RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012"

Transkript

1 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

2 Uppdrag: Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Svedala kommun Jeanette Widén-Gabrielsson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Jonas Andersson Anna-Karin Ekström Sophia Christianson O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...4 Förutsättningar...4 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara...16 Alternativ 2A - matarlinje i Bara...17 Vägnät...4 Alternativ 2B - ringlinje i Bara...18 Gång- och cykeltra k...5 Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala...19 Kollektivtra k...5 Alternativ 3 - egen skyttel...20 Biltra k...6 Restidskvoter...22 Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning... 7 Konsekvenser av de olika alternativen...23 Framtida Bara...9 Planerade utbyggnader...9 Framtida gång- och cykeltra k Konsekvenser Framtida kollektivtra k...12 Alternativ 1A - utökad linje Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser...14 Sammanfattning av de olika alternativen...24 Övriga åtgärder...26 Framtida biltra k...28 Gatunät...28 Tra kprognoser biltra k...30 Parkering...34 Konsekvenser (40)

4 Bakgrund och syfte Svedala kommun håller på att ta fram ett planprogram för Bara Söder - utbyggnad av bad- och hotellanläggning och bostäder söder om Bara samhälle. De planerade utbyggnaderna kommer att öka tra kbelastningen på vägnätet kring området. Syftet med tra kutredningen är att bedöma hur mycket tra ken kommer att öka på det omgivande vägnätet till följd av de föreslagna utbyggnaderna och vilka effekter detta kan ha, bl a i form av vägtra- kbuller. Dessutom har alternativ för den framtida kollektivtra kförsörjningen av Bara Söder studerats. Den fördjupade tra kutredning som gjorts för väg 841, delen Kölnan Bara är en förutsättning för utredningen. Syftet med utredningen är också att se över det interna gatunätet inom området och dessa anslutningar till det övergripande vägnätet. Andra frågor som tra kutredningen belyser är parkeringsbehov, framför allt vid bad- och hotellanläggningen, samt gång- och cykelnätet inom området och anslutningar till be ntligt gång- och cykelnät. Förutsättningar Vägnät Huvudvägen genom Bara är väg 841, Malmövägen, som går mellan Yttre Ringvägen runt Malmö i väster till väg 108 i öster. Vid Bara är vägen ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim genom samhället och 70 km/tim utanför samhället. Väster om Bara ligger väg 837, Tjustorpsvägen, som korsar väg 841 mellan Kvissle och Bara. I söder, vid Skabersjö by, ansluter vägen till väg 832, Skabersjövägen, som i sin tur ansluter till väg E65 i höjd med Oxie. Väg 873 är ca 5 m bred och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. Öster om samhället ansluter väg 838, Torupsvägen, från söder, vilken bl a passerar Torups friluftsområde. Vägen är ca 6 m bred och har en hastighetsbegränsning Be ntligt vägnät kring Bara, med Bara Söder markerat, källa: NVDB. 4(40)

5 på 70 km/tim, vilken sänks till 50 km/tim förbi Torup. De planerade området ansluter direkt till väg 841 i norr och väg 837 i väster. Inga kopplingar nns mot söder och öster. Gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelnätet i Bara är väl utbyggt med en masktäthet på ca m. Gång- och cykelstråk nns idag utmed Spångholmsallén som mitt i planområdet ansluter till be ntlig väg till bl a golfbanan. Stråket korsar väg 841 vid Spångholmsgatan i västra delen av Bara, där det ansluter till det övergripande gång- och cykelnätet i Bara. Stråket kopplas också vidare västerut mot Malmö via den sk Ut yktsstigen samt mot Torups rekreationsområde i Cykelvägar kring Bara, utdrag från Malmö stads cykelkarta. sydöst. Ut yktsstigen har en förhållandevis gen sträckning in mot Malmö där den kopplar på stadens gång- och cykelnät. Stråket fortsätter rakt genom Bara och vidare på den gamla banvallen mot Klågerup. För att cykla från Bara till övriga tätorter i omlandet, främst Svedala och Staffanstorp, hänvisas man till det lågtra kerade vägnätet. Stråket Trelleborg-Svedala-Staffanstorp via Klågerup är skyltat i blandtra- k. Från Staffanstorp kan man fortsätta till Lund på separerad cykelbana. Kollektivtra k Regionbusslinje 142 tra kerar väg 841 på sträckan Malmö Södervärn-Klågerup busstation med ca 30- Utdrag från Tra kverkets cykelledskarta för Trelleborg, Svedala, Staffanstorp. Grön linje = cykelbana, röd linje = skyltade cykelstråk i blandtra k. Källa: Tra kverket. 40 turer i vardera riktningen under vardagsdygnet. På vardagmorgnar, kl 6-8, tra keras sträckan Bara- Malmö i princip med kvartstra k. Även på eftermiddagen, kl 16-17, går bussen med tätare turer till Bara. Inne i Bara nns 6 busshållplatser. Utöver dessa nns två hållplatser ute på väg 841, vid Linsbo i öster och vid Spångholmen i väster som är den hållplats som ligger närmast utbyggnadsområdet Bara Söder. Enligt tidtabellen är restiden mellan hpl Spångholmen i väster och hpl Linsbo i öster 7 minuter. Körsträckan mellan hållplatserna är ca 2,7 km. Inne i Bara är Bara Centrum och Banvägen reglerhållplatser där bussen har fasta avgångstider. I bilden nedan redovisas linje 142 sträckning genom Bara samt hållplatsernas antagna upptagningsområde. Upptagningsområdets radie har satts till 400 m fågelvägen vid god standard och 800 m fågelvägen vid acceptabel standard från bostäder på landsbygd, vilket ungefär motsvarar ett gångavstånd på 500 m respektive 1000 m. Från hållplats Spångholmen ner till bad- och hotellanläggningen är dock upptagningsområdet 500 meter fågelvägen eftersom fågelvägen anses motsvara det verkliga gångavståndet med tanke på att Spångholmsallén leder raka vägen ner till bad- och hotellanläggningen. I bilden framgår också antalet på- och avstigande vid varje hållplats, i körriktning Malmö och körriktning Klågerup. Resandestatistiken avser vardagsdygnet 5(40)

6 och kommer från Skånetra kens resandeprognos för Resandestatistik visar att antalet resor på linjen totalt uppgår till knappt 1000 per vardagsdygn varav ca 430 resor per dygn görs i relationen Malmö- Bara. Ytterligare knappt 470 resor per vardagsdygn görs i relationen Malmö-Klågerup. I Klågerup stannar även regionbusslinje 165, som går mellan Trelleborg Övre och Lunds Universitetssjukhus. Resandestatistik för år 2011 visar att det totalt görs ca 1300 resor på linjen. Antalet på- och avstigande vid Klågerups busstation är ca 185, varav ca 70 resor går mot Svedala/Trelleborg och ca 115 går mot Staffanstorp/Lund. Från Bara (på linje 142) är det ca 65 resor per vardagsdygn som går mot Klågerup. Någon statistik över hur många som byter mellan de båda linjerna vid Klågerups busstation nns inte. Planer nns på en utbyggnad av lätt spårväg mellan Malmö och Bara/Klågerup, vilken skapar möjligheter att ytta över bilresor till kollektivtra ken. I den utredning som gjorts för spårvägen gjordes bedömningen att såväl antalet boende som antalet kollektivtra kresor per invånare i Bara/Klågerup måste mer än fördubblas för att spårvägen skall bli lönsam. Biltra k Biltra k öden Tra k ödet på vägnätet kring Bara har hämtats från Be ntliga hållplatslägen med ett upptagningsområde på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m. För varje hållplats redovisas också antalet på- och avstigande i riktning Malmö respektive Klågerup. 6(40)

7 Tra kverket, främst från tra kräkningar gjorda i samband med att Tra kverket tagit fram tra ksäkerhetshöjande åtgärder utmed väg 841 genom Kvissle. Tillgängliga tra kräkningar har ställts samman i bilden med antal fordon/dygn och angivande av vilket år tra kräkningen gjorts. Kapaciteter Kapaciteten har beräknats för den be ntliga cirkulationsplatsen vid väg 841/Idrottsgatan och den be- ntliga infartsvägen till golfbanan, PGA of Sweden National. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Capcal version Beräkningarna har gjorts för den mest belastade timman på morgonen samt eftermiddagen, där eftermiddagens maxtimma får högst belastningsgrader. Beräkningarna visar att det inte är några kapacitetsproblem i korsningen idag. Den högsta belastningsgraden ligger på 0,4 vilket är god standard. Till år 2030 beräknas belastningsgraden öka till 0,7. Under kortare tider än timman kan det emellertid uppstå köer. Pendling, resvanor och färdmedelsfördelning Boende i Svedala pendlar främst i riktning mot Malmö, 68% av utpendlingen, 10% pendlar mot Lund och 4% mot Trelleborg enligt statistik för år I utredningen om lätt spårväg redovisas att det år 2008 var 994 personer i Bara som arbetade i Malmö och att 113 gymnasieelever åker till Malmö och 16 elever åker mot Lund. Resvaneundersökningen för Skåne från 2007, Resvanor Syd, visar att Svedalabon i genomsnitt gör 2,7 resor per person och vardag och att 72% av resorna görs med bil, 10% med buss, 2% med tåg och 13% med cykel eller till fots. Resvaneundersökningen visar också att Svedalas kommuninvånare i stor utsträckning reser mot Malmö, 40% av alla resor går till Malmö kommun, 7% till Lund och 6% till Trelleborg. Ungefär 28% av alla resor görs inom kommunen. Be ntliga biltra k öden, antal fordon/dygn, räkneår inom parentes, källa:tra kverket. Restidskvoter idag Restidskvot innebär restiden för kollektivtra k respektive cykel i relation till restid med bil för mot- 7(40)

8 svarande sträcka, inkl gångtid, väntetid och parkeringstid. För kollektivtra k bör restidskvoten vara 1,5 eller lägre för att vara konkurrenskraftig. Även för cykel bör den ligga under 1,5, varför cykel främst kan konkurrera på de kortare resorna. En mycket översiktlig beräkning av restidskvoter för färdmedlen buss respektive cykel i de tre främsta pendlingsrelationerna, Malmö, Lund och Trelleborg, tyder på att i dagsläget är det endast buss i relationen Bara-Malmö som i vissa fall kan vara konkurrenskraftig, med restidskvoter på ca 1,3-1,5. Detta under förutsättning att man inte behöver göra några byten på vägen, dvs målpunkten ligger utmed linje 142s sträckning, och att parkeringsmöjligheterna för bil vid målpunkten t ex inte ligger i direkt anslutning till målpunkten (dvs det är ett visst gångavstånd från parkering till målpunkten). 8(40)

9 Framtida Bara En vision för framtida Bara är att Bara på lång sikt är utbyggt enligt planerna och ytterligare utbyggnadsplaner har blivit aktuella, bad- och hotellanläggningen attraherar besökare från hela södra Sverige och Torup blomstrar. Resandeunderlaget för lätt spårväg är etablerat och utbyggnaderna har gått hand i hand med utbyggnaden av det hållbara transportsystemet. Frågan om hållbara transporter till, från och inom Bara är inte enbart en fråga för Svedala kommun utan är en fråga som omfattar även omgivande kommuner, regionen i sin helhet och tra khuvudmännen i synnerhet. Frågan har också en nationell dimension där politiska beslut och satsningar på en mer övergripande nivå i hög grad inverkar på hur våra transportsystem kommer att se ut i framtiden. I ett framtidscenario som detta kan de hållbara färdmedlen stå starka i konkurrensen, och biltra ken kan uppvisa en minskning. Planerade utbyggnader Bara Söder Inom Bara Söder planeras för både bostäder och en bad- och hotellanläggning. Antalet bostäder uppgår till mellan , såväl enfamiljshus, villor och radhus som lägenheter i anslutning till bad- och hotellanläggningen, se illustration på föregående sida. Dessutom kommer en skola och en förskola för att Illustration över Bara Söders utbyggnad 9(40)

10 byggas inom planområdet. Antalet planerade bostäder i Bara Söder samt besökare till bad- och hotellanläggningen redovisas i tabellen nedna. Område Omfattning Backahusen ca 80 bostäder Skogshusen ca 30 bostäder Ringen Äventyrsbad & hotell ca bostäder, lägenheter besökare/år Övriga exploateringar i Bara I tra kutredningen för väg 841 (september 2011) redogörs för ytterligare utbyggnader av framför allt bostäder som Svedala kommun planerar för i Bara och Klågerup. I enlighet med kommunens översiktsplan planeras för ytterligare ca 1300 bostäder och ca 3000 kvm verksamhetsyta för perioden Malmö stad förväntar sig också en ökning av antalet besökare till friluftsanläggningen vid Torup med ca besökare till år (40)

11 Framtida gång- och cykeltra k Det be ntliga gång- och cykelstråket genom Spångholmsallén kommer att nnas kvar och passerar förbi bad- och hotellanläggningen. Söder om anläggningen fortsätter stråket i blandtra k mot golfbanan och vidare mot Torups rekreationsområde. Längs den östra infartsvägen från väg 841 och vidare längs lokalgatan som ansluter till området Backahusen, samt i grönområdet mellan bebyggelsen i Backahusen färdas oskyddade tra kanter på separat gång- och cykelbana. Även längs den västar infartsvägen från Tjustorpsvägen är gc-tra ken separerad. Se bild nedan. Mot Malmö antas man, som idag, cykla via Ut yktsstigen. Mot Lund cyklar man på separerad bana österut till Klågerup där man leds norrut i blandtra k på småvägar. Från Staffanstorp leds man vidare till Lund på separerad cykelbana. Cykeln kan öka sin marknadsandel med ökade satsningar på snabba och gena cykelvägar av hög standard, sk supercykelvägar, med körfältsmarkeringar, planskilda korsningar mm. Att det lokala gång- och cykelnätet även fortsättningsvis är väl utbyggt, med säkra korsningspunkter och goda möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser är en förutsättning för att de korta, lokala, resorna i stor utsträckning skall ske med gång och cykel. Väster om Värbyvägen, samt i öst-västlig riktning är tillgängligheten till separerade gång- och cykelvägar god. En del brister nns dock i den nord-sydliga kommunikationen. För att förbättra denna planeras en gång- och cykeltunnel under Malmövägen. Tunneln har betydelse för tillgängligheten till rekreationsområden och den blivande PGA golfbanan i söder och samtidigt skapas en säker och gen korsning för människor på väg till och från busshållplatsen på Malmövägen. Konsekvenser Bara Söder bedöms få goda gång- och cykelförbindelser, såväl inom området som i kopplingen till omgivande gång- och cykelnät inom Bara och mot Malmö mm. Utsatta punkter i gång- och cykelnätet är där oskyddade tra kanter korsar bilvägarna. Allt eftersom Bara Söder byggs ut kommer antalet passager över vägen att öka, bl a kan man förvänta sig att skolbarn boende i Bara Söder kommer att cykla till skolan inne i Bara. Att passagen över väg 841 norr om området byggs om till en planskild gång- och cykelport är därför mycket positivt. Denna bör få en ljus och luftig utformning som bidrar till att man som gångtra kant och cyklist känner sig trygg. Det är också viktigt att det nns bra och säkra möjligheter att ställa sin cykel vid kollektivtra khållplatser, för att främja kollektivtra ken. Även inne i området är det viktigt att gång- och cykelpassager får en tydlig och tra ksäker utformning. Här kan t ex övervägas att göra passagerna upphöjda för att säkra låga körhastigheter. Gång- och cykelnätet i Bara Söder Utveckling av be ntligt cykelstråk Bara-Malmö till supercykelväg, en verklighet i framtiden? 11(40)

12 Framtida kollektivtra k När Bara Söder byggs ut bör kollektivtra ken utvecklas för att även försörja Bara Söder. Kollektivtra ken skall där möta behoven hos två kategorier av resande med olika preferenser och tidsvariationer. Dels nns en önskan att de nya Bara-bor som bosätter sig inom planområdet kommer att välja att resa kollektivt i större utsträckning än vad den be ntliga Bara-bon gör, dels en förhoppning att besökarna till badanläggningen i stor utsträckning kommer att resa kollektivt. För att uppnå dessa mål krävs att en väl fungerande kollektivtra klösning är en realitet när in yttningen till området börjar och när badanläggningen öppnar. I ett längre perspektiv måste kollektivtra k vara ett så bra alternativ att många väljer att ställa bilen oftare. Det handlar om att bygga en kollektivtra k som ger restidskvoter som helst skall vara 1 eller mindre, dvs kollektivtra ken skall vara lika snabb, eller snabbare, än bilen. men också om restriktioner för bilismen som minskad tillgång på parkeringsplatser och försvårar för bilismen. Väg 841 mellan Bara och Malmö kan behöva byggas ut i ny sträckning i framtiden, beroende på hur biltra- k ödet på vägen utvecklar sig. Men en utbyggnad av vägen i ny sträckning kan också vara en åtgärd för att prioritera kollektivtra ken på sträckan. Att till en början avsätta ett körfält i varje riktning som bussfält och prioritera bussen i korsningspunkterna kan höja kvaliteten och konkurrera med bilen. Och när resandeunderlaget är tillräckligt kommer utbyggnaden av lätt spårväg bli mer aktuell än någonsin. Nedan presenteras olika alternativ för hur den framtida kollektivtra ken kan utformas i Bara. Gemensamt för alla alternativ är att Bara Söder kollektivtra kförsörjs. Exploatörens ambition är att aktivt medverka till att göra kollektivtra ken till ett attraktivt alternativ till den egna bilen. En hög bebyggelsetäthet, utformad i samspel med kollektivtra knätet för att ge minsta möjliga linjelängd per invånare och linjer som är lagda kring tunga målpunkter gynnar hållbara transporter till och från Bara. Det kan handla om er busslinjer, separata bussfält, bussprioritering i korsningar, modernare bussar, högre turtäthet, ökad, bättre och mer lättillgänglig information, lättare byten mellan linjer, 12(40)

13 Alternativ 1A - utökad linje 142 Alternativ 1A innebär att be ntlig regionbusslinje 142 utvecklas för att även försörja Bara Söder. Bussen föreslås köra via den be ntliga infartsvägen från cirkulationsplatsen vid Idrottsgatan i västra Bara och stanna vid en ny busshållplats vid bad- och hotellanläggningens entré. Den be ntliga busshållplatsen vid Spångholmen yttas väster om Idrottsgatan (hpl Bara Väster). Därefter föreslås bussen ansluta till väg 841 i höjd med Värbyvägen via en ny gata. Se bild till höger. Tidsåtgången för ett hållplatsstopp uppgår teoretiskt till 25 sekunder. En ny sträckning av buss 142 via Bara Söder kommer att medföra en vägförlängning på ca 1250 m jämfört med idag. Då det inte kommer att nnas någon bebyggelse i direkt anslutning till stora delar av den nya sträckningen antas bussen kunna hålla en något högre körhastighet än den kan göra utmed den be ntliga sträckningen genom Bara. Det extra hållplatsstoppet och sträckningen via Bara Söder beräknas ge en restidsförlängning på drygt 2 minuter. JÄMFÖRT MED NOLLALTERANTIVET + Större resandeunderlag för busslinje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med dygt 2 minuter till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

14 Alternativ 1B - utökad linje 142 samt färre hållplatser Med anledning av att den föreslagna busslinjesträckningen i alternativ 1A innebär en ökad restid har alternativ 1B tagits fram där denna restidsförlust kompenseras genom att ett antal hållplatser tas bort. Alternativ 1B har samma linjesträckning som 1A, se bild till höger. Genomsnittligt antal på/avstigande per tur vid hållplatsen påverkar sannolikheten för att bussen verkligen skall stanna på den aktuella hållplatsen krävs i snitt > 1,5 på/avstigande per tur för att sannolikheten för stopp vid hållplatsen skall vara 100 %. Det kan konstateras att det endast är hållplatsen vid Bara Centrum som uppnår detta krav idag. Vid reglerhållplatserna anpassar emellertid bussturerna sig till tidtabellen, varför restiden totalt sett inte påverkas av om bussen stannar vid övriga hållplatser eller inte. De be ntliga busshållplatserna inne i Bara ligger relativt tätt och några hållplatser har relativt få på/avstigande. Hållplatsernas upptagningsområden överlappar varandra med marginal enligt de streckade cirklarna i bilden över alternativ 1A på föregående uppslag. Baserat på Skånetra kens resandeprognos 2012 har en bedömning gjorts av vilka hållplatser i Bara som kan vara tänkbara att dra in till följd av lägre antal resenärer. Hållplatserna redovisas i tabellen nedan tillsammans med antalet på/avstigande. 14(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med tre indragna hållplatser i Bara.

15 Hållplatsnamn Björnbärsgatan Kärrvägen Läge På/av-stigande Riktning Malmö Värbyvägen 37 7 Mölleberga vägen Linsbo Väg 841, östra Bara Summa berörda resenärer Riktning Klågerup Genom att ytta hållplatsen Sigvard Grubbes gata ca 150 m söderut, till den be ntliga gång- och cykelpassagen tvärs Värbyvägen, kan man täcka upp för delar av Björnbärsgatans upptagningsområde men fortfarande täcka in norra delarna av Bara. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Den föreslagna linjeförändringen innebär att restiden ökar med runt 1 minut till övriga hållplatser i Bara - Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg + Täcker in i princip samma antal bostäder i Bara + Förkortar restiden med ca 1 minut jämfört med alternativ 1A I bilden på föregående sida illustreras hur upptagningsområdet förändras om dessa åtgärder genomförs. Man kan konstatera att upptagningsområdet för de hållplatser som föreslås tas bort i stort sett täcks in av övriga hållplatser i Bara. Tidigare beräkningar visade att sträckningen via Bara Söder ger en restidsförlängning på drygt 2 minuter. Om de tre föreslagna hållplatserna däremot dras in kan restiden inom Bara minska med runt 1 minut. Då uppgår restidsförläningen endast till 1 minut vilket motsvarar knappt 4 % av den totala restiden för resenärer till Bara Centrum och knappt 3 % för resenärer till Klågerup. 15(40)

16 Alternativ 1C - utökad linje 142 i Bara Söder men förkortad i Bara Alternatriv 1C är ytterligare en variant där den bentliga busslinje 142 har anpassats efter de nya förutsättningarna i och med Bara Söder. Alternativet innebär att busslinjen går inom Bara Söder men istället för att köra inom hela Bara, längs Värbyvägen och Möllebergavägen, svänger bussen av redan vid Banvägens. Den västra delen av Banvägen utgörs dock av en cykelväg. En djupare analys av möjligheten att anlägga en bussgata här måste därför göras. Den nya linjesträckningen och de fyra färre hållplatsstoppen innebär att restiden förkortas med ca 1 minut. En nackdel är dock att bostäderna längs i norr inte täcks in inom ett gångavstånd på 1000 meter. En konsekvensen för hela Bara, inklusive den nya exploateringen, är att kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara till skillnad från om den be ntliga linjesträckningen bibehålls. JÄMFÖRT MED NOLLALTERNATIVET + Större resandeunderlag för linje Resenärer till Bara kan uppleva att man kör en omväg - Täcker inte in alla bostäder som täcks in idag + Förkortar restiden med ca 1 minut + Kollektivtra kförsörjningen i Bara Söder blir likvärdig den i Bara Tänkbara framtida linjedragning och hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med fem indragna hållplatser i Bara. 16(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

17 Alternativ 2A - matarlinje i Bara Alternativ 2A innebära att en matarlinje kör mellan Bara och Bara Söder. Ett exempel på linjesträckning för matarlinjen är från norra Bara, via Bara Centrum, ner till bad- och hotellanläggningen och vidare till Skogshusen längst i söder. Sträckningen kan förlängas så att den anpassas till Baras utbyggnad och på så sätt fångar upp alla boende i Bara Söder. I och med exploateringen kommer Bara breda ut sig i nord-sydlig riktning vilket gör att en matarlinje som löper centralt genom orten på bra sätt kompletterar den öst-västliga busslinje 142. Alternativet innebär att två be ntliga hållplatser i Bara försvinner. Alla bostäder täcks dock in inom acceptabelt gångavstånd. EFFEKTER AV MATARLINJE: + Den nord-sydliga matarlinjer kompletterar den öst-västliga busslinje Sträckningen kan anpassas så att alla boende i Bara söder fångas upp - Matarlinjen innebär ett extra byte för boende och besökare till bad- och hotellanläggningen - Hållplatser i Bara tas bort Exemple på linjedragning för en framtida matarlinje, när Bara Söder är utbyggt. Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_ (40)

18 Alternativ 2B - ringlinje i Bara Ett alternativ till en matarlinje är en ringlinje även den med syftet att mata boende och besökande till buss 142:s hållplats längs väg 841. Alternativ 2B innebära att en ringlinje kör via bad- och hotellanläggningen i Bara Söder och vidare inom Bara. En sådan ringlinje kan utformas på ett antal olika sätt vilket illustreras i bilden till höger. Antingen kan ringlinjen helt ersätta den be ntliga linje 142:s rutt inom Bara så att denna enbart stannar på hållpaltsern längs väg 841. Detta innebär att resenärer till och från Klågerup får kortare restid. En sådan förändring medför visserligen ett byte för de boende som idag utnyttjar hållplatserna i Bara, men eftersom ringlinjen kan anpassas efter linje 142:s avgångar kan väntetiden göras minimal. Ett annat alternativ är att busslinje 142 kör antingen inom Bara Söder eller inom Bara och att ringlinjen kör via de hållplatser som linje 142 inte täcker in. På så sätt kompletteras den be ntliga kollektivtra ken. Beroende på vilket alternativ som väljs förbättras kollektivtra kförsörjningen till Bara Söder eller försämras till Bara. En negativ aspekt för ringlinjen är att Bara, trots den planerade exploateringen, är en relativt liten tätort vilket innebär att resandeunderlaget även är relativt litet. Besökarna till bad- och hotellanläggningen Exempel på linjedragning för en framtida ringlinje, när Bara Söder är utbyggt. 18(40) Uppdrag: Beställare: Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder tra krutredning_121130

19 uppgår dock till runt 5400 besökare under ett maxdygn. Ett exemple på ringlinje som kör inom en mindre tätort är regionbuss 152 i Höllviken som har invånare. Det är Vellinge kommun som ansvarar för busslinjen som körs med minuterstra k på vardagarna och 30-minuterstra k på helgerna. Ringlinjen har 12 hållplatser på den ca 6,5 km långa rutten vilket ungefär motsvarar rutten i Bara på ca 5 km och 8 hållplatser. EFFEKTER AV RINGLINJE: + Minskad restid för boende i Klågerup/ besökare till bad- och hotellanläggningen + Stark koppling för boende i Bara Söder + Ringlinjen kan angöra det framtida exploateringsområdet Bara Väster - Ytterligare byte för boende i Bara/ besökare till bad- och hotellanläggningen - Risk för litet resandeunderlag Alternativ 2C - busslinje Bara-Svedala En annan variant på ringlinje är att köra en busslinje mellan Bara och Svedala. Den bästa sträckningen för en sådan linje är att köra väg 108 norrut, via Klågerup, och sedan vidare västerut på väg 841. Denna sträcka tar ca 20 minuter att köra, exklusive hållplatsstopp, vilket är 2 minuter längre än att köra de mer gena sträckningarna via Torupsvägen eller Tjustorpsvägen. Framkomligheten är dock mer pålitlig vintertid eftersom standarden är högre på väg 841. Jämfört med ringlinjen i alternativ 2A eller 2B som endast kör inom Bara är detta alternativ inte lika lätt att anpassa till busslinje 142:s tidtabell eftersom det tar längre tid att köra denna sträcka. Å andra sidan har linjen ett mycket större upptagningsområde då den bland annat kan köra inom Klågerup som är den tredje största tätorten i kommunen med ca 1900 invånare. EFFEKTER AV BUSSLINJE BARA- SVEDALA: + Större upptagningsområde + Stark koppling för boende i Bara Söder + Minskad restid för boende i Klågerup - Ytterligare byte för boende i Bara - Svårare att anpassa till buss 142:s avgångar Tänkbar linjedragning för en busslinje mellan Bara och Svedala. Karta från 19(40)

20 Alternativ 3 - egen skyttel Det tredje alternativet går ut på att fastighetsägaren svarar för en egen skyttel från en hållplats i Malmö direkt till bad- och hotellanläggningen. På så sätt kan kollektivtra ken tydliggöras genom en egen badbuss. En fördel är att en egen skyttel anpassas direkt efter besökarna till bad- och hotellanläggningens behov så att den kör med en högre turtäthet på framför allt helger då badet besöks som mest. Denna möjlighet nns inte för den be ntliga busslinje 142 på samma sätt då den framför allt måste tillgodose pendlingsresenärerna mellan Malmö-Klågerup. Även boende i Bara kommer dock kunna utnyttja skytteln. Vad som är negativt är dock att de två kollektivtra ksystemen för boende i Bara och bad- och hotellgäster separeras, så istället för att ett system skulle kunna dra nytta av ett större resandeunderlag så kommer de två systemen istället att konkurrera med varandra. Det nns ett antal olika strategiska platser i Malmö som kan vara möjliga utgångspunkter för skytteln att utgå ifrån. Södervärn och Värnhem är två viktiga kollektivtra knoder, därifrån går dock redan buss 142 mot Bara. Ifrån Triangeln går inga regionbussar varför denna startpunkt inte är särskilt lämplig. Besökare från östra Skåne antas inte åka förbi Bara, till Malmö, för att därifrån ta skytteln. För de resenärer som reser kollektivt från Danmark kommer den restiden man sparar på att gå av på Hyllie eller Triangeln istället för Malmö C, 7 respektive 3 minuter, ändå inte vara avgörande för val av färdmedel. För de besökare som kommer söderifrån, från Falsterbo, Vellinge och Trelleborg är dock Hyllie ett bättre alternativ då regionbussarna dit är minuter snabbare än de som kör till Malmö C. Det är endast regionbussen mellan Malmö C-Lomma som inte har en motsvarande sträckning till Hyllie. Däremot kan många malmöbor förväntas besöka bad- och hotellanläggningen i Bara och för dem är Malmö C ett bättre alternativ än Hyllie. Dessutom passerar er människor Malmö C varje dag jämför med Hyllie vilket innebär att Malmö C är ett bättre läge ur marknadsföringssynpunkt. Inom en relativt nära framtid, när Hyllie är helt utbyggt, kommer dock Hyllie att utgöra en stor knutpunkt i Malmö. Dels kommer köpcentrumet Emporia att locka besökare och dels utgör redan idag Malmö Arena och Malmömässan viktiga målpunkter. Dessa göra att Hyllie skulle kunna utgöra något av ett aktivitetskluster där en direktbuss till Bara Söders bad- och hotellanläggning kan komma att passa väl in. Restidskvoten har beräknats för både Malmö C och Hyllie som utgångspunkt för skytteln, se tabellen nedan. Restultatet visar att restidskvoterna är lägre från Malmö C, Triangeln och Lund C om skytteln utgår från Malmö C, medan det går snabbare att ta sig från Hyllie och Köpenhamn om den utgår från Hyllie. Restiden från Malmö C är dock relativt osäker eftersom centrala Malmö kan vara mycket tra kerat vid vissa tidpunkter vilket kan försena skytteln. Både Malmö C och Hyllie är därför relevanta utgångspunkterna för skytteln eftersom det nns föroch nackdelar med båda alterntiven. Ett exemple på en buss som körs i egen regi är IKEA:s gratisbuss. Bussen avgår från Vasagatan 18, utanför Stockholms Centralstation, varje hel timme kl helgfri måndag-fredag. Från IKEA går bussen på slaget halv med start Sista bussen avgår från Kungens Kurva På vägen tillbaka stannar IKEA bussen vid de tre målpunkterna Hornstull, Fridhemsplan, Kungsholmstorg innan den kommer fram till Vasagatan 18. IKEA kör även en egen pendlingsbuss för anställda mellan Helsingborg och Bil Restid (min) Utgångspunkt Malmö C Restid (min) Utgångspunkt Hyllie Restid (min) Malmö C ,2 41 1,6 Triangeln ,4 39 1,5 Hyllie ,7 31 1,2 Lund C ,6 51 1,8 KPH ,6 61 1,4 Startpunkt Restidskvot Restidskvot 20(40)

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

- underlag för Dp 5212, Vintrie 20:1 m.fl. December 2012

- underlag för Dp 5212, Vintrie 20:1 m.fl. December 2012 TR I F A M P K U A K T 3 T S vy mötesplats vy paviljoner/sta tiver bänk ingång -20 BYGGNAD 2 1 2 1 20 A ingång ljusgård bänk BYGGNAD B bänk vy P-GARAGE vy Förskola P-Hus Trafikutredning - underlag för

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil Alexander Iwanowski 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Alexander

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer