Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Peter Melinder (M) tjgj ers för K Reinisch (M) Catharina Malmborg (M) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Anders Molin (C) ledamot Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Johan Sandqvist (SD) tjg ers för F Ottesen (SD) Övriga närvarande Krister Göransson (S) ersättare Marianne Svensson (S) ersättare David Westlund (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Lena Wöhlecke (M) ersättare Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Eva Hallberg Pernilla Sandberg Teresa Andersson Anette Persson Tomas Nilsson kommundirektör sekreterare kommunjurist avdelningschef ekonomichef

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (27) Utses att justera Catharina Malmborg, ersättare Daniel Rhodin Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Pernilla Sandberg Justerande Cecilia Lind Catharina Malmborg

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (27) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 16 april Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret Pernilla Sandberg

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (27) 53 KS Årsredovisning 2012 Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet genom ett positivt resultat. Kommunen har tre finansiella mål för att mäta god ekonomisk hushållning. Förslag till årsredovisning Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 18 mars Beredning Överskottsmålet, som är högre satt än vad lagstiftningen kräver, beräknas utifrån skatteintäkter och generella statsbidrag visar på ett resultat på drygt 10 miljoner kronor. Målet är minst en procents överskott vilket motsvarar 15 miljoner kronor. Resursförbrukningen, vilken är ett mått på kostnaden för verksamheten, blev högre än budget som var på miljoner kronor. Investeringsnivån 2012 blev högre än det femåriga riktmärket. Nämnder och utskottet visar totalt ett underskott med 33,1 miljoner kronor. Måluppfyllelsen av de prioriterade målen visar på en hög nivå trots att de flesta målen avser hela mandatperioden. Kommunen har under året fått en engångsintäkt via återbetalning av premier från Afa och försäkringsersättning för Eslövshallen. Slutlig revison sker den 10 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (27) 53, forts. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till årsredovisning med sammanställd redovisning för 2012 godkänns. Expediering Kommunfullmäktige

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (27) 54 KS Intern kontroll 2012 rapport Nämnder och utskott har enligt kommunens reglemente för intern kontroll att rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporten ska upprättas senast i samband med årsredovisningen. Nämnder och utskottet ska som utgångspunkt för den årliga granskningen, senast i januari, fastställa en plan för det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Respektive nämnds och utskottets rapport. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 5 februari Beredning Nämnder och utskott har genomfört intern kontroll enligt rapport från respektive nämnd. ska med utgångspunkt från nämndernas och utskottets rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och ta initiativ till förbättringar. beslutade i samband med rapporten över intern kontroll 2010 att nämndernas interna kontroll ska årligen omfatta alla tre målkategorierna. Kommunledningskontoret finner följande brister i uppföljningsansvaret av intern kontroll för de nämnder och utskottet som lämnat in rapport: Vård- och omsorgsnämnden har följt upp internkontroll inom två målkategorier, Kultur-och fritidsnämnden har granskat tre av sex områden enligt planen för Överförmyndarnämnden kan inte klargöra om alla delar i kontrollplanen har utförts. Granskning sker därför under Kommunledningskontorets samordning av framtagandet av riktlinjer för mutor pågår.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (27) 54, forts. I samband med beredningen saknades rapport för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnden planerar behandla rapporten vid sammanträdet den 22 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Samtliga nämnder och utskottet påminns om vilka regler som gäller för intern kontroll. - Rapporter från Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden behandlas vid nästa sammanträde. Expediering Samtliga nämnder och utskott Ekonomichefen

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (27) 55 KS Årsstämma i Kraftringen AB och Lunds Energikoncernen AB instruktion till ombud samt beslut om ändamålsenlig verksamhet Årsstämma i Kraftringen AB och i Lunds Energikoncernen AB genomförs den 23 april Kommunens ombud ska ha en instruktion fastställd av kommunstyrelsen. Enligt nya lagkrav ska kommunstyrelsen även pröva att den verksamhet bolaget bedrivit under året har varit förenligt med det kommunala ändamålet. Förslag till instruktioner till kommunens ombud. Årsredovisning 2012 och Hållbarhetsredovisning 2012 för Lunds Energikoncernen AB. Årsredovisning 2012 för Kraftringen AB. Kommunledningskontoret förslag till beslut daterat 22 mars Beredning Kommunledningskontoret gör samma bedömning som styrelsen att bolaget bedrivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Instruktionen fastställs för ombudet. - finner att bolaget bedrivit verksamhet 2012 som är förenligt med det kommunala ändamålet.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (27) 56 KS Kommunens försäkringsskydd byte av försäkringsgivare Kommunen har den 1 maj haft kommunförsäkringen under tre års tid hos Gjensidige. Bolaget har skriftligen meddelat kommunen att de drar sig ur svensk kommunmarknad. Vi har dock rätt till en förlängningsperiod varför vår mäklare förhandlat villkor för detta med bolaget. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 19 mars Beredning Bolaget har kraftigt höjt våra premier under försäkringstiden och självrisken för brand med anledning av skadeutvecklingen under Kommunen har därmed en relativt hög premie och självrisk sett till vad marknaden erbjuder. Om kommunen kunde vända skadeutvecklingen fanns en muntlig överenskommelse att självrisk och förhoppningsvis premier skulle återgå till vad som fanns i det upphandlade avtalet. Dessa löften infrias dock inte vilket står klart efter förhandling om förlängningsvillkor. Kommunledningskontoret har tillsammans med vår mäklare fört överläggningar med Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som ägs av kommunerna i södra Sverige, för att ha kunna försäkra sig om att kommunen får ett fungerande försäkringsskydd till marknadsmässiga villkor. Enligt ny lag kan kommunen teckna försäkring utan upphandling i det egna bolaget. Kommunen erbjuds sänkt premie jämfört med nuvarande försäkringsbolag med kronor per år vilket motsvarar en femtonprocentig premiesänkning, sänkt självrisk för brand till 5 prisbasbelopp jämfört med nuvarande bolag som erbjuder 1,5 miljoner kronor och bibehållande av nuvarande försäkringsvillkor som är bättre än Kommunassurans normala kommunvillkor. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (27) 56, forts. Beslut - Kommunförsäkring placeras i Kommunassurans Syd Försäkrings AB från och med 1 maj Expediering Ekonomichefen Kommunassurans Syd

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (27) 57 KS Tillfällig förhyrning av Kajan Kommunen hyr via Servicenämnden tillfälligt lokaler av Eslövs industrifastigheter AB (Eifab) i fastigheten Kajan, i avvaktan på att nya lokaler ska bli färdigställda efter förlusten av Norrevångshallen. Kultur- och fritidsnämnden begär kompensation för hyreskostnad under Kultur- och fritidsnämndens beslut 87, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Under 2012 har kommunstyrelsen svarat för hyreskostnaden, (se kommunstyrelsens beslut 164, 2012). Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen svarar för hyreskostnaderna även under den tid som blir aktuell Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - svarar för aktuell hyra för fastigheten Kajan under Servicenämnden får högst 0,4 miljoner kronor under 2013 ur kommunstyrelsens disponibla medel. Expediering Servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (27) 58 KS Yttrande över förslag om Äldreplan för Eslövs kommun Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni att bifalla en motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) om inrättande av en Äldreplan för Eslövs kommun. Syftet med motionen, och med planen, är att äldrefrågor inte ska reduceras till vård- och omsorgsfrågor, utan istället betraktas i ett vidare perspektiv. Kommunfullmäktige gav Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en sådan plan. Förslaget till Äldreplan har tagits fram under ledning av Vård och Omsorg, i samarbete mellan berörda politiker och tjänstemän i kommunen, samt Eslövs bostads AB och Kommunala pensionärsrådet. Förslaget till plan har beslutats av Vård- och omsorgsnämnden, som därefter begärt yttrande från bland annat. Planen ska efter revidering antas av Vård- och omsorgsnämnden och därefter fastställas i kommunfullmäktige. Förslag till Äldreplan för Eslövs kommun Kommunledningskontorets förslag till beslut 6 mars Beredning Syftet med Äldreplanen är att säkerställa att äldres behov och intressen, samt delaktighet och möjlighet till inflytande, tas i beaktande i kommunens olika verksamheter. Fokus ligger på frågor av kommunövergripande karaktär och samverkan mellan olika aktörer även utanför den kommunala organisationen. Ett antal utvecklingsområden har identifierats och prioriterats, under rubriker såsom Boende och närmiljö, Samhällsliv och kultur, Hälsa och fritid, samt Omsorg och stöd. Planen omfattar således en stor del av kommunens verksamheter och ansvarsområden, men är något otydlig i såväl innehåll som utformning.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (27) 58, forts. Planen är svår att implementera, bedömer Kommunledningskontoret, på grund av oklar målgrupp och syfte. I avsaknad av en tydligt definierad målgrupp och målbild är det svårt att se vilken funktion planen ska fylla och hur den ska vara vägledande för kommunens tjänstemän och politiker. Ett förtydligande av mål och vad ansvarsrollen innebär hade varit en förutsättning för att planen ska kunna omsättas i praktisk handling. Även en tydligare distinktion mellan vad som gäller kommunens egna verksamheter och vad som gäller kommunen i stort hade varit önskvärt. Principen om likabehandling saknas genomgående i planen. I Likabehandlingspolicy för Eslövs kommun, fastställd av kommunfullmäktige, står att: Medborgarna, eller andra som använder kommunens tjänster, ska bemötas utifrån sin individuella situation. Detta innebär att ingen ska bemötas eller särbehandlas på grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, annat än då det utifrån lagen kan motiveras. Förslaget till plan riskerar att åsidosätta denna princip genom att utgå från behov och intressen som antas vara förknippade med en viss grupp, baserad på ålder. Med denna plan föreligger en risk att människor särbehandlas utifrån ålder. Planen borde på ett tydligare sätt förmedlat kommunens inställning till likabehandling, betonat den mångfald som finns inom gruppen äldre, samt lyft fram vikten av lyhördhet inför människors olikheter. Gällande lagstiftning och relevanta kommunala styrdokument bör tas i beaktande i de frågor som behandlas i planen. Lagar och regler kring likabehandling och diskriminering, samt kommunens förhållningssätt gentemot privata och ideella aktörer är exempel på områden som förekommer i planen och där lagstiftning kan vara styrande. Mot bakgrund av ovanstående anser Kommunledningskontoret att förslaget till äldreplan bör dras tillbaka, eftersom en målgruppsspecifik plan av detta slag inte är ändamålsenlig. Arbetet med att ta fram förslaget till äldreplan bör emellertid tas tillvara, bland annat i kommande revideringar av Eslövs kommuns likabehandlingspolicy och broschyren Bli äldre i Eslövs kommun.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (27) 58, forts. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - antar yttrandet som sitt och översänder det till Vård- och omsorgsnämnden. Ej deltagande i beslutet Håkan Svensson-Sixbo (V) och Johan Sandqvist (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Vård- och omsorgsnämnden

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (27) 59 KS Redovisning ej slutbehandlade motioner, mars 2013 ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Ej slutbehandlade motioner mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 13 mars Beredning Det finns elva motioner som inte är slutbehandlade. Två av motionerna handläggs för närvarande på kommunledningskontoret. Resterande nio motioner är på remiss hos kommunens olika nämnder beroende på motionens ämne. Remisstiden för åtta av motionerna går ut senare under våren 2013 och för en motion efter sommaren. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Redovisningen läggs till handlingarna. Expediering Kommunfullmäktige

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (27) 60 KS Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Vård- och omsorgsnämndens beslut 19, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 19 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 tredje stycket kommunallagen. 19 b Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 19 c Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (27) 60, forts. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens förslag med ändringen att hänvisningen i 19a ska vara till 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (27) 61 KS Revidering av reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 3, 2013 inklusive tjänsteskrivelse. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 20 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. 20 b Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 20 c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (27) 61, forts. överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (27) 62 KS Ändring av taxan för kopiering med mera av allmänna handlingar Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Enligt 2 kap. 13 tryckfrihetsförordningen har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en avskrift eller kopia av handlingen. Mot denna bakgrund har myndigheter rätt att ta ut avgifter av en enskild för att göra avskrift eller lämna ut kopior av allmänna handlingar. Vilken avgift som statliga myndigheter ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift kommunala myndigheter ska ta ut. De flesta kommuner har dock valt att, genom att anta taxebestämmelser som anger att avgiftsförordningen ska gälla, tillämpa avgiftsförordningen också i den kommunala verksamheten. Så har även Eslövs kommun gjort. För likabehandlingsprincipens skull är det viktigt att alla kommunala förvaltningar använder sig av taxan vid utlämnande av kopior eller vid upprättande av avskrifter. I många fall har det dock visat sig att kostnaden för själva debiteringen överstigit den summa som debiterats. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad taxa. Förslag till revidering av kommunens taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Enligt gällande taxa ska en avgift om 50 kronor tas ut när en begäran rör minst tio kopior. Därefter ska två kronor tas ut på därpå följande kopior.

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (27) 62, forts. De avgifter som tas ut kan alltså röra sig om allt från 50 kronor och uppåt. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen kostar det cirka 300 kronor att administrera en faktura med anledning av debiterad taxeavgift. Vid de tillfällen avgiften är låg blir det alltså många gånger en större kostnad att debitera en person i samband med ett utlämnande än att låta bli. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskontoret att ett tillägg ska göras till taxan, vilket anger att Eslövs kommun inte debiterar avgifter under slutsumman 100 kronor exklusive moms. I övrigt ska avgifter tas ut enligt i gällande avgiftsförordning, i vilken kostnaden för avskrift av allmän handling ändrats från 90 kronor till 125 kronor per påbörjad fjärdedels timme. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Reviderad taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar antas att gälla från och med den 1 juni Expediering Kommunfullmäktige

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (27) 63 KS Val av ledamot i utskottet för arbetet och försörjning Claudia Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i utskottet för arbete och försörjning. har därför att utse en ny ledamot. Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar att David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Beslut - Claudia Nilsson (S) entledigas från uppdraget. - David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Expediering Claudia Nilsson David Westlund utskottet för arbete och försörjning

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (27) 64 KS Yttrande över motionen Om offentlig redovisning av politiska ärenden Lennart Nielsen (MP) med flera har i en motion yrkat att motioner, medborgarförslag och interpellationer som inkommer till fullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida, med upplysning om den ärendegång som gäller för respektive ärende. Motionärerna förklarar att Eslövs kommun utan svårighet kan skapa en lättillgänglig plats på sin hemsida, där inkommande politiska ärenden tillkännages. Motion om offentlig redovisning av politiska ärenden från ledamöterna i Miljöpartiet, Nya Kommunpartiet Eslöv och Vänsterpartiet. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 8 mars Beredning Alla inkommande ärenden inklusive motioner, interpellationer och medborgarförslag publiceras i Eslövs kommuns webbdiarium, tillgängligt på hemsidan. Den lättillgängliga plats motionärerna efterfrågar finns alltså redan. Webbdiariet har en sökfunktion och det är enkelt att få upp en förteckning på alla inlämnade motioner under en viss period, motionernas innehåll, hur de behandlas samt avgivna yttranden. Upplysning om ärendegången redovisas i kommunfullmäktiges protokoll efter anmälan av motionen. Protokollet publiceras på Eslövs kommuns hemsida. Motionen publiceras även som bilaga till kommunfullmäktiges dagordning. En motion som skickas för yttrande till nämnder publiceras också vid varje tillfälle den behandlas, under Kommun och Politik på hemsidan. Den finns med på dagordningen och motionen plus yttrande publiceras som bilagor.

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (27) 64, forts. En motion publiceras dessutom på hemsidan inför behandlingen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Två gånger per år redovisas en förteckning över icke slutbehandlade motioner. Förteckningen publiceras på hemsidan i samband med att redovisningen behandlas. Samma rutiner gäller för medborgarförslag. Interpellationer och svar publiceras i webbdiariet och i anslutning till behandlingen i fullmäktige. Rutinerna för publicering av motioner, medborgarförslag och interpellationer innebär att de får samma exponering på hemsidan som de förslag den politiska majoriteten väcker i nämnder och styrelser. Att ge motioner, medborgarförslag och interpellationer ytterligare en publiceringsplats på hemsidan skulle innebära att de fick större exponering än majoritetens förslag i nämnderna, vilket inte främjar demokratin eller allmänhetens kunskap om hur kommunen fungerar. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhleckes (M) och Lars Månssons (S) yrkande. s förslag till kommunfullmäktige - Motionen avslås. Expediering Kommunfullmäktige

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (27) 65 KS Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordföranden rapporterar från mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Protokoll - möte med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (27) 66 KS Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: s arbetsutskott Protokoll , , och 24. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Protokoll Avdelningschef Upphandling av tjänster externa till ett belopp om högst fem basprisbelopp i varje enskilt fall (KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen/Exploateringsingenjör Utarrendering av kommunens mark för en tid om högst tre år (KS och KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen Belasta kommunens mark med servitut med mera till ett ersättningsbelopp om högst kronor gällande ärenden som inte är av principiell natur (KS ). Redovisning av delegeringsbeslut februari 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (27) 67 KS Redovisning av meddelanden Följande meddelanden redovisas: KS Sydvatten AB: Preliminär budget för Redovisning av meddelanden mars 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer