RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012"

Transkript

1 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

2 Uppdrag: Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Svedala kommun Jeanette Widén-Gabrielsson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Jonas Andersson Anna-Karin Ekström Sophia Christianson O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...4 Förutsättningar...4 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara...16 Alternativ 2A - matarlinje i Bara...17 Vägnät...4 Alternativ 2B - ringlinje i Bara...18 Gång- och cykeltra k...5 Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala...19 Kollektivtra k...5 Alternativ 3 - egen skyttel...20 Biltra k...6 Restidskvoter...22 Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning... 7 Konsekvenser av de olika alternativen...23 Framtida Bara...9 Planerade utbyggnader...9 Framtida gång- och cykeltra k Konsekvenser Framtida kollektivtra k...12 Alternativ 1A - utökad linje Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser...14 Sammanfattning av de olika alternativen...24 Övriga åtgärder...26 Framtida biltra k...28 Gatunät...28 Tra kprognoser biltra k...30 Parkering...34 Konsekvenser (40)

4 Bakgrund och syfte Svedala kommun håller på att ta fram ett planprogram för Bara Söder - utbyggnad av bad- och hotellanläggning och bostäder söder om Bara samhälle. De planerade utbyggnaderna kommer att öka tra kbelastningen på vägnätet kring området. Syftet med tra kutredningen är att bedöma hur mycket tra ken kommer att öka på det omgivande vägnätet till följd av de föreslagna utbyggnaderna och vilka effekter detta kan ha, bl a i form av vägtra- kbuller. Dessutom har alternativ för den framtida kollektivtra kförsörjningen av Bara Söder studerats. Den fördjupade tra kutredning som gjorts för väg 841, delen Kölnan Bara är en förutsättning för utredningen. Syftet med utredningen är också att se över det interna gatunätet inom området och dessa anslutningar till det övergripande vägnätet. Andra frågor som tra kutredningen belyser är parkeringsbehov, framför allt vid bad- och hotellanläggningen, samt gång- och cykelnätet inom området och anslutningar till be ntligt gång- och cykelnät. Förutsättningar Vägnät Huvudvägen genom Bara är väg 841, Malmövägen, som går mellan Yttre Ringvägen runt Malmö i väster till väg 108 i öster. Vid Bara är vägen ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim genom samhället och 70 km/tim utanför samhället. Väster om Bara ligger väg 837, Tjustorpsvägen, som korsar väg 841 mellan Kvissle och Bara. I söder, vid Skabersjö by, ansluter vägen till väg 832, Skabersjövägen, som i sin tur ansluter till väg E65 i höjd med Oxie. Väg 873 är ca 5 m bred och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. Öster om samhället ansluter väg 838, Torupsvägen, från söder, vilken bl a passerar Torups friluftsområde. Vägen är ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning Be ntligt vägnät kring Bara, med Bara Söder markerat, källa: NVDB. 4(40)

5 på 70 km/tim, vilken sänks till 50 km/tim förbi Torup. De planerade området ansluter direkt till väg 841 i norr och väg 837 i väster. Inga kopplingar nns mot söder och öster. Gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelnätet i Bara är väl utbyggt med en masktäthet på ca m. Gång- och cykelstråk nns idag utmed Spångholmsallén som mitt i planområdet ansluter till be ntlig väg till bl a golfbanan. Stråket korsar väg 841 vid Spångholmsgatan i västra delen av Bara, där det ansluter till det övergripande gång- och cykelnätet i Bara. Stråket kopplas också vidare västerut mot Malmö via den sk Ut yktsstigen samt mot Torups rekreationsområde i Cykelvägar kring Bara, utdrag från Malmö stads cykelkarta. sydöst. Ut yktsstigen har en förhållandevis gen sträckning in mot Malmö där den kopplar på stadens gång- och cykelnät. Stråket fortsätter rakt genom Bara och vidare på den gamla banvallen mot Klågerup. För att cykla från Bara till övriga tätorter i omlandet, främst Svedala och Staffanstorp, hänvisas man till det lågtra kerade vägnätet. Stråket Trelleborg-Svedala-Staffanstorp via Klågerup är skyltat i blandtra- k. Från Staffanstorp kan man fortsätta till Lund på separerad cykelbana. Kollektivtra k Regionbusslinje 142 tra kerar väg 841 på sträckan Malmö Södervärn-Klågerup busstation med ca 30- Utdrag från Tra kverkets cykelledskarta för Trelleborg, Svedala, Staffanstorp. Grön linje = cykelbana, röd linje = skyltade cykelstråk i blandtra k. Källa: Tra kverket. 40 turer i vardera riktningen under vardagsdygnet. På vardagmorgnar, kl 6-8, tra keras sträckan Bara- Malmö i princip med kvartstra k. Även på eftermiddagen, kl 16-17, går bussen med tätare turer till Bara. Inne i Bara nns 6 busshållplatser. Utöver dessa nns två hållplatser ute på väg 841, vid Linsbo i öster och vid Spångholmen i väster som är den hållplats som ligger närmast utbyggnadsområdet Bara Söder. Enligt tidtabellen är restiden mellan hpl Spångholmen i väster och hpl Linsbo i öster 7 minuter. Körsträckan mellan hållplatserna är ca 2,7 km. Inne i Bara är Bara Centrum och Banvägen reglerhållplatser där bussen har fasta avgångstider. I bilden nedan redovisas linje 142 sträckning genom Bara samt hållplatsernas antagna upptagningsområde. Upptagningsområdets radie har satts till 400 m fågelvägen vid god standard och 800 m fågelvägen vid acceptabel standard från bostäder på landsbygd, vilket ungefär motsvarar ett gångavstånd på 500 m respektive 1000 m. Från hållplats Spångholmen ner till bad- och hotellanläggningen är dock upptagningsområdet 500 meter fågelvägen eftersom fågelvägen anses motsvara det verkliga gångavståndet med tanke på att Spångholmsallén leder raka vägen ner till bad- och hotellanläggningen. I bilden framgår också antalet på- och avstigande vid varje hållplats, i körriktning Malmö och körriktning Klågerup. Resandestatistiken avser vardagsdygnet 5(40)

6 och kommer från Skånetra kens resandeprognos för Resandestatistik visar att antalet resor på linjen totalt uppgår till knappt 1000 per vardagsdygn varav ca 430 resor per dygn görs i relationen Malmö- Bara. Ytterligare knappt 470 resor per vardagsdygn görs i relationen Malmö-Klågerup. I Klågerup stannar även regionbusslinje 165, som går mellan Trelleborg Övre och Lunds Universitetssjukhus. Resandestatistik för år 2011 visar att det totalt görs ca 1300 resor på linjen. Antalet på- och avstigande vid Klågerups busstation är ca 185, varav ca 70 resor går mot Svedala/Trelleborg och ca 115 går mot Staffanstorp/Lund. Från Bara (på linje 142) är det ca 65 resor per vardagsdygn som går mot Klågerup. Någon statistik över hur många som byter mellan de båda linjerna vid Klågerups busstation nns inte. Planer nns på en utbyggnad av lätt spårväg mellan Malmö och Bara/Klågerup, vilken skapar möjligheter att ytta över bilresor till kollektivtra ken. I den utredning som gjorts för spårvägen gjordes bedömningen att såväl antalet boende som antalet kollektivtra kresor per invånare i Bara/Klågerup måste mer än fördubblas för att spårvägen skall bli lönsam. Biltra k Biltra k öden Tra k ödet på vägnätet kring Bara har hämtats från Be ntliga hållplatslägen med ett upptagningsområde på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m. För varje hållplats redovisas också antalet på- och avstigande i riktning Malmö respektive Klågerup. 6(40)

7 Tra kverket, främst från tra kräkningar gjorda i samband med att Tra kverket tagit fram tra ksäkerhetshöjande åtgärder utmed väg 841 genom Kvissle. Tillgängliga tra kräkningar har ställts samman i bilden med antal fordon/dygn och angivande av vilket år tra kräkningen gjorts. Kapaciteter Kapaciteten har beräknats för den be ntliga cirkulationsplatsen vid väg 841/Idrottsgatan och den be- ntliga infartsvägen till golfbanan, PGA of Sweden National. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Capcal version Beräkningarna har gjorts för den mest belastade timman på morgonen samt eftermiddagen, där eftermiddagens maxtimma får högst belastningsgrader. Beräkningarna visar att det inte är några kapacitetsproblem i korsningen idag. Den högsta belastningsgraden ligger på 0,4 vilket är god standard. Till år 2030 beräknas belastningsgraden öka till 0,7. Under kortare tider än timman kan det emellertid uppstå köer. Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning Boende i Svedala pendlar främst i riktning mot Malmö, 68% av utpendlingen, 10% pendlar mot Lund och 4% mot Trelleborg enligt statistik för år I utredningen om lätt spårväg redovisas att det år 2008 var 994 personer i Bara som arbetade i Malmö och att 113 gymnasieelever åker till Malmö och 16 elever åker mot Lund. Resvaneundersökningen för Skåne från 2007, Resvanor Syd, visar att Svedalabon i genomsnitt gör 2,7 resor per person och vardag och att 72% av resorna görs med bil, 10% med buss, 2% med tåg och 13% med cykel eller till fots. Resvaneundersökningen visar också att Svedalas kommuninvånare i stor utsträckning reser mot Malmö, 40% av alla resor går till Malmö kommun, 7% till Lund och 6% till Trelleborg. Ungefär 28% av alla resor görs inom kommunen. Be ntliga biltra k öden, antal fordon/dygn, räkneår inom parentes, källa:tra kverket. Restidskvoter idag Restidskvot innebär restiden för kollektivtra k respektive cykel i relation till restid med bil för mot- 7(40)

8 svarande sträcka, inkl gångtid, väntetid och parkeringstid. För kollektivtra k bör restidskvoten vara 1,5 eller lägre för att vara konkurrenskraftig. Även för cykel bör den ligga under 1,5, varför cykel främst kan konkurrera på de kortare resorna. En mycket översiktlig beräkning av restidskvoter för färdmedlen buss respektive cykel i de tre främsta pendlingsrelationerna, Malmö, Lund och Trelleborg, tyder på att i dagsläget är det endast buss i relationen Bara-Malmö som i vissa fall kan vara konkurrenskraftig, med restidskvoter på ca 1,3-1,5. Detta under förutsättning att man inte behöver göra några byten på vägen, dvs målpunkten ligger utmed linje 142s sträckning, och att parkeringsmöjligheterna för bil vid målpunkten t ex inte ligger i direkt anslutning till målpunkten (dvs det är ett visst gångavstånd från parkering till målpunkten). 8(40)

9 Framtida Bara En vision för framtida Bara är att Bara på lång sikt är utbyggt enligt planerna och ytterligare utbyggnadsplaner har blivit aktuella, bad- och hotellanläggningen attraherar besökare från hela södra Sverige och Torup blomstrar. Resandeunderlaget för lätt spårväg är etablerat och utbyggnaderna har gått hand i hand med utbyggnaden av det hållbara transportsystemet. Frågan om hållbara transporter till, från och inom Bara är inte enbart en fråga för Svedala kommun utan är en fråga som omfattar även omgivande kommuner, regionen i sin helhet och tra khuvudmännen i synnerhet. Frågan har också en nationell dimension där politiska beslut och satsningar på en mer övergripande nivå i hög grad inverkar på hur våra transportsystem kommer att se ut i framtiden. I ett framtidscenario som detta kan de hållbara färdmedlen stå starka i konkurrensen, och biltra ken kan uppvisa en minskning. Planerade utbyggnader Bara Söder Inom Bara Söder planeras för både bostäder och en bad- och hotellanläggning. Antalet bostäder uppgår till mellan , såväl enfamiljshus, villor och radhus som lägenheter i anslutning till bad- och hotellanläggningen, se illustration på föregående sida. Dessutom kommer en skola och en förskola för att Illustration över Bara Söders utbyggnad 9(40)

10 byggas inom planområdet. Antalet planerade bostäder i Bara Söder samt besökare till bad- och hotellanläggningen redovisas i tabellen nedna. Område Omfattning Backahusen ca 80 bostäder Skogshusen ca 30 bostäder Ringen Äventyrsbad & hotell ca bostäder, lägenheter besökare/år Övriga exploateringar i Bara I tra kutredningen för väg 841 (september 2011) redogörs för ytterligare utbyggnader av framför allt bostäder som Svedala kommun planerar för i Bara och Klågerup. I enlighet med kommunens översiktsplan planeras för ytterligare ca 1300 bostäder och ca 3000 kvm verksamhetsyta för perioden Malmö stad förväntar sig också en ökning av antalet besökare till friluftsanläggningen vid Torup med ca besökare till år (40)

11 Framtida gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelstråket genom Spångholmsallén kommer att nnas kvar och passerar förbi bad- och hotellanläggningen. Söder om anläggningen fortsätter stråket i blandtra k mot golfbanan och vidare mot Torups rekreationsområde. Längs den östra infartsvägen från väg 841 och vidare längs lokalgatan som ansluter till området Backahusen, samt i grönområdet mellan bebyggelsen i Backahusen färdas oskyddade tra kanter på separat gång- och cykelbana. Även längs den västar infartsvägen från Tjustorpsvägen är gc-tra ken separerad. Se bild nedan. Mot Malmö antas man, som idag, cykla via Ut yktsstigen. Mot Lund cyklar man på separerad bana österut till Klågerup där man leds norrut i blandtra k på småvägar. Från Staffanstorp leds man vidare till Lund på separerad cykelbana. Cykeln kan öka sin marknadsandel med ökade satsningar på snabba och gena cykelvägar av hög standard, sk supercykelvägar, med körfältsmarkeringar, planskilda korsningar mm. Att det lokala gång- och cykelnätet även fortsättningsvis är väl utbyggt, med säkra korsningspunkter och goda möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser är en förutsättning för att de korta, lokala, resorna i stor utsträckning skall ske med gång och cykel. Väster om Värbyvägen, samt i öst-västlig riktning är tillgängligheten till separerade gång- och cykelvägar god. En del brister nns dock i den nord-sydliga kommunikationen. För att förbättra denna planeras en gång- och cykeltunnel under Malmövägen. Tunneln har betydelse för tillgängligheten till rekreationsområden och den blivande PGA golfbanan i söder och samtidigt skapas en säker och gen korsning för människor på väg till och från busshållplatsen på Malmövägen. Konsekvenser Bara Söder bedöms få goda gång- och cykelförbindelser, såväl inom området som i kopplingen till omgivande gång- och cykelnät inom Bara och mot Malmö mm. Utsatta punkter i gång- och cykelnätet är där oskyddade tra kanter korsar bilvägarna. Allt eftersom Bara Söder byggs ut kommer antalet passager över vägen att öka, bl a kan man förvänta sig att skolbarn boende i Bara Söder kommer att cykla till skolan inne i Bara. Att passagen över väg 841 norr om området byggs om till en planskild gång- och cykelport är därför mycket positivt. Denna bör få en ljus och luftig utformning som bidrar till att man som gångtra kant och cyklist känner sig trygg. Det är också viktigt att det nns bra och säkra möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser, för att främja kollektivtra ken. Även inne i området är det viktigt att gång- och cykelpassager får en tydlig och tra ksäker utformning. Här kan t ex övervägas att göra passagerna upphöjda för att säkra låga körhastigheter. Gång- och cykelnätet i Bara Söder Utveckling av be ntligt cykelstråk Bara-Malmö till supercykelväg, en verklighet i framtiden? 11(40)

12 Framtida kollektivtra k När Bara Söder byggs ut bör kollektivtra ken utvecklas för att även försörja Bara Söder. Kollektivtra ken skall där möta behoven hos två kategorier av resande med olika preferenser och tidsvariationer. Dels nns en önskan att de nya Bara-bor som bosätter sig inom planområdet kommer att välja att resa kollektivt i större utsträckning än vad den be ntliga Bara-bon gör, dels en förhoppning att besökarna till badanläggningen i stor utsträckning kommer att resa kollektivt. För att uppnå dessa mål krävs att en väl fungerande kollektivtra klösning är en realitet när in yttningen till området börjar och när badanläggningen öppnar. I ett längre perspektiv måste kollektivtra k vara ett så bra alternativ att många väljer att ställa bilen oftare. Det handlar om att bygga en kollektivtra k som ger restidskvoter som helst skall vara 1 eller mindre, dvs kollektivtra ken skall vara lika snabb, eller snabbare, än bilen. men också om restriktioner för bilismen som minskad tillgång på parkeringsplatser och försvårar för bilismen. Väg 841 mellan Bara och Malmö kan behöva byggas ut i ny sträckning i framtiden, beroende på hur biltra- k ödet på vägen utvecklar sig. Men en utbyggnad av vägen i ny sträckning kan också vara en åtgärd för att prioritera kollektivtra ken på sträckan. Att till en början avsätta ett körfält i varje riktning som bussfält och prioritera bussen i korsningspunkterna kan höja kvaliteten och konkurrera med bilen. Och när resandeunderlaget är tillräckligt kommer utbyggnaden av lätt spårväg bli mer aktuell än någonsin. Nedan presenteras olika alternativ för hur den framtida kollektivtra ken kan utformas i Bara. Gemensamt för alla alternativ är att Bara Söder kollektivtra kförsörjs. Exploatörens ambition är att aktivt medverka till att göra kollektivtra ken till ett attraktivt alternativ till den egna bilen. En hög bebyggelsetäthet, utformad i samspel med kollektivtra knätet för att ge minsta möjliga linjelängd per invånare och linjer som är lagda kring tunga målpunkter gynnar hållbara transporter till och från Bara. Det kan handla om er busslinjer, separata bussfält, bussprioritering i korsningar, modernare bussar, högre turtäthet, ökad, bättre och mer lättillgänglig information, lättare byten mellan linjer, 12(40)

13 Alternativ 1A - utökad linje 142 Alternativ 1A innebär att be ntlig regionbusslinje 142 utvecklas för att även försörja Bara Söder. Bussen föreslås köra via den be ntliga infartsvägen från cirkulationsplatsen vid Idrottsgatan i västra Bara och stanna vid en ny busshållplats vid bad- och hotellanläggningens entré. Den be ntliga busshållplatsen vid Spångholmen yttas väster om Idrottsgatan (hpl Bara Väster). Därefter föreslås bussen ansluta till väg 841 i höjd med Värbyvägen via en ny gata. Se bild till höger. Tidsåtgången för ett hållplatsstopp uppgår teoretiskt till 25 sekunder. En ny sträckning av buss 142 via Bara Söder kommer att medföra en vägförlängning på ca 1250 m jämfört med idag. Då det inte kommer att nnas någon bebyggelse i direkt anslutning till stora delar av den nya sträckningen antas bussen kunna hålla en något högre körhastighet än den kan göra utmed den be ntliga sträckningen genom Bara. Det extra hållplatsstoppet och sträckningen via Bara Söder beräknas ge en restidsförlängning på drygt 2 minuter. JÄMFÖRT MED NOLLALTERANTIVET + Större resandeunderlag för busslinje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med dygt 2 minuter till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

14 Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser Med anledning av att den föreslagna busslinjesträckningen i alternativ 1A innebär en ökad restid har alternativ 1B tagits fram där denna restidsförlust kompenseras genom att ett antal hållplatser tas bort. Alternativ 1B har samma linjesträckning som 1A, se bild till höger. Genomsnittligt antal på/avstigande per tur vid hållplatsen påverkar sannolikheten för att bussen verkligen skall stanna på den aktuella hållplatsen krävs i snitt > 1,5 på/avstigande per tur för att sannolikheten för stopp vid hållplatsen skall vara 100 %. Det kan konstateras att det endast är hållplatsen vid Bara Centrum som uppnår detta krav idag. Vid reglerhållplatserna anpassar emellertid bussturerna sig till tidtabellen, varför restiden totalt sett inte påverkas av om bussen stannar vid övriga hållplatser eller inte. De be ntliga busshållplatserna inne i Bara ligger relativt tätt och några hållplatser har relativt få på/avstigande. Hållplatsernas upptagningsområden överlappar varandra med marginal enligt de streckade cirklarna i bilden över alternativ 1A på föregående uppslag. Baserat på Skånetra kens resandeprognos 2012 har en bedömning gjorts av vilka hållplatser i Bara som kan vara tänkbara att dra in till följd av lägre antal resenärer. Hållplatserna redovisas i tabellen nedan tillsammans med antalet på/avstigande. 14(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med tre indragna hållplatser i Bara.

15 Hållplatsnamn Björnbärsgatan Kärrvägen Läge På/av-stigande Riktning Malmö Värbyvägen 37 7 Mölleberga vägen Linsbo Väg 841, östra Bara Summa berörda resenärer Riktning Klågerup Genom att ytta hållplatsen Sigvard Grubbes gata ca 150 m söderut, till den be ntliga gång- och cykelpassagen tvärs Värbyvägen, kan man täcka upp för delar av Björnbärsgatans upptagningsområde men fortfarande täcka in norra delarna av Bara. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med runt 1 minut till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg + Täcker in i princip samma antal bostäder i Bara + Förkortar restiden med ca 1 minut jämfört med alternativ 1A I bilden på föregående sida illustreras hur upptagningsområdet förändras om dessa åtgärder genomförs. Man kan konstatera att upptagningsområdet för de hållplatser som föreslås tas bort i stort sett täcks in av övriga hållplatser i Bara. Tidigare beräkningar visade att sträckningen via Bara Söder ger en restidsförlängning på drygt 2 minuter. Om de tre föreslagna hållplatserna däremot dras in kan restiden inom Bara minska med runt 1 minut. Då uppgår restidsförläningen endast till 1 minut vilket motsvarar knappt 4 % av den totala restiden för resenärer till Bara Centrum och knappt 3 % för resenärer till Klågerup. 15(40)

16 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara Alternatriv 1C är ytterligare en variant där den bentliga busslinje 142 har anpassats efter de nya förutsättningarna i och med Bara Söder. Alternativet innebär att busslinjen går inom Bara Söder men istället för att köra inom hela Bara, längs Värbyvägen och Möllebergavägen, svänger bussen av redan vid Banvägens. Den västra delen av Banvägen utgörs dock av en cykelväg. En djupare analys av möjligheten att anlägga en bussgata här måste därför göras. Den nya linjesträckningen och de fyra färre hållplatsstoppen innebär att restiden förkortas med ca 1 minut. En nackdel är dock att bostäderna längs i norr inte täcks in inom ett gångavstånd på 1000 meter. En konsekvensen för hela Bara, inklusive den nya exploateringen, är att kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara till skillnad från om den be ntliga linjesträckningen bibehålls. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg - Täcker inte in alla bostäder som täcks in idag + Förkortar restiden med ca 1 minut + Kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med fem indragna hållplatser i Bara. 16(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

17 Alternativ 2A - matarlinje i Bara Alternativ 2A innebära att en matarlinje kör mellan Bara och Bara Söder. Ett exempel på linjesträckning för matarlinjen är från norra Bara, via Bara Centrum, ner till bad- och hotellanläggningen och vidare till Skogshusen längst i söder. Sträckningen kan förlängas så att den anpassas till Baras utbyggnad och på så sätt fångar upp alla boende i Bara Söder. I och med exploateringen kommer Bara breda ut sig i nord-sydlig riktning vilket gör att en matarlinje som löper centralt genom orten på bra sätt kompletterar den öst-västliga busslinje 142. Alternativet innebär att två be ntliga hållplatser i Bara försvinner. Alla bostäder täcks dock in inom acceptabelt gångavstånd. EFFEKTER AV MATARLINJE: + Den nord-sydliga matarlinjer kompletterar den öst-västliga busslinje Sträckningen kan anpassas så att alla boende i Bara söder fångas upp - Matarlinjen innebär ett extra byte för boende och besökare till bad- och hotellanläggningen - Hållplatser i Bara tas bort Exemple på linjedragning för en framtida matarlinje, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

18 Alternativ 2B - ringlinje i Bara Ett alternativ till en matarlinje är en ringlinje även den med syftet att mata boende och besökande till buss 142:s hållplats längs väg 841. Alternativ 2B innebära att en ringlinje kör via bad- och hotellanläggningen i Bara Söder och vidare inom Bara. En sådan ringlinje kan utformas på ett antal olika sätt vilket illustreras i bilden till höger. Antingen kan ringlinjen helt ersätta den be ntliga linje 142:s rutt inom Bara så att denna enbart stannar på hållpaltsern längs väg 841. Detta innebär att resenärer till och från Klågerup får kortare restid. En sådan förändring medför visserligen ett byte för de boende som idag utnyttjar hållplatserna i Bara, men eftersom ringlinjen kan anpassas efter linje 142:s avgångar kan väntetiden göras minimal. Ett annat alternativ är att busslinje 142 kör antingen inom Bara Söder eller inom Bara och att ringlinjen kör via de hållplatser som linje 142 inte täcker in. På så sätt kompletteras den be ntliga kollektivtra ken. Beroende på vilket alternativ som väljs förbättras kollektivtra kförsörjningen till Bara Söder eller försämras till Bara. En negativ aspekt för ringlinjen är att Bara, trots den planerade exploateringen, är en relativt liten tätort vilket innebär att resandeunderlaget även är relativt litet. Besökarna till bad- och hotellanläggningen Exempel på linjedragning för en framtida ringlinje, när Bara Söder är utbyggt. 18(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

19 uppgår dock till runt 5400 besökare under ett maxdygn. Ett exemple på ringlinje som kör inom en mindre tätort är regionbuss 152 i Höllviken som har invånare. Det är Vellinge kommun som ansvarar för busslinjen som körs med minuterstra k på vardagarna och 30-minuterstra k på helgerna. Ringlinjen har 12 hållplatser på den ca 6,5 km långa rutten vilket ungefär motsvarar rutten i Bara på ca 5 km och 8 hållplatser. EFFEKTER AV RINGLINJE: + Minskad restid för boende i Klågerup/ besökare till bad- och hotellanläggningen + Stark koppling för boende i Bara Söder + Ringlinjen kan angöra det framtida exploateringsområdet Bara Väster - Ytterligare byte för boende i Bara/ besökare till bad- och hotellanläggningen - Risk för litet resandeunderlag Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala En annan variant på ringlinje är att köra en busslinje mellan Bara och Svedala. Den bästa sträckningen för en sådan linje är att köra väg 108 norrut, via Klågerup, och sedan vidare västerut på väg 841. Denna sträcka tar ca 20 minuter att köra, exklusive hållplatsstopp, vilket är 2 minuter längre än att köra de mer gena sträckningarna via Torupsvägen eller Tjustorpsvägen. Framkomligheten är dock mer pålitlig vintertid eftersom standarden är högre på väg 841. Jämfört med ringlinjen i alternativ 2A eller 2B som endast kör inom Bara är detta alternativ inte lika lätt att anpassa till busslinje 142:s tidtabell eftersom det tar längre tid att köra denna sträcka. Å andra sidan har linjen ett mycket större upptagningsområde då den bland annat kan köra inom Klågerup som är den tredje största tätorten i kommunen med ca 1900 invånare. EFFEKTER AV BUSSLINJE BARA- SVEDALA: + Större upptagningsområde + Stark koppling för boende i Bara Söder + Minskad restid för boende i Klågerup - Ytterligare byte för boende i Bara - Svårare att anpassa till buss 142:s avgångar Tänkbar linjedragning för en busslinje mellan Bara och Svedala. Karta från 19(40)

20 Alternativ 3 - egen skyttel Det tredje alternativet går ut på att fastighetsägaren svarar för en egen skyttel från en hållplats i Malmö direkt till bad- och hotellanläggningen. På så sätt kan kollektivtra ken tydliggöras genom en egen badbuss. En fördel är att en egen skyttel anpassas direkt efter besökarna till bad- och hotellanläggningens behov så att den kör med en högre turtäthet på framför allt helger då badet besöks som mest. Denna möjlighet nns inte för den be ntliga busslinje 142 på samma sätt då den framför allt måste tillgodose pendlingsresenärerna mellan Malmö-Klågerup. Även boende i Bara kommer dock kunna utnyttja skytteln. Vad som är negativt är dock att de två kollektivtra ksystemen för boende i Bara och bad- och hotellgäster separeras, så istället för att ett system skulle kunna dra nytta av ett större resandeunderlag så kommer de två systemen istället att konkurrera med varandra. Det nns ett antal olika strategiska platser i Malmö som kan vara möjliga utgångspunkter för skytteln att utgå ifrån. Södervärn och Värnhem är två viktiga kollektivtra knoder, därifrån går dock redan buss 142 mot Bara. Ifrån Triangeln går inga regionbussar varför denna startpunkt inte är särskilt lämplig. Besökare från östra Skåne antas inte åka förbi Bara, till Malmö, för att därifrån ta skytteln. För de resenärer som reser kollektivt från Danmark kommer den restiden man sparar på att gå av på Hyllie eller Triangeln istället för Malmö C, 7 respektive 3 minuter, ändå inte vara avgörande för val av färdmedel. För de besökare som kommer söderifrån, från Falsterbo, Vellinge och Trelleborg är dock Hyllie ett bättre alternativ då regionbussarna dit är minuter snabbare än de som kör till Malmö C. Det är endast regionbussen mellan Malmö C-Lomma som inte har en motsvarande sträckning till Hyllie. Däremot kan många malmöbor förväntas besöka bad- och hotellanläggningen i Bara och för dem är Malmö C ett bättre alternativ än Hyllie. Dessutom passerar er människor Malmö C varje dag jämför med Hyllie vilket innebär att Malmö C är ett bättre läge ur marknadsföringssynpunkt. Inom en relativt nära framtid, när Hyllie är helt utbyggt, kommer dock Hyllie att utgöra en stor knutpunkt i Malmö. Dels kommer köpcentrumet Emporia att locka besökare och dels utgör redan idag Malmö Arena och Malmömässan viktiga målpunkter. Dessa göra att Hyllie skulle kunna utgöra något av ett aktivitetskluster där en direktbuss till Bara Söders bad- och hotellanläggning kan komma att passa väl in. Restidskvoten har beräknats för både Malmö C och Hyllie som utgångspunkt för skytteln, se tabellen nedan. Restultatet visar att restidskvoterna är lägre från Malmö C, Triangeln och Lund C om skytteln utgår från Malmö C, medan det går snabbare att ta sig från Hyllie och Köpenhamn om den utgår från Hyllie. Restiden från Malmö C är dock relativt osäker eftersom centrala Malmö kan vara mycket tra kerat vid vissa tidpunkter vilket kan försena skytteln. Både Malmö C och Hyllie är därför relevanta utgångspunkterna för skytteln eftersom det nns föroch nackdelar med båda alterntiven. Ett exemple på en buss som körs i egen regi är IKEA:s gratisbuss. Bussen avgår från Vasagatan 18, utanför Stockholms Centralstation, varje hel timme kl helgfri måndag-fredag. Från IKEA går bussen på slaget halv med start Sista bussen avgår från Kungens Kurva På vägen tillbaka stannar IKEA bussen vid de tre målpunkterna Hornstull, Fridhemsplan, Kungsholmstorg innan den kommer fram till Vasagatan 18. IKEA kör även en egen pendlingsbuss för anställda mellan Helsingborg och Bil Restid (min) Utgångspunkt Malmö C Restid (min) Utgångspunkt Hyllie Restid (min) Malmö C ,2 41 1,6 Triangeln ,4 39 1,5 Hyllie ,7 31 1,2 Lund C ,6 51 1,8 KPH ,6 61 1,4 Startpunkt Restidskvot Restidskvot 20(40)

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer