Handlingar. onsdag den 24 juni till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009

2 Sammanträdesdatum (1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 24 juni 2009 Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Avvikelsehantering Christina Raner, Mats Tullberg Kommentarer till aktuella händelser TU: Nya lokaler för den ortopedtekniska avdelningen Helena Söderbäck, Lennart Ring 7. Information: Vårdöverenskommelsen 2010 Eva Arrdal 8. Information: Pågående psykiatriöversyn Hans Holmberg, Goran Delic Bilaga Invigning av vårdbyggnaden på Sahlgrenska inkl lunch Månadsrapport för maj 2009 Peter Tellberg 10. Information: Balanserat styrkort Peter Tellberg 11. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 12. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 13. TU: Personuppgiftsombud Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 14. Styrelsehandlingar på nätet Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande

3 1 (2) TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lennart Ring SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset TU: Hyra av lokaler för Ortopedteknisk avdelning Bakgrund Den ortopedtekniska avdelningen (OTA) finns sedan 1983 i inhyrda lokaler på S:t Sigfridsgatan. Byggnaden står inför en genomgripande upprustning, där verksamheten måste evakueras under ombyggnadstiden. Lokalerna är hårt slitna, taken läcker och ventilationen är otillräcklig. Även inredning och utrustning är delvis hårt slitna. Nuvarande fastighetsägare, Higab, har uttalat att man har för avsikt att rusta upp hela byggnaden och begärt att verksamheten skall avflytta. En uppsägning föreligger till den 31 december Den Ortopedtekniska avdelningen, område 3, har därför tillsammans med Västfastigheter under lång tid sökt nya lokaler för avdelningen. Även en lokalisering på Mölndal sjukhuset har prövats. Den Ortopedtekniska avdelningen arbetar med utprovningar av hjälpmedel, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik samt tillverkning av hjälpmedel. Avdelningen tar emot ca 150 patientbesök per dag. Verksamheten hyr idag kvm på St Sigfridgatan men har idag tillgång till ytterligare ca kvm på grund av avflyttningar och vakanser i byggnaden. I de nuvarande lokalerna ingår lokaler för gånglaboratorium, som eventuellt inte kommer att flytta med till de nya lokalerna. Förslag Att permanent flytta den Ortopedtekniska avdelningen till nya lokaler på Mölndalsvägen, fastigheten Mektagonen. Förslaget innebär en lokalisering vid Mölndalsvägen med goda de allmänna förbindelser till Mölndals sjukhus. I Mektagonen kommer lokalerna att uppgå till kvm inklusive lokaler för gånglaboratorium (ca 300 kvm).

4 2 (2) Ekonomi Verksamheten betalar idag en hyra på tkr per år. På grund av de tekniska problemen med lokalen har man fått en tillfällig nedsättning av hyran med 20%. Den nya hyran kommer att, i enligt det koncept till avtal som föreligger, att bli tkr per år samt kostnader för skatt och fastighetsdrift på ytterligare 350 tkr per år. Den ökade hyran kommer att beaktas i sjukhusets driftbudget fr o m den tidpunkt de nya lokalerna tas i anspråk. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att att hyra lokaler för den Ortopedtekniska avdelningen, för maximalt tkr per år. att ge sjukhusdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Jan Eriksson Sjukhusdirektör Helena Söderbäck Områdeschef område 3 Bilagor: Bil. 1 Verksamhetens syfte, Björn Stålgren, daterad Bil. 2 Systemhandling: Ortopedtekniskt centrum - Nya lokaler i fastigheten Mektagonen, daterad Bil. 3 Översiktligt lokalhyresavtal daterat

5

6 ORTOPEDTEKNISKT CENTRUM Nya lokaler i fastigheten Mektagonen Bild; Krok och Tjäder arkitektkontor Sid 1 (12)

7 SEKTION, skala 1:400 Berörda plan ENTRÉ, färdtjänst plan 300 ENTRÉ, gående plan 200 ENTRÉSITUATION, skala 1:1000 Entré från både plan 200 samt 300 Sid 2 (12)

8 Redovisning Systemhandling Verksamheten, Byggnad och installationer Bakgrund I fastigheten på St Sigfridsgatan 85 fi nns idag lokaler för följande verksamheter: Ortopedteknisk avdelning Område Mölndal Gåskolan Område Mölndal Armprotescentrum Område Sahlgrenska Gånglab (Rörelseanalys) Område Mölndal Fastigheten ägs av Göteborgs Stad genom fastighetsbolaget HIGAB. Lokalerna är i omfattande behov av renovering. Ett beslut har tagits om att genomföra en permanent fl ytt av verksamheten till nya och ändamålsenliga lokaler. Fastigheten Mektagonen och området En programhandling är genomförd, med syfte att undersöka lämpligheten att fl ytta verksamheten från St Sigfridsgatan till fastigheten Mektagonen på Falkenbergsgatan, Krokslätt. Efter genomförd programhandling beslutade berörda parter att arbeta vidare med en systemhandling för att få ett bra underlag för en kalkyl inför slutligt beslut om fl ytt till Mektagonen. Fastigheten Mektagonen ägs av Alecta och den förvaltas av Newsec Asset Management. Mektagonens närområde rustas upp, gatunätet förbättras och kommunen gör en fördjupad översiktsplan. I nära anslutning fi nns spårvagnar, bussar, stora trafi kleder och gott om parkeringsmöjligheter. Fastigheten byggdes ursprungligen för de småindustrier som evakuerades då Östra Nordstaden revs. Därför de stora transporthissarna, de rejäla takhöjderna och husdjupen, samt de förstärkta bjälklagen. reception plan 400 Sid 3 (12)

9 Mektagonen genomgår nu en total ombyggnad och kommer att rymma många olika verksamheter, t ex hotell, butiker, gym, restaurang och kontorslokaler m m. Dessutom kommer det att fi nns tillgång till ett FM-koncept med bl a kontorsservice och gemensamma konferenslokaler med varierande storlekar m m. Helt utbytta installationssystem med bl a ett helt nytt klimatsystem innebär stora möjligheter till anpassning för alla hyresgäster. Verksamhet provrumskorridor plan 400 Verksamheten är fördelad på tre olika plan i det mellersta huset, nr 2. Entré till verksamheten sker antingen med bil och färdtjänst direkt till angöringen på parkeringsdäcket på plan 300 eller från byggnadens huvudentré på plan 200, nära spårvagns- och busshållplats. En ny transport hiss installeras för att förbinda färdtjänstentrén direkt upp till plan Entréer till Ortopedtekniskt Centrum kommer att anpassas för full tillgänglighet. Plan 100 rymmer förråd och godsmottagning med lastbrygga och lyftbord samt container för gipsavfall. På detta plan är även fastighetens centrala avfallsrum för olika fraktioner placerad. Godstransporter till fastighetens övriga verksamheter sker via invändig lastgata på detta plan. Samlad yta på detta plan är 180 m² BRA. Plan 200 är huvudentréplanet för fastigheten samt entré för gående besökare till Ortopedtekniskt Centrum. Nås från Varbergsgatan med närhet till kollektivtrafi k och bilparkering. Hissar och trappa upp till verksamhetens lokaler. Plan 300 är entréplanet för bilburna besökare till Ortopedtekniskt Centrum ( inkl färdtjänst och taxi). Nås från Ebbe Lieberathsgatan med närhet till bilparkering på P-däck. På p-däck är också vissa utrymmen för teknisk försörjning placerad. Plan 400 rymmer huvudsakligen patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik. Här fi nns även två närverkstäder för mindre justeringar i samband med utprovningen. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 500 rymmer tillverkningsverksamheten med bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 600 rymmer personalrum, omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. Samlad yta på detta plan är 800 m² BRA. Total area är m² BRA. Sid 4 (12)

10 Byggnadsteknik Byggnaden är uppförd under de sista åren av 60-talet. Byggnadsstomme och fasader Huset har en stomme av platsgjutna bjälklag på pelarstomme med platsgjutna hiss- och trapphus som stabilisering. Våningshöjden i de aktuella planen är 3.15 m. Stommen kommer inte att påverkas av den aktuella ombyggnaden förutom vid ny hiss mellan plan 300 till 600 samt ny interntrappa mellan plan 400 och 500 samt diverse nya schakt m m för teknikförsörjning. Ytterväggar är utförda som fönsterband i utfackningsvägg beklädd med plåtfasad. Nya fönster är av typ 2-glas metallfönster. Fastigheten är kompletterad med solavskärmning för utsatta delar. Fasaden bedöms inte påverkas i den aktuella ombyggnaden. Stomkomplettering På de aktuella planen är det idag stomrent. Väggar utförs som lättväggar med dubbel gips (och plywood) på stålreglar, i erforderlig omfattning med ställda brand- och/eller ljudkrav. Väggar byggs upp till och tätas mot betongbjälklag. Undertak utförs huvudsakligen som demonterbara undertak av gips- eller mineralullsplattor i synligt bärverk. Verkstadslokaler och andra installationstäta lokaler utförs utan undertak men med en mot bjälklag diktmonterad ljudabsorbent, belysning, el- och ventilationsinstallationer utförs synliga. Takhöjd är i korridorer och mindre rum i mittkärnan 2.4 m, i övriga rum 2.7 m. Dörrar utförs massiva med ytskikt av plastlaminat, foderbildande karmar av stål i utsatta lägen, i övrigt målade träkarmar. Foder av klarlackad björk. Siktrutor underlättar avläsbarheten mellan rummen. Öppningsautomatik med fot- och armbågsstyrning till dörrar där material och gods transporteras bärandes och på vagnar. Glaspartier av stål för brand- och ljudavskiljande funktion. Glaspartier av trä för inre avskiljande rumsfunktion. Ytskikt Nya ytskikt inom hela den ombyggda delen. I korridorer, väntrum, dag- och personalrum, expeditioner m m läggs linoleummatta, sockellist av klarlackad björk. I modelleringsrum läggs ett exoxibaserat massagolv med sockeluppdrag. I verkstadslokaler, prov- och avgjutningsrum samt hygienrum m m läggs plastmatta med uppvikt sockel. Väggar utförs normalt med väv och målning. Skyddsbeklädnad utförs med plastlaminatbelag och/eller kakel el dyl. Rumskomplettering Skåp, bänkskivor, diskbänkar och hushållsmaskiner m m utförs med normal sjukhusstandard. Sid 5 (12)

11 verkstadsplan, plan 500 Utrustning Verksamhetens maskiner och utrustning m m ska till viss del förnyas samt att viss del kommer att fl yttas med från St Sigfridsgatan. Brandskydd Varje våningsplan utgör en separat brandcell. Nya interntrappor mellan våningsplan utförs med brandcellsavskiljande glaspartier m m. Nuvarande utrymningsvägar och brandgränser kommer att uppfylla kraven för verksamheten. El och VVS El- och VVS-installationer kommer att genomgå en komplett förnyelse för hela fastigheten. Rumsfunktionsprogram Ett s k rumsfunktionsprogram, RFP, har upprättats, baserat på verksamhetens krav och önskemål. I detta program redovisas varje rum dels på ett RFP-blad vad gäller dimensionerande förutsättningar, byggnads-, vvs- och el/teletekniska uppgifter, rumskomplettering och utrustning samt i ett möblerad planutsnitt. Val av utrustning samt fördelning mellan fastighet och verksamhet har inarbetats i rumsfunktionsprogrammet. Sid 6 (12)

12 plan 600 plan 500 plan 400 UNDERTAK, skala 1:750 Absorbenter monterade dikt bjälklag Nedpendlat undertak, demonterbart i bärverk Sid 7 (12)

13 Omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. PLAN 600, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 8 (12)

14 Bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. PLAN 500, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 9 (12)

15 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 400, skala 1:400 Patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar och gymnastiksal. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 10 (12)

16 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 300, skala 1:400 Entré för färdtjänst. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 11 (12)

17 MÖLNDALSVÄGEN L A S T G A T A PLAN 100, skala 1:400 Inlastning m m. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 12 (12)

18 Systemhandlingen Systemhandlingen redovisas i separat dokumentation. Under Systemhandlingsskedet har, förutom verksamhetsföreträdare, medverkande konsulter varit: Projektledning Arkitekt Konstruktör VVS El Ramböll Sverige AB CGC Arkitektkontor AB VBK Andersson & Hultmark AB ÅF Konsult AB Göteborg Anders Gustafsson Sid 13 (12)

19 Bilaga 3 Översikt lokalhyresavtal Uppdaterad av Claes Ström, Västfastigheter Ortopedtekniska avdelningen SU, område Mölndal Hyresvärd Förvaltare Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt Jesper Elgh, Newsec Asset Management AB Tel: Avtalstid år Uppsägningstidpunkt mån "Gånglab" kan avträdas efter första hyrestiden. Förlängningstid 5 år Antal m Per år Per m2 Kommentar Hyra Tilläggshyra 0 Indexuppräkning 80 % av bashyra 0 Vatten o avlopp 0 Värme/varmvatten/kyla och vent Kyla Ventilation Sophämtning 0 El Fastighetsskatt Första uppräkn ingår Gäller sk "hushållsavfall" eget abonnemang avseende inhyrd yta Summa: Bilaga TU OTA Hyresavtal kostnadsöversikt ,Blad1, ,09:26

20 Dnr SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport för maj 2009 Månadsrapport per maj rapporteras till regionledningen. Rapporten skall vara förenklad och inriktad på viktiga förändringar i verksamheten i jämförelse med föregående rapport. Det faktiska utfallet till och med maj har jämförts med periodens budget 2009, utfall föregående månad och utfallet för motsvarande period föregående år. Kommentarer bygger på månadsrapporter från områdena och sjukhusets övergripande analyser. I rapporten redovisas de åtgärder som genomförs för en ekonomi i balans. Majrapporten visar sammantaget att Antalet patienter med väntetider mer än 90 dagar till första besök och behandling har ökat något. Samtidigt har det antal enskilda mottagningar och det antal enskilda behandlingar till vilka ingen patient väntat mer än 90 dagar blivit fler. Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt Vårdvolymerna till patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Det ekonomiska resultatet är 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Omfattande åtgärder genomförs för en ekonomi i balans. Vår årsbedömning är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för maj att att uppdra till sjukhusdirektören att översända månadsrapporten för maj 2009 till regiondirektören, samt förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson Sjukhusdirektör Peter Tellberg Ekonomidirektör

21 Månadsrapport maj 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1

22 Dnr SU /2009 Innehåll 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling... 3 Vårdgaranti och tillgänglighet... 3 Ledtider inom akutmottagningarna... 4 Verksamhet och prestationsvolymer... 5 Lägesrapport miljöledning... 6 Medarbetarperspektivet Ekonomi... 7 Utfall... 7 Årsbedömning... 8 Åtgärder för en ekonomi i balans... 8 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Prestationsredovisning Totalt Prestationsredovisning VGR Prestationsredovisning Övriga BSK Balanserat styrkort för SU Resultaträkning Cognos controller Kvalitetsindikatorer Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2

23 Dnr SU / Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling Vårdgaranti och tillgänglighet Inom vissa specialiteter och diagnoser finns en nationell kapacitetsbrist, t.ex. för ablationer, skelningsoperationer, obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi. Enligt vårdöverenskommelse 2009 har SU inte det ekonomiska vårdgarantiansvaret för obesitas liksom inte heller för vårdområden där den nationella kapaciteten/kompetensen inte är tillräcklig. Antal patienter som den 30 april hade väntat mer än 90 dagar 1) Första besök Behandling 1) 2) 1) 2) 31 maj april dec maj Förändring maj-maj Förändring apr-maj Förändring dec-maj ) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, avseende av VG-region utvalda 26 mottagningar och 41 behandlingar 2) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, exkl. obesitaskirurgi och hängbuksplastik, dvs. där SU har det ekonomiska vårdgarantiansvaret Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till första besök är den 31 maj vilket är 361 fler än april 2009 och 912 fler än vid årsskiftet. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till behandling är 978, vilket är 12 fler än i april 2009 och 68 fler än vid årsskiftet. Det är liksom tidigare ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi och obesitaskirurgi som har stort antal patienter som väntat mer än 90 dagar. För närvarande pågår ett analysarbete kring volymutveckling inom dessa områden under det senaste året, de bakomliggande orsakerna samt en genomgång av planerade åtgärder för en förbättring framöver. Vi vet emellertid att remissinflödet har ökat inom ortopedin och ögonsjukvården. Vårdgarantin infrias fortsatt för samtliga mottagningar inom BUP (30 dagar). Den 31 maj är den första av två mättidpunkter under 2009 för s.k. målrelaterad ersättning avseende uppfyllelse av vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer i slutet av juni månad att besluta i frågan. 3

24 Dnr SU /2009 Antal enheter som mäts och som redovisar 0 väntande över 90 dagar är 14 respektive 21 stycken, vilket är 4 fler i maj än i april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Första besök Behandling Diagrammet ovan visar måluppfyllelse, dvs. andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränsen, i förhållande till totalt antal väntande under maj 2008-maj 2009 Ledtider inom akutmottagningarna Tid till läkare 90%< 120 min min Januari Februari Mars April Maj måltal 4

25 Dnr SU /2009 Total genomloppstid 90 % < 6 tim tim Januari Februa Mars April Maj måltal Ledtiderna på akutmottagningarna i maj 2009 är något längre än föregående månad och även jämfört med samma tid föregående år. I genomsnitt sökte 379 patienter/dag någon av akutmottagningarna i maj jämfört med 385/dag under april månad. I maj 2008 hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i genomsnitt 464 sökande/ per dag till akutmottagningarna. Det pågår förbättringsarbete vid samtliga akutmottagningar, men ännu är effekten under året på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som helhet marginell. Mätningen av tid till triage kan ännu inte redovisas. Ledtiderna per område redovisas i bilaga 7. Verksamhet och prestationsvolymer Vårdvolymerna för patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Viktat produktionstal Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09 -budget 09 Antal % Antal % Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 VGR ,3 % ,7 % Övriga ,8 % ,9 % Totalt SU ,5 % ,3 % Mer detaljerad information återfinns i bilaga 1-3. Den somatiska vården är efter årets fem första månader över budget och lägre än 2008 års verksamhet. För patienter från VGR sker en förskjutning mot högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär. Vården av patienter från andra huvudmän minskar jämfört med 5

26 Dnr SU /2009 budget och motsvarande period Minskningen har dämpats något de sista månaderna. Den öppna vården överstiger budget och är lägre än 2008-års volymer. Den psykiatriska vården är för perioden under planerade volymer och av samma omfattning som föregående år. Årsprognosen är att sjukhuset volymmässigt kommer att tillhandahålla mer vård än budgeterat. Lägesrapport miljöledning Ett för SU gemensamt miljöledningssystem ska enligt mål fastställt i det balanserade styrkortet vara infört senast 31 december, På sjukhusövergripande nivå har miljöaspekter identifierats och bedömts. För de betydande miljöaspekterna har övergripande miljömål upprättats. Dokumentation har fastställts av sjukhusledningen. En särskild projektgrupp arbetar med införande och tilllämpning av miljöledningssystemet för SU. Till denna projektgrupp startar underprojektgrupper på varje område. Av diagrammet nedan framgår hur arbetet framskridit t.o.m. maj månad. Röd (mörk) markering anger det som kvarstår. Sedan april månad har utbildning av ledningsgrupp genomförts. Införande och tillämpning Systemdokumentation Detaljerade miljömål, handlingsplan Miljöaspekter Utb. Övriga ledningsfunktioner. Övergripande miljömål Utb. Ledningsgrupp Medarbetarperspektivet Arbetade timmar t.o.m. maj är cirka (3 %) färre än under samma period Perioden januari till maj har haft fyra färre vardagar under Den ackumulerade minskningen är utöver fyra vardagar färre framförallt en effekt av färre anställda och minskad övertid ( timmar). Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt De timanställda är motsvarande 16 heltider (arbetad tid delat med 165) fler än motsvarande period

27 Dnr SU /2009 Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning fortsätter att minska och är 5,92 %. Det är en minskning med 0,45 procentenheter jämfört med samma period Det är framförallt den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) som gått ned och även den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) minskar något. Sjukhuset har under 2009 använt bemanningsföretag till en kostnad av drygt 32 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. De yrkeskategorier som hyrs in genom bemanningsföretag är huvudsakligen läkare inom psykiatri, anestesi och radiologi. 2. Ekonomi Utfall Det ekonomiska resultatet är per maj 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. De samlade intäkterna är 39,5 mnkr högre än budget medan de samlade kostnaderna är 96,0 mnkr högre än budget. Bruttokostnadsökningen uppgår till 4,5 % i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Ökningen beror bland annat på att personalkostnaderna i maj månad förra året var låga till följd av arbetsmarknadskonflikten med Vårdförbundet. Bruttokostnaden exklusive vårdkonflikten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna är per maj 21,2 mnkr högre än budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Härtill kommer kostnaderna för bemanningsföretag där den negativa budgetavvikelsen är 19,3 mnkr. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive effekten av lägre löneutbetalningar till följd av arbetsmarkandskonflikten i maj 2008 uppgår ökningen 3,7 %. De åtgärder som beslutats rörande bemanningstal, avveckling av bemanningsföretag, anställningsstopp mm kommer att sänka personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningsföretag under året. Den köpta vården har i förhållande till motsvarande period föregående år ökat med 3,6 mnkr och är 40,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna avser främst beställningar för att klara vårdgarantin inom ortopedin, en kostnad som till stor del täcks av ökade intäkter från regionstyrelsen. Läkemedelskostnader överstiger budget med 16,6 mnkr. Hela budgetavvikelsen avser rekvisitionsläkemedel. Kostnadsökningen uppgår till 6,9 % jämfört med motsvarande period föregående år, varav 12,5 % avser rekvisitionsläkemedel och 3,6 % receptläkemedel. 7

28 Dnr SU /2009 Resultaträkning, ack utfall per maj 2009 samt helårsbedömning (tkr) SU-budget Utfall per maj Helårsresultat (Tkr) Utfall Just Budget Utfall Avvikelse Prognos Just Budget Utfall Avvikelse Vårdintäkter, VGR Vårdintäkter, övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalkostnader Material, varor o tjänster Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostn Resultat Årsbedömning Vår prognos är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Denna prognos innehåller riskposter främst för läkemedelskostnadsutvecklingen och personalkostnaderna inklusive inhyrd personal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen och minska kostnadsökningstakten. Åtgärder för en ekonomi i balans Ett omfattande arbete genomförs inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets samtliga områden. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som pågår. Ett anställningsstopp som omfattar samtliga yrkeskategorier har införts En SU-intern arbetsförmedling har inrättats för att omfördela medarbetare mellan verksamheterna Bemanningsöversyn har genomförts på vårdavdelningarna enligt kategoriindelning och max antal timmar att disponera per vecka för vårdpersonal Röda fredagar vilket innebär att personalen erbjuds att ta ledigt vissa fredagar eller andra dagar i anslutning till helgdagar för att reducera personalskulden Pågående projekt rätt använd kompetens för att säkerställa att alla medarbetares kompetens används så optimalt som möjligt Översyn av tillämpning av riktlinjer m.m. för arbetstider Sammanslagning av verksamheter och vårdavdelningar har genomförts Arbete för minskat utnyttjande av bemanningsföretag Översyn av delegationsordningen rörande beställning av material, varor och tjänster samt införande av den regionala beställningsportalen för att uppnå ökad köptrohet mot överenskomna leverantörsavtal Översyn av läkemedelsanvändningen inklusive stringent prioritering vid användande av ny dyr läkemedelsterapi Förändrad textilhantering, bland annat borttagande av s.k. kundmärkta textilier Minskad sjukvårdsproduktion till nivå med beställningen i vårdöverenskommelsen 8

29 Bilaga 1 Tabell Prestationer Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 179 0,5% Regionsjukvård ,1% ,3% Rikssjukvård ,4% ,2% SU TOTALT ,9% 855 1,6% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -86-0,2% Regionsjukvård ,6% ,6% Rikssjukvård ,0% ,9% SU TOTALT ,9% 178 0,4% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% ,7% Nord DRG-O, besök ,8% 24 0,0% Öppenvårdsbesök ,1% ,0% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,2% ,9% vårddagar ,1% 153 0,3% besök ,2% ,3% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,2% 124 4,8% besök ,3% ,6% Övriga, vårddagar 1) ,5% ,2% Viktat produktionstal 2) ,5% ,3% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

30 Bilaga 2 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 158 0,5% Regionsjukvård ,2% ,8% Rikssjukvård ,5% ,5% SU TOTALT ,5% ,3% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -51-0,2% Regionsjukvård ,2% ,0% Rikssjukvård ,5% ,9% SU TOTALT ,6% 330 0,8% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% 670 9,1% Nord DRG-O, besök ,1% ,1% Öppenvårdsbesök ,1% ,2% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,6% ,4% vårddagar ,2% ,8% besök ,3% ,2% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,8% 157 6,2% besök ,7% ,9% Övriga, vårddagar 1) ,9% ,7% Viktat produktionstal 2) ,3% ,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 29 maj 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 05 29 1(2) Reviderad 2015 05 22 Sammanträde med styrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Produktionsplanering av vårdverksamheter Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus 2005-04-19 18-39 Dnr: Styr KS FSS 4-2005. Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s)

Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus 2005-04-19 18-39 Dnr: Styr KS FSS 4-2005. Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Plats: Kungälvs sjukhus, konferensrum Magnolian Datum och tid: 19 april 2005, kl. 13:00 17:30 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Kerstin Keen (fp) Bahram Atabeyli (m) Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Tjänstgörande

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Sida 1 (63) Dnr 21/2012. Årsredovisning 2011. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2012-02-03, 4

Sida 1 (63) Dnr 21/2012. Årsredovisning 2011. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2012-02-03, 4 Sida 1 (63) Dnr 21/2012 Årsredovisning 2011 NU-sjukvården Styrelsen för NU-sjukvården 2012-02-03, 4 Sida 2 (63) Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS... 5 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet...

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 31 oktober 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 31 oktober 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 31 oktober 2012 Sammanträdesdatum 2012-10-31 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 8 2007-06-28 Vårdgarantin är möjlig och verklig men långt ifrån överallt! 1 Best nr 5112 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i Vården www.vantetider.se

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 20 Sammanfattning och slutsats... 4 Verksamhetens övergripande uppdrag... 9 Patientperspektivet...

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Välkommen till Tvärdrag om Hus R

Välkommen till Tvärdrag om Hus R Välkommen till Tvärdrag om Hus R Ett hus för Forskning, Utveckling och Utbildning och Utbildning vid Mölndals sjukhus Program 16 oktober 2008 8:30 10:30 8 30 9 00 Bakgrund & Syfte till Hus R Presentation

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Uppföljning per augusti 2007

Uppföljning per augusti 2007 2007-09-18 Uppföljning per augusti 2007 1 Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 31 januari 2013 Sammanträdesdatum 2013-01-31 Reviderad 2013-01-28 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen 1 Patientklassifikation på SU Klassifikationsgrupp inom Sahlgrenska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 29-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Tommy Sonestedt Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport augusti 2015 Punkt 10 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-23 Diarienummer SU 312-343/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delårsrapport augusti

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer