Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Peter Melinder (M) tjgj ers för K Reinisch (M) Catharina Malmborg (M) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Anders Molin (C) ledamot Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Johan Sandqvist (SD) tjg ers för F Ottesen (SD) Övriga närvarande Krister Göransson (S) ersättare Marianne Svensson (S) ersättare David Westlund (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Lena Wöhlecke (M) ersättare Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Eva Hallberg Pernilla Sandberg Teresa Andersson Anette Persson Tomas Nilsson kommundirektör sekreterare kommunjurist avdelningschef ekonomichef

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (27) Utses att justera Catharina Malmborg, ersättare Daniel Rhodin Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Pernilla Sandberg Justerande Cecilia Lind Catharina Malmborg

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (27) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 16 april Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret Pernilla Sandberg

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (27) 53 KS Årsredovisning 2012 Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet genom ett positivt resultat. Kommunen har tre finansiella mål för att mäta god ekonomisk hushållning. Förslag till årsredovisning Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 18 mars Beredning Överskottsmålet, som är högre satt än vad lagstiftningen kräver, beräknas utifrån skatteintäkter och generella statsbidrag visar på ett resultat på drygt 10 miljoner kronor. Målet är minst en procents överskott vilket motsvarar 15 miljoner kronor. Resursförbrukningen, vilken är ett mått på kostnaden för verksamheten, blev högre än budget som var på miljoner kronor. Investeringsnivån 2012 blev högre än det femåriga riktmärket. Nämnder och utskottet visar totalt ett underskott med 33,1 miljoner kronor. Måluppfyllelsen av de prioriterade målen visar på en hög nivå trots att de flesta målen avser hela mandatperioden. Kommunen har under året fått en engångsintäkt via återbetalning av premier från Afa och försäkringsersättning för Eslövshallen. Slutlig revison sker den 10 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (27) 53, forts. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till årsredovisning med sammanställd redovisning för 2012 godkänns. Expediering Kommunfullmäktige

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (27) 54 KS Intern kontroll 2012 rapport Nämnder och utskott har enligt kommunens reglemente för intern kontroll att rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporten ska upprättas senast i samband med årsredovisningen. Nämnder och utskottet ska som utgångspunkt för den årliga granskningen, senast i januari, fastställa en plan för det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Respektive nämnds och utskottets rapport. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 5 februari Beredning Nämnder och utskott har genomfört intern kontroll enligt rapport från respektive nämnd. ska med utgångspunkt från nämndernas och utskottets rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och ta initiativ till förbättringar. beslutade i samband med rapporten över intern kontroll 2010 att nämndernas interna kontroll ska årligen omfatta alla tre målkategorierna. Kommunledningskontoret finner följande brister i uppföljningsansvaret av intern kontroll för de nämnder och utskottet som lämnat in rapport: Vård- och omsorgsnämnden har följt upp internkontroll inom två målkategorier, Kultur-och fritidsnämnden har granskat tre av sex områden enligt planen för Överförmyndarnämnden kan inte klargöra om alla delar i kontrollplanen har utförts. Granskning sker därför under Kommunledningskontorets samordning av framtagandet av riktlinjer för mutor pågår.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (27) 54, forts. I samband med beredningen saknades rapport för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnden planerar behandla rapporten vid sammanträdet den 22 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Samtliga nämnder och utskottet påminns om vilka regler som gäller för intern kontroll. - Rapporter från Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden behandlas vid nästa sammanträde. Expediering Samtliga nämnder och utskott Ekonomichefen

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (27) 55 KS Årsstämma i Kraftringen AB och Lunds Energikoncernen AB instruktion till ombud samt beslut om ändamålsenlig verksamhet Årsstämma i Kraftringen AB och i Lunds Energikoncernen AB genomförs den 23 april Kommunens ombud ska ha en instruktion fastställd av kommunstyrelsen. Enligt nya lagkrav ska kommunstyrelsen även pröva att den verksamhet bolaget bedrivit under året har varit förenligt med det kommunala ändamålet. Förslag till instruktioner till kommunens ombud. Årsredovisning 2012 och Hållbarhetsredovisning 2012 för Lunds Energikoncernen AB. Årsredovisning 2012 för Kraftringen AB. Kommunledningskontoret förslag till beslut daterat 22 mars Beredning Kommunledningskontoret gör samma bedömning som styrelsen att bolaget bedrivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Instruktionen fastställs för ombudet. - finner att bolaget bedrivit verksamhet 2012 som är förenligt med det kommunala ändamålet.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (27) 56 KS Kommunens försäkringsskydd byte av försäkringsgivare Kommunen har den 1 maj haft kommunförsäkringen under tre års tid hos Gjensidige. Bolaget har skriftligen meddelat kommunen att de drar sig ur svensk kommunmarknad. Vi har dock rätt till en förlängningsperiod varför vår mäklare förhandlat villkor för detta med bolaget. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 19 mars Beredning Bolaget har kraftigt höjt våra premier under försäkringstiden och självrisken för brand med anledning av skadeutvecklingen under Kommunen har därmed en relativt hög premie och självrisk sett till vad marknaden erbjuder. Om kommunen kunde vända skadeutvecklingen fanns en muntlig överenskommelse att självrisk och förhoppningsvis premier skulle återgå till vad som fanns i det upphandlade avtalet. Dessa löften infrias dock inte vilket står klart efter förhandling om förlängningsvillkor. Kommunledningskontoret har tillsammans med vår mäklare fört överläggningar med Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som ägs av kommunerna i södra Sverige, för att ha kunna försäkra sig om att kommunen får ett fungerande försäkringsskydd till marknadsmässiga villkor. Enligt ny lag kan kommunen teckna försäkring utan upphandling i det egna bolaget. Kommunen erbjuds sänkt premie jämfört med nuvarande försäkringsbolag med kronor per år vilket motsvarar en femtonprocentig premiesänkning, sänkt självrisk för brand till 5 prisbasbelopp jämfört med nuvarande bolag som erbjuder 1,5 miljoner kronor och bibehållande av nuvarande försäkringsvillkor som är bättre än Kommunassurans normala kommunvillkor. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (27) 56, forts. Beslut - Kommunförsäkring placeras i Kommunassurans Syd Försäkrings AB från och med 1 maj Expediering Ekonomichefen Kommunassurans Syd

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (27) 57 KS Tillfällig förhyrning av Kajan Kommunen hyr via Servicenämnden tillfälligt lokaler av Eslövs industrifastigheter AB (Eifab) i fastigheten Kajan, i avvaktan på att nya lokaler ska bli färdigställda efter förlusten av Norrevångshallen. Kultur- och fritidsnämnden begär kompensation för hyreskostnad under Kultur- och fritidsnämndens beslut 87, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Under 2012 har kommunstyrelsen svarat för hyreskostnaden, (se kommunstyrelsens beslut 164, 2012). Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen svarar för hyreskostnaderna även under den tid som blir aktuell Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - svarar för aktuell hyra för fastigheten Kajan under Servicenämnden får högst 0,4 miljoner kronor under 2013 ur kommunstyrelsens disponibla medel. Expediering Servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (27) 58 KS Yttrande över förslag om Äldreplan för Eslövs kommun Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni att bifalla en motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) om inrättande av en Äldreplan för Eslövs kommun. Syftet med motionen, och med planen, är att äldrefrågor inte ska reduceras till vård- och omsorgsfrågor, utan istället betraktas i ett vidare perspektiv. Kommunfullmäktige gav Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en sådan plan. Förslaget till Äldreplan har tagits fram under ledning av Vård och Omsorg, i samarbete mellan berörda politiker och tjänstemän i kommunen, samt Eslövs bostads AB och Kommunala pensionärsrådet. Förslaget till plan har beslutats av Vård- och omsorgsnämnden, som därefter begärt yttrande från bland annat. Planen ska efter revidering antas av Vård- och omsorgsnämnden och därefter fastställas i kommunfullmäktige. Förslag till Äldreplan för Eslövs kommun Kommunledningskontorets förslag till beslut 6 mars Beredning Syftet med Äldreplanen är att säkerställa att äldres behov och intressen, samt delaktighet och möjlighet till inflytande, tas i beaktande i kommunens olika verksamheter. Fokus ligger på frågor av kommunövergripande karaktär och samverkan mellan olika aktörer även utanför den kommunala organisationen. Ett antal utvecklingsområden har identifierats och prioriterats, under rubriker såsom Boende och närmiljö, Samhällsliv och kultur, Hälsa och fritid, samt Omsorg och stöd. Planen omfattar således en stor del av kommunens verksamheter och ansvarsområden, men är något otydlig i såväl innehåll som utformning.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (27) 58, forts. Planen är svår att implementera, bedömer Kommunledningskontoret, på grund av oklar målgrupp och syfte. I avsaknad av en tydligt definierad målgrupp och målbild är det svårt att se vilken funktion planen ska fylla och hur den ska vara vägledande för kommunens tjänstemän och politiker. Ett förtydligande av mål och vad ansvarsrollen innebär hade varit en förutsättning för att planen ska kunna omsättas i praktisk handling. Även en tydligare distinktion mellan vad som gäller kommunens egna verksamheter och vad som gäller kommunen i stort hade varit önskvärt. Principen om likabehandling saknas genomgående i planen. I Likabehandlingspolicy för Eslövs kommun, fastställd av kommunfullmäktige, står att: Medborgarna, eller andra som använder kommunens tjänster, ska bemötas utifrån sin individuella situation. Detta innebär att ingen ska bemötas eller särbehandlas på grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, annat än då det utifrån lagen kan motiveras. Förslaget till plan riskerar att åsidosätta denna princip genom att utgå från behov och intressen som antas vara förknippade med en viss grupp, baserad på ålder. Med denna plan föreligger en risk att människor särbehandlas utifrån ålder. Planen borde på ett tydligare sätt förmedlat kommunens inställning till likabehandling, betonat den mångfald som finns inom gruppen äldre, samt lyft fram vikten av lyhördhet inför människors olikheter. Gällande lagstiftning och relevanta kommunala styrdokument bör tas i beaktande i de frågor som behandlas i planen. Lagar och regler kring likabehandling och diskriminering, samt kommunens förhållningssätt gentemot privata och ideella aktörer är exempel på områden som förekommer i planen och där lagstiftning kan vara styrande. Mot bakgrund av ovanstående anser Kommunledningskontoret att förslaget till äldreplan bör dras tillbaka, eftersom en målgruppsspecifik plan av detta slag inte är ändamålsenlig. Arbetet med att ta fram förslaget till äldreplan bör emellertid tas tillvara, bland annat i kommande revideringar av Eslövs kommuns likabehandlingspolicy och broschyren Bli äldre i Eslövs kommun.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (27) 58, forts. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - antar yttrandet som sitt och översänder det till Vård- och omsorgsnämnden. Ej deltagande i beslutet Håkan Svensson-Sixbo (V) och Johan Sandqvist (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Vård- och omsorgsnämnden

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (27) 59 KS Redovisning ej slutbehandlade motioner, mars 2013 ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Ej slutbehandlade motioner mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 13 mars Beredning Det finns elva motioner som inte är slutbehandlade. Två av motionerna handläggs för närvarande på kommunledningskontoret. Resterande nio motioner är på remiss hos kommunens olika nämnder beroende på motionens ämne. Remisstiden för åtta av motionerna går ut senare under våren 2013 och för en motion efter sommaren. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Redovisningen läggs till handlingarna. Expediering Kommunfullmäktige

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (27) 60 KS Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Vård- och omsorgsnämndens beslut 19, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 19 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 tredje stycket kommunallagen. 19 b Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 19 c Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (27) 60, forts. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens förslag med ändringen att hänvisningen i 19a ska vara till 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (27) 61 KS Revidering av reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 3, 2013 inklusive tjänsteskrivelse. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 20 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. 20 b Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 20 c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (27) 61, forts. överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (27) 62 KS Ändring av taxan för kopiering med mera av allmänna handlingar Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Enligt 2 kap. 13 tryckfrihetsförordningen har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en avskrift eller kopia av handlingen. Mot denna bakgrund har myndigheter rätt att ta ut avgifter av en enskild för att göra avskrift eller lämna ut kopior av allmänna handlingar. Vilken avgift som statliga myndigheter ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift kommunala myndigheter ska ta ut. De flesta kommuner har dock valt att, genom att anta taxebestämmelser som anger att avgiftsförordningen ska gälla, tillämpa avgiftsförordningen också i den kommunala verksamheten. Så har även Eslövs kommun gjort. För likabehandlingsprincipens skull är det viktigt att alla kommunala förvaltningar använder sig av taxan vid utlämnande av kopior eller vid upprättande av avskrifter. I många fall har det dock visat sig att kostnaden för själva debiteringen överstigit den summa som debiterats. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad taxa. Förslag till revidering av kommunens taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Enligt gällande taxa ska en avgift om 50 kronor tas ut när en begäran rör minst tio kopior. Därefter ska två kronor tas ut på därpå följande kopior.

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (27) 62, forts. De avgifter som tas ut kan alltså röra sig om allt från 50 kronor och uppåt. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen kostar det cirka 300 kronor att administrera en faktura med anledning av debiterad taxeavgift. Vid de tillfällen avgiften är låg blir det alltså många gånger en större kostnad att debitera en person i samband med ett utlämnande än att låta bli. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskontoret att ett tillägg ska göras till taxan, vilket anger att Eslövs kommun inte debiterar avgifter under slutsumman 100 kronor exklusive moms. I övrigt ska avgifter tas ut enligt i gällande avgiftsförordning, i vilken kostnaden för avskrift av allmän handling ändrats från 90 kronor till 125 kronor per påbörjad fjärdedels timme. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Reviderad taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar antas att gälla från och med den 1 juni Expediering Kommunfullmäktige

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (27) 63 KS Val av ledamot i utskottet för arbetet och försörjning Claudia Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i utskottet för arbete och försörjning. har därför att utse en ny ledamot. Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar att David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Beslut - Claudia Nilsson (S) entledigas från uppdraget. - David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Expediering Claudia Nilsson David Westlund utskottet för arbete och försörjning

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (27) 64 KS Yttrande över motionen Om offentlig redovisning av politiska ärenden Lennart Nielsen (MP) med flera har i en motion yrkat att motioner, medborgarförslag och interpellationer som inkommer till fullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida, med upplysning om den ärendegång som gäller för respektive ärende. Motionärerna förklarar att Eslövs kommun utan svårighet kan skapa en lättillgänglig plats på sin hemsida, där inkommande politiska ärenden tillkännages. Motion om offentlig redovisning av politiska ärenden från ledamöterna i Miljöpartiet, Nya Kommunpartiet Eslöv och Vänsterpartiet. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 8 mars Beredning Alla inkommande ärenden inklusive motioner, interpellationer och medborgarförslag publiceras i Eslövs kommuns webbdiarium, tillgängligt på hemsidan. Den lättillgängliga plats motionärerna efterfrågar finns alltså redan. Webbdiariet har en sökfunktion och det är enkelt att få upp en förteckning på alla inlämnade motioner under en viss period, motionernas innehåll, hur de behandlas samt avgivna yttranden. Upplysning om ärendegången redovisas i kommunfullmäktiges protokoll efter anmälan av motionen. Protokollet publiceras på Eslövs kommuns hemsida. Motionen publiceras även som bilaga till kommunfullmäktiges dagordning. En motion som skickas för yttrande till nämnder publiceras också vid varje tillfälle den behandlas, under Kommun och Politik på hemsidan. Den finns med på dagordningen och motionen plus yttrande publiceras som bilagor.

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (27) 64, forts. En motion publiceras dessutom på hemsidan inför behandlingen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Två gånger per år redovisas en förteckning över icke slutbehandlade motioner. Förteckningen publiceras på hemsidan i samband med att redovisningen behandlas. Samma rutiner gäller för medborgarförslag. Interpellationer och svar publiceras i webbdiariet och i anslutning till behandlingen i fullmäktige. Rutinerna för publicering av motioner, medborgarförslag och interpellationer innebär att de får samma exponering på hemsidan som de förslag den politiska majoriteten väcker i nämnder och styrelser. Att ge motioner, medborgarförslag och interpellationer ytterligare en publiceringsplats på hemsidan skulle innebära att de fick större exponering än majoritetens förslag i nämnderna, vilket inte främjar demokratin eller allmänhetens kunskap om hur kommunen fungerar. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhleckes (M) och Lars Månssons (S) yrkande. s förslag till kommunfullmäktige - Motionen avslås. Expediering Kommunfullmäktige

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (27) 65 KS Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordföranden rapporterar från mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Protokoll - möte med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (27) 66 KS Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: s arbetsutskott Protokoll , , och 24. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Protokoll Avdelningschef Upphandling av tjänster externa till ett belopp om högst fem basprisbelopp i varje enskilt fall (KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen/Exploateringsingenjör Utarrendering av kommunens mark för en tid om högst tre år (KS och KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen Belasta kommunens mark med servitut med mera till ett ersättningsbelopp om högst kronor gällande ärenden som inte är av principiell natur (KS ). Redovisning av delegeringsbeslut februari 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (27) 67 KS Redovisning av meddelanden Följande meddelanden redovisas: KS Sydvatten AB: Preliminär budget för Redovisning av meddelanden mars 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S)

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-19.30 ande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Christine Melinder (M) ersättare

Christine Melinder (M) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-15.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Catharina Malmborg (M) tjg ers för H Wöhlecke (M) Karin Reinisch

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot

Farid Albahadli (MP) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 16.00-19.00 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, klockan 13.00-17.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) ersättare

Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (23) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-19.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval.

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval. Sammanträdesprotoka Sida 10 (42) 127 KS.2014.0463 Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Teknik. Sammanträdesprotokoll.

Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Teknik. Sammanträdesprotokoll. Sida 1 (21) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) 152 KS.2015.0369 Hemställan från VA SYD om beredning och vidare handläggning av förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S)

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (38) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.50 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Fredrik Wikberg (S) tjg ers för L Emilsson (S) Tony Hansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Sahlin-Möller kl. 17:00

Plats och tid Stadshuset, Sahlin-Möller kl. 17:00 Sida 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Sahlin-Möller kl. 17:00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Johan Andersson (S) (ordförande) Henrik Wöhlecke (M) (vice ordförande) Annette Linander

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8

Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8 KS.2016.0529 Sida 1 (8) 2016-10-14 Predrag Amanovic 0413-622 84 Predrag.Amanovic@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8 Ärendebeskrivning

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

ordförande ledamot ledamot ledamot Anna Nimander Pflanzl näringslivssamordnare

ordförande ledamot ledamot ledamot Anna Nimander Pflanzl näringslivssamordnare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Johan Renck, klockan 08.30-10.00 ande Cecilia Lind (S) Henrik Wöhlecke (M) Tony Hansson (S) Annette Linander (C) ordförande ledamot ledamot ledamot Övriga

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer