Handlingar. onsdag den 24 juni till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009

2 Sammanträdesdatum (1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 24 juni 2009 Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Avvikelsehantering Christina Raner, Mats Tullberg Kommentarer till aktuella händelser TU: Nya lokaler för den ortopedtekniska avdelningen Helena Söderbäck, Lennart Ring 7. Information: Vårdöverenskommelsen 2010 Eva Arrdal 8. Information: Pågående psykiatriöversyn Hans Holmberg, Goran Delic Bilaga Invigning av vårdbyggnaden på Sahlgrenska inkl lunch Månadsrapport för maj 2009 Peter Tellberg 10. Information: Balanserat styrkort Peter Tellberg 11. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 12. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 13. TU: Personuppgiftsombud Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 14. Styrelsehandlingar på nätet Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande

3 1 (2) TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lennart Ring SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset TU: Hyra av lokaler för Ortopedteknisk avdelning Bakgrund Den ortopedtekniska avdelningen (OTA) finns sedan 1983 i inhyrda lokaler på S:t Sigfridsgatan. Byggnaden står inför en genomgripande upprustning, där verksamheten måste evakueras under ombyggnadstiden. Lokalerna är hårt slitna, taken läcker och ventilationen är otillräcklig. Även inredning och utrustning är delvis hårt slitna. Nuvarande fastighetsägare, Higab, har uttalat att man har för avsikt att rusta upp hela byggnaden och begärt att verksamheten skall avflytta. En uppsägning föreligger till den 31 december Den Ortopedtekniska avdelningen, område 3, har därför tillsammans med Västfastigheter under lång tid sökt nya lokaler för avdelningen. Även en lokalisering på Mölndal sjukhuset har prövats. Den Ortopedtekniska avdelningen arbetar med utprovningar av hjälpmedel, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik samt tillverkning av hjälpmedel. Avdelningen tar emot ca 150 patientbesök per dag. Verksamheten hyr idag kvm på St Sigfridgatan men har idag tillgång till ytterligare ca kvm på grund av avflyttningar och vakanser i byggnaden. I de nuvarande lokalerna ingår lokaler för gånglaboratorium, som eventuellt inte kommer att flytta med till de nya lokalerna. Förslag Att permanent flytta den Ortopedtekniska avdelningen till nya lokaler på Mölndalsvägen, fastigheten Mektagonen. Förslaget innebär en lokalisering vid Mölndalsvägen med goda de allmänna förbindelser till Mölndals sjukhus. I Mektagonen kommer lokalerna att uppgå till kvm inklusive lokaler för gånglaboratorium (ca 300 kvm).

4 2 (2) Ekonomi Verksamheten betalar idag en hyra på tkr per år. På grund av de tekniska problemen med lokalen har man fått en tillfällig nedsättning av hyran med 20%. Den nya hyran kommer att, i enligt det koncept till avtal som föreligger, att bli tkr per år samt kostnader för skatt och fastighetsdrift på ytterligare 350 tkr per år. Den ökade hyran kommer att beaktas i sjukhusets driftbudget fr o m den tidpunkt de nya lokalerna tas i anspråk. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att att hyra lokaler för den Ortopedtekniska avdelningen, för maximalt tkr per år. att ge sjukhusdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Jan Eriksson Sjukhusdirektör Helena Söderbäck Områdeschef område 3 Bilagor: Bil. 1 Verksamhetens syfte, Björn Stålgren, daterad Bil. 2 Systemhandling: Ortopedtekniskt centrum - Nya lokaler i fastigheten Mektagonen, daterad Bil. 3 Översiktligt lokalhyresavtal daterat

5

6 ORTOPEDTEKNISKT CENTRUM Nya lokaler i fastigheten Mektagonen Bild; Krok och Tjäder arkitektkontor Sid 1 (12)

7 SEKTION, skala 1:400 Berörda plan ENTRÉ, färdtjänst plan 300 ENTRÉ, gående plan 200 ENTRÉSITUATION, skala 1:1000 Entré från både plan 200 samt 300 Sid 2 (12)

8 Redovisning Systemhandling Verksamheten, Byggnad och installationer Bakgrund I fastigheten på St Sigfridsgatan 85 fi nns idag lokaler för följande verksamheter: Ortopedteknisk avdelning Område Mölndal Gåskolan Område Mölndal Armprotescentrum Område Sahlgrenska Gånglab (Rörelseanalys) Område Mölndal Fastigheten ägs av Göteborgs Stad genom fastighetsbolaget HIGAB. Lokalerna är i omfattande behov av renovering. Ett beslut har tagits om att genomföra en permanent fl ytt av verksamheten till nya och ändamålsenliga lokaler. Fastigheten Mektagonen och området En programhandling är genomförd, med syfte att undersöka lämpligheten att fl ytta verksamheten från St Sigfridsgatan till fastigheten Mektagonen på Falkenbergsgatan, Krokslätt. Efter genomförd programhandling beslutade berörda parter att arbeta vidare med en systemhandling för att få ett bra underlag för en kalkyl inför slutligt beslut om fl ytt till Mektagonen. Fastigheten Mektagonen ägs av Alecta och den förvaltas av Newsec Asset Management. Mektagonens närområde rustas upp, gatunätet förbättras och kommunen gör en fördjupad översiktsplan. I nära anslutning fi nns spårvagnar, bussar, stora trafi kleder och gott om parkeringsmöjligheter. Fastigheten byggdes ursprungligen för de småindustrier som evakuerades då Östra Nordstaden revs. Därför de stora transporthissarna, de rejäla takhöjderna och husdjupen, samt de förstärkta bjälklagen. reception plan 400 Sid 3 (12)

9 Mektagonen genomgår nu en total ombyggnad och kommer att rymma många olika verksamheter, t ex hotell, butiker, gym, restaurang och kontorslokaler m m. Dessutom kommer det att fi nns tillgång till ett FM-koncept med bl a kontorsservice och gemensamma konferenslokaler med varierande storlekar m m. Helt utbytta installationssystem med bl a ett helt nytt klimatsystem innebär stora möjligheter till anpassning för alla hyresgäster. Verksamhet provrumskorridor plan 400 Verksamheten är fördelad på tre olika plan i det mellersta huset, nr 2. Entré till verksamheten sker antingen med bil och färdtjänst direkt till angöringen på parkeringsdäcket på plan 300 eller från byggnadens huvudentré på plan 200, nära spårvagns- och busshållplats. En ny transport hiss installeras för att förbinda färdtjänstentrén direkt upp till plan Entréer till Ortopedtekniskt Centrum kommer att anpassas för full tillgänglighet. Plan 100 rymmer förråd och godsmottagning med lastbrygga och lyftbord samt container för gipsavfall. På detta plan är även fastighetens centrala avfallsrum för olika fraktioner placerad. Godstransporter till fastighetens övriga verksamheter sker via invändig lastgata på detta plan. Samlad yta på detta plan är 180 m² BRA. Plan 200 är huvudentréplanet för fastigheten samt entré för gående besökare till Ortopedtekniskt Centrum. Nås från Varbergsgatan med närhet till kollektivtrafi k och bilparkering. Hissar och trappa upp till verksamhetens lokaler. Plan 300 är entréplanet för bilburna besökare till Ortopedtekniskt Centrum ( inkl färdtjänst och taxi). Nås från Ebbe Lieberathsgatan med närhet till bilparkering på P-däck. På p-däck är också vissa utrymmen för teknisk försörjning placerad. Plan 400 rymmer huvudsakligen patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik. Här fi nns även två närverkstäder för mindre justeringar i samband med utprovningen. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 500 rymmer tillverkningsverksamheten med bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 600 rymmer personalrum, omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. Samlad yta på detta plan är 800 m² BRA. Total area är m² BRA. Sid 4 (12)

10 Byggnadsteknik Byggnaden är uppförd under de sista åren av 60-talet. Byggnadsstomme och fasader Huset har en stomme av platsgjutna bjälklag på pelarstomme med platsgjutna hiss- och trapphus som stabilisering. Våningshöjden i de aktuella planen är 3.15 m. Stommen kommer inte att påverkas av den aktuella ombyggnaden förutom vid ny hiss mellan plan 300 till 600 samt ny interntrappa mellan plan 400 och 500 samt diverse nya schakt m m för teknikförsörjning. Ytterväggar är utförda som fönsterband i utfackningsvägg beklädd med plåtfasad. Nya fönster är av typ 2-glas metallfönster. Fastigheten är kompletterad med solavskärmning för utsatta delar. Fasaden bedöms inte påverkas i den aktuella ombyggnaden. Stomkomplettering På de aktuella planen är det idag stomrent. Väggar utförs som lättväggar med dubbel gips (och plywood) på stålreglar, i erforderlig omfattning med ställda brand- och/eller ljudkrav. Väggar byggs upp till och tätas mot betongbjälklag. Undertak utförs huvudsakligen som demonterbara undertak av gips- eller mineralullsplattor i synligt bärverk. Verkstadslokaler och andra installationstäta lokaler utförs utan undertak men med en mot bjälklag diktmonterad ljudabsorbent, belysning, el- och ventilationsinstallationer utförs synliga. Takhöjd är i korridorer och mindre rum i mittkärnan 2.4 m, i övriga rum 2.7 m. Dörrar utförs massiva med ytskikt av plastlaminat, foderbildande karmar av stål i utsatta lägen, i övrigt målade träkarmar. Foder av klarlackad björk. Siktrutor underlättar avläsbarheten mellan rummen. Öppningsautomatik med fot- och armbågsstyrning till dörrar där material och gods transporteras bärandes och på vagnar. Glaspartier av stål för brand- och ljudavskiljande funktion. Glaspartier av trä för inre avskiljande rumsfunktion. Ytskikt Nya ytskikt inom hela den ombyggda delen. I korridorer, väntrum, dag- och personalrum, expeditioner m m läggs linoleummatta, sockellist av klarlackad björk. I modelleringsrum läggs ett exoxibaserat massagolv med sockeluppdrag. I verkstadslokaler, prov- och avgjutningsrum samt hygienrum m m läggs plastmatta med uppvikt sockel. Väggar utförs normalt med väv och målning. Skyddsbeklädnad utförs med plastlaminatbelag och/eller kakel el dyl. Rumskomplettering Skåp, bänkskivor, diskbänkar och hushållsmaskiner m m utförs med normal sjukhusstandard. Sid 5 (12)

11 verkstadsplan, plan 500 Utrustning Verksamhetens maskiner och utrustning m m ska till viss del förnyas samt att viss del kommer att fl yttas med från St Sigfridsgatan. Brandskydd Varje våningsplan utgör en separat brandcell. Nya interntrappor mellan våningsplan utförs med brandcellsavskiljande glaspartier m m. Nuvarande utrymningsvägar och brandgränser kommer att uppfylla kraven för verksamheten. El och VVS El- och VVS-installationer kommer att genomgå en komplett förnyelse för hela fastigheten. Rumsfunktionsprogram Ett s k rumsfunktionsprogram, RFP, har upprättats, baserat på verksamhetens krav och önskemål. I detta program redovisas varje rum dels på ett RFP-blad vad gäller dimensionerande förutsättningar, byggnads-, vvs- och el/teletekniska uppgifter, rumskomplettering och utrustning samt i ett möblerad planutsnitt. Val av utrustning samt fördelning mellan fastighet och verksamhet har inarbetats i rumsfunktionsprogrammet. Sid 6 (12)

12 plan 600 plan 500 plan 400 UNDERTAK, skala 1:750 Absorbenter monterade dikt bjälklag Nedpendlat undertak, demonterbart i bärverk Sid 7 (12)

13 Omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. PLAN 600, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 8 (12)

14 Bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. PLAN 500, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 9 (12)

15 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 400, skala 1:400 Patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar och gymnastiksal. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 10 (12)

16 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 300, skala 1:400 Entré för färdtjänst. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 11 (12)

17 MÖLNDALSVÄGEN L A S T G A T A PLAN 100, skala 1:400 Inlastning m m. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 12 (12)

18 Systemhandlingen Systemhandlingen redovisas i separat dokumentation. Under Systemhandlingsskedet har, förutom verksamhetsföreträdare, medverkande konsulter varit: Projektledning Arkitekt Konstruktör VVS El Ramböll Sverige AB CGC Arkitektkontor AB VBK Andersson & Hultmark AB ÅF Konsult AB Göteborg Anders Gustafsson Sid 13 (12)

19 Bilaga 3 Översikt lokalhyresavtal Uppdaterad av Claes Ström, Västfastigheter Ortopedtekniska avdelningen SU, område Mölndal Hyresvärd Förvaltare Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt Jesper Elgh, Newsec Asset Management AB Tel: Avtalstid år Uppsägningstidpunkt mån "Gånglab" kan avträdas efter första hyrestiden. Förlängningstid 5 år Antal m Per år Per m2 Kommentar Hyra Tilläggshyra 0 Indexuppräkning 80 % av bashyra 0 Vatten o avlopp 0 Värme/varmvatten/kyla och vent Kyla Ventilation Sophämtning 0 El Fastighetsskatt Första uppräkn ingår Gäller sk "hushållsavfall" eget abonnemang avseende inhyrd yta Summa: Bilaga TU OTA Hyresavtal kostnadsöversikt ,Blad1, ,09:26

20 Dnr SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport för maj 2009 Månadsrapport per maj rapporteras till regionledningen. Rapporten skall vara förenklad och inriktad på viktiga förändringar i verksamheten i jämförelse med föregående rapport. Det faktiska utfallet till och med maj har jämförts med periodens budget 2009, utfall föregående månad och utfallet för motsvarande period föregående år. Kommentarer bygger på månadsrapporter från områdena och sjukhusets övergripande analyser. I rapporten redovisas de åtgärder som genomförs för en ekonomi i balans. Majrapporten visar sammantaget att Antalet patienter med väntetider mer än 90 dagar till första besök och behandling har ökat något. Samtidigt har det antal enskilda mottagningar och det antal enskilda behandlingar till vilka ingen patient väntat mer än 90 dagar blivit fler. Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt Vårdvolymerna till patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Det ekonomiska resultatet är 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Omfattande åtgärder genomförs för en ekonomi i balans. Vår årsbedömning är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för maj att att uppdra till sjukhusdirektören att översända månadsrapporten för maj 2009 till regiondirektören, samt förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson Sjukhusdirektör Peter Tellberg Ekonomidirektör

21 Månadsrapport maj 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1

22 Dnr SU /2009 Innehåll 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling... 3 Vårdgaranti och tillgänglighet... 3 Ledtider inom akutmottagningarna... 4 Verksamhet och prestationsvolymer... 5 Lägesrapport miljöledning... 6 Medarbetarperspektivet Ekonomi... 7 Utfall... 7 Årsbedömning... 8 Åtgärder för en ekonomi i balans... 8 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Prestationsredovisning Totalt Prestationsredovisning VGR Prestationsredovisning Övriga BSK Balanserat styrkort för SU Resultaträkning Cognos controller Kvalitetsindikatorer Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2

23 Dnr SU / Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling Vårdgaranti och tillgänglighet Inom vissa specialiteter och diagnoser finns en nationell kapacitetsbrist, t.ex. för ablationer, skelningsoperationer, obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi. Enligt vårdöverenskommelse 2009 har SU inte det ekonomiska vårdgarantiansvaret för obesitas liksom inte heller för vårdområden där den nationella kapaciteten/kompetensen inte är tillräcklig. Antal patienter som den 30 april hade väntat mer än 90 dagar 1) Första besök Behandling 1) 2) 1) 2) 31 maj april dec maj Förändring maj-maj Förändring apr-maj Förändring dec-maj ) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, avseende av VG-region utvalda 26 mottagningar och 41 behandlingar 2) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, exkl. obesitaskirurgi och hängbuksplastik, dvs. där SU har det ekonomiska vårdgarantiansvaret Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till första besök är den 31 maj vilket är 361 fler än april 2009 och 912 fler än vid årsskiftet. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till behandling är 978, vilket är 12 fler än i april 2009 och 68 fler än vid årsskiftet. Det är liksom tidigare ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi och obesitaskirurgi som har stort antal patienter som väntat mer än 90 dagar. För närvarande pågår ett analysarbete kring volymutveckling inom dessa områden under det senaste året, de bakomliggande orsakerna samt en genomgång av planerade åtgärder för en förbättring framöver. Vi vet emellertid att remissinflödet har ökat inom ortopedin och ögonsjukvården. Vårdgarantin infrias fortsatt för samtliga mottagningar inom BUP (30 dagar). Den 31 maj är den första av två mättidpunkter under 2009 för s.k. målrelaterad ersättning avseende uppfyllelse av vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer i slutet av juni månad att besluta i frågan. 3

24 Dnr SU /2009 Antal enheter som mäts och som redovisar 0 väntande över 90 dagar är 14 respektive 21 stycken, vilket är 4 fler i maj än i april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Första besök Behandling Diagrammet ovan visar måluppfyllelse, dvs. andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränsen, i förhållande till totalt antal väntande under maj 2008-maj 2009 Ledtider inom akutmottagningarna Tid till läkare 90%< 120 min min Januari Februari Mars April Maj måltal 4

25 Dnr SU /2009 Total genomloppstid 90 % < 6 tim tim Januari Februa Mars April Maj måltal Ledtiderna på akutmottagningarna i maj 2009 är något längre än föregående månad och även jämfört med samma tid föregående år. I genomsnitt sökte 379 patienter/dag någon av akutmottagningarna i maj jämfört med 385/dag under april månad. I maj 2008 hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i genomsnitt 464 sökande/ per dag till akutmottagningarna. Det pågår förbättringsarbete vid samtliga akutmottagningar, men ännu är effekten under året på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som helhet marginell. Mätningen av tid till triage kan ännu inte redovisas. Ledtiderna per område redovisas i bilaga 7. Verksamhet och prestationsvolymer Vårdvolymerna för patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Viktat produktionstal Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09 -budget 09 Antal % Antal % Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 VGR ,3 % ,7 % Övriga ,8 % ,9 % Totalt SU ,5 % ,3 % Mer detaljerad information återfinns i bilaga 1-3. Den somatiska vården är efter årets fem första månader över budget och lägre än 2008 års verksamhet. För patienter från VGR sker en förskjutning mot högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär. Vården av patienter från andra huvudmän minskar jämfört med 5

26 Dnr SU /2009 budget och motsvarande period Minskningen har dämpats något de sista månaderna. Den öppna vården överstiger budget och är lägre än 2008-års volymer. Den psykiatriska vården är för perioden under planerade volymer och av samma omfattning som föregående år. Årsprognosen är att sjukhuset volymmässigt kommer att tillhandahålla mer vård än budgeterat. Lägesrapport miljöledning Ett för SU gemensamt miljöledningssystem ska enligt mål fastställt i det balanserade styrkortet vara infört senast 31 december, På sjukhusövergripande nivå har miljöaspekter identifierats och bedömts. För de betydande miljöaspekterna har övergripande miljömål upprättats. Dokumentation har fastställts av sjukhusledningen. En särskild projektgrupp arbetar med införande och tilllämpning av miljöledningssystemet för SU. Till denna projektgrupp startar underprojektgrupper på varje område. Av diagrammet nedan framgår hur arbetet framskridit t.o.m. maj månad. Röd (mörk) markering anger det som kvarstår. Sedan april månad har utbildning av ledningsgrupp genomförts. Införande och tillämpning Systemdokumentation Detaljerade miljömål, handlingsplan Miljöaspekter Utb. Övriga ledningsfunktioner. Övergripande miljömål Utb. Ledningsgrupp Medarbetarperspektivet Arbetade timmar t.o.m. maj är cirka (3 %) färre än under samma period Perioden januari till maj har haft fyra färre vardagar under Den ackumulerade minskningen är utöver fyra vardagar färre framförallt en effekt av färre anställda och minskad övertid ( timmar). Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt De timanställda är motsvarande 16 heltider (arbetad tid delat med 165) fler än motsvarande period

27 Dnr SU /2009 Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning fortsätter att minska och är 5,92 %. Det är en minskning med 0,45 procentenheter jämfört med samma period Det är framförallt den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) som gått ned och även den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) minskar något. Sjukhuset har under 2009 använt bemanningsföretag till en kostnad av drygt 32 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. De yrkeskategorier som hyrs in genom bemanningsföretag är huvudsakligen läkare inom psykiatri, anestesi och radiologi. 2. Ekonomi Utfall Det ekonomiska resultatet är per maj 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. De samlade intäkterna är 39,5 mnkr högre än budget medan de samlade kostnaderna är 96,0 mnkr högre än budget. Bruttokostnadsökningen uppgår till 4,5 % i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Ökningen beror bland annat på att personalkostnaderna i maj månad förra året var låga till följd av arbetsmarknadskonflikten med Vårdförbundet. Bruttokostnaden exklusive vårdkonflikten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna är per maj 21,2 mnkr högre än budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Härtill kommer kostnaderna för bemanningsföretag där den negativa budgetavvikelsen är 19,3 mnkr. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive effekten av lägre löneutbetalningar till följd av arbetsmarkandskonflikten i maj 2008 uppgår ökningen 3,7 %. De åtgärder som beslutats rörande bemanningstal, avveckling av bemanningsföretag, anställningsstopp mm kommer att sänka personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningsföretag under året. Den köpta vården har i förhållande till motsvarande period föregående år ökat med 3,6 mnkr och är 40,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna avser främst beställningar för att klara vårdgarantin inom ortopedin, en kostnad som till stor del täcks av ökade intäkter från regionstyrelsen. Läkemedelskostnader överstiger budget med 16,6 mnkr. Hela budgetavvikelsen avser rekvisitionsläkemedel. Kostnadsökningen uppgår till 6,9 % jämfört med motsvarande period föregående år, varav 12,5 % avser rekvisitionsläkemedel och 3,6 % receptläkemedel. 7

28 Dnr SU /2009 Resultaträkning, ack utfall per maj 2009 samt helårsbedömning (tkr) SU-budget Utfall per maj Helårsresultat (Tkr) Utfall Just Budget Utfall Avvikelse Prognos Just Budget Utfall Avvikelse Vårdintäkter, VGR Vårdintäkter, övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalkostnader Material, varor o tjänster Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostn Resultat Årsbedömning Vår prognos är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Denna prognos innehåller riskposter främst för läkemedelskostnadsutvecklingen och personalkostnaderna inklusive inhyrd personal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen och minska kostnadsökningstakten. Åtgärder för en ekonomi i balans Ett omfattande arbete genomförs inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets samtliga områden. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som pågår. Ett anställningsstopp som omfattar samtliga yrkeskategorier har införts En SU-intern arbetsförmedling har inrättats för att omfördela medarbetare mellan verksamheterna Bemanningsöversyn har genomförts på vårdavdelningarna enligt kategoriindelning och max antal timmar att disponera per vecka för vårdpersonal Röda fredagar vilket innebär att personalen erbjuds att ta ledigt vissa fredagar eller andra dagar i anslutning till helgdagar för att reducera personalskulden Pågående projekt rätt använd kompetens för att säkerställa att alla medarbetares kompetens används så optimalt som möjligt Översyn av tillämpning av riktlinjer m.m. för arbetstider Sammanslagning av verksamheter och vårdavdelningar har genomförts Arbete för minskat utnyttjande av bemanningsföretag Översyn av delegationsordningen rörande beställning av material, varor och tjänster samt införande av den regionala beställningsportalen för att uppnå ökad köptrohet mot överenskomna leverantörsavtal Översyn av läkemedelsanvändningen inklusive stringent prioritering vid användande av ny dyr läkemedelsterapi Förändrad textilhantering, bland annat borttagande av s.k. kundmärkta textilier Minskad sjukvårdsproduktion till nivå med beställningen i vårdöverenskommelsen 8

29 Bilaga 1 Tabell Prestationer Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 179 0,5% Regionsjukvård ,1% ,3% Rikssjukvård ,4% ,2% SU TOTALT ,9% 855 1,6% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -86-0,2% Regionsjukvård ,6% ,6% Rikssjukvård ,0% ,9% SU TOTALT ,9% 178 0,4% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% ,7% Nord DRG-O, besök ,8% 24 0,0% Öppenvårdsbesök ,1% ,0% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,2% ,9% vårddagar ,1% 153 0,3% besök ,2% ,3% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,2% 124 4,8% besök ,3% ,6% Övriga, vårddagar 1) ,5% ,2% Viktat produktionstal 2) ,5% ,3% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

30 Bilaga 2 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 158 0,5% Regionsjukvård ,2% ,8% Rikssjukvård ,5% ,5% SU TOTALT ,5% ,3% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -51-0,2% Regionsjukvård ,2% ,0% Rikssjukvård ,5% ,9% SU TOTALT ,6% 330 0,8% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% 670 9,1% Nord DRG-O, besök ,1% ,1% Öppenvårdsbesök ,1% ,2% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,6% ,4% vårddagar ,2% ,8% besök ,3% ,2% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,8% 157 6,2% besök ,7% ,9% Övriga, vårddagar 1) ,9% ,7% Viktat produktionstal 2) ,3% ,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014 Sammanträdesdatum 2014-08-28 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer