RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012"

Transkript

1 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

2 Uppdrag: Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Svedala kommun Jeanette Widén-Gabrielsson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Jonas Andersson Anna-Karin Ekström Sophia Christianson O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...4 Förutsättningar...4 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara...16 Alternativ 2A - matarlinje i Bara...17 Vägnät...4 Alternativ 2B - ringlinje i Bara...18 Gång- och cykeltra k...5 Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala...19 Kollektivtra k...5 Alternativ 3 - egen skyttel...20 Biltra k...6 Restidskvoter...22 Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning... 7 Konsekvenser av de olika alternativen...23 Framtida Bara...9 Planerade utbyggnader...9 Framtida gång- och cykeltra k Konsekvenser Framtida kollektivtra k...12 Alternativ 1A - utökad linje Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser...14 Sammanfattning av de olika alternativen...24 Övriga åtgärder...26 Framtida biltra k...28 Gatunät...28 Tra kprognoser biltra k...30 Parkering...34 Konsekvenser (40)

4 Bakgrund och syfte Svedala kommun håller på att ta fram ett planprogram för Bara Söder - utbyggnad av bad- och hotellanläggning och bostäder söder om Bara samhälle. De planerade utbyggnaderna kommer att öka tra kbelastningen på vägnätet kring området. Syftet med tra kutredningen är att bedöma hur mycket tra ken kommer att öka på det omgivande vägnätet till följd av de föreslagna utbyggnaderna och vilka effekter detta kan ha, bl a i form av vägtra- kbuller. Dessutom har alternativ för den framtida kollektivtra kförsörjningen av Bara Söder studerats. Den fördjupade tra kutredning som gjorts för väg 841, delen Kölnan Bara är en förutsättning för utredningen. Syftet med utredningen är också att se över det interna gatunätet inom området och dessa anslutningar till det övergripande vägnätet. Andra frågor som tra kutredningen belyser är parkeringsbehov, framför allt vid bad- och hotellanläggningen, samt gång- och cykelnätet inom området och anslutningar till be ntligt gång- och cykelnät. Förutsättningar Vägnät Huvudvägen genom Bara är väg 841, Malmövägen, som går mellan Yttre Ringvägen runt Malmö i väster till väg 108 i öster. Vid Bara är vägen ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim genom samhället och 70 km/tim utanför samhället. Väster om Bara ligger väg 837, Tjustorpsvägen, som korsar väg 841 mellan Kvissle och Bara. I söder, vid Skabersjö by, ansluter vägen till väg 832, Skabersjövägen, som i sin tur ansluter till väg E65 i höjd med Oxie. Väg 873 är ca 5 m bred och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. Öster om samhället ansluter väg 838, Torupsvägen, från söder, vilken bl a passerar Torups friluftsområde. Vägen är ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning Be ntligt vägnät kring Bara, med Bara Söder markerat, källa: NVDB. 4(40)

5 på 70 km/tim, vilken sänks till 50 km/tim förbi Torup. De planerade området ansluter direkt till väg 841 i norr och väg 837 i väster. Inga kopplingar nns mot söder och öster. Gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelnätet i Bara är väl utbyggt med en masktäthet på ca m. Gång- och cykelstråk nns idag utmed Spångholmsallén som mitt i planområdet ansluter till be ntlig väg till bl a golfbanan. Stråket korsar väg 841 vid Spångholmsgatan i västra delen av Bara, där det ansluter till det övergripande gång- och cykelnätet i Bara. Stråket kopplas också vidare västerut mot Malmö via den sk Ut yktsstigen samt mot Torups rekreationsområde i Cykelvägar kring Bara, utdrag från Malmö stads cykelkarta. sydöst. Ut yktsstigen har en förhållandevis gen sträckning in mot Malmö där den kopplar på stadens gång- och cykelnät. Stråket fortsätter rakt genom Bara och vidare på den gamla banvallen mot Klågerup. För att cykla från Bara till övriga tätorter i omlandet, främst Svedala och Staffanstorp, hänvisas man till det lågtra kerade vägnätet. Stråket Trelleborg-Svedala-Staffanstorp via Klågerup är skyltat i blandtra- k. Från Staffanstorp kan man fortsätta till Lund på separerad cykelbana. Kollektivtra k Regionbusslinje 142 tra kerar väg 841 på sträckan Malmö Södervärn-Klågerup busstation med ca 30- Utdrag från Tra kverkets cykelledskarta för Trelleborg, Svedala, Staffanstorp. Grön linje = cykelbana, röd linje = skyltade cykelstråk i blandtra k. Källa: Tra kverket. 40 turer i vardera riktningen under vardagsdygnet. På vardagmorgnar, kl 6-8, tra keras sträckan Bara- Malmö i princip med kvartstra k. Även på eftermiddagen, kl 16-17, går bussen med tätare turer till Bara. Inne i Bara nns 6 busshållplatser. Utöver dessa nns två hållplatser ute på väg 841, vid Linsbo i öster och vid Spångholmen i väster som är den hållplats som ligger närmast utbyggnadsområdet Bara Söder. Enligt tidtabellen är restiden mellan hpl Spångholmen i väster och hpl Linsbo i öster 7 minuter. Körsträckan mellan hållplatserna är ca 2,7 km. Inne i Bara är Bara Centrum och Banvägen reglerhållplatser där bussen har fasta avgångstider. I bilden nedan redovisas linje 142 sträckning genom Bara samt hållplatsernas antagna upptagningsområde. Upptagningsområdets radie har satts till 400 m fågelvägen vid god standard och 800 m fågelvägen vid acceptabel standard från bostäder på landsbygd, vilket ungefär motsvarar ett gångavstånd på 500 m respektive 1000 m. Från hållplats Spångholmen ner till bad- och hotellanläggningen är dock upptagningsområdet 500 meter fågelvägen eftersom fågelvägen anses motsvara det verkliga gångavståndet med tanke på att Spångholmsallén leder raka vägen ner till bad- och hotellanläggningen. I bilden framgår också antalet på- och avstigande vid varje hållplats, i körriktning Malmö och körriktning Klågerup. Resandestatistiken avser vardagsdygnet 5(40)

6 och kommer från Skånetra kens resandeprognos för Resandestatistik visar att antalet resor på linjen totalt uppgår till knappt 1000 per vardagsdygn varav ca 430 resor per dygn görs i relationen Malmö- Bara. Ytterligare knappt 470 resor per vardagsdygn görs i relationen Malmö-Klågerup. I Klågerup stannar även regionbusslinje 165, som går mellan Trelleborg Övre och Lunds Universitetssjukhus. Resandestatistik för år 2011 visar att det totalt görs ca 1300 resor på linjen. Antalet på- och avstigande vid Klågerups busstation är ca 185, varav ca 70 resor går mot Svedala/Trelleborg och ca 115 går mot Staffanstorp/Lund. Från Bara (på linje 142) är det ca 65 resor per vardagsdygn som går mot Klågerup. Någon statistik över hur många som byter mellan de båda linjerna vid Klågerups busstation nns inte. Planer nns på en utbyggnad av lätt spårväg mellan Malmö och Bara/Klågerup, vilken skapar möjligheter att ytta över bilresor till kollektivtra ken. I den utredning som gjorts för spårvägen gjordes bedömningen att såväl antalet boende som antalet kollektivtra kresor per invånare i Bara/Klågerup måste mer än fördubblas för att spårvägen skall bli lönsam. Biltra k Biltra k öden Tra k ödet på vägnätet kring Bara har hämtats från Be ntliga hållplatslägen med ett upptagningsområde på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m. För varje hållplats redovisas också antalet på- och avstigande i riktning Malmö respektive Klågerup. 6(40)

7 Tra kverket, främst från tra kräkningar gjorda i samband med att Tra kverket tagit fram tra ksäkerhetshöjande åtgärder utmed väg 841 genom Kvissle. Tillgängliga tra kräkningar har ställts samman i bilden med antal fordon/dygn och angivande av vilket år tra kräkningen gjorts. Kapaciteter Kapaciteten har beräknats för den be ntliga cirkulationsplatsen vid väg 841/Idrottsgatan och den be- ntliga infartsvägen till golfbanan, PGA of Sweden National. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Capcal version Beräkningarna har gjorts för den mest belastade timman på morgonen samt eftermiddagen, där eftermiddagens maxtimma får högst belastningsgrader. Beräkningarna visar att det inte är några kapacitetsproblem i korsningen idag. Den högsta belastningsgraden ligger på 0,4 vilket är god standard. Till år 2030 beräknas belastningsgraden öka till 0,7. Under kortare tider än timman kan det emellertid uppstå köer. Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning Boende i Svedala pendlar främst i riktning mot Malmö, 68% av utpendlingen, 10% pendlar mot Lund och 4% mot Trelleborg enligt statistik för år I utredningen om lätt spårväg redovisas att det år 2008 var 994 personer i Bara som arbetade i Malmö och att 113 gymnasieelever åker till Malmö och 16 elever åker mot Lund. Resvaneundersökningen för Skåne från 2007, Resvanor Syd, visar att Svedalabon i genomsnitt gör 2,7 resor per person och vardag och att 72% av resorna görs med bil, 10% med buss, 2% med tåg och 13% med cykel eller till fots. Resvaneundersökningen visar också att Svedalas kommuninvånare i stor utsträckning reser mot Malmö, 40% av alla resor går till Malmö kommun, 7% till Lund och 6% till Trelleborg. Ungefär 28% av alla resor görs inom kommunen. Be ntliga biltra k öden, antal fordon/dygn, räkneår inom parentes, källa:tra kverket. Restidskvoter idag Restidskvot innebär restiden för kollektivtra k respektive cykel i relation till restid med bil för mot- 7(40)

8 svarande sträcka, inkl gångtid, väntetid och parkeringstid. För kollektivtra k bör restidskvoten vara 1,5 eller lägre för att vara konkurrenskraftig. Även för cykel bör den ligga under 1,5, varför cykel främst kan konkurrera på de kortare resorna. En mycket översiktlig beräkning av restidskvoter för färdmedlen buss respektive cykel i de tre främsta pendlingsrelationerna, Malmö, Lund och Trelleborg, tyder på att i dagsläget är det endast buss i relationen Bara-Malmö som i vissa fall kan vara konkurrenskraftig, med restidskvoter på ca 1,3-1,5. Detta under förutsättning att man inte behöver göra några byten på vägen, dvs målpunkten ligger utmed linje 142s sträckning, och att parkeringsmöjligheterna för bil vid målpunkten t ex inte ligger i direkt anslutning till målpunkten (dvs det är ett visst gångavstånd från parkering till målpunkten). 8(40)

9 Framtida Bara En vision för framtida Bara är att Bara på lång sikt är utbyggt enligt planerna och ytterligare utbyggnadsplaner har blivit aktuella, bad- och hotellanläggningen attraherar besökare från hela södra Sverige och Torup blomstrar. Resandeunderlaget för lätt spårväg är etablerat och utbyggnaderna har gått hand i hand med utbyggnaden av det hållbara transportsystemet. Frågan om hållbara transporter till, från och inom Bara är inte enbart en fråga för Svedala kommun utan är en fråga som omfattar även omgivande kommuner, regionen i sin helhet och tra khuvudmännen i synnerhet. Frågan har också en nationell dimension där politiska beslut och satsningar på en mer övergripande nivå i hög grad inverkar på hur våra transportsystem kommer att se ut i framtiden. I ett framtidscenario som detta kan de hållbara färdmedlen stå starka i konkurrensen, och biltra ken kan uppvisa en minskning. Planerade utbyggnader Bara Söder Inom Bara Söder planeras för både bostäder och en bad- och hotellanläggning. Antalet bostäder uppgår till mellan , såväl enfamiljshus, villor och radhus som lägenheter i anslutning till bad- och hotellanläggningen, se illustration på föregående sida. Dessutom kommer en skola och en förskola för att Illustration över Bara Söders utbyggnad 9(40)

10 byggas inom planområdet. Antalet planerade bostäder i Bara Söder samt besökare till bad- och hotellanläggningen redovisas i tabellen nedna. Område Omfattning Backahusen ca 80 bostäder Skogshusen ca 30 bostäder Ringen Äventyrsbad & hotell ca bostäder, lägenheter besökare/år Övriga exploateringar i Bara I tra kutredningen för väg 841 (september 2011) redogörs för ytterligare utbyggnader av framför allt bostäder som Svedala kommun planerar för i Bara och Klågerup. I enlighet med kommunens översiktsplan planeras för ytterligare ca 1300 bostäder och ca 3000 kvm verksamhetsyta för perioden Malmö stad förväntar sig också en ökning av antalet besökare till friluftsanläggningen vid Torup med ca besökare till år (40)

11 Framtida gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelstråket genom Spångholmsallén kommer att nnas kvar och passerar förbi bad- och hotellanläggningen. Söder om anläggningen fortsätter stråket i blandtra k mot golfbanan och vidare mot Torups rekreationsområde. Längs den östra infartsvägen från väg 841 och vidare längs lokalgatan som ansluter till området Backahusen, samt i grönområdet mellan bebyggelsen i Backahusen färdas oskyddade tra kanter på separat gång- och cykelbana. Även längs den västar infartsvägen från Tjustorpsvägen är gc-tra ken separerad. Se bild nedan. Mot Malmö antas man, som idag, cykla via Ut yktsstigen. Mot Lund cyklar man på separerad bana österut till Klågerup där man leds norrut i blandtra k på småvägar. Från Staffanstorp leds man vidare till Lund på separerad cykelbana. Cykeln kan öka sin marknadsandel med ökade satsningar på snabba och gena cykelvägar av hög standard, sk supercykelvägar, med körfältsmarkeringar, planskilda korsningar mm. Att det lokala gång- och cykelnätet även fortsättningsvis är väl utbyggt, med säkra korsningspunkter och goda möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser är en förutsättning för att de korta, lokala, resorna i stor utsträckning skall ske med gång och cykel. Väster om Värbyvägen, samt i öst-västlig riktning är tillgängligheten till separerade gång- och cykelvägar god. En del brister nns dock i den nord-sydliga kommunikationen. För att förbättra denna planeras en gång- och cykeltunnel under Malmövägen. Tunneln har betydelse för tillgängligheten till rekreationsområden och den blivande PGA golfbanan i söder och samtidigt skapas en säker och gen korsning för människor på väg till och från busshållplatsen på Malmövägen. Konsekvenser Bara Söder bedöms få goda gång- och cykelförbindelser, såväl inom området som i kopplingen till omgivande gång- och cykelnät inom Bara och mot Malmö mm. Utsatta punkter i gång- och cykelnätet är där oskyddade tra kanter korsar bilvägarna. Allt eftersom Bara Söder byggs ut kommer antalet passager över vägen att öka, bl a kan man förvänta sig att skolbarn boende i Bara Söder kommer att cykla till skolan inne i Bara. Att passagen över väg 841 norr om området byggs om till en planskild gång- och cykelport är därför mycket positivt. Denna bör få en ljus och luftig utformning som bidrar till att man som gångtra kant och cyklist känner sig trygg. Det är också viktigt att det nns bra och säkra möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser, för att främja kollektivtra ken. Även inne i området är det viktigt att gång- och cykelpassager får en tydlig och tra ksäker utformning. Här kan t ex övervägas att göra passagerna upphöjda för att säkra låga körhastigheter. Gång- och cykelnätet i Bara Söder Utveckling av be ntligt cykelstråk Bara-Malmö till supercykelväg, en verklighet i framtiden? 11(40)

12 Framtida kollektivtra k När Bara Söder byggs ut bör kollektivtra ken utvecklas för att även försörja Bara Söder. Kollektivtra ken skall där möta behoven hos två kategorier av resande med olika preferenser och tidsvariationer. Dels nns en önskan att de nya Bara-bor som bosätter sig inom planområdet kommer att välja att resa kollektivt i större utsträckning än vad den be ntliga Bara-bon gör, dels en förhoppning att besökarna till badanläggningen i stor utsträckning kommer att resa kollektivt. För att uppnå dessa mål krävs att en väl fungerande kollektivtra klösning är en realitet när in yttningen till området börjar och när badanläggningen öppnar. I ett längre perspektiv måste kollektivtra k vara ett så bra alternativ att många väljer att ställa bilen oftare. Det handlar om att bygga en kollektivtra k som ger restidskvoter som helst skall vara 1 eller mindre, dvs kollektivtra ken skall vara lika snabb, eller snabbare, än bilen. men också om restriktioner för bilismen som minskad tillgång på parkeringsplatser och försvårar för bilismen. Väg 841 mellan Bara och Malmö kan behöva byggas ut i ny sträckning i framtiden, beroende på hur biltra- k ödet på vägen utvecklar sig. Men en utbyggnad av vägen i ny sträckning kan också vara en åtgärd för att prioritera kollektivtra ken på sträckan. Att till en början avsätta ett körfält i varje riktning som bussfält och prioritera bussen i korsningspunkterna kan höja kvaliteten och konkurrera med bilen. Och när resandeunderlaget är tillräckligt kommer utbyggnaden av lätt spårväg bli mer aktuell än någonsin. Nedan presenteras olika alternativ för hur den framtida kollektivtra ken kan utformas i Bara. Gemensamt för alla alternativ är att Bara Söder kollektivtra kförsörjs. Exploatörens ambition är att aktivt medverka till att göra kollektivtra ken till ett attraktivt alternativ till den egna bilen. En hög bebyggelsetäthet, utformad i samspel med kollektivtra knätet för att ge minsta möjliga linjelängd per invånare och linjer som är lagda kring tunga målpunkter gynnar hållbara transporter till och från Bara. Det kan handla om er busslinjer, separata bussfält, bussprioritering i korsningar, modernare bussar, högre turtäthet, ökad, bättre och mer lättillgänglig information, lättare byten mellan linjer, 12(40)

13 Alternativ 1A - utökad linje 142 Alternativ 1A innebär att be ntlig regionbusslinje 142 utvecklas för att även försörja Bara Söder. Bussen föreslås köra via den be ntliga infartsvägen från cirkulationsplatsen vid Idrottsgatan i västra Bara och stanna vid en ny busshållplats vid bad- och hotellanläggningens entré. Den be ntliga busshållplatsen vid Spångholmen yttas väster om Idrottsgatan (hpl Bara Väster). Därefter föreslås bussen ansluta till väg 841 i höjd med Värbyvägen via en ny gata. Se bild till höger. Tidsåtgången för ett hållplatsstopp uppgår teoretiskt till 25 sekunder. En ny sträckning av buss 142 via Bara Söder kommer att medföra en vägförlängning på ca 1250 m jämfört med idag. Då det inte kommer att nnas någon bebyggelse i direkt anslutning till stora delar av den nya sträckningen antas bussen kunna hålla en något högre körhastighet än den kan göra utmed den be ntliga sträckningen genom Bara. Det extra hållplatsstoppet och sträckningen via Bara Söder beräknas ge en restidsförlängning på drygt 2 minuter. JÄMFÖRT MED NOLLALTERANTIVET + Större resandeunderlag för busslinje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med dygt 2 minuter till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

14 Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser Med anledning av att den föreslagna busslinjesträckningen i alternativ 1A innebär en ökad restid har alternativ 1B tagits fram där denna restidsförlust kompenseras genom att ett antal hållplatser tas bort. Alternativ 1B har samma linjesträckning som 1A, se bild till höger. Genomsnittligt antal på/avstigande per tur vid hållplatsen påverkar sannolikheten för att bussen verkligen skall stanna på den aktuella hållplatsen krävs i snitt > 1,5 på/avstigande per tur för att sannolikheten för stopp vid hållplatsen skall vara 100 %. Det kan konstateras att det endast är hållplatsen vid Bara Centrum som uppnår detta krav idag. Vid reglerhållplatserna anpassar emellertid bussturerna sig till tidtabellen, varför restiden totalt sett inte påverkas av om bussen stannar vid övriga hållplatser eller inte. De be ntliga busshållplatserna inne i Bara ligger relativt tätt och några hållplatser har relativt få på/avstigande. Hållplatsernas upptagningsområden överlappar varandra med marginal enligt de streckade cirklarna i bilden över alternativ 1A på föregående uppslag. Baserat på Skånetra kens resandeprognos 2012 har en bedömning gjorts av vilka hållplatser i Bara som kan vara tänkbara att dra in till följd av lägre antal resenärer. Hållplatserna redovisas i tabellen nedan tillsammans med antalet på/avstigande. 14(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med tre indragna hållplatser i Bara.

15 Hållplatsnamn Björnbärsgatan Kärrvägen Läge På/av-stigande Riktning Malmö Värbyvägen 37 7 Mölleberga vägen Linsbo Väg 841, östra Bara Summa berörda resenärer Riktning Klågerup Genom att ytta hållplatsen Sigvard Grubbes gata ca 150 m söderut, till den be ntliga gång- och cykelpassagen tvärs Värbyvägen, kan man täcka upp för delar av Björnbärsgatans upptagningsområde men fortfarande täcka in norra delarna av Bara. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med runt 1 minut till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg + Täcker in i princip samma antal bostäder i Bara + Förkortar restiden med ca 1 minut jämfört med alternativ 1A I bilden på föregående sida illustreras hur upptagningsområdet förändras om dessa åtgärder genomförs. Man kan konstatera att upptagningsområdet för de hållplatser som föreslås tas bort i stort sett täcks in av övriga hållplatser i Bara. Tidigare beräkningar visade att sträckningen via Bara Söder ger en restidsförlängning på drygt 2 minuter. Om de tre föreslagna hållplatserna däremot dras in kan restiden inom Bara minska med runt 1 minut. Då uppgår restidsförläningen endast till 1 minut vilket motsvarar knappt 4 % av den totala restiden för resenärer till Bara Centrum och knappt 3 % för resenärer till Klågerup. 15(40)

16 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara Alternatriv 1C är ytterligare en variant där den bentliga busslinje 142 har anpassats efter de nya förutsättningarna i och med Bara Söder. Alternativet innebär att busslinjen går inom Bara Söder men istället för att köra inom hela Bara, längs Värbyvägen och Möllebergavägen, svänger bussen av redan vid Banvägens. Den västra delen av Banvägen utgörs dock av en cykelväg. En djupare analys av möjligheten att anlägga en bussgata här måste därför göras. Den nya linjesträckningen och de fyra färre hållplatsstoppen innebär att restiden förkortas med ca 1 minut. En nackdel är dock att bostäderna längs i norr inte täcks in inom ett gångavstånd på 1000 meter. En konsekvensen för hela Bara, inklusive den nya exploateringen, är att kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara till skillnad från om den be ntliga linjesträckningen bibehålls. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg - Täcker inte in alla bostäder som täcks in idag + Förkortar restiden med ca 1 minut + Kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med fem indragna hållplatser i Bara. 16(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

17 Alternativ 2A - matarlinje i Bara Alternativ 2A innebära att en matarlinje kör mellan Bara och Bara Söder. Ett exempel på linjesträckning för matarlinjen är från norra Bara, via Bara Centrum, ner till bad- och hotellanläggningen och vidare till Skogshusen längst i söder. Sträckningen kan förlängas så att den anpassas till Baras utbyggnad och på så sätt fångar upp alla boende i Bara Söder. I och med exploateringen kommer Bara breda ut sig i nord-sydlig riktning vilket gör att en matarlinje som löper centralt genom orten på bra sätt kompletterar den öst-västliga busslinje 142. Alternativet innebär att två be ntliga hållplatser i Bara försvinner. Alla bostäder täcks dock in inom acceptabelt gångavstånd. EFFEKTER AV MATARLINJE: + Den nord-sydliga matarlinjer kompletterar den öst-västliga busslinje Sträckningen kan anpassas så att alla boende i Bara söder fångas upp - Matarlinjen innebär ett extra byte för boende och besökare till bad- och hotellanläggningen - Hållplatser i Bara tas bort Exemple på linjedragning för en framtida matarlinje, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

18 Alternativ 2B - ringlinje i Bara Ett alternativ till en matarlinje är en ringlinje även den med syftet att mata boende och besökande till buss 142:s hållplats längs väg 841. Alternativ 2B innebära att en ringlinje kör via bad- och hotellanläggningen i Bara Söder och vidare inom Bara. En sådan ringlinje kan utformas på ett antal olika sätt vilket illustreras i bilden till höger. Antingen kan ringlinjen helt ersätta den be ntliga linje 142:s rutt inom Bara så att denna enbart stannar på hållpaltsern längs väg 841. Detta innebär att resenärer till och från Klågerup får kortare restid. En sådan förändring medför visserligen ett byte för de boende som idag utnyttjar hållplatserna i Bara, men eftersom ringlinjen kan anpassas efter linje 142:s avgångar kan väntetiden göras minimal. Ett annat alternativ är att busslinje 142 kör antingen inom Bara Söder eller inom Bara och att ringlinjen kör via de hållplatser som linje 142 inte täcker in. På så sätt kompletteras den be ntliga kollektivtra ken. Beroende på vilket alternativ som väljs förbättras kollektivtra kförsörjningen till Bara Söder eller försämras till Bara. En negativ aspekt för ringlinjen är att Bara, trots den planerade exploateringen, är en relativt liten tätort vilket innebär att resandeunderlaget även är relativt litet. Besökarna till bad- och hotellanläggningen Exempel på linjedragning för en framtida ringlinje, när Bara Söder är utbyggt. 18(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

19 uppgår dock till runt 5400 besökare under ett maxdygn. Ett exemple på ringlinje som kör inom en mindre tätort är regionbuss 152 i Höllviken som har invånare. Det är Vellinge kommun som ansvarar för busslinjen som körs med minuterstra k på vardagarna och 30-minuterstra k på helgerna. Ringlinjen har 12 hållplatser på den ca 6,5 km långa rutten vilket ungefär motsvarar rutten i Bara på ca 5 km och 8 hållplatser. EFFEKTER AV RINGLINJE: + Minskad restid för boende i Klågerup/ besökare till bad- och hotellanläggningen + Stark koppling för boende i Bara Söder + Ringlinjen kan angöra det framtida exploateringsområdet Bara Väster - Ytterligare byte för boende i Bara/ besökare till bad- och hotellanläggningen - Risk för litet resandeunderlag Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala En annan variant på ringlinje är att köra en busslinje mellan Bara och Svedala. Den bästa sträckningen för en sådan linje är att köra väg 108 norrut, via Klågerup, och sedan vidare västerut på väg 841. Denna sträcka tar ca 20 minuter att köra, exklusive hållplatsstopp, vilket är 2 minuter längre än att köra de mer gena sträckningarna via Torupsvägen eller Tjustorpsvägen. Framkomligheten är dock mer pålitlig vintertid eftersom standarden är högre på väg 841. Jämfört med ringlinjen i alternativ 2A eller 2B som endast kör inom Bara är detta alternativ inte lika lätt att anpassa till busslinje 142:s tidtabell eftersom det tar längre tid att köra denna sträcka. Å andra sidan har linjen ett mycket större upptagningsområde då den bland annat kan köra inom Klågerup som är den tredje största tätorten i kommunen med ca 1900 invånare. EFFEKTER AV BUSSLINJE BARA- SVEDALA: + Större upptagningsområde + Stark koppling för boende i Bara Söder + Minskad restid för boende i Klågerup - Ytterligare byte för boende i Bara - Svårare att anpassa till buss 142:s avgångar Tänkbar linjedragning för en busslinje mellan Bara och Svedala. Karta från 19(40)

20 Alternativ 3 - egen skyttel Det tredje alternativet går ut på att fastighetsägaren svarar för en egen skyttel från en hållplats i Malmö direkt till bad- och hotellanläggningen. På så sätt kan kollektivtra ken tydliggöras genom en egen badbuss. En fördel är att en egen skyttel anpassas direkt efter besökarna till bad- och hotellanläggningens behov så att den kör med en högre turtäthet på framför allt helger då badet besöks som mest. Denna möjlighet nns inte för den be ntliga busslinje 142 på samma sätt då den framför allt måste tillgodose pendlingsresenärerna mellan Malmö-Klågerup. Även boende i Bara kommer dock kunna utnyttja skytteln. Vad som är negativt är dock att de två kollektivtra ksystemen för boende i Bara och bad- och hotellgäster separeras, så istället för att ett system skulle kunna dra nytta av ett större resandeunderlag så kommer de två systemen istället att konkurrera med varandra. Det nns ett antal olika strategiska platser i Malmö som kan vara möjliga utgångspunkter för skytteln att utgå ifrån. Södervärn och Värnhem är två viktiga kollektivtra knoder, därifrån går dock redan buss 142 mot Bara. Ifrån Triangeln går inga regionbussar varför denna startpunkt inte är särskilt lämplig. Besökare från östra Skåne antas inte åka förbi Bara, till Malmö, för att därifrån ta skytteln. För de resenärer som reser kollektivt från Danmark kommer den restiden man sparar på att gå av på Hyllie eller Triangeln istället för Malmö C, 7 respektive 3 minuter, ändå inte vara avgörande för val av färdmedel. För de besökare som kommer söderifrån, från Falsterbo, Vellinge och Trelleborg är dock Hyllie ett bättre alternativ då regionbussarna dit är minuter snabbare än de som kör till Malmö C. Det är endast regionbussen mellan Malmö C-Lomma som inte har en motsvarande sträckning till Hyllie. Däremot kan många malmöbor förväntas besöka bad- och hotellanläggningen i Bara och för dem är Malmö C ett bättre alternativ än Hyllie. Dessutom passerar er människor Malmö C varje dag jämför med Hyllie vilket innebär att Malmö C är ett bättre läge ur marknadsföringssynpunkt. Inom en relativt nära framtid, när Hyllie är helt utbyggt, kommer dock Hyllie att utgöra en stor knutpunkt i Malmö. Dels kommer köpcentrumet Emporia att locka besökare och dels utgör redan idag Malmö Arena och Malmömässan viktiga målpunkter. Dessa göra att Hyllie skulle kunna utgöra något av ett aktivitetskluster där en direktbuss till Bara Söders bad- och hotellanläggning kan komma att passa väl in. Restidskvoten har beräknats för både Malmö C och Hyllie som utgångspunkt för skytteln, se tabellen nedan. Restultatet visar att restidskvoterna är lägre från Malmö C, Triangeln och Lund C om skytteln utgår från Malmö C, medan det går snabbare att ta sig från Hyllie och Köpenhamn om den utgår från Hyllie. Restiden från Malmö C är dock relativt osäker eftersom centrala Malmö kan vara mycket tra kerat vid vissa tidpunkter vilket kan försena skytteln. Både Malmö C och Hyllie är därför relevanta utgångspunkterna för skytteln eftersom det nns föroch nackdelar med båda alterntiven. Ett exemple på en buss som körs i egen regi är IKEA:s gratisbuss. Bussen avgår från Vasagatan 18, utanför Stockholms Centralstation, varje hel timme kl helgfri måndag-fredag. Från IKEA går bussen på slaget halv med start Sista bussen avgår från Kungens Kurva På vägen tillbaka stannar IKEA bussen vid de tre målpunkterna Hornstull, Fridhemsplan, Kungsholmstorg innan den kommer fram till Vasagatan 18. IKEA kör även en egen pendlingsbuss för anställda mellan Helsingborg och Bil Restid (min) Utgångspunkt Malmö C Restid (min) Utgångspunkt Hyllie Restid (min) Malmö C ,2 41 1,6 Triangeln ,4 39 1,5 Hyllie ,7 31 1,2 Lund C ,6 51 1,8 KPH ,6 61 1,4 Startpunkt Restidskvot Restidskvot 20(40)

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN TRAFIK-PM TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN RAPPORT 2016-01-18 Uppdrag 267022, Trafikutredning Norges hus Titel på rapport: Trafikutredning Norges hus, Hasseludden Status: Rapport Datum: 2016-01-18

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic Hållbara transporter i översiktsplanen Karin Neergaard Trivector Traffic Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 2 OECD:S GRANSKNING Sverige får gott betyg för sitt miljöarbete MEN, vi kan bli bättre

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Trafikplan Buss o Tåg 2017 Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Buss 2017 I sammanställningen markerade åtgärder genomförs A. Trafiksatsningar baserat på - Mål om fördubblat resande

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby

PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby PM Trafikanalys Infartsparkering Roslags Näsby Sammanfattning Med bakgrund av ny planerad infartsparkering och nytt gångfartsområde på den östra sidan av spåren i Roslags Näsby har denna trafikanalys utförts

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012 BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 2 MAJ 202 Denna bilaga redovisar utredning om olika kombinationer av hållplatslägen vid Västerbroplan. Det valda alternativet

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen 2015-04-10 Medverkande Beställare: Lidingö stad Kontaktperson: Fredrik Meurman Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Per Francke Handläggare: Mikael Pihlsgård

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer