FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

2 Årsredovisning Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att äga och förvalta en lägenhet i Comunidaderna Andalucia del Mar, Marbella, Spanien och mot ersättning upplåta nyttjanderätten till lägenheten åt aktieägarna. Bolaget äger tillsammans med 27 andra suveräna svenska aktiebolag ett spanskt servicebolag, Nordic Andalucia Management SL, NAM, med säte i Marbella som, via anställd personal, tillhandahåller service i Spanien. Målsättningen med verksamheten är att lägenheten skall bibehålla standard och kvalité, samt att med varsamhet utveckla boendemiljön. Alla belopp redovisas,om inte annat anges i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen fortsatt sitt arbete med att upprätthålla lägenhetens totala standard och fräschör. De extra tvätt- och städprogrammen har bibehållits. Information till ägarna sker kontinuerligt genom Ordförandebrev och via bolagets hemsida, Servicebolaget NAM har ytterligare utvecklat sin verksamhet och service till ägarna. Samtliga dekorationer har genomförts innan årets slut och reparationsarbeterna ligger väl i fas med styrelsens ambitioner. Comunidaden installerade bredband, WiFi, under 2010 och täckningen förbättrades ytterligare under Tyvärr hjälpte inte detta varför NAM under år 2014 infört en egen, bättre och snabbare WiFi-lösning som ägarna idag synes nöjda med. Under året har arbetet med att skapa en ny hemsida för FAM pågått intensivt. Den nya hemsidan introducerades i februari För verksamhetsåret 2015 planeras satsningar att införa fiber i lägenheten vilket medför att både en snabbare WiFi kan uppnås samt att IP-TV med ett förbättrat kanalutbud kan införas. Tyvärr kommer dubbla kostnader för TV då att uppstå under år 2015 som ett övergångsår. Hänsyn till detta har tagits i 2015 års budget. Den svenska kronan har sjunkit mot euron under Budgeterad eurokurs för år 2014 var 9,00 kr. Eurokursen per den var 9,52 varför budgetkursen för 2015 har höjts till 9,30 kr. Efter att budgetkursen satts har den svenska Riksbanken sänkt räntan i Sverige till negativ ränta vilket temporärt försvagat kronan ytterligare. Eurokursens utveckling under år 2015 är idag mycket svårbedömd vilket ökar osäkerheten i budgeten. Mycket stora extrakostnader har under åren 2010 till 2014 debiterats från båda Comunidaderna vilket påverkat resepektive års veckoavgifter negativt. I Comunidad 1 (Hus 1 och 2 mot Avenida Lola Flores) är det extrakostnader för hissar och tätning av läckande terrasser mot garaget som extradebiterats under I Comunidad 2 (Hus 3,4 och 5) har arbetet med att täta terrasser mm mot garaget fortsatt och garaget har färdigställts under hösten Medel har även debiterats för målning av Block 5 vilket inte genomförts. Extradebiteringarna här utgör år 2014 hela Euro!

3 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 3 Comunidad 1 sänker sina debiteringar under 2015 med 1,0% mot år 2014 medan Comunidad 2 höjer sina debiteringar med 1,5% enligt stämmobesluten i mars FAMs styrelse ställer sin inte fullt bakom stämmobesluten i Comunidad 2. I Comunidad 2 är planerna att under år 2015 fortsätta att täta samtliga markterrasser och vattenläckor mot garaget, måla om Block 5 samt bygga om den lilla poolen till ny standard. Diskussioner pågår om man skall utöka poolen så att man bättre kan simma i den. Extradebiteringarna under 2015 uppgår till Euro och fortsatt har man inte avsatt pengar för att göra om entrén som beräknas genomföras under år 2016/17 till en kostnad av minst Euro. Ommålning av övriga byggnader kvarstår också att genomföra. Investeringar 2014 Styrelsen har under året arbetat efter de beslut som fattades på årsstämman den 14 juni Linne, porslin och övrigt husgeråd har kompletterats efter behov. Mindre reparationer och underhåll har skett löpande. Nytt porslin och glas har köpts in. Avrinningen i master badrum har åtgärdats. I gästbadrummet uppstod ett akut läckage, vilket medförde att duschkabinen, rördragningar och delar av golvet bytts ut. I master sovrum är det en ny foscorit. En router har köpts in för att förbättra WiFi n. Samtliga planerade åtgärder är utförda. Händelser och förändringar under året samt efter årets utgång i sammandrag * Rutinerna i servicebolaget NAM i Spanien har vidareutvecklats och servicenivån har ökat. Vi har nu ett väl intrimmat serviceteam i NAM * Lägenheterna har kompletterats med mindre inventarier * Listan över ej utförda reparationer är historiskt kort. * Beläggningsgraden och uthyrningsnivåerna är fortsatt höga. * Bilpoolen har under 2014 ytterligare förnyats med 3 helt nya bilar, Hyundai ix 20 som snabbt blev populära hos ägarna. * Comunidaderna har debiterat höga extraavgifter under 2014 och fortsätter med detta under 2015 * Den höga eurokursen påverkar veckoavgifterna negativt och kursutvecklingen under år 2015 är osäker * Styrelsen har beslutat om att använda bolagets kassa för att sänka såväl veckoavgifter som investeringskostnader * Egen snabbare WiFi har installerats i lägenheten * FAMs nya hemsida har lanserats * Antalet veckor som bytt ägare uppgår till 5 st. * Ett projekt med att installera fiber och införa IP-TV planeras för 2015 * Ägarna har år 2015 röstat på det av styrelsen presenterade mest omfattande förbättringsalternativet Styrelsens arbetssätt Styrelsen är utsedd att för aktieägarnas räkning förvalta lägenheten. Styrelsen beslutar därför om bolagets och servicebolagets strategi, organisation, förvaltning och ekonomi enligt aktiebolagslagen. Bolaget har ingen VD eller annan anställd personal varför Ordföranden arbetar i en ledande roll. Styrelsens ledamöter har under året arbetat utifrån olika beslutande ansvarsdelar. Ordföranden, Peter Klerell, har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet, verksamhetens administration, ekonomi och planering. Ann-Katrin Malmström ansvarar för den spanska veksamheten innebärande bl.a att som Ordförande i NAM driva samtliga spanska frågor, inventera lägenheternas status, framlägga och genomföra förslag gällande förnyelse, investeringar, renoveringar, svara för byggnadstekniska frågor, samt följa upp och granska gjorda beställningar och betalningar inom detta område.

4 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 4 Elisabeth Micucci har sedan juni 2014 en ny roll som hemsidesansvarig och ansvarig för information på svenska och engelska. Förändringen är gjord för att ytterligare stärka informationen till aktieägarna och snabba upp nyheterna via hemsidan. Bolagets hemsida uppdateras i huvudsak av Elisabeth Micucci, Ann Katrin Malmström, Lars Eklund och Peter Klerell. Lars Eklund är styrelsens sekreterare och ansvarar för säljlistan och förmedling i samband med försäljningar. Erik Westin ansvarar för indrivning av kundfordringar. Katarina Wiberg och Anders Göransson är aktiva suppleanter som löpande delges all information och deltar i alla styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2014 sammanträtt 9 gånger. Nomineringskommitté För förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämman en Nomineringskommitté. Ordförande i Nomineringskommittéen är Jan-Olof Mark med Anders Alvemo och Svante Lundberg som ledamöter. Svar på enkät avseende investeringar i budget 2015 Andelen svar som inkommit per sista svarsdagen uppgår till 18 veckor (35,2 %). Svar från 8 ägare. Samtliga ägare som svarat på enkäten föreslår att styrelsen arbetar efter Förslag 1, Grundavgift, inkluderande budgeterade reparationer och underhåll samt återanskaffning av linne och husgeråd för totalt kr. I master sovrum "reser" sig golvet och vi tvingas att byta ut det innan det spricker sönder helt ( kr). Ett mindre belopp är avsatt för kompletteringar. Ekonomi Flerårsöversikt Avgift per vecka inkl bil tvätt städ Ovillkorat aktieägartillskott / vecka Nettoomsättning Rörelsen kostnader Rörelsen resultat Resultat efter finansiella poster Soliditet 99% 99% 99% 98% 99% Bolagets ekonomi och avgifter Den spanska ekonomiska krisen har under ett antal år negativt påverkat våra veckoavgifter då skatter, avgifter mm nu höjts i mycket stor omfattning. Även om Spanien fortsatt har problem tycks nu den värsta delen av de finansiella delarna av krisen vara över. Hög arbetslöshet råder dock fortsatt. NAM-bolaget har under ett antal år genererat överskott vilket under år 2014 har återtagits till FAM genom att NAM-bolaget har tillåtits gå med underskott. Detta för att hålla ned 2014 års veckoavgifter. Tyvärr har stora extradebiteringar också drabbat oss från Comunidaderna - inte minst från Comunidad 2:s trädgårds- och garageprojekt. I Sverige har Riksbanken sänkt räntan till negativ ränta vilket försvagat kronkursen mot Euron vilket ger en direkt negativ effekt på veckoavgifterna som styrelsen inte styr över. Veckoavgifterna har trots detta lyckats hållas på en rimlig nivå.

5 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 5 Samtliga FAM-bolag har idag byggt upp en bra ekonomi och en god kassa. Styrelsen har beslutat att även under år 2014 och 2015, så långt möjligt, ge aktieägarna reveny av detta och inte överkapitalisera bolaget. Idag har bolaget ett starkt eget kapital efter de tillkommande ovillkorade aktieägartillskott som skett varför styrelsen idag medvetet kan driva bolaget med förlust men med koncentration på "cash-flow" så att bolaget utan problem kan betala sina åtaganden men ändå bygga upp kassan något för framtida investeringar. Avskrivningarna (som genererar cash-flow och ingår i veckoavgiften) uppgår år 2015 till ca kr. Styrelsen beslutade att år 2014 använda upp till halva bolagets avskrivning till att sänka veckoavgiften 2014 i det veckoavgiftsförslag, som presenterades och godkändes av årsstämman. För år 2015 förslår styrelsen åter att halva avskrivningen reducerar veckoavgiften samt att, i de fall detta är möjligt, att veckoavgiften ytterligare reduceras. Det ovillkorade aktieägartillskottet ges år 2014 ett fribelopp om kr för investeringar i inventarier och för år 2015 föreslås ett fribelopp om kr. Belopp utöver detta debiteras likt tidigare år. Förslagen kommer att tillställas årsstämman för beslut. Veckoavgifter och ovillkorade aktieägartillskott Den preliminära veckoavgiften för år 2014 inklusive bil, tvätt och städavgifter var kr. Styrelsen föreslår att den slutliga veckoavgiften för 2014 fastställes till kr samt att det ovillkorade aktieägaretillskottet fastställes till 0 kr per vecka. För 2015 föreslår styrelsen en veckoavgift om preliminärt kr. Då aktieägarna enligt investeringsenkäten önskar investeringar år 2015 inom fribeloppet föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott om 0 kr per vecka för att finansiera investeringarna i enlighet med investeringsenkätsvaren. Styrelsen föreslår vidare att beslut fattas om första fakturering av veckoavgiften för år Beloppet som föreslås uppgår till kr per vecka. Styrelsen kommer noga att följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget med inriktning på att antagen budget ska hållas. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel balanserat resultat årets förlust Styrelsen förseslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt; Balanseras i ny räkning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 6 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik RESULTATRÄKNING NOT Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Reslutat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 7 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier 3, 4, Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik 8 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 Fastighets AB Andalucia del Mar Erik TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, årsredovisning i mindre bolag. Detta är det första året som de nya redovisningsreglerna tillämpas. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. I Bolagets nettoomsättning ingår årets debiterade veckoavgifter med tillägg för indrivna och avdrag för nedskrivna fordringar. Även regleringen av de slutliga veckoavgifterna för föregående år som fastställts av årsstämman ingår. Uthyrningar, ägarregistreringar mm är övriga rörelseintäkter. NOTER Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter förekommer ej. Kostnader för styrelsens arbete inklusive arvoden, resor, traktamenten, telefoni, it och övriga utlägg uppgår till Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,50% Inventarier 12,50% Air Condition 10,00% Bad och Kök 4,00% Från räkenskapsåret 2006 reduceras de fullt avskrivna inventariernas anskaffningsvärden genom att motsvarande belopp kvittas mot de ackumulerade avskrivningarna. Detta för att, på ett korrektare sätt, visa de gällande värdena av de anskaffade inventarierna.

10 10 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 2 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Kök Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 11 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 5 Bad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Air Condition Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier: 1/28 -del (296 aktier) i Nordic Andalucia Management S.L. med ett aktiekapital på EURO Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Övriga fordringar Likvidavräkning (Kassa)

12 12 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik 9 Förändring av eget kapital Antal aktier. 150 st Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt årsstämmans beslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Reservfond avser av aktieägarna tillskjutna medel utöver inbetalt aktiekapital. Av Balanserat resultat avser kr ( kr) ovillkorade aktieägartillskott. Stockholm den 23 april 2015 Peter Klerell Ordförande Ann-Katrin Malmström Erik Westin Lars Eklund Elisabeth Micucci REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2015 Anne Lengholt Auktoriserad revisor

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR. Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR. Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Ivar Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG. Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG. Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Ärlig Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE. Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE. Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Åke Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE. Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE. Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Yngve Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID. Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID. Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, David Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE. Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE. Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN Org nr 556218-7731 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS Org nr 556218-3789 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN Org nr 556218-5560 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Torsten Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART Org nr 556207-4244 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN. Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN. Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT Org nr 556207-4251 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Knut Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN Org nr 556218-5560 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Torsten Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM Org nr 556231-0200 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Wilhelm Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD Org nr 556207-4285 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Harald Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Richard Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS Org nr 556245-6607 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Qvintus Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer