Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 1 Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution En ledstjärna i arbetet med utvecklingen av vårt elnät är den riskanalys som genomförts. Den första etappen gjordes 2005 och under 2006 har detta arbete utvecklats ytterligare och en metodisk genomlysning av hela högspänningsnätet är genomförd. Vi har nu en ganska god uppfattning om var vi har våra svagheter och styrkor i nätet. Tillsammans med den Affärsplan som, med medverkan av styrelsen, tagits fram under våren finns nu en bra grund för hur nätet skall byggas och underhållas framöver. Som en konsekvens av detta har aktiviteterna i nätet ökat och under 2007 kommer investeringsvolymen att uppgå till ca 2,5 gånger normal nivå. Investeringsbudgeten för 2007 uppgår till drygt 29 Mkr. En särskild studie har gjorts när det gäller mottagningsstationer och vilken strategiinriktning som är lämplig. Detta med tanke på kommande behov av mottagningskapacitet men även med tanke på säkerhet och alternativa eldistributionslösningar för att förhindra långvariga fel. Som ett led i detta har förhandlingar förts med Vattenfall om köp av M1 Berg som är vår huvudmottagningsstation. Resultatet var ur vår synvinkel nedslående då Vattenfall av strategiska skäl inte var villiga att genomföra en försäljning. Därmed accentuerades ytterligare behovet av en kompletterande mottagningsstation. Ett framträdande tema under året har varit utbyte av PEX-kablar från tidigt 70-tal. Dessa kablar har varit klart överrepresenterade när det gäller fel. Undersökningar har visat att de drabbats av så kallat "Treeing-problem", ett fenomen som är känt inom branschen och då särskilt på kablar från tidigt 70-tal. Extra resurser har skjutits till för att snabba upp ett utbyte. Den ihållande vintern med tjäle långt fram på våren gjorde att grävningsarbetena kom i gång senare än planerat. I gengäld underlättade den milda hösten dessa projekt som kommer att slutföras under Tyvärr har sommarens fel på PEX-kablar visat att vi behöver vara observanta även på kablar från slutet av 70-talet. Under året har timmätning införts för samtliga kunder med en huvudsäkring på minst 63 Ampere. Totalt omfattar detta ca 330 kunder. I nästa steg skall, enligt lagkrav, minimum månadsmätning av samtliga kunder vara infört senast 1 juli En kravspecifikation av ett komplett system inklusive option av ett driftåtagande har tagits fram och upphandlingsprocessen har påbörjats. Enligt vår plan kommer en successiv driftsättning att ske med start hösten Totalt omfattar detta mer än kunder. Myndighetens granskning av 2005 års elnätavgifter är avslutad för vår del och den har inte föranlett någon åtgärd. Granskningen för 2005 fortsätter för de företag som hade en faktor på 1,2 eller högre (faktorn är resultatet av förhållandet mellan verkliga nätintäkter och de beräknade utifrån nätnyttomodellens fiktivt beräknade elnät för respektive bolag).

3 2 Vår faktor för 2005 var 1,08 (1,13). Medelvärdet för de 177 redovisade enheterna ligger på 1,046. Energimarknadsinspektionen har reviderat förutsättningarna då kalkylräntan i modellen har höjts från 4,8 till 6,2%, vilket i vårt fall motsvarar en sänkning av nätnyttofaktorn med ca. 0,08 enheter. Vi noterar samtidigt att branschen ifrågasätter nätnyttomodellen som måttstock och att en laglig prövning avseende modellen och dess tillämpbarhet gemensamt är inledd av en stor mängd elnätsföretag, inklusive Lerums Energi AB, och att denna process tenderar att dra ut på tiden. Elleveranserna i vårt elnät visar en något ökande tendens jämfört med föregående år och uppgår till 285,3 GWh (280,9). Utbyggnaden av samhället som normalt innebär ökad elförbrukning har under senare år alltmer kompenserats av att energisnålare uppvärmningssystem löpande installeras, även i befintlig bebyggelse. Då jord- och bergvärmepumpar blir allt mer vanligt förekommande medför detta dock att elförbrukningen ökar. Dessa värmepumpar ersätter i regel fossil energi. Toppeffekten mot överliggande nät i vår huvudmottagningsstation blev 71,0 MW (69,9) och nätförlusterna uppgår till ca 5 %. Efter en prishöjning om ca. 2,0 % är våra nätpriser fortsatt bland de lägsta jämfört med landets ca 180 elnätföretag. I Energimyndighetens jämförelse av nätavgifterna för 2006 ligger vi på 9-18 plats för vår absolut största kundgrupp villaägare (villaägare indelas i fem förbrukningsgrupper och utgör ca av våra närmare kunder). Noteras bör att då vår prishöjning gjordes vid halvårsskiftet 2006 medför detta att jämförelsetalen i vårt fall är baserade på 2005 års prisnivå. Driftstörningarna låg på ungefär samma nivå som de gjort under de senaste åren och uppgick till 45 stycken (49). Flera av dessa berodde på fel på våra gamla jordkablar (PEX-kablar). Detta har speciellt drabbat våra kunder i södra Lerum och Rydsberg även om motsvarande fel förekommit på andra håll i nätet. Utbytesprogrammet för våra gamla PEX-kablar kommer att slutföras under 2007 och därefter skall förhoppningsvis de senaste årens störningar på jordkablarna vara undanröjda. Trädfällning och oavsiktlig avgrävning av högspänningskablar har medfört avbrott liksom träd som ramlat på luftlinjer. Områden som hårdast drabbats i dessa sammanhang är Gråbo, Floda och Tollered. Större arbeten under året har varit nya nätstationer och utökat elnät till nybyggnadsområden Stamsjön, Smedkärr och Gamlebo. Ett relativt omfattande arbete har genomförts i centrala Gråbo där såväl högspänningskablar som nätstationer har bytts ut. Samtidigt har utrustning monterats för att snabbt kunna lokalisera och begränsa verkan av olika fel på nätet. Större ombyggnadsprojekt har varit kabelskåpsbyten och byte av högspänningsjordkablar. Under slutet av året påbörjades arbetet i N:a Hallsås som är nästa stora bostadsområde som kommer att bebyggas. Komplettering har skett med fjärrstyrda frånskiljare på strategiska platser i nätet. Då såväl övervakning som manövrering kan göras från det nya driftrummet i kontorsbyggnaden kan en snabbare felavgränsning göras vilket medför en förbättrad drift. Investeringarna i elnätet har uppgått till 14,8 Mkr (14,6).

4 3 Övrig verksamhet Service- och entreprenadverksamheten visar gott resultat. Större belysningsprojektet som slutförts under året är elljusspåret i Gråbo, förbifarten i Stenkullen och i slutet av året N:a Hallsås. Nyanslutningar av fastigheter har varit fler än normalt vilket främst berott på nybyggnation av några större bostadsområden, öster Stamsjön, Gamlebo och Seatons Allé. I samband med årets sista styrelsemöte kunde styrelsen godkänna avtalet om försäljning av Bredbandsrörelsen. Uppgörelsen innebär att hela Bredbandsrörelsen överfördes till GothNet per den 1 januari Detta innebär att 2005 blev vårt sista verksamhetsår, däremot redovisas resultatet av försäljningen i årets bokslut. Avtalet innebär att vi även i fortsättningen kommer att samarbeta med GothNet i bredbandsfrågor men nu enbart som vägvisare för kunder som vill ansluta sig till nätet i Lerum, samt som entreprenör för läggning av tomrör för optokablar inom kommunen. Under våren kunde de kraftigt ombyggda lokalerna återinvigas och i samband med detta lanserades även företagets nya grafiska profil. Båda dessa faktorer är ett viktigt steg i den kulturförändring som pågår inom företaget. Ekonomi Moderbolagets nettoomsättning har uppgått till 62,6 Mkr (60,0) och resultatet efter finansiella poster är 3,7 Mkr (-3,8). Det förbättrade resultatet beror främst på att 2005 belastades med ökade kostnader för återställningsarbeten efter stormen Gudrun samt att huvuddelen av renoveringen av kontorsfastigheten kostnadsbokförts på Kostnader som avser resultat vid försäljning av bredbandsrörelsen samt utrangering av eldistributionsanläggningar belastar årets resultat med 2,9 Mkr. Balansomslutningen är 155,2 Mkr (151,8). Koncernens siffror för 2006, nettoomsättning 92,8 Mkr (90,8), resultat efter finansiella poster 8,3 Mkr (-2,4), samt med balansomslutning på 235,2 Mkr (233,3). Personal Vår mångårige och uppskattade medarbetare Ralph Dahlgren avled i början av året efter en längre tids sjukdom. Ralphs insatser för företaget har varit betydande och han verkade som Elnätchef för elnätets byggande, drift och underhåll under mycket lång tid. Vårt elnät kan med andra ord sägas vara Ralphs verk. Under året har två nya medarbetare anställts till elnätavdelningen, dels en ny nätchef, Mats Jakobsson efter Ralph Dahlgren och dels en ny projektör, Ferruccio Vuinovich. Projektören innebär en utökning av organisationen.

5 4 Framtiden Elbranschen är inne i ett turbulent skede och framtidsdiskussionen är livlig. Bakgrunden till diskussionen i branschen är dels Energimyndighetens granskningsmodell och dels effekterna på samhället av stormen Gudrun. Diskussionen har bl a gett en skärpt lagstiftning. Efter 2011 kommer ett lagkrav att träda i kraft där ingen kund tillåts vara strömlös längre än 24 timmar. Med intresse följer vi utvecklingen av granskningsmodellen och den pågående rättsprocessen. För att klara kommande krav och ett mer driftsäkert elnät krävs nya angreppssätt. Flera luftlinjer kommer att grävas ner men detta kommer inte att vara den enda metoden. I samband med om- och nybyggnader av elnätet övervägs nya metoder såväl när det gäller byggmetoder som när det gäller tekniska lösningar. Våra största utmaningar i den närmaste framtiden ligger i att bygga ett nytt störningsfritt elnät och att genomföra fjärravläsning för alla kunder i elnätet. Stenkullen i februari 2006 Mats Jakobsson Stf VD

6 5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energi AB, med organisationsnummer , får härmed avlämna årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret Siffror inom parantes avser föregående år. Allmänt Koncernen Bolaget ägs av Lerums kommun till 89,5% och av Göteborg Energi AB till 10,5%. I koncernen ingår dotterbolaget Lerum Fjärrvärme AB, som ägs till 51% av Lerum Energi AB och till 49% av Göteborg Energi AB. Koncernens verksamhet består i moderbolaget av eldistribution och tjänster och i dotterbolaget av elproduktion och fjärrvärmeverksamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick under året till (90 822) tkr och årets resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 422) tkr. Koncernen visar ett bättre resultat än föregående år. Resultatförbättringen beror främst på att föregående år belastades med kostnader i samband med stormen Gudrun samt kostnader vid renovering av kontorsfastigheten. Jämfört med föregående år har dotterbolaget lägre kostnader för energiråvaror i samband med en ny biobränslepanna vid Aspedalens värmecentral, samt högre elproduktion p.g.a. högre vattenflöde än normalt, vilket också bidrar till resultatförbättringen. Moderbolaget visar något högre intäkter då volymen av överförd energi var något högre än föregående år samt ökade intäkter i samband med fler anslutningar av nya kunder. Kostnader i samband med försäljning av moderbolagets bredbandsrörelse och utrangering av eldistributionsanläggningar belastar dock koncernens resultat. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning uppgick under året till (60 034) tkr och årets resultat efter finansiella poster uppgick till (-3 779) tkr. Av omsättningen utgör (49 611) tkr nätintäkter och (10 423) tkr övriga intäkter. Den ökade omsättningen jämfört med 2005 beror främst på ökade nätintäkter då volymen av överförd energi var något högre än föregående år samt ökade intäkter i samband med fler anslutningar av nya kunder. Försäljning av bolagets bredbandsrörelse har genomförts under året. Kostnader som avser resultat vid försäljningen har belastat årets resultat med tkr. Även kostnader vid utrangering av gamla pexkablar belastar årets resultat. Föregående års negativa resultat hänförs framförallt till kostnader i samband med stormen Gudrun samt till den renovering av kontorsfastigheten som genomfördes år Framtida utveckling Under de närmaste fem åren planeras i moderbolaget totalt investeringar i elnätet om ca 110 Mkr enligt fastställd affärsplan. Därav utgör investeringar i nya elmätare ca 35 mkr som i huvudsak investeras mellan år 2007 till juni I dotterbolaget planeras investeringar för ca Mkr den närmaste femårsperioden.

7 6 Miljöpåverkan Koncernen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken genom sitt dotterbolag Lerum Fjärrvärme AB vilket avser anläggningar för produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmens miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, svavel, koldioxid och kväveoxider. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande: utdelning balanseras i ny räkning Summa Avsättningar till bundet eget kapital i koncernen erfordras ej. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

8 7 KONCERNEN LERUM ENERGI RESULTATRÄKNING (tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Energiråvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader -9 0 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetsandel av periodens resultat ÅRETS RESULTAT

9 8 KONCERNEN LERUM ENERGI BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Elproduktionsanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Inventarier, bilar Pågående anläggningsarbete Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 9 KONCERNEN LERUM ENERGI BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st a 100:-) Överkursfond Eget kapital i obeskattade reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets avsättning till eget kapital i obeskattade reserver Summa fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsatt till pensioner Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Lerums kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 10 KONCERNEN LERUM ENERGI KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Not 1. Förvärv av materiella anläggningstillgångar Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar för tkr som har egenfinansierats Not 2. Likvida medel kassa och bank Belopp vid årets slut Upplysning om betalda räntor Under perioden betald ränta uppgick till 9 tkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till 588 tkr

12 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 12 BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Inventarier och bilar Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar dotterbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 13 BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st a 100:-) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Skulder Avsättningar Avsatt till pensioner Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Lerums kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Not 1. Förvärv av materiella anläggningstillgångar Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar för tkr som har egenfinansierats Not 2. Likvida medel Kassa och bank Belopp vid årets slut Upplysning om betalda räntor Under perioden betald ränta uppgick till 5 tkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till 377 tkr

16 15 BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter redovisas i den takt med vilken leverans sker till kunden. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av betald skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt har beräknats till 28% av obeskattade reserver. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas över beräknad nyttjandetid. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncern Moderbolag Byggnader år år Markanläggningar 20 år 20 år Elproduktionsanläggningar år - Eldistributionsanläggningar år år Kommunikationsanläggningar 20 år 20 år Fjärrvärme- och gasanläggningar 6-25 år - Inventarier och bilar 3-10 år 3-10 år Koncernuppgifter Dotterbolaget Lerum Fjärrvärme AB, , med säte i Lerum, ägs till 51% av Lerum Energi AB, , med säte i Lerum. Av moderbolagets försäljning utgjorde tkr (1 560 tkr) försäljning till dotterbolaget, vilket motsvarar 2,3% (2,6%) av moderbolagets nettoomsättning. Av moderbolagets inköp utgjorde 193 tkr (148 tkr) inköp från dotterbolag, vilket motsvarar 0,4% (0,2%) av moderbolagets rörelsekostnader exklusive avskrivningar. NOTER - Samtliga belopp i tkr, om ej annat anges Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Nätintäkter * Fjärrvärme Elproduktion Gas Engångsavgifter Övriga intäkter Summa

17 16 * Nätintäkterna faktureras beräknat på senaste avlästa 12 månaders förbrukning och avräknas individuellt per kund vid varje årsavläsning. Totala intäkter överensstämmer därför inte vid varje tillfälle med verkliga leveranser. År 2006 översteg, enligt beräkning, faktureringen verkliga leveranser med 522 tkr och år 2005 understeg faktureringen verkliga leveranser med 268 tkr. Beräkningen är inkluderad i nätintäkter ovan. Not 2 Övriga externa kostnader Föregående år (2005) belastade två ovanliga händelser resultatet. Dels stormen Gudrun där de externa kostnaderna för att återställa ledningsnätet blev ca 2,5 Mkr och avbrottsersättningar betalades ut med ca 2,7 Mkr. Under år 2005 genomfördes även renovering av kontorsfastigheten med ca 6,0 Mkr. Not 3 Revisors upplysning Revisions uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Övriga uppdrag Summa Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2006 varav män 2005 varav män Moderbolaget 30 77% 29 76% Dotterbolaget Löner och andra ersättningar Moderbolaget Anställda Styrelse och VD Dotterbolaget Anställda - - Styrelse och VD Sociala kostnader Moderbolaget varav pensionskostnader Dotterbolaget varav pensionskostnader - - Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Av moderbolagets pensionskostnader utgör 41 tkr (28 tkr) pensionspremie för en tidigare VD samt 23 tkr (-6 tkr) för den under år 2004 avgående VD. För nuvarande VD utgör pensionskostnader 501 tkr (431 tkr). Särkild överenskommelse finns mellan Lerums kommun och Lerum Energi AB avseende att Lerums kommun av Lerum Energi AB köper 25% av nuvarande VD:s tjänst från och med , t o m , samt 15% tiden t o m

18 17 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal Varav män Antal Varav män Styrelseledamöter 7 100% 7 100% Verkställande direktör 1 100% 1 100% Not 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2% 5% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 14% 58% Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 2% 5% Kvinnor 2% 7% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: år 2% 2% 50 år eller äldre 3% 8% Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Elproduktionsanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Inventarier och bilar Summa Not 7 Övriga rörelsekostnader Kostnaden avser resultat vid försäljning av bredbandsrörelse samt utrangering av eldistributionsanläggningar.

19 18 Not 8 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Moderbolagets fastigheter är skattefria enheter. Dotterbolagets taxeringsvärden för fastigheter uppgår till tkr, varav mark 345 tkr. Not 9 Elproduktionsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 19 Not 10 Eldistributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 11 Kommunikationsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Fjärrvärmeanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

21 20 Not 13 Inventarier, bilar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 14 Pågående anläggningsarbete Ingående pågående anläggningsarbete Omklassificering Årets investeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Not 15 Aktier i dotterföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Lerum Fjärrvärme AB, org nr , säte i Lerum 51% 51% st Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna energi intäkter Övriga poster Summa

22 21 Not 17 Kassa och bank Av likvida medel ingår i koncernkonto kopplat till Lerums kommun, tkr ( tkr) för koncernen och tkr ( tkr) för moderbolaget. Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till tkr (5 000 tkr) för moderbolaget och till tkr ( tkr) för koncernen, vilken ej har utnyttjats. Not 18 Eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa Årets förändring av eget kapital kapital reserver reserver Eget kapital Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Utgående balans Moderbolaget Aktie- Reserv- Fritt eget Summa Årets förändring av eget kapital kapital fond kapital Eget kapital Ingående balans Utdelning Årets resultat Utgående balans Not 19 Obeskattade reserver Av obeskattade reserver utgör tkr ( tkr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens. Not 20 Avsättningar för pensioner Koncernen och moderbolaget: Av årets skuldreservering utgör 656 tkr (668 tkr) pensionsskulden för en tidigare VD samt 431 tkr (408 tkr) för den under år 2004 avgående VD. För nuvarande VD uppgår ingen skuldreservering. För en tidigare VD har skulden minskat med 12 tkr (25 tkr) och för den under år 2004 avgående VD har skulden ökat med 23 tkr (minskning 6 tkr). Bolagets totala skuldförändring är -54 tkr (528 tkr).

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer