Svar på uppdrag om assistansersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på uppdrag om assistansersättning"

Transkript

1 1 (9) Socialdepartementet Stockholm Svar på uppdrag om assistansersättning Enligt 51 kap. 2 socialförsäkringsbalken kan en försäkrad som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a samma lag. Försäkringskassan har fått i uppdrag att följa upp beslut om personlig assistans enligt 9 a LSS. Myndigheten ska rapportera hur arbetet med enhetlighet i beslut som gäller såväl grundläggande behov som andra personliga behov avseende personlig assistans utvecklas. Regeringen anser att det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer för beslut om dessa behov och att ett arbete genomförs med att öka säkerheten och enhetligheten vid dessa beslut. Det kan också enligt regeringen finnas skäl att noggrant följa Försäkringskassans beslut bl.a. för att analysera dessa med avseende på säkerhet och enhetlighet mot bakgrund av de mål och den allmänna inriktning som föreskrivs i 5 och 6 LSS. Uppdragets fokus ligger på hur utvecklingen av verktyg och arbetssätt ska leda till en mer enhetlig och rättssäker tillämpning av assistansersättningen. Försäkringskassan kan lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att öka rättssäkerheten och enhetligheten i besluten om assistansersättning. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni Sammanfattning Försäkringskassan föreslår regeringen att det i bestämmelserna klargörs en möjlighet att ersätta kostnaderna för medicinska teamutredningar. Försäkringskassan avser att i särskilda skrivelser till regeringen dels föreslå förtydliganden i Socialstyrelsens bestämmelser som rör tillstånd och tillsyn av assistansföretag och dels föreslå att huvudmannaskapet om personlig assistans överförs till Försäkringskassan. Försäkringskassan har för avsikt att själv vidta följande åtgärder: - genom olika åtgärder intensifiera arbetet med att stödja tillämpningen så att assistansersättningen bedöms på ett enhetligt sätt - utreda möjligheten att koncentrera handläggningen av tidsredovisningar och räkningar Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara västra kyrkogata E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 - utifrån gällande rättspraxis närmare beskriva vad som avses med grundläggande behov - närmare beskriva vad som avses med andra personliga behov och utveckla ett metodstöd -stärka kompetensen hos personalen och utveckla de försäkringsmedicinska rådgivarnas roll inom assistansersättning -ta fram ett metodstöd för arbetet med tvåårsomprövningar - i samverkan med Socialstyrelsen ta fram ett instrument för utredning och bedömning av personlig assistans. Inledning Enligt 9 a LSS avses med personlig assistans enligt 9 2 LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Försäkringskassan har fortlöpande vidtagit åtgärder med syfte att stödja handläggarna i tillämpningen och på så sätt öka likformigheten i landet. I styrningssyfte har Försäkringskassan använt ett antal verktyg såsom föreskrifter, allmänna råd, rättsliga ställningstaganden, vägledningar och produktionsprocesser. Styrningsverktygen syftar till att skapa likformighet i bedömningen av assistansersättningen genom att ge stöd till handläggarna för deras bedömningar i enskilda ärenden. De omfattar bland annat stöd i bedömningen av funktionshindrets varaktighet, personkretstillhörigheten och bedömningen av grundläggande behov och andra personliga behov. De omfattar även stöd för hur specifika situationer som till exempel behov av dubbel assistans, jour och beredskap ska bedömas. Styrningsverktygen uppdateras kontinuerligt. Strategisk inriktning inom funktionshinderområdet till 2015 Försäkringskassan har 2010 antagit en strategisk inriktning för hela verksamheten att fram till 2015 etablera den nya Försäkringskassan. Inriktningsbeslutet avser Försäkringskassans uppdrag, verksamhetsidé, målbild och försäkringsstrategier. Under 2011 har Försäkringskassan antagit en försäkringsstrategi särskilt inom funktionshinderområdet. Personer med funktionsnedsättning har i många fall ett livslångt engagemang hos Försäkringskassan. Myndighetens strategiska vägval på området är därför att anlägga ett kundorienterat perspektiv vad gäller administrationen av stöden till personer med funktionsnedsättning. Det ger kunden möjligheter att ta tillvara sina rättigheter men också se sina skyldigheter och ger Försäkringskassan bättre möjligheter att möta kundens förväntningar. Den strategiska inriktningen tar bland annat fasta på att anta ett mer enhetligt förhållningssätt i administrationen av assistansersättning. Syftet är att tillämpningen av socialförsäkringen, inklusive assistansersättningen, ska vara korrekt och enhetlig. Möjligheterna till hel eller delvis koncentration av 2 (9)

3 handläggning och beslut inom områdets ärendeslag kommer dessutom att utredas. Frågan om koncentration av hanteringen av tidsredovisningar och räkningar kommer särskilt att utredas. Strategin inom funktionshinderområdet är i linje med de nationella målen för handikappolitiken och bygger framförallt på målet om att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. I strategin anges att Försäkringskassan med ett mer proaktivt förhållningssätt ska identifiera kunder som är i behov av en kontinuerlig kontakt eller aktiv insats. Kunden ska vara delaktig och ha medbestämmande i sitt ärende från ansökan till beslut, likväl under tid med ersättning. Handläggarna ska inhämta relevant kunskap genom att lyssna på och involvera dem som berörs, barn, familjer, unga eller vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättning och partners. Myndigheten ska säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller inför beslut som rör barn. Ett närmare partnerskap med företrädare för anordnare av personlig assistans behöver utvecklas och har påbörjats under Samverkanskonceptet ska omfatta både privata och kommunala anordnare. Från Försäkringskassans sida innebär denna samverkan ett forum för direktkommunikation med anordnarna kring relevanta frågor som t.ex. regelverkets konstruktion eller myndighetens handläggning. Försäkringsstyrning och kompetensutveckling Försäkringskassan arbetar med att ta fram ett stöddokument som syftar till att bättre kunna vägleda handläggarna i hur skälighetsbedömningar ska göras. Detta arbete benämns som försäkringsstyrning. Målet är att ge handläggarna vägledning i hur de ska tänka i olika situationer i stället för vad de ska besluta. Det är en balansgång att styra i situationer där bedömningsutrymmet är stort, som är fallet med assistansersättningen. Styrningen får inte inskränka bedömningsutrymmet så att handläggarna inte tar hänsyn till individuella förhållanden. Å andra sidan måste handläggarna ges ett långtgående stöd i bedömningarna för att säkerställa korrekta och likformiga bedömningar. Bägge aspekterna är viktiga för rättssäkerheten och för att det inte ska förekomma osakliga skillnader i utfallet av försäkringen. Enhetlighet och likformighet är närbesläktade begrepp. Försäkringskassan definierar likformig tillämpning så att lika fall ska behandla lika och likartade bedömningar ska göras i ärenden med likartade förutsättningar. Likformig tillämpning innebär inte med självklarhet att lagar och regler tillämpas på rätt sätt utan enbart att de tillämpas likadant eller på ungefär samma sätt i ärenden med likartade förutsättningar. Utfallet kan alltså variera i ärenden med likartade förutsättningar och med likformig tillämpning. Under perioden ändrade Försäkringskassan 6 procent av begärda omprövningar av beslut om assistanersättning. Motsvarande siffra ett år tidigare var 7 procent. Förvaltningsrätterna ändrade 26 procent av överklagade beslut både under 2009 och Kammarrätterna ändrade 2009 och 2010 förvaltningsrätternas avgöranden i 16 respektive 12 procent av domarna. 3 (9)

4 4 (9) Arbetet med försäkringsstyrning har också visat ett behov av att stärka kapaciteten inom kundmötesorganisationen för att lokalt kunna hantera och värdera problem och dilemman kring tillämpningen av försäkringen. Försäkringskassan behöver alltså än mer satsa på att utveckla självständiga, kompetenta och professionella handläggare som förstår att det inte går att ge ledning i alla situationer och som vågar lita till sin egen kompetens, goda omdöme och sunda förnuft. Ett arbete har inletts med att se över vägledningarna inom funktionshinderområdet. Arbetet syftar till att utveckla och införa mer metodstöd om hur handläggarna ska tänka i bedömningssituationen. I metodstöden beskrivs inom vilka ramar, utifrån regelverk och rättspraxis, som det finns ett bedömningsutrymme. Antalet exempel i vägledningarna ska minska eftersom de har en tendens att vara normerande. En väsentlig del av försäkringsstyrningen är kopplad till kompetenskrav. Ett viktigt sätt att nå korrekta och likformiga beslut är att säkerställa en viss kompetens- och kunskapsnivå hos handläggarna inom bland annat området funktionshinder. Försäkringsutbildningarna ska därför utvecklas så att de tydligt förmedlar förhållningssätt och principer i försäkringen. Utbildningarna ska stärka handläggaren i rollen som statstjänsteman genom att diskussion förs kring hur de ska tänka i olika situationer. I utbildningarna ska det också förklaras vad som avses med bedömningsutrymmet, det vill säga både handläggarens ansvar och möjligheter i bedömningarna. Det finns också ett behov av att utbilda och påminna handläggarna om det ansvar för stödinsatser som finns enligt bland annat övriga bestämmelser i LSS, socialtjänstlagen och skollagen. Kompetensutvecklingsbehovet ska även tillgodoses genom olika former av lärande på arbetsplatsen, exempelvis handledning och gruppsamtal. Här anser Försäkringskassan att rollen som specialist är central och har därför inlett ett arbete med att stärka och fördjupa specialistfunktionen. En pedagogisk grundutbildning för specialister har tagits fram i syfte att specialisten ska kunna arbeta mer konsultativt och ha förmåga att ge konstruktiv återkoppling. Nätverk och LIKA-seminarier Sedan 2009 genomför Försäkringskassan regelbundna nätverksträffar med vart och ett av landets fyra regionala verksamhetsområden. Målgruppen för träffarna är i första hand specialister. Nätverken ger deltagarna möjlighet att diskutera bedömningar i större grupper och på så sätt lättare få samsyn i olika frågor. Specialisterna förmedlar sedan diskussionerna och bedömningarna till handläggarna på sina respektive kontor. I syfte att stärka enhetlighet och samsyn i tillämpningen av assistansersättning kommer Försäkringskassan att ordna s.k. LIKA-seminarier. Deltagarna får diskutera utifrån ett antal fiktiva ärenden och ska sedan föreslå fortsatt handläggning och beslut. Därefter förs en gemensam diskussion utifrån vad som är rätt handläggning och bedömning från ansvariga. Seminarierna förväntas ge ett bättre stöd för att handläggare ska kunna göra de sammansatta bedömningar som är nödvändiga i ärendet.

5 LIKA-seminarier är en modell som syftar till att skapa ökad likformighet i tilllämpningen av försäkringen och i bedömningen av rätten till ersättning. Den lämpar sig för ärendeslag som innehåller betydande grad av bedömning, dvs. där många olika faktorer och dess betydelse ska vägas mot varandra. De typärenden som tas fram ska spegla en princip, ett synsätt och/eller en viss situation. På så sätt kan man se om tillämpningen skiljer sig åt mellan handläggare och att genom diskussion uppnå kunskap och insikt och därmed en mer lika tillämpning. Medicinska underlag och försäkringsmedicinska rådgivare För att stärka handläggarnas kunskap i medicinska frågor och därigenom få bättre underbyggda medicinska beslutsunderlag pågår ett utvecklingsarbete för att i högre grad involvera de försäkringsmedicinska rådgivarna i ärenden om ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättning (en form av arbetsplatslärande). Under maj månad 2011 genomfördes ett antal utbildningsdagar riktade till försäkringsmedicinska rådgivare och specialister. Målet med utvecklingsarbetet är ett ökat antal gruppkonsultationer där försäkringsmedicinska rådgivare, specialister och handläggare deltar. Gruppkonsultation innebär att avidentifierade ärenden diskuteras i grupp som leds av en specialist där flera handläggare och en försäkringsmedicinsk rådgivare deltar. Muntlig konsultation fungerar som ett stöd för handläggarens bedömningar i enskilda ärenden och ger tillfälle till generellt lärande. Detta arbetssätt ska hjälpa handläggaren att själv komma vidare i handläggningen. I försäkringsmedicinska gruppkonsultationer finns möjlighet till metodutveckling med utgångspunkt i att synliggöra frågor som har med exempelvis kön och etnicitet att göra. Regelverket om assistansersättningen innehåller inga krav på att den försäkrade ska bifoga ett medicinskt intyg som visar på graden av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar i den dagliga livsföringen. Samtidigt är det av vikt - särskilt med hänsyn till den betydelse assistansersättningen kan få för den försäkrade i vardagen att utgångspunkten för bedömningen av hjälpbehov och stöd är av god kvalitet. Detta för att beslutet om antalet timmar som beviljas ska bli så korrekt som möjligt och inte vara alltför beroende av hur olika handläggare bedömer den försäkrades behov. I dagsläget finns därutöver en viss diskrepans mellan den försäkrades beskrivning av sina behov och den beskrivning som lämnas av till exempel skola eller daglig verksamhet. Något som kan skapa svårigheter i bedömningen av den försäkrades hjälpbehov. En utförlig medicinsk utredning som har sitt fokus på vilken hjälp en försäkrad kan vara i behov av kan också underlätta bedömningen av eventuella hjälpmedel som komplement till personlig assistans. Trots att det saknas formella krav på medicinska underlag har det blivit allt vanligare att den försäkrade eller dennes ombud/assistansanordnare kommer in med utlåtande från läkare eller arbetsterapeut. Försäkringskassan ser tendenser till att sådana intyg inte alltid är så välgrundade som myndigheten har skäl att förvänta sig. Försäkringskassan ser därför ett uttalat behov av att få en tydlig reglering på området i syfte att kunna betala för intyg utfärdade av läkare eller arbetsterapeut eller mera ingående utredningar av teamkaraktär. Det sist nämnda gäller företrädesvis för mer svårbedömda ärenden där konsultation har skett med den försäkringsmedicinska rådgivaren. Ett sådan medicinsk bedömning bör också vara till gagn för domstolarna vid ett eventuellt överklagande av 5 (9)

6 beslutet. Regleringen bör utformas på liknande sätt som gäller inom sjukförsäkringsområdet. Instrument för behovsutredning och handläggningsprocess Mot bakgrund av ett regeringsuppdrag utarbetar Socialstyrelsen i samarbete med Försäkringskassan ett vetenskapligt instrument att användas vid utredning och bedömning av den enskildes behov av personlig assistans. Bedömningsinstrumentet ska ge förutsättningar för en så likformig och rättssäker handläggning av ansökan som möjligt och därmed högre kvalitet i beslutsfattandet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 augusti Utvärdering av bedömningsinstrumentets effekter kommer dock att pågå löpande under en längre tid. I regeringsuppdraget ingår också att följa upp tillämpningen av assistansersättningen i olika delar av landet. Ju tydligare det är för handläggaren vad ett ärende om till exempel assistansersättning ska innehålla för underlag och vad som ska värderas, desto mindre är risken att osakliga faktorer ges utrymme att vägas in i beslutet. De standardiserade produktionsprocesser som Försäkringskassan arbetar efter bidrar till denna tydlighet. För assistansersättningen finns redan en sådan process som under hösten 2011 ska vidareutvecklas varvid fler kontroller ska läggas in. Genom att införa denna standardiserade arbetsmetod ökar möjligheten att uppnå enhetlighet i besluten om assistansersättning. Grundläggande behov och rättsutvecklingen Försäkringskassan följer noga rättsutvecklingen inom området personlig assistans och assistansersättning. Rättsutvecklingen är en viktig faktor för att få till stånd en enhetlig rättstillämpning och därmed en ökad likformighet i besluten. Försäkringskassan vill särskilt peka på en rättsfallsöversikt som har publicerats under april Översikten inrymmer Försäkringskassans tolkning av Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolen) dom RÅ 2009 ref. 57 om grundläggande behov enligt 9 a lagen LSS och LASS. Översikten behandlar även 35 domar från kammarrätterna under perioden juli 2009 september 2010 avseende LSS och LASS och 3 domar under perioden oktober december avseende LASS. De analyserade domarna behandlar enbart de tre grundläggande behoven personlig hygien, måltider och att klä av och på sig. Försäkringskassan konstaterar att RÅ 2009 ref. 57 har stor betydelse för rättstillämpningen när det gäller synen på och beräkningen av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider och att klä av och på sig, eftersom kammarrättsdomarna följer den refererade domen. Myndigheten bedömer den refererade domen stämmer överens med de intentioner som låg bakom reformen om personlig assistans. Mot bakgrund av den nämnda rättsfallsöversikten har Försäkringskassan under våren 2011 arbetat med ett dokument som ska beskriva vilka aktiviteter inom personlig hygien, måltider och av- och påklädning som ska beaktas. Målet är att dokumentet, som ska föras in i vägledningen om assistansersättning, ska vara klart senast under september månad Dessförinnan ska remissbehandling ske. Med anledning av de nämnda domarna har Försäkringskassan inlett en översyn av berörda styrdokument för att de ska ligga i linje med utvecklingen av praxis 6 (9)

7 och för att öka likformigheten i handläggarnas bedömningar av de grundläggande behoven. Försäkringskassan har även för avsikt att under 2011 påbörja arbetet med en rättsfallsöversikt av de grundläggande behoven kommunicera och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Andra personliga behov och 5-7 LSS Före den 1 januari 2011 har det inte framgått klart i LASS om bestämmelserna i LASS skulle kopplas till portalparagrafer i LSS under rubrikerna Verksamhetens mål och allmänna inriktning samt Rätten till insatser, förutom i de fall då detta särskilt angavs i lagtexten. Den 1 januari 2011 förtydligades dock reglerna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken med följande formulering: De bestämmelser i LSS som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel (51 kap. 2 SFB). I förarbetena framgår att regeringen, i likhet med LSS-kommittén, anser att det bör tydliggöras att LSS i tillämpliga delar också gäller för personlig assistans för vilken det betalas ut assistansersättning (prop. 2009/10:176, s. 31). Den nya skrivningen innebär att Försäkringskassan nu tydligare kan utgå från syftena för insatserna som anges i 5-7 LSS i myndighetens kommande arbete med beskrivning av vilka behov som bör ingå i bedömningen av andra personliga behov. Därför avser myndigheten att inleda ett arbete med att beskriva vilka behov som avses med begreppet andra personliga behov. I detta arbete ska inriktningen vara att ta fram en måttstock för att ha något att förhålla sig till. Syftet är att få större enhetlighet i bedömningar och beslut. De måttstockar som kan sägas finnas idag handlar om -daglig livsföring. Försäkringskassan ska inleda ett arbete med att ta ställning till vilka konkreta aktiviteter och situationer som ska anses ingå i daglig livsföring. -föräldraansvaret. När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Försäkringskassan har påbörjat ett arbete som syftar till en beskrivning av vad som ska anses vara ett normalt föräldraansvar för barn. - att leva som andra i motsvarande ålder (5 LSS). Försäkringskassan ska påbörja ett arbete som syftar till att ta fram en beskrivning om vad som kan anses vara normal livsföring för vissa åldrar. -att genom insatsen uppnå goda levnadsvillkor (7 LSS). I specialmotiveringen till bestämmelsen anfördes att vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder (prop. 1992/93:159, s. 172). A- eller B- modellen enligt LSS-kommittén LSS-kommittén visade på att Försäkringskassans behovsbedömning i princip sker på två sätt: modell A där andra personliga behov beräknas på ett i princip lika detaljerat sätt som de grundläggande behoven och modell B där andra personliga behov inte beräknas lika detaljerat som grundläggande behov utan mer övergripande utifrån en översiktlig beskrivning av den sökandes möjligheter att 7 (9)

8 klara sig själv 1. Kommittén konstaterar att flera faktorer måste vägas in för att få en nyanserad bild av tillämpningen. Det gäller bl.a. antalet beslut om olika insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Till det kommer olika lokala förhållanden som gör att olika stödformer har utvecklats på olika sätt och i olika omfattning. Försäkringskassan ska utveckla metoder som stödjer handläggarna i denna bedömning. Syftet är att få en ökad enhetlighet i besluten. Tvåårsomprövningar och IT-stöd Försäkringskassan ska fortsätta arbetet med att göra tvåårsomprövningar i de ärenden där sådan omprövning inte har skett två år sedan senaste beslut. Denna omprövning har tidigare inte skett i den utsträckning som lagstiftaren avsett. En omprövning efter två år ska göras förutsättningslöst. Ett arbete pågår med att ta fram ett metodstöd för att prioritera i arbetet med tvåårsomprövningar. Utgångspunkten i arbetet är en nyligen genomförd granskning av dessa omprövningar. Syftet med metodstödet är att fånga ärenden där en mer ingående utredning och prövning är befogad. Under hösten 2011 ska handläggningen av assistansersättningen föras över från pappershantering till ett elektroniskt ärendehanteringssystem (ÄHS). Detta syftar till en effektivare administration med en förbättrad överblick av handlingarna i ärendet. En viktig handling ur kontrollsynpunkt utgörs av tidsredovisningar över utförd assistans. I samband med övergången till ÄHS avser Försäkringskassan att ta bort möjligheten att bevilja undantag från kravet på att lämna in tidsredovisningar. Därigenom kommer alla försäkrade att kunna kontrolleras. Tillståndsprövning och huvudmannaskap Den som bedriver enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 LSS måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att bedriva sådan verksamhet. Tillstånd kan meddelas tills vidare eller för viss tid enligt 9 förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Försäkringskassan har för avsikt att i en skrivelse till regeringen begära att regeringen ändrar reglerna så att tillstånd för assistansanordnare ska beviljas för viss tid i stället för tills vidare. LSS medför ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag (4 LSS). I förarbetena framhålls att LSS är avsedd att vara ett komplement till andra lagar. En insats enligt LSS ska inte inskränka de rättigheter som kan gälla enligt mera generellt verkande lagar, framför allt socialtjänstlagen. Det anförs också att när en prövning görs av insatser enligt LSS är det ofta nödvändigt att samtidigt pröva om det därutöver behövs insatser enligt socialtjänstlagen. (Prop. 1992/93:159, s. 170) Försäkringskassan har uppfattningen att assistansersättningen alltmer har kommit att ta över det ansvar som finns enligt andra lagstiftningar eller insatser enligt LSS. Ett exempel är kommunernas olika syn på insatsen korttidsvistelse när assistansersättning beviljats. I en kommun kan beviljad korttidsvistelse dras in vid beviljad assistansersättning medan i en annan kommun kan beviljad in- 8 (9) 1 SOU 2008:77, s. 451.

9 sats finnas kvar samtidigt som assistansersättning beviljas. Exemplet illustrerar också att beviljade assistanstimmar kan öka i en kommun med restriktiv inställning jämfört med antal timmar för personer i en kommun där insatsen finns kvar. Ett annat exempel är att utvecklingen av rättspraxis tyder på att assistansersättning beviljas för långvariga och omfattande medicinska insatser som bedömts vara egenvård och inte sjukvårdande insatser. Det nuvarande dubbla huvudmannaskapet medför inte bara olägenheter för assistansberättigade och anordnare samt onödig administration och onödigt höga kostnader för kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna, utan även olikformiga bedömningar eftersom Försäkringskassan och kommunerna inte alltid bedömer de grundläggande behoven på samma sätt. Försäkringskassan föreslår därför i en skrivelse att regeringen tillsätter en särskild utredare att utarbeta ett förslag om en överföring av huvudmannaskapet till Försäkringskassan för insatsen personlig assistans. Vid en sådan överföring bör det även aktualiseras om Försäkringskassan ska ta över tillståndsprövningen från Socialstyrelsen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Adriana Lender i närvaro av överdirektören Stig Orustfjord, chefsjuristen Eva Nordqvist, avdelningschefen Birgitta Målsäter, vik. avdelningschefen Katarina Sinerius, enhetschefen Therese Karlberg samt verksamhetsutvecklaren Tomas Sundberg, den senare som föredragande. 9 (9) Adriana Lender Tomas Sundberg

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring.

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring. Avsnitt Kapitel 6 Synpunkter Förutsättningar för rätt till assistansersättning 6.1 6.2 6.3 1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 november 2013 KLAGANDE AA MOTPART Sociala omsorgsnämnden i Borås kommun 501 80 Borås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Kristianstad 2017-03-29 Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Många är de som känner oro inför uppföljningen eller prövningen/omprövningen av sitt assistansbeslut. Idag upplever många

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2014-02-0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 3102-13 KLAGANDE Stadsdelsförva!tningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 412 21 Västra Frölunda MOTPART Vårdnadshavare:

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans Promemoria 2017-11-29 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa förslag om personlig assistans Innehåll Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om en kommun kunde avvakta med att pröva en ansökan om personlig assistans därför att Försäkringskassan ännu inte hade tagit ställning till en framställning

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 14 februari 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sida 1 PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vid handläggning av ansökningar om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS uppkommer

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm - -:;_ 9) Avdelning 2 DOM 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping Sida 1 (3) Mål nr 3026-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm 103

Läs mer

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall KAARRÄTTEN I SUNDSVALL DO Z013-11- 1 2 eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 2899-12 KLAGANDE Ombud: aria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro OTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten,

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Dnr.nr: S2017/06849/FST Sundbyberg 19 dec 2017 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Promemoria Vissa förslag om personlig assistans Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt

Läs mer

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv Inspektionen för socialförsäkringens

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4 ) Mål nr 29 31-12 KLAGANDE Ställföreträdare: Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning 2016VON/0146 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning Antagna av vård- och omsorgsnämden den xx månad

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 46 Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Vilka skyldigheter har en kommun vid Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning? Onsdagen den 25 mars 2015

Vilka skyldigheter har en kommun vid Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning? Onsdagen den 25 mars 2015 Vilka skyldigheter har en kommun vid Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning? Onsdagen den 25 mars 2015 Advokat Adam Grabavac e post: adam.grabavac@cjadvokat.se tel: 0705 700035

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR Avdelning 1 DOM 'j'.,l',\.. \J,.; -1?- """ 2 0 Meddelad i öteborg Mål nr 9120-12 Sida 1 (3) KLAANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014 -ns- o 4 eddelad i Göteborg Sida I (3) ål nr 5925-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART Ombud: Jurist Patricia Escalante

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer