KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. 2. Presentation av ledamöter 3. Idé- och visionsdebatt 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 2015/334 AKK 2015/333 AKK 6. Delårsrapport januari-juni /373 AKK 7. Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB 2015/384 AKK 8. Omfördelning av investeringsmedel 2015/408 AKK 9. Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt /343 AKK 1

2 10. Ersättare till Tallens styrelse 2015/406 AKK 11. Utökning av avtal med Migrationsverket 2015/385 AKK 12. Detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet) 13. Kommunal borgensavgift för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren 2015/324 AKK 2015/383 AKK 14. Frister för sotning inom Nerikes Brandkår 2015/358 AKK 15. Medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus 2015/402 AKK 16. Medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvalens IP 17. Interpellation om ekonomisk hjälp från staten för anhöriginvandring 18. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om årsredovisningen för Bergslagens kommunalteknik 19. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa gruvområde 20. Interpellation från Anniette Lindvall (M) om ensamkommande flyktingbarn 21. Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg 2015/409 AKK 2015/382 AKK 2015/327 AKK 2015/304 AKK 2015/335 AKK 2015/199 AKK 22. Meddelande 23. Allmänhetens frågestund 2

3 1. Val av justerare Förslag till beslut Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. Sida 3 av 29

4 2. Presentation av ledamöter Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden De som kommer att ges möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2015 är: Farhia Ahmed (S) kvar sedan tidigare Virosa Viberg (SD) kvar sedan tidigare Ingrid Åberg, kvar sedan tidigare Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Mats Seijboldt (SD) Anders Eriksson (SD) Tuula Marjeta (C) Fredrik Lindmark (M) Bengt Storbacka (S) Sida 4 av 29

5 3. Idé- och visionsdebatt Beredningsledarna för kommunfullmäktiges målområdesberedningar, Arnold Bengtsson (S) och Jenny Larsson (C), presenterar sina beredningar och presenterar varsin fråga som blir startskottet på en idé- och visionsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde. Målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter uppmanar samtliga ledamöter att fundera över följande fråga inför debatten i kommunfullmäktige den 22 september: Vilket är de enskilda partiernas ansvar för medborgarnas känsla av ökad delaktighet och demokrati? Sida 5 av 29

6 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Ledamöterna i styrelsens för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendebeskrivning Revisorerna för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med revisionsberättelse för SOFINT. Revisorerna föreslår att ledamöterna i styrelsen för SOFINT beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Handlingar Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 29

7 7

8 8

9 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns. Ärendebeskrivning Revisorerna i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med årsredovisning för förbundets verksamhet år Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint, inrättades år 2006 med stöd av Lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Medlemmarna utgörs av de fyra kommunerna i norra delen av Örebro län, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingar Årsredovisning_2014_Samordningsförbundet_i_Norra_Örebro_län_SOFINT(1).pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 29

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. Delårsrapport Beslut från kommunstyrelsen tillkommer efter styrelsens budgetberedning den 11 september 6.1. Handlingar Delarsrapport januari-juni 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 29

27 Delårsrapport januari-juni

28 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Gemensamma kommunala verksamheten Redovisningsprinciper Nämndernas verksamhetsberättelse Delårsrapport januari-juni (69) 28

29 1. Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning I kommunallagen står att varje kommun i sin budget ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det s.k. balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 24,3 mnkr. Balanskravet beräknas med denna prognos vara uppfyllt. Omvärldsanalys Sveriges och kommunernas ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren, bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. SKL förutsätter även en ökning av statsbidragen eftersom oförändrad statsbidragsnivå är ohållbart på sikt. (Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL). Delårsrapport januari-juni (69) 29

30 Arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och befolkning i Lindesbergs kommun Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 29 procent och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 procent. Kvinnor arbetar till största delen som vård- och omsorgspersonal, medan det vanligaste yrket för män är maskinoperatör. Pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att invånarna ska kunna bo kvar i kommunen, men jobba i en annan kommun. Nettopendlingen i kommunen är -289, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De fyra vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Ljusnarsberg, Arboga och Nora medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB) Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick i juni 2015 till 9,3 procent. Det är sämre siffror både i förhållande till Region Örebro län och till riket. Jämfört med läget för ett år sedan har arbetslösheten minskat något för regionen och riket, medan den ökat något för kommunen. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar år i kommunen uppgick i juni 2015 till 17,1 procent, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med motsvarande månad föregående år, men kommunens nivå är fortfarande högre än i Region Örebro län och riket. (Källa Arbetsförmedlingen) För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploatering av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. I Lindesberg pågår arbete med Sörlunda. Under hösten 2015 planeras det för byggstart vid Ålkilsbacken, Sköndal, Brodalen samt vid golfbanan i Lindesberg. I samarbete med Region Örebro län, Trafikverket och Billerud Korsnäs pågår projektering av ett nytt industriområde och en utveckling av bangården i Frövi. För stationshuset och resecentrum i Lindesberg planeras byggstart efter sommaren. Den 31 december 2014 var befolkningen personer. De två senaste åren visar på en folkökning som beror på ett positivt invandringsöverskott. Den preliminära statistiken till och med maj 2015 visar på en folkökning med 111 personer under året. (Källa SCB) Delårsrapport januari-juni (69) 30

31 Lindesbergs kommun Viktiga beslut och händelser i kommunens nämnder och förvaltningar Året inleddes med att den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen trädde i kraft. Kommunstyrelsen har två nya utskott, Stöd och Strategi och Tillväxtutskottet. Där Tillväxtutskottet förutom att ansvara för näringslivsfrågor övertagit ansvarsuppgifter för tidigare kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Stöd och strategi består av stödverksamheter inom ekonomistyrning/inköp, kansli, ekonomi, personal-och löner, IT-och tele samt måltidsverksamhet. Dessutom har den nya politiska majoriteten sedan kommunalvalet förra året varit igång sedan årsskiftet med historiska tre kvinnor som kommunalråd. Året inleddes också med att kommunen hade ett positivt ekonomiskt resultat för år 2014 med drygt 45 miljoner kronor. Under 2015 har socialförvaltningens verksamhet inom barn och unga drivit ett projekt med två fältkuratorer som arbetat med ungdomarna mer förebyggande, vilket gett positiva förändringar. Fältkuratorerna har ett nära samarbete med skolorna i kommunen. Barns och elevers trygghet i förskola och skola är fortfarande ett positivt område med en hög andel som känner sig trygga i skolan. Föräldrar är fortfarande väldigt nöjda med förskolan, grundskolan och fritidshemmen. Lindeskolan fyller 50 år och firar det med olika aktiviteter under året. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har under arbetat mycket med att ta fram detaljplaner för byggnation och både Fastigheter i Lindesberg AB och privata exploatörer bygger nya lägenheter i Lindesbergs tätort. Även byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploateringen av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. Kulturarrangemanget Vinterspår genomfördes med mycket god uppslutning och visade bredden av kulturverksamhet inom kommunen. Kom i jobb rullar ännu med ca 25 personer i anställning och fler personer är i praktik i år än förra året. Nästan 300 unga har haft feriearbete under sommaren. Delårsrapport januari-juni (69) 31

32 Under första halvåret har bland annat följande beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Området Kyrkberget i Lindesberg kommer att fortsätta vara parkområde och inte göras om till naturreservat. Avtalet med Region Örebro län för deltagande i samverkansorganet Business Region Örebro (BRO) för tillväxt- och näringslivsfrågor förlängs till och med år Det har beviljats starttillstånd för en del investeringsprojekt 2015, bland annat för nytt resecentrum i Lindesberg, planering av nytt industriområde i Frövi, samt ny gång- och cykelväg längs med den kommunala vägsträckningen av södra infarten från riksväg 50 i Lindesberg. Madde Gustavsson tillträdde som socialchef efter att ha varit tillförordnad socialchef under en tid. Två nya detaljplaner har antagits för kvarteret Svanen, Gåsen och Lejonet i Lindesbergs tätort som möjliggör byggande av nya bostäder och handel. Skatteintäkter Skatteprognosen från juni visar en minskning av skatteunderlaget för Detta innebär en negativ korrigering med 40 kronor per invånare vilket för Lindesberg motsvarar 0,9 Mnkr. Prognosen för slutavräkningen 2015 är positiv med 120 kronor per invånare, vilket blir 2,8 Mnkr på helår för kommunen. Nästa skatteprognos kommer i augusti. Helårsprognosen visar att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med knappt 40 Mnkr jämfört med utfallet för Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader per den sista juni 2015 har ökat med 16,6 Mnkr jämfört med delårsrapporten Helårsprognosen visar nu på att nettokostnader beräknas öka med 56,3 Mnkr i förhållande till 2014 års bokslut. Prognosen på helår jämfört med bokslut 2014 visar att socialnämnden ökar nettokostnaden med ca 30 Mnkr och barn- och utbildningsnämnden med ca 27 Mnkr. Inom socialnämndens område är det vård- och omsorg som ökar nettokostnaden med 18 Mnkr och funktionsstöd med 10 Mnkr. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har grundskola ökat nettokostnaden jämfört med bokslut med 13 Mnkr och förskola med 9 Mnkr. Pensioner Kostnaden för pensioner t o m juni 2015 uppgår till 34,3 Mnkr att jämföras med 36,4 Mnkr för motsvarande period förra året. I balansräkningen finns 138,7 Mnkr avsatta till pensioner och löneskatt. Åtaganden som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 642,3 Mnkr enligt senaste beräkning ifrån KPA. Borgensåtagande risker Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 328,4 Mnkr. Åtaganden mot kommunens egna bolag uppgår till 1 214,8 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 32

33 Finansiella nyckeltal/finansiella mål Rörelsekapitalet, d v s skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår den sista juni till +105,6 Mnkr. Vid delårsbokslutet redovisades +99 Mnkr. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten uttrycks som andelen av det egna kapitalet i procent till tillgångarna. Soliditeten är 58 % per den sista juni, då ingår pensionsskulden i balansräkningen. Förra året vid delåret var soliditeten 54 %. Soliditeten inklusive pensionsskuld och ansvarsförbindelse exklusive löneskatt är vid delåret ,48 % som kan jämföras med -7,15 % vid bokslut Soliditet 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 46,76% 48,57% 50,80% 39,16% 39,64% 41,16% 57,93% 48,10% 64,13% 62,30% 53,84% 52,18% 68,47% 58,03% Exkl pensionsskuld Inkl pensionsskuld 0,00% -20,00% -40,00% ,34% -8,52% -24,07% -24,14% -7,15% -0,48% -31,50% Inkl pensionsskuld, pensionsförbindelse Med likviditet menas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Måttet som används är kassalikviditet. Kassalikviditeten beskriver omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Kommunens kassalikvid är vid delåret 155 %. Ett finansiellt mål i budget 2015 är att verksamhetens nettokostnad inte får överstiga 99 % av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet vid delåret 2015 är 92 % och helårsprognosen är 98 %. Delårsrapport januari-juni (69) 33

34 Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 13,4 Mnkr per Inga ny lån har upptagits under första halvåret. Investeringar Investeringsbudget inklusive ombudgetering från föregående år uppgår till 72,4 Mnkr varav 22 Mnkr avser va/renhållning (avgiftsfinansierat). Utgifterna tom juni månad uppgår till 7,1 Mnkr. Större investeringar under perioden är följande: Vibyn, ärendehanteringssystemet, cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan och lekplatser. Framtiden Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) analys som gjordes 2011,visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står inför en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en ramminskning för åren på 72 miljoner kronor. Arbete pågår både på nämndnivå och övergripande nivå för att anpassa verksamheterna efter den minskade ramen. Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren. De utmaningar SKL nämnt är bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. De demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer ett ökande antal asylsökande som leder till ett ökat tryck på integrationsarbetet. En fråga som ter sig alltmer svårhanterlig för kommunerna är det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa. Organisatoriska förändringar kommer även fortsättningsvis bli nödvändiga för att nå ett mer flexibelt nyttjande av de kommunala resurser som finns. Fortsatt samordning inom kommunkoncernen med syftet att minska kostnaderna och därmed öka effektiviteten. Kommunen och koncernen Linde Stadshus AB:s investeringsbehov för kommande år är volymmässigt omfattande. För att upprätthålla en god ekonomi på lång sikt krävs en strikt prioritering och att en helhetssyn mellan den verksamhet som bedrivs i kommun respektive kommunalt bolag sker. Delårsrapport januari-juni (69) 34

35 Koncernen Linde Stadshus AB Koncernen Årets första månader präglades av genomförandet av de nya bokföringsreglerna, komponentredovisning- K3, i samband med bokslutet I början av januari genomfördes köpet av Närkes Kils Elektriska. Linde Energi AB köpte bolagen Närkes Kils Energi AB och Närkes Kils Elektriska i Örebro AB. I och med årsskiftet blev också Besök Linde AB (f.d. Energikällan i Linde AB) ett dotterbolag direkt underställt Linde Stadshus AB, tidigare var bolaget ett dotterbolag till Fastigheter i Linde AB. Koncernen Fastigheter i Linde AB består således numer endast av två bolag då all fastighetsförvaltning koncentrerats till Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB. Linde Energi AB (LEAB-koncernen) Under året som gått så har bolaget fortsatt med expansionen avseende fjärrvärmeaffären samt att elproduktionen ökat. Till detta kommer också förvärvet av Närkes Kils elnät med tillhörand elhandelskunder. Efter en varm inledning på 2015 så har en viss återhämtning skett genom en något kylslagen och regnig vår. Energiomsättningen överstiger både budget och föregående år. Expansion av fjärrvärmeaffären samt inköp av Närkes Kils elnät med elhandelskunder samt en kraftigt ökad elproduktion har bidragit till en ökad försäljning och en bruttovinst med 3,7 Mnkr mer jämfört med budget och med ca 5,0 Mnkr mer jämfört med föregående år. Driftkostnader i paritet med budget samt lägre ränteintäkter medför att LEAB koncernen överstiger budget vid delår med 4,6 Mnkr. Besök Linde AB (BELAB) BELAB arbetar tillsammans med ett företag för att ta fram en profilering för hela bolaget. På badhuset Energikällan har renoveringen av relaxen startat. Allt går enligt planerna och den nya relaxen beräknas öppna i månadsskiftet november/december I Stripa har bolaget jobbat vidare med att få fram en bra organisation, tillsammans med FALAB, Intresseföreningen Bergslaget samt Länsstyrelsen, för att kunna utveckla området till ett attraktivt besöksmål. Bolaget arbetar ständigt med att säkra upp området. I mitten av juni öppnade bolaget upp området för besökare med guidningar och café. Detta kommer att hållas öppet fram till och med i början på augusti. Vid Arenan så fortgår arbetet med paketering av olika konferenspaket samt med idrottsturismen. Jämfört med samma tidpunkt föregående år så har omsättningen ökat med 0,2 Mnkr till 12,1 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 35

36 Kostnaderna har under motsvarande period ökar med 0,7 Mnkr till 15,2 Mnkr. Dessa skillnader är hänförbara till verksamheten som övertogs från Stripa kultur och Utveckling AB. Sammantaget så följer bolaget den lagda budgeten. Fastigheter i Linde AB (FALAB- koncernen) Under våren togs det nya förvaltningssystemet i bruk vilket bland annat kommer att underlätta hanteringen av bostadskön. I bolaget pågår för närvarande ett antal större projekt som befinner sig i olika stadier. Strandskolan, kvarteret Gåsen 7, där pågår arbetet med att få till ett bygglov avseende två stycken flyglar, drygt 20 stycken lägenheter, till den redan befintliga byggnaden. Länsstyrelsen har sagt ja men beslutet är överklagat. Nya brandstationen, Lindeshyttan7:8, byggnaden har tagit form och inflyttning skall ske i december Bagaren 10, nuvarande brandstationen, där pågår arbetet med att få fram ett bygglov. Då fastigheten är belägen mellan järnvägen och Kristinavägen så handlar det om att få till en så kallad "tyst sida" Ålkilsbacken, arbetet med grundläggning pågår. Någon gång under september månad kommer de första åtta våningarna att lyftas på plats. Totalt kommer det att bli 70 stycken lägenheter fördelat på två 8-våningshus. Första inflyttning är beräknad till sommaren Kvarteret Bulten, Kyrkberget 18:2, ny vårdcentral, arbetet pågår i samarbete med Region Örebro Län. Här skall byggas en ny vårdcentral samt ett 40-tal lägenheter. Beräknad inflytt våren Ny 7-9 skola, diskussioner pågår. Skall Stadsskogsskolan renoveras, skall det byggas nytt och isåfall, var skall den ligga och hur skall den byggas. Skall eventuellt vara klart till skolstart Bolaget omsätter drygt 130,0 Mnkr varav knappt 8,0 mnkr är intäkter från försäljning av skog samt industrifastigheter. Totalt sett så följer koncernen lagd budget. Stadshus- koncernen Jämfört med föregående år samma tid så har omsättningen ökat med 5,0 Mnkr till 213,0 Mnkr. Kostnaderna har under samma period ökat med 4,0 Mnkr. Avskrivningarna är drygt 3,0 Mnkr lägre jämfört med föregående år samma period. Anledningen till detta beror i huvudsak på införandet av K3-reglerna. När det gäller de finansiella kostnaderna så har dessa minskat med 0,5 Mnkr till knappt 17,0 Mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet landar på knappt 33,2 Mnkr, vilket är drygt 13,6 Mnkr bättre än förra året. Detta beror bland annat på högre engångsintäkter samt ännu ej genomfört underhåll. Sammantaget är bedömningen att Stadshus- koncernen följer lagd budget. Måluppfyllelse inom koncernen I samband med årsskiftet 2014/2015 slutfördes den nya bolagsstrukturen i och med att aktierna i Besök Linde AB förvärvades av Linde Stadshus AB. Det som återstår är att utreda bildandet av ett Näringslivsbolag. Vidare så fortsätter arbetet med effektiviseringar i kommunkoncernen. Arbetet med genomförandet av lokaleffektiviseringar pågår. Ekonomi är i balans och den budget som är lagd för 2015 kommer att infrias. Delårsrapport januari-juni (69) 36

37 Ekonomiskt resultat och prognos Kommunens ekonomiska resultat per den sista juni 2015 visar ett positivt resultat på 49,4 Mnkr. Vid delåret 2014 per den sista juni uppgick resultatet till 48,2 Mnkr. Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 24,3 Mnkr. Resultaträkningen redovisar ett prognostiserat resultat som är 9,9 Mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader visar ett överskott mot budget med 16,4 Mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett underskott i helårsprognosen på 12,2 Mnkr. Prognosen på finansiella kostnader visar ett överskott på 5,7 Mnkr jämfört med budget. I delårsrapporten per den sista juni redovisas följande budgetavvikelser för nämnderna på helår: Socialnämnd -5,5 Mnkr Barn- och utbildningsnämnd -3,0 Mnkr Tillsammans uppgår det prognostiserade underskottet för nämnderna till 10,1 Mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom följande verksamheter individ- o familj, gymnasiesärskola och fritidshem. En mer utförlig presentation finns i respektive nämnds verksamhetsuppföljning. Finansförvaltningen bidrar till att kommunens resultat för 2015 blir positivt. Prognosen för finansförvaltningen på helår är ett överskott mot budget på 20,0 Mnkr. Skatteprognosen är ifrån juni och jämfört mot budget så prognostiseras en negativ avvikelse med 12,2 Mnkr. Ett överskott på 8,0 Mnkr redovisas på helår på arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuldsförändring och central lönepott. Övriga finansiella poster redovisar ett överskott med 24 Mnkr som beror på återbetalning av AFA premier, ca 10 Mnkr och en hyresreserv, ca 10 Mnkr som inte förbrukats under Övriga poster såsom finansiella kostnader och intäkter samt intäkt för internränta redovisar ett överskott på ca 4 Mnkr. Ett delårsbokslut för den gemensamma kommunala verksamheten har upprättats. Utfallet är per den sista juni ett resultat på 82,6 Mnkr och helårsprognosen är 63,2 Mnkr. Koncernen Linde Stadshus AB redovisar ett resultat per den sista juni på 33,2 Mnkr och helårsprognosen är 38,9 Mnkr. Att resultatet är 33,2 Mnkr beror på att FALAB-koncernen inte är i fas med underhållet. Kostnaderna för underhållet det första halvåret borde varit 6 Mnkr mer. Delårsrapport januari-juni (69) 37

38 Personal Personalstruktur Antalet tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Kvinnor Män Män Totalt Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförvaltning Kommunledningskontor Socialförvaltningen Tillväxtförvaltningen Totalt Kommunen juni hade Lindesbergs kommun 1799 tillsvidareanställda som tillsammans utgjorde 1640 årsarbetare. En tendens till ökad sysselsättningsgrad finns vilket är mycket glädjande. Andelen kvinnor utgör oförändrat 83 % av den totala arbetskraften. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron tenderar att stiga i hela riket. Lindesbergs kommun hade föregående år inte en ökning av sjukfrånvaron, vilket är glädjande. Det som skett under första halvåret 2015 är att det skett en ökning. Ökningen är ungefär en procentenhet. Det är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som främst uppvisar ökning. Ett aktivt arbete pågår för att stödja cheferna att följa upp sjukfrånvaro och försöka att tillse arbetsförmåga på hel- eller deltid för sina medarbetare som drabbats av sjukskrivning. Detta arbete behöver göras i kombination med ett aktivt förebyggande arbete så att inte heller andra medarbetare på sikt drabbas av sjukskrivning. All sjukfrånvaro kan inte arbetsgivaren påverka men där det är möjligt, där ska det göras genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kön Kvinnor 5,27 6,64 Män 2,79 3,04 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 2,63 5, år 4,97 5,76 50 år och äldre 6,17 7,99 Totalt 5,27 6,64 Delårsrapport januari-juni (69) 38

39 Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 0,00 1, år 2,94 2,08 50 år och äldre 3,45 4,79 Totalt 2,79 3,04 Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 4,45 5,45 Bergslagens miljö och byggförvaltning 4,48 4,75 Kommunledningskontor 6,86 5,52 Socialförvaltningen 4,98 6,94 Tillväxtförvaltningen 2,97 2,76 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 53,09 51,32 52,85 Bergslagens miljö och byggförvaltning 64,24 3,37 51,31 Kommunledningskontor 38,00 35,96 37,77 Socialförvaltningen 46,42 18,65 44,86 Tillväxtförvaltningen 53,34 20,08 48,43 Totalt 48,89 36,47 47,66 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp Ålder år och yngre 2,61 15, år 50,65 47,64 50 år och äldre 52,73 52,37 Totalt 50,64 47,66 Delårsrapport januari-juni (69) 39

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015

Delårsrapport januari-juni 2015 Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 2.... 14 3. Ekonomiska rapporter... 21 4. Gemensamma kommunala verksamheten... 31 5. Redovisningsprinciper... 33 6. Nämndernas

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 23 september 2014 kl. 17.00 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Onsdagen den 28 september 2016 kl. 17.00 i Lindeskolans aula. OBS dag och plats! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer