O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning"

Transkript

1 O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning

2 Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar av informationen i den här publikationen kan periodvis göras utan förpliktelse att meddela någon person om sådana revisioner eller ändringar. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. ASUS utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften. Notera modellnummer, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns registrerade på etiketten som fästs på spelaren. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienummer, modellnummer och inköpsinformation. O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Plats för köp: Alla varumärken och registrerade varumärken är egendom tillhörande respektive företag.

3 1 NOTERA Försiktighet och varningar VARNING: FÖREBYGG RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA DENNA UTRUSTNING FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme såsom i en bokhylla eller liknande. VARNING: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Öppningarna i systemet är avsedda för ventilation och för att garantera en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Blockera inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag. Denna produkt får inte placerad i en ibyggd installation såsom i en bokhylla eller i en ställning om inte ventilationen är tillräcklig eller tillverkarens instruktion följs. Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) DET FINNS INGA SERVICEBARA DELAR FÖR ANVÄNDAREN INUTI. SERVICE SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer. Laser efterlevandeuttalande NOTERA iii Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren om viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i litteraturen som medföljer produkten. Den optiska enheten i denna spelare är en laserprodukt. Den optiska enhetens klassificeringsetikett (visas nedan) är placerad på enheten. VARNING: KLASS 3B SYNLIG ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING. TITTA INTE IN I STRÅLEN. Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Torka endast av med torr trasa. 7. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ändra inte säkerheten hos den polariserade eller jordkontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två pinnar och en tredje för jordning. Det breda bladet eller den tredje spetsen är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passas i vägguttaget, ta hjälp av en elektriker för lämplig åtgärd. 10. Skydda elsladden från att trampas på eller klämmas särskilt vid kontakter, uttag och vid utgången från apparaten. 11. Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren.

4 iv 12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, konsol eller ord som angivits av tillverkaren eller som såldes tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när vagnen/apparaten flyttas tillsammans för att undvika skador om den välter. yrkesmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Användandet av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren erfordras åtgärda störningen på egen bekostnad. 13. Koppla ur denna apparat vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom att elsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i apparaten eller att objekt har ramlat in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. Låt inte denna enhet utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på eller bredvid apparaten. Varning:För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. 16. Spelaren ska anslutas till ett vägguttag med en skyddande jordad kontakt. 17. Apparatens koppling används som en frånkopplingsenhet och kopplar ifrån enheter som skall förbli driftsberedda. FCC Uttalande Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Denna enhet får inte orsaka allvarliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. Varning! Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i en

5 Innehåll 1 NOTERA Försiktighet och varningar Säkerhetsinformation Laser efterlevandeuttalande Viktiga säkerhetsinstruktioner FCC Uttalande 2 Introduktion iii iii iii iii iv Spelbara skivor 1 Filkompatibilitet 2 3 Delar och kontroll Öppna lådan 4 Fjärrkontrollen 5 Blu-ray/HD-mediaspelaren 7 Frontpanelen 7 LCD monitor 7 Bakre panel 8 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren 9 Anslutning av spelaren till skärmen 9 Anslutning av spelaren till AVR 10 Ansluta en USB-enhet 11 Anslutning av strömsladden 11 Förbereda fjärrkontrollen 12 Nätverksanslutningar 12 Trådansluten nätverkanslutning 12 Trådlös nätverksanslutning 12 5 Komma igång Enkel installationsguide 14 Konfigurera nätverk 15 Trådansluten nätverksinställning 15 Trådlös nätverksinställning 16 6 Allmän hantering Spela upp videofiler 18 För åtkomst till videofiler i videomenyn: 18 Uppspelning filmapp 18 Spela upp bildfiler 18 För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 18 Spela upp musikfiler/ljudfiler 19 För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 19 Åtkomst till Internettjänster 20 Youtube 20 Internetradio 20 Picasa 20 Flickr 21 Alternativmeny 21 Under uppspelning av skiva, video och musik 21 Under Bilduppspelning 22 7 Avancerad hantering Specialfunktioner på fjärrkontrollen 23 DLNA-hantering 25 Inställningsmeny 25 Playback 25 Video 26 Audio 26 Network 27 8 Appendix Underhåll 28 Noteringar om skivor 28 Hantering av enheten 28 Uppdatera det fasta programmet 28 Manuell uppdatering 28 Uppdatering online 28 Felsökning 30 Föräldrakontroll områdeskod 31 Varumärken och licenser 32 Upplösning videoutgång 34 Ljud utmatad upplösning 35 Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) 36 Filformatsstöd och begränsning 37 Produktspecifikationer 41 Viktig information beträffande nätverkstjänst 42 Notering internetradiotjänst 42 Notering Open Source program 42 v Översikt hemmeny 17 Spelar BD-Video/DVD-Video/Ljud-CD-skivor? 17 Njuta av BD-LIVE 17 Njuta av Blu-ray 3D 17 Regionkod 18

6 1 2 Introduktion Spelbara skivor Typ Skivlogotyp Typdetalj Blu-Ray skiva* BD-Video BD-R, BD-RE,BD-ROM 3D BD-Video DVD-skiva DVD-video DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW CD-skiva Ljud-CD CD-R, CD-RW, CD-ROM Notera: 1. Kunder bör vara uppmärksamma på att tillstånd krävs för att ladda ned MP3- / WMA-filer och musik från Internet. ASUS har inte rätt att bevilja sådant tillstånd. Tillstånd skall alltid sökas från upphovsrättsinnehavaren. 2. Eftersom Blu-ray skivan är ny och under utveckling kanske inte alla skivor kan spelas beroende på skivtypen och versionen. 3. Beroende på inspelningsprogram och avslutningen kanske inte vissa skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD- R/RE) är spelbara. 4. BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor som spelats in med en dator eller en DVD- eller CDinspelare kan inte spelas om skivan är skadad eller smutsig eller om det finns smuts eller kondensation på spelarens lins. 5. Om du spelar in en skiva med en dator, även om den spelats in i ett kompatibelt format finns det tillfällen då den inte spelas upp beroende på programmet som användes för att skapa skivan. (Kontrollera med programutgivaren för mer detaljerad information.) 6. Denna spelare kräver att skivor och inspelningar uppfyller viss teknisk standard för att uppnå optimal uppspelningskvalitet. 7. Beroende på inspelningsförhållandet eller själva CD-R/ RW (eller DVD±R/RW) skivan kan inte vissa CD-R/RW (eller DVD±R/RW) skivor spelas på enheten. 8. Förinspelade DVD-skivor är automatiskt inställda på dessa standarder. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivformat (inklusive CD-R som innehåller MP3- eller WMA-filer) och dessa kräver att vissa förinställda förhållanden för att garantera kompatibel uppspelning.

7 Filkompatibilitet Notera: Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare detaljer om begränsningar. USB extern lagring Stöds: USB masslagringsklassenheter. Max. 1 amper spänningsförsörjning för varje USB-port. Filsystem Stöds: FAT16, FAT32, NTFS, EXT3. AV filformat Stöds: Avi, DivX, Mkv, Ts (m2t), Mt2s (.mts), Mpg, Vob, Mpeg, Wmv/Asf, Mov, Mp4, 3gp, M4v, Flv, Rmvb Ljudfilformat Stöds: Mp3, Wma, Flac, Aac, Ogg, Wav, Ac3, Mka, Aiff, M4a, Dts Bildfilformat Stöds: Bmp, Jpg, Jpeg, Png, Gif, Tif, Tiff Undertextfilformat Stöds: PGS, Sub+IDX, Smi, Srt, Ssa ISO fil och annat Stöds: BD-ISO, DVD-ISO (vob+ifo), filmappuppspelning som ISO med BD/DVD mapp (BDMV/Video_TS mappinsida) Skivstöd BD-media Stöds: BD-Rom, BD-RE SL, DL, BD-R SL, DL BD Profilstöd: 1.0/1.1/2.0/5.0 (3D) Skivstöd DVD-media Stöds: DVD-Video SL/DL, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R/DVD+R DL Skivstöd CD-media Stöds: CD-DA, CD-R/CD-RW Introduktion 2 AVCHD-formatet är ett högdefinitions videokameraformat. MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan komprimera bilder mer effektivt är de konventionella bildkomprimeringsformaten. Vissa AVCHD-skivor använder x.v.color formatet. Denna spelare kan spela upp AVCHD skivor som använder x.v.color format. Vissa AVCHD formaterade skivor kan inte spelas beroende på inspelningsförhållandena. AVCHD formaterade skivor behöver avslutas. x.v.color erbjuder ett bredare färgområde än normala DVD-videokamerors skivor. AVCHC och AVCHD logotypen är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation. DivX Plus HD DivX Plus HD lanserades 2009 och är varumärkesnamn för den filtyp som DivX, Inc. har valt för deras högdefinitionsvideoformat. DivX Plus HD filer består av högdefinitions H.264/MPEG-4 AVC video med surroundljud Advanced Audio Coding (AAC) ljud, förpackad i Matroskabehållarens öppna standard, identifierad av.mkv filändelsen. DivX Plus HD filer förstärker och utökar Matroskas möjlighet att stödja flera språkspår, kapitel och ytterligare bonusinnehåll. DivX Plus HD profil DivX har definerade profiler vilka är delar av MPEG- 4/AVI och H264/MKV standarder. Eftersom grupperingen är en specifik del av det som ingår i standarden finns det certifieringsprocesser för varje profil som enhetstillverkare måste följa. Alla DivX Plus HD certifierade enheter som bär en DivX Plus logotyp kommer att hålla sig till prfilen som sammanfattas i tabellen nedan, och så kommer alla verktyg som stöder DivX profilerna. DivX Plus HD enheter är också testade för uppfyllelse av DivX HD 1080p profilen för MPEG4/AVI certifiering för att bibehålla bakåtkompatibilitet. Annat Stöds: AVCHD, BD hanterad skivkopia AVCHD AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Denna spelare kan spela upp AVCHD formaterade skivor. Dessa skivor är normalt inspelade och används i videokameror.

8 3 Profil Codec Filändelser Max. upplösning (px x px x Hz) Max VBV bithastighet (bit/s) Min. VBV buffertstorlek (KiB) Makroblock (per sekund) Undertexter Ljud +HD 1080p MPEG4 del 10 (H.264).mkv , VCL: , NAL: VCL: 3200, NAL: SRT, SSA 8 MP3,AC3,AAC Kompatibilitetsnotering Eftersom BD-ROM är ett nytt format, är kompatibilitet för vissa skivor, digitala anslutningar och andra frågor möjliga. Om du upplever kompatibilitetsproblem, kontakta ASUS kundtjänst. Visning av högdefinitionsinnehåll och uppkonvertering av standard-dvd-innehåll kan kräva en HDMI-kapabel inmatning eller HDCPkapabel DVI-inmatning på skärmen. Vissa BD-ROM och DVD-skivor kan begränsa användning av vissa operativa kommandon och funktioner. Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTSHD stöds med maximalt 7.1 kanaler om du använder HDMIanslutning för ljudutmatning från enheten.

9 3 Delar och kontroll Ljud-/videokabel Bruksanvisning Delar och kontroll 4 Öppna lådan Kontrollera att följande poster finns inuti lådan: Blu-ray/HD mediaspelare Snabbstartguide Garantikort Strömsladd Fjärrkontroll AAA-batteri x 2

10 5 Fjärrkontrollen De tillgängliga funktionerna för fjärrkontrollen varierar beroende på mediat/skivan som matas in eller situationen. nr Ikon Beskrivningar [RESOLUTION] Ändrar utmatad upplösning. Se Resolution på sidan 23 för ytterligare information. [ANGLE] Ändrar kameravinkeln. Se Angle på sidan 23 för ytterligare information. [MUSIC MODE] Väljer EQ lägen. Se Musikläge på sidan 23 för mer information. [SPLENDID] Växlar scenlägen. Se Splendid på sidan 23 för mer information. [DIMMER] Slår på/stänger av LCD-displayen. Se Dimmer på sidan 23 för mer information. [ZOOM] Ändra inzooming och utzoomning för visad bild. Se Zoom på sidan 23 för ytterligare information. [PURE AUDIO] Stänger av videoutmatningeb (HDMI kan bli svart). Se Pure Audio på sidan 24 för ytterligare information. 4 0~9 Numeriska knappar: Matar in titel/kapitelnummer etc. 5 [VOL] Justerar bildskärmens volym. 6 [MUTE] Stänger av ljudutmatningen. 7 [OPTION] Öppnar alternativmenyn. Olika filformat har olika alternativ. nr Ikon Beskrivningar 1 [OPEN/CLOSE] Öppnar eller stänger skivfacket. 2 [POWER] Växlar mellan ström på och standby. 3 [PIP] Slår på/stänger av bonusvisning av PIP/SAP. Se PIP på sidan 23 för ytterligare information. 8 [SUBTITLE] Ändra eller stäng av undertextspråk. Tryck på denna knapp 2 gånger inom två (2) sekunder för att växla mellan undertextspår medan du tittar visar DivX kodad video. 9 [AUDIO] Byter ljudspråk eller kanal. 10 [TOP MENU] Väcker Blu-ray toppmeny eller DVD titelmeny.

11 Delar och kontroll 6 nr Ikon Beskrivningar 11 [POPUP MENU] Väcker Blu-ray popupmeny eller DVD titelmeny. 12 Flytta markeringen för att välja visad post. Notera: Upp, ned, vänster och höger riktningsknappar representeras av,,, symboler i instruktionerna. Bekräfta vald post i menyn. 13 [HOME] Gå till hemmamenyn i spelaren. 14 [RETURN] Gå tillbaka till föregående meny eller läge. 15 [STOP] Stoppa uppspelning. [PLAY] Spela vald media. [PAUSE] Pausa vald media. [PREVIOUS] Hoppa till föregående spår eller kapitel. [REVERSE] Snabbuppspelning bakåt. [FORWARD] Snabbuppspelning framåt. [NEXT] Hoppa till nästa spår eller kapitel. 16 Genvägsknappar för interaktiva funktioner baserat på innehållet. 17 [TITLE] Endast tillämpligt med DivX file format. Under uppspelning av en fil med flera titlar eller utgåvor, kommer tryckning på TITLE att påbörja uppspelningen av nästa titel eller utgåva. 18 [INFO] Visar statusinformation om uppspelad media.

12 7 Blu-ray/HD-mediaspelaren Frontpanelen nr Post Beskrivning 1 LCD monitor Visar statusen för spelaren. 2 Skivtallrik Placera en skiva på tallriken för uppspelning. 3 IR-mottagare Tar emot signaler från fjärrkontrollen. 4 Eject Matar ut skivan från spelaren. 5 Play / Pause Starta och pausa uppspelningen. 6 Stop Stoppa uppspelning. 7 Strömbrytare/ Strömindikatorlampa Slår på eller stänger av spelaren. Blå: På Röd: Standby 8 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal strömutmatning är 1 amper. LCD monitor Ikoner Beskrivningar Ikoner Beskrivningar Lyser när användaren aktiverar repetitionsfunktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser när användaren aktiverar den slumpvisa funktionen. Se Under uppspelning av skiva, video och musik på sidan 21 för ytterligare information. Lyser under uppspelning. Lyser när en skiva finns närvarande. Lyser när det finns en ljud-cd närvarande. Lyser när USB-lagringsenhet hittas. Lyser när en HDMI-enhet upptäcks. Lyser under paus.

13 Delar och kontroll 8 Lyser när det finns en BD-video närvarande. Lyser när det finns en DVD-video närvarande. Lyser när systemet upptäcker Dolby Digital eller Dolby Digital 5.1/6.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Lyser när systemet upptäcker DTS, DTS 5.1 or DTS 7.1 ljudfil och påbörjar uppspelningen. Bakre panel nr Post Beskrivning 1 LAN-port Ansluter till en LAN-kabel. 2 Komponent och kompositportar Y, Pb, Pr, Gula, Röda och Vita kontakter för video och vänster/höger ljudutmatning. 3 HDMI Sub ljud ut Ansluter endast till HDMI ljudinmatningsenheter. Endast tillgänglig för BDS-700 modellen. 4 Huvud-AV ut Ansluter till HDMI inmatningsenheter såsom LCD-TV eller Audio Video Receiver (AVR). 5 Ljudportar Digitala ljudutmatningsportar och inmatningsenheter såsom surroundljudsystem. 6 USB-port Ansluter till en extern enhet med USB-kontakt såsom en extern hårddisk, flashenhet eller USB Wi-Fi nätverksadapter (endast BDS-500). Maximal ströminmatning är 1 A. 7 Etikett Innehåller följande: a. DVD regionkod b. BD regionkod c. MAC-adress för spelaren d. Serienummer för spelaren 8 AC-In Strömkabel som ansluter till ett väggutag.

14 9 4 Installation Ansluta Blu-ray/HD-mediaspelaren Tips: Anslut inte strömsladden i vägguttaget innan du gjort alla nödvändiga anslutningar. Notera: Den modell som används i illustrationerna nedan är BDS-700. BDS-500 har endast en HDMI-port (A/V ut). Anslutning av spelaren till skärmen HDMI-anslutning (direkt till skärm): HDMI-kabel HDMI-anslutning (via AVR): HDMIkabel HDMIkabel AVR Notera: Om din AVR inte stöder HDMI version 1.4, kan inte 3D-BD innehållet visas. För att lösa detta problem, se Separated HDMI audio and video connection (BDS-700 only) (separerade HDMI-ljud och videoanslutningar (endast BDS-700)) på sidan 11.

15 Installation 10 Komponentvisning med ljudanslutning: Ljudkabel Komponentvideokabel Kompositvisning med ljudanslutning: Kompositvideosladd Notera: Upplösningen för komponent- och kompositvideoutmatning kan vara begränsad beroende på innehållet. Se sidan 35 för mer information. Anslutning av spelaren till AVR HDMI-anslutning HDMI-kabel AVR HÖGTALARE SPDIF digital ljudanslutning Digital koaxialkabel ELLER AVR HÖGTALARE Digital optisk kabel Analog ljudanslutning Ljudkabel AVR HÖGTALARE

16 11 Separerad HDMI ljud- och videoanslutning (endast BDS-700) HDMI-kabel HDMI-kabel AVR HÖGTALARE Ansluta en USB-enhet Du kan ansluta en USB-enhet (extern hårddisk, digital video, flashenhet etc.) till spelaren. USB-enhet USB Anslutning av strömsladden Nätkabel

17 Installation 12 Förbereda fjärrkontrollen Sätt i två (2) AAA batterier, matcha + och - ändarna på batterierna med markeringarna inuti batterifacket. Nätverksanslutningar Trådansluten nätverkanslutning För trådansluten nätverksanslutning, anslut ena änden av LAN-kabeln (RJ45) till routern och den andra änden till spelaren. INTERNET LAN Router Bredbandsmodem LAN kabel Internet Trådlös nätverksanslutning Spelaren är också utrustad med en trådlös LAN som kan anslutas till en trådlös router. Notera: Modell BDS-700 levereras med en trådlös inbyggd anslutningsmöjlighet i spelaren. Modellen BDS- 500 har en rekommenderad tillvald USB trådlös adapter som du kan köpa från auktoriserade ASUS återförsäljare. Den rekommenderade trådlösa USB-adaptern för BDS-500 är ASUS Trådlösa USB-adapter USB-N10 och USB-N13.

18 13 Vid anslutning av den trådlösa USB-adaptern till BDS-500, kan du antingen ansluta den till USB-kontakterna på framsidan eller på baksidan. USB ELLER Trådlös USB-adapter Trådlös USB-adapter Notera: Se bruksanvisningen för routern och /eller bredbandsmodemet för ytterligare information om hur du ansluter till internet.

19 5 Komma igång Komma igång 14 Enkel installationsguide När du är säker på att du installerat alla anslutningar som krävs kan du slå på spelaren. Omd et är första gången som systemet slå på, gör följande. 1. Slå på TV:n. 2. Slå på spelaren genom att trycka på strömknappen. Strömindikatorn lyser blå vilket indikerar att spelaren är påslagen eller har ström. 3. Peka med fjärrkontrollen mot spelare och tryck på POWER. Skämen enkel installationsguide visas. Tryck på Run för att fortsätta eller Exit för att lämna installationsguiden. 6. Välj den utmatade upplösningen och tryck på Next. 4. Välj önskat språk i den visade skärmmenyn och tryck på Next. Auto (endast HDMI) - Välj detta alternativ om spelaren är ansluten till en HDMI utmatningsenhet. 480i p - matar ut 480i till 1080p videosignaler. Se skärmens manual för upplösningar som stöds. 7. Välj bildförhållandet för din skärm och tryck på Next. 5. Välj TV-system för din skärm och tryck på Next. 4:3 Letter Box - Välj detta när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med maskerade fält ovanför och nedanför bilden. 4:3 Pan Scan - Välj när en standar 4:3 TV är ansluten. Visar en beskuren bild för att fylla tv-

20 15 rutan. Bildens sidor beskärs. 16:9 Wide - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bilden justeras horisontell (i linjär proportion) för att fylla hela skärmen. 16:9 Wide Auto - välj när en 16:9 bredbilds-tv är ansluten. 4:3 bildenvisas med ett original 4:3 bildförhållande, med svarta fält på vänster och höger sida av bilden. Hemmenyn kommer att visa skärmbilden nedan: Notera: Se skärmens manual för vilka bildförhållanden som stöds. 8. Välj ljudinställningen och tryck på Next. Primary Pass Through - iom din ljudutmatningsenhet (t.ex. förstärkare) stöder genompaseringsfunktionen. PCM Multi Ch. - Om Pulse Code Modulation (PCM) stöder multipla kanaler. Se Högtalarinställning (under PCM flerkanalsläge) på sidan 36 för ytterligare information. PCM Stereo - Välj denna post om du anslutit denna enhets HDMI utgång eller digital ljudutgång till en enhet med tvåkanals digital stereoavkodare. Se Ljud utmatad upplösning på sidan 35 för ytterligare information. 9. Tryck på OK för att bekräfta inställningen. Tryck på Previous för att återgå till föregående meny. Konfigurera nätverk Trådansluten nätverksinställning Om du har en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server (kan vara en dator, router, accesspunkt etc.) i ett LAN (Local Area Network), måste du konfigurera den för att kunna använda det trådanslutna nätverket. Se serverns manual om hu den konfigureras. När konfigurationen är klar se sidan 12 för ytterligare information om nätverksanslutning. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wired och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. I Wired IP configuration, ka du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 7. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

21 Trådlös nätverksinställning Om din spelare är utrustad med ett trådlös LAN (BDS-700) eller trådlös USB-adapter (tillval för BDS-500), måste du konfigurera din trådlösa accesspunkt eller router att ansluta till ett trådlöst nätverk. Se den trådlösa accesspunktens bruskanvisning för ytterligare information. När du har avslutat konfigurationen, följ instruktionerna nedan för att avsluta den trådlösa nätverksinställningen. 1. Använd navigeringsknapparna och navigera till menyn Setup och tryck på OK. 2. Navigera till menyn Network och tryck på. 3. Välj IP Configuration och tryck på. 4. Välj Wireless och tryck på OK. 5. En dialgoruta frågar The new setting resets the existing one. Continue?. Tryck på Yes för att fortsätta. 6. Access Point skärmen visas. Välj den router som du vill ansluta, ange sedan lösenordet för routern med tangentbordet på skärmen. Tryck på Enter på tangentbordet efter att du anget lösenordet. Komma igång I Trådlös IP-konfiguration, kan du välja AUTO eller Manuell för att ställa inställningarna. Tryck på OK för att fortsätta eller Cancel. 8. Navigera till Connection Status för att visa din anslutningsstatus.

22 17 6 Allmän hantering INTERNET SETUP Ger en snabblänk till internettjänster. Se Åtkomst till Internettjänster på sidan 20 för ytterligare information. Gör spelarrelaterade inställningar. Se Inställningsmeny på sidan 25 för ytterligare information. Översikt hemmeny Spelarens intuitiva och enkla-att-navigera menyer på skärmen möjliggör enkel och lätt hantering. Under normal hantering tryck på HOME på fjärrkontrollen för att visa Hemmenyskärmen. Spelar BD-Video/DVD- Video/Ljud-CD-skivor När en skiva matas in i spelare kommer den att fråga om du vill spela skivan. När en skiva redan finns i spelaren, tryck på PLAY för att spela skivan. Skivmenyn kommer att visa vilken typ av skiva som är inmatad i spelaren. Exempel och en Blu-ray skiva är inmatad kommer skivmenyn att visa Blu-ray i menyn. Njuta av BD-LIVE Det finns sex huvudkategorier på Hemmenyskärmen. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för at markera en ikon och tryck på OK för att välja. Ikon MEDIA VIDEO PHOTO Beskrivning Tryck för att börja uppspelningen av BD-Video, DVD-Video och ljud-cd i spelaren. Visar alla videofiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp videofiler på sidan 18 för ytterligare information. Visar alla bildfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp bildfiler på sidan 18 för ytterligare information. Vissa BD-ROM med BD-LIVE logotypen har bonusinnehåll och andra data som kan laddas ned som underhållning. Förbereda för BD-LIVE 1. Anslut spelaren till ett nätverk. Se sida12 för nätverksanslutning. 2. Gå till Inställningsmeny på sidan 25, sedan till Playback. Ställ in BD-LIVE anslutningen till Permitted. 3. Ladda ned BD-LIVE innehållet. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Njuta av Blu-ray 3D MUSIC Visar alla ljudfiler från en extern lagringsenhet. Se Spela upp musikfiler/ljudfiler på sidan 19 för ytterligare information. Du kan njuta av en Blu-ray 3D skiva med Blu-ray 3D logotypen.

23 Förbered för Blu-ray 3D skivuppspelning 1. Anslut spelaren till din 3D-kompatibla skärm med en höghastighets HDMI-kabel. Du kan stänga av 3D-funktionen för en video. Se Video på sidan 26 för ytterligare information. 2. Sätt in Blue-ray 3D-skivan. Hanteringsmetoden skiljer sig åt beroende på skivan. Se bruksanvisningen som medföljde skivan. Regionkod Denna spelare spelar endast BD-Video eller DVD- Video inställda på All eller med samma regionkod som etiketten på din spelare. Se Bakre panel på sidan 8 för etikettens exakta placering. Spela upp videofiler Spelaren låter dig bläddra och spela videos och filmer som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNAhantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNA-server. För åtkomst till videofiler i videomenyn: 1. På Hemmenyskärmen, använd pilarna för att navigera till VIDEO-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller videofiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den video som du vill visa och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning Uppspelning filmapp Allmän hantering 18 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Videofiler som är tillgängliga in den valda anslutna enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda videofilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information om den valda videofilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. När du navigerat till en filmapp med en BDMV/ Video_TS fil, tryck bara på Play på fjärrkontrollen och den spelas upp precis som en BD eller DVD-skiva. Spela upp bildfiler Spelaren låter dig bläddra och visa bilder som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. För åtkomst till bildfiler i bildmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Photo-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller bilder som finns på den ansluta enheten visas.

24 19 3. Navigera till den bild som du vill visa och tryck på OK för att visa den. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. För åtkomst till musikfiler i musikmenyn: 1. På Hemmenyskärmen använd pilarna för att navigera till Music-ikonen. En lista med anslutna enheter, om några, visas. 2. Använd pilknapparna för att välja de anslutna enheterna och tryck på OK för att välja. En lista med mappar eller musikfiler som finns på den ansluta enheten visas. 3. Navigera till den musikfil som du vill lyssna på och tryck på OK för att spela upp. Se Filformatsstöd och begränsning på sidan 37 för ytterligare information på filer som stöds. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Bildfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Förhandsgranska den valda bildfilen. Filförhandsgranskning stöds inte av vissa filer. 4 Information av den valda bildfilen. 5 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 6 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. Spela upp musikfiler/ ljudfiler Spelaren låter dig bläddra och lyssna på musik som sparats på en extern lagringsenhet inklusive dataskivor och DLNA server. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information på DLNAserver. nr Beskrivning 1 Tillgängliga enheter inklusive externa lagringsenheter, data-skivor och DLNAserver anslutna till spelaren. Se DLNA-hantering på sidan 25 för ytterligare information. 2 Musikfiler som är tillgängliga in den valda anslut enheten. Den markerade filen (den med den vita fyrkanten) är den valda filen. 3 Information om den valda musikfilen. 4 Alternativen stigande eller fallande ordning (A-Z eller Z-A). Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ. 5 Visningsalternativ lista eller miniatyrer. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att anropa detta alternativ.

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för ditt köp MINIX NEO X5. Följ denna guide för att installera enheten. MINIX NEO X5 är ett revolutionerande

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BDS 275/BDS 277/BDS 575/BDS 577 Blu-ray Disc-mottagare. Snabbstartsguide

BDS 275/BDS 277/BDS 575/BDS 577 Blu-ray Disc-mottagare. Snabbstartsguide 275/BDS 277/BDS 575/BDS 577 Blu-ray Disc-mottagare Snabbstartsguide BDS Introduktion och anslutningar Tack för att du valde en produkt från Harman Kardon! Anslutningar Denna snabbstartguide innehåller

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer