FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

2 Årsredovisning Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att äga och förvalta en lägenhet i Comunidaderna Andalucia del Mar, Marbella, Spanien och mot ersättning upplåta nyttjanderätten till lägenheten åt aktieägarna. Bolaget äger tillsammans med 27 andra suveräna svenska aktiebolag ett spanskt servicebolag, Nordic Andalucia Management SL, NAM, med säte i Marbella som, via anställd personal, tillhandahåller service i Spanien. Målsättningen med verksamheten är att lägenheten skall bibehålla standard och kvalité, samt att med varsamhet utveckla boendemiljön. Alla belopp redovisas,om inte annat anges i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen fortsatt sitt arbete med att upprätthålla lägenhetens totala standard och fräschör. De extra tvätt- och städprogrammen har bibehållits. Information till ägarna sker kontinuerligt genom Ordförandebrev och via bolagets hemsida, Servicebolaget NAM har ytterligare utvecklat sin verksamhet och service till ägarna. Samtliga dekorationer har genomförts innan årets slut och reparationsarbeterna ligger väl i fas med styrelsens ambitioner. Comunidaden installerade bredband, WiFi, under 2010 och täckningen förbättrades ytterligare under Tyvärr hjälpte inte detta varför NAM under år 2014 infört en egen, bättre och snabbare WiFi-lösning som ägarna idag synes nöjda med. Under året har arbetet med att skapa en ny hemsida för FAM pågått intensivt. Den nya hemsidan introducerades i februari För verksamhetsåret 2015 planeras satsningar att införa fiber i lägenheten vilket medför att både en snabbare WiFi kan uppnås samt att IP-TV med ett förbättrat kanalutbud kan införas. Tyvärr kommer dubbla kostnader för TV då att uppstå under år 2015 som ett övergångsår. Hänsyn till detta har tagits i 2015 års budget. Den svenska kronan har sjunkit mot euron under Budgeterad eurokurs för år 2014 var 9,00 kr. Eurokursen per den var 9,52 varför budgetkursen för 2015 har höjts till 9,30 kr. Efter att budgetkursen satts har den svenska Riksbanken sänkt räntan i Sverige till negativ ränta vilket temporärt försvagat kronan ytterligare. Eurokursens utveckling under år 2015 är idag mycket svårbedömd vilket ökar osäkerheten i budgeten. Mycket stora extrakostnader har under åren 2010 till 2014 debiterats från båda Comunidaderna vilket påverkat resepektive års veckoavgifter negativt. I Comunidad 1 (Hus 1 och 2 mot Avenida Lola Flores) är det extrakostnader för hissar och tätning av läckande terrasser mot garaget som extradebiterats under I Comunidad 2 (Hus 3,4 och 5) har arbetet med att täta terrasser mm mot garaget fortsatt och garaget har färdigställts under hösten Medel har även debiterats för målning av Block 5 vilket inte genomförts. Extradebiteringarna här utgör år 2014 hela Euro!

3 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 3 Comunidad 1 sänker sina debiteringar under 2015 med 1,0% mot år 2014 medan Comunidad 2 höjer sina debiteringar med 1,5% enligt stämmobesluten i mars FAMs styrelse ställer sin inte fullt bakom stämmobesluten i Comunidad 2. I Comunidad 2 är planerna att under år 2015 fortsätta att täta samtliga markterrasser och vattenläckor mot garaget, måla om Block 5 samt bygga om den lilla poolen till ny standard. Diskussioner pågår om man skall utöka poolen så att man bättre kan simma i den. Extradebiteringarna under 2015 uppgår till Euro och fortsatt har man inte avsatt pengar för att göra om entrén som beräknas genomföras under år 2016/17 till en kostnad av minst Euro. Ommålning av övriga byggnader kvarstår också att genomföra. Investeringar 2014 Styrelsen har under året arbetat efter de beslut som fattades på årsstämman den 14 juni Linne, porslin och övrigt husgeråd har kompletterats efter behov. Mindre reparationer och underhåll har skett löpande. Nytt porslin och glas har köpts in. Avrinningen i master badrum har åtgärdats. I gästbadrummet uppstod ett akut läckage, vilket medförde att duschkabinen, rördragningar och delar av golvet bytts ut. I master sovrum är det en ny foscorit. En router har köpts in för att förbättra WiFi n. Samtliga planerade åtgärder är utförda. Händelser och förändringar under året samt efter årets utgång i sammandrag * Rutinerna i servicebolaget NAM i Spanien har vidareutvecklats och servicenivån har ökat. Vi har nu ett väl intrimmat serviceteam i NAM * Lägenheterna har kompletterats med mindre inventarier * Listan över ej utförda reparationer är historiskt kort. * Beläggningsgraden och uthyrningsnivåerna är fortsatt höga. * Bilpoolen har under 2014 ytterligare förnyats med 3 helt nya bilar, Hyundai ix 20 som snabbt blev populära hos ägarna. * Comunidaderna har debiterat höga extraavgifter under 2014 och fortsätter med detta under 2015 * Den höga eurokursen påverkar veckoavgifterna negativt och kursutvecklingen under år 2015 är osäker * Styrelsen har beslutat om att använda bolagets kassa för att sänka såväl veckoavgifter som investeringskostnader * Egen snabbare WiFi har installerats i lägenheten * FAMs nya hemsida har lanserats * Antalet veckor som bytt ägare uppgår till 5 st. * Ett projekt med att installera fiber och införa IP-TV planeras för 2015 * Ägarna har år 2015 röstat på det av styrelsen presenterade mest omfattande förbättringsalternativet Styrelsens arbetssätt Styrelsen är utsedd att för aktieägarnas räkning förvalta lägenheten. Styrelsen beslutar därför om bolagets och servicebolagets strategi, organisation, förvaltning och ekonomi enligt aktiebolagslagen. Bolaget har ingen VD eller annan anställd personal varför Ordföranden arbetar i en ledande roll. Styrelsens ledamöter har under året arbetat utifrån olika beslutande ansvarsdelar. Ordföranden, Peter Klerell, har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet, verksamhetens administration, ekonomi och planering. Ann-Katrin Malmström ansvarar för den spanska veksamheten innebärande bl.a att som Ordförande i NAM driva samtliga spanska frågor, inventera lägenheternas status, framlägga och genomföra förslag gällande förnyelse, investeringar, renoveringar, svara för byggnadstekniska frågor, samt följa upp och granska gjorda beställningar och betalningar inom detta område.

4 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 4 Elisabeth Micucci har sedan juni 2014 en ny roll som hemsidesansvarig och ansvarig för information på svenska och engelska. Förändringen är gjord för att ytterligare stärka informationen till aktieägarna och snabba upp nyheterna via hemsidan. Bolagets hemsida uppdateras i huvudsak av Elisabeth Micucci, Ann Katrin Malmström, Lars Eklund och Peter Klerell. Lars Eklund är styrelsens sekreterare och ansvarar för säljlistan och förmedling i samband med försäljningar. Erik Westin ansvarar för indrivning av kundfordringar. Katarina Wiberg och Anders Göransson är aktiva suppleanter som löpande delges all information och deltar i alla styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2014 sammanträtt 9 gånger. Nomineringskommitté För förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämman en Nomineringskommitté. Ordförande i Nomineringskommittéen är Jan-Olof Mark med Anders Alvemo och Svante Lundberg som ledamöter. Svar på enkät avseende investeringar i budget 2015 Andelen svar som inkommit per sista svarsdagen uppgår till 18 veckor (35,2 %). Svar från 8 ägare. Samtliga ägare som svarat på enkäten föreslår att styrelsen arbetar efter Förslag 1, Grundavgift, inkluderande budgeterade reparationer och underhåll samt återanskaffning av linne och husgeråd för totalt kr. I master sovrum "reser" sig golvet och vi tvingas att byta ut det innan det spricker sönder helt ( kr). Ett mindre belopp är avsatt för kompletteringar. Ekonomi Flerårsöversikt Avgift per vecka inkl bil tvätt städ Ovillkorat aktieägartillskott / vecka Nettoomsättning Rörelsen kostnader Rörelsen resultat Resultat efter finansiella poster Soliditet 99% 99% 99% 98% 99% Bolagets ekonomi och avgifter Den spanska ekonomiska krisen har under ett antal år negativt påverkat våra veckoavgifter då skatter, avgifter mm nu höjts i mycket stor omfattning. Även om Spanien fortsatt har problem tycks nu den värsta delen av de finansiella delarna av krisen vara över. Hög arbetslöshet råder dock fortsatt. NAM-bolaget har under ett antal år genererat överskott vilket under år 2014 har återtagits till FAM genom att NAM-bolaget har tillåtits gå med underskott. Detta för att hålla ned 2014 års veckoavgifter. Tyvärr har stora extradebiteringar också drabbat oss från Comunidaderna - inte minst från Comunidad 2:s trädgårds- och garageprojekt. I Sverige har Riksbanken sänkt räntan till negativ ränta vilket försvagat kronkursen mot Euron vilket ger en direkt negativ effekt på veckoavgifterna som styrelsen inte styr över. Veckoavgifterna har trots detta lyckats hållas på en rimlig nivå.

5 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 5 Samtliga FAM-bolag har idag byggt upp en bra ekonomi och en god kassa. Styrelsen har beslutat att även under år 2014 och 2015, så långt möjligt, ge aktieägarna reveny av detta och inte överkapitalisera bolaget. Idag har bolaget ett starkt eget kapital efter de tillkommande ovillkorade aktieägartillskott som skett varför styrelsen idag medvetet kan driva bolaget med förlust men med koncentration på "cash-flow" så att bolaget utan problem kan betala sina åtaganden men ändå bygga upp kassan något för framtida investeringar. Avskrivningarna (som genererar cash-flow och ingår i veckoavgiften) uppgår år 2015 till ca kr. Styrelsen beslutade att år 2014 använda upp till halva bolagets avskrivning till att sänka veckoavgiften 2014 i det veckoavgiftsförslag, som presenterades och godkändes av årsstämman. För år 2015 förslår styrelsen åter att halva avskrivningen reducerar veckoavgiften samt att, i de fall detta är möjligt, att veckoavgiften ytterligare reduceras. Det ovillkorade aktieägartillskottet ges år 2014 ett fribelopp om kr för investeringar i inventarier och för år 2015 föreslås ett fribelopp om kr. Belopp utöver detta debiteras likt tidigare år. Förslagen kommer att tillställas årsstämman för beslut. Veckoavgifter och ovillkorade aktieägartillskott Den preliminära veckoavgiften för år 2014 inklusive bil, tvätt och städavgifter var kr. Styrelsen föreslår att den slutliga veckoavgiften för 2014 fastställes till kr samt att det ovillkorade aktieägaretillskottet fastställes till 0 kr per vecka. För 2015 föreslår styrelsen en veckoavgift om preliminärt kr. Då aktieägarna enligt investeringsenkäten önskar investeringar år 2015 inom fribeloppet föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott om 0 kr per vecka för att finansiera investeringarna i enlighet med investeringsenkätsvaren. Styrelsen föreslår vidare att beslut fattas om första fakturering av veckoavgiften för år Beloppet som föreslås uppgår till kr per vecka. Styrelsen kommer noga att följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget med inriktning på att antagen budget ska hållas. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel balanserat resultat årets förlust Styrelsen förseslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt; Balanseras i ny räkning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 6 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik RESULTATRÄKNING NOT Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Reslutat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 7 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier 3, 4, Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik 8 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, årsredovisning i mindre bolag. Detta är det första året som de nya redovisningsreglerna tillämpas. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. I Bolagets nettoomsättning ingår årets debiterade veckoavgifter med tillägg för indrivna och avdrag för nedskrivna fordringar. Även regleringen av de slutliga veckoavgifterna för föregående år som fastställts av årsstämman ingår. Uthyrningar, ägarregistreringar mm är övriga rörelseintäkter. NOTER Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter förekommer ej. Kostnader för styrelsens arbete inklusive arvoden, resor, traktamenten, telefoni, it och övriga utlägg uppgår till Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,50% Inventarier 12,50% Air Condition 10,00% Bad och Kök 4,00% Från räkenskapsåret 2006 reduceras de fullt avskrivna inventariernas anskaffningsvärden genom att motsvarande belopp kvittas mot de ackumulerade avskrivningarna. Detta för att, på ett korrektare sätt, visa de gällande värdena av de anskaffade inventarierna.

10 10 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 2 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Kök Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 11 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 5 Bad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Air Condition Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier: 1/28 -del (296 aktier) i Nordic Andalucia Management S.L. med ett aktiekapital på EURO Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Övriga fordringar Likvidavräkning (Kassa)

12 12 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 9 Förändring av eget kapital Antal aktier. 150 st Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt årsstämmans beslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Reservfond avser av aktieägarna tillskjutna medel utöver inbetalt aktiekapital. Av Balanserat resultat avser kr ( kr) ovillkorade aktieägartillskott. Stockholm den 23 april 2015 Peter Klerell Ordförande Ann-Katrin Malmström Erik Westin Lars Eklund Elisabeth Micucci REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2015 Anne Lengholt Auktoriserad revisor

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436 SolTech Energy Årsredovisning Räkenskapsåret 2009 SolTech Energy Sweden AB (publ) Denna avskrift av årsredovisningen har kompletterats med bilder och bildtexter vilka ej återfinns i originaldokumentet.

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51 Stämman 2015 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan 18.30 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka 20.00 Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer