KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. 2. Presentation av ledamöter 3. Idé- och visionsdebatt 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 2015/334 AKK 2015/333 AKK 6. Delårsrapport januari-juni /373 AKK 7. Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB 2015/384 AKK 8. Omfördelning av investeringsmedel 2015/408 AKK 9. Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt /343 AKK 1

2 10. Ersättare till Tallens styrelse 2015/406 AKK 11. Utökning av avtal med Migrationsverket 2015/385 AKK 12. Detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet) 13. Kommunal borgensavgift för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren 2015/324 AKK 2015/383 AKK 14. Frister för sotning inom Nerikes Brandkår 2015/358 AKK 15. Medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus 2015/402 AKK 16. Medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvalens IP 17. Interpellation om ekonomisk hjälp från staten för anhöriginvandring 18. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om årsredovisningen för Bergslagens kommunalteknik 19. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa gruvområde 20. Interpellation från Anniette Lindvall (M) om ensamkommande flyktingbarn 21. Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg 2015/409 AKK 2015/382 AKK 2015/327 AKK 2015/304 AKK 2015/335 AKK 2015/199 AKK 22. Meddelande 23. Allmänhetens frågestund 2

3 1. Val av justerare Förslag till beslut Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. Sida 3 av 29

4 2. Presentation av ledamöter Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden De som kommer att ges möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2015 är: Farhia Ahmed (S) kvar sedan tidigare Virosa Viberg (SD) kvar sedan tidigare Ingrid Åberg, kvar sedan tidigare Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Mats Seijboldt (SD) Anders Eriksson (SD) Tuula Marjeta (C) Fredrik Lindmark (M) Bengt Storbacka (S) Sida 4 av 29

5 3. Idé- och visionsdebatt Beredningsledarna för kommunfullmäktiges målområdesberedningar, Arnold Bengtsson (S) och Jenny Larsson (C), presenterar sina beredningar och presenterar varsin fråga som blir startskottet på en idé- och visionsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde. Målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter uppmanar samtliga ledamöter att fundera över följande fråga inför debatten i kommunfullmäktige den 22 september: Vilket är de enskilda partiernas ansvar för medborgarnas känsla av ökad delaktighet och demokrati? Sida 5 av 29

6 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Ledamöterna i styrelsens för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendebeskrivning Revisorerna för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med revisionsberättelse för SOFINT. Revisorerna föreslår att ledamöterna i styrelsen för SOFINT beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Handlingar Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 29

7 7

8 8

9 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns. Ärendebeskrivning Revisorerna i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med årsredovisning för förbundets verksamhet år Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint, inrättades år 2006 med stöd av Lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Medlemmarna utgörs av de fyra kommunerna i norra delen av Örebro län, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingar Årsredovisning_2014_Samordningsförbundet_i_Norra_Örebro_län_SOFINT(1).pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 29

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. Delårsrapport Beslut från kommunstyrelsen tillkommer efter styrelsens budgetberedning den 11 september 6.1. Handlingar Delarsrapport januari-juni 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 29

27 Delårsrapport januari-juni

28 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Gemensamma kommunala verksamheten Redovisningsprinciper Nämndernas verksamhetsberättelse Delårsrapport januari-juni (69) 28

29 1. Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning I kommunallagen står att varje kommun i sin budget ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det s.k. balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 24,3 mnkr. Balanskravet beräknas med denna prognos vara uppfyllt. Omvärldsanalys Sveriges och kommunernas ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren, bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. SKL förutsätter även en ökning av statsbidragen eftersom oförändrad statsbidragsnivå är ohållbart på sikt. (Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL). Delårsrapport januari-juni (69) 29

30 Arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och befolkning i Lindesbergs kommun Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 29 procent och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 procent. Kvinnor arbetar till största delen som vård- och omsorgspersonal, medan det vanligaste yrket för män är maskinoperatör. Pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att invånarna ska kunna bo kvar i kommunen, men jobba i en annan kommun. Nettopendlingen i kommunen är -289, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De fyra vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Ljusnarsberg, Arboga och Nora medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB) Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick i juni 2015 till 9,3 procent. Det är sämre siffror både i förhållande till Region Örebro län och till riket. Jämfört med läget för ett år sedan har arbetslösheten minskat något för regionen och riket, medan den ökat något för kommunen. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar år i kommunen uppgick i juni 2015 till 17,1 procent, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med motsvarande månad föregående år, men kommunens nivå är fortfarande högre än i Region Örebro län och riket. (Källa Arbetsförmedlingen) För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploatering av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. I Lindesberg pågår arbete med Sörlunda. Under hösten 2015 planeras det för byggstart vid Ålkilsbacken, Sköndal, Brodalen samt vid golfbanan i Lindesberg. I samarbete med Region Örebro län, Trafikverket och Billerud Korsnäs pågår projektering av ett nytt industriområde och en utveckling av bangården i Frövi. För stationshuset och resecentrum i Lindesberg planeras byggstart efter sommaren. Den 31 december 2014 var befolkningen personer. De två senaste åren visar på en folkökning som beror på ett positivt invandringsöverskott. Den preliminära statistiken till och med maj 2015 visar på en folkökning med 111 personer under året. (Källa SCB) Delårsrapport januari-juni (69) 30

31 Lindesbergs kommun Viktiga beslut och händelser i kommunens nämnder och förvaltningar Året inleddes med att den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen trädde i kraft. Kommunstyrelsen har två nya utskott, Stöd och Strategi och Tillväxtutskottet. Där Tillväxtutskottet förutom att ansvara för näringslivsfrågor övertagit ansvarsuppgifter för tidigare kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Stöd och strategi består av stödverksamheter inom ekonomistyrning/inköp, kansli, ekonomi, personal-och löner, IT-och tele samt måltidsverksamhet. Dessutom har den nya politiska majoriteten sedan kommunalvalet förra året varit igång sedan årsskiftet med historiska tre kvinnor som kommunalråd. Året inleddes också med att kommunen hade ett positivt ekonomiskt resultat för år 2014 med drygt 45 miljoner kronor. Under 2015 har socialförvaltningens verksamhet inom barn och unga drivit ett projekt med två fältkuratorer som arbetat med ungdomarna mer förebyggande, vilket gett positiva förändringar. Fältkuratorerna har ett nära samarbete med skolorna i kommunen. Barns och elevers trygghet i förskola och skola är fortfarande ett positivt område med en hög andel som känner sig trygga i skolan. Föräldrar är fortfarande väldigt nöjda med förskolan, grundskolan och fritidshemmen. Lindeskolan fyller 50 år och firar det med olika aktiviteter under året. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har under arbetat mycket med att ta fram detaljplaner för byggnation och både Fastigheter i Lindesberg AB och privata exploatörer bygger nya lägenheter i Lindesbergs tätort. Även byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploateringen av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. Kulturarrangemanget Vinterspår genomfördes med mycket god uppslutning och visade bredden av kulturverksamhet inom kommunen. Kom i jobb rullar ännu med ca 25 personer i anställning och fler personer är i praktik i år än förra året. Nästan 300 unga har haft feriearbete under sommaren. Delårsrapport januari-juni (69) 31

32 Under första halvåret har bland annat följande beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Området Kyrkberget i Lindesberg kommer att fortsätta vara parkområde och inte göras om till naturreservat. Avtalet med Region Örebro län för deltagande i samverkansorganet Business Region Örebro (BRO) för tillväxt- och näringslivsfrågor förlängs till och med år Det har beviljats starttillstånd för en del investeringsprojekt 2015, bland annat för nytt resecentrum i Lindesberg, planering av nytt industriområde i Frövi, samt ny gång- och cykelväg längs med den kommunala vägsträckningen av södra infarten från riksväg 50 i Lindesberg. Madde Gustavsson tillträdde som socialchef efter att ha varit tillförordnad socialchef under en tid. Två nya detaljplaner har antagits för kvarteret Svanen, Gåsen och Lejonet i Lindesbergs tätort som möjliggör byggande av nya bostäder och handel. Skatteintäkter Skatteprognosen från juni visar en minskning av skatteunderlaget för Detta innebär en negativ korrigering med 40 kronor per invånare vilket för Lindesberg motsvarar 0,9 Mnkr. Prognosen för slutavräkningen 2015 är positiv med 120 kronor per invånare, vilket blir 2,8 Mnkr på helår för kommunen. Nästa skatteprognos kommer i augusti. Helårsprognosen visar att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med knappt 40 Mnkr jämfört med utfallet för Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader per den sista juni 2015 har ökat med 16,6 Mnkr jämfört med delårsrapporten Helårsprognosen visar nu på att nettokostnader beräknas öka med 56,3 Mnkr i förhållande till 2014 års bokslut. Prognosen på helår jämfört med bokslut 2014 visar att socialnämnden ökar nettokostnaden med ca 30 Mnkr och barn- och utbildningsnämnden med ca 27 Mnkr. Inom socialnämndens område är det vård- och omsorg som ökar nettokostnaden med 18 Mnkr och funktionsstöd med 10 Mnkr. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har grundskola ökat nettokostnaden jämfört med bokslut med 13 Mnkr och förskola med 9 Mnkr. Pensioner Kostnaden för pensioner t o m juni 2015 uppgår till 34,3 Mnkr att jämföras med 36,4 Mnkr för motsvarande period förra året. I balansräkningen finns 138,7 Mnkr avsatta till pensioner och löneskatt. Åtaganden som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 642,3 Mnkr enligt senaste beräkning ifrån KPA. Borgensåtagande risker Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 328,4 Mnkr. Åtaganden mot kommunens egna bolag uppgår till 1 214,8 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 32

33 Finansiella nyckeltal/finansiella mål Rörelsekapitalet, d v s skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår den sista juni till +105,6 Mnkr. Vid delårsbokslutet redovisades +99 Mnkr. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten uttrycks som andelen av det egna kapitalet i procent till tillgångarna. Soliditeten är 58 % per den sista juni, då ingår pensionsskulden i balansräkningen. Förra året vid delåret var soliditeten 54 %. Soliditeten inklusive pensionsskuld och ansvarsförbindelse exklusive löneskatt är vid delåret ,48 % som kan jämföras med -7,15 % vid bokslut Soliditet 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 46,76% 48,57% 50,80% 39,16% 39,64% 41,16% 57,93% 48,10% 64,13% 62,30% 53,84% 52,18% 68,47% 58,03% Exkl pensionsskuld Inkl pensionsskuld 0,00% -20,00% -40,00% ,34% -8,52% -24,07% -24,14% -7,15% -0,48% -31,50% Inkl pensionsskuld, pensionsförbindelse Med likviditet menas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Måttet som används är kassalikviditet. Kassalikviditeten beskriver omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Kommunens kassalikvid är vid delåret 155 %. Ett finansiellt mål i budget 2015 är att verksamhetens nettokostnad inte får överstiga 99 % av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet vid delåret 2015 är 92 % och helårsprognosen är 98 %. Delårsrapport januari-juni (69) 33

34 Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 13,4 Mnkr per Inga ny lån har upptagits under första halvåret. Investeringar Investeringsbudget inklusive ombudgetering från föregående år uppgår till 72,4 Mnkr varav 22 Mnkr avser va/renhållning (avgiftsfinansierat). Utgifterna tom juni månad uppgår till 7,1 Mnkr. Större investeringar under perioden är följande: Vibyn, ärendehanteringssystemet, cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan och lekplatser. Framtiden Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) analys som gjordes 2011,visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står inför en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en ramminskning för åren på 72 miljoner kronor. Arbete pågår både på nämndnivå och övergripande nivå för att anpassa verksamheterna efter den minskade ramen. Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren. De utmaningar SKL nämnt är bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. De demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer ett ökande antal asylsökande som leder till ett ökat tryck på integrationsarbetet. En fråga som ter sig alltmer svårhanterlig för kommunerna är det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa. Organisatoriska förändringar kommer även fortsättningsvis bli nödvändiga för att nå ett mer flexibelt nyttjande av de kommunala resurser som finns. Fortsatt samordning inom kommunkoncernen med syftet att minska kostnaderna och därmed öka effektiviteten. Kommunen och koncernen Linde Stadshus AB:s investeringsbehov för kommande år är volymmässigt omfattande. För att upprätthålla en god ekonomi på lång sikt krävs en strikt prioritering och att en helhetssyn mellan den verksamhet som bedrivs i kommun respektive kommunalt bolag sker. Delårsrapport januari-juni (69) 34

35 Koncernen Linde Stadshus AB Koncernen Årets första månader präglades av genomförandet av de nya bokföringsreglerna, komponentredovisning- K3, i samband med bokslutet I början av januari genomfördes köpet av Närkes Kils Elektriska. Linde Energi AB köpte bolagen Närkes Kils Energi AB och Närkes Kils Elektriska i Örebro AB. I och med årsskiftet blev också Besök Linde AB (f.d. Energikällan i Linde AB) ett dotterbolag direkt underställt Linde Stadshus AB, tidigare var bolaget ett dotterbolag till Fastigheter i Linde AB. Koncernen Fastigheter i Linde AB består således numer endast av två bolag då all fastighetsförvaltning koncentrerats till Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB. Linde Energi AB (LEAB-koncernen) Under året som gått så har bolaget fortsatt med expansionen avseende fjärrvärmeaffären samt att elproduktionen ökat. Till detta kommer också förvärvet av Närkes Kils elnät med tillhörand elhandelskunder. Efter en varm inledning på 2015 så har en viss återhämtning skett genom en något kylslagen och regnig vår. Energiomsättningen överstiger både budget och föregående år. Expansion av fjärrvärmeaffären samt inköp av Närkes Kils elnät med elhandelskunder samt en kraftigt ökad elproduktion har bidragit till en ökad försäljning och en bruttovinst med 3,7 Mnkr mer jämfört med budget och med ca 5,0 Mnkr mer jämfört med föregående år. Driftkostnader i paritet med budget samt lägre ränteintäkter medför att LEAB koncernen överstiger budget vid delår med 4,6 Mnkr. Besök Linde AB (BELAB) BELAB arbetar tillsammans med ett företag för att ta fram en profilering för hela bolaget. På badhuset Energikällan har renoveringen av relaxen startat. Allt går enligt planerna och den nya relaxen beräknas öppna i månadsskiftet november/december I Stripa har bolaget jobbat vidare med att få fram en bra organisation, tillsammans med FALAB, Intresseföreningen Bergslaget samt Länsstyrelsen, för att kunna utveckla området till ett attraktivt besöksmål. Bolaget arbetar ständigt med att säkra upp området. I mitten av juni öppnade bolaget upp området för besökare med guidningar och café. Detta kommer att hållas öppet fram till och med i början på augusti. Vid Arenan så fortgår arbetet med paketering av olika konferenspaket samt med idrottsturismen. Jämfört med samma tidpunkt föregående år så har omsättningen ökat med 0,2 Mnkr till 12,1 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 35

36 Kostnaderna har under motsvarande period ökar med 0,7 Mnkr till 15,2 Mnkr. Dessa skillnader är hänförbara till verksamheten som övertogs från Stripa kultur och Utveckling AB. Sammantaget så följer bolaget den lagda budgeten. Fastigheter i Linde AB (FALAB- koncernen) Under våren togs det nya förvaltningssystemet i bruk vilket bland annat kommer att underlätta hanteringen av bostadskön. I bolaget pågår för närvarande ett antal större projekt som befinner sig i olika stadier. Strandskolan, kvarteret Gåsen 7, där pågår arbetet med att få till ett bygglov avseende två stycken flyglar, drygt 20 stycken lägenheter, till den redan befintliga byggnaden. Länsstyrelsen har sagt ja men beslutet är överklagat. Nya brandstationen, Lindeshyttan7:8, byggnaden har tagit form och inflyttning skall ske i december Bagaren 10, nuvarande brandstationen, där pågår arbetet med att få fram ett bygglov. Då fastigheten är belägen mellan järnvägen och Kristinavägen så handlar det om att få till en så kallad "tyst sida" Ålkilsbacken, arbetet med grundläggning pågår. Någon gång under september månad kommer de första åtta våningarna att lyftas på plats. Totalt kommer det att bli 70 stycken lägenheter fördelat på två 8-våningshus. Första inflyttning är beräknad till sommaren Kvarteret Bulten, Kyrkberget 18:2, ny vårdcentral, arbetet pågår i samarbete med Region Örebro Län. Här skall byggas en ny vårdcentral samt ett 40-tal lägenheter. Beräknad inflytt våren Ny 7-9 skola, diskussioner pågår. Skall Stadsskogsskolan renoveras, skall det byggas nytt och isåfall, var skall den ligga och hur skall den byggas. Skall eventuellt vara klart till skolstart Bolaget omsätter drygt 130,0 Mnkr varav knappt 8,0 mnkr är intäkter från försäljning av skog samt industrifastigheter. Totalt sett så följer koncernen lagd budget. Stadshus- koncernen Jämfört med föregående år samma tid så har omsättningen ökat med 5,0 Mnkr till 213,0 Mnkr. Kostnaderna har under samma period ökat med 4,0 Mnkr. Avskrivningarna är drygt 3,0 Mnkr lägre jämfört med föregående år samma period. Anledningen till detta beror i huvudsak på införandet av K3-reglerna. När det gäller de finansiella kostnaderna så har dessa minskat med 0,5 Mnkr till knappt 17,0 Mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet landar på knappt 33,2 Mnkr, vilket är drygt 13,6 Mnkr bättre än förra året. Detta beror bland annat på högre engångsintäkter samt ännu ej genomfört underhåll. Sammantaget är bedömningen att Stadshus- koncernen följer lagd budget. Måluppfyllelse inom koncernen I samband med årsskiftet 2014/2015 slutfördes den nya bolagsstrukturen i och med att aktierna i Besök Linde AB förvärvades av Linde Stadshus AB. Det som återstår är att utreda bildandet av ett Näringslivsbolag. Vidare så fortsätter arbetet med effektiviseringar i kommunkoncernen. Arbetet med genomförandet av lokaleffektiviseringar pågår. Ekonomi är i balans och den budget som är lagd för 2015 kommer att infrias. Delårsrapport januari-juni (69) 36

37 Ekonomiskt resultat och prognos Kommunens ekonomiska resultat per den sista juni 2015 visar ett positivt resultat på 49,4 Mnkr. Vid delåret 2014 per den sista juni uppgick resultatet till 48,2 Mnkr. Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 24,3 Mnkr. Resultaträkningen redovisar ett prognostiserat resultat som är 9,9 Mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader visar ett överskott mot budget med 16,4 Mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett underskott i helårsprognosen på 12,2 Mnkr. Prognosen på finansiella kostnader visar ett överskott på 5,7 Mnkr jämfört med budget. I delårsrapporten per den sista juni redovisas följande budgetavvikelser för nämnderna på helår: Socialnämnd -5,5 Mnkr Barn- och utbildningsnämnd -3,0 Mnkr Tillsammans uppgår det prognostiserade underskottet för nämnderna till 10,1 Mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom följande verksamheter individ- o familj, gymnasiesärskola och fritidshem. En mer utförlig presentation finns i respektive nämnds verksamhetsuppföljning. Finansförvaltningen bidrar till att kommunens resultat för 2015 blir positivt. Prognosen för finansförvaltningen på helår är ett överskott mot budget på 20,0 Mnkr. Skatteprognosen är ifrån juni och jämfört mot budget så prognostiseras en negativ avvikelse med 12,2 Mnkr. Ett överskott på 8,0 Mnkr redovisas på helår på arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuldsförändring och central lönepott. Övriga finansiella poster redovisar ett överskott med 24 Mnkr som beror på återbetalning av AFA premier, ca 10 Mnkr och en hyresreserv, ca 10 Mnkr som inte förbrukats under Övriga poster såsom finansiella kostnader och intäkter samt intäkt för internränta redovisar ett överskott på ca 4 Mnkr. Ett delårsbokslut för den gemensamma kommunala verksamheten har upprättats. Utfallet är per den sista juni ett resultat på 82,6 Mnkr och helårsprognosen är 63,2 Mnkr. Koncernen Linde Stadshus AB redovisar ett resultat per den sista juni på 33,2 Mnkr och helårsprognosen är 38,9 Mnkr. Att resultatet är 33,2 Mnkr beror på att FALAB-koncernen inte är i fas med underhållet. Kostnaderna för underhållet det första halvåret borde varit 6 Mnkr mer. Delårsrapport januari-juni (69) 37

38 Personal Personalstruktur Antalet tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Kvinnor Män Män Totalt Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförvaltning Kommunledningskontor Socialförvaltningen Tillväxtförvaltningen Totalt Kommunen juni hade Lindesbergs kommun 1799 tillsvidareanställda som tillsammans utgjorde 1640 årsarbetare. En tendens till ökad sysselsättningsgrad finns vilket är mycket glädjande. Andelen kvinnor utgör oförändrat 83 % av den totala arbetskraften. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron tenderar att stiga i hela riket. Lindesbergs kommun hade föregående år inte en ökning av sjukfrånvaron, vilket är glädjande. Det som skett under första halvåret 2015 är att det skett en ökning. Ökningen är ungefär en procentenhet. Det är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som främst uppvisar ökning. Ett aktivt arbete pågår för att stödja cheferna att följa upp sjukfrånvaro och försöka att tillse arbetsförmåga på hel- eller deltid för sina medarbetare som drabbats av sjukskrivning. Detta arbete behöver göras i kombination med ett aktivt förebyggande arbete så att inte heller andra medarbetare på sikt drabbas av sjukskrivning. All sjukfrånvaro kan inte arbetsgivaren påverka men där det är möjligt, där ska det göras genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kön Kvinnor 5,27 6,64 Män 2,79 3,04 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 2,63 5, år 4,97 5,76 50 år och äldre 6,17 7,99 Totalt 5,27 6,64 Delårsrapport januari-juni (69) 38

39 Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 0,00 1, år 2,94 2,08 50 år och äldre 3,45 4,79 Totalt 2,79 3,04 Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 4,45 5,45 Bergslagens miljö och byggförvaltning 4,48 4,75 Kommunledningskontor 6,86 5,52 Socialförvaltningen 4,98 6,94 Tillväxtförvaltningen 2,97 2,76 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 53,09 51,32 52,85 Bergslagens miljö och byggförvaltning 64,24 3,37 51,31 Kommunledningskontor 38,00 35,96 37,77 Socialförvaltningen 46,42 18,65 44,86 Tillväxtförvaltningen 53,34 20,08 48,43 Totalt 48,89 36,47 47,66 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp Ålder år och yngre 2,61 15, år 50,65 47,64 50 år och äldre 52,73 52,37 Totalt 50,64 47,66 Delårsrapport januari-juni (69) 39

Delårsrapport januari-juni 2015

Delårsrapport januari-juni 2015 Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 2.... 14 3. Ekonomiska rapporter... 21 4. Gemensamma kommunala verksamheten... 31 5. Redovisningsprinciper... 33 6. Nämndernas

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer