Utvärdering av Pilotprojetet för arbetslösa invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Pilotprojetet för arbetslösa invandrare"

Transkript

1 Ura 2002:6 ISSN Rapport från Växjö universitet: Utvärdering av Pilotprojetet för arbetslösa invandrare Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling Lars Behrenz, Lennart Delander, Jonas Månsson, Erik Nyberg Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura denna rapport utges av Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO), Ekonomihögskolan och Växjö universitet.

2 Innehåll Sammanfattning Försöksverksamhetens uppläggning och genomförande Pilotprojektet i Södertälje...5 Målgrupp och projektgrupp...6 Metoder i projektverksamheten...6 Mål för projektet, måluppfyllelse och resursinsats Jämförelseprojektet i Malmö Målgrupp och projektgrupp Metoder i projektverksamheten. Mål, måluppfyllelse och resursinsats Status för arbetssökande vid slutet av projektperioden och vid slutet av uppföljningsperioden Effekter av Pilotprojektet Utvärderingens inriktning och uppläggning Måluppfyllelse- och effektutvärdering Empirisk modell Resultat av effektskattningar Effekt på avgångsintensiteter...22 Effekt på summerade arbetslöshetstider under observationsperioden Effekt på sannolikheten att vara i arbete vid observationsperiodens slut Avslutande kommentar Referenser Bilaga 1 Statistisk modell för skattning av avgångsintensiteter Bilaga 2 Bilaga 3 Summerad arbetslöshetstid (dagar) under en fyraårsperiod före projektstarten Beskrivning av förklaringsvariablerna i regressionsoch probitskattningar Bilaga 4 Karaktäristika för arbetssökande i de olika grupperna... 43

3 Utvärdering av Pilotprojektet för arbetslösa invandrare. Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling Lars Behrenz, Lennart Delander, Jonas Månsson, Erik Nyberg 1 Sammanfattning På uppdrag av regeringen initierade Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i Stockholms län under våren 2000 ett pilotprojekt med samverkan mellan arbetsförmedlingen och ett bemanningsföretag vad gäller platsförmedlingsinsatser för arbetslösa med invandrarbakgrund. Efter anbudsgivning startade en sådan verksamhet i september 2000 som ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen i Södertälje och dåvarande Olsten Personalkraft AB. Detta företag köptes under projektperioden upp av Adecco AB som gick in som ny avtalspartner och fullföljde projektet. Målgruppen för projektet var, enligt avtalet mellan Länsarbetsnämnden och Olsten, arbetslösa invandrare bosatta i de så kallade utvecklingsområdena i Södertälje kommun. Syftet med projektet, som pågick under 12 månader med ytterligare sex månader för resultatuppföljning, var att öka möjligheterna för projektdeltagarna att få reguljärt arbete. Uppföljningsperioden för vad som kom att kallas Pilotprojektet i Södertälje slutade vid utgången av februari Med Pilotprojektet ville man pröva den hypotesen att bemanningsföretag har bättre och mer upparbetade kontakter med arbetsgivare än arbetsförmedlingen, och att platsförmedlingsaktiviteter vid ett bemanningsföretag av den anledningen kan öka möjligheterna till jobb även för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Bakom projektets tillkomst låg också en önskan att undersöka om ett bemanningsföretags unika kompetens att marknadsföra personer via den egna uthyrningsverksamheten kan förbättra chanserna för invandrare att få och behålla reguljär anställning. Samtidigt som försöksverksamheten i Södertälje initierades, gav Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag åt Länsarbetsnämnden i Skåne län att medverka i utvärderingen av Pilotprojektet. Länsarbetsnämnden fick då ett medelstillskott att användas till förstärkt reguljär förmedlingsverksamhet för arbetslösa med invandrarbakgrund. Länsarbetsnämnden lokaliserade sin medverkan till Arbetsförmedlingen Södra Promenaden i Malmö. Avsikten med detta upplägg var att resultaten av insatserna för arbetslösa invandrare vid detta förmedlingskontor skulle kunna tjäna som en jämförelse gentemot resultaten av Pilotprojektet. Även jämförelseprojektet i Malmö pågick under 12 månader med en uppföljningsperiod på ytterligare sex månader. Eftersom man startade något senare än i Södertälje slutade uppföljningsperioden i Malmö den sista april Samtliga vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO), Ekonomihögskolan, Växjö universitet. E-postadresser: Ett stort tack till Per Johansson och Mårten Palme som bidragit med värdefulla synpunkter.

4 Enligt samarbetsavtalet mellan Länsarbetsnämnden och Olsten var målsättningen för Pilotprojektet dels att minst 50 procent av projektdeltagarna skulle ha fått anställning på minst halvtid hos annan arbetsgivare än bemanningsföretaget senast vid projektperiodens slut den 31 augusti 2001, dels att dessa skulle ha funnits kvar i anställningen under minst sex månader i följd. (Det sistnämnda villkoret motiverade den tidigare nämnda uppföljningsperioden på sex månader efter projektperiodens slut.) Ersättningen till Olsten baserades på hur stor andel av projektdeltagarna som uppfyllde de bägge kriterierna. I Pilotprojektet deltog från början 97 arbetssökande, men under projektets gång kom Olsten överens med arbetsförmedlingen om för vilka av dessa det uppställda målet skulle gälla, vilket innebar att ersättningen till Olsten kom att baseras på 72 personer. Vid utgången av projektperioden hade, enligt projektets interna uppföljning, 40 av dessa, dvs. 55,6 procent, anställning hos annan arbetsgivare än Adecco. Vid uppföljningsperiodens slut den 28 februari 2002 hade samtliga dessa haft minst sex månaders anställning på minst halvtid. Endast fem av projektdeltagarna anställdes i bemanningsföretagets uthyrningsverksamhet och ingen av dessa hade, enligt projektets interna uppföljning, anställning hos annan arbetsgivare vid projektperiodens slut. Förhoppningarna att kunna skaffa arbetslösa invandrare reguljära jobb genom möjligheten att marknadsföra dem till arbetsgivare via bemanningsföretagets uthyrningsverksamhet har alltså inte infriats. Projektgruppen i Malmö bestod av 100 personer och målet var att minst 50 procent skulle ha fått varaktig anställning under projektperioden. Enligt projektets egna uppföljning hade 54 av projektdeltagarna anställning vid projektperiodens slut den 31 oktober Alla dessa hade vid utgången av uppföljningsperioden den 30 april 2002 haft anställning under minst sex månader på minst halvtid. De nämnda interna uppföljningarna kan karaktäriseras som måluppfyllelseutvärderingar. Den typen av utvärderingar gäller frågor som kan besvaras genom studium av endast ett skeende, nämligen den faktiskt bedrivna verksamheten. Om man vill få svar på frågor rörande en åtgärds effekter räcker det däremot inte med att studera endast ett skeende. En effektutvärdering kräver en jämförelse mellan alternativa förlopp där de studerade förloppen förknippas med bestämda handlingsalternativ. Effekter är skillnader mellan förloppen i relevanta avseenden. Den utvärdering som redovisas i den här rapporten har karaktären av en effektutvärdering där det finns två jämförelsealternativ: Resultaten för deltagarna i Pilotprojektet i Södertälje jämförs dels med resultaten för deltagarna i jämförelseprojektet i Malmö, dels med resultaten av arbetssökandet för personer med invandrarbakgrund registrerade vid arbetsförmedlingskontor i Göteborg. Därmed erhålls skattningar av effekter av Pilotprojektet i Södertälje dels jämfört med reguljär förmedlingsverksamhet med resursförstärkning som i Malmö, dels jämfört med reguljär förmedlingsverksamhet utan resursförstärkning som i Göteborg. En effektutvärdering av enklaste slag, en jämförande måluppfyllelseutvärdering baserad på nyss nämnda resultat från de interna uppföljningarna tyder inte på att satsningen i Södertälje har gett bättre resultat än den i Malmö vad gäller utströmningen från arbetslöshet till anställning. Nu är dock mätningar i en försöksgrupp och en jämförelsegrupp endast under en period efter projektstarten en tveksam effektskattningsmetod. De skattningar som redovisas i den här rapporten baseras därför på jämförelser mellan förändringar i Södertälje vad gäller resultat av arbetssökandet bland arbetslösa invandrare från en period före till en period efter projektstarten med motsvarande förändringar dels i Malmö, 2

5 dels i Göteborg. Detta upplägg gör att resultaten inte blir särskilt känsliga för olikheter mellan områdena t. ex. vad gäller efterfrågetrycket på arbetsmarknaden. (Däremot kan resultaten påverkas av förändringar i dessa olikheter från före- till efterperioden, men till detta återkommer vi i slutet av sammanfattningen.) Med den här utformningen av utvärderingen baseras skattningarna av Pilotprojektets effekter på sex grupper av arbetslösa invandrare: tre grupper som är hämtade från föreperioden en grupp i Södertälje, en i Malmö och en i Göteborg samt tre grupper från efterperioden deltagarna i Pilotprojektet i Södertälje, deltagarna i jämförelseprojektet i Malmö och en grupp hämtad från förmedlingskontor i Göteborg. Effektskattningarna grundas på data för enskilda arbetssökande i Arbetsmarknadsverkets databas Händel om dels bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning m.m., dels resultat av arbetssökandet. Vad gäller deltagare i projekten i Södertälje och Malmö så avser effektutvärderingen de personer som från början ingick i projektgrupperna. På grund av att den sökidentitet, som krävs för att identifiera personer i Händel, saknades i några fall kom skattningarna att gälla 93 respektive 97 personer (i stället för 97 respektive 100). Syftet med Pilotprojektet var att öka chanserna för arbetslösa invandrare att få arbete. Det första inslaget i utvärderingen gäller därför frågan om projektet har haft någon effekt på hur lång tid det tog för projektdeltagare att övergå från arbetslöshet till arbete; för korthets skull talar vi om effekt på avgångsintensiteten lägre avgångsintensitet innebär längre arbetslöshetstid. Vid den skattning där projektet i Södertälje jämförs med det i Malmö erhölls en lägre avgångsintensitet för deltagare i Pilotprojektet. Den skattningen är emellertid inte statistiskt säkerställd. Den är signifikant först på 20- procentsnivån sannolikheten att det inte finns något samband mellan Pilotprojektet och takten i utströmningen från arbetslöshet är så stor som 20 procent. (När uttrycket statistiskt signifikant eller statistiskt säkerställt används i fortsättningen avses effekter som är signifikanta på nivån 10 procent eller lägre.) Den skattning av avgångsintensiteten som bygger på en jämförelse mellan Pilotprojektet och arbetslösa invandrare i Göteborg indikerade inte heller någon statistiskt säkerställd effekt. Vid en skattning där arbetssökande invandrare i Malmö jämfördes med invandrare i Göteborg erhölls däremot en signifikant positiv effekt på avgångsintensiteten av att tillhöra projektgruppen i Malmö. Vägen till arbete kan ju i många fall tänkas gå via deltagande i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd, varför det i utvärderingen också gjordes skattningar av eventuell inverkan på hur snabbt projektdeltagare övergick från öppen arbetslöshet till någon konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Dessa skattningar indikerar inte någon statistiskt signifikant inverkan av deltagande i Pilotprojektet varken vid en jämförelse med Malmöprojektet eller jämfört med arbetssökande i Göteborg. De nämnda skattningarna gällde eventuella effekter av Pilotprojektet på tiden från projektstarten fram till den första händelsen i form av antingen avaktualisering på grund av anställning eller åtgärdsplacering. Eftersom mindre lyckade placeringar i jobb mycket väl kan vara förknippade med en snabb återgång till arbetslöshet, har utvärderingen även undersökt Pilotförsökets eventuella effekt på sum- 3

6 merade arbetslöshetstider för projektdeltagare under tiden från projektstarten till uppföljningsperiodens slut. Vid en jämförelse mellan grupperna i Södertälje och Malmö erhölls ingen statistiskt säkerställd skillnad vad gäller sammanlagd arbetslöshetstid under observationsperioden. En jämförelse mellan grupperna i Södertälje och Göteborg indikerade däremot att den summerade arbetslöshetstiden var ca 85 dagar kortare för en deltagare i Pilotprojektet än för en person i jämförelsegruppen i Göteborg med lika värden på alla andra i analysen ingående förklaringsvariabler. Skillnaden är statistiskt signifikant. Det resultatet tyder på att även om deltagarna i Pilotprojektet inte lämnade arbetslösheten snabbare, så har de under observationsperioden inte återgått till arbetslöshet lika snabbt eller i lika stor utsträckning som jämförelsepersonerna i Göteborg. De arbetssökande invandrarna i Göteborg tycks i högre grad ha rört sig mellan perioder av arbetslöshet och perioder i jobb. En jämförelse mellan deltagarna Malmöprojektet och arbetssökande invandrare i Göteborg indikerade att den summerade arbetslöshetstiden för en deltagare i Malmöprojektet var 100 dagar kortare än för en jämförbar person i Göteborg under observationsperioden. Även den skillnaden är statistiskt signifikant. I utvärderingen har det också gjorts skattningar av Pilotprojektets effekt på sannolikheten för projektdeltagare att vara i arbete vid utgången av uppföljningsperioden. Den sannolikheten var ca 20 procentenheter lägre för deltagare i Pilotprojektet än för deltagare i Malmöprojektet. Skillnaden är statistiskt signifikant på nivån 10 procent. Vid en jämförelse mellan Pilotprojektet och arbetslösa invandrare i Göteborg erhölls ingen statistiskt säkerställd effekt i det här avseendet. Den utvärderingsutformning som effektskattningarna bygger på är känslig för skillnader mellan försöksområde och jämförelseområde vad gäller utvecklingen från perioden före till perioden efter projektstarten i avseenden som är av betydelse för resultatet av arbetssökandet. Särskilt betydelsefullt i det här avseendet är förstås utvecklingen vad gäller läget på arbetsmarknaden mätt t. ex. med relationen mellan antalet arbetslösa (U) och antalet vakanser (V), den s.k. UV-kvoten. Mellan de båda perioderna har arbetsmarknadsläget förbättrats, UV-kvoterna har sjunkit i alla tre områdena men inte lika mycket. I Södertälje har UV-kvoten sjunkit med 35 procent från före- till efterperioden, i Malmö med 12 och i Göteborg med 24 procent. (Under projektperioden var antalet arbetslösa per ledig plats lägst, dvs. efterfrågetrycket på arbetskraft högst, i Södertälje, näst lägst i Göteborg och högst i Malmö de tre UV-kvoterna var 5,2, 6,4 och 16,4.) Det förhållandet att UV-kvoten har sjunkit relativt sett mer i Södertälje än i Malmö innebär att det kan föreligga en positiv snedvridning av skattade effekter av Pilotprojektet vid en jämförelse med Malmöprojektet. Det betyder att utvecklingen på arbetsmarknaden åtminstone inte kan ha bidragit till att utvärderingen har underskattat effekter av Pilotprojektet. Resultatet av jämförelsen mellan Pilotprojektet och Malmöprojektet vad gäller avgångsintensiteten, tiden fram till övergångar från arbetslöshet till arbete kan därför innebära att verksamheten i sig i Malmö, dvs. rensat från inverkan av den relativt sett sämre utvecklingen där på arbetsmarknaden, har gett bättre resultat än den i Södertälje. Även i förhållande till utvecklingen i Göteborg har förändringen av läget på arbetsmarknaden varit 4

7 gynnsammare i Södertälje. Det innebär att inte heller vid jämförelserna mellan Södertälje och Göteborg kan utvecklingen ha bidragit till underskattningar av effekter av Pilotprojektet. Sammantaget ger utvärderingen inga indikationer på att det resurstillskott som i Södertälje har satsats på samverkan mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling har gett bättre resultat för arbetssökande invandrare än det resurstillskott som i Malmö har använts till förstärkta reguljära arbetsförmedlingsinsatser för den gruppen av arbetssökande. Med beaktande av den sämre utvecklingen på arbetsmarknaden i Malmö ger utvärderingsresultaten snarare än antydan om att satsningen vid Arbetsförmedlingen Södra Promenaden i Malmö har varit mera framgångsrik. ********** 1 Försöksverksamhetens uppläggning och genomförande Pilotprojektet har inneburit att arbetsförmedlingen i Södertälje i samarbete med ett bemanningsföretag (ursprungligen Olsten som under projektperioden har uppgått i Adecco) har getts ökade resurser i syfte att öka möjligheterna för arbetslösa utomnordiska invandrare att få arbete. I samma syfte har ett resurstillskott getts till Arbetsförmedlingen Södra Promenaden i Malmö som dock inte tagit hjälp av ett bemanningsföretag. Avsikten med upplägget har varit att kunna jämföra resultatet av en resursförstärkning som utnyttjas för samverkan mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling som i Södertälje med resultatet av reguljär men förstärkt förmedlingsverksamhet som i Malmö. Denna rapport inleds med beskrivningar av de båda projekten. Avsnitt 1.1 och 1.2 innehåller redogörelser för mål, målgrupper, projektgrupper, arbetsmetoder och resursinsats vid Pilotprojektet i Södertälje respektive Jämförelseprojektet i Malmö. Därefter följer i avsnitt 1.3 en presentation av status enligt Händel, Arbetsmarknadsverkets databas för arbetssökande, för deltagarna i respektive projekt dels vid utgången av projektperioden, dels vid slutet av den därpå följande sexmånaders uppföljningsperioden. Avsnitt 2 ägnas åt en utvärdering av Pilotprojektets effekter för arbetssökande. I avsnitt 2.1 finns en beskrivning av utvärderingens inriktning och metod. Resultaten av effektskattningarnas presenteras i avsnitt Pilotprojektet i Södertälje Regeringen gav AMS i uppdrag att under år 2000 starta ett projekt med samverkan mellan arbetsförmedlingen och ett bemanningsföretag vad gäller platsförmedlingsinsatser för arbetslösa 5

8 med invandrarbakgrund. AMS och Länsarbetsnämnden i Stockholms län initierade ett sådant projekt vid arbetsförmedlingen i Södertälje. Efter att Länsarbetsnämnden inhämtat anbud från bemanningsföretag startade verksamheten i början av september 2000 som ett samarbetsprojekt mellan förmedlingen och Olsten Personalkraft AB. Målgrupp och projektgrupp Målgruppen för projektet var arbetssökande med invandrarbakgrund (det innebär att även personer som fått svenskt medborgarskap tillhörde målgruppen) som var aktuella vid arbetsförmedlingen i Södertälje och som var bosatta i områdena Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden i Södertälje kommun. De uppräknade områdena präglas av en stark segregation, arbetslösheten där är högre och andelen sysselsatta lägre än i Södertälje i övrigt. Från målgruppen skulle väljas en grupp av projektdeltagare på 100 personer. I första hand skulle man till projektgruppen utse arbetssökande med en sammanhängande arbetslöshetstid på minst 12 månader. Om det var svårt att finna tillräckligt många deltagare som uppfyllde det kriteriet, så fick emellertid även sökande med kortare arbetslöshetstid ingå i projektgruppen. Detta blev också fallet som framgår av Tabell 1, som baseras på uppgifter i Händel, så hade många av deltagarna i projektgruppen kortare sammanhängande arbetslöshetstid än ett år när de skrevs in i projektet. Projektgruppen bestod egentligen av 97 personer men för fyra av dessa saknas sökidentitet varför våra datauttag från Händel gäller 93 personer. Metoder i projektverksamheten Under september och oktober 2000 anordnade Olsten och arbetsförmedlingen informationsträffar i förmedlingens lokaler för större grupper av potentiella projektdeltagare. Man informerade då om det aktuella samarbetsprojektet mellan Olsten och arbetsförmedlingen och personal från Olsten beskrev bemanningsbranschen, det egna företaget, villkoren för anställning vid Olsten och uthyrning till andra företag m.m. Deltagare i informationsmötena kallades till enskilda samtal med personal från Olsten (projektledaren och en medhjälpare) för att kartlägga yrkesönskemål, yrkeserfarenhet, kompetens m.m. Vid dessa samtal gjordes en första bedömning av vilka sökande som var direkt anställningsbara och som därför kunde ges platsförslag när lämpliga vakanser dök upp eller 6

9 rekommenderas till arbetsgivare. De personerna registrerades i Olstens databas med arbetssökande och var tillgängliga för Olstens distrikt i Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland och Närke. Samtalen följdes av mer djupgående intervjuer för att klarlägga om sökande var lämpade för direkt anställning i Olstens uthyrningsverksamhet eller för att upprätta handlingsplaner för de mått och steg som behövde vidtas för att öka möjligheterna att få jobb. Intervjuerna syftade också till att ta reda på om sökande var i behov av utbildning, vilket i så fall vidarebefordrades som ett ärende för Arbetsförmedlingen att ta ställning till inom ramen för gällande regler för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och medelstillgång. Tabell 1 Deltagarna i projektgruppen i Södertälje fördelade efter sammanhängande arbetslöshetstid och inskrivningstid vid projektstarten. Källa: Händel Inskrivningstid Arbetslöshetstid i dagar i dagar Summa Summa Inledningsvis fick man ihop en grupp på 123 personer som var intresserade av att delta i projektet och som ansågs uppfylla kriterierna för projektdeltagande vilka som vi sett hade en viss flexibilitet. Tämligen snabbt föll en hel del ifrån av skiftande anledningar som: flyttning, påbörjat studier, graviditet m.m. Man fyllde på med intagning av deltagare till en bra bit in i december Vid det årets slut fanns det 97 personer inskrivna i projektet och, bortsett från de fyra för vilka det saknas sökidentitet, är det resultatet av den gruppens arbetssökande som ligger till grund för de effektskattningar som redovisas i avsnitt

10 Eftersom det visade sig att ungefär två tredjedelar av projektdeltagarna inte hade några meritförteckningar, referenssammanställningar o. dyl. initierade Olsten aktiviteter enskilt och i grupp för att se till att projektdeltagarna blev utrustade med sådana handlingar. Deltagarna lämnade kopior av meritförteckningar och personbeskrivningar till projektpersonalen vid Olsten att anvä ndas i deras kontakter med arbetsgivare. Efter upphandling av arbetsförmedlingen genomfördes språktester i svenska med projektdeltaga rna. I slutet av februari 2001 hade deltagarna grupperats i följande av Olstens huvudindelningar av yrkesområden: Lager, Industri, Vaktmästeri, Bilmekanik, Elektronik Vård, Lokalvård, Socialt arbete, Skolväsende Butik, Kontor, Ekonomi Restaurang, Skolkök, Kafé, Barnomsorg Man träffades i grupperna en timme varannan vecka fram t.o.m. första veckan i juni Därefter träffades de som då fanns kvar i projektet, sammanslagna till en grupp, en gång i veckan (tre veckors uppehåll i juli) fram till projektperiodens slut den 31 augusti. Detta inslag i projektverksamheten kan liknas vid metoden med jobbsökargrupper. I februari började man göra företagsbesök där projektdeltagare presenterades. Totalt kom det att röra sig om ca två företagsbesök per månad fram till projektperiodens slut. Vid några tillfällen gjorde arbetsgivare besök hos Olsten för att få en presentation av projektet och projektdeltagare. Olsten har också presenterat projektet vid en mässa för småföretagare. Förutom sådan direkt bearbetning av arbetsgivare har man på Olsten använt sig av platslistor, tidningarnas platsannonser och företagets interna jobbinformation som instrument i letandet efter vakanser som kunde lämpa sig för projektdeltagare att söka. Jobbsökargrupper, arbetsgivarkontakter och extensivt sökande efter information om lediga jobb tillhör medelsarsenalen vid reguljärt platsförmedlingsarbete. Dock kan man ju ha den hypotesen att bemanningsföretag har bättre och mer upparbetade kontakter med arbetsgivare än arbetsförmedlingen, och att traditionella platsförmedlingsaktiviteter vid ett bemanningsföretag av den anledningen kan öka möjligheterna till jobb även för personer som har svårt att få insteg på arbetsmarknaden. Detta kan förutsättas vara ett av de antaganden som man ville pröva med Pilotprojektet. I Riksrevisionsverkets rapport Effektivare arbetsförmedling anförs kritik mot arbetsförmedlingens företagsinriktade arbete bristerna därvidlag får, menar man, 8

11 negativa konsekvenser inte minst för möjligheterna att förmedla arbete till arbetssökande som behöver särskilt stöd. (Riksrevisionsverket, 2001) Bakom projektets tillkomst låg emellertid också en önskan att undersöka om ett bemanningsföretags unika kompetens att marknadsföra personer via den egna uthyrningsverksamheten kan förbättra chanserna för invandrare att få och behålla reguljär anställning. I en av expertbilagorna till Arbetsmarknadspolitiska kommitténs betänkande Aktiv arbetsmarknadspolitik sägs det: Flera företag (bemanningsföretag, vår. anm.) hävdar att arbete inom uthyrningsbranschen väsentligt ökar möjligheterna att få ett fast arbete. Kundföretaget kan prova på den uthyrda personen och se dess kompetens. (Kvarfordt, 1996, sid. 18) Även Olsten framhäver i sitt anbud till Länsarbetsnämnden betydelsen av att kunna anställa och matcha ut personer via uthyrningsverksamheten. Uppenbarligen har emellertid i det här avseendet verkligheten inte svarat mot förväntningarna. Anställning som konsult (som termen lyder) i den egna uthyrningsverksamheten har i själva verket kommit att spela en blygsam roll i Pilotprojektet. Under projektperioden är det endast fem av projektdeltagarna som har anställts i företagets uthyrningsverksamhet. (Ingen av dessa hade, enligt projektets interna uppföljning, fått anställning hos annan arbetsgivare vid projektperiodens slut.) Mål för projektet, måluppfyllelse och resursinsats Enligt samarbetsavtalet mellan Länsarbetsnämnden och Olsten var målsättningen för projektet att minst 50 procent av projektdeltagarna skulle ha fått anställning på minst halvtid hos annan arbetsgivare än bemanningsföretaget senast den 31 augusti 2001 och ha funnits kvar i anställningen under minst sex månader i följd. Det sistnämnda villkoret för måluppfyllelse motiverar den tidigare nämnda uppföljningsperioden på sex månader efter projektperiodens slut den 31 augusti Ersättningen till Olsten baseras på graden av måluppfyllelse. Under projektperioden betalade Länsarbetsnämnden ut ett fast belopp per månad, sammanlagt kr under projektperioden. Det beloppet understeg Olstens i anbudet uppgivna kostnader varför samarbetsavtalet stipulerade att utbetalningar för att täcka mellanskillnaden skulle börja utgå efter det att de ovan nämnda villkoren hade uppfyllts för 25 procent av projektdeltagarna och därefter fortsätta successivt tills målet för projektet var nått, dvs. när villkoren var uppfyllda för 50 procent av deltagarna. Olsten/Adecco skulle då ha erhållit full täckning för kostnaderna enligt anbudet. För varje person utöver 50 procent som kom att uppfylla villkoren skulle enligt avtalet utbetalas en bonus. 9

12 Som vi tidigare har nämnt bestod projektgruppen från början av 97 arbetssökande. Under projektperioden har emellertid ett antal personer av olika skäl avskrivits som projektdeltagare. Detta har skett i samråd mellan Olsten/Adecco (i fortsättningen skriver vi Adecco) och arbetsförmedlingen som i de aktuella fallen har varit eniga. Det innebär att det uppställda målet ska gälla för en grupp på 72 personer. Vid projektperiodens slut den 31 augusti 2001 hade enligt Adeccos interna uppföljning 40 av dessa, dvs. (40/72) 100 = 55,6 %, anställning hos annan arbetsgivare än Adecco. Av dem hade 24 vid den tidpunkten haft minst sex månaders anställning på minst halvtid. Eftersom dessa motsvarar (24/72) 100 = 33,3 % av projektgruppen hade Länsarbetsnämnden vid projektperiodens slut haft att betala Adecco en del av mellanskillnaden mellan det fasta beloppet och Adeccos kostnader (33,3 % > 25,0 %). Efterhand, under uppföljningsperioden, kom alla de resterande = 16 personerna som hade jobb den 31 augusti att uppfylla sexmånadersvillkoret varvid flera utbetalningar gjordes till Adecco. Sammantaget uppgick dessa betalningar till kr. Den ovan nämnda bonusen kom att utgå för ,50 = = 4 personer vilket enligt samarbetsavtalet innebar utbetalningar som sammanlagt uppgick till kr. Länsarbetsnämndens totala betalning till Adecco kom därmed att uppgå till kr kr kr = kr exklusive moms. De siffror som nämnts här vad gäller antalet projektdeltagare som fått anställning är hämtade från projektets egen uppföljning. Vår utvärdering kommer att baseras på data hämtade från Händel, Arbetsmarknadsverkets databas för arbetssökande. Två av Olstens projektledare var knutna till Pilotprojektet på heltid från projektstarten och under de följande tre månaderna. Därefter arbetade en av dessa på heltid i projektet under de resterande nio månaderna av projektperioden. En arbetsförmedlare från arbetsförmedlingen i Södertälje var engagerad i försöksverksamheten motsvarande 30 procent av heltid under hela projektperioden. Den totala arbetskraftsinsatsen i Pilotprojektet uppgick därmed till 18,6 personmånader. 1.2 Jämförelseprojektet i Malmö Det har slutits ett avtal mellan AMS och Länsarbetsnämnden i Skåne län om ett projekt med intensifierade förmedlingsinsatser för arbetslösa utomnordiska invandrare. Projektet skulle 10

13 pågå under ett år, samtidigt med Pilotprojektet i Södertälje, och därefter följas upp under sex månader. Projektet startades vid Arbetsförmedlingen Södra Promenaden i Malmö som gavs en resursförstärkning för arbetet med arbetssökande i den projektgrupp som bildades. Projektet tillkom för att man skulle kunna jämföra resultatet av förmedlingsarbete för arbetslösa invandrare som bedrivs i samverkan mellan arbetsförmedlingen och ett bemanningsföretag med resultatet av reguljärt förmedlingsarbete vid ett förmedlingskontor som getts ökade resurser. Målgrupp och projektgrupp Målgruppen för det projekt med resursförstärkning som bedrevs i Malmö under tiden november 2000 oktober 2001 (man startade något senare än Pilotprojektet) var arbetssökande med invandrarbakgrund (det innebär att även personer som fått svenskt medborgarskap tillhörde målgruppen) som var aktuella vid Arbetsförmedlingen Södra Promenaden och som var bosatta i stadsdelen Rosengård. Liksom i Södertälje skulle man från målgruppen välja en projektgrupp på 100 personer och då i första hand välja sökande med en sammanhängande arbetslöshetstid på minst 12 månader. Om dessa var alltför få, fick man även utse projektdeltagare med kortare arbetslöshetstider. Inte riktigt alla, men en mycket stor andel av de arbetssökande i projektgruppen, ca 90 procent, var bosatta i Rosengård, en stadsdel som domineras av invandrare och som har en betydligt högre arbetslöshet och en lägre andel sysselsatta än vad som gäller för Malmö i dess helhet. Resten av deltagarna i projektgruppen kom från andra invandrartäta områden i Malmö. Hur projektgruppen var sammansatt med avseende på sammanhängande arbetslöshetstid och inskrivningstid vid projektstarten framgår av Tabell 2. Liksom vad gäller Södertäljegruppen hade som synes många av deltagarna i Malmögruppen kortare arbetslöshetstid än ett år. Projektgruppen bestod egentligen av 100 personer, men för tre av dessa saknas sökidentitet varför våra datauttag från Händel för Malmöprojektet gäller 97 personer. I Bilaga 2 visas fördelningen av deltagare i såväl Pilotprojektet som i jämförelseprojektet i Malmö på summerade arbetslöshetstider under en fyraårsperiod före projektstarten. Drygt 30 procent i Södertäljegruppen och ca 20 procent i Malmögruppen hade en sammanlagd arbetslöshetstid på mindre än ett år. Andelen med mycket långa summerade arbetslöshetstider, mer än två år, var betydligt större i Malmö- än i Södertäljeprojektet 37,1 procent mot 20,4 pro- 11

14 cent. Det förefaller därför som man i Malmöprojektet haft att arbeta med fler arbetssökande än i Pilotprojektet med mycket stora problem att få och behålla jobb. Metoder i projektverksamheten. Mål, måluppfyllelse och resursinsats I november 2000 kallades personer ur målgruppen till informationsmöten om projektet och den utökade service som man genom resursförstärkningen skulle kunna erbjuda. Ca 200 potentiella projektdeltagare deltog i dessa möten och efter enskilda intervjuer med dessa bildades en projektgrupp som ursprungligen bestod av 105 arbetssökande. Några få av dessa lä m- nade sedermera projektet (flyttade från Malmö, lämnade arbetskraften, m.m.) varför den grupp som man arbetade med i projektet kom att bestå av 100 personer. Tabell 2 Deltagarna i projektgruppen i Malmö fördelade efter sammanhängande arbetslöshetstid och inskrivningstid vid projektstarten. Källa: Händel Inskrivningstid Arbetslöshetstid i dagar i dagar Summa Summa Under början av projektperioden genomfördes individuella djupintervjuer och kartläggningssamtal med var och en av de arbetssökande som blev inskrivna i projektet. Liksom i Södertälje utfördes språktester som dock inte alla deltog i. Därefter har det under projekttiden genomförts kontinuerliga jobbsökaraktiviteter i grupp. Man har också använt sig av gruppak- 12

15 tiviteter i form av vägledningsgrupper. Man har haft fortlöpande individuella uppföljningssamtal med projektdeltagarna åtminstone fram tills dess att de har erhållit anställning. I en del fall har man följt upp projektdeltagare även efter det att de fått arbete, det har då främst gällt personer som fått deltidsanställningar, tillfälliga anställningar eller jobb med någon form av anställningsstöd. Under arbetet med de arbetssökande använde man de arbetsmarknadspolitiska instrument och de resurser som finns tillgängliga på en arbetsförmedling och utnyttjade förmedlingsorganisationens kapacitet vad gäller arbetsgivarkontakter, tillgång till utbildningsvägar och, förstås, till information om lediga platser och allmänt om arbetsmarknaden. Projektdeltagare placerades i utbildningar som var inriktade på att täcka kända behov hos arbetsgivare. Inom ramen för aktivitetsgarantin slöts samverkansavtal med en arbetsgivare om utbildning av projektdeltagare i det egna företaget. Man kunde också anknyta till det integrationsarbete som bedrivs inom Malmö kommun i syfte att få en sammansättning av kommunens personal som bättre avspeglar befolkningssammansättningen. Rent allmänt kan sägas att man har arbetat med traditionell individuell platsförmedling och vägledning, men att resurstillskottet har gett möjlighet till en betydligt djupare och mera kontinuerlig kontakt med varje enskild arbetssökande i projektet. Stor vikt har lagts vid att ge projektdeltagarna stöd och service för att intensifiera och effektivisera deras egna arbetssökande. Målet för projektet i Malmö har varit att minst 50 procent av deltagarna ska få varaktigt arbete. Vid projektperiodens slut den 31 oktober 2001 fanns enligt projektets interna uppföljning 54 av de 100 deltagarna i projektgruppen i arbete, dvs. (54/100) 100 = 54 %. Av dessa hade 34 varit i arbete minst 6 månader under projektperioden. Under uppföljningsperioden kom successivt alla de resterande = 20 personerna att uppnå sex månaders anställning. I Malmöprojektet har arbetat en arbetsförmedlare 80 procent av heltid under 10 månader och två arbetsförmedlare vardera 100 procent av heltid under 10 månader av projektperioden. (Av projektperioden på 12 månader tjänstgjorde var och en av de tre arbetsförmedlarna två månader i arbetsförmedlingens Direktservice och hade då andra uppgifter än sådana som gällde invandrarprojektet.) Med hänsyn tagen till sammanlagt tre månaders sjukskrivning utan ersättare kan den sammanlagda arbetsinsatsen vid projektet i Malmö beräknas till 25 personmånader. Av skäl som vi utvärderare inte känner till, har man kommit att frångå den ursprungliga tanken att resursinsatsen skulle vara av samma storleksordning i Pilotprojektet i Södertälje 13

16 och i jämförelseprojektet i Malmö. Som nämndes i avsnitt 1.1 så uppgick personalinsatsen i Södertälje till 18,6 personmånader dvs. till (18,6 : 25) % av personalinsatsen i Malmö. Från utvärderingssynpunkt är detta naturligtvis inte särskilt lyckat. Vad som ska jämföras är då resultatet av en viss resursförstärkning som utnyttjas för samverkan mellan bemanningsföretag och arbetsförmedling med resultatet av en större resursförstärkning som utnyttjas för reguljär förmedlingsverksamhet. Som nämndes tidigare avskrevs ett antal personer i den ursprungliga projektgruppen i Södertälje som projektdeltagare, så att antalet arbetssökande som man arbetade med kom att uppgå till 72 procent av motsvarande antal i Malmö. Det slumpade sig därför så att det knappast blev någon skillnad i personalinsats per arbetssökande i Pilotprojektet och i jämförelseprojektet i Malmö. I båda projekten rör det sig om ca en vecka per projektdeltagare. 1.3 Status för arbetssökande vid slutet av projektperioden och vid slutet av uppföljningsperioden Många utvärderingar av försöksverksamheter genomförs nära inpå försökens avslutning varför effekter som uppkommer först efter en tid inte hinner observeras. Detta kan t. ex. innebära att man inte kan få svar på frågan om metodutveckling under projektets gång har lett till att insatser under försökets senare del har blivit mer framgångsrika än insatser i ett tidigare skede. Vad gäller Pilotprojektet i Södertälje och jämförelseprojektet i Malmö har vi emellertid vid utvärderingen kunnat följa utvecklingen under sex månader efter det att projekten avslutats. I Tabell 3 har projektdeltagarna i Södertälje och Malmö fördelats på sex kategorier efter status vid projektperiodens respektive uppföljningsperiodens slut. Vad som ingår i de sex kategorierna framgår av följande uppställning med Arbetsmarknadsverkets nummer på och beskrivningar av avaktualiseringsorsaker och sökandekategorier. (Endast avaktualiseringsorsaker och sökandekategorier som var aktuella för sökande i projekten är medtagna i förteckningen.) Kategori I arbete Projektdeltagare som avaktualiserats med avaktualiseringsorsak: 1 Erhållit arbete 2 Fått tidsbegränsad anställning 3 Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare eller som bytt till sökandekategori: 21 Deltidsarbetslös 14

17 I arbete (forts.) Annan utbildning än A-utbildning Projektdeltagare som avaktualiserats med avaktualiseringsorsak: 22 Utan arbete, tillfällig timanställning 31 Tillfälligt arbete 41 Ombytessökande 42 Lönebidrag 47 Allmänt anställningsstöd 50 % i 6 mån. 48 Förstärkt anställningsstöd 75 % i 6 mån. och 25 % i 18 mån. 50 Anställningsstöd för sökande inskrivna mer än 4 år Projektdeltagare som avaktualiserats med avaktualiseringsorsak: 7 Annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning Övriga avaktualiserade Arbetslösa I arbetsmarknadspolitisk åtgärd Övriga inskrivna Projektdeltagare som avaktualiserats med avaktualiseringsorsak: 5 Annan orsak 6 Kontakten upphört 9 Åter remitterande myndighet Projektdeltagare i sökandekategori: 11 Utan arbete, kan ta arbete direkt 12 Utan arbete, behov av vägledning 13 Utan arbete, väntar på beslutad åtgärd 98 Arbetslös, slutförd beslutsperiod Projektdeltagare i sökandekategori: 46 Starta eget företag 54 Arbetspraktik 71 Yrkesmässig rehabilitering 73 AF-pool 75 Projekt med aktivitetsstöd 81 Arbetsmarknadsutbildning 83 Förberedande utbildning (för arbetsmarknadsutbildning) Projektdeltagare i sökandekategori: 14 Övriga inskrivna (på väg in på eller ut från arbetsmarknaden) Uppgifterna i Tabell 3 visar inte på någon större skillnad mellan Pilotprojektet och Malmöprojektet vad gäller övergångar från arbetslöshet till anställning under projektperioden. Däremot finns det en skillnad i utvecklingen under uppföljningsperioden. Av deltagarna i Pilotprojektet var knappt 55 procent i arbete vid projektperiodens slut och knappt 53 procent vid utgången av uppföljningsperioden. I Malmögruppen var ca 52 procent i arbete vid projektperiodens slut, en siffra som sex månader senare hade ökat till knappt 59 procent. Ett försök till tolkning av detta resultat skulle kunna vara att projektets påverkan på övergångar till arbete har klingat av i Södertälje efter det att projektet upphört, medan verksamheten i Malmö har haft en kvardröjande inverkan på resultaten av arbetssökandet. Av tabellen framgår att andelen registrerade arbetslösa i Södertäljegruppen minskade från 18 till 12 procent från slutet av projektperioden till slutet av uppföljningsperioden. I Malmö- 15

18 gruppen sjönk andelen arbetslösa relativt sett ännu kraftigare från knappt 23 procent till ca 13 procent. Det är därför möjligt att Malmöprojektet i högre grad än Pilotprojektet har haft en påverkan på avgångar från arbetslöshet efter projektperiodens slut. Tabell 3 Status enligt Händel vid projekt- respektive uppföljningsperiodens slut för arbetssökande tillhörande Pilotprojektet i Södertälje och jämförelseprojektet i Malmö. Södertäljegruppen Malmögruppen Projektperiodens slut Uppföljningsperiodens slut Projektperiodens slut Uppföljnings- Periodens slut Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1. I arbete 51 54, , , ,8 2. Annan utbildning än A-utbildning 5 5,4 7 7,5 0 0,0 7 7,2 3. Övriga avaktualiserade 10 10, ,1 1 1,0 5 5,2 4. Arbetslösa 16 18, , , ,4 5. I arbetsmarknadspolitiska åtgärder 7 6, , , ,4 6. Övriga inskrivna 4 4,3 2 2, ,3 1 1,0 Summa , , , ,0 Anm. I datauttaget från Händel saknas uppgift om fyra personer i Södertäljegruppen och om tre i Malmögruppen. 2 Effekter av Pilotprojektet En jämförelse mellan resultaten av Pilotprojektet och projektet i Malmö som baseras på sådana uppgifter som i Tabell 3 utnyttjar endast observationer från tidpunkter efter projektstarten. Detta är en tveksam metod när det gäller att bedöma orsakssamband mellan skillnader i arbetssätt och observerade resultat (se t. ex. Delander och Niklasson, 1987, sid. 186). Metoden tar t. ex. inte hänsyn till att det i det här fallet, redan innan försöksstarten, kan ha funnits olikheter mellan Södertälje och Malmö vad gäller förutsättningarna för invandrare att få jobb olikheter som, förutom projektverksamheterna, kan ha påverkat resultatet av arbetssökandet under observationsperioden. De utvärderingsresultat som redovisas i avsnitt 2.2 bygger därför på ett annat tillvägagångssätt. Detta beskrivs under rubriken Empirisk modell i närmast följande avsnitt 2.1 som inleds med en allmän redogörelse av innebörden i en effektutvärdering. 16

19 2.1 Utvärderingens inriktning och uppläggning Måluppfyllelse- och effektutvärdering En utvärdering kan genomföras på flera olika sätt beroende på vilken avsikt man har med den. En måluppfyllelseutvärdering tar sikte på att besvara frågan om en åtgärd har lett till att uppställda mål har realiserats. Södertälje- och Malmöprojektets interna uppföljningar, vars resultat beskrevs i avsnitten 1.1 och 1.2, kan karaktäriseras som måluppfyllelseutvärderingar. Den typen av utvärderingar gäller frågor som kan besvaras genom studium av endast ett skeende, nämligen den faktiskt bedrivna verksamheten. Säg att man vid en uppföljning av Pilotprojektet i Södertälje har funnit att 50 procent av de inskrivna har: (1) fått reguljärt arbete senast och (2) under tiden fram till uppföljningsperiodens slut haft minst sex månaders sammanhängande anställning på minst halvtid hos annan arbetsgivare än Adecco. Då har man gjort en måluppfyllelseutvärdering och på basis av den kan man säga att den i samarbetsavtalet med länsarbetsnämnden angivna målsättningen har uppnåtts. Däremot vore det missledande att säga att projektet har gett till resultat att 50 procent av deltagarna fått reguljärt arbete senast och haft minst sex månaders sammanhängande anställning på minst halvtid vid uppföljningsperiodens slut. Det uttryckssättet kan leda till förhastade slutsatser om orsakssambanden bakom den beskrivna observationen vad gäller deltagares sysselsättning. Anta att man på något sätt kan göra troligt att med reguljära förmedlingsinsatser utan resursförstärkning skulle denna observation ha gällt för 45 procent av de aktuella personerna. Man kan då säga att en effekt av att övergå från reguljära förmedlingsinsatser till sådana som prövades under Pilotprojektet är en ökning från 45 till 50 procent av den andel av de berörda individerna som fått reguljärt jobb senast och som haft minst sex månaders sammanhängande anställning på minst halvtid. Om man vill få svar på frågor rörande en åtgärds effekter räcker det alltså inte med att studera endast ett skeende. En effektutvärdering förutsätter ett väl specificerat alternativtänkande och kräver en jämförelse mellan alternativa förlopp där de studerade förloppen förknippas med var sitt bestämt handlingsalternativ. Valet av ett bestämt handlingsalternativ framför ett annat kan vi beteckna som en åtgärd. Åtgärdens effekter är, som illustreras i nedanstående figur, skillnaderna mellan det förlopp som 17

20 realiseras om det ena handlingsalternativet väljs och det förlopp som blir följden av att man i stället väljer det andra alternativet. Förlopp A (Pilotprojektet i Södertälje t. ex.) Alt. A Genomförande av A Utfall av A Alt. B Genomförande av B Utfall av B Differenser = Effekter Förlopp B (Projektet i Malmö t. ex.) I utvärderingen av Pilotprojektet i Södertälje ingår en effektutvärdering där det finns två jämförelsealternativ. Det ena representeras av projektet i Malmö där Arbetsförmedlingen Södra Promenaden gavs en resursförstärkning att användas för intensifierade förmedlingsinsatser för arbetslösa utomnordiska invandrare. Man startade något senare än i Södertälje varför projektperioden i Malmö omfattade tiden november 2000 oktober Även för Malmöprojektet har vi haft tillgång till data för en sexmånaders uppföljningsperiod dvs. fram till och med den 30 april Det andra jämförelsealternativet är avsett att svara mot gängse förmedlingsinsatser utan något speciellt resurstillskott och representeras av information om arbetslösa invandrare registrerade vid arbetsförmedlingskontor i Göteborg. Denna uppläggning ger underlag för skattningar av effekter av Pilotprojektet i Södertälje på basis av dels en jämförelse med reguljär förmedlingsverksamhet med resursförstärkning som i Malmö, dels en jämförelse med reguljär förmedlingsverksamhet utan resursförstärkning som i Göteborg. Empirisk modell Strategin för våra effektskattningar är att jämföra förändringar i Södertälje från en period före till en period efter projektstarten i variabler som är relaterade till förmedlingsverksamhetens mål för arbetet med inskrivna arbetssökande med motsvarande förändringar dels i Malmö, dels i Göteborg. Tillvägagångssättet går i utvärderingslitteraturen under benämningen difference-in-difference metoden (se t. ex. Angrist & Krueger, 1999, sid ff.). Data för skattningarna har hämtats från Arbetsmarknadsverkets databas över arbetssökande, Händel. Upplägget framgår av nedanstående uppställning: 18

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Linus Liljeberg Martin Lundin RAPPORT 2010:2 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet

Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet A2003:003 Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet Björn Falkenhall Magnus Johansson Jens Olofsson Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? rir 2013:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Det nationella IT-programmet en slutrapport om Swit

Det nationella IT-programmet en slutrapport om Swit Det nationella IT-programmet en slutrapport om av Per Johansson och Sara Martinson * 2000-09-14 Sammanfattning Vi finner att inte nått upp till de högt ställda målen att alla arbetslösa som genomgått en

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Anders Forslund Bertil Holmlund RAPPORT 2003:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Framgång eller återgång till det normala?

Framgång eller återgång till det normala? Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt Forskningsrapport 2014/3 Magnus Bygren Clara Lindblom Ryszard Szulkin Framgång eller återgång till

Läs mer

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen 2008:14 Mångfaldsperspektiv i rekryteringen En utvärdering av försöket med avidentifierade ansökningar och studien om rekrytering med mångfaldsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2008-09-29 2006/267-5 ERT

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Vem blir långtidsarbetslös?

Vem blir långtidsarbetslös? Vem blir långtidsarbetslös? Helge Bennmarker Kenneth Carling Anders Forslund RAPPORT 2007:20 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer