GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX

2 Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. Innehåll VD-ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 6 Nyckeltal 7 Finansiella rapporter Resultaträkningar 8 Balansräkningar 9 10 Förändringar av eget kapital 11 Kassaflödesanalyser 12 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 23 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Materiella anläggningstillgångar, Tkr Eget kapital, Tkr Obeskattade reserver, Tkr Balansomslutning, Tkr Eltransporter, GWh (varav inom Koncernen Göteborg Energi) (314) (216) (260) (295) (70) Avkastning på totalt kapital (RT), % 10,5 14,7 13,9 14,9 13,7 Avkastning på eget kapital (RE), % 10,3 13,8 13,0 13,8 12,5 Avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss), % 13,7 19,2 18,1 19,2 17,0 Avkastning på beräknat NUAK, % 1,6 2,1 2,0 2,3 2,1 Avkastning på beräknat anskaffningsvärde NNM, % 2,5 3,5 3,4 3,6 3,3 Genomsnittlig skuldränta, % 0,3 0,0 0,1 0,1 0,7 Soliditet, % 69,1 76,8 76,7 76,9 77,7 Självfinansieringsgrad, % 95,6 109,2 155,9 244,7 262,3 Räntetäckningsgrad, ggr 111, ,5 853,5 510,4 91,7 Rörelsemarginal, % 28,1 33,6 33,0 34,9 35,4 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar, Tkr Kassaflöde före investeringar, Tkr Kassaflöde efter investeringar, Tkr Medelantalet anställda, antal Definitioner framgår av not 33. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX

3 Omfattande investeringar för ökad leveranssäkerhet VD-ordet El spelar en viktig roll i det moderna samhället. Göteborgssamhället växer och förtätas och vårt elnät måste klara av att leva upp till de behov och krav som finns. Därför fortsätter vi att vädersäkra vårt elnät genom att bygga bort luftledningar. Målsättningen är att 95 procent av vårt nät skall ligga nedgrävt år Under året investerade vi 61 miljoner kronor i sådana åtgärder. Vi genomförde också omfattande investeringar i våra anläggningar för att höja kapacitet och leveranssäkerhet. 10 kv-ställverket i stationen K11 Rosenlund byttes ut och vi inledde ett byte av 130 kv-ställverket i stationen K1 Marieholm, som dessutom kompletteras med en ny tredje transformator. Vidare påbörjades förläggning av ett nytt 130 kv kabelförband mellan stationerna K1 Marieholm och K8 Gårda. Under året överfördes GWh el till kunder i bolagets koncessionsområde. Den överförda volymen är det lägsta uppmätta årsvärdet sedan år 2000 och orsaken är det mycket milda vädret i inledningen och i slutet av året. Årsresultatet blev 141 miljoner kronor före skatt och vi investerade för 236 miljoner kronor. Under året genomfördes endast en måttlig prishöjning på 0,5 procent. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder elnätspriser som är bland de lägsta i landet och en leveranssäkerhet som är mycket god. De priser vi tar ut från våra kunder granskas årligen av Energimarknadsinspektionen och för leveransåret 2006 bedömde de våra priser som skäliga. När stormen Per drog in över västkusten och södra Sverige i januari orsakade detta strömavbrott för av våra kunder. De flesta återfick strömmen inom 12 timmar, men ett fåtal kunder var strömlösa längre än 48 timmar. Stormen kostade bolaget cirka 4 miljoner kronor i återställningskostnader och avbrottsersättningar. Vi inleder nu mätarbytet för de kunder som fortfarande har en manuellt avläst elmätare. De förses under perioden med fjärravlästa mätare för månadsvis avläsning, som ger dem bättre kontroll över sin elanvändning än idag. Mätsystemet vi valt har även möjlighet till timvis avläsning, bortkoppling och avbrottsregistrering. Dessa funktioner gör att vi kan utveckla vår verksamhet och ge en bättre service till våra kunder. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder elnätspriser som är bland de lägsta i landet. Alla ansträngningar under året har vi gjort för att våra kunder skall få en trygg och säker elleverans och en god service. Därför är det glädjande att vår senaste kundundersökning visar att våra kunder är mycket nöjda med oss. Nu vet vi att vi jobbar med rätt saker. Pia Brühl Hjort Verkställande direktör GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Nät AB, org nr , avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Årets verksamhet En avgiftshöjning genomfördes från den 1 januari 2007 för samtliga kundkategorier med i genomsnitt 0,5 %. Avgiftshöjningen motiverades av ökade driftskostnader och kostnader för avskrivningar. Under hösten 2007 beslutades om en avgiftshöjning från 1 januari 2008 med i genomsnitt 2,5 %. Denna avgiftsjustering beräknas inbringa cirka 17 Mkr i ökade intäkter och motiveras av ökade drifts- och underhållskostnader och ökade kostnader för avskrivningar p g a stora investeringar i elnätet. Leveranssäkerheten under det gångna året påverkades negativt av stormen Per som drog fram över västkusten och södra Sverige den 14 januari 2007 och orsakade strömavbrott för kunder inom bolagets distributionsområde. Det var främst de nordöstra och nordvästra delarna av Göteborg som drabbades kunder var utan strömleverans mellan timmar och 7 kunder var strömlösa längre än 48 timmar. Bolaget betalade ut 2,5 Mkr i avbrottsersättning till de drabbade kunderna och kostnaderna för att återställa skadorna uppgick till 1,5 Mkr. De åtgärder i form av kablifiering som utförts efter orkanen Gudrun i januari 2005 bidrog till att mildra effekterna av stormen Per. Alla 10 kv-ledningar kontrolleras numera kontinuerligt med hjälp av avancerad elkvalitetsmätning. Därmed kan vi avgöra om kunders elkvalitetsproblem kommer från vår elleverans eller om problemen genereras i kundens egen anläggning. Våra K-stationer har en längre tid varit utsatta för inbrott. Därför förses de stationer som är mest utsatta med ett nytt intrångsskydd, såsom exempelvis bättre staket och förbättrade larmfunktioner. Mot slutet av året ökade antalet inbrott eller försök till inbrott i våra nät- och fördelningsstationer. En uppbruten dörr som inte upptäcks utan blir stående öppen kan innebära fara för tredje man. Den negativa trenden har föranlett oss att utöka säkerhetsronderingen. Långsiktigt överväger vi att förstärka alternativt larma dörrarna till våra stationer. Ombyggnation av K1 Marieholm startades upp under året. Stationen skall utrustas med ett nytt 130 kv-ställverk med tillhörande kontrollutrustning samt en ny tredje transformator. Ombyggnation av K11 Rosenlund avslutades runt årsskiftet 2007/2008. Projektet avsåg byte av 10 kv-ställverk. Motivet till byte var åldersskäl samt att skapa lediga lokaler för kommande 130 kv-ställverk. Ett större kabelprojekt startades upp under året. Ett 130 kv-kabelförband skall förläggas mellan K1 Marieholm och K8 Gårda. Påbörjade åtgärder med kablifiering, som föranleddes av orkanen Gudrun, fortsatte under år För att ersätta luftledningsnätet har därför 61 Mkr satsats i att markförlägga kabel. En omfattande översyn av gällande tariffer för hög- och lågspänning har genomförts. Målsättningen är att förenkla tariffstrukturen utan att förändra intäktsnivån. Utredningen skall ligga till grund för en planerad anpassning av tarifferna mot kommande ny teknik och nya krav från lagstiftaren. Energimarknadsinspektionen (EMI) har beslutat om en fördjupad granskning av nätavgifterna för 19 elnätsföretag avseende 2006 års verksamhet. Myndigheten har inriktat sitt urval avseende fördjupad granskning mot de elnätsföretag som fått en debiteringsgrad på 1,1 eller högre. Bolaget var inte med bland dessa företag och kan således inte bli återbetalningsskyldigt för denna period. Bolaget har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar, vilket har fått en positiv effekt på årets resultat om 13 Mkr jämfört med om ingen justering hade gjorts. De ändrade nyttjandeperioderna kommer även att få en positiv effekt på resultatet för kommande räkenskapsår och den bedömda effekten för räkenskapsåren 2008 och 2009 bedöms uppgå till 18 Mkr respektive 17 Mkr. Affärsidé Bolaget bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde och ställer elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Verksamheten är ett reglerat monopol. Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi Nät AB (org nr ) är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB (moderbolaget) (org nr ), som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (org nr ) som moderbolag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta bolag. Elnätsverksamheten i likhet med övrig verksamhet i Göteborg Energi bedrevs t o m år 1988 i kommunal förvaltning. Mellan åren låg elnätsverksamheten i moderbolaget Göteborg Energi AB. I samband med att elmarknaden omreglerades den 1 januari 1996 överfördes elnätsverksamheten från moderbolaget till dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB. Överföringen av tillgångar från förvaltning till bolag respektive från moderbolag till dotterbolag har skett till bokfört värde, d v s planenligt restvärde med avdrag för ackumulerade överavskrivningar. 2 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 De tre kvarstående fastigheter som i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten från moderbolaget inte kunde överföras innan avstyckning skett hyrs sedan året för överföringen av elnätsverksamheten till självkostnadspris. Fastigheterna kommer att överlåtas till bolaget då avstyckning har skett. Information om verksamheten Med bolagets elnätsverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör planering, projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på elnätet. Bolaget äger elanläggningar inom bolagets nätkoncessionsområde och har cirka nätabonnemang. Elöverföring på elnäten är ett legalt monopol. Nätverksamhet kan först bedrivas efter att tillstånd i form av koncession för linje respektive område beviljats elnätsföretaget. Bolaget har erhållit koncessioner för de linjer/- områden där elnätsverksamhet bedrivs. EMI, som blev en egen myndighet från den 1 januari 2008, övervakar verksamheten. Fastställande av avgifter för nättjänster Fastställande av avgifter för bolagets nättjänster sker utifrån kravet på kostnadsriktighet i den bemärkelsen att varje kundkategori skall betala en avgift som motsvarar de kostnader den föranleder. Det är däremot inte tillåtet att differentiera avgifterna inom ett nätområde med hänsyn till var inom området uttaget av el sker. Merparten av kostnaderna för nätet är beroende av den kapacitet i form av överförd effekt som ställs till kundernas förfogande. Kostnaderna för nätets överföringsförluster är energiberoende medan den kostnadsdel som avser mätning och debitering i stort sett är oberoende av elanvändningen. För kunder som inte har effektmätning tas en relativt stor del av avgiften ut som energiavgift. Denna avgiftsstruktur ansluter till koncernens policy att stimulera en effektiv energianvändning. Vid en jämförelse med andra elnätsföretag har bolaget totalt sett låga avgifter på nättjänster. Mot bakgrund av bl a ändrade lagkrav avseende mätning gör bolaget en översyn av nuvarande tariffstruktur. Framtida utveckling Dagens och framtidens samhälle förväntar sig en hög leveranssäkerhet avseende överföring av el. Kunderna förväntar sig ett näst intill felfritt elnät. Göteborg fortsätter att expandera och förtätas vilket innebär att belastningen på vårt nät fortsätter att öka. För att klara detta krävs investeringar. Samtidigt är möjligheterna till avgiftshöjningar begränsade med nuvarande regleringsmodell och den pågående samhällsdebatten rörande energibranschen. Detta leder till att branschen ständigt måste ifrågasätta sina arbetsmetoder och se över möjligheterna till effektiviseringar och förbättringar. För att reducera antalet fel och därmed öka leveranssäkerheten fortsätter bolaget att investera för att bygga bort hälften av befintligt luftledningsnät till år Detta kommer att till stor del eliminera de väderberoende felorsakerna i nätet. Totalt investeras cirka 250 Mkr i dessa åtgärder varav summan för år 2007 uppgick till 61 Mkr (45). Bolaget fortsätter också med omfattande investeringar i nya och befintliga anläggningar under kommande år. Som ett led i att modernisera nätet för högre spänningsnivåer fortsätter ombyggnaden av 50 kv-nätet till 130 kv-nät. Den aktuella nätplanen för perioden omfattar investeringar på i underkant 700 Mkr för åtgärder i högspännings- och mellanspänningsnätet. Till detta kommer marknadsstyrda investeringar. I vår bransch är det angeläget att tillsammans forska kring elnätsfrågor och att följa teknikutvecklingen. Därför samarbetar bolaget med Elforsk som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Vi deltar aktivt i programområde Överföring och Distribution och har representanter i grupperna Mätning respektive Underhåll. Samverkan och erfarenhetsutbytet ger också kompetenshöjning för bolaget och dess personal. Från och med den 1 juli 2009 är det ett lagstadgat krav på att 12 avläsningar skall ske per år för samtliga elanvändare som är direkt anslutna till ett koncessionspliktigt elnät. För att klara detta krav sätter nu moderbolaget Göteborg Energi AB under perioden upp fjärravlästa mätare med ett insamlingssystem. Göteborg Energi Nät AB kommer att upphandla mättjänsterna av moderbolaget. Förändringen kommer att innebära betydande kostnadsökningar för bolaget under de kommande åren. Mätsystemet som upphandlas kommer även att möjliggöra timmätning, avbrottsregistrering, effektstyrning samt bortkoppling och ge möjlighet till att utveckla andra tjänster. Arbetsprocesserna kommer därför att behöva anpassas till den nya tekniken och de nya tjänsterna. Förändringen förväntas medföra en kvalitetshöjning för driftövervakning och felsökning samt möjliggöra en mer effektiv organisation för förebyggande och avhjälpande åtgärder. Bolaget och koncernen har beslutat att investera i ett nytt övergripande systemstöd för nätinformation. Det nya systemet som är avsett för projektering, dokumentation och drift kommer att ersätta ett flertal befintliga IT-system. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

6 Förändringen kommer att innebära en förbättrad informationskvalitet och effektivare arbetsprocesser. Upphandling av systemet pågår och det beräknas vara i full drift våren Byte av kund- och faktureringssystem pågår också i koncernen. Någon gång under år 2009 beräknas bolagets elnätskunder börja faktureras från det nya systemet. I samband med detta planerar vi att utöka självservicetjänsterna på bolagets hemsida. Verksamhetens påverkan på miljön I ett nationellt perspektiv har elöverföring en relativt liten miljöpåverkan. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska den miljöpåverkan som orsakas av verksamheten och för att organisera detta är bolaget sedan år 2001 certifierat enligt ISO Bolaget arbetar med att modernisera delar av eldistributionsnätet för högre spänningsnivåer och detta medför en mer effektiv elöverföring med lägre förluster och mindre resursanvändning som följd. Under år 2007 har förebyggande arbete genomförts i större anläggningar för att minimera risker för markföroreningar och två stationer har byggts om för att minska magnetfältsexponeringen. Bolaget har fattat ett beslut om att undvika utrustning med gasen SF 6, svavelhexafluorid, där alternativ är likvärdiga. Svavelhexafluorid är en av de s k växthusgaserna som omfattas av Kyotoavtalet. Ett omfattande arbete pågår för att ersätta kreosotimpregnerade ledningsstolpar med markförlagd kabel. Dessa stolpar omhändertas för destruktion och förbränning i en specialanpassad anläggning. Att överföra 1 kwh el från elproducent till en lågspänningskund i Göteborg medför utsläpp av ca 2,5 g koldioxid. I detta inkluderas allt av betydelse som brytning av t ex koppar, byggnation och underhåll samt rasering av anläggningar. Personal Under år 2007 har i likhet med föregående år tjänster köpts från moderbolaget avseende drift och underhåll, investerings- och projekteringsarbeten, avläsningstjänster, debiteringstjänster och övriga kundservicetjänster samt IToch administrativa tjänster. Bolaget står inför en generationsväxling och därför överförs nyckelkompetens från äldre till yngre medarbetare enligt en flerårsplan. Under året genomfördes också ett chefsutvecklingsprogram för att stärka ledarskapet. Medelantalet anställda uppgick till 57 personer (56). Fördelningen på kön är 84 procent (86) för män och 16 procent (14) för kvinnor. Lön och andra ersättningar uppgick till 25 Mkr (24). Sociala kostnader inklusive särskild löneskatt och avkastningsskatt uppgick till 14 Mkr (13) varav pensionskostnaderna uppgick till 4 Mkr (4). Ekonomisk översikt Elöverföring Under året har GWh (4 617) el överförts till kunder inom det område där bolaget innehar nätkoncession. Av överföringen utgör 314 GWh (216) överföring inom koncernen Göteborg Energi. Den överförda volymen är det lägsta uppmätta årsvärdet sedan år Ökningen av överförd energi inom koncernen beror på att Sörred Energi ingår i koncernen från och med den 1 juni Investeringar Årets investeringsutgifter uppgick till 236 Mkr (250) vilket är en minskning med 14 Mkr jämfört med år Att investeringarna minskade något beror bl a på att två ombyggnationer av K-stationer slutfördes under år 2006 samt slutförande av mätprojektet STEM Däremot har utgifterna för åtgärder efter orkanen Gudrun ökat under år 2007 jämfört med föregående år. Investeringarna fördelades enligt följande: Serviser för låg- och högspänning 29 Mkr (31), debiteringsmätare och insamlingsutrustning 12 Mkr (23), lokal utbyggnad 152 Mkr (115), strategiska investeringar, övertagna anläggningar och upprustning av dessa 7 Mkr (7), investering i 130- och 50 kv-anläggningar 35 Mkr (71), inventarier 1 Mkr (3). Resultat och ställning Bolagets resultat före finansiella intäkter och kostnader uppgick till 141 Mkr (182) vilket är 41 Mkr lägre än föregående år. Efter finansiella poster uppgick resultatet till 141 Mkr vilket skall jämföras med 186 Mkr för år De totala intäkterna har minskat med 2 Mkr jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat genom att en ersättning för utebliven levererad höglasteffekt från Rya Kraftvärmeverk har tillkommit år 2007 med 30 Mkr. En lägre ersättning för 130 kv-nätet har minskat intäkterna med 3 Mkr beroende på att kablar och högspänningsställverk till Arendals gasturbin inte längre ingår i ersättningen. Avgiftshöjningen från den 1 januari 2007 har inneburit ökade intäkter, medan de lägre leveranserna har reducerat intäkterna, vilket sammantaget har givit en intäktsökning med 5 Mkr. Övriga intäkter har minskat med 5 Mkr då 2006 års intäkter även omfattade försäljning av kabel och tjänster av engångskaraktär. Anslutningsavgifterna har minskat då anslutningsavgiften till Rya Kraftvärmeverk redovisades i föregående års utfall med 34 Mkr. Övriga anslutningar har däremot ökat under år Totala rörelsekostnader har ökat med 39 Mkr. Kostnaderna för transitering och inköp av kraft har ökat med 31 Mkr. Regionnätskostnaderna har ökat med 22 Mkr beroende dels på överuttag av höglasteffekt från regionnätet dels på en avgiftshöjning av regionnätet samtidigt som volymen har minskat. 4 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 Kostnaderna för förlustenergi har ökat med 9 Mkr huvudsakligen på grund av ett högre elpris men också på en mindre volymökning. Övriga externa kostnader har ökat med 10 Mkr och beror främst på ökade kostnader för stormen Per med sammanlagt 4 Mkr. En större andel av förebyggande underhåll har genomförts i år jämfört med föregående år samtidigt som priserna har ökat och sammanlagt uppgår detta till 11 Mkr. Kostnaderna för mätning och avräkning har minskat med 4 Mkr. I övrigt är det endast mindre avvikelser mellan åren. Personalkostnaderna har ökat med 2 Mkr mellan åren och beror främst på löneökningar och ökade kostnader för pensioner och sociala avgifter. Den stora investeringsvolymen under innevarande och även föregående år har gjort att kostnaderna för avskrivningar har ökat. Därefter har en förlängning av vissa avskrivningstider genomförts med minskade avskrivningskostnader som följd. Sammantaget leder detta till en minskad avskrivningskostnad på 3 Mkr mellan åren. Finansnettot är 3 Mkr lägre på grund av sämre likviditet än föregående år. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 10,5 procent (14,7), samt på eget kapital till 10,3 procent (13,8). Soliditeten uppgår till 69,1 procent (76,8). Finansiell ställning och likviditet Bolagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderbolaget. Fordran på moderbolaget uppgick till 4 Mkr (88) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår en marknadsmässig ränta. Bolaget har erhållit en ränteintäkt från moderbolaget på 2 Mkr (4) för räkenskapsåret. För att täcka upp underskottet på kontot har ett lån har tagits upp på 103 Mkr från moderbolaget. Koncernfakturering Successivt under år 2003 införde koncernen Göteborg Energi koncernfakturering innebärande att endast moderbolaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen vilket framgår av fakturan. Syftet med detta är att underlätta för kunden samt minska antalet fakturor från koncernen. Detta innebär att bolaget inte redovisar någon utestående kundfordran vid faktureringen utan en fordran på moderbolaget. Denna fordran uppgick till 198 Mkr (169) vid årsskiftet. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår risken för kreditförluster hos bolaget. Icke-finansiella resultatindikationer Elnätsföretagen liksom hela energibranschen har under flera år haft ett lågt anseende bland kunder och omvärld. Bolaget har aktiv deltagit i Kundoffensiven, som är ett branschgemensamt initiativ att förbättra anseendet. Glädjande nog ser vi nu resultat av detta arbete. När vi under året som gick mätte Nöjd-Kund-Index bland ett urval av privatkunder konstaterade vi att våra kunder nu var avsevärt mer nöjda med oss än vid tidigare mätningar. Denna trend bekräftas också av Svensk Energis mätningar. Bolaget arbetar fortlöpande med att minska sin miljöpåverkan. Trots att eldistribution har en relativt liten miljöpåverkan arbetas det kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att minska densamma. Samhället och våra kunder är i hög grad beroende av säkra elleveranser med få avbrott. Bolagets eldistribution har en för branschen hög leveranssäkerhet och fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra den. Bolaget genomgår just nu en generationsväxling och därför överförs nyckelkompetens från äldre till yngre medarbetare enligt en flerårsplan. Under året genomfördes också ett chefsutvecklingsprogram för avdelningschefer för att stärka ledarskapet. Vi vill långsiktigt kunna erbjuda kunderna en säker och trygg elförsörjning till ett skäligt pris och att där igenom bidra till det hållbara Göteborgssamhället. Vår prissättning skall alltid korrespondera med ellagens krav på saklighet och skälighet. Våra elnätpriser för lägenhetskunder och villakunder utan elvärme är idag bland de lägsta i landet. För övriga kunder ligger vi strax under genomsnittet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer En väsentlig risk och osäkerhetsfaktor i bolagets verksamhet är hur EMI:s tillsyn över elnätsbolagen kommer att fortlöpa. Nu gällande granskningsmodell, den s k nätnyttomodellen, är föremål för rättslig prövning då flera elnätsföretag inom branschen har överklagat myndighetens beslut för tidigare år. Bolaget har ännu inte blivit föremål för fördjupad granskning utifrån nätnyttomodellen eftersom bolagets debiteringsgrad hittills har understigit den gräns som myndigheten har fastställt. För leveransåret 2006 uppgår bolagets debiteringsgrad till 0,98 och fastställd gräns var 1,1. Regeringen överväger att fr o m år 2012 införa en ny metod för reglering av elnätsverksamhet, som innebär en förhandsprövning av elnätsföretagens intäkter. Myndigheten fastställer således i förväg de samlade intäkter genom en s k intäktsram, som bolaget får ta ut från elnätsverksamheten under en tillsynsperiod som föreslås vara fyra kalenderår. Intäktsramen skall beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten, s k kapitalbas. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

8 När myndigheten genomför dessa beräkningar är det av största vikt för bolaget att myndigheten beaktar bolagets samtliga förutsättningar för att bedriva elnätsverksamhet samt att bolagets kapitalbas blir korrekt värderad. För det fall myndigheten åsätter bolagets verksamhet för lågt beräknade kostnader eller värderar bolagets anläggningstillgångar för lågt kan detta menligt påverka bolagets resultatutveckling på såväl kort som lång sikt. Förändringar i den politiska och legala miljön har stor betydelse för verksamhetens villkor. För att hantera dessa risker och ha god framförhållning deltar bolaget aktivt och kontinuerligt i branschorganisationens remiss- och lobbyingarbete. Årsstämma och VD På årsstämman som hölls utsågs Björn Carlsson och Lena Lärneklint till nya ledamöter och Ann Törnblom till suppleant medan Bertil Wiktorén och Margareta Fischer lämnade styrelsen. På den extra årsstämman som hölls utsågs Jan Kärnestedt till ny ledamot medan Svante Karlsson lämnade styrelsen. Styrelsearbetet under 2007 Bolagets styrelse består av totalt fem ledamöter och två suppleanter. Två av ledamöterna samt en av suppleanterna är utsedda som arbetstagarrepresentanter. VD och enstaka tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor I ny räkning överföres Summa Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med kr. Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 6 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 Nyckeltal Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Materiella anläggningstillgångar, Tkr Eget kapital, Tkr Obeskattade reserver, Tkr Balansomslutning, Tkr Elöverföring, GWh (varav inom Koncernen Göteborg Energi) (314) (216) (260) (295) (70) Avkastning på totalt kapital (RT), % 10,5 14,7 13,9 14,9 13,7 Avkastning på eget kapital (RE), % 10,3 13,8 13,0 13,8 12,5 Avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss), % 13,7 19,2 18,1 19,2 17,0 Avkastning på beräknat NUAK, % 1,6 2,1 2,0 2,3 2,1 Avkastning på beräknat anskaffningsvärde NNM, % 2,5 3,5 3,4 3,6 3,3 Genomsnittlig skuldränta, % 0,3 0,0 0,1 0,1 0,7 Soliditet, % 69,1 76,8 76,7 76,9 77,7 Självfinansieringsgrad, % 95,6 109,2 155,9 244,7 262,3 Räntetäckningsgrad, ggr 111, ,5 853,5 510,4 91,7 Rörelsemarginal, % 28,1 33,6 33,0 34,9 35,4 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar, Tkr Kassaflöde före investeringar, Tkr Kassaflöde efter investeringar, Tkr Medelantalet anställda, antal Definitioner framgår av not 34. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

10 Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Anslutningsavgifter Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av kraft Övriga externa kostnader 4, 30, Personalkostnader 5, Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 11, ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter Kortfristiga fordringar 21 Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

12 Balansräkningar, forts Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER 13, AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag Övriga långfristiga skulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Skulder till övriga koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 29 Inga Inga 10 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

13 Förändringar av eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Utdelning Eget kapital Aktiekapitalet består av 100 aktier och kvotvärdet uppgår till kr per aktie. Reservfond är en del i bundet eget kapital. Reservfonden kan disponeras till förlusttäckning, ökning av aktiekapitalet eller efter tillstånd från Bolagsverket eller domstol återbetalning till aktieägarna. Fritt eget kapital är en del av eget kapital som kan användas för vinstutdelning. Till fritt eget kapital hör beskattade vinstmedel såsom årets vinst och tidigare års sparade vinster och aktieägartillskott. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

14 Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Avsättningar Övriga poster Erhållen ränta och utdelning Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 28 Upptagna lån Amortering av skuld Reglering av koncernbidrag avseende tidigare år Utbetald utdelning Ökning (-)/Minskning (+) av koncernkonto hos moderbolaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

15 Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Göteborg Energi Nät ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR1 RR29 och tillhörande uttalanden från Akutgruppen. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Uthyrningsintäkter i den period uthyrningen avser Avgifter och ersättningar i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/- fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I bolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans görs. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Vid beräkning av förväntade framtida kostnader för återställande av den plats där en tillgång varit installerad eller uppförd, tillämpas principen att någon återställningskostnad normalt inte beräknas då elanläggningarna permanent byggs in i samhällets infrastruktur. När den tekniska livslängden har uppnåtts görs normalt en ombyggnation av tillgången på den plats där den är uppförd. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen tas i drift. Följande avskrivningstider tillämpas: År Byggnader 33 Markanläggningar 20 Distributionsanläggningar 6 30 Inventarier, verktyg och installationer 3 10 För de av moderbolaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende elnätsverksamheten, som övertogs , sker inte avskrivning på bolagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderbolagets ursprungliga anskaffningsvärden. Detta innebär att för byggnader och mark, distributionsanläggningar och inventarier, verktyg och installationer anskaffade t o m år 1989 tillämpas faktiska anskaffningsvärden i den kommunala förvaltningen och för anläggningar anskaffade åren tillämpas moderbolagets anskaffningsvärden. Fram till och med år 2003 inkluderades även avskrivning motsvarande årets erhållna anslutningsavgifter som planenlig avskrivning dock ej med mer än årets faktiska investeringsutgift. I de fall engångsavskrivning gjordes motsvarande erhållna anslutningsavgifter beräknades samtidigt planenlig avskrivning på nettot av anskaffningsvärdet och direktavskrivningen. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

16 Bolaget har inga större åtaganden avseende framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar. Immateriella tillgångar Utgifter för förvärvade ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid och skrivs av linjärt över 100 år. Nedskrivningar Enligt Redovisningsrådets rekommendationer skall behovet av en nedskrivning prövas om det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Mot bakgrund av den verksamhet som bolaget bedriver tillgodoses detta krav genom följande motivering: Bolaget är enligt ellagen skyldigt att förse varje elkund inom koncessionsområdet med elkraft och måste således ha ett heltäckande elnät inom området för att med kort varsel kunna möta upp kundernas nuvarande och förväntade behov. Elnätet måste vara tekniskt dimensionerat så att det alltid har en tillräcklig kapacitet för att tillgodose det rådande behovet. I detta ligger också att nätet måste innehålla en viss normalt outnyttjad reservkapacitet för att kunna klara planerade och oplanerade driftstörningar och avbrott. Intäkterna från elnätsverksamheten är baserade på nättariffer som skall sättas i relation till den nytta som kunderna har av sina anslutningar. Tarifferna bygger på uttagen eleffekt och elenergi för varje kund och är inte kopplade till de fysiska platser i elnätet där respektive kund är ansluten. Varje kund med ett visst uttagsmönster betalar således efter samma nättariff oberoende av var i nätet denne är ansluten. Mot denna bakgrund kan således inte enskilda tillgångar eller grupper av tillgångar värderas var för sig. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms därför utifrån bolagets samlade tillgångar som sätts i relation till bolagets beräknade framtida kassaflöde. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar. En tidigare nedskrivning återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft efter avdrag för normala avskrivningar om ingen nedskrivning gjorts. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). De operationella leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillgångar som leasas är fordon, ställverk, lokal- och markhyra för stationer, kontors- och förrådslokaler samt kontorsutrustning. Därtill kommer hyra för de tre kvarstående fastigheter som i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten från moderbolaget inte kan överföras innan avstyckning har skett. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. De värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde och nedskrivning görs om bestående värdenedgång konstaterats. Finansiella fordringar redovisas till nominellt värde med avdrag för befarade och konstaterade förluster. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Skulder En skuld redovisas när en förpliktelse är säker eller sannolik. Skall en skuld betalas inom ett år från balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som långfristig skuld. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i bolaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs till. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte och redovisas därmed efter sin ekonomiska innebörd. Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas direkt mot fritt eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbidraget innebär. På så sätt kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. Omräkning av poster i utländsk valuta Försäljning sker i svenska kronor. Endast marginella inköp kan ske i annan valuta. Kursvinster eller förluster ingår i rörelseresultatet. 14 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

17 Avsättningar En avsättning definieras som en skuld vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den skall regleras. Redovisning sker då det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse, en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. Ersättning till anställda Bolagets pensionsåtaganden redovisas i enlighet med tjänstepensionsplanen PA-KFS. Pensionsplanen är i huvudsak en avgiftsbestämd plan och omfattar samtliga anställda i bolaget. Åtagandena är tryggade genom försäkring hos KPA och de betalda premierna belastar årets resultat. Forskning och utveckling Under år 2007 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering enligt RR 15 Immateriella tillgångar. Rapportering för segment Bolaget bedriver endast en rörelsegren, elnätsverksamhet, inom Göteborgs stad förutom i Askim och södra skärgården. Några sekundära segment förekommer ej. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag med undantag för bolag ingående i koncernen Göteborg Energi. Uppgifter om moderföretag Göteborg Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB (org nr ) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (org nr ) som moderbolag. Göteborg Energi Nät AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. 3 Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter är engångsersättningar i samband med elinstallationer. 4 Övriga externa kostnaders fördelning Anslutningsärenden och flyttning av elutrustning Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll Fastighetstjänster och hyror Driftövervakning och planerade avbrott Planering och dokumentation Kundhantering Mätning och avräkning Myndighetsavgifter och markersättning IT-kostnader Övriga kostnader och administration Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader till VD) (197) (161) (varav pensionskostnader till övriga anställda) (4 225) (3 546) Summa Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter. VD har inga andra anställningsförmåner än vad övriga anställda har. Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i totala personalkostnader kostnader för utbildning, konferenser, fritidsverksamhet, friskvård, personalrekrytering och intern traktering med Tkr (1 187). 2 Nettoomsättningens fördelning Intäkter avseende överföring av el Skadestånd och försäkringsersättningar m m Övriga intäkter Summa GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

18 6 Medelantalet anställda m m Medelantal anställda Medelantal anställda, antal Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Räntekostnader Räntekostnader (varav till moderföretag) (1 276) -- Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter, antal 5 5 Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, antal 4 4 Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro, % 0,9 1,2 - långtidssjukfrånvaro, % 0 0,4 - sjukfrånvaro för kvinnor, % 0,8 4,1 - sjukfrånvaro för män, % 1,0 0,6 - anställda -29 år, % anställda år, % 1,0 2,0 - anställda 50 år-, % 0,9 0,7 10 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan avseende: Ledningsrätter Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Skatt på årets resultat Skatteeffekt avseende lämnat koncernbidrag Skatt på årets resultat Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätt Byggnader Markanläggningar Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Bolaget har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar. Avskrivningsplanen har justerats så att det kvarvarande restvärdet skrivs av enligt den nya bedömningen. Den förändrade bedömningen har påverkat årets resultat positivt med 13 Mkr jämfört med om ingen justering hade gjorts. 8 Ränteintäkter Ränteintäkter (varav från moderföretag) (2 095) (3 526) 12 Uppskjuten skatt Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt i resultaträkningen Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Skillnad mellan skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28 % Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

19 13 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver med 231 Mkr (209). 14 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning till bolag i koncernen Göteborg Energi Försäljning till övriga koncernföretag (definition se not 1) Inköp från bolag i koncernen Göteborg Energi Inköp från övriga koncernföretag (definition se not 1) Utdelning På årsstämman kommer ingen utdelning att föreslås. Utdelning lämnades för år 2006 med 53 Mkr. 16 Ledningsrätter Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Varav värde avseende mark och markanläggningar Taxeringsvärde saknas då fastigheterna är taxerade som special- och industrienheter. 18 Distributionsanläggningar Till distributionsanläggningar hänförs i huvudsak ledningar och kablar, mätare, ställverk och transformatorer, reservkraftsaggregat, övervakningssystem och annan elutrustning för elnätsverksamheten. För de ledningar, som har överförts från moderbolaget och som moderbolaget i sin tur övertog från Göteborgs kommun , gäller att när moderbolaget övertog verksamheten överfördes även ledningar i kommunens mark för vilka sakrättsligt skydd huvudsakligen saknas. Ändrad bedömning avseende nyttjandeperioder har påverkat årets avskrivningar enligt plan med 13 Mkr. Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

20 19 Inventarier, verktyg och installationer Inventarier, verktyg och installationer utgörs av kontorsinventarier samt övriga inventarier som inte avser distributionsanläggningar. Ingående anskaffningsvärden Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Under året överfört till byggnader och mark Under året överfört till distributionsanläggningar Under året gjorda omföringar till resultaträkningen Utgående balans Kundfordringar Successivt under år 2003 införde koncernen Göteborg Energi koncernfakturering innebärande att endast moderbolaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen vilket framgår av fakturan. Syftet med detta är att underlätta för kunden samt minska antalet fakturor från koncernen. Detta innebär att bolaget inte redovisar någon utestående kundfordran vid faktureringen utan en fordran på moderbolaget. Denna fordran uppgick till 198 Mkr (169) vid årsskiftet. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår risken för kreditförluster hos bolaget. 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyres- och leasingkostnader Upplupna nätavgifter för överföring av el Övriga poster Summa Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan fördelat på: Ledningsrätter Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och andra installationer Summa Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning vid årets ingång Ianspråktaget under året Inlösen av pensionsskuld Avsättning vid periodens utgång Avsättningar enligt tryggandelagen - PA-KFS-pensioner Summa Skulder till moderföretag Ingående balans Erhållna lån Amortering Utgående balans På lånet utgår marknadsmässig ränta. Lånet har ingen fastställd återbetalningstid. 18 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer