolaget. Koncernfakturering Successivt under år 2003 införde koncernen Göteborg Energi koncernfakturering innebärande att endast moderbolaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen vilket framgår av fakturan. Syftet med detta är att underlätta för kunden samt minska antalet fakturor från koncernen. Detta innebär att bolaget inte redovisar någon utestående kundfordran vid faktureringen utan en fordran på moderbolaget. Denna fordran uppgick till 198 Mkr (169) vid årsskiftet. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår risken för kreditförluster hos bolaget. Icke-finansiella resultatindikationer Elnätsföretagen liksom hela energibranschen har under flera år haft ett lågt anseende bland kunder och omvärld. Bolaget har aktiv deltagit i Kundoffensiven, som är ett branschgemensamt initiativ att förbättra anseendet. Glädjande nog ser vi nu resultat av detta arbete. När vi under året som gick mätte Nöjd-Kund-Index bland ett urval av privatkunder konstaterade vi att våra kunder nu var avsevärt mer nöjda med oss än vid tidigare mätningar. Denna trend bekräftas också av Svensk Energis mätningar. Bolaget arbetar fortlöpande med att minska sin miljöpåverkan. Trots att eldistribution har en relativt liten miljöpåverkan arbetas det kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att minska densamma. Samhället och våra kunder är i hög grad beroende av säkra elleveranser med få avbrott. Bolagets eldistribution har en för branschen hög leveranssäkerhet och fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra den. Bolaget genomgår just nu en generationsväxling och därför överförs nyckelkompetens från äldre till yngre medarbetare enligt en flerårsplan. Under året genomfördes också ett chefsutvecklingsprogram för avdelningschefer för att stärka ledarskapet. Vi vill långsiktigt kunna erbjuda kunderna en säker och trygg elförsörjning till ett skäligt pris och att där igenom bidra till det hållbara Göteborgssamhället. Vår prissättning skall alltid korrespondera med ellagens krav på saklighet och skälighet. Våra elnätpriser för lägenhetskunder och villakunder utan elvärme är idag bland de lägsta i landet. För övriga kunder ligger vi strax under genomsnittet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer En väsentlig risk och osäkerhetsfaktor i bolagets verksamhet är hur EMI:s tillsyn över elnätsbolagen kommer att fortlöpa. Nu gällande granskningsmodell, den s k nätnyttomodellen, är föremål för rättslig prövning då flera elnätsföretag inom branschen har överklagat myndighetens beslut för tidigare år. Bolaget har ännu inte blivit föremål för fördjupad granskning utifrån nätnyttomodellen eftersom bolagets debiteringsgrad hittills har understigit den gräns som myndigheten har fastställt. För leveransåret 2006 uppgår bolagets debiteringsgrad till 0,98 och fastställd gräns var 1,1. Regeringen överväger att fr o m år 2012 införa en ny metod för reglering av elnätsverksamhet, som innebär en förhandsprövning av elnätsföretagens intäkter. Myndigheten fastställer således i förväg de samlade intäkter genom en s k intäktsram, som bolaget får ta ut från elnätsverksamheten under en tillsynsperiod som föreslås vara fyra kalenderår. Intäktsramen skall beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten, s k kapitalbas. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

8 När myndigheten genomför dessa beräkningar är det av största vikt för bolaget att myndigheten beaktar bolagets samtliga förutsättningar för att bedriva elnätsverksamhet samt att bolagets kapitalbas blir korrekt värderad. För det fall myndigheten åsätter bolagets verksamhet för lågt beräknade kostnader eller värderar bolagets anläggningstillgångar för lågt kan detta menligt påverka bolagets resultatutveckling på såväl kort som lång sikt. Förändringar i den politiska och legala miljön har stor betydelse för verksamhetens villkor. För att hantera dessa risker och ha god framförhållning deltar bolaget aktivt och kontinuerligt i branschorganisationens remiss- och lobbyingarbete. Årsstämma och VD På årsstämman som hölls utsågs Björn Carlsson och Lena Lärneklint till nya ledamöter och Ann Törnblom till suppleant medan Bertil Wiktorén och Margareta Fischer lämnade styrelsen. På den extra årsstämman som hölls utsågs Jan Kärnestedt till ny ledamot medan Svante Karlsson lämnade styrelsen. Styrelsearbetet under 2007 Bolagets styrelse består av totalt fem ledamöter och två suppleanter. Två av ledamöterna samt en av suppleanterna är utsedda som arbetstagarrepresentanter. VD och enstaka tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor I ny räkning överföres Summa Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med kr. Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 6 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 Nyckeltal Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Materiella anläggningstillgångar, Tkr Eget kapital, Tkr Obeskattade reserver, Tkr Balansomslutning, Tkr Elöverföring, GWh (varav inom Koncernen Göteborg Energi) (314) (216) (260) (295) (70) Avkastning på totalt kapital (RT), % 10,5 14,7 13,9 14,9 13,7 Avkastning på eget kapital (RE), % 10,3 13,8 13,0 13,8 12,5 Avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss), % 13,7 19,2 18,1 19,2 17,0 Avkastning på beräknat NUAK, % 1,6 2,1 2,0 2,3 2,1 Avkastning på beräknat anskaffningsvärde NNM, % 2,5 3,5 3,4 3,6 3,3 Genomsnittlig skuldränta, % 0,3 0,0 0,1 0,1 0,7 Soliditet, % 69,1 76,8 76,7 76,9 77,7 Självfinansieringsgrad, % 95,6 109,2 155,9 244,7 262,3 Räntetäckningsgrad, ggr 111, ,5 853,5 510,4 91,7 Rörelsemarginal, % 28,1 33,6 33,0 34,9 35,4 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar, Tkr Kassaflöde före investeringar, Tkr Kassaflöde efter investeringar, Tkr Medelantalet anställda, antal Definitioner framgår av not 34. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

10 Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Anslutningsavgifter Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av kraft Övriga externa kostnader 4, 30, Personalkostnader 5, Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 11, ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter Kortfristiga fordringar 21 Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer