Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt!"

Transkript

1 Slutrapport Över projekt Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt! En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden Utförd av Artes Liberales AB Artes Liberales AB Rapport 2014:3. 1 ESF:s Dnr

2 Abstract Denna slutrapport beskriver projektet Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne från vision till verklighet i samma projekt, som har till syfte att ge en beskrivande omvärlds- och behovsanalys för målgruppen unga, med särskild fokus på kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, och att föreslå metoder för att öka deras integrering i samhälle och arbetsliv. Vi diskuterar de olika siffror som finns kring den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten i Sverige och i sydöstra Skåne, och försöker finna både olika orsaker och förhållningssätt till statistiken, och diskuterar problemet mot bakgrund av att regionen samtidigt menas ha förutsättningar för ett högre företagande, i och med den ökande turismen och närheten till Köpenhamn-Malmö-regionen. I förstudien har vi intervjuat ett urval av personer i ledande befattningar från de fyra sydostskånska kommunerna, såsom arbetsförmedling, näringsliv, chefstjänstemän och kommunala näringslivssekreterare. Vi har också intervjuat ungdomar och forskare för att få en jämförande lägesbeskrivning utifrån både forskningsperspektiv och ungdomarnas erfarenheter. I projektet har vi vidare genomfört en utbildning för målgruppen unga kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, i företagande och projektledning, som ett sätt att peka på metoder för att få målgruppen närmare arbetsmarknaden, endera genom fortsatta studier, eller genom ökad anställningsbarhet eller eget företagande. Omdömena från utbildningen var mycket goda och pekar på kvalitativa tillvägagångssätt för att möta målgruppen och skapa förutsättningar för ökad egenförsörjning. Nyckelord: regional utveckling, tillväxt, infrastruktur, ungdomsarbetslöshet, unga entreprenörer, unga kvinnors företagande. 2

3 Innehåll Projektets bakgrund... 4 Metoder... 7 Resultat av omvärldsanalys... 9 Historik... 9 Dagsaktuell omvärldsanalys Problemet med turism och infrastruktur som ett ensidigt mått på tillväxt i storstadsnära landsbygd Tillväxttrender och möjligheter i nygamla branscher Kulturella och kreativa miljöer finns sådana? Kommunala tillväxtutmaningar Omvärldsanalys för målgruppen unga, med särskilt fokus på unga kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden Ungdomsarbetslösheten i exakta tal och dess orsaker? Arbetslösheten och utbildningen orsak eller konsekvens? Praktik ger kompetens som leder till jobb! Arbetslösheten och utanförskapet Omgivande strukturer möjlighet eller hinder? Handledning och utbildning av unga kvinnor i studien Ungdomarnas egna val och erfarenheter styr regionens framtid Sammanfattning av omvärldsanalysen för målgruppen unga Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformen bör se ut i ett kommande genomförandeprojekt Summary in English Käll- och litteraturförteckning I projektet filmade intervjuer (rapporteras som bilagor) Enkäter (rapporteras som bilagor) Utbildning av unga kvinnor i företagande och projektledning (rapporteras som bilaga) Konferensslutsatser (rapporteras som bilaga) Övriga källor. Projektets genomförande och marknadsföring (rapporteras som bilagor) Litteratur ett urval

4 Projektets bakgrund Sydöstra Skåne och särskilt Österlen beskrivs ofta som ett problemområde för tillväxt. Befolkningen, i den mån den stannar kvar, blir äldre, och unga, särskilt kvinnor, flyttar från Österlen för jobb och studier. Infrastrukturen på Österlens landsbygd blir allt sämre när bussoch järnvägshållplatser läggs ner för att vinna restid till de större städerna, och pendlingsmöjligheter för lokala jobb, studier och inköp fungerar inte längre i glesbygden, utan gör människorna beroende av bil och körkort för att kunna bo kvar, samtidigt som företagen får allt kärvare tider. Tunga tillverkningsindustrier och underleverantörer antingen flyttar eller sparar in och varslar om uppsägningar, och de jobb som finns kvar är ofta i form av starkt säsongsbundna en- eller fåmansföretag. Men är detta verkligen hela sanningen eller bilden? Det här är ett projekt, som i form av en förstudie ska försöka analysera och inventera vad som har gjorts och vad som kan göras mer i en kärv arbetsmarknadsstruktur som sydöstra Skåne? Regionen ligger i det som kallas storstadsnära landsbygd, med närhet till Malmö-Lund-Köpenhamn, samtidigt som de riktigt avlägsna delarna på Österlen inte har bekväma pendlingsavstånd, åtminstone med kollektivtrafik. Sydöstra Skåne, och särskilt Österlen, är ett attraktivt område med ett starkt varumärke för turist- och besöksnäring, men som samtidigt har en kort säsong, där befolkningen i arbetsför ålder under minst halva året måste söka sin inkomst från andra yrken och tillika ofta i andra regioner. I det så omsjungna och poetiskt beskrivna landskapet, som borde ha alla förutsättningar för ett kreativt näringslivslandskap, finns samtidigt en oerhört tydlig brist på Gnosjö-anda, vilket gör samverkan nästan omöjlig och därmed också överlevnaden svår för många småföretagare. Vad beror den bristen på? Varför är det så svårt att skapa tillväxt och företagande i en region som närmast beskrivs som de kulturella och kreativa näringarnas Mecka? Och varför upplevs ofta de befintliga företagsnätverken på Österlen som antingen hopplöst förlegade eller till och med exkluderande av nya, framför allt unga entreprenörer? Förstudiens huvudfokus har varit att ge en bild av ungt företagande och ungdomars generella arbetssituation i sydöstra Skåne, med särskilt fokus på unga kvinnors situation. I pilotprojektet har vi försökt skapa både en genusoberoende bild av situationen i regionen, där allas erfarenheter tas tillvara; näringsliv, arbetsförmedling, sociala myndigheter, och givetvis målgruppen unga kvinnor och män. Vi tror inte på att strukturer bryts genom att man bara fokuserar på ett kön eller en åldersgrupp. Alla måste vara involverade och engagerade på lika villkor för att en förändring ska ske. Samtidigt är det tydligt enligt all forskning och statistik, att unga kvinnor har en ännu svårare situation på arbetsmarknaden jämfört med de jämnåriga männen, vilket vi analyserat som ett särskilt problemområde i förstudien, och diskuterar kring i rapporten. Målet för framtiden, som ju börjar redan imorgon och dagen därpå igen, måste vara för alla att fokusera på hur tillväxt skapas genom unga entreprenörer och ung arbetskraft generellt, eftersom alla säkert är överens om att ungdomarna är framtidens forskare, chefer, arbetstagare, designers, projektledare, entreprenörer, osv. Men ungdomarna tillhör inte bara 4

5 morgondagen, den okända framtiden, de är ju redan dagens konsumenter, och vi måste alltså lyssna mer på dem redan nu. Det finns en sprängkraft i unga människors idéer och drivkraft, som om den sätts i sitt rätta sammanhang kan göra oss alla bättre rustade för framtiden. Bara för att det inte gick att genomföra en idé för 30 år sedan, finns det inte skäl att neka en ung entreprenör möjligheten att göra ett nytt försök. Rätt tid och rätt person kan göra en väsentlig skillnad. Genom att mycket tydligare än idag faktiskt integrera ungdomar i framtidsprocessen, tror vi att man fortare och säkrare når målen kring tillväxt, nya näringar och säkert också kring ekologisk hållbarhet, eftersom många ungdomar upplevs som mycket miljömedvetna och oroade inför den framtid de ska ta över. Skälen till varför unga entreprenörer och ungdomar rent allmänt flyr sydöstra Skåne anses i både studier och av professionella tyckare vara uppenbara, såsom brist på jobb och brist på högre utbildningsmöjligheter eller att de vill vidga sina vyer. Vår bild på Artes Liberales AB är delvis densamma, men också lite annorlunda. Dels lades grunden till vårt företag redan för 25 år sedan av en (då) ung entreprenör, som ingen tycktes vara intresserad av att lyssna på, men som lyckades ändå, trots direkta motarbetanden, tack vare stor envishet och tro på sina idéer. En del av företagets vision i anställningar och satsningar efter detta har därför varit att satsa på just ungdomar, för att ge dem en möjlighet, och för att visa att åtminstone någon tror på dem. Resultaten har bara varit positiva och lyckade! Inom pilotprojektets ram genomfördes en inkubatorsinsats med fokus inriktat på bara unga kvinnors företagande och arbetssituation. Vi på Artes Liberales AB har i våra olika projekt i regionen sett, att det tyvärr är de unga kvinnorna som man fortfarande lyssnar allra minst på. Vi har också sett att detta är en grupp som kan uppleva ännu större problem med att hitta jobb, särskilt utanför traditionella yrkesroller för unga kvinnor, såsom förskola, vård, detaljhandel eller restaurang, timanställning eller deltid och låga löner, och där de sociala eller yrkesmässiga nätverken för att bryta dessa strukturer ofta saknas. Kvinnor under 25 år saknar dessa kanaler. Därför har det varit än viktigare för oss att i våra projekt integrera och arbeta med just unga kvinnor, och, igen är de ömsesidiga erfarenheterna enbart positiva! Anledningen till vår satsning på huvudsakligen unga kvinnor är dels ett led i vårt eget viktiga, interna jämställdhetsarbete, men också för att vi upplevt en större dynamik, berikande av projektdialogerna och ännu mer positivt energitillskott i vårt eget arbete, genom att ta tillvara och stärka unga kvinnors initiativförmåga. Vi vill till och med hävda att projektens direkta framgångsfaktor beror just på att vi integrerat manligt och kvinnligt, ungdomligt nytänkande och projekträvarnas erfarenhet! Vår bild av orsaken till ungdomarnas flykt från Sydöstra Skåne stämmer alltså endast delvis överens med den officiella bilden. Det är tvivelsutan brist på jobb, särskilt för unga utan tidigare arbetslivserfarenhet, vi har en bedrövlig infrastruktur med vad som på sina ställen mest påminner om kostigar från slutet av 1800-talet, det tar en och en halv timme att resa med tåg till Malmö från Simrishamn, dvs. en halvtimme mer än att köra bil själv, och det råder uppenbar brist på högre utbildningsmöjligheter. Men det saknas också en struktur, ett nätverk för och en grundläggande utbildning i och vilja att inspirera unga att ta ett ökat egeninitiativ, 5

6 och få dem att ta vara på sin kreativitet och sina visioner och att göra det här! Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som lyssnar på de unga och som är beredda att satsa på dem medan de fortfarande bor här. Bakgrunden till vår projektidé är alltså tvärtom, att visionerna och initiativen antingen flyttar bort med ungdomarna eller kvävs när ungdomen övergår i bitter verklighetsanpassning till vuxenlivet på Österlen. Som ung vuxen förväntas du ta ditt ansvar och bli som alla andra. Såhär får det inte fortsätta! Vi på Artes Liberales AB anser, att vi har ett ansvar för att åtminstone genom ett pilotprojekt försöka både identifiera problemen kring tillväxt och skapa något som kan användas i utbildning, nätverksskapande och som inspiration för både ungdomar och vuxna. Om bara något eller några år beror tillväxten i Sydöstra Skåne på dessa ungdomar, och på deras vilja att bo och verka här, för att de kände att någon trodde på dem, ville att de skulle satsa på sina idéer. Även om de vänder blicken ut mot stora världen för utbildning eller resor, ska de känna att det finns nätverk som fångar upp dem och vill integrera dem i regionutvecklingen. Näringslivet, kommunerna, skolorna och vuxenvärlden i regionen skulle kunna göra mycket redan nu i att integrera ungdomar som ferieanställda, på praktikplatser och sommarjobb, och genom att vara mer öppna och kreativa i sina visioner om vad ungdomarna kan bidra med. Inte tvärtom, att ungdomarna ska anpassa sig efter vuxenvärlden i alla lägen. Projektplanen följer råden från både OECD:s kritiska rapport om Economic Growth in the Baltic Region och EU:s tillväxtplan, genom en tydlig målsättning kring jämställdhet på flera olika sätt. Vi vill öka ungdomars och unga vuxnas möjligheter på arbetsmarknaden och med riktade insatser särskilt kvinnors inflytande och företagande. Fler kvinnor som aktivt blir företagare och omsätter sina idéer i näringslivet ökar jämställdheten bland företagare och genererar ökad tillväxt. Vi vill också ha mångfald och integration, då vi sökt både kvinnors och mäns erfarenheter med annan etnisk bakgrund. Vi tror att fler företag med annan etnisk och kulturell bakgrund bidrar till tillväxt, integration och att motverka främlingsfientlighet. Ur flera perspektiv ökar även folkhälsan, dels i att sunt och jämställt företagande främjar livskvalitet och tillväxt, men också att i gå från socialt och ekonomiskt utanförskap, som kvinna eller nysvensk, till att bli en aktiv, ansvarstagande entreprenör, och givetvis att Sverige behöver fler företag som arbetar med människors hälsa, t.ex. inom Grön Omsorg och Rehabilitering, stresshantering och motsvarande. I projektet fokuserar vi aktivt på vårt allmänna och individuella ansvar för miljö och hållbarhet, och vi vill skapa, främja, stärka och entusiasmera företag som arbetar för att förvalta dagens resurser utan att förbruka dem. I förstudien har vi arbetat med en landsbygdsdokumentärfilm som syftar till att inventera, beskriva och analysera några av de problem och förutsättningar som finns i sydöstra Skåne, och att diskutera möjligheter kring både nya och gamla metoder och arbetssätt, som, genom att öka ungdomars integration på arbetsmarknaden genom företagande och anställning, skulle förenkla situationen och skapa tillväxt. 6

7 Metoder I rapporten använder vi en deskriptiv metod, som utgått från formativa och summativa synsätt. I de formativa delarna är syftet att inventera, dokumentera, kritiskt granska och värdera de arbetssätt som finns i sydöstra Skåne för att möta målgruppen unga arbetslösa, med målsättningen att hitta verktyg för att hjälpa, underlätta och skapa långsiktigt hållbara, integrerande lösningar för målgruppen unga med särskilt fokus på unga kvinnor, i syfte att identifiera metoder för att öka regionens tillväxt. Den summativa utvärderingen syftar på samma sätt till att uttala sig om det samlade värdet av dessa insatser, och att i enlighet med Europeiska Socialfondens beslut föreslå och beskriva samverkansparter och samverkansformer inför en eventuell genomförandefas. För att nå projektets mål, att ge en samlad omvärlds-, behovs- och problemanalys kopplad till målgruppen unga, med särskilt fokus på kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, och att föreslå åtgärder och metoder som kan leda till ökad självförsörjning genom inträde i endera studier, arbetsmarknaden eller i egenföretagande för dessa, har vi utgått från dels ett insamlande av forskningsdata, statistik och tillgänglig information från pågående och tidigare projekt och arbetsmarknadsåtgärder kring målgruppen, dels från kvalitativa insamlingsmetoder i både enkät- och intervjuform. Insamlingsmetoden har alltså haft tre delar, varav den första består av litteratur- och rapportanalys. Därutöver har vi dels i öppna, kvalitativa djupintervjuer i samtal med forskare, näringsliv, ungdomar, arbetsförmedling och kommuner låtit informanterna fritt berätta om sina arbetsfält och erfarenheter, och genom följdfrågor, baserade på informanternas öppna berättelser, konkretiserat och utvecklat frågeställningen till att handla om situationen för målgruppen unga, med särskilt fokus på kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden. Varje informant har beretts möjlighet att utveckla sina svar, baserat på hans eller hennes bakgrund och kunskaper, och har därigenom kommit att behandla specifika frågor som arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, infrastruktur, näringslivets förutsättningar och forskningsläge. Dessutom har vi genomfört en kvalitativ enkätstudie ute på gymnasieskolor i regionen, för att samla in uppgifter om ungdomarnas egen syn på jobb, studier, arbetsmarknad, och frågor som att bo kvar eller flytta. Enkäten var utformad som två olika inriktningar, dels för de ungdomar som provat på att under gymnasiet driva så kallade UF-företag i projektform, dels de ungdomar som inte hade provat detta. Vi ville genom denna åtskillnad bland annat se om vi fick olika svar på ungdomarnas syn på företagandets villkor och förutsättningar i regionen. Enkäten förbereddes genom att vi kontaktade skolledningarna på sju olika gymnasieskolor i regionen och bad om tillstånd att få genomföra enkäten på skolan. Enkäterna genomfördes av oss på Artes Liberales AB ute på de skolor som godkände vår medverkan, så att vi fick tillfälle att möta ungdomarna och förklara enkätens bakgrund, syfte och frågeställningar. Totalt fick vi in svar från 65 ungdomar, av de totalt cirka 80 ungdomar vi mötte vid dessa tillfällen. Enkäten var frivillig att besvara och 15 personer valde att inte delta i undersökningen. Utfallet var alltså gott. 7

8 I analysen av enkätsvaren har vi sammanställt och jämfört data på en högst grundläggande statistisk jämförelsenivå, utan att dra konklusiva eller långtgående slutsatser. Eftersom enkäten bestod av frågor med i flertalet fall öppna svarsalternativ, där informanterna själva fick beskriva sina upplevelser, har vi i analysen fått sammanföra svarsalternativ i jämförbara riktningar. Samtidigt har vi ändå fått ytterst få svårtolkade eller icke analyserbara svar, då ungdomarna svarat någorlunda homogent, trots de öppna svarsmöjligheterna. Eftersom svaren dessutom inte avviker från andra, tillgängliga studier eller statistik kring målgruppen unga, med särskild fokus på kvinnor, utanför arbetsmarknaden, menar vi att resultatet trots allt styrker och kompletterar tidigare analyser. Vi har betraktat de öppna intervjusamtalen och de öppna svarsalternativen i enkäterna som en metodologisk fördel i den analys vi var menade att sammanställa i projektet. Genom att använda öppna metoder i båda fallen, menar vi att informanterna har tillåtits att ge sina egna svar, utan påverkan av färdiga svarsalternativ eller alldeles för snäva frågeställningar från intervjuaren. Samtidigt har de frågor som ställts i intervjuerna syftat till att leda in informanten i för förstudien relevanta frågeställningar och att svara på för målgruppen unga, med särskilt fokus på kvinnor, utanför arbetsmarknaden viktiga frågor. På samma sätt har frågorna i enkäten tydligt präglats av syftet att ge en bild av hur målgruppen upplever sin situation på arbetsmarknaden, inte exempelvis allmänna livserfarenheter. Den omfattande vetenskapliga bredden och variationen i de insamlade, om också ofta kvalitativa, forskningsstudier och metodrapporter som vi använt i förstudien, och det faktum att resultaten pekar i samma riktningar, gör samtidigt att de begränsade generella slutsatser som normalt går att dra från kvalitativa studier, ändå blir användbara för att dra viktiga slutsatser kring målgruppen och syftet att försöka skapa nya förutsättningar i sydöstra Skåne genom unga, framför allt kvinnliga, entreprenörer för ökad jämställdhet, tillväxt, integration, hållbarhet och mångfald. Samtidigt är det oerhört viktigt att åter understryka att detta är en förstudie. Förstudien som metod är till sin natur prövande och trevande, eftersom det handlar om att inventera vad som är möjligt; att se och identifiera problem i strukturer eller metoder, att testa farbara, nya eller gamla metoder och arbetssätt, och att försöka peka på möjligheter och lösningar, såväl befintliga, välfungerande, som nya, oprövade eller endast genom förstudiens begränsade arbetsfält testade metoder. Vi kan komma till vissa slutsatser genom vår metod och undersökning, baserade på kvalitativa och empiristiska erfarenheter, där vi dels har testat en metod för att få unga kvinnor att starta företag och/eller driva projekt (och för att rent allmänt stärka deras förutsättningar på arbetsmarknaden), en metod som visade sig mycket framgångsrik, och där vi dels avsåg att testa samma metod på målgruppen unga kvinnor, som redan driver företag, men där vi inte fick tillräckligt många deltagare för att starta kursen, beroende på att deltagarna inte hade tid i den omfattande tidsåtgång som krävs för att driva sina företag (se beskrivning i bilaga 5.3). Samtidigt visade ändå våra undersökningar av varför målgruppen inte anmälde sig, att behovet och intresset var mycket stort, och att det endast handlade om 8

9 tidsfaktorn, varför vi menar att det också är ett viktigt, kvalitativt resultat av den förstudie som är menad att inventera både problem och möjligheter. Urvalet av informanter har ägt rum på två sätt. Dels har vi aktivt själva valt ut intervjupersoner ur ledande eller representerande befattningar, som ur ett helhetsperspektiv kan beskriva den verksamhet de ansvarar för eller har ledande insikter i. Samtliga har gett sitt medgivande till att delta i en filmad intervju, som dessutom skulle användas i den offentliga projektfilmen. Vi har dock varit tydliga med att urvalet av vad som skulle/kunde komma med i filmen var begränsat, och att kanske inte heller alla informanter skulle komma med i filmen, vilket också blivit utfallet. När det gäller urvalet av informanter bland gymnasieungdomarna, har deltagandet i enkäten istället helt baserats på frivillighet. Vi hade givetvis en önskan om att få ett så stort och brett utfall som möjligt, men dels beroende på hur gymnasieskolorna stundtals klantat till vår önskan om att få komma, dels beroende på att praktikperioder sammanföll med enkätperioder, nådde vi inte så många skolor och ungdomar som vi önskat (se bilaga 5.3). Samtidigt fungerade enkätarbetet väldigt bra vid de tillfällen vi fick ihop, och utfallet blev ändå gott med totalt 65 ungdomar som svarade på enkäten. Resultat av omvärldsanalys Historik För att förstå den dagsaktuella situationen i sydöstra Skåne/Österlen, fordras en tillbakablick över några av de historiska, samhälleliga, ekonomiska och sociala faktorer som bidragit till att forma dagens region. Sydöstra Skåne, som består av kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo, är en till ytan liten region, men med många och ganska stora, interna variationer. Den södra delen av regionen erbjuder ett öppet landskap med en mycket rik jordbruksbygd, med några av landets högsta avkastningssiffror. Norra delen av regionen är i gengäld magrare, sett till jordbruksavkastning, medan skog och fruktodling haft avsevärt större förutsättningar. I just norra delen av regionen låg exempelvis även Alunbruket, som betraktas som en av landets största industrier under och 1700-talen. Här arbetade inemot 1000 personer när bruket var som störst. Längs kusten har fiske och sjöfart långa traditioner, och i byar som Kivik, Skillinge och Brantevik växte några av landets viktigaste rederiorter fram i mitten på talet, och behöll sin glans till 1900-talets början. En betydande fiskehamn var Simrishamn ännu in på 1990-talet, för att sedermera förlora i betydelse mot framför allt Göteborg. Men ett av Sveriges största fiskförädlings- och distributionsföretag finns ännu i sydöstra Skåne i företaget Skillinge Fisk Impex AB, som vuxit både lokalt och internationellt. Gamla, för regionen typiskt traditionella näringar, finns alltså fortfarande kvar i form av fiske, skog och lantbruk. 9

10 Det dröjde innan industrialiseringens första skede hade nått sydöstra Skåne, men när den väl tog fart växte snabbt både mycket omfattande järnvägsnät och stora industrier fram. I den stad som sett till transportnoderna ligger mest avlägset, Simrishamn, levde man ändå länge gott, inte bara på fiskerinäringen med tillhörande förädling och förpackning, utan också på att stora, nationellt viktiga företag som Felix, Ehrnbergs läder, CPC Food och Plastal etablerade sig här. Gamla järnvägsspår vittnar ännu om forna glansdagar när godstågen gick ända ner till de stora fabrikerna vid vattnet. Även mindre orter, som Rörum, S:t Olof, Gärsnäs och Gladsax, kunde förse sina invånare med arbete på lokala fabriker och tillverkningsindustrier med stor, även nationell, avsättningsmarknad under lång tid. På likartade sätt förhöll det sig i hela den sydostskånska regionen, där det, som nämnts, mycket omfattande järnvägsnätet under framför allt perioden lockade både industrier till regionen och gav arbetstillfällen ända ner i småbyarna. På 1970-talet kom så järnvägsdöden, och det nät av förbindelser och kommunikationer som en gång funnits, kom att läggas ner och grävas upp, vilket ytterligare ökade urbaniseringen till städer utanför sydöstra Skåne. Övergången mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle gick relativt smidigt på Österlen. Man skulle kunna säga, att när jordbruket successivt effektiviserades maskinellt med början på 1950-talet, kunde många lantbruksarbetare söka sig in till de närliggande städerna och få arbete. Det var ofta inte längre än cykelavstånd mellan arbete och hem, och även när bilen blev var mans egendom kunde den användas mer som lyxvara än som nödvändighet för att komma till arbetet. Med ett dessutom på den tiden välutvecklat järnvägs- och busslinjenät var det enkelt att resa mellan hem och arbete även i sydöstra Skåne, vilket innebar att människor kunde stanna kvar i regionen. Samtidigt förändrades landskapet ändå avsevärt när allt fler pendlade mellan landsbygd och städer, vilket medförde att lokala skolor, lanthandlare, caféer och andra tidigare för varje by så oerhört viktiga näringar och samhällsservice utarmades och centraliserades till tätorterna. På samma sätt som i övriga landet och i de flesta industriländer har denna urbanisering bara fortsatt, med såväl enorma miljökonsekvenser, som stora regionalpolitiska problem som följd. Forskare inom bland annat ekonomisk geografi menar att om trenden att storstäder växer och landsbygden avfolkas fortsätter, kommer majoriteten av Sveriges kommuner att inom år ha ett befolkningsunderskott, vilket naturligtvis ger stora svallvågseffekter på både den nationella ekonomien och den lokala. Även naturen kommer att påverkas, eftersom det är ett välkänt faktum att städer och de mänskliga konsumtionsmönster som finns i framför allt moderna industristäder ökar belastningen på miljön. Om detta är den dystra prognosen redan för år framåt hur ser den då ut om 50 år? Under mycket lång tid behövdes inte någon högre utbildning för att arbeta på golvet inom vare sig livsmedels-, förädlings- eller förpackningsindustrierna, och för det mesta kunde en tidig praktik som 14-åring efter avklarad, sjuårig folkskolegång leda till jobb även inom verkstäder. När man var konfirmerad som 14-åring, började man förvärvsarbeta, och så hade samhället sett ut i hundratals år inom jordbruket, långt innan industrierna fanns. Det dröjde till början av 1980-talet innan till exempel Simrishamn fick ett eget gymnasium, och ännu längre i Sjöbo och Tomelilla. I Bollerup, i Tomelilla kommun, finns förvisso ända sedan 1912 ett 10

11 lantbruksgymnasium, men betoningen har länge varit att tillhandahålla en praktisk utbildning inom jord- och skogsnäringar, även om teoretiska ämnen är obligatoriska också här, åtminstone i modern tid. Ännu långt fram i vår egen tid har alltså ungdomar som sökt högre utbildning måst leta sig till orter som Ystad och Kristianstad, för att gå på gymnasieskola, och därefter vidare för högre studier. I många familjer saknades därför helt, av naturliga skäl, anledning till högre utbildning i flera generationer, men det innebar ändå aldrig ett problem för att få arbete, eftersom det fanns gott om arbetsuppgifter för alla. Statistiskt och historiskt sett har ändå Simrishamn och Ystad haft och har fortfarande en något högre andel invånare med högre utbildning, än till exempel Sjöbo och Tomelilla, även om statistiken också varierar en hel del, vilket vi återkommer till i analysen av målgruppen ungas förutsättningar. Den tekniska utveckling och därmed rationalisering som ägt rum under senare decennier, har givetvis på gott och ont i många fall inneburit en helt förändrad världsbild för tidigare lågutbildade på Österlen, och många har ställts inför plötsligt ökade krav på förkunskaper och utbildning, eller risk för arbetslöshet och social och ekonomisk utslagning. Arbetsuppgifter som tidigare kunnat erbjudas personer utan någon nämnvärd utbildning, har försetts med allt högre krav på exempelvis datorkunskaper. Bristen på både lokala, högre utbildningsmöjligheter i sydöstra Skåne och på familjetraditioner kring att skaffa sig en läroverksutbildning det har ju aldrig behövts har skapat ett socialt utanförskap för många. Det har uppkommit generationspucklar mellan ungdomar som mer eller mindre obligatoriskt har kunnat eller måst gå på gymnasium och deras föräldrar, som inte haft mer än sjuårig grundskola. Det finns även många exempel på ödets ironi med ungdomar som blivit långtidsarbetslösa, trots minst gymnasieexamen eller högre, medan deras föräldrar haft arbete, trots att de aldrig gått mer än sju år i folkskolan eller nio i grundskolan. Givetvis har detta skapat en misstro bland en del mot utbildningssystemet som sådant, en misstro som lever kvar och rotas i inställningar och attityder till framför allt teoretisk utbildning. Stora fabrikssammanläggningar och fabriksflytter drabbade inte bara Österlen utan hela sydöstra Skåne hårt med början redan på 1970-talet; Felix flyttade till Eslöv, Ehrnbergs läder lades ner och under åren har andra stora företag som Plastal fått känna på tillverkningsindustriens volatilitet. Även inom offentlig sektor, som fram till åtminstone talet växte kraftigt inom arbeten som sjukvård, skola, kommun och landsting, men också inom statliga myndigheter, har nedskärningar, centraliseringar och rationaliseringar de senaste decennierna inneburit en både tydligt minskad och alltmer osäker arbetsmarknad, och bidragit till ytterligare urbanisering man flyttar dit jobben finns i storstadsregionerna. Framför allt har den offentliga sektorns nedskärningar drabbat kvinnors möjligheter till försörjning, då arbeten inom vård, skola och omsorg traditionellt är och har varit kvinnodominerade. För många kvinnor innebär nedskärningarna att det blir deltidsarbeten, även om inte alla ser detta som bara negativt, då tvärtom många inom exempelvis vården vittnar om att de av antingen psykiska eller fysiska skäl inte orkar heltidsarbeta hela yrkeslivet. Många nämner också orsaker som ökad livskvalitet och mer tid med barn och familj, som skäl till att de hellre arbetar deltid än heltid. För yngre kvinnor däremot, som nyss trätt in på arbetsmarknaden, och som kanske inte har omedelbara tankar på familj utan bara vill börja tjäna sina egna pengar, 11

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

I väntan på framtiden

I väntan på framtiden Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C- vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson I väntan på framtiden - en studie i arbets- & försörjningsmöjligheter i Sorsele kommun utifrån ett

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray.

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Ett avsnitt ur von Otter C (2003) Ute och inne i svenskt arbetsliv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Omvärldsanalys 2013-2015

Omvärldsanalys 2013-2015 Omvärldsanalys 2013-2015 Innehåll Omvärldsanalys 2013-2015... 1 Inledning... 2 Piteå attraktivt och uthålligt... 2 Fördjupning av föregående års omvärldsanalys... 2 Metodbeskrivning... 3 Metatrender...

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer