Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 1 Årsredovisning 2006 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution En ledstjärna i arbetet med utvecklingen av vårt elnät är den riskanalys som genomförts. Den första etappen gjordes 2005 och under 2006 har detta arbete utvecklats ytterligare och en metodisk genomlysning av hela högspänningsnätet är genomförd. Vi har nu en ganska god uppfattning om var vi har våra svagheter och styrkor i nätet. Tillsammans med den Affärsplan som, med medverkan av styrelsen, tagits fram under våren finns nu en bra grund för hur nätet skall byggas och underhållas framöver. Som en konsekvens av detta har aktiviteterna i nätet ökat och under 2007 kommer investeringsvolymen att uppgå till ca 2,5 gånger normal nivå. Investeringsbudgeten för 2007 uppgår till drygt 29 Mkr. En särskild studie har gjorts när det gäller mottagningsstationer och vilken strategiinriktning som är lämplig. Detta med tanke på kommande behov av mottagningskapacitet men även med tanke på säkerhet och alternativa eldistributionslösningar för att förhindra långvariga fel. Som ett led i detta har förhandlingar förts med Vattenfall om köp av M1 Berg som är vår huvudmottagningsstation. Resultatet var ur vår synvinkel nedslående då Vattenfall av strategiska skäl inte var villiga att genomföra en försäljning. Därmed accentuerades ytterligare behovet av en kompletterande mottagningsstation. Ett framträdande tema under året har varit utbyte av PEX-kablar från tidigt 70-tal. Dessa kablar har varit klart överrepresenterade när det gäller fel. Undersökningar har visat att de drabbats av så kallat "Treeing-problem", ett fenomen som är känt inom branschen och då särskilt på kablar från tidigt 70-tal. Extra resurser har skjutits till för att snabba upp ett utbyte. Den ihållande vintern med tjäle långt fram på våren gjorde att grävningsarbetena kom i gång senare än planerat. I gengäld underlättade den milda hösten dessa projekt som kommer att slutföras under Tyvärr har sommarens fel på PEX-kablar visat att vi behöver vara observanta även på kablar från slutet av 70-talet. Under året har timmätning införts för samtliga kunder med en huvudsäkring på minst 63 Ampere. Totalt omfattar detta ca 330 kunder. I nästa steg skall, enligt lagkrav, minimum månadsmätning av samtliga kunder vara infört senast 1 juli En kravspecifikation av ett komplett system inklusive option av ett driftåtagande har tagits fram och upphandlingsprocessen har påbörjats. Enligt vår plan kommer en successiv driftsättning att ske med start hösten Totalt omfattar detta mer än kunder. Myndighetens granskning av 2005 års elnätavgifter är avslutad för vår del och den har inte föranlett någon åtgärd. Granskningen för 2005 fortsätter för de företag som hade en faktor på 1,2 eller högre (faktorn är resultatet av förhållandet mellan verkliga nätintäkter och de beräknade utifrån nätnyttomodellens fiktivt beräknade elnät för respektive bolag).

3 2 Vår faktor för 2005 var 1,08 (1,13). Medelvärdet för de 177 redovisade enheterna ligger på 1,046. Energimarknadsinspektionen har reviderat förutsättningarna då kalkylräntan i modellen har höjts från 4,8 till 6,2%, vilket i vårt fall motsvarar en sänkning av nätnyttofaktorn med ca. 0,08 enheter. Vi noterar samtidigt att branschen ifrågasätter nätnyttomodellen som måttstock och att en laglig prövning avseende modellen och dess tillämpbarhet gemensamt är inledd av en stor mängd elnätsföretag, inklusive Lerums Energi AB, och att denna process tenderar att dra ut på tiden. Elleveranserna i vårt elnät visar en något ökande tendens jämfört med föregående år och uppgår till 285,3 GWh (280,9). Utbyggnaden av samhället som normalt innebär ökad elförbrukning har under senare år alltmer kompenserats av att energisnålare uppvärmningssystem löpande installeras, även i befintlig bebyggelse. Då jord- och bergvärmepumpar blir allt mer vanligt förekommande medför detta dock att elförbrukningen ökar. Dessa värmepumpar ersätter i regel fossil energi. Toppeffekten mot överliggande nät i vår huvudmottagningsstation blev 71,0 MW (69,9) och nätförlusterna uppgår till ca 5 %. Efter en prishöjning om ca. 2,0 % är våra nätpriser fortsatt bland de lägsta jämfört med landets ca 180 elnätföretag. I Energimyndighetens jämförelse av nätavgifterna för 2006 ligger vi på 9-18 plats för vår absolut största kundgrupp villaägare (villaägare indelas i fem förbrukningsgrupper och utgör ca av våra närmare kunder). Noteras bör att då vår prishöjning gjordes vid halvårsskiftet 2006 medför detta att jämförelsetalen i vårt fall är baserade på 2005 års prisnivå. Driftstörningarna låg på ungefär samma nivå som de gjort under de senaste åren och uppgick till 45 stycken (49). Flera av dessa berodde på fel på våra gamla jordkablar (PEX-kablar). Detta har speciellt drabbat våra kunder i södra Lerum och Rydsberg även om motsvarande fel förekommit på andra håll i nätet. Utbytesprogrammet för våra gamla PEX-kablar kommer att slutföras under 2007 och därefter skall förhoppningsvis de senaste årens störningar på jordkablarna vara undanröjda. Trädfällning och oavsiktlig avgrävning av högspänningskablar har medfört avbrott liksom träd som ramlat på luftlinjer. Områden som hårdast drabbats i dessa sammanhang är Gråbo, Floda och Tollered. Större arbeten under året har varit nya nätstationer och utökat elnät till nybyggnadsområden Stamsjön, Smedkärr och Gamlebo. Ett relativt omfattande arbete har genomförts i centrala Gråbo där såväl högspänningskablar som nätstationer har bytts ut. Samtidigt har utrustning monterats för att snabbt kunna lokalisera och begränsa verkan av olika fel på nätet. Större ombyggnadsprojekt har varit kabelskåpsbyten och byte av högspänningsjordkablar. Under slutet av året påbörjades arbetet i N:a Hallsås som är nästa stora bostadsområde som kommer att bebyggas. Komplettering har skett med fjärrstyrda frånskiljare på strategiska platser i nätet. Då såväl övervakning som manövrering kan göras från det nya driftrummet i kontorsbyggnaden kan en snabbare felavgränsning göras vilket medför en förbättrad drift. Investeringarna i elnätet har uppgått till 14,8 Mkr (14,6).

4 3 Övrig verksamhet Service- och entreprenadverksamheten visar gott resultat. Större belysningsprojektet som slutförts under året är elljusspåret i Gråbo, förbifarten i Stenkullen och i slutet av året N:a Hallsås. Nyanslutningar av fastigheter har varit fler än normalt vilket främst berott på nybyggnation av några större bostadsområden, öster Stamsjön, Gamlebo och Seatons Allé. I samband med årets sista styrelsemöte kunde styrelsen godkänna avtalet om försäljning av Bredbandsrörelsen. Uppgörelsen innebär att hela Bredbandsrörelsen överfördes till GothNet per den 1 januari Detta innebär att 2005 blev vårt sista verksamhetsår, däremot redovisas resultatet av försäljningen i årets bokslut. Avtalet innebär att vi även i fortsättningen kommer att samarbeta med GothNet i bredbandsfrågor men nu enbart som vägvisare för kunder som vill ansluta sig till nätet i Lerum, samt som entreprenör för läggning av tomrör för optokablar inom kommunen. Under våren kunde de kraftigt ombyggda lokalerna återinvigas och i samband med detta lanserades även företagets nya grafiska profil. Båda dessa faktorer är ett viktigt steg i den kulturförändring som pågår inom företaget. Ekonomi Moderbolagets nettoomsättning har uppgått till 62,6 Mkr (60,0) och resultatet efter finansiella poster är 3,7 Mkr (-3,8). Det förbättrade resultatet beror främst på att 2005 belastades med ökade kostnader för återställningsarbeten efter stormen Gudrun samt att huvuddelen av renoveringen av kontorsfastigheten kostnadsbokförts på Kostnader som avser resultat vid försäljning av bredbandsrörelsen samt utrangering av eldistributionsanläggningar belastar årets resultat med 2,9 Mkr. Balansomslutningen är 155,2 Mkr (151,8). Koncernens siffror för 2006, nettoomsättning 92,8 Mkr (90,8), resultat efter finansiella poster 8,3 Mkr (-2,4), samt med balansomslutning på 235,2 Mkr (233,3). Personal Vår mångårige och uppskattade medarbetare Ralph Dahlgren avled i början av året efter en längre tids sjukdom. Ralphs insatser för företaget har varit betydande och han verkade som Elnätchef för elnätets byggande, drift och underhåll under mycket lång tid. Vårt elnät kan med andra ord sägas vara Ralphs verk. Under året har två nya medarbetare anställts till elnätavdelningen, dels en ny nätchef, Mats Jakobsson efter Ralph Dahlgren och dels en ny projektör, Ferruccio Vuinovich. Projektören innebär en utökning av organisationen.

5 4 Framtiden Elbranschen är inne i ett turbulent skede och framtidsdiskussionen är livlig. Bakgrunden till diskussionen i branschen är dels Energimyndighetens granskningsmodell och dels effekterna på samhället av stormen Gudrun. Diskussionen har bl a gett en skärpt lagstiftning. Efter 2011 kommer ett lagkrav att träda i kraft där ingen kund tillåts vara strömlös längre än 24 timmar. Med intresse följer vi utvecklingen av granskningsmodellen och den pågående rättsprocessen. För att klara kommande krav och ett mer driftsäkert elnät krävs nya angreppssätt. Flera luftlinjer kommer att grävas ner men detta kommer inte att vara den enda metoden. I samband med om- och nybyggnader av elnätet övervägs nya metoder såväl när det gäller byggmetoder som när det gäller tekniska lösningar. Våra största utmaningar i den närmaste framtiden ligger i att bygga ett nytt störningsfritt elnät och att genomföra fjärravläsning för alla kunder i elnätet. Stenkullen i februari 2006 Mats Jakobsson Stf VD

6 5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energi AB, med organisationsnummer , får härmed avlämna årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret Siffror inom parantes avser föregående år. Allmänt Koncernen Bolaget ägs av Lerums kommun till 89,5% och av Göteborg Energi AB till 10,5%. I koncernen ingår dotterbolaget Lerum Fjärrvärme AB, som ägs till 51% av Lerum Energi AB och till 49% av Göteborg Energi AB. Koncernens verksamhet består i moderbolaget av eldistribution och tjänster och i dotterbolaget av elproduktion och fjärrvärmeverksamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick under året till (90 822) tkr och årets resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 422) tkr. Koncernen visar ett bättre resultat än föregående år. Resultatförbättringen beror främst på att föregående år belastades med kostnader i samband med stormen Gudrun samt kostnader vid renovering av kontorsfastigheten. Jämfört med föregående år har dotterbolaget lägre kostnader för energiråvaror i samband med en ny biobränslepanna vid Aspedalens värmecentral, samt högre elproduktion p.g.a. högre vattenflöde än normalt, vilket också bidrar till resultatförbättringen. Moderbolaget visar något högre intäkter då volymen av överförd energi var något högre än föregående år samt ökade intäkter i samband med fler anslutningar av nya kunder. Kostnader i samband med försäljning av moderbolagets bredbandsrörelse och utrangering av eldistributionsanläggningar belastar dock koncernens resultat. Moderbolaget Bolagets nettoomsättning uppgick under året till (60 034) tkr och årets resultat efter finansiella poster uppgick till (-3 779) tkr. Av omsättningen utgör (49 611) tkr nätintäkter och (10 423) tkr övriga intäkter. Den ökade omsättningen jämfört med 2005 beror främst på ökade nätintäkter då volymen av överförd energi var något högre än föregående år samt ökade intäkter i samband med fler anslutningar av nya kunder. Försäljning av bolagets bredbandsrörelse har genomförts under året. Kostnader som avser resultat vid försäljningen har belastat årets resultat med tkr. Även kostnader vid utrangering av gamla pexkablar belastar årets resultat. Föregående års negativa resultat hänförs framförallt till kostnader i samband med stormen Gudrun samt till den renovering av kontorsfastigheten som genomfördes år Framtida utveckling Under de närmaste fem åren planeras i moderbolaget totalt investeringar i elnätet om ca 110 Mkr enligt fastställd affärsplan. Därav utgör investeringar i nya elmätare ca 35 mkr som i huvudsak investeras mellan år 2007 till juni I dotterbolaget planeras investeringar för ca Mkr den närmaste femårsperioden.

7 6 Miljöpåverkan Koncernen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken genom sitt dotterbolag Lerum Fjärrvärme AB vilket avser anläggningar för produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmens miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, svavel, koldioxid och kväveoxider. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande: utdelning balanseras i ny räkning Summa Avsättningar till bundet eget kapital i koncernen erfordras ej. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

8 7 KONCERNEN LERUM ENERGI RESULTATRÄKNING (tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Energiråvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader -9 0 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetsandel av periodens resultat ÅRETS RESULTAT

9 8 KONCERNEN LERUM ENERGI BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Elproduktionsanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Inventarier, bilar Pågående anläggningsarbete Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 9 KONCERNEN LERUM ENERGI BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st a 100:-) Överkursfond Eget kapital i obeskattade reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets avsättning till eget kapital i obeskattade reserver Summa fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsatt till pensioner Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Lerums kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 10 KONCERNEN LERUM ENERGI KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Not 1. Förvärv av materiella anläggningstillgångar Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar för tkr som har egenfinansierats Not 2. Likvida medel kassa och bank Belopp vid årets slut Upplysning om betalda räntor Under perioden betald ränta uppgick till 9 tkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till 588 tkr

12 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 12 BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Inventarier och bilar Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar dotterbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 13 BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st a 100:-) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Skulder Avsättningar Avsatt till pensioner Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Lerums kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Aktuell skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Not 1. Förvärv av materiella anläggningstillgångar Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar för tkr som har egenfinansierats Not 2. Likvida medel Kassa och bank Belopp vid årets slut Upplysning om betalda räntor Under perioden betald ränta uppgick till 5 tkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till 377 tkr

16 15 BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter redovisas i den takt med vilken leverans sker till kunden. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av betald skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt har beräknats till 28% av obeskattade reserver. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas över beräknad nyttjandetid. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncern Moderbolag Byggnader år år Markanläggningar 20 år 20 år Elproduktionsanläggningar år - Eldistributionsanläggningar år år Kommunikationsanläggningar 20 år 20 år Fjärrvärme- och gasanläggningar 6-25 år - Inventarier och bilar 3-10 år 3-10 år Koncernuppgifter Dotterbolaget Lerum Fjärrvärme AB, , med säte i Lerum, ägs till 51% av Lerum Energi AB, , med säte i Lerum. Av moderbolagets försäljning utgjorde tkr (1 560 tkr) försäljning till dotterbolaget, vilket motsvarar 2,3% (2,6%) av moderbolagets nettoomsättning. Av moderbolagets inköp utgjorde 193 tkr (148 tkr) inköp från dotterbolag, vilket motsvarar 0,4% (0,2%) av moderbolagets rörelsekostnader exklusive avskrivningar. NOTER - Samtliga belopp i tkr, om ej annat anges Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Nätintäkter * Fjärrvärme Elproduktion Gas Engångsavgifter Övriga intäkter Summa

17 16 * Nätintäkterna faktureras beräknat på senaste avlästa 12 månaders förbrukning och avräknas individuellt per kund vid varje årsavläsning. Totala intäkter överensstämmer därför inte vid varje tillfälle med verkliga leveranser. År 2006 översteg, enligt beräkning, faktureringen verkliga leveranser med 522 tkr och år 2005 understeg faktureringen verkliga leveranser med 268 tkr. Beräkningen är inkluderad i nätintäkter ovan. Not 2 Övriga externa kostnader Föregående år (2005) belastade två ovanliga händelser resultatet. Dels stormen Gudrun där de externa kostnaderna för att återställa ledningsnätet blev ca 2,5 Mkr och avbrottsersättningar betalades ut med ca 2,7 Mkr. Under år 2005 genomfördes även renovering av kontorsfastigheten med ca 6,0 Mkr. Not 3 Revisors upplysning Revisions uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Övriga uppdrag Summa Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2006 varav män 2005 varav män Moderbolaget 30 77% 29 76% Dotterbolaget Löner och andra ersättningar Moderbolaget Anställda Styrelse och VD Dotterbolaget Anställda - - Styrelse och VD Sociala kostnader Moderbolaget varav pensionskostnader Dotterbolaget varav pensionskostnader - - Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Av moderbolagets pensionskostnader utgör 41 tkr (28 tkr) pensionspremie för en tidigare VD samt 23 tkr (-6 tkr) för den under år 2004 avgående VD. För nuvarande VD utgör pensionskostnader 501 tkr (431 tkr). Särkild överenskommelse finns mellan Lerums kommun och Lerum Energi AB avseende att Lerums kommun av Lerum Energi AB köper 25% av nuvarande VD:s tjänst från och med , t o m , samt 15% tiden t o m

18 17 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal Varav män Antal Varav män Styrelseledamöter 7 100% 7 100% Verkställande direktör 1 100% 1 100% Not 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2% 5% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 14% 58% Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 2% 5% Kvinnor 2% 7% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: år 2% 2% 50 år eller äldre 3% 8% Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Elproduktionsanläggningar Eldistributionsanläggningar Kommunikationsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Inventarier och bilar Summa Not 7 Övriga rörelsekostnader Kostnaden avser resultat vid försäljning av bredbandsrörelse samt utrangering av eldistributionsanläggningar.

19 18 Not 8 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Moderbolagets fastigheter är skattefria enheter. Dotterbolagets taxeringsvärden för fastigheter uppgår till tkr, varav mark 345 tkr. Not 9 Elproduktionsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 19 Not 10 Eldistributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 11 Kommunikationsanläggningar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Fjärrvärmeanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

21 20 Not 13 Inventarier, bilar Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 14 Pågående anläggningsarbete Ingående pågående anläggningsarbete Omklassificering Årets investeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Not 15 Aktier i dotterföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Lerum Fjärrvärme AB, org nr , säte i Lerum 51% 51% st Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna energi intäkter Övriga poster Summa

22 21 Not 17 Kassa och bank Av likvida medel ingår i koncernkonto kopplat till Lerums kommun, tkr ( tkr) för koncernen och tkr ( tkr) för moderbolaget. Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till tkr (5 000 tkr) för moderbolaget och till tkr ( tkr) för koncernen, vilken ej har utnyttjats. Not 18 Eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa Årets förändring av eget kapital kapital reserver reserver Eget kapital Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Utgående balans Moderbolaget Aktie- Reserv- Fritt eget Summa Årets förändring av eget kapital kapital fond kapital Eget kapital Ingående balans Utdelning Årets resultat Utgående balans Not 19 Obeskattade reserver Av obeskattade reserver utgör tkr ( tkr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens. Not 20 Avsättningar för pensioner Koncernen och moderbolaget: Av årets skuldreservering utgör 656 tkr (668 tkr) pensionsskulden för en tidigare VD samt 431 tkr (408 tkr) för den under år 2004 avgående VD. För nuvarande VD uppgår ingen skuldreservering. För en tidigare VD har skulden minskat med 12 tkr (25 tkr) och för den under år 2004 avgående VD har skulden ökat med 23 tkr (minskning 6 tkr). Bolagets totala skuldförändring är -54 tkr (528 tkr).

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution Verksamheten under året präglades av två större händelser, dels stormen Gudrun och dels en totalrenovering

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer