Handlingar. onsdag den 24 juni till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009

2 Sammanträdesdatum (1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 24 juni 2009 Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Avvikelsehantering Christina Raner, Mats Tullberg Kommentarer till aktuella händelser TU: Nya lokaler för den ortopedtekniska avdelningen Helena Söderbäck, Lennart Ring 7. Information: Vårdöverenskommelsen 2010 Eva Arrdal 8. Information: Pågående psykiatriöversyn Hans Holmberg, Goran Delic Bilaga Invigning av vårdbyggnaden på Sahlgrenska inkl lunch Månadsrapport för maj 2009 Peter Tellberg 10. Information: Balanserat styrkort Peter Tellberg 11. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 12. TU: Yttrande och utredning Dnr SU /2009 Birgitha Archenholtz 13. TU: Personuppgiftsombud Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 14. Styrelsehandlingar på nätet Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande

3 1 (2) TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lennart Ring SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset TU: Hyra av lokaler för Ortopedteknisk avdelning Bakgrund Den ortopedtekniska avdelningen (OTA) finns sedan 1983 i inhyrda lokaler på S:t Sigfridsgatan. Byggnaden står inför en genomgripande upprustning, där verksamheten måste evakueras under ombyggnadstiden. Lokalerna är hårt slitna, taken läcker och ventilationen är otillräcklig. Även inredning och utrustning är delvis hårt slitna. Nuvarande fastighetsägare, Higab, har uttalat att man har för avsikt att rusta upp hela byggnaden och begärt att verksamheten skall avflytta. En uppsägning föreligger till den 31 december Den Ortopedtekniska avdelningen, område 3, har därför tillsammans med Västfastigheter under lång tid sökt nya lokaler för avdelningen. Även en lokalisering på Mölndal sjukhuset har prövats. Den Ortopedtekniska avdelningen arbetar med utprovningar av hjälpmedel, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik samt tillverkning av hjälpmedel. Avdelningen tar emot ca 150 patientbesök per dag. Verksamheten hyr idag kvm på St Sigfridgatan men har idag tillgång till ytterligare ca kvm på grund av avflyttningar och vakanser i byggnaden. I de nuvarande lokalerna ingår lokaler för gånglaboratorium, som eventuellt inte kommer att flytta med till de nya lokalerna. Förslag Att permanent flytta den Ortopedtekniska avdelningen till nya lokaler på Mölndalsvägen, fastigheten Mektagonen. Förslaget innebär en lokalisering vid Mölndalsvägen med goda de allmänna förbindelser till Mölndals sjukhus. I Mektagonen kommer lokalerna att uppgå till kvm inklusive lokaler för gånglaboratorium (ca 300 kvm).

4 2 (2) Ekonomi Verksamheten betalar idag en hyra på tkr per år. På grund av de tekniska problemen med lokalen har man fått en tillfällig nedsättning av hyran med 20%. Den nya hyran kommer att, i enligt det koncept till avtal som föreligger, att bli tkr per år samt kostnader för skatt och fastighetsdrift på ytterligare 350 tkr per år. Den ökade hyran kommer att beaktas i sjukhusets driftbudget fr o m den tidpunkt de nya lokalerna tas i anspråk. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att att hyra lokaler för den Ortopedtekniska avdelningen, för maximalt tkr per år. att ge sjukhusdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Jan Eriksson Sjukhusdirektör Helena Söderbäck Områdeschef område 3 Bilagor: Bil. 1 Verksamhetens syfte, Björn Stålgren, daterad Bil. 2 Systemhandling: Ortopedtekniskt centrum - Nya lokaler i fastigheten Mektagonen, daterad Bil. 3 Översiktligt lokalhyresavtal daterat

5

6 ORTOPEDTEKNISKT CENTRUM Nya lokaler i fastigheten Mektagonen Bild; Krok och Tjäder arkitektkontor Sid 1 (12)

7 SEKTION, skala 1:400 Berörda plan ENTRÉ, färdtjänst plan 300 ENTRÉ, gående plan 200 ENTRÉSITUATION, skala 1:1000 Entré från både plan 200 samt 300 Sid 2 (12)

8 Redovisning Systemhandling Verksamheten, Byggnad och installationer Bakgrund I fastigheten på St Sigfridsgatan 85 fi nns idag lokaler för följande verksamheter: Ortopedteknisk avdelning Område Mölndal Gåskolan Område Mölndal Armprotescentrum Område Sahlgrenska Gånglab (Rörelseanalys) Område Mölndal Fastigheten ägs av Göteborgs Stad genom fastighetsbolaget HIGAB. Lokalerna är i omfattande behov av renovering. Ett beslut har tagits om att genomföra en permanent fl ytt av verksamheten till nya och ändamålsenliga lokaler. Fastigheten Mektagonen och området En programhandling är genomförd, med syfte att undersöka lämpligheten att fl ytta verksamheten från St Sigfridsgatan till fastigheten Mektagonen på Falkenbergsgatan, Krokslätt. Efter genomförd programhandling beslutade berörda parter att arbeta vidare med en systemhandling för att få ett bra underlag för en kalkyl inför slutligt beslut om fl ytt till Mektagonen. Fastigheten Mektagonen ägs av Alecta och den förvaltas av Newsec Asset Management. Mektagonens närområde rustas upp, gatunätet förbättras och kommunen gör en fördjupad översiktsplan. I nära anslutning fi nns spårvagnar, bussar, stora trafi kleder och gott om parkeringsmöjligheter. Fastigheten byggdes ursprungligen för de småindustrier som evakuerades då Östra Nordstaden revs. Därför de stora transporthissarna, de rejäla takhöjderna och husdjupen, samt de förstärkta bjälklagen. reception plan 400 Sid 3 (12)

9 Mektagonen genomgår nu en total ombyggnad och kommer att rymma många olika verksamheter, t ex hotell, butiker, gym, restaurang och kontorslokaler m m. Dessutom kommer det att fi nns tillgång till ett FM-koncept med bl a kontorsservice och gemensamma konferenslokaler med varierande storlekar m m. Helt utbytta installationssystem med bl a ett helt nytt klimatsystem innebär stora möjligheter till anpassning för alla hyresgäster. Verksamhet provrumskorridor plan 400 Verksamheten är fördelad på tre olika plan i det mellersta huset, nr 2. Entré till verksamheten sker antingen med bil och färdtjänst direkt till angöringen på parkeringsdäcket på plan 300 eller från byggnadens huvudentré på plan 200, nära spårvagns- och busshållplats. En ny transport hiss installeras för att förbinda färdtjänstentrén direkt upp till plan Entréer till Ortopedtekniskt Centrum kommer att anpassas för full tillgänglighet. Plan 100 rymmer förråd och godsmottagning med lastbrygga och lyftbord samt container för gipsavfall. På detta plan är även fastighetens centrala avfallsrum för olika fraktioner placerad. Godstransporter till fastighetens övriga verksamheter sker via invändig lastgata på detta plan. Samlad yta på detta plan är 180 m² BRA. Plan 200 är huvudentréplanet för fastigheten samt entré för gående besökare till Ortopedtekniskt Centrum. Nås från Varbergsgatan med närhet till kollektivtrafi k och bilparkering. Hissar och trappa upp till verksamhetens lokaler. Plan 300 är entréplanet för bilburna besökare till Ortopedtekniskt Centrum ( inkl färdtjänst och taxi). Nås från Ebbe Lieberathsgatan med närhet till bilparkering på P-däck. På p-däck är också vissa utrymmen för teknisk försörjning placerad. Plan 400 rymmer huvudsakligen patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik. Här fi nns även två närverkstäder för mindre justeringar i samband med utprovningen. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 500 rymmer tillverkningsverksamheten med bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. Samlad yta på detta plan är m² BRA. Plan 600 rymmer personalrum, omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. Samlad yta på detta plan är 800 m² BRA. Total area är m² BRA. Sid 4 (12)

10 Byggnadsteknik Byggnaden är uppförd under de sista åren av 60-talet. Byggnadsstomme och fasader Huset har en stomme av platsgjutna bjälklag på pelarstomme med platsgjutna hiss- och trapphus som stabilisering. Våningshöjden i de aktuella planen är 3.15 m. Stommen kommer inte att påverkas av den aktuella ombyggnaden förutom vid ny hiss mellan plan 300 till 600 samt ny interntrappa mellan plan 400 och 500 samt diverse nya schakt m m för teknikförsörjning. Ytterväggar är utförda som fönsterband i utfackningsvägg beklädd med plåtfasad. Nya fönster är av typ 2-glas metallfönster. Fastigheten är kompletterad med solavskärmning för utsatta delar. Fasaden bedöms inte påverkas i den aktuella ombyggnaden. Stomkomplettering På de aktuella planen är det idag stomrent. Väggar utförs som lättväggar med dubbel gips (och plywood) på stålreglar, i erforderlig omfattning med ställda brand- och/eller ljudkrav. Väggar byggs upp till och tätas mot betongbjälklag. Undertak utförs huvudsakligen som demonterbara undertak av gips- eller mineralullsplattor i synligt bärverk. Verkstadslokaler och andra installationstäta lokaler utförs utan undertak men med en mot bjälklag diktmonterad ljudabsorbent, belysning, el- och ventilationsinstallationer utförs synliga. Takhöjd är i korridorer och mindre rum i mittkärnan 2.4 m, i övriga rum 2.7 m. Dörrar utförs massiva med ytskikt av plastlaminat, foderbildande karmar av stål i utsatta lägen, i övrigt målade träkarmar. Foder av klarlackad björk. Siktrutor underlättar avläsbarheten mellan rummen. Öppningsautomatik med fot- och armbågsstyrning till dörrar där material och gods transporteras bärandes och på vagnar. Glaspartier av stål för brand- och ljudavskiljande funktion. Glaspartier av trä för inre avskiljande rumsfunktion. Ytskikt Nya ytskikt inom hela den ombyggda delen. I korridorer, väntrum, dag- och personalrum, expeditioner m m läggs linoleummatta, sockellist av klarlackad björk. I modelleringsrum läggs ett exoxibaserat massagolv med sockeluppdrag. I verkstadslokaler, prov- och avgjutningsrum samt hygienrum m m läggs plastmatta med uppvikt sockel. Väggar utförs normalt med väv och målning. Skyddsbeklädnad utförs med plastlaminatbelag och/eller kakel el dyl. Rumskomplettering Skåp, bänkskivor, diskbänkar och hushållsmaskiner m m utförs med normal sjukhusstandard. Sid 5 (12)

11 verkstadsplan, plan 500 Utrustning Verksamhetens maskiner och utrustning m m ska till viss del förnyas samt att viss del kommer att fl yttas med från St Sigfridsgatan. Brandskydd Varje våningsplan utgör en separat brandcell. Nya interntrappor mellan våningsplan utförs med brandcellsavskiljande glaspartier m m. Nuvarande utrymningsvägar och brandgränser kommer att uppfylla kraven för verksamheten. El och VVS El- och VVS-installationer kommer att genomgå en komplett förnyelse för hela fastigheten. Rumsfunktionsprogram Ett s k rumsfunktionsprogram, RFP, har upprättats, baserat på verksamhetens krav och önskemål. I detta program redovisas varje rum dels på ett RFP-blad vad gäller dimensionerande förutsättningar, byggnads-, vvs- och el/teletekniska uppgifter, rumskomplettering och utrustning samt i ett möblerad planutsnitt. Val av utrustning samt fördelning mellan fastighet och verksamhet har inarbetats i rumsfunktionsprogrammet. Sid 6 (12)

12 plan 600 plan 500 plan 400 UNDERTAK, skala 1:750 Absorbenter monterade dikt bjälklag Nedpendlat undertak, demonterbart i bärverk Sid 7 (12)

13 Omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. PLAN 600, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 8 (12)

14 Bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. PLAN 500, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 9 (12)

15 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 400, skala 1:400 Patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar och gymnastiksal. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 10 (12)

16 MÖLNDALSVÄGEN PLAN 300, skala 1:400 Entré för färdtjänst. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 11 (12)

17 MÖLNDALSVÄGEN L A S T G A T A PLAN 100, skala 1:400 Inlastning m m. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 12 (12)

18 Systemhandlingen Systemhandlingen redovisas i separat dokumentation. Under Systemhandlingsskedet har, förutom verksamhetsföreträdare, medverkande konsulter varit: Projektledning Arkitekt Konstruktör VVS El Ramböll Sverige AB CGC Arkitektkontor AB VBK Andersson & Hultmark AB ÅF Konsult AB Göteborg Anders Gustafsson Sid 13 (12)

19 Bilaga 3 Översikt lokalhyresavtal Uppdaterad av Claes Ström, Västfastigheter Ortopedtekniska avdelningen SU, område Mölndal Hyresvärd Förvaltare Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt Jesper Elgh, Newsec Asset Management AB Tel: Avtalstid år Uppsägningstidpunkt mån "Gånglab" kan avträdas efter första hyrestiden. Förlängningstid 5 år Antal m Per år Per m2 Kommentar Hyra Tilläggshyra 0 Indexuppräkning 80 % av bashyra 0 Vatten o avlopp 0 Värme/varmvatten/kyla och vent Kyla Ventilation Sophämtning 0 El Fastighetsskatt Första uppräkn ingår Gäller sk "hushållsavfall" eget abonnemang avseende inhyrd yta Summa: Bilaga TU OTA Hyresavtal kostnadsöversikt ,Blad1, ,09:26

20 Dnr SU /2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport för maj 2009 Månadsrapport per maj rapporteras till regionledningen. Rapporten skall vara förenklad och inriktad på viktiga förändringar i verksamheten i jämförelse med föregående rapport. Det faktiska utfallet till och med maj har jämförts med periodens budget 2009, utfall föregående månad och utfallet för motsvarande period föregående år. Kommentarer bygger på månadsrapporter från områdena och sjukhusets övergripande analyser. I rapporten redovisas de åtgärder som genomförs för en ekonomi i balans. Majrapporten visar sammantaget att Antalet patienter med väntetider mer än 90 dagar till första besök och behandling har ökat något. Samtidigt har det antal enskilda mottagningar och det antal enskilda behandlingar till vilka ingen patient väntat mer än 90 dagar blivit fler. Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt Vårdvolymerna till patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Det ekonomiska resultatet är 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Omfattande åtgärder genomförs för en ekonomi i balans. Vår årsbedömning är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för maj att att uppdra till sjukhusdirektören att översända månadsrapporten för maj 2009 till regiondirektören, samt förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson Sjukhusdirektör Peter Tellberg Ekonomidirektör

21 Månadsrapport maj 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1

22 Dnr SU /2009 Innehåll 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling... 3 Vårdgaranti och tillgänglighet... 3 Ledtider inom akutmottagningarna... 4 Verksamhet och prestationsvolymer... 5 Lägesrapport miljöledning... 6 Medarbetarperspektivet Ekonomi... 7 Utfall... 7 Årsbedömning... 8 Åtgärder för en ekonomi i balans... 8 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Prestationsredovisning Totalt Prestationsredovisning VGR Prestationsredovisning Övriga BSK Balanserat styrkort för SU Resultaträkning Cognos controller Kvalitetsindikatorer Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2

23 Dnr SU / Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling Vårdgaranti och tillgänglighet Inom vissa specialiteter och diagnoser finns en nationell kapacitetsbrist, t.ex. för ablationer, skelningsoperationer, obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi. Enligt vårdöverenskommelse 2009 har SU inte det ekonomiska vårdgarantiansvaret för obesitas liksom inte heller för vårdområden där den nationella kapaciteten/kompetensen inte är tillräcklig. Antal patienter som den 30 april hade väntat mer än 90 dagar 1) Första besök Behandling 1) 2) 1) 2) 31 maj april dec maj Förändring maj-maj Förändring apr-maj Förändring dec-maj ) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, avseende av VG-region utvalda 26 mottagningar och 41 behandlingar 2) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, exkl. obesitaskirurgi och hängbuksplastik, dvs. där SU har det ekonomiska vårdgarantiansvaret Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till första besök är den 31 maj vilket är 361 fler än april 2009 och 912 fler än vid årsskiftet. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till behandling är 978, vilket är 12 fler än i april 2009 och 68 fler än vid årsskiftet. Det är liksom tidigare ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi och obesitaskirurgi som har stort antal patienter som väntat mer än 90 dagar. För närvarande pågår ett analysarbete kring volymutveckling inom dessa områden under det senaste året, de bakomliggande orsakerna samt en genomgång av planerade åtgärder för en förbättring framöver. Vi vet emellertid att remissinflödet har ökat inom ortopedin och ögonsjukvården. Vårdgarantin infrias fortsatt för samtliga mottagningar inom BUP (30 dagar). Den 31 maj är den första av två mättidpunkter under 2009 för s.k. målrelaterad ersättning avseende uppfyllelse av vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer i slutet av juni månad att besluta i frågan. 3

24 Dnr SU /2009 Antal enheter som mäts och som redovisar 0 väntande över 90 dagar är 14 respektive 21 stycken, vilket är 4 fler i maj än i april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Första besök Behandling Diagrammet ovan visar måluppfyllelse, dvs. andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränsen, i förhållande till totalt antal väntande under maj 2008-maj 2009 Ledtider inom akutmottagningarna Tid till läkare 90%< 120 min min Januari Februari Mars April Maj måltal 4

25 Dnr SU /2009 Total genomloppstid 90 % < 6 tim tim Januari Februa Mars April Maj måltal Ledtiderna på akutmottagningarna i maj 2009 är något längre än föregående månad och även jämfört med samma tid föregående år. I genomsnitt sökte 379 patienter/dag någon av akutmottagningarna i maj jämfört med 385/dag under april månad. I maj 2008 hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i genomsnitt 464 sökande/ per dag till akutmottagningarna. Det pågår förbättringsarbete vid samtliga akutmottagningar, men ännu är effekten under året på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som helhet marginell. Mätningen av tid till triage kan ännu inte redovisas. Ledtiderna per område redovisas i bilaga 7. Verksamhet och prestationsvolymer Vårdvolymerna för patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Viktat produktionstal Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09 -budget 09 Antal % Antal % Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 VGR ,3 % ,7 % Övriga ,8 % ,9 % Totalt SU ,5 % ,3 % Mer detaljerad information återfinns i bilaga 1-3. Den somatiska vården är efter årets fem första månader över budget och lägre än 2008 års verksamhet. För patienter från VGR sker en förskjutning mot högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär. Vården av patienter från andra huvudmän minskar jämfört med 5

26 Dnr SU /2009 budget och motsvarande period Minskningen har dämpats något de sista månaderna. Den öppna vården överstiger budget och är lägre än 2008-års volymer. Den psykiatriska vården är för perioden under planerade volymer och av samma omfattning som föregående år. Årsprognosen är att sjukhuset volymmässigt kommer att tillhandahålla mer vård än budgeterat. Lägesrapport miljöledning Ett för SU gemensamt miljöledningssystem ska enligt mål fastställt i det balanserade styrkortet vara infört senast 31 december, På sjukhusövergripande nivå har miljöaspekter identifierats och bedömts. För de betydande miljöaspekterna har övergripande miljömål upprättats. Dokumentation har fastställts av sjukhusledningen. En särskild projektgrupp arbetar med införande och tilllämpning av miljöledningssystemet för SU. Till denna projektgrupp startar underprojektgrupper på varje område. Av diagrammet nedan framgår hur arbetet framskridit t.o.m. maj månad. Röd (mörk) markering anger det som kvarstår. Sedan april månad har utbildning av ledningsgrupp genomförts. Införande och tillämpning Systemdokumentation Detaljerade miljömål, handlingsplan Miljöaspekter Utb. Övriga ledningsfunktioner. Övergripande miljömål Utb. Ledningsgrupp Medarbetarperspektivet Arbetade timmar t.o.m. maj är cirka (3 %) färre än under samma period Perioden januari till maj har haft fyra färre vardagar under Den ackumulerade minskningen är utöver fyra vardagar färre framförallt en effekt av färre anställda och minskad övertid ( timmar). Antalet månadsanställda var i maj Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt De timanställda är motsvarande 16 heltider (arbetad tid delat med 165) fler än motsvarande period

27 Dnr SU /2009 Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning fortsätter att minska och är 5,92 %. Det är en minskning med 0,45 procentenheter jämfört med samma period Det är framförallt den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) som gått ned och även den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) minskar något. Sjukhuset har under 2009 använt bemanningsföretag till en kostnad av drygt 32 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. De yrkeskategorier som hyrs in genom bemanningsföretag är huvudsakligen läkare inom psykiatri, anestesi och radiologi. 2. Ekonomi Utfall Det ekonomiska resultatet är per maj 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. De samlade intäkterna är 39,5 mnkr högre än budget medan de samlade kostnaderna är 96,0 mnkr högre än budget. Bruttokostnadsökningen uppgår till 4,5 % i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Ökningen beror bland annat på att personalkostnaderna i maj månad förra året var låga till följd av arbetsmarknadskonflikten med Vårdförbundet. Bruttokostnaden exklusive vårdkonflikten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna är per maj 21,2 mnkr högre än budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Härtill kommer kostnaderna för bemanningsföretag där den negativa budgetavvikelsen är 19,3 mnkr. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive effekten av lägre löneutbetalningar till följd av arbetsmarkandskonflikten i maj 2008 uppgår ökningen 3,7 %. De åtgärder som beslutats rörande bemanningstal, avveckling av bemanningsföretag, anställningsstopp mm kommer att sänka personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningsföretag under året. Den köpta vården har i förhållande till motsvarande period föregående år ökat med 3,6 mnkr och är 40,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna avser främst beställningar för att klara vårdgarantin inom ortopedin, en kostnad som till stor del täcks av ökade intäkter från regionstyrelsen. Läkemedelskostnader överstiger budget med 16,6 mnkr. Hela budgetavvikelsen avser rekvisitionsläkemedel. Kostnadsökningen uppgår till 6,9 % jämfört med motsvarande period föregående år, varav 12,5 % avser rekvisitionsläkemedel och 3,6 % receptläkemedel. 7

28 Dnr SU /2009 Resultaträkning, ack utfall per maj 2009 samt helårsbedömning (tkr) SU-budget Utfall per maj Helårsresultat (Tkr) Utfall Just Budget Utfall Avvikelse Prognos Just Budget Utfall Avvikelse Vårdintäkter, VGR Vårdintäkter, övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalkostnader Material, varor o tjänster Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostn Resultat Årsbedömning Vår prognos är att sjukhuset klarar vårduppdraget Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Denna prognos innehåller riskposter främst för läkemedelskostnadsutvecklingen och personalkostnaderna inklusive inhyrd personal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen och minska kostnadsökningstakten. Åtgärder för en ekonomi i balans Ett omfattande arbete genomförs inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets samtliga områden. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som pågår. Ett anställningsstopp som omfattar samtliga yrkeskategorier har införts En SU-intern arbetsförmedling har inrättats för att omfördela medarbetare mellan verksamheterna Bemanningsöversyn har genomförts på vårdavdelningarna enligt kategoriindelning och max antal timmar att disponera per vecka för vårdpersonal Röda fredagar vilket innebär att personalen erbjuds att ta ledigt vissa fredagar eller andra dagar i anslutning till helgdagar för att reducera personalskulden Pågående projekt rätt använd kompetens för att säkerställa att alla medarbetares kompetens används så optimalt som möjligt Översyn av tillämpning av riktlinjer m.m. för arbetstider Sammanslagning av verksamheter och vårdavdelningar har genomförts Arbete för minskat utnyttjande av bemanningsföretag Översyn av delegationsordningen rörande beställning av material, varor och tjänster samt införande av den regionala beställningsportalen för att uppnå ökad köptrohet mot överenskomna leverantörsavtal Översyn av läkemedelsanvändningen inklusive stringent prioritering vid användande av ny dyr läkemedelsterapi Förändrad textilhantering, bland annat borttagande av s.k. kundmärkta textilier Minskad sjukvårdsproduktion till nivå med beställningen i vårdöverenskommelsen 8

29 Bilaga 1 Tabell Prestationer Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 179 0,5% Regionsjukvård ,1% ,3% Rikssjukvård ,4% ,2% SU TOTALT ,9% 855 1,6% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -86-0,2% Regionsjukvård ,6% ,6% Rikssjukvård ,0% ,9% SU TOTALT ,9% 178 0,4% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% ,7% Nord DRG-O, besök ,8% 24 0,0% Öppenvårdsbesök ,1% ,0% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,2% ,9% vårddagar ,1% 153 0,3% besök ,2% ,3% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,2% 124 4,8% besök ,3% ,6% Övriga, vårddagar 1) ,5% ,2% Viktat produktionstal 2) ,5% ,3% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

30 Bilaga 2 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% 158 0,5% Regionsjukvård ,2% ,8% Rikssjukvård ,5% ,5% SU TOTALT ,5% ,3% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,0% -51-0,2% Regionsjukvård ,2% ,0% Rikssjukvård ,5% ,9% SU TOTALT ,6% 330 0,8% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% 670 9,1% Nord DRG-O, besök ,1% ,1% Öppenvårdsbesök ,1% ,2% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,6% ,4% vårddagar ,2% ,8% besök ,3% ,2% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,8% 157 6,2% besök ,7% ,9% Övriga, vårddagar 1) ,9% ,7% Viktat produktionstal 2) ,3% ,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 29 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 993 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland 31 januari 2010 Specialitet

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland 30 juni 2011 Specialitet Antal väntande

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 30 november 2011 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inklusive

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar per den 28 februari 2009 Väntat >90 dagar GYNEKOLOGI Hysterektomi

Läs mer

Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet.

Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet. Sida 1(14) Avvikelserapport oktober 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport Underlaget utgör en preliminär avvikelserapport till regiondirektören. Den är att betraktas som arbetsmaterial,

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 mars 2012 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar)

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Vänteläget april 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, apr 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården Besök april 2012, hämtat 120521

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard Vänteläget maj 2013 Uppföljning Kömiljard 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök maj 2013 Besök 2013 Grundkrav 2013 Andel inom 60 dgr Riket 227548 79% Gotland 1278 94% Östergötland 7760

Läs mer

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat.

Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sida 1(11) Avvikelserapport (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sammanfattning SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Väntande till 44 OPERATIONER / ÅTGÄRDER

Väntande till 44 OPERATIONER / ÅTGÄRDER 28 Jan Vtande till 44 OPERATIONER / ÅTGÄRDER totalt för VGRs egna enheter samt per sjukhus/motsv. - uppföljning av de senaste 13 månaderna INNEHÅLLER: * Vtande < 9dagar, som vtar av medicinska skäl (MeS)

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 28 FEBRUARI 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev Vänteläget september 2013 Uppföljning Kömiljard 131017 rev 131109 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök september 2013 källa Väntetider i vården Besök sep 2013 Grundkrav 2013 Andel inom

Läs mer

Antalet väntande till behandling mars-maj 2008

Antalet väntande till behandling mars-maj 2008 Antalet till behandling mars-maj 2008 Åtgärd/operation mar-08 apr-08 maj-08 Antal Andel Antal Andel Totalt antal Totalt antal Totalt antal >90 dagar >90 dagar >90 dagar >90 dagar Antal >90 dagar Andel

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Vänteläget juli 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Väntande till besök per landsting/region, juli 2011, sorterat på Andel inom 60 dgr,

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 januari 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 MAJ 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Vänteläget januari Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde

Vänteläget januari Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde Vänteläget januari 2013 Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde Kömiljard 2013 Statligt stöd till SKL för utvecklingsarbete (12 000 000 kronor) Prestationsbunden ersättning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår därför inte i figurens andelstal) Alla

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår därför inte i figurens andelstal) Alla

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår därför inte i figurens andelstal) Alla

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015 Vistet det hälsofrämjade hotellet Anne Lindahl hur började vi? Inger Gustafsson och så blev det! BILD 1 Om- och tillbyggnad

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 29 maj 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 05 29 1(2) Reviderad 2015 05 22 Sammanträde med styrelsen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna VGR-dagarna 20120301 Sammanfattning Patienter och kunder (Bra) Postoperativa infektionerna har minskat med 10 procent och urinvägsinfektionerna med 21 procent (mål 10%) Egenkontrollprogram för vårdhygienisk

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus VGR:s sjukhus Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer