Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Peter Melinder (M) tjgj ers för K Reinisch (M) Catharina Malmborg (M) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Anders Molin (C) ledamot Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Johan Sandqvist (SD) tjg ers för F Ottesen (SD) Övriga närvarande Krister Göransson (S) ersättare Marianne Svensson (S) ersättare David Westlund (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Lena Wöhlecke (M) ersättare Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Eva Hallberg Pernilla Sandberg Teresa Andersson Anette Persson Tomas Nilsson kommundirektör sekreterare kommunjurist avdelningschef ekonomichef

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (27) Utses att justera Catharina Malmborg, ersättare Daniel Rhodin Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Pernilla Sandberg Justerande Cecilia Lind Catharina Malmborg

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (27) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 16 april Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret Pernilla Sandberg

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (27) 53 KS Årsredovisning 2012 Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet genom ett positivt resultat. Kommunen har tre finansiella mål för att mäta god ekonomisk hushållning. Förslag till årsredovisning Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 18 mars Beredning Överskottsmålet, som är högre satt än vad lagstiftningen kräver, beräknas utifrån skatteintäkter och generella statsbidrag visar på ett resultat på drygt 10 miljoner kronor. Målet är minst en procents överskott vilket motsvarar 15 miljoner kronor. Resursförbrukningen, vilken är ett mått på kostnaden för verksamheten, blev högre än budget som var på miljoner kronor. Investeringsnivån 2012 blev högre än det femåriga riktmärket. Nämnder och utskottet visar totalt ett underskott med 33,1 miljoner kronor. Måluppfyllelsen av de prioriterade målen visar på en hög nivå trots att de flesta målen avser hela mandatperioden. Kommunen har under året fått en engångsintäkt via återbetalning av premier från Afa och försäkringsersättning för Eslövshallen. Slutlig revison sker den 10 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (27) 53, forts. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till årsredovisning med sammanställd redovisning för 2012 godkänns. Expediering Kommunfullmäktige

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (27) 54 KS Intern kontroll 2012 rapport Nämnder och utskott har enligt kommunens reglemente för intern kontroll att rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporten ska upprättas senast i samband med årsredovisningen. Nämnder och utskottet ska som utgångspunkt för den årliga granskningen, senast i januari, fastställa en plan för det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Respektive nämnds och utskottets rapport. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 5 februari Beredning Nämnder och utskott har genomfört intern kontroll enligt rapport från respektive nämnd. ska med utgångspunkt från nämndernas och utskottets rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och ta initiativ till förbättringar. beslutade i samband med rapporten över intern kontroll 2010 att nämndernas interna kontroll ska årligen omfatta alla tre målkategorierna. Kommunledningskontoret finner följande brister i uppföljningsansvaret av intern kontroll för de nämnder och utskottet som lämnat in rapport: Vård- och omsorgsnämnden har följt upp internkontroll inom två målkategorier, Kultur-och fritidsnämnden har granskat tre av sex områden enligt planen för Överförmyndarnämnden kan inte klargöra om alla delar i kontrollplanen har utförts. Granskning sker därför under Kommunledningskontorets samordning av framtagandet av riktlinjer för mutor pågår.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (27) 54, forts. I samband med beredningen saknades rapport för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnden planerar behandla rapporten vid sammanträdet den 22 april. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Samtliga nämnder och utskottet påminns om vilka regler som gäller för intern kontroll. - Rapporter från Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden behandlas vid nästa sammanträde. Expediering Samtliga nämnder och utskott Ekonomichefen

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (27) 55 KS Årsstämma i Kraftringen AB och Lunds Energikoncernen AB instruktion till ombud samt beslut om ändamålsenlig verksamhet Årsstämma i Kraftringen AB och i Lunds Energikoncernen AB genomförs den 23 april Kommunens ombud ska ha en instruktion fastställd av kommunstyrelsen. Enligt nya lagkrav ska kommunstyrelsen även pröva att den verksamhet bolaget bedrivit under året har varit förenligt med det kommunala ändamålet. Förslag till instruktioner till kommunens ombud. Årsredovisning 2012 och Hållbarhetsredovisning 2012 för Lunds Energikoncernen AB. Årsredovisning 2012 för Kraftringen AB. Kommunledningskontoret förslag till beslut daterat 22 mars Beredning Kommunledningskontoret gör samma bedömning som styrelsen att bolaget bedrivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - Instruktionen fastställs för ombudet. - finner att bolaget bedrivit verksamhet 2012 som är förenligt med det kommunala ändamålet.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (27) 56 KS Kommunens försäkringsskydd byte av försäkringsgivare Kommunen har den 1 maj haft kommunförsäkringen under tre års tid hos Gjensidige. Bolaget har skriftligen meddelat kommunen att de drar sig ur svensk kommunmarknad. Vi har dock rätt till en förlängningsperiod varför vår mäklare förhandlat villkor för detta med bolaget. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 19 mars Beredning Bolaget har kraftigt höjt våra premier under försäkringstiden och självrisken för brand med anledning av skadeutvecklingen under Kommunen har därmed en relativt hög premie och självrisk sett till vad marknaden erbjuder. Om kommunen kunde vända skadeutvecklingen fanns en muntlig överenskommelse att självrisk och förhoppningsvis premier skulle återgå till vad som fanns i det upphandlade avtalet. Dessa löften infrias dock inte vilket står klart efter förhandling om förlängningsvillkor. Kommunledningskontoret har tillsammans med vår mäklare fört överläggningar med Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som ägs av kommunerna i södra Sverige, för att ha kunna försäkra sig om att kommunen får ett fungerande försäkringsskydd till marknadsmässiga villkor. Enligt ny lag kan kommunen teckna försäkring utan upphandling i det egna bolaget. Kommunen erbjuds sänkt premie jämfört med nuvarande försäkringsbolag med kronor per år vilket motsvarar en femtonprocentig premiesänkning, sänkt självrisk för brand till 5 prisbasbelopp jämfört med nuvarande bolag som erbjuder 1,5 miljoner kronor och bibehållande av nuvarande försäkringsvillkor som är bättre än Kommunassurans normala kommunvillkor. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (27) 56, forts. Beslut - Kommunförsäkring placeras i Kommunassurans Syd Försäkrings AB från och med 1 maj Expediering Ekonomichefen Kommunassurans Syd

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (27) 57 KS Tillfällig förhyrning av Kajan Kommunen hyr via Servicenämnden tillfälligt lokaler av Eslövs industrifastigheter AB (Eifab) i fastigheten Kajan, i avvaktan på att nya lokaler ska bli färdigställda efter förlusten av Norrevångshallen. Kultur- och fritidsnämnden begär kompensation för hyreskostnad under Kultur- och fritidsnämndens beslut 87, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Under 2012 har kommunstyrelsen svarat för hyreskostnaden, (se kommunstyrelsens beslut 164, 2012). Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen svarar för hyreskostnaderna även under den tid som blir aktuell Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - svarar för aktuell hyra för fastigheten Kajan under Servicenämnden får högst 0,4 miljoner kronor under 2013 ur kommunstyrelsens disponibla medel. Expediering Servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (27) 58 KS Yttrande över förslag om Äldreplan för Eslövs kommun Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni att bifalla en motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) om inrättande av en Äldreplan för Eslövs kommun. Syftet med motionen, och med planen, är att äldrefrågor inte ska reduceras till vård- och omsorgsfrågor, utan istället betraktas i ett vidare perspektiv. Kommunfullmäktige gav Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en sådan plan. Förslaget till Äldreplan har tagits fram under ledning av Vård och Omsorg, i samarbete mellan berörda politiker och tjänstemän i kommunen, samt Eslövs bostads AB och Kommunala pensionärsrådet. Förslaget till plan har beslutats av Vård- och omsorgsnämnden, som därefter begärt yttrande från bland annat. Planen ska efter revidering antas av Vård- och omsorgsnämnden och därefter fastställas i kommunfullmäktige. Förslag till Äldreplan för Eslövs kommun Kommunledningskontorets förslag till beslut 6 mars Beredning Syftet med Äldreplanen är att säkerställa att äldres behov och intressen, samt delaktighet och möjlighet till inflytande, tas i beaktande i kommunens olika verksamheter. Fokus ligger på frågor av kommunövergripande karaktär och samverkan mellan olika aktörer även utanför den kommunala organisationen. Ett antal utvecklingsområden har identifierats och prioriterats, under rubriker såsom Boende och närmiljö, Samhällsliv och kultur, Hälsa och fritid, samt Omsorg och stöd. Planen omfattar således en stor del av kommunens verksamheter och ansvarsområden, men är något otydlig i såväl innehåll som utformning.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (27) 58, forts. Planen är svår att implementera, bedömer Kommunledningskontoret, på grund av oklar målgrupp och syfte. I avsaknad av en tydligt definierad målgrupp och målbild är det svårt att se vilken funktion planen ska fylla och hur den ska vara vägledande för kommunens tjänstemän och politiker. Ett förtydligande av mål och vad ansvarsrollen innebär hade varit en förutsättning för att planen ska kunna omsättas i praktisk handling. Även en tydligare distinktion mellan vad som gäller kommunens egna verksamheter och vad som gäller kommunen i stort hade varit önskvärt. Principen om likabehandling saknas genomgående i planen. I Likabehandlingspolicy för Eslövs kommun, fastställd av kommunfullmäktige, står att: Medborgarna, eller andra som använder kommunens tjänster, ska bemötas utifrån sin individuella situation. Detta innebär att ingen ska bemötas eller särbehandlas på grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, annat än då det utifrån lagen kan motiveras. Förslaget till plan riskerar att åsidosätta denna princip genom att utgå från behov och intressen som antas vara förknippade med en viss grupp, baserad på ålder. Med denna plan föreligger en risk att människor särbehandlas utifrån ålder. Planen borde på ett tydligare sätt förmedlat kommunens inställning till likabehandling, betonat den mångfald som finns inom gruppen äldre, samt lyft fram vikten av lyhördhet inför människors olikheter. Gällande lagstiftning och relevanta kommunala styrdokument bör tas i beaktande i de frågor som behandlas i planen. Lagar och regler kring likabehandling och diskriminering, samt kommunens förhållningssätt gentemot privata och ideella aktörer är exempel på områden som förekommer i planen och där lagstiftning kan vara styrande. Mot bakgrund av ovanstående anser Kommunledningskontoret att förslaget till äldreplan bör dras tillbaka, eftersom en målgruppsspecifik plan av detta slag inte är ändamålsenlig. Arbetet med att ta fram förslaget till äldreplan bör emellertid tas tillvara, bland annat i kommande revideringar av Eslövs kommuns likabehandlingspolicy och broschyren Bli äldre i Eslövs kommun.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (27) 58, forts. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Beslut - antar yttrandet som sitt och översänder det till Vård- och omsorgsnämnden. Ej deltagande i beslutet Håkan Svensson-Sixbo (V) och Johan Sandqvist (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Vård- och omsorgsnämnden

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (27) 59 KS Redovisning ej slutbehandlade motioner, mars 2013 ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Ej slutbehandlade motioner mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 13 mars Beredning Det finns elva motioner som inte är slutbehandlade. Två av motionerna handläggs för närvarande på kommunledningskontoret. Resterande nio motioner är på remiss hos kommunens olika nämnder beroende på motionens ämne. Remisstiden för åtta av motionerna går ut senare under våren 2013 och för en motion efter sommaren. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Redovisningen läggs till handlingarna. Expediering Kommunfullmäktige

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (27) 60 KS Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Vård- och omsorgsnämndens beslut 19, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 19 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 tredje stycket kommunallagen. 19 b Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 19 c Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober, redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (27) 60, forts. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens förslag med ändringen att hänvisningen i 19a ska vara till 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (27) 61 KS Revidering av reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade 110, 2012 att införa medborgarförslag och antog 154, 2012 rutiner för handläggning av dessa. Bland annat innebär detta att förslagställaren har rätt att närvara när nämnderna behandlar ärendet och då också har rätt att delta i överläggningarna. Vidare beslutades att nämnderna två gånger per år till kommunfullmäktige ska redovisa dels de beslut som tagits i anledning av medborgarförslag, dels de medborgarförslag som ännu inte avgjorts, anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 3, 2013 inklusive tjänsteskrivelse. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår Vård- och omsorgsnämnden följande ändringar i reglementet: 20 a Medborgarförslag (ny paragraf) Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet, när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kapitlet 19 a tredje stycket kommunallagen. 20 b Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober informera fullmäktige om de beslut som fattats, i anledning av medborgarförslag. 20 c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober redovisa de ärenden som inte avgjorts inom sex månader från det att ärendet

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (27) 61, forts. överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Kommunledningskontoret kan konstatera att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit och föreslår att reglementet ändras i enlighet med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige - Förslaget till reviderat reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (27) 62 KS Ändring av taxan för kopiering med mera av allmänna handlingar Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Enligt 2 kap. 13 tryckfrihetsförordningen har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en avskrift eller kopia av handlingen. Mot denna bakgrund har myndigheter rätt att ta ut avgifter av en enskild för att göra avskrift eller lämna ut kopior av allmänna handlingar. Vilken avgift som statliga myndigheter ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift kommunala myndigheter ska ta ut. De flesta kommuner har dock valt att, genom att anta taxebestämmelser som anger att avgiftsförordningen ska gälla, tillämpa avgiftsförordningen också i den kommunala verksamheten. Så har även Eslövs kommun gjort. För likabehandlingsprincipens skull är det viktigt att alla kommunala förvaltningar använder sig av taxan vid utlämnande av kopior eller vid upprättande av avskrifter. I många fall har det dock visat sig att kostnaden för själva debiteringen överstigit den summa som debiterats. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad taxa. Förslag till revidering av kommunens taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 15 mars Beredning Enligt gällande taxa ska en avgift om 50 kronor tas ut när en begäran rör minst tio kopior. Därefter ska två kronor tas ut på därpå följande kopior.

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (27) 62, forts. De avgifter som tas ut kan alltså röra sig om allt från 50 kronor och uppåt. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen kostar det cirka 300 kronor att administrera en faktura med anledning av debiterad taxeavgift. Vid de tillfällen avgiften är låg blir det alltså många gånger en större kostnad att debitera en person i samband med ett utlämnande än att låta bli. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskontoret att ett tillägg ska göras till taxan, vilket anger att Eslövs kommun inte debiterar avgifter under slutsumman 100 kronor exklusive moms. I övrigt ska avgifter tas ut enligt i gällande avgiftsförordning, i vilken kostnaden för avskrift av allmän handling ändrats från 90 kronor till 125 kronor per påbörjad fjärdedels timme. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Reviderad taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar antas att gälla från och med den 1 juni Expediering Kommunfullmäktige

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (27) 63 KS Val av ledamot i utskottet för arbetet och försörjning Claudia Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i utskottet för arbete och försörjning. har därför att utse en ny ledamot. Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar att David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Beslut - Claudia Nilsson (S) entledigas från uppdraget. - David Westlund (S) utses till ny ledamot i utskottet för arbete och försörjning. Expediering Claudia Nilsson David Westlund utskottet för arbete och försörjning

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (27) 64 KS Yttrande över motionen Om offentlig redovisning av politiska ärenden Lennart Nielsen (MP) med flera har i en motion yrkat att motioner, medborgarförslag och interpellationer som inkommer till fullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida, med upplysning om den ärendegång som gäller för respektive ärende. Motionärerna förklarar att Eslövs kommun utan svårighet kan skapa en lättillgänglig plats på sin hemsida, där inkommande politiska ärenden tillkännages. Motion om offentlig redovisning av politiska ärenden från ledamöterna i Miljöpartiet, Nya Kommunpartiet Eslöv och Vänsterpartiet. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 8 mars Beredning Alla inkommande ärenden inklusive motioner, interpellationer och medborgarförslag publiceras i Eslövs kommuns webbdiarium, tillgängligt på hemsidan. Den lättillgängliga plats motionärerna efterfrågar finns alltså redan. Webbdiariet har en sökfunktion och det är enkelt att få upp en förteckning på alla inlämnade motioner under en viss period, motionernas innehåll, hur de behandlas samt avgivna yttranden. Upplysning om ärendegången redovisas i kommunfullmäktiges protokoll efter anmälan av motionen. Protokollet publiceras på Eslövs kommuns hemsida. Motionen publiceras även som bilaga till kommunfullmäktiges dagordning. En motion som skickas för yttrande till nämnder publiceras också vid varje tillfälle den behandlas, under Kommun och Politik på hemsidan. Den finns med på dagordningen och motionen plus yttrande publiceras som bilagor.

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (27) 64, forts. En motion publiceras dessutom på hemsidan inför behandlingen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Två gånger per år redovisas en förteckning över icke slutbehandlade motioner. Förteckningen publiceras på hemsidan i samband med att redovisningen behandlas. Samma rutiner gäller för medborgarförslag. Interpellationer och svar publiceras i webbdiariet och i anslutning till behandlingen i fullmäktige. Rutinerna för publicering av motioner, medborgarförslag och interpellationer innebär att de får samma exponering på hemsidan som de förslag den politiska majoriteten väcker i nämnder och styrelser. Att ge motioner, medborgarförslag och interpellationer ytterligare en publiceringsplats på hemsidan skulle innebära att de fick större exponering än majoritetens förslag i nämnderna, vilket inte främjar demokratin eller allmänhetens kunskap om hur kommunen fungerar. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut. Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhleckes (M) och Lars Månssons (S) yrkande. s förslag till kommunfullmäktige - Motionen avslås. Expediering Kommunfullmäktige

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (27) 65 KS Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordföranden rapporterar från mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Protokoll - möte med Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 februari Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (27) 66 KS Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: s arbetsutskott Protokoll , , och 24. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Protokoll Avdelningschef Upphandling av tjänster externa till ett belopp om högst fem basprisbelopp i varje enskilt fall (KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen/Exploateringsingenjör Utarrendering av kommunens mark för en tid om högst tre år (KS och KS ). Avdelningschef Planering- och Näringslivsavdelningen Belasta kommunens mark med servitut med mera till ett ersättningsbelopp om högst kronor gällande ärenden som inte är av principiell natur (KS ). Redovisning av delegeringsbeslut februari 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (27) 67 KS Redovisning av meddelanden Följande meddelanden redovisas: KS Sydvatten AB: Preliminär budget för Redovisning av meddelanden mars 2013, daterad den 2 april Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S)

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (38) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.50 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Fredrik Wikberg (S) tjg ers för L Emilsson (S) Tony Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige 2008-05-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige 2008-05-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Medborgarhuset kl. 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Lena Emilsson (s), Bernt Nilsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer