SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson Agneta Hansson Håkan Lindh Janeth Lundberg, närvarande t.o.m. kl Bo Nilsson Britta Rådström Anna-Lena Stenwall Torvald Stefansson Kenneth Vidmark Jens Wikström, närvarande t.o.m. kl Joakim Wallström, tjg. ersättare för Hans-Eric Wallin Närvarande ersättare Birgitta Burström Gunilla Hedström Lena Håkansson Anders Hård, närvarande t.o.m. kl Bo Larsson Herbert Lundberg Övriga deltagare Göran Åström, bygg- och miljöchef, kl Hans Andersson, teknisk chef, kl Tore Isaksson, ekonomichef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreretare, kl Utses justera Janeth Lundberg med Tore Gabrielsson som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Janeth Lundberg, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 248 AU 505 Dnr Deltagande i projektet Service i glesbygd samordning och delaktighet, länsstyrelsen Länsstyrelsen anför Västerbotten är nationell samordnare i ett projekt som syftar till testa nya lösningar för service i länets lands- och glesbygder. Projektet är ett interreg-projekt inom Norra Periferin och de medverkande länderna är Skottland, Finland och Island. De deltagande nationerna ska vidareförmedla goda exempel på hur man arbetar med lösa servicefrågan i glest befolkade områden. Det kommer vara möjligt för fyra kommuner aktivt delta i projektet som kommer pågå till juni 2007 med start hösten Från Norrbotten kommer ytterligare några kommuner delta. Tillväxtkontoret anför de ser positivt på projektet. Kontoret arbetar aktivt för underlätta och förbättra privat och offentlig service på lands- och glesbygd. Kontoret har bland annat varit en aktiv part vid framtagandet av det lokala programmet för kommersiell service med inriktning mot lands- och glesbygd. Skellefteå kommun var som enda kommun från Västerbotten med i det arbete som föregick starten av projektet som länsstyrelsen nu erbjuder kommunerna delta i. Inom Skellefteå kommun finns ca 200 orter med varierande befolkning. Tillväxtkontoret tror inte det är möjligt arbeta samtidigt med alla dessa utan vill från början koncentrera krafterna till orter med invånare med ett visst fungerande serviceutbud. Tillväxtkontoret vill stödja orter som har ett intresse av utveckla privat och offentlig service och ge invånarna möjlighet fundera i nya banor för även i framtiden möjliggöra för service på landsbygden. Projektet är fullt finansierat och kommunens insats är avsättande av behövlig arbetstid för berörda tjänstemän och politiker. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar förklara kommunen beredd delta i interreg-projektet Service i glesbygd samordning och delaktighet.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KS 249 AU 512 Dnr Kommunikationsstrategi för Skellefteå kommun Kommunledningskontoret anför under vintern har förvaltningarnas informationsansvariga tillsammans formulerat en kommunikationsstrategi. Informationsbyrån har svarat för ledning och samordning av de grupper som arbetat med dokumentet. Strategin är utformad med kommunens kommunikativa plform som ledstjärna. Dokumentet ska vägleda kommunens medarbetare till ett öppet, nära och enkelt förhållningssätt till alla former av masskommunikation. Informationsbyrån svarar för dokumentet kungörs och levandegörs på webbplatsen och kompletteras med bl.a. instruktionstexter (som arbetsgrupperna också tog fram i samband med strategidokumentet). Dessutom kopplas aktiviteter till de olika målen. Kommunikationsstrategin är indelad i kategorierna övergripande strategi, skriftspråk, massmedia och opinionsbildning samt grafisk profil. Målen för den grafiska profilen kan sammanfas i en mening: Det ska vara enkelt identifiera kommunal verksamhet. I ett allt brokigare samhälle är grafisk tydlighet avgörande för den kommunala identiteten. Det grafiska profilprogrammet antogs i kommunstyrelsen , 481, och kommunfullmäktige , 39. I dessa beslut medges vissa undantag från det grafiska profilprogrammet. I samband med införandet av en öppen, nära och enkel kommunikationsstrategi bör en renodling eftersträvas och följaktligen bör antalet undantag minska. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunikationsstrategin som kommunalt styrdokument och uppdra till informationsbyrån initiera tillämpningar, aktiviteter, utbildningar m.m. kopplade till målen alla kommunala sympboler och emblem, liksom alla former av visuell masskommunikation, ska vara anpassade till det grafiska profilprogrammet inom en treårsperiod med avslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 de nuvarande logotyperna för Skellefteå camping, Byske havsbad och Expolaris kongresscenter samt räddningstjänstens åttauddiga stjärna kan användas även fortsättningsvis och när så är möjligt tillsammans med profilenligt emblem uppdra till informationsbyrån löpande ompröva och revidera både kommunikationsstrategi och grafisk profil samt tillkännage förändringarna uppdra åt kommunledningskontoret lämna förslag till hur kommunens hemsida kan spegla den politiska processen. Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag uppdra åt kommunledningskontoret komplettera strategin med ett avsnitt om andra media, bl.a. telefon.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KS 250 AU 524 Dnr Ombyggnad av Björnåkersskolan, nyttjande av investeringsmedel 2005 Fritidskontoret anför ombyggnationerna av Björnåkersskolan i Burträsk pågår för fullt. Enligt planerna skulle fritidsgården flytta in i dessa lokaler vid årsskiftet 2004/2005. På grund av den dåliga miljön i den gamla fritidsgården har fritidskontoret i samråd med skolan konstaterat det redan i september 2004 är möjligt ta största delen av de tilltänkta lokalerna i anspråk. I samband med budgetarbetet 2003 äskades totalt kronor till investeringar i samband med bytet till nya lokaler. Dessa medel finns också tillstyrkta i ram för Eftersom behovet av dessa investeringar uppstår redan under hösten 2004 vill fritidskontoret redan under andra halvåret ha möjlighet disponera cirka 75 % av detta anslag. Fritidsnämnden beslutade , 171, ansöka om maximalt kronor under hösten får tas i anspråk för inventarier till fritidsgården Argus. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna arbetena påbörjas och finansieras ur anslag i 2005 års budget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 251 AU 526 Dnr Upphävande av generalplan för Kågedalen Bygg- och miljökontoret anför följande: Bakgrund Generalplanen för Kågedalen upprättades 1976 och baserades på bl.a. Strukturanalysen för Skellefteå centralort och ortsklassificeringen för kommunen där Ersmark Kåge kom benämnas serviceorten Kågedalen. I Strukturanalysen klassades Kågedalen som lämpligt utbyggnadsområde för den närmaste 20-årsperioden, dvs. fram till I planförslaget antogs en utbyggnad från invånare 1975 till upp mot invånare Av den summan föreslogs ca bosätta sig i ett nytt område mellan Ersmark och Kåge benämnt Storänget. Förslaget innebar en bandstadsbebyggelse på norra sidan av Kågeälven längs Jörnsvägen som graderades ned till sekundärled. Som primärled för bl.a. tung trafik till industrin i bl.a. Ersmark föreslogs i stället vägen västerut söder om älven. Marken mellan bebyggelsekoncentrationerna lades ut som bestående jordbruksmark. Befintlig bebyggelse längs t.ex. Jörnsvägen har ingen redovisning. Efter generalplanens antagande har fördjupade översiktsplaner, dispositionsplaner, upprättats för både Ersmark och Kåge. I dess följdes generalplanens intentioner och förslag upp. Utvecklingen fram till 2004 En del av planerna fullföljdes i både Ersmark och Kåge med några toppår kring 1980 och 1990, men inte alls i den utsträckning som förutspåddes i generalplanen. Storänget kom inte bebyggas alls. Den förväntade befolkningstillväxten har inte infriats, i stället har den de senaste åren minskat och är i dag ca Genom åren har bygglov släppts längs Jörnsvägen mellan orterna på ett sätt som inte var tanken i generalplanen. I samband med utbyggnaden av E4 förbi Kåge i slutet på 1990-talet togs en ny dispositionsplan för Kåge fram, där bl.a. utbyggnadsområden i de tidigare planerna togs bort mot bakgrund av den förväntade utvecklingen inte blivit av. I den nya planen föreslås också Jörnsvägen ska utgöra primärleden västerut längs Kågedalen i stället för den tidigare föreslagna söder om Kågeälven. I översiktsplanen för kommunen 1991 ansågs planen dock tillräckligt aktuell för kunna antas som fördjupning av denna.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Bedömning och förslag Utvecklingen i Kågedalen har inte blivit den som förväntades i generalplanen. Dessutom har planens förslag gjorts inaktuella genom senare planering, framför allt dispositionsplanen för Kåge med bl.a. en annan väghierarki, minskat bostadsbyggande m.m. Bygglov har beviljats för nybyggnad längs Jörnsvägen i strid mot generalplanen. Generalplanen har genom åren och senare planering och allmän praxis i lovhantering m.m. kommit bli allt mer inaktuell och används i praktiken inte som underlag vid ärendehantering i kommunen. Den finns dock som gällande plan (omantagen 1991, se ovan) hos statliga myndigheter. För få en likartad syn på Kågedalen i dag hos såväl kommunen som länsstyrelsen bör ett arbete med upphävande av planen initieras. Byggnadsnämnden beslutade , 139, hos kommunstyrelsen begära generalplanen för Kågedalen upphävs. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva generalplanen. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KS 252 AU 527 Dnr Ansökan om bidrag till mineraljakten 2004, SGU Norrlands mineraljakt ansöker om bidrag med kronor för verksamheten under 2004 användas till kommunpriser och resor för de kommunala kontaktmännen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen lämnar ett bidrag om kronor till Mineraljakten finansieras ur anslaget för näringsfrämjande åtgärder. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 253 AU 529 Dnr Motion om öppna möjligheten till intraprenad för kommunens anställda (19/03) Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Lindh anför i motion följande: I tidningen Kommunaktuellt (10/4) står läsa Skellefteås kommunanställda har den högsta sjukfrånvaron i landet. Detta är ett dystert och fullständigt oacceptabelt förhållande. Det finns säkert många samverkande orsaker till kommunens höga sjuktal, men en sak kan vi dock vara helt säkra på. Det beror inte på just de människor som jobbar åt Skellefteå kommun skulle vara klenare fysiskt eller mentalt och därigenom oftare och lättare bli sjuka. Felet står istället finna hos kommunen som arbetsgivare. Jag är övertygad om den främsta orsaken ligger i hur kommunen leder och organiserar arbetet. Vi har alla ett starkt behov av känna delaktighet, se sammanhang och ha ett stort mått av egenkontroll i vårt arbete. Vi är villiga ta ett stort ansvar på jobbet, men detta ansvar måste följas av motsvarande befogenheter, självbestämmande, frihet och förtroende från arbetsgivaren lösa uppgiften. Ges vi det förtroendet växer vi som människor. Får vi inte detta förtroende däremot - lastas ständigt nya arbetsuppgifter och ökat ansvar på våra axlar utan verktygen och befogenheterna följer med - leder det till utbrändhet och sjukskrivning. I det lilla företaget lyckas man ofta skapa dessa goda arbetsförhållanden medan man i stora organisationer, främst i offentlig sektor med långa beslutsvägar, ofta misslyckats. Sjuktalen är ett tydligt tecken på detta. Intraprenad - en ny möjlighet för kommunens anställda Intraprenader är ett sätt för den stora organisationen vinna det lilla företagets fördelar. Intraprenad innebär i korthet personalen på t.ex. en avgränsad kommunal enhet erbjuds driva sin verksamhet som om det vore ett eget företag. Men till skillnad från entreprenader är det fortfarande en kommunalt ägd och driven verksamhet, med en personal som fortfarande är anställd av kommunen. Att erbjuda anställda driva sin verksamhet som intraprenad har blivit allt vanligare inom offentlig sektor. Landstinget i Västerbotten gör det redan. I

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Umeå kommun har man just startat ett projekt där man gått ut med erbjudande till de anställda och fått ett positivt gensvar där personalen på ett 20-tal enheter anmält sitt intresse för detta (se även bifogat material från Umeå kommun). I Umeå har man tills en särskild projektgrupp som leder utvecklingsarbetet. Gruppen består av arbetsgivareföreträdare och fackliga företrädare. Till gruppen har även knutits ett antal resurspersoner från olika verksamheter. Man har hållit ett antal informationsmöten under hösten 2002 och i januari Nu pågår en diskussion om formerna och hur ett avtal skulle kunna se ut. Förhoppningen är ett första avtal ska vara klart under våren. Mitt förslag: Jag anser Skellefteå kommun snarast bör erbjuda de kommunanställda samma möjligheter som bl.a. Landstinget i Västerbotten och Umeå kommun. Inte minst mot bakgrund av kommunens höga sjuktal. Kommunen bör lägga upp arbetet i nära samarbete med de anställda och deras organisationer och nyttja de goda erfarenheter av intraprenadprojekt man har i andra delar av landet, samtidigt som man undviker eventuella misstag som gjorts. - Det är dags pröva möjligheten till intraprenader, även här i Skellefteå kommun. Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta Skellefteå kommun öppnar möjligheten för kommunens anställda driva sin verksamhet på intraprenad uppdra åt kommunstyrelsen i samråd med de olika verksamhetsnämnderna och de fackliga organisationerna bilda projektgrupp, ta fram riktlinjer, genomföra informationsmöten med personalgrupper och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för intraprenader skall möjliggöras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 386, remittera motionen till kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen har , 240, lämnat förslag till kommunfullmäktige anta styrprinciper för alternativa driftsformer i form av intraprenad. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionens syfte är uppfyllt genom kommunstyrelsens förslag ( , 240) om intraprenaddrift. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 254 AU 530 Dnr Motion om erbjuda skolor organisera sig som intraprenader (2/04) Kommunfullmäktigeledamöterna Stina Engström och Lars Åhman anför i motion följande: Barn är jämlika, men olika. Elever, föräldrar och skolans personal har olika uppfningar om vad som kännetecknar en bra skola. Man efterfrågar olika prioriteringar, olika pedagogiska och metodiska modeller och alternativa sätt organisera skolan. Både skollagen och läroplanen för grundskolan öppnar för förnyelse och ökad mångfald. Möjligheterna till profilering har dock inte tillåtits i vår kommun. Olikheterna inom Skellefteås skolor svarar därför inte mot bredden av elevernas och föräldrarnas önskemål. Ett uttryck för önskemålens mångfald är tillväxten av fristående skolor. Dessa hade inte kunnat uppstå och överleva om de inte erbjöd något som elever, föräldrar och lärare saknar inom den kommunala skolan. Ett sätt åstadkomma ökad frihet kunde vara ombilda kommunala skolor i Skellefteå kommun till kommunala friskolor, vilket i ren formell mening skulle betyda intraprenader. Det betyder kommunen även i fortsättningen är huvudman för verksamheten, men skolan själv kan svara för planering, utveckling, administration och ekonomi. Skolan bestämmer också i vilken utsträckning brukarna ska involveras. Den styrning som tillämpas för den kommunala friskolan blir den statliga skollagen respektive läroplanen. Det finns säkert olika tekniska och juridiska lösningar för åstadkomma kommunala friskolor. Det är viktigt inte låsa sig för en enda modell. Skoloch kulturkontoret bör därför ges i uppdrag utforma ett antal möjliga alternativa lösningar. Förhoppningsvis kan den kommunala friskolan sättas i sjön i samband med den organisationsöversyn som nu är inne på slutvarvet träder i kraft. Med stöd av vad som anförts ovan föreslår vi kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen utreda och ta fram olika modeller för kommunala friskolor i motionens anda

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 erbjuda samtliga kommunala skolor i Skellefteå kommun få organisera sig som kommunala friskolor/intraprenader. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 121, remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande efter samråd med barn- och grundskolenämnden. Kommunstyrelsen har , 240, lämnat förslag till kommunfullmäktige anta styrprinciper för alternativa driftsformer i form av intraprenad. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionens syfte är uppfyllt genom kommunstyrelsens förslag ( , 240) om intraprenaddrift. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 KS 255 AU 547 Dnr Anslag till projektledning för folkhälsopolitiskt program, fritidsnämnden Kommunfullmäktige beslutade , 6, uppdra åt folkhälsorådet i samarbete med övriga aktörer upprätta förslag till folkhälsopolitiskt program. Folkhälsorådet och dess beredning har senare behandlat frågan hur detta arbete ska ske. Utifrån detta konstaterar fritidskontoret, som ansvarig för folkhälsorådets administration, resurser för en projektledare motsvarande en halvtidstjänst under sex månader måste tillskapas. Kostnaden beräknas till ca kronor. Fritidsnämnden beslutade , 149, hos kommunfullmäktige hemställa om ett tilläggsanslag på kronor för projektledning när det gäller utarbetandet av ett folkhälsopolitiskt program. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beviljar fritidsnämnden tilläggsanslag om kronor till projektledning finansieras ur anslaget för tillfälliga utredningar. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KS 256 AU 548 Dnr Ändring av detaljplan inom Alhemsområdet för Boviksvägen med anslutning till väg E4 Tekniska nämnden har från närboende fått framställning om öka trafiksäkerheten längs Boviksvägen. Tekniska kontoret anför följande: Boviksvägen fungerar som en länk i huvudvägnätet och förbinder E4 med Torsgatan. Boviksvägen löper genom Alhem och samlar upp trafiken inom området. Gatan har en ca 7 m bred körbana och 2 m breda gångbanor på vardera sida. Trafikmängden på Boviksvägen uppgår enligt tekniska kontorets mätningar till ca fordon per dygn. Under den senaste tioårsperioden har det polisrapporterats 13 olyckor på Boviksvägen varav sex stycken med personskador som följd. Det är framförallt i korsningarna med E4 (fem stycken) och Torsgatan (sex stycken) som olyckorna inträffat. Boviksvägens korsning med E4 har i dag en undermålig standard ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikvolymen på E4 vid aktuell korsning är drygt fordon per dygn. I dag förekommande vänstersvängande trafik in på Boviksvägen från E4 är en säkerhetsrisk då det på E4 saknas både trafikdelare och särskilt körfält för vänstersvängande trafik. I anslutning till korsningen passerar även en gångoch cykelväg Boviksvägen. Såväl Vägverket Region Norr som tekniska kontoret anser det angeläget åtgärder vidtas för förbättra trafiksäkerheten. Tekniska kontoret bedömer efter samråd med Vägverket Boviksvägens anslutning mot E4 kan stängas av för motorfordonstrafik. Boviksvägens anslutning mot E4 fyller i dag inte någon viktig funktion i huvudvägnätet. Att stänga av Boviksvägen vid E4 innebär en viss försämring av tillgängligheten till Alhemsområdet och till viss del Mullbergsområdet och Morön. I och med Boviksvägen går genom ett bostadsområde är den av såväl trafiksäkerhetsskäl som miljöskäl inte lämplig som väg för exempelvis tung trafik till och från Mullbergets industriområde. För trafik från E4 till Mullberget finns två alternativa vägar via antingen Torsgatan eller via Östra leden/torsgatan. Efter en stängning av Boviksvägen vid E4 kan angöringen till Alhemsområdet ske från Torsgatan via Alhemsgatan och Boviksvägen. Genom stänga av Boviksvägen vid E4 styrs all genomfartstrafik bort från Alhemsområdet och biltrafiken

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 i området blir i huvudsak lokal trafik, vilket innebär bilförarna är väl förtrogna med förhållandena på plats. Boviksvägen trafikeras i dag av bussar i linjetrafik omfande tre turer per dag. Bussarna färdas norrut på Boviksvägen och ut på E4 och vidare till Slalomvägen. En avstängning av Boviksvägen begränsar lokaltrafikens möjligheter försörja Alhemsområdet på ett rationellt sätt och kräver förändringar av vissa busslinjer. Föreslagen åtgärd ger en positiv effekt på trafikmiljön i området och tekniska kontoret bedömer det för närvarande inte finns anledning vidtaga ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder. Tekniska nämnden beslutade , 215, hemställa om detaljplanen för Alhemsområdet från 1960 ändras så en avstängning av Boviksvägen vid E4 för motorfordonstrafik kan möjliggöras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 959, remittera ärendet till bygg- och miljökontoret för redovisning av förutsättningar och konsekvenser av föreslagen planändring. Bygg- och miljökontoret redovisar en konsekvensbedömning av två alternativ: Alternativ 1: Boviksvägens anslutning med E4 stängs av för biltrafik. Alternativ 2: Boviksvägens anslutning till E4 begränsas, korsningen byggs om så vänstersvängande trafikrörelser elimineras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 232, uppdra åt bygg- och miljökontoret informera boende om de alternativa trafiklösningarna. Bygg- och miljökontoret redovisar ett samrådsmöte har hållits med boende i Alhemsområdet. De tänkbara trafiklösningarna presenterades. Diskussionen kretsade runt genomfartstrafiken av personbilar och tung trafik på Boviksvägen. Att hastigheten var för hög samt hur en stängning skulle påverka färdvägen till vissa platser, t.ex. den nya etableringen av handel på Solbacken. Samrådsmötet föreslog de två alternativa trafiklösningarna skulle ställas mot varandra och en omröstning skulle genomföras. Omröstningen gav resultatet ca 80 % av deltagarna förordade alternativ 1: Boviksvägen stängs helt vid E4. Bygg- och miljökontorets bedömning är alternativ 1 är en optimal trafiklösning när Vägverket tar bort Boviksvägens anslutning mot E4. Vänstersvängande

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 trafik försvinner i korsningen Boviksvägen/E4, vilket förbättrar trafiksäkerheten radikalt. I dag förekommer vänstersvängande trafik in på Boviksvägen från E4, vilket är en stor säkerhetsrisk då det på E4 saknas både trafikdelare och särskilt körfält för vänstersvängande trafik. I anslutning till korsningen passerar i dag även ett större gång- och cykelstråk över Boviksvägen. Trafiklösningen medför konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik helt elimineras. Trafiklösningen medför också befintligt bullerplank kan förlängas söderut och ytterligare förbättra boendemiljön i Alhemsområdet. En särskild utredning kommer belysa hur långt söderut bulleråtgärden är nödvändig. Trafiksäkerheten förbättras internt i området då all genomfartstrafik tas bort. Biltrafiken i Alhemsområdet blir i huvudsak lokaltrafik när trafiklösningen är genomförd, vilket innebär bilförarna är väl förtrogna med förhållandena på platsen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden ändra detaljplanen så Bovikenvägens anslutning mot E4 stängs. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KS 257 AU 550 Dnr Samlad ansökan om statsbidrag till lokal och kommunal naturvård Regeringen beslutade under 2003 om en satsning på lokal och kommunal naturvård genom ett särskilt program för som omfar totalt 300 miljoner kronor. Bidrag kan ges till upp till 50 % av kostnaderna av projekten. Västerbottens län tilldelades 4,18 miljoner kronor för 2004 vilket motsvarar nära 8,4 miljoner till naturvårdsinsatser i länet för detta år. Sista ansökningsdag för kommunerna är Projekten kan med fördel röra integrering av friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. Andra viktiga åtgärder kan röra tätortsnära natur, tillgänglighet av den och folkhälsa. Projekten ska bidra till uppfylla ett eller flera miljökvalitetsmål som har koppling till naturvård. Satsningen innebär möjligheter för såväl kommun som för lokala aktörer (föreningar/organisationer etc.) ansöka om bidrag för naturvårdsprojekt. Alla ansökningar ska gå genom kommunen som projektägare och har det formella ansvaret för genomförande och uppföljning. Kommunen gör en samlad ansökan till länsstyrelsen som slutgiltigt bedömer, godkänner och fördelar medlen bland projekten. Det finns möjlighet söka bidrag för åtgärder inom följande kategorier: - Kunskapsuppbyggnad - Framtagande av underlag till t.ex. kommunala naturvårdsprogram - Processen kring områdesskydd - Vård och förvaltning av områden - Återskapande/restaurering av områden - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning Sammanfning av de projekt som inkommit till Skellefteå kommun och som avser ingå i ansökan för 2004 Ansökan Gröna gruppen, kommunens samrådsgrupp för naturvårdsfrågor, har informerat föreningslivet i Skellefteå om satsningen samt mottagit ansökningar från kommunen och lokala aktörer. Gruppen har gjort en grov prioritering av de projekt som inkommit efter kopplingen till de nationella miljömål som rör naturvård/ friluftsliv samt projektens betydelse för friluftsliv och naturvård i kommunen.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Ansvar och framtida skötsel och underhåll De föreningar som via Skellefteå kommun söker medel för olika former av byggnationer m.m. är själva ansvariga för all framtida underhåll och skötsel. De projekt som rör andra fastigheter än de egna ska vara förankrade genom skriftliga avtal med respektive markägare. Kommunen avser skriva avtal med de föreningar som beviljas medel från de statliga medlen. Följande projekt har inkommit till kommunen t.o.m Projekten har klassats grovt och står inte i prioriteringsordning: Sökande Projekt Totalt belopp Varav statliga Prioritet (kr) medel (kr) 1. KFUM m.fl. Inventering älvar, A kanotleder 2. Skellefteå Långfärdsskridskobana A fritid 3. Skellefteå Natur-, kultur- och A kommun friluftsguide 4. Friluftsfrämjandet Friluftsliv och hälsa A i skolan, naturstigar 5. Byaför. Fjälbyssa Fågeltorn/ led A 6. Bissjöns byaförening Led till fågeltorn A 7. SNF Restaurering av A våtmarker 8. Svenska Återuppbyggnad av * B Kryssarklubben pir, Gåsören Ansökan totalt (kr) * Finansieringsplan har till dags dato inte redovisats. Byggnadsnämnden föreslår , 181, kommunstyrelsen hos länsstyrelsen ansökan om bidrag till lokal och kommunal naturvård enligt redovisat förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner ansökan. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 258 AU 551 Dnr Anslag till Internetbaserad natur-, kultur- och friluftslivsguide Kommunen kan erhålla statsbidrag till lokal och kommunal naturvård. Bygg- och miljökontoret föreslår kommunen tar fram en guide som ökar människors vistelse i naturen. Koppling till miljömål En guide som leder till ökad vistelse och ett mer utbrett intresse för natur och kultur uppfyller flera av de nationella miljömålen, bl.a. Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande hav, kust och skärgård i balans samt En god bebyggd miljö. Dessutom bidrar den till en förbättrad folkhälsa, ju mer den nyttjas desto friskare och sundare kommuninnevånare. Guiden marknadsför Skellefteå En natur-, kultur- och friluftslivsguide kan beskriva vad kommunen har erbjuda i form av upplevelser och sevärdheter i naturen. Det främsta syftet är sporra Skellefteborna besöka naturen som erbjuder rekreation och många intressanta och spännande platser. Inom skolan och utbildningsverksamhet kan guiden vara en viktig kunskapsbas och inspirationskälla. Turismen är viktig i Skellefteå och för den regionala utvecklingen kan guiden vara en morot. En guide visar vad man kan uppleva och göra som tillfällig besökare. Platser som ger vistelsen i kommunen ett mervärde är t.ex. kanot- och vandringsleder, speciella växtlokaler, fiskeven och fågellokaler, utkiksplatser, vackra miljöer, kulturhistoriska miljöer och lämningar. Dessa kan vara svåra hitta till och går därför ofta denna målgrupp förbi. Invandrare och utländska gäster har än svårare ta del av utbudet. Guiden kan kompletteras med information om allemansrätten och beskrivningar på engelska. Områden som är särskilt lämpade för människor med speciella behov kan belysas. Internetbaserad guide Skellefteå kommun gav i slutet på 1980-talet ut en bok om utflyktsmål som heter Mål i Skellefteå. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i utförande, men framförallt i innehåll. En mängd nya aktiviteter, skyddade områden, kulturella besöksmål och upplevelsebaserade verksamheter har tillkommit.

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer