O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning"

Transkript

1 O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning

2 Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar av informationen i den här publikationen kan periodvis göras utan förpliktelse att meddela någon person om sådana revisioner eller ändringar. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. ASUS utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnummer, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns registrerade på etiketten som fästs på spelaren. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienummer, modellnummer och inköpsinformation. O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Plats för köp: Alla varumärken och registrerade varumärken är egendom tillhörande respektive företag.

3 1 NOTERA Försiktighet och varningar VARNING: FÖREBYGG RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA DENNA UTRUSTNING FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme såsom i en bokhylla eller liknande. VARNING: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Öppningarna i systemet är avsedda för ventilation och för att garantera en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Blockera inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Denna produkt får inte placerad i en ibyggd installation såsom i en bokhylla eller i en ställning om inte ventilationen är tillräcklig eller tillverkarens instruktion följs. Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) DET FINNS INGA SERVICEBARA DELAR FÖR ANVÄNDAREN INUTI. SERVICE SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer. Laser efterlevandeuttalande NOTERA iii Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i litteraturen som medföljer produkten. Den optiska enheten i denna spelare är en laserprodukt. Den optiska enhetens klassificeringsetikett (visas nedan) är placerad på enheten. VARNING: KLASS 3B SYNLIG ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING. TITTA INTE IN I STRÅLEN. Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Torka endast av med torr trasa. 7. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ändra inte säkerheten hos den polariserade eller jordkontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två pinnar och en tredje för jordning. Det breda bladet eller den tredje spetsen är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passas i vägguttaget, ta hjälp av en elektriker för lämplig åtgärd. 10. Skydda elsladden från att trampas på eller klämmas särskilt vid kontakter, uttag och vid utgången från apparaten. 11. Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.

4 iv 12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, konsol eller ord som angivits av tillverkaren eller som såldes tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när vagnen/apparaten flyttas tillsammans för att undvika skador om den välter. yrkesmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Användandet av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren erfordras åtgärda störningen på egen bekostnad. 13. Koppla ur denna apparat vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom att elsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i apparaten eller att objekt har ramlat in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. Låt inte denna enhet utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på eller bredvid apparaten. Varning:För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. 16. Spelaren ska anslutas till ett vägguttag med en skyddande jordad kontakt. 17. Apparatens koppling används som en frånkopplingsenhet och kopplar ifrån enheter som skall förbli driftsberedda. FCC Uttalande Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Denna enhet får inte orsaka allvarliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. Varning! Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i en

5 Innehåll 1 NOTERA Försiktighet och varningar Säkerhetsinformation Laser efterlevandeuttalande Viktiga säkerhetsinstruktioner FCC Uttalande 2 Introduktion iii iii iii iii iv Spelbara skivor 1 Filkompatibilitet 2 3 Delar och kontroll Öppna lådan 4 Fjärrkontrollen 5 Blu-ray/HD-mediaspelaren 7 Frontpanelen 7 LCD monitor 7 Bakre panel 8 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren 9 Anslutning av spelaren till skärmen 9 Anslutning av spelaren till AVR 10 Ansluta en USB-enhet 11 Anslutning av strömsladden 11 Förbereda fjärrkontrollen 12 Nätverksanslutningar 12 Trådansluten nätverkanslutning 12 Trådlös nätverksanslutning 12 5 Komma igång Enkel installationsguide 14 Konfigurera nätverk 15 Trådansluten nätverksinställning 15 Trådlös nätverksinställning 16 6 Allmän hantering Spela upp videofiler 18 För åtkomst till videofiler i videomenyn: 18 Uppspelning filmapp 18 Spela upp bildfiler 18 För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 18 Spela upp musikfiler/ljudfiler 19 För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 19 Åtkomst till Internettjänster 20 Youtube 20 Internetradio 20 Picasa 20 Flickr 21 Alternativmeny 21 Under uppspelning av skiva, video och musik 21 Under Bilduppspelning 22 7 Avancerad hantering Specialfunktioner på fjärrkontrollen 23 DLNA-hantering 25 Inställningsmeny 25 Playback 25 Video 26 Audio 26 Network 27 8 Appendix Underhåll 28 Noteringar om skivor 28 Hantering av enheten 28 Uppdatera det fasta programmet 28 Manuell uppdatering 28 Uppdatering online 28 Felsökning 30 Föräldrakontroll områdeskod 31 Varumärken och licenser 32 Upplösning videoutgång 34 Ljud utmatad upplösning 35 Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) 36 Filformatsstöd och begränsning 37 Produktspecifikationer 41 Viktig information beträffande nätverkstjänst 42 Notering internetradiotjänst 42 Notering Open Source program 42 v Översikt hemmeny 17 Spelar BD-Video/DVD-Video/Ljud-CD-skivor? 17 Njuta av BD-LIVE 17 Njuta av Blu-ray 3D 17 Regionkod 18

6 1 2 Introduktion Spelbara skivor Typ Skivlogotyp Typdetalj Blu-Ray skiva* BD-Video BD-R, BD-RE,BD-ROM 3D BD-Video DVD-skiva DVD-video DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW CD-skiva Ljud-CD CD-R, CD-RW, CD-ROM Notera: 1. Kunder bör vara uppmärksamma på att tillstånd krävs för att ladda ned MP3- / WMA-filer och musik från Internet. ASUS har inte rätt att bevilja sådant tillstånd. Tillstånd skall alltid sökas från upphovsrättsinnehavaren. 2. Eftersom Blu-ray skivan är ny och under utveckling kanske inte alla skivor kan spelas beroende på skivtypen och versionen. 3. Beroende på inspelningsprogram och avslutningen kanske inte vissa skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD- R/RE) är spelbara. 4. BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor som spelats in med en dator eller en DVD- eller CDinspelare kan inte spelas om skivan är skadad eller smutsig eller om det finns smuts eller kondensation på spelarens lins. 5. Om du spelar in en skiva med en dator, även om den spelats in i ett kompatibelt format finns det tillfällen då den inte spelas upp beroende på programmet som användes för att skapa skivan. (Kontrollera med programutgivaren för mer detaljerad information.) 6. Denna spelare kräver att skivor och inspelningar uppfyller viss teknisk standard för att uppnå optimal uppspelningskvalitet. 7. Beroende på inspelningsförhållandet eller själva CD-R/ RW (eller DVD±R/RW) skivan kan inte vissa CD-R/RW (eller DVD±R/RW) skivor spelas på enheten. 8. Förinspelade DVD-skivor är automatiskt inställda på dessa standarder. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivformat (inklusive CD-R som innehåller MP3- eller WMA-filer) och dessa kräver att vissa förinställda förhållanden för att garantera kompatibel uppspelning.

7 Filkompatibilitet Notera: Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare detaljer om begränsningar. USB extern lagring Stöds: USB masslagringsklassenheter. Max. 1 amper spänningsförsörjning för varje USB-port. Filsystem Stöds: FAT16, FAT32, NTFS, EXT3. AV filformat Stöds: Avi, DivX, Mkv, Ts (m2t), Mt2s (.mts), Mpg, Vob, Mpeg, Wmv/Asf, Mov, Mp4, 3gp, M4v, Flv, Rmvb Ljudfilformat Stöds: Mp3, Wma, Flac, Aac, Ogg, Wav, Ac3, Mka, Aiff, M4a, Dts Bildfilformat Stöds: Bmp, Jpg, Jpeg, Png, Gif, Tif, Tiff Undertextfilformat Stöds: PGS, Sub+IDX, Smi, Srt, Ssa ISO fil och annat Stöds: BD-ISO, DVD-ISO (vob+ifo), filmappuppspelning som ISO med BD/DVD mapp (BDMV/Video_TS mappinsida) Skivstöd BD-media Stöds: BD-Rom, BD-RE SL, DL, BD-R SL, DL BD Profilstöd: 1.0/1.1/2.0/5.0 (3D) Skivstöd DVD-media Stöds: DVD-Video SL/DL, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R/DVD+R DL Skivstöd CD-media Stöds: CD-DA, CD-R/CD-RW Introduktion 2 AVCHD-formatet är ett högdefinitions videokameraformat. MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan komprimera bilder mer effektivt är de konventionella bildkomprimeringsformaten. Vissa AVCHD-skivor använder x.v.color formatet. Denna spelare kan spela upp AVCHD skivor som använder x.v.color format. Vissa AVCHD formaterade skivor kan inte spelas beroende på inspelningsförhållandena. AVCHD formaterade skivor behöver avslutas. x.v.color erbjuder ett bredare färgområde än normala DVD-videokamerors skivor. AVCHC och AVCHD logotypen är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation. DivX Plus HD DivX Plus HD lanserades 2009 och är varumärkesnamn för den filtyp som DivX, Inc. har valt för deras högdefinitionsvideoformat. DivX Plus HD filer består av högdefinitions H.264/MPEG-4 AVC video med surroundljud Advanced Audio Coding (AAC) ljud, förpackad i Matroskabehållarens öppna standard, identifierad av.mkv filändelsen. DivX Plus HD filer förstärker och utökar Matroskas möjlighet att stödja flera språkspår, kapitel och ytterligare bonusinnehåll. DivX Plus HD profil DivX har definerade profiler vilka är delar av MPEG- 4/AVI och H264/MKV standarder. Eftersom grupperingen är en specifik del av det som ingår i standarden finns det certifieringsprocesser för varje profil som enhetstillverkare måste följa. Alla DivX Plus HD certifierade enheter som bär en DivX Plus logotyp kommer att hålla sig till prfilen som sammanfattas i tabellen nedan, och så kommer alla verktyg som stöder DivX profilerna. DivX Plus HD enheter är också testade för uppfyllelse av DivX HD 1080p profilen för MPEG4/AVI certifiering för att bibehålla bakåtkompatibilitet. Annat Stöds: AVCHD, BD hanterad skivkopia AVCHD AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Denna spelare kan spela upp AVCHD formaterade skivor. Dessa skivor är normalt inspelade och används i videokameror.

8 3 Profil Codec Filändelser Max. upplösning (px x px x Hz) Max VBV bithastighet (bit/s) Min. VBV buffertstorlek (KiB) Makroblock (per sekund) Undertexter Ljud +HD 1080p MPEG4 del 10 (H.264).mkv , VCL: , NAL: VCL: 3200, NAL: SRT, SSA 8 MP3,AC3,AAC Kompatibilitetsnotering Eftersom BD-ROM är ett nytt format, är kompatibilitet för vissa skivor, digitala anslutningar och andra frågor möjliga. Om du upplever kompatibilitetsproblem, kontakta ASUS kundtjänst. Visning av högdefinitionsinnehåll och uppkonvertering av standard-dvd-innehåll kan kräva en HDMI-kapabel inmatning eller HDCPkapabel DVI-inmatning på skärmen. Vissa BD-ROM och DVD-skivor kan begränsa användning av vissa operativa kommandon och funktioner. Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTSHD stöds med maximalt 7.1 kanaler om du använder HDMIanslutning för ljudutmatning från enheten.

9 3 Delar och kontroll Ljud-/videokabel Bruksanvisning Delar och kontroll 4 Öppna lådan Kontrollera att följande poster finns inuti lådan: Blu-ray/HD mediaspelare Snabbstartguide Garantikort Strömsladd Fjärrkontroll AAA-batteri x 2

10 5 Fjärrkontrollen De tillgängliga funktionerna för fjärrkontrollen varierar beroende på mediat/skivan som matas in eller situationen. nr Ikon Beskrivningar [RESOLUTION] Ändrar utmatad upplösning. Se Resolution på sidan 23 för ytterligare information. [ANGLE] Ändrar kameravinkeln. Se Angle på sidan 23 för ytterligare information. [MUSIC MODE] Väljer EQ lägen. Se Musikläge på sidan 23 för mer information. [SPLENDID] Växlar scenlägen. Se Splendid på sidan 23 för mer information. [DIMMER] Slår på/stänger av LCD-displayen. Se Dimmer på sidan 23 för mer information. [ZOOM] Ändra inzooming och utzoomning för visad bild. Se Zoom på sidan 23 för ytterligare information. [PURE AUDIO] Stänger av videoutmatningeb (HDMI kan bli svart). Se Pure Audio på sidan 24 för ytterligare information. 4 0~9 Numeriska knappar: Matar in titel/kapitelnummer etc. 5 [VOL] Justerar bildskärmens volym. 6 [MUTE] Stänger av ljudutmatningen. 7 [OPTION] Öppnar alternativmenyn. Olika filformat har olika alternativ. nr Ikon Beskrivningar 1 [OPEN/CLOSE] Öppnar eller stänger skivfacket. 2 [POWER] Växlar mellan ström på och standby. 3 [PIP] Slår på/stänger av bonusvisning av PIP/SAP. Se PIP på sidan 23 för ytterligare information. 8 [SUBTITLE] Ändra eller stäng av undertextspråk. Tryck på denna knapp 2 gånger inom två (2) sekunder för att växla mellan undertextspår medan du tittar visar DivX kodad video. 9 [AUDIO] Byter ljudspråk eller kanal. 10 [TOP MENU] Väcker Blu-ray toppmeny eller DVD titelmeny.

11 Delar och kontroll 6 nr Ikon Beskrivningar 11 [POPUP MENU] Väcker Blu-ray popupmeny eller DVD titelmeny. 12 Flytta markeringen för att välja visad post. Notera: Upp, ned, vänster och höger riktningsknappar representeras av,,, symboler i instruktionerna. Bekräfta vald post i menyn. 13 [HOME] Gå till hemmamenyn i spelaren. 14 [RETURN] Gå tillbaka till föregående meny eller läge. 15 [STOP] Stoppa uppspelning. [PLAY] Spela vald media. [PAUSE] Pausa vald media. [PREVIOUS] Hoppa till föregående spår eller kapitel. [REVERSE] Snabbuppspelning bakåt. [FORWARD] Snabbuppspelning framåt. [NEXT] Hoppa till nästa spår eller kapitel. 16 Genvägsknappar för interaktiva funktioner baserat på innehållet. 17 [TITLE] Endast tillämpligt med DivX file format. Under uppspelning av en fil med flera titlar eller utgåvor, kommer tryckning på TITLE att påbörja uppspelningen av nästa titel eller utgåva. 18 [INFO] Visar statusinformation om uppspelad media.

12 7 Blu-ray/HD-mediaspelaren Frontpanelen nr Post Beskrivning 1 LCD monitor Visar statusen för spelaren. 2 Skivtallrik Placera en skiva på tallriken för uppspelning. 3 IR-mottagare Tar emot signaler från fjärrkontrollen. 4 Eject Matar ut skivan från spelaren. 5 Play / Pause Starta och pausa uppspelningen. 6 Stop Stoppa uppspelning. 7 Strömbrytare/ Strömindikatorlampa Slår på eller stänger av spelaren. Blå: På Röd: Standby 8 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal strömutmatning är 1 amper. LCD monitor Ikoner Beskrivningar Ikoner Beskrivningar Lyser när användaren aktiverar repetitionsfunktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser när användaren aktiverar den slumpvisa funktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser under uppspelning. Lyser när en skiva finns närvarande. Lyser när det finns en ljud-cd närvarande. Lyser när USB-lagringsenhet hittas. Lyser när en HDMI-enhet upptäcks. Lyser under paus.

13 Delar och kontroll 8 Lyser när det finns en BD-video närvarande. Lyser när det finns en DVD-video närvarande. Lyser när systemet upptäcker Dolby Digital eller Dolby Digital 5.1/6.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Lyser när systemet upptäcker DTS, DTS 5.1 or DTS 7.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Bakre panel nr Post Beskrivning 1 LAN-port Ansluter till en LAN-kabel. 2 Komponent och kompositportar Y, Pb, Pr, Gula, Röda och Vita kontakter för video och vänster/höger ljudutmatning. 3 HDMI Sub ljud ut Ansluter endast till HDMI ljudinmatningsenheter. Endast tillgänglig för BDS-700 modellen. 4 Huvud-AV ut Ansluter till HDMI inmatningsenheter såsom LCD-TV eller Audio Video Receiver (AVR). 5 Ljudportar Digitala ljudutmatningsportar och inmatningsenheter såsom surroundljudsystem. 6 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal ströminmatning är 1 A. 7 Etikett Innehåller följande: a. DVD regionkod b. BD regionkod c. MAC-adress för spelaren d. Serienummer för spelaren 8 AC-In Strömkabel som ansluter till ett väggutag.

14 9 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren Tips: Anslut inte strömsladden i vägguttaget innan du gjort alla nödvändiga anslutningar. Notera: Den modell som används i illustrationerna nedan är BDS-700. BDS-500 har endast en HDMI-port (A/V ut). Anslutning av spelaren till skärmen HDMI-anslutning (direkt till skärm): HDMI-kabel HDMI-anslutning (via AVR): HDMIkabel HDMIkabel AVR Notera: Om din AVR inte stöder HDMI version 1.4, kan inte 3D-BD innehållet visas. För att lösa detta problem, se Separated HDMI audio and video connection (BDS-700 only) (separerade HDMI-ljud och videoanslutningar (endast BDS-700)) på sidan 11.

15 Installation 10 Komponentvisning med ljudanslutning: Ljudkabel Komponentvideokabel Kompositvisning med ljudanslutning: Kompositvideosladd Notera: Upplösningen för komponent- och kompositvideoutmatning kan vara begränsad beroende på innehållet. Se sidan 35 för mer information. Anslutning av spelaren till AVR HDMI-anslutning HDMI-kabel AVR HÖGTALARE SPDIF digital ljudanslutning Digital koaxialkabel ELLER AVR HÖGTALARE Digital optisk kabel Analog ljudanslutning Ljudkabel AVR HÖGTALARE

16 11 Separerad HDMI ljud- och videoanslutning (endast BDS-700) HDMI-kabel HDMI-kabel AVR HÖGTALARE Ansluta en USB-enhet Du kan ansluta en USB-enhet (extern hårddisk, digital video, flashenhet etc.) till spelaren. USB-enhet USB Anslutning av strömsladden Nätkabel

17 Installation 12 Förbereda fjärrkontrollen Sätt i två (2) AAA batterier, matcha + och - ändarna på batterierna med markeringarna inuti batterifacket. Nätverksanslutningar Trådansluten nätverkanslutning För trådansluten nätverksanslutning, anslut ena änden av LAN-kabeln (RJ45) till routern och den andra änden till spelaren. INTERNET LAN Router Bredbandsmodem LAN kabel Internet Trådlös nätverksanslutning Spelaren är också utrustad med en trådlös LAN som kan anslutas till en trådlös router. Notera: Modell BDS-700 levereras med en trådlös inbyggd anslutningsmöjlighet i spelaren. Modellen BDS- 500 har en rekommenderad tillvald USB trådlös adapter som du kan köpa från auktoriserade ASUS återförsäljare. Den rekommenderade trådlösa USB-adaptern för BDS-500 är ASUS Trådlösa USB-adapter USB-N10 och USB-N13.

18 13 Vid anslutning av den trådlösa USB-adaptern till BDS-500, kan du antingen ansluta den till USB-kontakterna på framsidan eller på baksidan. USB ELLER Trådlös USB-adapter Trådlös USB-adapter Notera: Se bruksanvisningen för routern och /eller bredbandsmodemet för ytterligare information om hur du ansluter till internet.

19 5 Komma igång Komma igång 14 Enkel installationsguide När du är säker på att du installerat alla anslutningar som krävs kan du slå på spelaren. Omd et är första gången som systemet slå på, gör följande. 1. Slå på TV:n. 2. Slå på spelaren genom att trycka på strömknappen. Strömindikatorn lyser blå vilket indikerar att spelaren är påslagen eller har ström. 3. Peka med fjärrkontrollen mot spelare och tryck på POWER. Skämen enkel installationsguide visas. Tryck på Run för att fortsätta eller Exit för att lämna installationsguiden. 6. Välj den utmatade upplösningen och tryck på Next. 4. Välj önskat språk i den visade skärmmenyn och tryck på Next. Auto (endast HDMI) - Välj detta alternativ om spelaren är ansluten till en HDMI utmatningsenhet. 480i p - matar ut 480i till 1080p videosignaler. Se skärmens manual för upplösningar som stöds. 7. Välj bildförhållandet för din skärm och tryck på Next. 5. Välj TV-system för din skärm och tryck på Next. 4:3 Letter Box - Välj detta när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med maskerade fält ovanför och nedanför bilden. 4:3 Pan Scan - Välj när en standar 4:3 TV är ansluten. Visar en beskuren bild för att fylla tv-

20 15 rutan. Bildens sidor beskärs. 16:9 Wide - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bilden justeras horisontell (i linjär proportion) för att fylla hela skärmen. 16:9 Wide Auto - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bildenvisas med ett original 4:3 bildförhållande, med svarta fält på vänster och höger sida av bilden. Hemmenyn kommer att visa skärmbilden nedan: Notera: Se skärmens manual för vilka bildförhållanden som stöds. 8. Välj ljudinställningen och tryck på Next. Primary Pass Through - iom din ljudutmatningsenhet (t.ex. förstärkare) stöder genompaseringsfunktionen. PCM Multi Ch. - Om Pulse Code Modulation (PCM) stöder multipla kanaler. Se Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) på sidan 36 för ytterligare information. PCM Stereo - Välj denna post om du anslutit denna enhets HDMI utgång eller digital ljudutgång till en enhet med tvåkanals digital stereoavkodare. Se Ljud utmatad upplösning på sidan 35 för ytterligare information. 9. Tryck på OK för att bekräfta inställningen. Tryck på Previous för att återgå till föregående meny. Konfigurera nätverk Trådansluten nätverksinställning Om du har en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server (kan vara en dator, router, accesspunkt etc.) i ett LAN (Local Area Network), måste du konfigurera den för att kunna använda det trådanslutna nätverket. Se serverns manual om hu den konfigureras. När konfigurationen är klar se sidan 12 för ytterligare information om nätverksanslutning. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wired och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. I Wired IP configuration, ka du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 7. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

21 Trådlös nätverksinställning Om din spelare är utrustad med ett trådlös LAN (BDS-700) eller trådlös USB-adapter (tillval för BDS-500), måste du konfigurera din trådlösa accesspunkt eller router att ansluta till ett trådlöst nätverk. Se den trådlösa accesspunktens bruskanvisning för ytterligare information. När du har avslutat konfigurationen, följ instruktionerna nedan för att avsluta den trådlösa nätverksinställningen. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wireless och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. Access Point skärmen visas. Välj den router som du vill ansluta, ange sedan lösenordet för routern med tangentbordet på skärmen. Tryck på Enter på tangentbordet efter att du anget lösenordet. Komma igång I Trådlös IP-konfiguration, kan du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 8. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

22 17 6 Allmän hantering INTERNET SETUP Ger en snabblänk till internettjänster. Se Åtkomst till Internettjänster på sidan 20 för ytterligare information. Gör spelarrelaterade inställningar. Se Inställningsmeny på sidan 25 för ytterligare information. Översikt hemmeny Spelarens intuitiva och enkla-att-navigera menyer på skärmen möjliggör enkel och lätt hantering. Under normal hantering tryck på HOME på fjärrkontrollen för att visa Hemmenyskärmen. Spelar BD-Video/DVD- Video/Ljud-CD-skivor När en skiva matas in i spelare kommer den att fråga om du vill spela skivan. När en skiva redan finns i spelaren, tryck på PLAY för att spela skivan. Skivmenyn kommer att visa vilken typ av skiva som är inmatad i spelaren. Exempel och en Blu-ray skiva är inmatad kommer skivmenyn att visa Blu-ray i menyn. Njuta av BD-LIVE Det finns sex huvudkategorier på Hemmenyskärmen. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för at markera en ikon och tryck på OK för att välja. Ikon MEDIA VIDEO PHOTO Beskrivning Tryck för att börja uppspelningen av BD-Video, DVD-Video och ljud-cd i spelaren. Visar alla videofiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp videofiler på sidan 18 för ytterligare information. Visar alla bildfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp bildfiler på sidan 18 för ytterligare information. Vissa BD-ROM med BD-LIVE logotypen har bonusinnehåll och andra data som kan laddas ned som underhållning. Förbereda för BD-LIVE 1. Anslut spelaren till ett nätverk. Se sida12 för nätverksanslutning. 2. Gå till Inställningsmeny på sidan 25, sedan till Playback. Ställ in BD-LIVE anslutningen till Permitted. 3. Ladda ned BD-LIVE innehållet. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Njuta av Blu-ray 3D MUSIC Visar alla ljudfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp musikfiler/ljudfiler på sidan 19 för ytterligare information. Du kan njuta av en Blu-ray 3D skiva med Blu-ray 3D logotypen.

23 Förbered för Blu-ray 3D skivuppspelning 1. Anslut spelaren till din 3D-kompatibla skärm med en höghastighets HDMI-kabel. Du kan stänga av 3D-funktionen för en video. Se Video på sidan 26 för ytterligare information. 2. Sätt in Blue-ray 3D-skivan. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Regionkod Denna spelare spelar endast BD-Video eller DVD- Video inställda på All eller med samma regionkod som etiketten på din spelare. Se Bakre panel på sidan 8 för etikettens exakta placering. Spela upp videofiler Spelaren låter dig bläddra och spela videos och filmer som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNAhantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNA-server. För åtkomst till videofiler i videomenyn: 1. På Hemmenyskärmen, använd pilarna för att navigera till VIDEO-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller videofiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den video som du vill visa och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning Uppspelning filmapp Allmän hantering 18 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Videofiler som är tillgängliga in den valda anslutna enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda videofilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information om den valda videofilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. När du navigerat till en filmapp med en BDMV/ Video_TS fil, tryck bara på Play på fjärrkontrollen och den spelas upp precis som en BD eller DVD-skiva. Spela upp bildfiler Spelaren låter dig bläddra och visa bilder som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Photo-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller bilder som finns på den ansluta enheten visas.

24 19 3. Navigera till den bild som du vill visa och tryck på OK för att visa den. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Music-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller musikfiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den musikfil som du vill lyssna på och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Bildfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda bildfilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information av den valda bildfilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. Spela upp musikfiler/ ljudfiler Spelaren låter dig bläddra och lyssna på musik som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Musikfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Information om den valda musikfilen. 4 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 5 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ.

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

CX U UNIVERSALSPELARE

CX U UNIVERSALSPELARE CXU UNIVERSALSPELARE nehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 77 Begränsad garanti... 79 Skivtyper som stöds... 80 Skivor som inte kan spelas... 80 Anslutningar på bakpanelen... 8 Kontroller på frontpanelen...

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.....................1 Viktiga säkerhetsinstruktioner................................. 1 WD Service och support....................................

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation 4-290-283-31(2) Bruksanvisning Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186 2011 Sony Corporation VARNING Minska risken för brand och elchock genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Öppna inte

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer