LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017"

Transkript

1 Fastighetsenheten Per Sundqvist FÖRSLAG TILL BESLUT 1 / Dnr V 2014/353 Styrelsen LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN Förord med förslag till beslut Lokalförsörjningsplanen är avsedd att vara utgångspunkt för planerade lokalförändringar i ett längre perspektiv och ska utgöra bas för universitetets långsiktiga budgetprognoser. Den är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare. Universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att ge bemyndigande till rektor att teckna hyresavtal. Förslag till beslut: Universitetsstyrelsen föreslås godkänna lokalförsörjningsplanen som underlag för universitetets lokalplanering Lokalförsörjningsplan Bakgrund och förutsättningar Lokalförsörjningsplanen innehåller underlag för universitetets lokalplanering som fastställs av styrelsen där slutna och förväntade hyresavtal inkluderas, samt kommentarer till förutsättningarna för den framtida planeringen. Av denna ska även framgå om universitetet avser att till regeringen inkomma med särskild framställan om att teckna hyresavtal med längre löptid än 10 år. Nuläge Dekanen på respektive fakultet har tidigare varit ansvarig för inhyrning av lokaler för fakultetens verksamhet. Sedan 1 januari 2013 har respektive prefekt detta uppdrag för sin egen institution. Effektivisering och modernisering av universitetets lokaler är en ständigt pågående process med målsättningen att skapa bra och konkurrenskraftiga forskningsoch utbildningsmiljöer. Institutionerna arbetar tillsammans med fastighetsenheten och campusservice för att genomföra lokaleffektiviseringar och reducera hyreskostnaderna. För att ge institutionerna incitament att minska sina lokalkostnader under pågående avtalstid kan uthyrningsbara lokaler sägas upp internt till den av fastighetsenheten Fastighetsaenheten Haraldsgatan 5, Box 100, SE Göteborg , (fax)

2 2 / 6 administrerade lokalpoolen. Lokalerna bjuds sedan ut på öppna marknaden. Intäkterna från denna andrahandsuthyrning uppgår till nästan 14 mnkr. Kostnaden för tomma lokaler har varierat något under åren men ligger idag på drygt 7 mnkr eller ca 1,2 % av totala hyreskostnaden. Lokalpoolens kostnader fördelas solidariskt mellan institutionerna och övriga interna hyresgäster. Lokalkostnadens andel av universitetets totala omsättning har sedan 2005 haft en sjunkande trend men har under de senaste åren pendlat runt 12 %. För 2014 är andelen drygt 11 % av universitetets omsättning, vilket är i paritet med eller något lägre än jämförbara lärosäten. Universitet har idag nästan 130 olika hyresavtal med drygt 30 olika hyresvärdar, där den största är statliga Akademiska Hus (ca 57 % av ytan), följt av kommunalägda Higab (ca 20 %) och Chalmersfastigheter (ca 7 %) samt därefter privatägda Wallenstam och Eklandia. Lokalförändringar Pågående och nyligen färdigställda lokalförändringar En utbyggnad av Humanisten planeras vara färdigställd 2018 och ska då inrymma de verksamheter som idag bedrivs på Lennart Torstenssonsgatan, gamla Hovrätten och Chalmers Vasa. Genom denna tillbyggnad kommer hela den humanistiska fakulteten att rymmas under samma tak. Viktoriagatan 13 utökas med ett våningsplan över lågdelen ca 600 m² för att ge plats åt hela institutionen för ekonomi och samhälle. Akademin Valand samlar hela sin verksamhet till Valandkvarterat genom att lokalerna byggs om för att ge plats åt Film som då lämnar Viktoriagatan 13. SND, Svensk nationell datatjänst flyttade nyligen sin verksamhet till nya lokaler på Bohusgatan 15. Förhyrningen är totalt på ca 1085 m². På Gustav Dahlensgatan på Hisingen har 20 nybyggda lägenheter hyrts in för uthyrning till gästande forskare. På Haraldsgatan 5 har 759 m² hyrts in för ökat lokalbehov för IT-enheten som redan sitter i huset samt för nya lokaler till Infras områdesstab som då lämnar lokaler i Lyktan på Medicinarberget. Den stora förhyrningen på Vasagatan 33 innehållande bland annat lokaler för personaloch ekonomienheten ska enligt beslut lämnas på grund av att medarbetare i huset haft problem med klimatet. Fastighetsenheten har fått i uppdrag att söka permanenta

3 3 / 6 ersättningslokaler i centrala staden med inflyttning kommande årsskifte. Personalenheten har redan flyttat till tillfälliga lokaler på Drakegatan 7 i Gårda. Planerade lokalförändringar Projekt Vision 2020 Medicinareberget beslutades av rektor år Rektor har utsett vicerektor Margareta Wallin Peterson till dess projektledare. Ur projektdirektivet kan läsas att Projekt Vision 2020 Medicinareberget är dels ett internt verksamhetsprojekt inom Göteborgs universitet dels ett samverkansprojekt i staden och i regionen. För att utgöra en ledande partner i denna samverkan är det av vikt att Göteborgs universitet nu fokuserar särskilt på sin verksamhetsidé och strategier för verksamheten på och vid Medicinareberget idag och i framtiden. Arbetet med att ta fram verksamhetsidé och strategier för universitetets verksamhet på Medicinareberget skall därför starta med en inventering av dagsläget och behov ur olika aspekter samt söka skapa framtidsscenarier för kommande behov vilka skall kommuniceras såväl inom universitetet som med externa berörda aktörer samt det omgivande samhället. Projektet skall i tid ha fokus på år Projektet första fas ska redovisas juni Inom projektet verkar Sahlgenska akademin, naturvetenskapliga fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt universitetsbiblioteket. Samverkan pågår mellan Göteborgs stad och universitetets process inom ramen för projektet. Staden arbetar med att detaljplanera området Medicinareberget och Sahlgrenska (Göteborgs stads benämning). Området sträcker sig från Guldhedsgatan till Linnégatan och inkluderar således nämnda fakulteters (motsvarande) geografiska placeringar. De båda arbetsprocesserna förväntas utmynna i genomgripande utveckling såväl i området som i fastigheter och lokaler. Projekt Campus Näckrosen är en process som samlar verksamheterna vid humanistiska och konstnärliga fakulteterna och universitetsbiblioteket för att skapa unik, öppen och gränsöverskridande mötesplats, Park for Humanities and Arts. Med ett inriktningsbeslut ställer sig Göteborgs universitet nu bakom att fysiska förutsättningar planläggs i enlighet med de bärande idéer som presenteras i projektvisionen och i Utvecklingsplan Campus Näckrosen. Där har Göteborgs Stad, Higab och Akademiska Hus i samarbete med universitetet presenterat en vision om en kunskapspark för humaniora, konst och kultur. Under 2014 startar universitetsbiblioteket en process där man reviderar sina mål, visioner och planprogram för ett nytt bibliotek. Mot slutet av året påbörjar även Konstnärliga fakulteteten sitt arbete för att samlokalisera verksamheten till området. Nya Humanisten blir det första spadtaget för Projekt Campus Näckrosen och planeras stå klart under Studenternas hus ägs av universitetet. Regeringen har gett universitetet tillstånd att sälja fastigheten och behålla köpeskillingen. Försäljningsprocessen pågår. Förutsättningarna att skapa en gemensam studentverksamhet har dock förändrats. En förändrad struktur inom studentkårerna med en decentraliserad verksamhet har medfört att studentkårerna i stor

4 4 / 6 utsträckning disponerar lokaler inom sina campus. Parallellt med försäljningsprocessen utreds därför även alternativ användning av fastigheten och hur de frigjorda donationsmedlen ska disponeras. Fastigheterna Dicksonsgatan 2, Dicksonsgatan 4 samt Bengt Lidnersgatan 7 är inköpta av universitetet under tidigt 50-tal för donerade medel men ägs och förvaltas idag av Statens fastighetsverk. Planer har funnits sedan länge att bygga om dessa till bostäder för gästande forskare men då husen är klassade som statliga byggnadsminnen har ombyggnadsplanerna stött på motstånd från Riksantikvarieämbetet. Fastighetsverket har dessutom signalerat att man vill frånträda ägaransvaret för fastigheterna vilket gör att projektet idag är osäkert. Tentamenslokalerna i kv Linden har sedan länge planerats för om- och tillbyggnad. Efter diskussioner med Chalmers om att utreda möjligheten till gemensamma tentamenslokaler på Chalmersområdet har byggplanerna på kv Linden tills vidare skjutits på framtiden. Behovet av nya studentarbetsplatser beaktas i all ny- och ombyggnation av fakultets-, institutions- och bibliotekslokaler. Areaförändring Under planeringsperioden sker inga större ytmässiga förändringar i lokalbeståndet avseende kontors- och utbildningslokaler. Mellan åren 2014 och 2016 beräknas det inte tillkomma mer lokalytor. De planerade byggprojekten, exempelvis Humanisten kompenseras ytmässigt med att motsvarande ytor avflyttas. Ett stort behov finns emellertid att utöka antalet gästforskarbostäder och bostäder för internationella studenter. Bostadsbristen på marknaden gör emellertid att det är svårt att förutspå hur många bostäder som kan bli aktuella för universitetet att blockförhyra. Uppskattningsvis kan det röra sig om ett 40-tal lägenheter årligen vilket motsvarar en tillkommande lokalyta om ca kvm/år. Lokalkostnader Lokalkostnadernas utveckling Den totala lokalkostnaden för Göteborgs universitet uppgår år 2015 till ca 658 mkr och beräknas ligga relativt stabilt under planeringsperioden. Den genomsnittliga lokalkostnaden är ca kr/m². Lokalkostnadens andel av universitetets totala kostnader bedöms under planeringsperioden ha en sjunkande tendens från knappt 12 % ner mot 10 %. Hyresmarknaden Hyresmarknaden 2013 i Göteborgs innerstad avseende kontorslokaler präglades av en välfungerande Göteborgsregion, god efterfrågan på lokaler, litet tillskott av

5 5 / 6 nyproducerade lokaler, en fastighetsägarstruktur som går mot oligopol då ett fåtal större fastighetsägare förvärvade fastigheter från små och mellanstora fastighetsbolag samt fastighetsägare med starka resultat- och balansräkningar. Följden av detta blev att den redan låga vakansen blev ännu lägre samt en generell ökning av hyresnivåerna. Under året påbörjades ett antal nybyggnadsprojekt som kommer tillföra ny kontorsyta. De flesta av dessa objekt står dock klara först 2015 respektive Detta innebär att situationen med litet utbud av lediga lokaler samt stigande hyror kommer att bestå även 2014 under förutsättning att den rådande konjunkturen inte väsentligt försämras. Någon sådan bild kan dock för närvarande inte skönjas. Scenariot med stigande hyresnivåer under 2014 kommer sannolikt även att påverka utbildningslokaler. Detta då hyresvärdarna till dessa har en god tilltro på hyresmarknaden samt en generell stark finansiell ställning. Hyresökningar bedöms dock vara måttfulla. KPI-utveckling Mellan år 2012 och 2013 sjönk oktoberindex med 0,19 enheter (oktoberindex styr indexerade hyreskontrakt). Inflationstakten bedöms ligga fast eller öka något och detta påverkar framledes hyreskontrakten som är indexerade (ca 80 % av hyreskostnaden). Ränteutveckling En del av universitetets hyresavtal är så kallade självkostnadsavtal, vilket innebär att vi står för de faktiska kostnader som uppstår i förvaltningen hos hyresvärden. En stor andel av hyreskostnaden i dessa avtal är kapitaldelen som baseras på faktiskt upptagna lån av hyresvärden. Hyran är därmed ränteberoende. I det relativt låga ränteläge som nu råder har stora delar av lånen bundits på längre tid, varför dessa avtal inte påverkas i närtid i någon högre utsträckning av en höjd ränta. Fem hyresobjekt har denna typ av hyresavtal där Pedagogen och Hälsovetarbacken är de största. Totalt finns idag drygt 1000 mnkr bundna i dessa avtal med en räntenivå som varierar mellan 1,8 % till 3,7 % i respektive portfölj. Energikostnader Universitetet arbetar aktivt med att minska sin energiförbrukning. Skälen är både ekonomiska och miljömässiga. Det kan röra sig om små insatser såsom användning av lågenergilampor till stora resurskrävande insatser såsom ingrepp i fastigheters uppvärmnings- och ventilationssystem. I arbetet deltar de stora hyresvärdarna mycket aktivt. Detta har lett till att universitetets energianvändning har minskat de senaste åren. El- och normalårskorrigerad värmeförbrukning var sammanlagt 215 kwh/m2 under Det motsvarar en minskning med 7 procent jämfört med Under 2009 startades ett energisparprojekt av fastighetsenheten och miljöenheten för att påverka personalens och studenternas energivanor vilket bidragit till den positiva utvecklingen. Som exempel kan nämnas att den avslutade ombyggnaden av ventilationssystemet på EBM, som förbrukar mest energi av universitetets fastigheter, har väsentligt minskat

6 6 / 6 energianvändningen. Detta projekt var främsta orsaken till att koldioxidutsläppen från fastigheten minskade med hela 35 procent. Hot och möjligheter Hot kan finns på lite längre sikt med universitetets ränteberoende hyreskontrakt, de så kallade självkostnadsavtalen. För att motverka detta är avtalen idag bundna i flera ränteportföljer med olika löptider för att sprida risken för snabba kostnadsstegringar. Med dagens låga räntelägen ligger dock hyreskostnaden för dessa avtal klart under avtal i området baserade på marknadshyra. I självkostnadsavtalen ingår även den faktiska kostnaden för allt fastighetsunderhåll. Detta medför att hyreskostnaden på sikt troligen kommer att stiga, på grund av att underhållskostnaden stiger när huset blir äldre. För att motverka detta och eftersträva en jämn hyra deltar fastighetsenheten aktivt när hyresvärden gör sina underhållsplaner. Regeringsmedgivande till hyreskontrakt med lång löptid Enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning ska universitet inhämta regeringens medgivande om hyresavtalens löptid är längre än 10 år. Större lokalinvesteringar som är hyresgästanpassade innebär ofta hyresavtal med långa löptider för att kunna erhålla en rimlig hyresnivå. Under planeringsperioden kan Humanistens utbyggnad komma att kräva ett hyreskontrakt som har en längre löptid än 10 år, och därmed ett regeringsmedgivande.

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Syfte och bakgrund... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Bakgrund... 3 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning...

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) n ern I SAMMA DRAG Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Minirapport om offentligt fastighetsföretagande från U.F.G.S. Rapportserien

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9%

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9% Konkurrens Styrka Lokal Nationell Trygghet närvaro KVALITET LÖNSAMHET Kemicentrum Biocentrum silver Investeringar kliniken Kunskapssverige Direktavkastning 6,9% Långsiktighet Hyresintäkter 5 116 Mkr Biomedicum

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer